داده های ده سال 84 تا 93 ترازنامه شرکت های بورسی

داده های ده سال 84 تا 93 ترازنامه شرکت های بورسی

توضیحات:
داده های ده سال 84 تا 93 ترازنامه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در قالب فایل اکسل.

این فایل ارزشمند حاوی کلیه اطلاعات مربوط به ترازنامه سال های 84 تا 93 شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در قالب 10 فایل اکسل به طور مجزا و تفکیک شده جهت نگارش پایان نامه و مقاله می باشد.

 

داده های ده ساله 84 تا 93 صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی

داده های ده ساله 84 تا 93 صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی

مجموعه داده های صورت جریان وجوه نقد مربوط به بازه زمانی 10 ساله از 84 تا 93 کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای نگارش مقالات، پایان نامه ارشد و رساله ی دکتری

 

           

ارائه یک مدل رتبه بندی سهام در بورس اوراق بهادار

ارائه یک مدل رتبه بندی سهام در بورس اوراق بهادار

چکیده:
یکی از تفاوت های مهم بین سرمایه گذاران موفق و غیر موفق را می توان در شناسایی سهام برتر از سهام غیر برتر توسط این مدیران برای سرمایه گذاری دانست. سرمایه گذاران همیشه به دنبال سرمایه گذاری در سهامی می باشند که با کمترین ریسک ممکن بیشترین بازده مورد انتظار را کسب کنند و به این ترتیب در سبد سرمایه گذاری خود مجموعه ای از سهام برتر را داشته باشند. جهت شناسایی سهام برتر در این پایان نامه یک مدل رتبه بندی سهام با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره می باشند که در مدل های دیگر رتبه بندی از آن استفاده نشده است. نتایج مدل رتبه بندی پیشنهادی با نتایج مدل رتبه بندی شرکت ایران تحلیل که یکی از شرکت‌ های برتر در زمینه تحلیل بازار بورس و اوراق بهادار می باشد برای 10 شرکت از صنایع خودرو سازی مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی ها نشان داد در سطح خطای 5 درصد رابطه معنی داری بین نتایج دو مدل وجود ندارد.
واژه‎هاي كليدي: رتبه بندی سهام، مدیریت سرمایه گذاری، تصمیم گیری چند معیاره، فرایند تحلیل شبکه ای، نسبت های مالی

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اوّل: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    
1-2- بیان مسأله    
1-3- اهداف تحقیق    
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق    
1-5- فرضیه های تحقیق    
1-6- قلمرو تحقیق    
1-6-1- قلمرو موضوعی    
1-6-2- قلمرو زمانی    
1-6-3- قلمرو مکانی    
1-7- تعاریف عملیاتی    
2-7- ساختار تحقیق    
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه    
2-2- رتبه بندی سهام    
2-3- تصمیم گیری چند معیاره    
2-3-1- فرایند تحلیل ساسله مراتبی    
2-3-1-1- ماتریس مقایسات زوجی    
2-3-1-2- اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی    
2-3-2- ساختار فرایند تحلیل شبکه ای    
2-3-2-1- مراحل تصمیم گیری با استفاده از ANP     
2-3-3- تصمیم گیری گروهی    
2-3-4- معیارهای انتخاب سهام    
2-3-4-1- تجزیه و تحلیل مالی    
2-3-4-2- نسبت های مالی    
2-3-4-2-1- نسبت های کارایی عملیاتی    
2-3-4-2-1-1- دفعات گردش کل دارایی ها    
2-3-4-2-1-2- گردش خالص دارییهای ثابت    
2-3-4-2-1-3- گردش حقوق صاحبان سهام    
2-3-4-2-1-4- گردش موجودی کالا     
2-3-4-2-1-5- گردش حسابهای دریافتی    
2-3-4-2-1-6- گردش حسابهای پرداختی    
2-3-4-2-2- معیارهای سودآوری    
2-3-4-2-2-1- حاشیه سود عملیات    
2-3-4-2-2-2 حاشیه سود خالص    
2-3-4-2-2-3 بازده سرمایه     
2-3-4-2-2-4- نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام    
2-3-4-2-2-5- بازده روی دارائی ها    
2-3-4-2-3- تحلیل ریسک    
2-3-4-2-3-1- ریسک تجاری    
2-3-4-2-3-2- اهرم عملیاتی     
2-3-4-2-3-3- ریسک مالی     
2-3-4-2-3-4- ریسک نقدینگی     
2-3-4-2-5- ریسک سیستماتیک     
2-3-4-2-4- معیار رشد بالقوه    
2-3-4-2-5- معیارهای بازار    
2-3-4-2-5-1- نسبت سود نقدی     
2-3-4-2-5-2- بازده قیمت     
2-3-4-2-5-3- بازده کل سهام    
2-3-4-2-5-4- ضریب قیمت سود هر سهم P/E     
2-4- پیشینه تحقیق     
2-4-1- تحقیقات انجام شده بر روی بازار بورس ایران    
2-4-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    
2-4-3- طبقه بندی تحقیقات انجام شده    
2-4-4- تحلیل شکاف تحقیقات گذشته و نتیجه گیری    
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه    
3-2- روش تحقیق    
3-3- مراحل انجام تحقیق    
3-4- روشهای جمع آوری و تحلیل داده ها    
3-5- مدل ریاضی بکار گرفته شده    
3-5-1- بی مقیاس سازی    
3-5-2- تعیین وزن معیارها از طریق ANP      
3-5-3- معیارهای مدل تصمیم گیری    
3-5-4- پارامترهای مدل     
3-5-5- مدل    
3-6- معرفی جامعه آماری    
3-7- روایی و پایان تحقیق    
3-8- آزمون فرض و اعتبار سنجی نتایج    
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    
4-2- مسئله تصمیم و ساختار مسئله     
4-3- تشکیل ماتریس همبستگی و شبکه    
4-4- تشکیل ماتریس مقایسه زوجی و آزمون سازگاری    
4-4-1- ماتریس مقایسه زوجی خوشه ها    
4-4-2- ماتریس مقایسه زوجی خوشه ها    
4-5- تشکیل سوپرماتریس    
4-5-1- سوپر ماتریس غیر موزون    
4-5-2- ماتریس خوشه    
4-5-3- سوپر ماتریس موزون     
4-5-4- ماتریس حد    
4-6- مدل پیشنهادی رتبه بندی    
4-7- محاسبه مقدار معیارهای مدل    
4-8- محاسبه امتیاز شرکت ها و رتبه بندی    
4-9- بررسی فرض تحقیق     
4-9-1- آزمون فرض    
4-10- اعتبار سنجی نتایج    
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه    
5-2- تفسیر نتایج    
5-2-1- معیارهای دل رتبه بندی سهام    
5-2-2- بررسی همبستگی مدل پیشنهادی رتبه بندی و دل شرکت ایران تحلیل    
5-2-3- کار آمدی مدل    
5-3- محدودیت‌ها و موانع تحقیق    
5-4- پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق    
5-5- پیشنهادها برای تحقیقات آتی    
فهرست منابع و ماخذ    
پیـوسـت‌ها‌
چكيده لاتين

                 

بررسی کارآیی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها

بررسی کارآیی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها

پایان نامه بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده:
ورشکستگی های اخیر شرکتهای بزرگ در سطح بین الملل و نوسانهای بورس اوراق بهادار ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتها را نشان می دهد یکی از این ابزارها استفاده از الگوهای پیش بینی ورشکستگی می باشد. با توجه به این ضرورت هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج مدلها می باشد، که در راستای تحقق این هدف دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردیده است. جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش شامل 13 شرکت ورشکسته و 28 شرکت غیرورشکسته از شرکتهای نساجی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 79 تا 87 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی ازروش آماری رگرسیون لوجستیک  استفاده و ضرایب موثر با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران با استفاده از آماره آزمون والد متد ENTER استخراج گردیده است، همچنین برای آزمون فرضیه اصلی دوم ازروش مقایسه میانگین ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است. نهایتا پس از آزمون، کلیه فرضیات تحقیق در سطح اطمینان 95/0 مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که «در سه سال مورد بررسی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان می دهد».

فهرست مطالب:

چكيده
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 
2-1 بیان مساله    
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق    
4-1 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق    
5-1 اهداف تحقیق    
1-5-1 اهداف اصلی
2-5-1 اهداف فرعی (ویژه) 
6-1 چارچوب نظری تحقیق    
7-1 مدل  تحلیلی  تحقیق  و شیوه  اندازه گیری  متغیرها    
1-7-1 الگوی اسپرینگیت
2-7-1 الگوی زیمسکی
3-7-1 الگوی اهلسون
8-1 فرضیات تحقیق    
9-1 متغیرهای عملیاتی تحقیق    
10-1تعریف واژه ها و اصطلاحات    
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 گفتاراول: ورشکستگی و بررسی قانونی آن    
1-1-2 مقدمه    
2-1-2 تعریف ورشکستگی    
3-1-2 ورشکستگی ازنظرقانونی    
4-1-2 ورشکستگی ازنظرحسابداری    
5-1-2 ورشکستگی ازنظرحقوقی    
6-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درایران    
7-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درسایر کشورها    
8-1-2 ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل    
2-2 گفتار دوم: دلایل، مراحل و هزینه های ورشکستگی    
1-2-2 دلایل ورشکستگی    
1-1-2-2 دلایل برون سازمانی    
2-1-2-2 دلایل درون سازمانی    
2-2-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی    
3-2-2 انواع شکست    
4-2-2 مراحل ورشکستگی    
5-2-2 هزینه های ورشکستگی    
6-2-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه    
7-2-2 مالیات وهزینه های ورشکستگی    
8-2-2 صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته    
3-2 گفتار سوم: ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها    
1-3-2 تداوم فعالیت    
2-3-2 برقرار نبودن فرض تداوم  فعالیت    
1-2-3-2 نشانه های مالی
2-2-3-2 نشانه های عملیاتی
3-2-3-2 سایر نشانه ها
3-3-2 روشهای ارزیابی تداوم  فعالیت شرکتها    
1-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت
2-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده ازگزارش حسابرسان
3-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی ومدلهای پیش بینی ورشکستگی
4-3-2 آئین نامه انظباتی بورس اوراق بهادارتهران درمورد توقف فعالیت    
4-2 گفتارچهارم: تعاریف پیش بینی، مدل و ساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی    
1-4-2 پیش بینی    
2-4-2 تکنیک های پیش بینی    
1-2-4-2 روشهای کیفی پیش بینی
2-2-4-2 روشهای کمی پیش بینی 
3-4-2 الگو (مدل)   
4-4-2 روش شناسی انواع  الگوهای پیش بینی ورشکستگی   
1-4-4-2 الگوهای آماری   
2-4-4-2 الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی   
3-4-4-2 الگوهای تئوریک   
5-4-2 ویژگی های یک الگوی خوب   
6-4-2 معیارهای عملکرد   
7-4-2 مدلهای پیش بینی ورشکستگی از نظرنقطه انقطاع   
5-2 گفتار پنجم: مدلهای پیش بینی ورشکستگی   
1-5-2 مدل ویلیام بیور   
2-5-2 مدل آلتمن   
3-5-2 مدل دی کین (1972)   
4-5-2 مدل اسپرینگیت   
5-5-2 مدل اهلسون   
6-5-2 مدل CA-SCORE   
7-5-2 مدل گریس   
8-5-2 مدل یوشیکو شیراتا   
9-5-2 مدل زیمسکی   
10-5-2 مدل تافلر   
11-5-2 مدل فولمر   
12-5-2 مدل زاوگین   
13-5-2 مدل فیلوسوفو   
14-5-2 مدل شبکه عصبی مصنوعی   
6-2 گفتارششم: تشریح نسبتهای مالی مورد استفاده در این تحقیق   
1-6-2 تاریخچه نسبتهای مالی   
2-6-2 تعریف  و اهداف نسبتهای مالی   
3-6-2 انواع نسبتهای مالی   
4-6-2 معیارهای ارزیابی نسبتهای مالی   
5-6-2 تشریح نسبتهای مورداستفاده در این تحقیق   
6-6-2 محدودیتهای تجزیه وتحلیل نسبتها   
7-2 گفتارهفتم: بازارهای سرمایه و ارکان آن   
1-7-2 تعریف بورس اوراق بهادار   
2-7-2 علل پیدایش بورس اوراق بهادار   
3-7-2 اصطلاحات کلیدی بورس   
1-3-7-2 تعریف شاخص
2-3-7-2 شاخص های بورس
4-7-2 تاریخچه وتحولات بورس اوراق بهادار تهران   
1-4-7-2  دوره اول: سالهای 1346 تا 1357   
2-4-7-2  دوره دوم: سالهای 1357 تا 1367   
3-4-7-2  دوره سوم: سالهای 1368 تا 1375   
4-4-7-2  دوره چهارم: سالهای 1376 تا 1388   
8-2 گفتارهشتم: پیشینه تحقیق   
1-8-2 تحقیقات داخلی
2-8-2 تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه
2-3 روش تحقیق   
3-3 جامعه و نمونه آماری   
1-3-3 معیار تعیین ورشکستگی
2-3-3 معیار انتخاب شرکتهای ورشکسته
3-3-3 معیارانتخاب شرکتهای غیرورشکسته
4-3 قلمرو تحقیق   
1-4-3 قلمرو موضوعی
2-4-3 قلمرو مکانی
3-4-3 قلمرو زمانی
5-3 روش و ابزار گردآوری داده ها   
6-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها   
7-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش   
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4-‏ مقدمه
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها   
1-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي اول
2-3-4 تجزيه وتحليل و آزمون فرضيه فرعي دوم
3-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي سوم
4-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول
5-3-4 تجزيه و تحليل نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی
1-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی اول
2-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم
3-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم
4-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه اصلی اول
6-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها   
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق   
4-5 پيشنهادهایی مبتني بر يافته هاي تحقيق   
5-5 پيشنهادهایی  جهت تحقيقات آتي   
6-5 محدوديت هاي تحقيق   
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتین
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
فهرست نمودارها و اشکال

                   

پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان رابطه بین استرس و فرسودگی در کارگران ایران خودرو با فرمت ورد


مقدمه:
گروهي از صاحب نظران رفتار سازماني فشار رواني را بيماري شايع قرن نامگذاري كرده‌اند شايد هم براستي دوران ما عصر فشارهاي رواني است. دوره‌اي كه در آن انسان بشر از هر زمان ديگر در معرض عوامل فشارزا قرارگرفته و مسائل ومشكلات بيشماري از هر سو او را احاطه كرده‌ است.
اين فشارها به طور حتم با پيچيدگي روز افزون سازمان ها و گسترش تفكيك‌ها،‌ ابزارها و ديگر ابعاد سازمان در صورت عدم برنامه ريزي صحيح و مناسب، افزايش هم مي‌يابد.
فشار رواني يا استرس كه واژه اصلي آن ريشه در زبان لاتين دارد در قرن هفدهم ميلادي بسيار متداول بوده و به بعضي سختي، دشواري، فلاكت و محنت به كار رفته است. در اواخر قرن هجدهم معني آن به نيرو،‌ فشار، زور و تلاش بسيار متغير يافته است ( تيموري، 1383).
فشار رواني براي افراد مختلف معاني متفاوتي دارد اختلاف نظر در مورد فشار رواني در پاسخ‌هايي كه مديران به يك سوال مشابه تحت عنوان «منظور از اصطلاح فشار رواني يا استرس چيست» اين موضوع را تائيد مي نمايد. در اين رابطه متداول‌ترين جواب‌هايي كه به اين پرسش داده شده است عبارت بودند از: كار بسيار زياد و زمان كم براي انجام آن احساس اضطراب و دلهره، فشار روحي و جسمي بسيار زياد، فشارهاي عاطفي احساسي، هيجاني، احساس خستگي، حساسيت و تحريك پذيري بوده است. فشاررواني را عكس‌العمل فرد به عوامل جديد تا تهديد كننده در محيط كاري تعريف كرده‌اند ( تيموري، 1383).
فشار رواني را پاسخي دانسته‌اند كه فرد براي تطبيق با يك وضعيت خارجي متفاوت با وضعيت عادي به صورت رفتاري، رواني، جسماني از خود نشان مي‌دهد. همچنين فشار رواني را مجموعه واكنش‌هاي عمومي انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پيش‌بيني نشده خارجي يا داخلي از ميان برود ايجاد فشار رواني مي‌‌كند.
فشار رواني داراي آثار جسماني نيز هست و از اين طريق هم به سازمان صدمات شديدي وارد مي‌آيد.
استرس‌هاي حاد نيروي انساني سازمان را ضايع مي‌كند و هدف سازمان را دستخوش تزلزل مي‌سازد. افرادي كه دچار استرس مي‌گردند توان مقابله با آن را از دست مي‌دهند ، از جهات جسماني و رفتاري دچار آسيب مي‌شوند و بدين ترتيب است كه استرس در سازمان همچون آفتي نيروها را تحليل مي برد و تلاش ها و فعاليت‌ها را عقيم مي‌سازد. ( تيموري، 1383)
لذا تحقيق حاضر در نظر دارد كه با بررسي رابطه فشارهاي رواني (استرس‌هاي شغلي) با فرسودگي شغلي هر چند گامي كوچك در جهت تبيين موضوع تحقيق برداشته شود.

طرح مساله و چهارچوب نظري آن:
هر چند فشار رواني به شكل‌هاي مختلفي تعريف شده است اما زمينه مشترك همه آن تعاريف اين است كه علت ايجاد فشار عصبي وجود محركي به صورت فيزيكي يا رواني است كه فرد به طريق خاصي نسبت به آن عكس‌العمل نشان مي دهد. فشار رواني داراي پيامدهايي نظير مي‌باشد اگر فشار رواني مثبت باشد ممكن است نتيجه آن فعاليت فعاليت‌جديت و انگيزش بيشتر باشد. البته آنچه بيشتر مورد توجه مي‌باشد پي‌آمدهاي منفي فشار عصبي است. همان طور كه ملاحظه‌ مي‌شود بيشترين عوامل از درون هستند. به عنوان مثال استفاده از مشروبات الكلي يكي از پي‌آمدهاي فردي فشار عصبي است در حالي كه اين مشكل از پي‌آمدهاي سازماني فشار عصبي نيز مي‌باشد زيرا ممكن است به طور مستقيم بر عملكرد سازمان اثر بگذارد هر چند دسته‌بندي پي‌آمدها تا حدودي اختياري به نظر مي‌رسد ولي بايد توجه داشت كه هر پي‌آمدي بر حسب عامل ايجاد كننده اوليه خود دسته بندي شده است. بنابرآنچه كه گفته شد پي آمدهاي فردي نتايجي هستندكه عمدتاً بر فرد اثر مي گذارند هر چند ممكن است سازمان نيز به طور مستقيم يا غير مستقيم از اين پي آمد متاثر شود ولي اين فرد است كه بهاي اصلي آن را مي‌پردازد.
فشار رواني پي‌آمدهايي نيز دارد كه اثر مستقيم تري بر سازمان دارد يكي از اين پي‌آمدهاي واضح فشار رواني شديد كاهش عملكرد مناسب و درست است اين كاهش در مورد كارگران اجرايي به صورت كيفيت ضعيف كار، افت بهره‌وري متجلي مي‌گردد كناره‌گيري نيز مي‌تواند نتيجة فشار رواني باشد كه مهمترين آنها عبارتند از: غيبت ، استعفا و ترك كار پي آمدهايي فشار رواني كه هم بر فرد و هم بر سازمان اثر مي‌‌گذارد فرسودگي يا تحليل رفتگي است و هنگامي بوجود مي‌ايد كه فرد احساس كند فشارهايي خيلي زياد را تحمل مي‌كند و منابع رضايت شغلي خيلي كم مي‌باشد ( الواني، 1371).
فرسودگي ( بي رمقي يا تنيدگي) شغلي از جمله اختلال‌هايي است كه در سال‌هاي اخير مورد توجه روان شناسان باليني قرار گرفته است و نتايج تحقيقات نيز نشان مي دهد كه درصد قابل توجهي از افراد سازمان ‌هاي فعال از اين عارضه، دروغ هستند. به طور كلي مي‌توان فرسودگي شغلي را نوعي اختلال كه به دليل قرار گرفتن طولاني مدت در معرض فشارهاي رواني كه در وي ايجاد مي‌شود و فرد مبتلا از خستگي جسمي و هيجاني نيز فرسودگي شغلي نگرش رنج مي‌برد. براساس تحقيقات ( موس 1981) نتيجة فرسودگي شغلي كاهش كارايي، كاهش علاقه نسبت به كار و كاهش ظرفيت براي حفظ عملكرد مي باشد ( ساعتچي، 1376)

ارزیابی عملکرد بانکها

ارزیابی عملکرد بانکها

بخشی از متن:
موضوع ارزيابي عملكرد در سازمان تا آن حد اهميت يافته است كه صاحب نظران دانش امروزه مديران بانك ها « آنچه را كه نتوان انداز ه گيري نمود، نمي توان مديريت كرد » : مديريت معتقدند جهت برنامه ريزي و اداره امور شعب خود نياز به اندازه گيري و ارزيابي عملكرد شعب دارند تا بتوانند شعب خود را با يكديگر مقايسه كرده و از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه شوند. بنابراين، بانك ها، به خصوص بانك هاي دولتي كه ازنظرساختاري حجيم هستند و بعضاً مسئوليت گردش وجوه دولت نيز بر عهده آنان است، ارتقاءحتي يك درصد در برنامه هاي بهبودشان،كمك شايان توجهي به امرخدمات رساني به مردم و هم مديريت بانك مي نمايد.
هدف  از اين تحقيق  ارزيابي و رتبه بندي  عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباري با روش تصمیم گیري چند معیاره فازي است. در این تحقیق با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه اي معیارهاي ارزیابی عملکرد بانک ها در دو سطح مالی و غیرمالی براي سه بانک احصاء شد، سپس با استفاده از روش Fuzzy AHP معیارها وزن دهی و در نهایت بانک ها به روش TOPSIS رتبه بندي شدند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهميت و ضرورت مسئله
1-4- تحقیقات انجام شده
1-5- فرضیات تحقيق
1-6- اهداف تحقيق
فصل دوم: ادبیات پیشینه پژوهش
2-1- اندازه گیری عملکرد سازمان ها
2-2- رتبه بندي بانکها در سطح بین المللی
2-2-1- The Banker
2-2-2- شاخص CAMEL
2-2-2-1- کفایت سرمایه
2-2-2-2- کیفیت دارایی ها
2-2-2-3- کیفیت مدیریت
2-2-2-4- درآمدها
2-2-2-5- نقدینگی
2-2-3- درجه بندي توان مالی بانکها (BSFRs)  توسط مودیز
2-3- روش سلسله مراتبي AHP
2-4- رتبه بندي بانکها در سطح کشور
2-4-1- سازمان مدیریت صنعتی ایران
2-4-2- معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت هاي دولتی وزارت امور اقتصادي و دارایی
فصل سوم: فرضیه ها و روش انجام کار
3-1- روش پژوهش
3-2- جامعه آماری
3-3- نمونه و روش نمونه گیری
3-4- ابزارهای پژوهش
3-5- تعريف متغيرها
تحلیل یافته ها
عملکرد مالی
عملکرد غیرمالی
عملکرد کلی
نتیجه گیري

                   

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري (M.Sc)  

موضوع بررسي امكان بكارگيري  (ABC) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك)

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:160

فهرست مطالب

بررسی نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

بررسی نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

چكيده:
کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت ولی باید توجه داشت بحث هزینه و حقوق و دستمزد دارای مطالب زیادی می باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در حقوق و دستمزد سازمان یا مؤسسه ای کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود. این اطلاعات را به صورت خلاصه می توان:شناخت سیستم های کنترلی حقوق و دستمزد،شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونی همچون، اضافه کاری و مأموریت و تهیه اسناد و مدارک،ثبت لیست های حقوق و دستمزد و سایر موارد نام برد که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه                                                                
2-1-بیان مسئله
3-1- اهمیت و ضرورت موضوع
4-1-  اهداف تحقیق
1-4-1- اهداف علمی
2-4-1-  اهداف کاربردی
5-1- قلمرو مکانی
6-1- قلمرو زمانی
7-1- پرسش تحقیق
8-1- شرح واژه ها و اصطلاحات
1-8-1- تعریف پیش پرداخت
2-8-1-  تعریف مساعده
3-8-1- تعریف مزد
4-8-1- تعریف مزایا
5-8-1- تعریف حقوق و مزایای ناخالص
فصل دوم: ادبیات تحقیق
1-2- اهمیت سیستم حقوق و دستمزد
2-2- اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد
1-2-2- وظیفه دایره کارگزینی
2-2-2- وظیفه دایره ثبت و كنترل ورود و خروج پرسنل
3-2-2- وظیفه دایره حقوق و دستمزد   Payroll Department
3-2- دایره پرداخت
4-2- قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد کار چگونه است؟
5-2- حقوق پایه (حقوق مبنا)
6-2- مدت کار
7-2- کار روز و کار شب
8-2- کار مختلط
9-2- کار نوبتی
10-2- اضافه کاری چیست وچه شرایطی دارد ؟
11-2- عیدی (پاداش آخر سال) کارگران مشمول قانون کار
12-2- پاداش افزایش تولید
13-2- فوق العاده مأموریت
14-2- حق اولاد و عائله مندی
15-2- تعطیلات و مرخصی ها
16-2- کسورات حقوق و دستمزد
17-2- کسورات توافقی
18-2- کسورات قانونی
19-2- اجرائیات 
20-2- بیمه
21-2- حق بیمه
23-2- بیمه بیکاری
24-2- شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری
25-2- طبقه بندی حقوق و مزایا و نحوه محاسبه مالیات آن
26-2- درآمد مشمول مالیات حقوق
27-2- نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق
28-2- حسابداری هزینه حقوق و دستمزد Payroll Accounting
29-2- قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد
30-2- سیستم های حقوق و دستمزد
1-30-2- سیستم های مبتنی بر زمان
2-30-2- سیستم های پارچه کاری
3-30-2- طرح های مبتنی بر پاداش
31-2- توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد
32-2- ثبت پرداخت
33-2- ثبت تسهیم لیست در مؤسسات تولیدی
34-2- حقوق
35-2- اضافات حقوق یا حقوق متعلقه
36-2- کسورات
37-2- اضافه کار
38-2- محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار.
39-2- محاسبه حقوق و مزایا
40-2- مبلغ قابل پرداخت به کارکنان
41-2- لیست حقوق و دستمزد
42-2- کنترلهای داخلی حسابداری حقوق  و دستمزد
43-2- مراحل پرداخت حقوق
44-2- فوق العاده شغل
45-2- نگاهي به نحوه سيستمي شدن حقوق و دستمزد در صنعت بيمه
46-2-ويژگيهاي يك سيستم حقوق ودستمزد بطوراختصار بشرح زير مي باشد
47-2- چارت سازماني شركت خاك آزما
فصل سوم: فرآیند اجرای تحقیق
1-3- روش تحقیق
1-1-3- روش تحقيق چيست؟
2-3- طبقهبندي تحقيق
1-2-3- روش تحقیق تاریخی: (Historical res)
2-2-3-روش تحقيق توصيفي: ( ‏Descriptive research method)
3-2-3-روش تحقیق همبستگی: (Correlational research)
4-2-3-روش تحقيق تداومي و مقطعي
3-3- جمع بندي
4-3-روش گردآوری اطلاعات
1-4-3-انواع روش های گرد آوری اطلاعات
2-4-3- ابزار گردآوری اطلاعات
فصل چهارم: نتیجه گیری
1-4-نتیجه گیری
2-4- پیشنهادات حاصل از تحقیق
3-4- محدودیتهای حاصل از تحقیق
منابع و مآخذ

                   

اندازه گيری بهره وری

 اندازه گيری بهره وری

بخشی از متن اصلی
تعريف اندازه گيري بهره وري
به طور خلاصه، بهره وري نتايجي را به عنوان كاركردي از تلاش منعكس مي‌كند. وقتي كه بهره وري افزايش مي‌يابد، اين معنا را مي‌دهد كه نتايجي بيشتر از ميزاني معين از تلاش به دست آمده‌اند. در معناي كلاسيك، بهره وري به عنوان يك نسبت تعريف مي‌شود يعني دادة يك تلاش (كار) بر نهاده‌هاي (كار، انرژي و غيره) لازم براي توليد آن داده تقسيم مي‌شود. چند مثال را در نظر بگيريد تعداد بوشل‌هاي ذرت را مي‌توان به عنوان يك دادة كليدي از عملكرد يك مزرعه تلقي كرد. زمان و كار مزرعه دار را مي‌توان نهاده به حساب آورد. تعداد قطعاتي را كه كارگران خط توليد مي‌سازند مي‌توان داده فرض كرد، و نهاده مي‌تواند مدت زماني باشد كه يك كارگر در خط توليد تعدادي قطعه توليد مي‌كند. در اينجا مثال‌هاي بيشتري از مقياس‌هاي بهره وري از محيط‌هاي مختلف ذكر شده‌اند.
تعداد صفحات تايپ شده        تعداد واگن‌هاي باري تخليه شده
ساعات خدمت منشي گري         تعداد كارگران، ليفت تراك‌ها
تعداد دانشجويان تعليم ديده            تعداد مشترياني كه خدمات دريافت كرده‌اند
ساعات كار شركت خدمت دهنده      مقدار نيروي برق مصرف شده

توجه كنيد كه هر يك از مقياس‌هاي بهره وري به عنوان يك نسبت بيان مي‌شود. براي مثال، زماني كه يك منشي 20 صفحه (داده) را در يك ساعت كار (نهاده) تايپ مي‌كند، بهره وري او بيست عنوان مي‌شود. اگر او يك دورة ماشين نويسي سريع را آموزش ببيند يا از يك دستگاه جديد حروف نگار رايانه‌اي با سرعت زياد استفاده كند، و در نتيجه حالا بتواند 30 صفحه در ساعت تايپ كند، مقياس 30 (30 صفحه تقسيم بر يك ساعت) خواهد شد.
احتمالاً رهبران سازماني آينده نيازمند خواهند بود تا اندازه گيري بهره وري را خيلي خوب بفهمند و بتوانند آن را به آساني به ديگران تعليم دهند. به علاوه، مربيان، مشاوران توسعه سازماني و پژوهشگران امور سازماني بايد خودشان را با مهارت‌ها و دانش‌هاي مورد نياز براي اندازه گرفتن و فهميدن محيط بهره وري مجهز كنند.

كارآيي، اثر بخشي، و بهره وري
يكي از مفاهيم مرتبط با اندازه گيري بهره وري مفهوم توليد «اثر بخش» و توليد «كارآمد» است. توليد اثر بخش فرآيندي است كه نتايج مطلوب را به وجود مي‌آورد. يك سازمان ممكن است به طور اثر بخشي محصولاتي بيشتر توليد كند يا خدماتي بيشتر ارائه دهد. براي مثال، يك لبنيات فروشي ممكن است ده درصد بيشتر بستني در هفته توليد كنند. يك مؤسسة خدماتي ممكن است تعداد خانه‌هايي را كه نظافت مي‌كند ماهانه تا 15 درصد افزايش دهد. در هر دو مورد توليد اثر بخش افزايش يافته است. به هر حال، همان افزايش‌هاي اثر بخش در داده ممكن است به  قيمت سطح بسيار بالاتري از نهاده به دست آمده باشد. ده درصد اضافه توليد بستني ممكن است به قيمت 15 درصد افزايش در سرمايه براي پرداخت هزينه‌هاي خودروي مؤسسه مزبور و 5 درصد افزايش در هزينه‌هاي مستقيم كارگر كسب شده باشد. در اين مثال‌ها، در حالي كه توليد اثر بخش بالا رفته، بهره وري كل سازمان پايين آمده است، صرفاً به اين علت كه نهاده‌هاي مورد نياز براي توليد داده‌ها سريع تر از توليد اثر بخش صعود كرده است. در حالي كه هر دو مثال دستيابي به توليد اثر بخش مطلوب (افزايش داده‌ها) را نشان مي‌دهد، مصرف نهاده‌هاي افزايش يافته در واقع سبب شده است تا سازمان بهره وري كمتري داشته باشد.
توليد كارآمد نشان دهندة دستيابي به داده‌هاي مطلوب با حداقل نهاده‌هاست. اين موضوع در ابتدا اين طور به نظر مي‌رسد كه بهره وري در بالاترين سطح خود مي‌باشد، در حالي كه كارآيي و بهره وري از نزديك به يكديگر مرتبند. توليد كارآمد بهترين بهره وري را تضمين نمي‌كند. براي مثال، يك توليد كنندة لباس ممكن است 100 كت اسپورت در روز توليد كند، ولي همين كار را ممكن است با پنج كارگر كمتر از آن تعدادي كه يك ماه  قبل براي توليد آن 100 كت نياز داشت انجام دهد. ولي اگر تقليل در نهادة كار سبب افزايش ميزان نقص در كت‌هاي اسپورت شوديعني از 2 كت به 7 كت  در هر 100 كت برسد، در اين كاسبي چيزي عايد نشده است. در حقيقت، هزينة دوباره كاري يا نرخ دور ريز كت‌هاي ناقص ممكن است بالاتر از ميزان هزينه تقليل يافتة نهاده باشد كه به علت صرفه جويي در پنج كارگر حاصل شده است. همچنين توجه كنيد، كه حتي اگر ميزان نقص كت‌ها قابل قبول باشد، آنها ممكن است از مد افتاده يا فاقد رديف اندازة قابل فروش به مقدار كافي باشند. اگر هزينه‌هاي تقليل يافتة كار نيز منجر به كيفيت پايين تر بشود، توليد ممكن است كارآمدتر باشد. ولي بهره وري زمان آسيب ببيند. در سازمان‌هاي خلاق، اثر بخشي و كارآيي بايد دست در دست يكديگر حركت كنند. سازمان‌ها براي مدتي كوتاه مي‌توانند بدون كارآيي خوب دوام آورند اما بدون اثر بخشي معمولاً از بين خواهند رفت.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:100

           

بهره وري

 بهره وري

بخشی از متن اصلی:
فصل اول :ادبيات موضوعي
فصل دوم: مباني تئوريك
فصل سوم: پيشينة تحقيق
فصل چهارم: روش نمونه گيري و برآورد موجودي سرمايه
فصل پنجم: برآورد مدلها و نتيجه گيري و پيشنهادها
در فصل اول ادبيات موضوعي مورد بررسي قرار مي گيرد كه تعريف بهره وري و معرفي شاخصهاي بهره وري درمورد بحث قرار گرفته است. در بخش (1-2) مفهوم دستمزد مورد بررسي قرار گرفته است. بخش (1-3 ) به اهميت و مفاهيم فناوري اطلاعات و مسير تحولات كامپيوتر و اينترنت اختصاص داده شده است و در انتها و بخش (1-4 ) به خلاصه اي از وضعيت فناوري اطلاعات در ايران وجهان پرداخته شده است .
1-1- بهره وري
امروزه وجود رقابتهاي جهاني و سير پر شتاب تكنولوژي براي تسخير بازار يك سو و محدوديت منابع طبيعي از سوي ديگر ، ضرورت توجه به بهره وري را براي همگان روشن ساخته است . اينك سياستگذاران و مديران « بهبود بهرهوري » را گاه به عنوان ابزار و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار ميدهند.
این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:150

                 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : شرکت خصوصی

فصل اول: بسط و تکامل حسابداری

1- تعاریف حسابداری: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که از حسابداری شده است عبارت است از:

الف) حسابداری فن ثبت (دفتر روزنامه)

طبقه بندی (دفتر کل و معین)

تلخیص و تفسیر اطلاعات مالی می باشد. (تراز آزمایشی – ترازنامه صورت سود و زیان – صورت سرمایه – صورت گردشی وجوه نقد.

ب) حسابداری حرفه خدماتی است که وظیفه آن ارائه خدمات مالی بر استفاده کنندگان (درون سازمان – برون سازمان) می باشد.

ج) حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که از طریق همکاری بین اجزاء به هم پیوسته و وابسته در جهت میل به هدف مشترک در همان تهیه اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان است می نماید اجزاء این سیستم عبارتند از:

1- اصول، استانداردها و مقررات 2- دفاتر و نهادها 3- ابزار و وسایل کار 4- کارکنان

د) حسابداری علم است. امروزه تلاش محققان رشته حسابداری آن است که حسابداری را به عنوان علم تعریف آن را به سمت عدم طبیعی. مهمترین خاصیت در ویژگی علم آن است که اولاً در طول زمان ثابت و غیرقابل تغییر است، ثانیاً پیش بینی آینده را دارد.

2- اصول پذیرفته شده حسابداری: مجموعه ای از قواعد و ضوابط به عنوان رهنمود حسابداران است انجام مراحل حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و به سه گروه اصل زیر پذیرفته شده و طبقه بندی شده:

الف) مفروضات بنیادی یا فرضیات مبنا

ب)اصول کلیات حسابداری

ج) ثبتهای محدود کننده

الف) مفروضات حسابداری: اصول بدیهی و آشکاری هستند که نیازی به اثبات نداشته و زیربنای اصول عملیاتی حسابداری می باشد مورد قبول تمام جوامع حسابداری هستند. این فرضیات عبارتند از:

1- فرض تفکیک شخصیت 2- فرض تداوم یا استمرار فعالیت 3- فرض دوره مالی 4- فرض واحد اندازه گیری (پولی) 5- فرض تعهدی.

فرض تعهدی: بر اساس این فرض در حسابداری باید درآمدها در هنگام تحقق شناسائی و ثبت شود زمان تحقق زمانی است که کالا به فروش رسیده و تحویل شده و خدمات انجام شده باشد حتی اگر وجه نقدی دریافت نگردد همچنین هزینه ها در هنگام وقوع یا تحویل باید شناسایی و ثبت شوند زمان وقوع زمانی است که کالای خریداری شده دریافت گردد و خدمات نیز مصرف شود حتی اگر هیچ وجه نقدی پرداخت نگردد.

نکته: فرض نقدی عبارت است از آنکه درآمدها و هزینه ها فقط در هنگام دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی گردد. این فرض امروزه منسوخ شده بدلیل آنکه درآمدها و هزینه های واقعی یک دوره زمانی را نمی تواند شناسایی کند.

نکته: با استفاده از فرض تعهدی است که از حسابهای پیش پرداخت وجه نقد شناسایی گردد این پیش دریافت استفاده می شود بدلیل آنکه در این حسابها هنوز درآمد و هزینه نشده است ولی در فرض نقدی از حسابهای فوق استفاده نمی گردد.

1/7 ) بیمه یکساله به مبلغ 000/120

ب) اصول عملیاتی حسابداری: آنگرده از مفاهیم اساسی حسابداری از رهنمودها که و روشهای لازم در مورد نمونه اندازه گیری ثبت، گزارش اطلاعات مالی را فراهم می آورد اصل حسابداری نامیده می شود که این اصول معمولاً جنبه کاربردی و عملی دارند مهمترین این اصول عبارتند از:

1- اصل بهای تمام شده

2- اصل تحقق

3- اصل تطابق هزینه ها با درآمد

4- اصل انشاء

نکته: اصل بهای تمام شده بر اساس فرض تداوم فعالیت می باشد.

نکته: اصل تحقق درآمد و تطابق بر اساس فرض تعهدی می باشد.

نکته: طبقه بندی بدهیها و دارایی ها بر جاری و بلندمدت بر مبنای فرض تداوم فعالیت می باشد.

نکته: جهت اعمال اصل افشاء کامل از یادداشتهای همراه صورتهای مالی استفاده می شود.

ج) اصول مقیاسها یا اصل محدود کننده:

1- اصل صرفه جویی (فزونی منابع بر مخارج) 2- اصل اهمیت 3- اصل خصوصیات و صنعت 4- اصل محافظ کاری (احتیاط) 5- اصل ثبات رویه (یکنواختی)

اصل محافظه کاری: بر طبق این اصل هر گاه در مورد یک رویداد شخص بتوان روشهای متفاوتی را مطابق با اصول حسابداری بکار برد معمولاً روشی انتخاب می شود که دارای حداقل اثر افزایش سود خالص و جمع دارائیها داشته باشد به عبارت دیگر در این روش سعی می شود دارائیها و سود به کمترین میزان و از طرفی بدهیها و زیان به بیشترین مقدار اندازه گیری و شناسایی می شود مهمترین کاربرد این اصل در اعمال قاعده اصل بهای تمام شده با قیمت بازار می باشد مفهوم این قاعده آن است که در شناسایی موجودی کالا و سرمایه گذاری ها و همچنین برآورد غیر مفید دارائیها بین قیمت تمام شده و قیمت بازار مقایسه نموده اگر قیمت بازار کمتر شده لازم است دارایی را به اندازه کاهش قیمت در حسابهای گزارش نموده و هر گونه زبان را شناسایی نماییم.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

عنوان:

اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

ارشد حسابداری: Tez

استاد راهنما:

دکتر سهمانی

تألیف: زهرا بوجار یزد

دانشگاه جامع الزهرا

رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

 

 

 

 

 

چیکده :

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

فهرست مطالب :

فصل اول

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت موضوع
 • فرضیه
 • متغییرها
 • ترزنامه

فصل دوم

 • رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی
 • مقدمه
 • مبانی حسابداری
 • مبنای نقدی (کامل)
 • مبنای تعهدی (کامل)
 • مبنای نیمه تعهدی
 • مبنای تعهدی تعدیل شده
 • مبنای نقدی تعدیل شده
 • مزایای مبنای تعهدی
 • حسابداری تعهدی
 • نقش مبنای حسابداری در ادای مسئولیت پاسخگویی
 • در اصل هشتم از اصول دوازده گانه GASB مقرر گردیده است
 • جایگاه مبنای تعهدی از نظر هیأت استانداردهای حسابداری
 • فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها
 • تغییرات بنیادی در سیستم مالی کشورهای پیشرفته
 • فرایند استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی در شهرداری‌ها
 • سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا
 • گزارشهای مالی تعهدی
 • سیستمهای مدیریتی تعهدی
 • گزارشگری جامع دولت
 • بودجه بندی تعهدی
 • دیدگاههای موافق و مخالف
 • ناسازه ها و تضادها
 • حسابداری بر مبنای نقدی چیست
 • اشکالات و نارسایی‌های روش نقدی
 • ارجحیت‌های روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی
 • مفاهیم اساسی
 • اهداف صورتهای مالی
 • اهداف تهیه و ارائه صورتهای مال به طور خلاصه بشرح زیر می باشد
 • ترزنامه
 • صورت سود وزیان
 • صورت های جریان نقدی
 • تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی
 • اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی
 • مفاهیم و تعریف وجوه نقد
 • دارئیهای پولی کوتاه مدت
 • خالص دارئیهای پولی
 • مفهوم سرمایه در گردش
 • مفهوم تمامی منابع مالی وجوه
 • مفهوم نقد
 • مزایای صورت جریانهای نقدی
 • مهمترین مزایای صوت جریانهای نقدی عبارتنداز
 • ماهیت صورت جریانهای نقدی
 • فعالیتهای عملیاتی
 • فعالیتهای تامین مالی
 • تجزیه تحلیل و صورتهای مالی
 • ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • نسبتهای مالی
 • سوابق موضوع تحقیق
 • سوابق موضوع در خارج از کشور
 • توضیحاتی در مورد جریانهای نقدی والگوی طبقه بندی نسبتهای مالی
 • ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام
 • شواهدی در مورد ارتباط بین سود واندازه گیری های مختلف جریانهای نقد
 • محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی 
 • نتایج تحقیق نشان می دهد که
 • محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی
 • جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی
 • نسبتهای کفایت
 • نسبتهای کارآئی
 • محتوای اطلاعاتی افزاینده سود ،سرمایه در گردش حاصل از مالیات وصورت جریانهای نقدی

فصل سوم

 • روش تحقیق
 • ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات
 • چگونگی گرد آوری اطلاعات
 • اطلاعات مورد نیاز
 • اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه این متغییرها به شرح زیر است
 • اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی ( ترزنامه و سود و زیان )
 • اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی
 • اندازه گیری متغیرها
 • نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود زیان)
 • نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی
 • H0 فرضیه صفر
 • فرضیه دوم
 • منابع

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با فرمت ورد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چارت سازمانی ………………………………………………………………………………….. 6

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها…………………………………………………… 10

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی…………………………………………………… 26

وظایف ذیحساب …………………………………………………………………………………. 26

مستندات قانونی…………………………………………………………………………………… 27

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها………………………………………………………………. 28

تعاریف………………………………………………………………………………………………. 29

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ………………………………………………… 31

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری …………. 32

مبنای نیمه تعهدی………………………………………………………………………………… 37

مبنای تعهدی تعدیل شده………………………………………………………………………. 39

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی …………………………………………………. 40

مسیر بودجه ………………………………………………………………………………………. 41

اصلاح بودجه …………………………………………………………………………………….. 42

درخواست وجه ………………………………………………………………………………….. 44

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی……….. 47

سرفصلها  وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی……………………. 50

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید………………. 53

ذیحسابی و اداره کل امور مالی ……………………………………………………………. 54

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای …. 57

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای …………………………… 60

بستن حسابها در پایان سال …………………………………………………………………. 68

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع … ……………………………….. 79

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع …………………………………………. 80

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه …  ………………………… 83

مدیریت حوزه ریاست …………………………………………………………………………. 86

مدیریت امور برنامه و بودجه ………………………………………………………………. 86

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی …………………………………………………. 87

گروه نوسازی و تحول اداری ………………………………………………………………. 88

مدیریت امور اداری ……………………………………………………………………………. 90

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه ………………………………………………………………. 91

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ……………………………………….. 94

بستن حسابها در پایان دوره مالی ………………………………………………………… 100

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران …………………………………………… 106

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ………………………………….. 106

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار…………………………………………………… 106

مانده وجوه مصرف نشده …………………………………………………………………… 109

انواع تضمین برای معاملات دولتی…………………………………………………………. 109

انواع ضمانتنامه های معتبر…………………………………………………………………… 111

قوانین ……………………………………………………………………………………………….. 111

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه …………………………………………………… 111

مراحل بودجه …………………………………………………………………………………….. 112

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای …………………………………………………. 113

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی ……………………………. 114

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت…………………. 116

دانلود پایان نامه رشته حسابداری نظام حسابداري شركت های سهامی

 دانلود پایان نامه  رشته حسابداری  نظام حسابداري شركت های سهامی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 55
مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گيري از روشهاي جديد، به فرانگري پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگاني و شركتهاي دولتي و غير دولتي را به نحو مشخصي ترسيم نمايد .
از سوي ديگر استحكام مباني مالي كه به تعبير حضرت علي (ع) رگ حيات و رشته جان ملت محسوب مي شود از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده كه بايد با استفاده از جديدترين يافته هاي علمي به نحوي مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق اين هدف البته نيازمند بكارگماري نيروي انساني ماهر و كارآمد و بهره گيري از روشها و ابزار مناسب مي باشد كه اين امر اهميت مسئوليت و رسالت مركز آموزش مديريت دولتي را در ايجاد زمينه هاي مناسب براي پرورش و تجهيز كارگزاران و افزايش توانايي هاي علمي و مهارتهاي تخصصي آنان بيش از پيش آشكار مي سازد .
نظام اقتصادي و مالي هر جامعه و نحوه و ميزان فعاليت هاي بازرگاني موسسات تجاري در بخش خصوصي، يكي از معيارهاي قابل تحقيق و پژوهش در وضعيت رشد
اقتصادي و درجه توسعه يافتگي آن جامعه است .
اقتصاد بخش غير دولتي، در نظام هاي مختلف سياسي و حكومتي، جايگاه ويژه و متفاوتي پيدا كرده است مثلاً، در نظام سرمايه داري، سهام داران و سرمايه گذاران عمده ترين نقش را در نظام اقتصادي دارا مي باشند و زمينه ساز بسياري اتفاقات و حوادث مهم اجتماعي، سياسي، اداري و غيره نيز مي گردند . در نظام سوسياليستي، بيشترين مسئوليت به عهده نهادهاي دولتي است و اقتصاد بخش خصوصي بسيار كم رنگ و ضعيف عمل مي كند .
در بخش چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحت عنوان نظام اقتصادي و مالي ، ضمن بيان هدفهاي كلي و زير بنائي، نظام اقتصادي را بر سه پايه دولتي، تعاوني و بخش خصوصي استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسي ). بنابراين جايگاه قانوني اقتصاد بخش خصوصي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و مي بايد به عنوان مكمل دو بخش ديگر، رسالت بسيار مهم و موثر خود را به عهده بگيرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام هاي مختلف حسابداري، قوانين و مقررات جاري كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداري دفاتر قانوني، چگونگي تشكيل و انواع شركت هاي تجاري و ويژه گيهاي شركت هاي دولتي مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عمليات حسابداري شركتهاي سهامي اختصاص يافته است كه حاوي سرمايه گذاري و تغييرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبديل و انحلال و تصفيه و ادغام و جذب شركتهاي سهامي و در نهايت استخراج گزارش هاي مالي و مباحث مربوط به آن مي باشد .
براي اداره صحيح نظام اقتصادي در بخش هاي مختلف توليد، توزيع و مصرف ، استفاده و بكارگيري سرمايه گذاريهاي دولتي و غير دولتي به صورت برنامه ريزيهاي بلند مدت اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد . بديهي است ايجاد تشكيلات مناسب اداري و سازماني و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداري و مالي كاربردي، مي تواند مديران و سرمايه گذاران را در اين امر مهم ياري نمايد .
حسابداري امروزين را بدرستي «زبان تجارت» مي نامند . اين زبان كه براي ثبت و تفسير اطلاعات مالي بكار مي رود از زمان تحرير الفباي اوليه آن، يعني ثبت دو طرفه بر اساس تمايز شخصيت واحد تجاري از شخصيت صاحب يا صاحبان آن، در جريان تغييرات شتاب آميز و شگرف اقتصادي ـ اجتماعي جوامع بسري در طول چند قرن گذشته روز به روز تكامل يافته و به مثابه ابزاري كارآمد در خدمت پيشرفتهاي صنعتي، پيدايش و گسترش شركتهاي بزرگ سهامي و توسعه فعاليتهاي اقتصادي قرار گرفته است .
زبان تجارت يا حسابداري در جريان تحول و تكامل خود، متناسب با نيازها و در واكنش به ضرورتها، پذيراي ابتكارات و نوآوريهاي فراواني شده و با انباشت واژگاني از روشها و رويه ها، اينك به فرهنگي گسترده و پيچيده مبدل گرديده است كه شاخه ها و رشته هاي گوناگوني را در بر دارد .
براي اين زبان نيز ، همانند ديگر زبانها ، دستور زباني به شكل اصول و ضوابط پذيرفته شده تدوين گرديده است كه شيوه صحيح نوشتن، راحت بيان كردن و استفاده درست را فراهم مي سازد و درك اطلاعات مالي را براي افراد، واحدهاي اقتصادي، سازمانها و موسسات خصوصي و عمومي تسهيل و استفاده دلخواه از آن را امكان پذير مي سازد. در تدوين دستور زبان حسابداري؛ يعني اصول، ضوابط ئ استانداردهاي حسابداري؛ شرط اساسي، پذيرش همگاني بوده و هست، اما در چند دهه اخير توصيف و تبيين ضوابط و كوشش در سنجش اصول مزبور برمبناي استدلال و برخورد منطقي رايج شده است كه اين مقوله“ تئوري حسابداري ” نام دارد .
تئوري در معناي عام آن چنين تعريف شده است :“ مجموعه اي منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملي كه چارچوبي كلي براي استدلال منطقي و آگاهي و تحقيق در زمينه خاصي از دانش را تشكيل مي دهد ”. تئوري حسابداري در معناي خاص آن چنين تعريف شده است :“ مجموعه اي مستدل از اصول فراگير حسابداري كه چارچوبي كلي براي استدلال منطقي در زمينه درك مفاهيم، سنجش و ارزيابي رويه ها و عملكردهاي حسابداري را فراهم مي آورد و راهنماي پژوهش ، توسعه و ابداع رويه هاي نوين حسابداري قرار مي گيرد ”.

شايد براي ما كه هنوز در نخستين مراحل آگاهي از دانش حسابداري هستيم و از لحاظ كتابهاي پايه حسابداري با كمبودها و نارسائيهاي فراوان مواجهيم، پرداختن به مباحثي چون تئوري حسابداري بلند پروازي و نابجا جلوه كند، اما تئوري حسابداري مي تواند:
•    بستر تاريخي ضرورتها و نياز هاي اقتصادي ـ اجتماعي جوامع پيشرفته صنعتي را كه به ابداع، رشد و تكامل دانش حسابداري انجاميده به ما بنماياند و از اين راه انتخاب، انطباق، تدوين و كاربرد اصول، رويه ها و روشهاي متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادي ـ اجتماعي كشورمان را تسهيل كند .
•    چگونگي پيدايش، شكل گيري و توسعه اصول ، ميثاقها، مباني، ضوابط و استانداردهاي حسابداري را توصيف كند و از اين طريق مفاهيم و كاربردهاي اصول و معيارهاي مزبور را روشن سازد و بدين ترتيب، امكان انتخاب منطقي رويه ها و استانداردهاي متناسب را از بين استانداردهاي وضع شده توسط مجامع حرفه اي بين المللي و ملي فراهم آورد .
•    و بالاخره تئوري حسابداري ما را با ابزار كارآمد استدلال منطقي در اين رشته از دانش آشنا مي سازد و مي تواند از تعصب و پيش داوريهاي ناشي از پيشينه هاي متفاوت آموزشي جلوگيري و راه انتخاب مستدل از بين متون و منابع گوناگون را هموار سازد .
از اين رو تدوين و انتشار مباحثي از تئوري حسابداري در برنامه كار اين مركز قرار گرفت . اما چون امكانات و نيروي كافي براي عرضه يك كتاب كامل تئوري حسابداري را نداشتيم بر آن شديم كه مباحث مختلف تئوري حسابداري را به صورت نشريات جداگانه و با توجه به اولويت رفع نياز هاي جاري و در محدوده امكانات موجود تهيه و منتشر نمائيم تا در نهايت كتابي جامع فراهم آيد، اگرچه به درستي مي دانيم كه در طول زماني كه اين كتاب آماده مي شود ، روند شتاب آميز پيشرفت دانش حسابداري بسياري از مطالب را كهنه و رنگ باخته خواهد كرد .

نظام حسابداري شركت ها
در موسسات اقتصادي كشور نظام حسابداري با توجه به نوع كار و هدفهاي مورد نظر ، ظرفيت توليد كالا و خدمات ، قوانين و مقرارت و ساير شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه به صورت گوناگون تنظيم و مورد استفاده قرار مي گيرد. ذيلاً “ هريك از نظام هاي مورد استفاده در بخش هاي مختلف اقتصادي مختصراً ” تعريف مي شود :
1ـ نظام حسابداري دولتي:
در اين نظام عمليات مالي سازمان هاي دولتي با توجه به :
الف) قانون و مقرارت مالي؛
ب) اعتبارات و بودجه دولت،
ج) عدم انگيزه كسب سود در فعاليت هاي دولتي،
د) روش ها و فرم ها و اسناد و مدارك تعيين شده در سازمان هاي دولتي، طراحي وبكار گرفته مي شود .
بنابراين ، نظام حسابداري دولتي مجموعه عملياتي است كه با توجه به وظايف قانوني سازمانهاي دولتي ، كليه فعاليتهاي مالي را پس از تنظيم اسناد در دفاتر ثبت و نتايج حاصل را به صورت گزارش هاي مالي استخراج مي كند .

فهرست
مقدمه
نظام حسابداري شركت های سهامی
دفاتر قانوني شركت
اصول ثبت دفاتر قانوني شركت
موارديكه در دفتر نويسي ممنوع مي باشد
موارديكه موجب رد دفاتر قانوني مي شود
تعريف شركت
شخصيت حقيقي و شخصيت حقوقي
 انواع شركت ها
تشكيل شركت
پذيره نويسي سهام شركت
هزينه هاي تاسيس شركت
اساسنامه قانوني شركت
مجمع عمومي موسس شركت
مدارك لازم براي ثبت شركت
شركتهاي سهامي
انواع شركتهاي سهامي
سهام
انواع سهام
علل انتشار سهام با نام
علل انتشار سهام ممتاز
انواع امتيازات سهام ممتاز
تفاوتهاي شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص
عمليات حسابداري ثبت سرمايه

مراحل قانوني مطالبه و پرداخت بقيه بهاي سهام
اوراق قرضه
مجامع عمومي صاحبان سهام
تغييرات در سرمايه شركت سهامي
موارد افزايش سرمايه شركت
موارد تبديل سهام شركت
موارد كاهش سرمايه شركت
حساب صرف سهام يا كسر سهام
موارد انحلال و تصفيه شركت هاي سهامي
عمليات مربوط به تصفيه شركت سهامي
سود شركت و موارد پرداخت آن
تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام
گزارش هاي مالي شركت
صورت نهائي شركت سهامي
گزارش عملكرد
گزارش سود و زيان
گزارش تقسيم سود يا تامين زيان
صورت خلاصه سود وزيان
گزارش ترازنامه
طرز ثبت دفاتر در مراحل مختلف تعهد و پرداخت سرمايه
تبديل موسسات و شركت هاي تضامني به صورت شركت سهامي
ادغام و جذب شركت هاي سهامي
فهرست موارد افشاء
ترازنامه
صورت تغييرات در وضعيت مالي
صورت حساب سود و زيان
موارد كلي

پایان نامه بررسی کارآیی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها

پایان نامه بررسی کارآیی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها

پایان نامه بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده:
ورشکستگی های اخیر شرکتهای بزرگ در سطح بین الملل و نوسانهای بورس اوراق بهادار ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتها را نشان می دهد یکی از این ابزارها استفاده از الگوهای پیش بینی ورشکستگی می باشد. با توجه به این ضرورت هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج مدلها می باشد، که در راستای تحقق این هدف دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردیده است. جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش شامل 13 شرکت ورشکسته و 28 شرکت غیرورشکسته از شرکتهای نساجی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 79 تا 87 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی ازروش آماری رگرسیون لوجستیک  استفاده و ضرایب موثر با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران با استفاده از آماره آزمون والد متد ENTER استخراج گردیده است، همچنین برای آزمون فرضیه اصلی دوم ازروش مقایسه میانگین ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است. نهایتا پس از آزمون، کلیه فرضیات تحقیق در سطح اطمینان 95/0 مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که «در سه سال مورد بررسی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان می دهد».

فهرست مطالب:

چكيده
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 
2-1 بیان مساله    
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق    
4-1 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق    
5-1 اهداف تحقیق    
1-5-1 اهداف اصلی
2-5-1 اهداف فرعی (ویژه) 
6-1 چارچوب نظری تحقیق    
7-1 مدل  تحلیلی  تحقیق  و شیوه  اندازه گیری  متغیرها    
1-7-1 الگوی اسپرینگیت
2-7-1 الگوی زیمسکی
3-7-1 الگوی اهلسون
8-1 فرضیات تحقیق    
9-1 متغیرهای عملیاتی تحقیق    
10-1تعریف واژه ها و اصطلاحات    
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 گفتاراول: ورشکستگی و بررسی قانونی آن    
1-1-2 مقدمه    
2-1-2 تعریف ورشکستگی    
3-1-2 ورشکستگی ازنظرقانونی    
4-1-2 ورشکستگی ازنظرحسابداری    
5-1-2 ورشکستگی ازنظرحقوقی    
6-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درایران    
7-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درسایر کشورها    
8-1-2 ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل    
2-2 گفتار دوم: دلایل، مراحل و هزینه های ورشکستگی    
1-2-2 دلایل ورشکستگی    
1-1-2-2 دلایل برون سازمانی    
2-1-2-2 دلایل درون سازمانی    
2-2-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی    
3-2-2 انواع شکست    
4-2-2 مراحل ورشکستگی    
5-2-2 هزینه های ورشکستگی    
6-2-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه    
7-2-2 مالیات وهزینه های ورشکستگی    
8-2-2 صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته    
3-2 گفتار سوم: ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها    
1-3-2 تداوم فعالیت    
2-3-2 برقرار نبودن فرض تداوم  فعالیت    
1-2-3-2 نشانه های مالی
2-2-3-2 نشانه های عملیاتی
3-2-3-2 سایر نشانه ها
3-3-2 روشهای ارزیابی تداوم  فعالیت شرکتها    
1-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت
2-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده ازگزارش حسابرسان
3-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی ومدلهای پیش بینی ورشکستگی
4-3-2 آئین نامه انظباتی بورس اوراق بهادارتهران درمورد توقف فعالیت    
4-2 گفتارچهارم: تعاریف پیش بینی، مدل و ساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی    
1-4-2 پیش بینی    
2-4-2 تکنیک های پیش بینی    
1-2-4-2 روشهای کیفی پیش بینی
2-2-4-2 روشهای کمی پیش بینی 
3-4-2 الگو (مدل)   
4-4-2 روش شناسی انواع  الگوهای پیش بینی ورشکستگی   
1-4-4-2 الگوهای آماری   
2-4-4-2 الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی   
3-4-4-2 الگوهای تئوریک   
5-4-2 ویژگی های یک الگوی خوب   
6-4-2 معیارهای عملکرد   
7-4-2 مدلهای پیش بینی ورشکستگی از نظرنقطه انقطاع   
5-2 گفتار پنجم: مدلهای پیش بینی ورشکستگی   
1-5-2 مدل ویلیام بیور   
2-5-2 مدل آلتمن   
3-5-2 مدل دی کین (1972)   
4-5-2 مدل اسپرینگیت   
5-5-2 مدل اهلسون   
6-5-2 مدل CA-SCORE   
7-5-2 مدل گریس   
8-5-2 مدل یوشیکو شیراتا   
9-5-2 مدل زیمسکی   
10-5-2 مدل تافلر   
11-5-2 مدل فولمر   
12-5-2 مدل زاوگین   
13-5-2 مدل فیلوسوفو   
14-5-2 مدل شبکه عصبی مصنوعی   
6-2 گفتارششم: تشریح نسبتهای مالی مورد استفاده در این تحقیق   
1-6-2 تاریخچه نسبتهای مالی   
2-6-2 تعریف  و اهداف نسبتهای مالی   
3-6-2 انواع نسبتهای مالی   
4-6-2 معیارهای ارزیابی نسبتهای مالی   
5-6-2 تشریح نسبتهای مورداستفاده در این تحقیق   
6-6-2 محدودیتهای تجزیه وتحلیل نسبتها   
7-2 گفتارهفتم: بازارهای سرمایه و ارکان آن   
1-7-2 تعریف بورس اوراق بهادار   
2-7-2 علل پیدایش بورس اوراق بهادار   
3-7-2 اصطلاحات کلیدی بورس   
1-3-7-2 تعریف شاخص
2-3-7-2 شاخص های بورس
4-7-2 تاریخچه وتحولات بورس اوراق بهادار تهران   
1-4-7-2  دوره اول: سالهای 1346 تا 1357   
2-4-7-2  دوره دوم: سالهای 1357 تا 1367   
3-4-7-2  دوره سوم: سالهای 1368 تا 1375   
4-4-7-2  دوره چهارم: سالهای 1376 تا 1388   
8-2 گفتارهشتم: پیشینه تحقیق   
1-8-2 تحقیقات داخلی
2-8-2 تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه
2-3 روش تحقیق   
3-3 جامعه و نمونه آماری   
1-3-3 معیار تعیین ورشکستگی
2-3-3 معیار انتخاب شرکتهای ورشکسته
3-3-3 معیارانتخاب شرکتهای غیرورشکسته
4-3 قلمرو تحقیق   
1-4-3 قلمرو موضوعی
2-4-3 قلمرو مکانی
3-4-3 قلمرو زمانی
5-3 روش و ابزار گردآوری داده ها   
6-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها   
7-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش   
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4-‏ مقدمه
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها   
1-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي اول
2-3-4 تجزيه وتحليل و آزمون فرضيه فرعي دوم
3-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي سوم
4-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول
5-3-4 تجزيه و تحليل نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی
1-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی اول
2-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم
3-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم
4-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه اصلی اول
6-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها   
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق   
4-5 پيشنهادهایی مبتني بر يافته هاي تحقيق   
5-5 پيشنهادهایی  جهت تحقيقات آتي   
6-5 محدوديت هاي تحقيق   
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتین
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
فهرست نمودارها و اشکال

                   

پایان نامه ارائه یک مدل رتبه بندی سهام در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارائه یک مدل رتبه بندی سهام در بورس اوراق بهادار

چکیده:
یکی از تفاوت های مهم بین سرمایه گذاران موفق و غیر موفق را می توان در شناسایی سهام برتر از سهام غیر برتر توسط این مدیران برای سرمایه گذاری دانست. سرمایه گذاران همیشه به دنبال سرمایه گذاری در سهامی می باشند که با کمترین ریسک ممکن بیشترین بازده مورد انتظار را کسب کنند و به این ترتیب در سبد سرمایه گذاری خود مجموعه ای از سهام برتر را داشته باشند. جهت شناسایی سهام برتر در این پایان نامه یک مدل رتبه بندی سهام با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره می باشند که در مدل های دیگر رتبه بندی از آن استفاده نشده است. نتایج مدل رتبه بندی پیشنهادی با نتایج مدل رتبه بندی شرکت ایران تحلیل که یکی از شرکت‌ های برتر در زمینه تحلیل بازار بورس و اوراق بهادار می باشد برای 10 شرکت از صنایع خودرو سازی مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی ها نشان داد در سطح خطای 5 درصد رابطه معنی داری بین نتایج دو مدل وجود ندارد.
واژه‎هاي كليدي: رتبه بندی سهام، مدیریت سرمایه گذاری، تصمیم گیری چند معیاره، فرایند تحلیل شبکه ای، نسبت های مالی

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اوّل: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    
1-2- بیان مسأله    
1-3- اهداف تحقیق    
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق    
1-5- فرضیه های تحقیق    
1-6- قلمرو تحقیق    
1-6-1- قلمرو موضوعی    
1-6-2- قلمرو زمانی    
1-6-3- قلمرو مکانی    
1-7- تعاریف عملیاتی    
2-7- ساختار تحقیق    
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه    
2-2- رتبه بندی سهام    
2-3- تصمیم گیری چند معیاره    
2-3-1- فرایند تحلیل ساسله مراتبی    
2-3-1-1- ماتریس مقایسات زوجی    
2-3-1-2- اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی    
2-3-2- ساختار فرایند تحلیل شبکه ای    
2-3-2-1- مراحل تصمیم گیری با استفاده از ANP     
2-3-3- تصمیم گیری گروهی    
2-3-4- معیارهای انتخاب سهام    
2-3-4-1- تجزیه و تحلیل مالی    
2-3-4-2- نسبت های مالی    
2-3-4-2-1- نسبت های کارایی عملیاتی    
2-3-4-2-1-1- دفعات گردش کل دارایی ها    
2-3-4-2-1-2- گردش خالص دارییهای ثابت    
2-3-4-2-1-3- گردش حقوق صاحبان سهام    
2-3-4-2-1-4- گردش موجودی کالا     
2-3-4-2-1-5- گردش حسابهای دریافتی    
2-3-4-2-1-6- گردش حسابهای پرداختی    
2-3-4-2-2- معیارهای سودآوری    
2-3-4-2-2-1- حاشیه سود عملیات    
2-3-4-2-2-2 حاشیه سود خالص    
2-3-4-2-2-3 بازده سرمایه     
2-3-4-2-2-4- نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام    
2-3-4-2-2-5- بازده روی دارائی ها    
2-3-4-2-3- تحلیل ریسک    
2-3-4-2-3-1- ریسک تجاری    
2-3-4-2-3-2- اهرم عملیاتی     
2-3-4-2-3-3- ریسک مالی     
2-3-4-2-3-4- ریسک نقدینگی     
2-3-4-2-5- ریسک سیستماتیک     
2-3-4-2-4- معیار رشد بالقوه    
2-3-4-2-5- معیارهای بازار    
2-3-4-2-5-1- نسبت سود نقدی     
2-3-4-2-5-2- بازده قیمت     
2-3-4-2-5-3- بازده کل سهام    
2-3-4-2-5-4- ضریب قیمت سود هر سهم P/E     
2-4- پیشینه تحقیق     
2-4-1- تحقیقات انجام شده بر روی بازار بورس ایران    
2-4-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    
2-4-3- طبقه بندی تحقیقات انجام شده    
2-4-4- تحلیل شکاف تحقیقات گذشته و نتیجه گیری    
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه    
3-2- روش تحقیق    
3-3- مراحل انجام تحقیق    
3-4- روشهای جمع آوری و تحلیل داده ها    
3-5- مدل ریاضی بکار گرفته شده    
3-5-1- بی مقیاس سازی    
3-5-2- تعیین وزن معیارها از طریق ANP      
3-5-3- معیارهای مدل تصمیم گیری    
3-5-4- پارامترهای مدل     
3-5-5- مدل    
3-6- معرفی جامعه آماری    
3-7- روایی و پایان تحقیق    
3-8- آزمون فرض و اعتبار سنجی نتایج    
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    
4-2- مسئله تصمیم و ساختار مسئله     
4-3- تشکیل ماتریس همبستگی و شبکه    
4-4- تشکیل ماتریس مقایسه زوجی و آزمون سازگاری    
4-4-1- ماتریس مقایسه زوجی خوشه ها    
4-4-2- ماتریس مقایسه زوجی خوشه ها    
4-5- تشکیل سوپرماتریس    
4-5-1- سوپر ماتریس غیر موزون    
4-5-2- ماتریس خوشه    
4-5-3- سوپر ماتریس موزون     
4-5-4- ماتریس حد    
4-6- مدل پیشنهادی رتبه بندی    
4-7- محاسبه مقدار معیارهای مدل    
4-8- محاسبه امتیاز شرکت ها و رتبه بندی    
4-9- بررسی فرض تحقیق     
4-9-1- آزمون فرض    
4-10- اعتبار سنجی نتایج    
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه    
5-2- تفسیر نتایج    
5-2-1- معیارهای دل رتبه بندی سهام    
5-2-2- بررسی همبستگی مدل پیشنهادی رتبه بندی و دل شرکت ایران تحلیل    
5-2-3- کار آمدی مدل    
5-3- محدودیت‌ها و موانع تحقیق    
5-4- پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق    
5-5- پیشنهادها برای تحقیقات آتی    
فهرست منابع و ماخذ    
پیـوسـت‌ها‌
چكيده لاتين

                 

پایان نامه حسابداري مالياتي

 

 

 

 

پایان نامه حسابداري مالياتي

 

قالب گزارش : ( word ) قابل ویرایش است

فهرست مطالب

مقدمه

تاريخچه

مفهوم و محتواي صورت ارزش افزوده

مفهوم ارزش افزوده و مفهوم سود

صورت ارزش افزوده شركت نمونه براي سال xx 13

تعريف ماليات بر ارزش افزوده

آشنايي با ماليات بر فروش

ماهيت ماليات بر ارزش افزوده

مزاياي ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر مصرف

تعریف مالیات و انواع آن

مالیات بر ارث

ماترک مشمول مالیات

معافیت های مالیاتی

رونوشت بدهی متوفی

حق تمبر

مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات حق الوکاله

مالیات برنقل و انتقال املاک

مالیات بر در امد کشاورزی

مالیات بر درامد حقوق

مالیات بردرآمد اتفاقی شرکت خصوصی به عنوان پیش پرداخت

بررسی موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن

نقش مالیات بر اقتصاد کشور

مشکلات اجرایی

حسابرسی، مالیات و توسعه

نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور

 

گزارش فوق در 78 صفحه تهیه شده است

( بعد از هر خرید منتظر هدایای ما باشید )

 

 

 

پایان نامه کارشناسی حسابداری با عنوان تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏

دسته: حسابداری

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 493 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 70

مجتمع زربال وابسته به سازمان اقتصادی کوثر به شمارۀ 22043 در ادارۀ ثبت شرکت های ‏تهران به ثبت رسیده است

پایان نامه بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام

پایان نامه بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام

توضیحات:

  کارشناسی ارشد رشته حسابداری با موضوع بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با  تغييرات بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب فایل word و در حجم 121 صفحه، همراه با فایل اکسل

پایان نامه بهره وري

پایان نامه بهره وري

پيشگفتار
نيازهاي بشر چيزي نيست كه بتوان به راحتي از آن صرفنظر كرد . امروز با توجه به منابع كمياب و نيازهاي نامحدودي كه وجود دارد ، استفادة درست و مناسب از منابع كمياب و بر طرف كردن نيازهاي نامحدود امري واجب و ضروري به شمار مي رود وهمچنين با توجه به جهاني شدن اقتصاد و شكستن مرزهاي جغرافيايي چه از لحاظ اقتصادي و چه از لحاظ فرهنگي ، اجتماعي و . . . . و افزايش رقابت ، دولتها و شركتها را بر آن داشته تا براي از دست ندادن بازارهاي داخلي و خارجي و خارج نشدن از گوي رقابت داخلي وجهاني ، كالاهايي با كيفيت بهتر و كميت بيشتر و قيمت پائين تر به بازارهاي داخلي و خارجي شان عرضه نمايند كه اين مي تواند با استفاده بهتر و مناسب از منابع موجود صورت  گيرد. بنابراين ، اين چيزي جزء بهره وري و كارايي بيشتر عوامل توليد نمي تواند باشد .
بهره وري باعث صرفه جويي در استفاده ازمنابع كمياب و افزايش قدرت رقابت و در مورد افراد ، مزاياي بهره وري همچنين به صورت دستمزدهاي بالا و كيفيت بهتر زندگي شغلي ظاهر مي شود.

فهرست مطالب
فصل اول :ادبيات موضوعي
فصل دوم: مباني تئوريك
فصل سوم: پيشينة تحقيق
فصل چهارم: روش نمونه گيري و برآورد موجودي سرمايه
فصل پنجم: برآورد مدلها و نتيجه گيري و پيشنهادها

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:150