پایان نامه تولید انرژی تجدید پذیر خورشیدی

پایان نامه تولید انرژی تجدید پذیر خورشیدی

دانلود پایان نامه  رساله  رشته فیزیک: تولید انرژی تجدید پذیر خورشیدی  160 ص فرمت word 

فصل اول
انرژی تجدید پذیر چیست
فایده های کلیدی آن عبارتند از:
– فایده های محیطی:
– انرژی برای نسل های آینده ما:
– شغل ها و اقتصاد:
انرژی نو:
جایگاه انرژی خورشیدی در تأمین الکتریسیته
ماژول های خورشیدی
باطری
شارژ کنترولر
برآورد هزینه تأمین الکتریسیته خورشیدی (فتوولتائیک)
طبقه بندی سیستم های خورشیدی
سیستم های فتوبیولوژی
سیستم های شیمیایی خورشیدی
سیستم های فتوولتائیک
عملکرد سلول های خورشیدی
سیستم های حرارتی
گردآورنده های خورشیدی تخت
بررسی اقتصادی سیستم های گرمایش خورشیدی
سرمایه گذاری:
هزینه اولیه:
سیاست توسعه سیستم های گرما خورشیدی
کمک های اقتصادی:
تحقیق، توسعه و نمایش کارکرد سیستم ها:
فنی:
اقتصادی:
آموزش/ اجتماعی – فرهنگی:
فصل دوم
موقعیت فعلی و آینده انرژی طبیعی
– علوم نجومی:
– علوم محیطی:
– علوم شیمیایی:
فصل سوم:
ثابت خورشیدی
مدل خورشیدی:
ترکیب طیفی ثابت خورشیدی:
فصل چهارم:
سیستم های حرارتی خورشید
سمت گیری رشته پانل ها:
اندازه رشته پانل ها:
رشته های سری و موازی:
تلفات لوله:
مبدل های حرارتی:
ذخیره سازی:
سرد کننده های تابشی:
فصل پنجم:
آفتاب گیری در سطح زمین
یک مدل جوی:
جذب و پراکندگی تابش خورشیدی توسط اجزای سازنده جو:
تابش مستقیم خورشید:
شار پخشی:
معادلات تقریبی برای شار خورشیدی کل:
اندازه گیری آفتاب گیری در سطح زمین:
شار حرارتی جو:
فصل ششم:
تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به کار – دستگاه های فتوولتایی
نیمه هادیهای ذاتی ( خالص) :
نیمه هادیهای غیر ذاتی ( نا خالص شده ):
پیوند p-n :
دستگاههای فتوولتایی پیوندی :
پاسخ دهی طیفی جریان فوتونی:
ساخت وسایل فتوو لتایی سیلسیومی :
برآورد هزینه تولید برق:
نتیجه گیری :

 

 

 

مقدمه:

در حال حاضرتولید انرژي الکتریکی در دنيا به مقدار زيادي بر ذغال سنگ، نفت و گاز طبيعي تكيه دارد. سوخت هاي فسيلي تجديد ناپذيرند، آنها بر منابع محدودی كه رفته رفته به پايان  مي رسند ، بنا شده اند.

در مقابل انرژيهای تجديد پذير مانند باد و انرژي خورشيدي، پيوسته جايگزين مي شود و هيچ گاه به پايان نمي رسند. اغلب انرژي هاي تجديد پذير به دو صورت مستقيم يا غير مستقيم از خورشيد ناشي مي شوند.

نور خورشيد يا همان انرژي خورشيدي، مي تواند براي گرم كردن و روشنايي خانه ها و ساير ساختمان ها، براي توليد الكتريسيته، براي آب گرم كردن، گرم کن هاي خورشيدي و انواع كاربردهاي اقتصادي و صنعتي مستقيماً استفاده  می شود.

همچنين گرماي خوشيد موجب وزش باد مي شود؛ همان انرژي اي كه توسط توربين هاي بادي گرفته مي شود؛ سپس بادها و گرماي خورشيد باعث تبخير آب مي شوند. وقتي اين بخار آب به باران يا برف تبديل مي شود و از سرازيرها به رودخانه ها و مسيرهاي آب هدايت مي شود، انرژي آن مي تواند گرفته شده و از توان هيدرو الكتريكي آن استفاده شود.

همراه با باران و برف، نور خورشيد باعث مي شود گياهان رشد كنند، ماده اي كه آن گياهان را مي سازد، به عنوان توده زنده يا زيست توده مي شناسيم.

بيومس مي تواند به منظور توليد الكتريسيته، سوخت هاي حمل و نقل يا موارد شيميايي استفاده شود. كاربرد بيومس براي هر يك از اين اهداف، انرژي بيومس ناميده مي شود.

هيدروژن نيز مي تواند در بسياري از تركيبات اصلي، مثل آب، يافت شود. هيدروژن فراوان ترين عنصر روي زمين است، اما بصورت يك گاز طبيعي موجود نيست. هيدروژن هميشه با ديگر عناصر تركيب شده است، مثل تركيبش با اكسيژن براي ساخت آب. وقتي هيدروژن از عنصر تركيبي اش جدا شود مي تواند بعنوان سوخت مورد استفاده قرار گيرد.

 

         

پایان نامه بررسي اثرات شرايط محيطيبر عملكرد تجهيزات نيروگاه بخار

پایان نامه بررسي اثرات شرايط محيطيبر عملكرد تجهيزات نيروگاه بخار

دانلود پایان نامه رساله  رشته مهندسی برق: بررسي اثرات شرايط محيطي ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملكرد تجهيزات نيروگاه بخار و بررسي تاثيرات آن روي طراحي تجهيزات 86 ص فرمت word 

 

 

چكيده

فصل اول : معرفي تجهيزات نيروگاه بخاري

1 ـ 1 ـ مقدمه

1 ـ 2 ـ ديگ بخار و تجهيزات جانبي آن

1 ـ 2 ـ 1 ـ مقدمه

1 ـ 2 ـ 2 ـ اكونومايزر

1 ـ 2 ـ 3 ـ درام

1 ـ 2 ـ 4 ـ لوله هاي ديوارهاي محفظه احتراق يا اوپراتور

1 ـ 2 ـ 5 ـ سوپر هيترها

1 ـ 2 ـ 6 ـ دي سوپر هيتر ها يا اتمپراتورها

1 ـ 2 ـ 7 ـ ري هيترها

1 ـ 2 ـ 8 ـ جنس لوله هاي بويار

1 ـ 2 ـ 8 ـ 1 ـ ساختار ميكروسكوپي  فولادها

1 ـ 2 ـ 8 ـ 2 ـ اورهيت شدن لوله هاي بويلر

1 ـ 2 ـ 8 ـ 3 ـ تغييرات ساختار فولاد در تحت اورهيت

1 ـ 2 ـ 8 ـ 4 ـ اتفاقات اورهيت در نيروگاهها

1 ـ 2 ـ 8 ـ 5 ـ بحث و نتيجه گيري

1 ـ 3 ـ گرمكن هاي آب تغذيه

1 ـ 4 ـ كوره يا محفظه حتراق

1 ـ 4 ـ 1 ـ ساختمان مشعلها و روشن پودر كردن سوخت در آنها

1 ـ 5 ـ تجهيزات جانبي ديگ بخار

1 ـ 5 ـ 1 ـ گرمكن هاي هوا

1 ـ 5 ـ 2 ـ دريچه هاي كنترل هوا يا دمپرها

1 ـ 5 ـ 3 ـ دودكش

1 ـ 6 ـ فنهاي نيروگاه

1 ـ 7 ـ والوها

1 ـ 8 ـ سيستمهاي مرتبط با ديگ بخار

1 ـ 8 ـ 1 ـ مقدمه

1 ـ 8 ـ 2 ـ سيستم كنترل آب تغذيه

1 ـ 8 ـ 3 ـ سيستم كنترل درجه حرارت بخار

1 ـ 8 ـ 4 ـ كنترل فشار بخار

1 ـ 8 ـ 5 ـ كنترل سيستم احتراق

1 ـ 8 ـ 5 ـ 1 ـ كنترل هواي مشعل

1 ـ 8 ـ 5 ـ 2 ـ كنترل سوخت مشعل

1 ـ 8 ـ 5 ـ 3 ـ كنترل فشار محفظه احتراق

1 ـ 9 ـ 1 ـ مقدمه

1 ـ 9 ـ 2 ـ اصول كار و وظايف كندانسور

1 ـ 9 ـ 3 ـ  اثرات وجود هوا در كندانسور

1 ـ 9 ـ 4 ـ انواع كندانسور از نظر خنك سازي بخار

1 ـ 9 ـ 5 ـ وسايل حفاظتي كندانسور

1 ـ 9 ـ 6 ـ تميز كردن كندانسور

1 ـ 10 ـ سيستمهاي آب گردشي خنك كننده كندانسور

1 ـ 10 ـ 1 ـ مقدمه

1 ـ 10 ـ 2 ـ انواع سيستمهاي خنك كن

1 ـ 10 ـ 3 ـ سيستم يكبارگذر

1 ـ 10 ـ 4 ـ سيستم چرخشي

1 ـ 10 ـ 5 ـ سيستم تركيبي

1 ـ 11 ـ توربين بخار و انواع طبقه بندي آن

1 ـ 11 ـ 1 ـ مقدمه

1 ـ 11 ـ 2 ـ طبقه بندي توربين بخار

فصل دوم : بررسي اثرات شرايط محيطي بر روي عملكرد نيروگاههاي بخار

2 ـ 1 ـ اثر كميت هاي ترموديناميكي ( فشار و دما ) بروي بازده سيكل نيروگاه

2 ـ 2 ـ 1 ـ وظيفه اصلي چگالنده

2 ـ 2 ـ 2 ـ سيستم آب گردشي نيروگاه

2 ـ 2 ـ 3 ـ عوامل موثر بر برج خنك كن نيروگاه

2 ـ 2 ـ 4 ـ اثرات شرايط محيطي بر كندانسور

2 ـ 3 ـ اثرات شرايط محيطي بر روي عملكرد لوبلير نيروگاه

2 ـ 3 ـ 2 ـ اثرات فشار و دماي محيط بر روي عملكرد بويلر

2 ـ 4 ـ بررسي نمونه اي اثرات شرايط محيطي بر عملكرد  نيروگاه بخاري ( تبريز )

2 ـ 4 ـ 1 ـ تاثير درجه حرارت محيط در مصرف داخلي

2 ـ 4 ـ 2 ـ تاثير درجه حرات محيط در مصرف آب نيروگاه

نتيجه گيري

2 ـ 4 ـ 3 ـ تاثير درجه حرارت كم محيط در بهينه سازي مصرف داخلي نيروگاه تبريز

2 ـ 4 ـ 4 ـ تاثير درجه حرات در افزايش تلفات و كاهش عمر الكتروموتورهاي سوخت

2 ـ 5 ـ بررسي علل خوردگي لوله هاي كندانسور واحد يك نيروگاه تبريز

2 ـ 5 ـ 1 ـ شرايط كاري و مشخصات فني لوله هاي كندانسور

2 ـ 5 ـ 2 ـ وضعيت ظاهري نمونه لوله

2 ـ 5 ـ 3 ـ نتايج آزمايشات

2 ـ 5 ـ 4 ـ فرم مقطع سوراخ

2 ـ 5 ـ 5 ـ بررسي زير ساختار لوله

2 ـ 5 ـ 6 ـ علل خوردگي و سوراخ شدن نمونه مورد آزمايش

2 ـ 5 ـ 7 ـ پيشنهادات

2 ـ 6 ـ بررسي نمونه اي اثرات شرايط محيطي بر عملكرد نيروگاه بندرعباس

2 ـ 6 ـ 1 ـ اثرات شرايط محيطي بر عملكرد بويلر و تاثير آن بر طراحي بويلر

2 ـ 6 ـ 2 ـ اثرات شرايط محيطي بر عملكرد توربين

2 ـ 6 ـ 3 ـ اثرات شرايط محيطي بر ژنراتور

2 ـ 6 ـ 4 ـ اثرات شرايط محيطي بر كندانسور

2 ـ 7 ـ بررسي نمونه اي اثرات شرايط محيطي بر روي عملكرد نيروگاه شهيد محمد منتظري اصفهان

2 ـ 7 ـ 1 ـ اثرات شرايط محيطي بر روي عملكرد بويلر

2 ـ 7 ـ 2 ـ اثرات شرايط محيطي بر عملكرد كندانسور

فصل سوم

نتيجه گيري

مراجع

 

برچسب ها 
                 

پایان نامه رساله الکترو استاتیک

پایان نامه رساله الکترو استاتیک

دانلود پایان نامه  رساله رشته مهندسی برق:  الکترو استاتیک 90 ص فرمت word 

 

« بسمه تعالي »

مقدمه

فصل اول :

( 1 ـ 1 )  تعريف دي الكتريك

( 1 ـ 2 ) الكترو استاتيك

فصل دوم :

( 2 ـ 1 ) پلاريزاسيون دي الكترويكها

( 2 ـ 2 ) قابليت پلاريزاسيون اتمي

( 2 ـ 3 ) جامدات يوني

( 2 ـ 4 ) قابليت قطبي شدن وابسته به فركانس

( 2 ـ 5 ) ثابتهاي اپتيكي فلزات

فصل سوم :

( 3 ـ 1 ) گذردهي فضاي آزاد

( 3 ـ 2 ) گذردهي مختلط

( 3 ـ 3 ) اندازه گيري گذردهي

( 1 ـ 3 ـ 3 ) گذردهي نسبي de

( 2 ـ 3 ـ 3 ) اندازه گيري با استفاده از پل

( 3 ـ 3 ـ 3 ) سلولهاي اندازه گيري

( 4 ـ 3 ـ 3  ) روشهاي مدار تشديد

( 5 ـ 3 ـ 3 ) اندازه گيريهاي خط انتقال

( 6 ـ 3 ـ 3 ـ ) اندازه گيريهاي ميكرو موج

فصل چهارم :

( 4 ـ 1 ) قطبش پذيري

( 1 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذيري نوري

( 2 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذيري مولكولي

( 3 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذيري بين لايه اي

( 4 ـ 2 ) دسته بندي دي الكتريكها

( 4 ـ 3 ) مشكلات نظريه دي الكتريكها

فصل پنجم :

( 5 ـ 1 ) شكست دي الكتريكي

( 5 ـ 2 ) الكترونها در عايقها

( 5 ـ 3 ) سازو كار شكست

( 5 ـ 4 ) انواع سازو كارهاي اساسي شكست در جامدات دي الكتريك

( 1 ـ 5 ـ 4 ) شكست ذاتي

( 2 ـ 5 ـ 4 ) شكست حرارتي

(3 ـ 5 ـ 4 ) شكست تخليه اي

( 5 ـ 5 ) شكست در مايعهاي دي الكتريك

( 5 ـ 6 ) قدرت دي الكترويكي

( 1 ـ 5 ـ 6 ) عوامل مؤثر بر قدرت دي الكتريكي براي بلور خالص

فصل ششم :

( 6 ـ 1 ) پيرو الكتريسيته

( 6 ـ 2 ) پيزو الكتريسيته

( 6 ـ 3 ) فرو الكتريكها

( 1 ـ 6 ـ 3 ) طبقه بندي فرو الكتريكها

 

مقدمه

از زمانيكه آزمايشهاي ابتدايي روي الكتريسيته ساكن جهت منزوي كردن بار الكتريكي ساكن توسط مواد دي الكتريكي كه بار را به خارج هدايت نمي كنند ، صورت گرفته ، لزوم مطالعه مواد دي الكتريكي با توجه به نياز عملي به عايقها احساس گرديد . كهربا ، موم ، شيشه از جمله اولين مواد عايقي بودند كه كاربرد عملي داشتند . با ظهور جريان الكتريكي خواص اين مواد بايد بيشتر ، مطالعه مي شد تا براي مقاصد كاربردي مورد استفاده واقع شده و عكس العمل آنها نسبت به اعمال يك ميدان ، معين و
مشخص گردد . خواص عايقي در ماده را مي توان به قدرت دي الكتريكي تعريف
كرد .

از همان آغاز شناخت الكترو استاتيك توانايي مواد دي الكتريك در افزايش ذخيرة‌ باريك خازن شناخته شده بود . كاربرهاي جريان الكتريكي فركانس بالا در ارتباط با راديو ، تقاضاها را براي خازنهاي ظرفيت بالا ، قدرت شكست بالا و ابعاد كوچك افزايش داد . براي رسيدن به اين خواسته ها مواد در الكتريك زيادي آزمايش بر حسب قدرت دي الكتريك و گذردهي با توجه به كاربردشان در اين حوزه رده بندي شدند و تقاضا براي مواد بهتر افزايش يافت . در موفقيت آميز بودن هر نوع جستجو براي مواد جديد يا بهبود آنها در حوزة بخصوصي ، اطلاع از سازوگار اساسي كه در ارتباط با ويژگيهاي به خصوص آنهاست ، شرط اساسي است . اين كار نظريه دي الكتريك است كه با محاسبة رفتارها كروسكوپي بر حسب ساختمان مولكولي و اتمي ، ما را به اين آگاهيها مي رساند .

يك نظرية كامل، كه  رفتار دي الكتريكي هر نوع ماده اي را در بر داشته باشد كار بينهايت دشوار است و احتمالاً هر گز امكان پذير نيست . با وجود اين « مدلهاي » نظريه دي الكتريكهاي كاربردي بر حسب فرضيات ساده شدة مجهزي بنا شده اند . با بكار بردن اين مدلهاي نظري ، خواص معيني كه  با تغييرات پارامتريهايي كه با آزمايش مي توانند بررسي شوند ، پيش بيني مي شود . ميزان ساختمان اتمي يا مولكولي ماده بنا شده است ، موفق باشند مي تواند دانش لازم را جهت جستجو در محيطهاي الكتريكي مختلف مورد استفاده قرار گيرد . افزون بر اين ممكن است خواصي كه  تاكنون توسط آزمايش مشاهده نشده اند پيش بيني شوند . بعنوان مثال در قرن نوزدهم ، نظريه هاي رفتار دي الكتريك ، امكان قطبش خود به خودي يا « فرو الكتريسيته » را پيش بيني كردند .

 

برچسب ها 
         

رساله پایان نامه اشخاص مورد رجوع سازمان بیمه و موضوع و محلّ رجوع

رساله پایان نامه اشخاص مورد رجوع سازمان  بیمه و موضوع و محلّ رجوع

دانلود رساله پایان نامه رشته مدیریت بیمه با موضوع: اشخاص مورد رجوع سازمان  بیمه و موضوع و محلّ رجوع 193 ص فرمت word 

 

 

چکیده 
پس از آنكه در دفتر نخست انواع سياست‌هاي ممكن در مورد شيوة جمع مقررات مسووليت مدني با پرداخت‌هاي سازمان و همچنين مبناي رجوع سازمان مورد بررسي قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن مي‌رانيم. فصل اول از اين دفتر به تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان مي‌پردازد. منظور آن است كه مشخص كنيم سازمان پس از جبران خسارت بيمه شده به چه شخص يا اشخاصي حق رجوع دارد. مهمترين شخصي كه مي‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گيرد، واردكنندة زيان است. منظور از واردكنندة زيان كسي است كه به عنوان «مسووليت ناشي از فعل شخص» در برابر زيانديده مسووليت مدني دارد. بدين منظور ميان حوادث ناشي از كار و حوادث غيرناشي از كار تفكيكي به عمل آمده است. در بحث حوادث كار ابتدا مسووليت مدني كارفرما در برابر كارگر و سپس مبنا و قلمرو اين مسووليت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتيجه گرفته شده است كه سازمان نمي‌تواند در هر مورد كه كارفرما در برابر كارگر مسووليت مدني دارد به كارفرما رجوع كند. رجوع سازمان به كارفرما منحصر به موارد منصوص قانوني است. در مورد حوادث غيرناشي از كار عليرغم آنكه مادة 66 امكان رجوع به واردكنندة زيان را پيش‌بيني نكرده است، با استفاده از قياس اولويت مستبط از متن و تبصرة 2 مادة 66 بايد براين اعتقاد بود كه سازمان از چنين حقي برخوردار است. با وجود اين چه در مورد حوادث ناشي از كار و چه در مورد حوادث غيرناشي از كار در صورتي كه واردكنندة زيان از اعضاي خانوادة بيمه شده و خود تحت حمايت سازمان باشد،‌ سازمان از حق رجوع به او برخوردار نيست. علاوه بر واردكنندة زيان، سازمان مي‌تواند به بيمه‌گر مسووليت واردكنندة زيان (بيمة شخص ثالث) و مسوولين مدني فعل غير و گاه خود بيمه شده هم براي استرداد آنچه پرداخته است مراجعه كند. برعكس، حق رجوع به بيمة خصوصي كه شخص زيانديده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنين نمي‌تواند به عاقله و بيت‌المال و صندوق جبران خسارات بدني كه هريك در موارد مشخصي تكليف جبران خسارت زيانديده را به عهده دارند رجوع كند.
اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسي قرار مي‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است كه سازمان بابت چه نوع از خدماتي كه انجام مي‌دهد قائم‌مقام زيانديده مي‌شود و به واردكنندة زيان و ساير منابع مذكور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌هاي غرامتي» است يعني پرداخت‌هايي كه جنبة جبران خسارت دارند. براي تعيين پرداخت‌هايي كه جنبة جبران خسارت دارند بايد ديد كه آيا انجام پرداخت يا خدمت مورد نظر از سوي سازمان با حادثه رابطة سببيت دارد يا خير. هر پرداختي كه ناشي از حادثه باشد و بين آنها رابطة سببيت برقرار باشد، پرداخت غرامتي محسوب مي‌شود. به اين ترتيب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزينه‌هاي معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمري از كار افتادگي، مستمري بازماندگان، هزينة كفن و دفن، كه همگي واجد جنبة غرامتي‌اند قائم مقام زيانديده مي‌شود و برعكس از بابت مستمري بازنشستگي، كمك ازدواج و عائله‌مندي و بيمه بيكاري و بارداري و كمك زايمان حق رجوعي ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌هاي غرامتي است بايد سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زيانديده پرداخت كرده باشد تا بتواند به واردكنندة زيان مراجعه كند چه پرداخت، همانگونه كه در دفتر اول آمد، شرط ضروري قائم مقامي است و مادة 66 قانون تأمين اجتماعي هم بر اين نكته تأكيد دارد كه سازمان پس از انجام هزينه‌ها و ارائة خدمات مي‌تواند به كارفرما مراجعه كند. اين مسأله در مورد مستمري‌ها توليد اشكال مي‌كند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمري به واردكنندة زيان مراجعه كند، اين امر به دلايل مختلف به زيان سازمان است. بنابراين بهتر است همگام با آنچه در برخي كشورها مي‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمري‌هاي آينده را يكجا از واردكنندة زيان مطالبه كند. 
رجوع سازمان در فرضي كه حادثه ناشي از تقصير مشترك زيانديده و شخص ديگري بوده است با ظرايف خاصي همراه است. در مورد ميزان رجوع سازمان در اين فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در اين تحقيق مورد پذيرش قرار گرفته است آن است كه سازمان به نسبت مسووليت واردكنندة زيان مي‌تواند به او رجوع كند. به عنوان مثال اگر كل خسارت وارد به زيانديده 000/120 ريال باشد اما مسووليت نيمي از حادثه به عهدة شخص زيانديده باشد و مسووليت نيم ديگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض كه پرداخت‌هاي غرامتي سازمان 000/80 ريال باشد، سازمان به نسبت مسووليت عامل زيان دروقوع حادثه يعني بابت 000/40 ريال به او حق رجوع دارد. 
مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است كه سازمان نسبت به چه دسته از خساراتي كه واردكنندة زيان مسووليت آنها را به عهده دارد مي‌تواند به او رجوع كند. اين مبحث در مرحلة سوم تحقيق ارايه خواهد شد. 

مقدمه    
فصل اول ـ تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان     
   مبحث اول ـ عامل ورود زيان     
     گفتار اول ـ‌حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي    
         بند اول ـ مفاهيم     
            1- مفهوم حادثة ناشي از كار     
            2- مفهوم حادثة مربوط به مسير     
            3- مفهوم بيماري‌هاي حرفه‌اي     
         بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زيان در زمينة حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات 
         شغلي     
            1- حقوق فرانسه    
               الف- قاعده كلي    
               ب- موارد استثناء    
            2- حقوق ايران    
               الف- واردكنندة زيان شخصي غير از كارفرما يا نمايندگان وي يا يكي از 
               كاركنان همان كارگاه باشد    
               ب- واردكنندة زيان خود بيمه شدة زيانديده باشد    
               ج- واردكنندة زيان كارفرما يا يكي از نمايندگان وي در ادارة‌كارگاه باشد    
     گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غيرناشي از كار)   
         بند اول ـ قاعده     
         بند دوم ـ استثنا    
     مبحث دوم ـ ساير اشخاص   
     گفتار اول ـ ‌بيمه‌گران     
     گفتار دوم ـ‌ مسوولين مدني فعل غير    
     گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غيرناشي از كار)    
     گفتار چهارم ـ بيمه شده    

فصل دوم ـ شرايط رجوع سازمان به وارد كنندة زيان    
   مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌هاي غرامتي     
     گفتار اول ـ وقوع يك پرداخت    
     گفتار دوم ـ غرامتي بودن پرداخت‌ها     
         بند اول ـ مستمري بازنشستگي    
         بند دوم ـ مستمري از كار افتادگي     
         بند سوم ـ هزينه‌هاي معالجه و درمان دوران بيماري    
         بند چهارم ـ مستمري بازماندگان    
         بند پنجم ـ هزينة كفن و دفن     
     گفتار سوم ـ فرض تقسيم مسووليت     
         بند اول ـ تقصير مشترك زيانديده و مسوول حادثه   
            الف- تقصير مشترك و قواعد عمومي مسووليت مدني ـ ارجاع     
            ب- تقصير مشترك و وجود همزمان مسووليت مدني و تأمين اجتماعي     
         بند دوم ـ تقسيم مسووليت ميان واردكنندگان زيان متعدد     

 

برچسب ها 
             

پایان نامه رساله تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

پایان نامه رساله تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

دانلود پایان نامه رساله  رشته مدیریت بانکی : تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور 122 ص فرمت Word 

 

فهرست مطالب: 

مقدمه    1
چارچوبي نظري تحقيق    3
فرضيه‌ها     4
روش تحقيق     5
مشكلات و موانع    5
اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي    6
(1) فصل اول:     8
    1-1) توسعه و مفاهيم    8
    2-1) توسعه اقتصادي    17
    3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي    19
    4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي 1382 –1376…23
جداول و نمودارها    26
(2) فصل دوم:     28
    1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران    28
جداول و نمودارها    40
(3) فصل سوم:     44
    1-3) تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگي-اجتماعي توسعه اقتصادي 44
    2-3) تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي    59
    الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي    63
    A) وضعيت زناشويي و سواد     63
    B ) باروري و سواد    64
    C) سواد و تعداد فرزندان     65
    D) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان    66
    ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي    67
    A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده    68
    B) سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر    
    3-3 ) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي    69
جداول و نمودارها    81
(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پيشنهاد    93
    1-4) بررسي چالش‌ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران     96
     2_4)بررسی فرضيه ها    .102
     3_4)پيشنهاد برای روش تحقيق در مطالعات بعدی    102
فهرست منابع     103
 

 

برچسب ها 
           

پایان نامه رساله نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن

پایان نامه رساله نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن

دانلود پایان نامه رساله رشته اقتصاد : نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن 166 ص فرمت word 

 

مقدمه
درجهان امروز كه اقتصاد حرف اول را مي زند و در جريان پر تلاطم اطلاعات كه هر لحظه انبوهي از اطلاعات جديد به آن افزوده مي شود و هر كشوري به فراخور حال خود از اين اطلاعات بهره مي گيرد و قدمي در مسير پيشرفت برمي دارد. جا دارد كه ما ايرانيان نيز براي سربلندي و اعتلاي ميهن خود از هيچ كوششي فروگذار نكنيم.
با نگاهي اجمالي بر كشورهاي پيشرفته و مشاهده توسعه همه جانبه آنها، انسان به شگفتي فرو مي رود. چگونه اين كشورها توانسته اند به اين مراتب از پيشرفت مترقي دست يابند؟
شايد يكي از مهمترين دلايل اين امر، اهميت و ارزشي است كه اين كشورها براي امر تحقيق و پژوهش قايل هستند. بودجه هاي عظيمي كه در اين كشورها براي تحقيق صرف مي گردد، خود مؤيد اين مسئله مي باشد.
متأسفانه در كشور ما، بخش كوچكي از بودجه صرف امر پژوهش مي گردد كه شايد همين مقدار نيز در مسير درست به جريان نيفتد. دسترسي به آمار و ارقام صحيح بسيار مشكل است و اين بخش به صورت انحصاري در اختيار دولت مي باشد و در كل مي توان گفت، هنوز تحقيق و پژوهش در ايران به معني واقعي جايگاه خود را نيافته است.
امروزه هر يك از بانكها سعي و تلاش مي كنند كه سهم بيشتري در بازار بدست آورند و رهبري بازار را در كنترل خود در آورند. يكي از عواملي كه به بانكها در اين امر كمك مي كند، مفهوم مشتري گرايي و بانك است. در اين راستا بسياري بانكها تنها به الفاظي اكتفا كرده و كمتر به صورت واقعي و عملي به آن پرداخته اند.
كليد و رمز موفقيت اجراي عملي مفهوم مشتري گرايي در استراتژي بانك نهفته است. اين استراتژي بايد مبتني بر حل مسئله و مشكل مشتري از طريق نيازهاي آشكار و پنهان او در حال و آينده باشد. بانك بايد نيازهاي آينده مشتريان را پيش بيني كرده و سعي كند آنها را تأمين كند.
تأمين نيازهاي موجود مشتريان به تنهايي كافي نيست، چرا كه بانكهايي در ارائه خدمات موفق هستند كه بتوانند به نيازهاي آينده مشتريان پي ببرند و به بازاريابي توجه بيشتري كنند. به عقيده پيتر دراكر، دو شرط براي موفقيت هر مؤسسه اي، بازاريابي و نوآوري است.
در اين پژوهش سعي بر آن است تا با تبيين مهمترين استراتژي هاي مبتني بر مشتري گرايي كه اجراي آنها موفقيت بانك را تضمين مي كند به تحقق اين امر كمك مي كند.
اين تحقيق كوششي بسيار اندك است در راه كمك به بانكها و سرانجام در راه اعتلاي ميهن عزيزمان. اگرچه در راه اين پژوهش مشكلات عديده اي از نظر زماني، كمبود منابع و آمار و حتي مالي سرراهمان بود، ولي در حد توان و بضاعت از هيچ كوششي واگذار نكرديم.

 
«فهرست مطالب»
فصل يك ـ كليات
1ـ1ـ تعريف موضوع تحقيق
2ـ1ـ اهميت موضوع تحقيق
3ـ1ـ فرضيه ها
4ـ1ـ روش تحقيق
5ـ1ـ حدود و موانع تحقيق، اشكالات و محدوديتها
6ـ1ـ تعريف اصطلاحات و واژه هاي خاص در تمام مسأله
7ـ1ـ خلاصه اي از اهم گزارش
فصل دوم ـ بازاريابي بانكي در ايران و ويژگيهاي خدمات بانكي
1ـ2ـ بررسي زمينه بازاريابي در نظام بانكداري ايران
بيان مسأله
2ـ2ـ مشكل اصلي: «محصول»
3ـ2ـ مشكلات مديريتي و بازاريابي
4ـ2ـ ويژگيهاي خدمات بانكي
      1ـ4ـ2ـ ناملموس بودن
2ـ4ـ2ـ ارتباط خريدار و فروشنده و توليد و مصرف همزمان
      3ـ4ـ2ـ عدم امكان ذخيره سازي و انباركردن خدمات
      4ـ4ـ2ـ بي اثباتي كيفيت خدمات
      5ـ4ـ2ـ مسئوليت امانتداري
      6ـ4ـ2ـ جريان دو طرفه اطلاعات
فصل سوم ـ مشتري گرايي، راهي به سوي موفقيت در عمليات بانكداري
1ـ3ـ ضرورت مشتري گرايي
2ـ3ـ مفهوم استراتژي مشتري گرايي
3ـ3ـ انگيزه ها و نيازهاي مالي مشتريان بانكها
4ـ3ـ استراتژي هاي مهم در جهت مشتري گرايي
      1ـ4ـ3ـ ايجاد فرهنگ مشتري گرايي
      2ـ4ـ3ـ توانمند سازي منابع انساني
فصل چهارم ـ كيفيت ارائه خدمات به مشتريان، جديدترين قلمرو بازاريابي
1ـ4ـ مفهوم جديد خدمت به مشتريان
2ـ4ـ مفهوم كيفيت خدمت
       1ـ2ـ4ـ كيفيت فرآيند
       2ـ2ـ4ـ كيفيت ستاده
       3ـ2ـ4ـ كيفيت فيزيكي
       4ـ2ـ4ـ كيفيت تعاملات
       5ـ2ـ4ـ كيفيت سازمان
3ـ4ـ رابطة بين كيفيت خدمات و رضايت 
4ـ4ـ مزاياي رضايت مشتري 
5ـ4ـ ابزار اندازه گيري كيفيت خدمت
       1ـ5ـ4ـ مقياس كيفيت خدمت
       2ـ5ـ4ـ اجزاي مقياس كيفيت خدمت
       3ـ5ـ4ـ مدل عملياتي / فني كيفيت خدمت
6ـ4ـ برنامه اي براي ارائه خدمت به مشتريان
      1ـ6ـ4ـ درك انتظارات مشتريان
      2ـ6ـ4ـ برقراري اولويت براي مشتريان
      3ـ6ـ4ـ تعريف اهداف خدمت
      4ـ6ـ4ـ ارائه خدمات در تمام سطوح
      5ـ6ـ4ـ ايجاد انتظارات مطلوب در تمام مشتريان
      6ـ6ـ4ـ ايجاد ساختاري بنيادي براي ارائه خدمات
     7ـ6ـ4ـ پرورش كاركنان
     8ـ6ـ4ـ اندازه گيري رضايت مشتريان
7ـ4ـ بررسي شعارهاي بانكهاي ايراني
فصل پنجم ـ نتيجه گيري و پيشنهادات
1ـ5ـ خلاصه نتايج بدست آمده در ضمن تحقيق
2ـ5ـ تصريح روابط علت و معلول  در نتيجه تحقيق ثابت و مسلم شده است.
3ـ5ـ بررسي فرضيه، تأييد فرضيه
4ـ5ـ پيشنهاد اصل عملي و تئوري بدست آمده
5ـ5ـ پيشنهادات براي انجام امري با لزوم انجام تحقيقات مكمل در زمينه موضوع تحقيق
6ـ5ـ پيشنهادات درباره روش و نحوه تحقيق و مطالعات بعدي
 

 

 

برچسب ها 
               

پایان نامه رشته حسابداری: تجديد ارزيابي داراييها

پایان نامه رشته حسابداری: تجديد ارزيابي داراييها

دانلود پایان نامه رساله رشته حسابداری با عنوان "تجديد ارزيابي داراييها"

فهرست مطالب: 

فصل اول:كليات وطرح تحقيق    3
فصل دوم:زمينه تئوريك بررسي تورم    22
فصل سوم:تدابير حسابداري در شرايط تورمي و تعارض موجود با اهداف گزارشگري مالي    75

 

برچسب ها 
             

پایان نامه مراحل حسابداري پيمانكاري (رشته حسابداری مالی)

پایان نامه مراحل حسابداري پيمانكاري (رشته  حسابداری مالی)

پيشگفتار :
تدوين مطالبي درباره نحوه حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو ، بر دانش پيشرفته و امروزين حسابداري متكي و از سوي ديگر با شرايط خاص ، عرف تجاري و قوانين حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در ايران منطبق باشد يكي از زمينه هاي ضروري
 پژوهشي است كه مي تواند كاربرد روش هاي پيچيده حسابداري را آسان  ساخته و در عين حال خدمات حسابداري در سطوح مختلف را كارآمدتر نمايد علاوه بر اين ، پژوهش هايي از اين دست  امكانات گسترش رواج و فراگيري اصول و ضوابط حرفه اي را افزايش داده و كار حسابداري واحدهاي تجاري را در مجموع بهبود مي بخشد امروزه مؤسسات عمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظير : راه سازي – سد سازي – احداث ساختمان – تاسيسات – كشتي سازي – هواپيما سازي و ساخت قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد پيمان به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي كنند .
اركان اصلي عمليات پيمانكاري :
در هر نوع عمليات پيمانكاري اركان اصلي زير وجود دارد :
كارفرما : شخص حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان يك طرف قرارداد عمليات اجرايي معيني را به پيمانكار ارجاع مي كند .
پيمانكار : شخصي حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان طرف ديگر قرارداد عمليات اجرايي پيمان را به عهده مي گيرد .
قرارداد : رابطه حقوقي بين طرفين است كه منشاء تعهد و التزام مي باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پيمانكار است .
موضوع قراردادهاي پيمانكاري معمولا ساختن يك دارايي يا دارايي هاي است كه در مجموع طرح واحدي را تشكيل مي دهد .
انواع قراردادهاي پيمانكاري :‌
قرارداهاي پيمانكاري به حالت هاي مختلف تنظيم مي شود اما معمولا يكي از دو حالت كلي زير را دارا است .

فهرست:
فصل اول :
 عمليات پيمانكاري :   
–    اركان اصلي عمليات پيمانكاري    
–    انواع قراردادهاي پيمانكاري     
–    مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري    
–    مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح    
–    ارجاع كار به پيمانكار    
–    انعقاد قرار داد با پيمانكار   
–    اجراي كار ( شروع عمليات )   
–    خاتمه كار    
–    سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي )   
فصل دوم :
حساب هاي شركت پيمانكاري
دارائي هاي جاري
–    بانك و صندوق    
–    تنخواه گردان ها     
–    حساب هاي دريافتني   
–    حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول    
–    اسناد دريافتني   
–    پيش پرداخت ها 
–    سپرده حسن انجام كار    
درارئيهاي ثابت : 
–    دارائيهاي ثابت مشهود    
–    داراييهاي ثابت نا مشهود   
بدهي هاي جاري :
–    حسابهاي پرداختني    
–    اسناد پرداختني   
–    پيش دريافت ها   
-بدهي هاي بلند مدت  
–    سرمايه  
–    در آمدها  
–    هزينه ها   
–    حساب پيمان   
–    حساب كار گواهي شده  
فصل سوم :
 روش هاي متداول حسابداري پيمانكاري
–    روش كار تكميل شده    
–    روش درصد پيشرفت كار   
–    ذخيره لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني   
–    دعاوي و تغيیرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري  
–    تعيين سود پيمان تكميل شده   
–    انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده  
–    محاسبه سود پيمان نا تمام   
–    نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه   
–    نحوه محاسبات استهلاك اموال ، ماشين آلات و تجهيزات .  
فصل چهارم :
 ماليات پيمانكاري
–    ماليات مقطوع   
–    ماليات بر در آمد پيمانكاري  
–    در آمد مشمول ماليات پيمانكاري   
–    ماليات موسسات پيمانكاري   
–    شركت هاي سهامي   
–    نحوه نگهداي حساب هاي مالياتي   
–    پيش پرداخت ماليات   
–    ماليات قطعي پيمان ها   
–    ذخيره ماليات بر در آمد   
فصل پنجم :
گزارش هاي مالي
–    ترازنامه   
–    جدول بهاي تمام شده كار در جريان ساخت   
–    گزارش هاي عملياتي   
–    گزارش پيشرفت كار  
–    صورت حساب سودو زيان   
–    تراز های آزمايشي   . 
نمونه فرم ها
1-    فرم صدور چک   
2-    رسید اسناد دریافتی  
3-    فرم واگذاری اسناد دریافتی    
4-    قبض پرداخت صندوق   
5-    قبض دریافت صندوق  
– منابع     
 

                       

پایان نامه نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا

پایان نامه نقش زنان روستايي در  اقتصاد روستا

دانلود پایان نامه رساله  نقش زنان روستايي در  اقتصاد روستا 91 ص فرمت word 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول:نقش و حيطه كارزنان در فعاليتهاي غير زراعي    2
نقش و حيطه كارزنان در فعاليتهاي غير زراعي:    3
دامداري و پرورش طيور    3
زنبورداري    7
نوغانداري:    10
صنايع روستايي:    12
صنايع تبديلي – صنايع دستي:    14
فصل دوم : ويژگيهاي اجتماعي – اقتصادي فعاليتهاي زنان روستايي منطقه    19
2- ويژگيهاي اجتماعي – اقتصادي فعاليتهاي زنان روستايي منطقه:    20
2-1- تفاوتهاي جنسي در نحوه بهره گيري از سواد و تأثير آن بر اقتصاد روستايي منطقه:    20
2-2- كم و كيف درگيري زنان در انواع فعاليتها    25
2-3- منزلت اجتماعي و اشتغال زنان    36
2-4- جايگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه:    41
3- نقش زنان روستايي تالش در حمايت و حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست:    59
فصل سوم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات    65
مقدمه:    66
پيشنهادات:    68
آموزش زنان = آموزش جامعه    68
پيوستها:    71
نقش سازمانهاي غير دولتي NGO و مشاركت زنان در پروژه‌هاي توسعه:    71
سياست ملي‌زنان روستايي جمهوري اسلامي ايران:    77
هدف 1: حفظ كيان خانواده:    79
سياستها:    79
هدف 2: كاهش فقر و تأمين عدالت اجتماعي:    80
سياستها:    80
هدف3: رشد سواد آموزي و گسترش تسهيلات آموزشي:    82
سياستها:    82
هدف 4: تأمين نيازهاي بهداشتي:    83
سياستها:    83
هدف 5: ارتقاي منزلت زنان روستايي:    84
سياستها:    84
فهرست  منابع مأخذ:    86

 

برچسب ها 
             

پاورپوینت زندگی نامه و آثار معمار لوکوربوزیه

پاورپوینت زندگی نامه و آثار معمار لوکوربوزیه

دانلود   با موضوع زندگی نامه و آثار معمار لوکوربوزیه،
در قالب ppt و در 109 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

زندگی نامه لوکوربوزیه
اولین اسکیس های لوکوربوزیه در زمان تحصیل در مدرسه هنر
نقاشی مدرن
نمونه نقاشی‌ های لوکوربوزیه
نظام مدولار ابداعی لوکوربوزیه
اصل طرح های لوکوربوزیه
اولین خانه‌ ای که توسط لوکوربوزیه طراحی شد
آثار لوکوربوزیه
ویلا فاله (توضیحات، نقشه ها و تحلیل)
راه حل های متفاوت در طراحی ویلا فاله
طرح نهایی ویلا فاله
آغاز سفرهای مطالعاتی لوکوربوزیه
ویلاهای استوتزر و ژاکومه (تحلیل، عکس، نقشه های کامل)
نیروهای سایت ویلاهای استوتزر و ژاکومه
عکس های ویلاهای استوتزر و ژاکومه به همراه توضیحات
سایت پلان ویلای استوتزر
خانه‌ پدر و مادر لوکوربوزیه (تحلیل، عکس، نقشه های کامل)
ویلاهای ژانره-پره (تحلیل، عکس، نقشه های کامل)
نیروهای سایت ویلا های ژانره- پره
ماهیت طراحی ویلاهای ژانره- پره
طرح نهایی ویلاهای ژانره- پره
ویلای شواب (تحلیل، عکس، نقشه های کامل)
عکس های ویلا های شواب
ماهیت طراحی ویلا های شواب
سازماندهی موضوع ویلا های شواب
انطباق هندسی ویلاهای شواب
تفکیک محدوده‌ ها ویلای شواب
پوریسم
خانه سیتروهان (تحلیل، عکس، نقشه های کامل)
خانه سیتروهان شماره۲ (تحلیل، عکس، نقشه های کامل)
ویلا ساوا لوکوربوزیه (تحلیل، عکس، نقشه های کامل)
عکس هایی از داخل و خارج ویلا ساوا
سایت مرکزی ویلا ساوا
انطباق هندسی ویلا ساوا
کلیسای رونشان
عکس هایی از نمای جلو ساختمان
نورپردازی های کلیسای رونشان
انطباق هندسی کلیسای رونشان

 

                           

پایان نامه رساله بورس

پایان نامه رساله بورس

دانلود پایان نامه رساله  بورس 57 ص فرمت word 

فهرست مطالب
فصل اول     1
مقدمه     1
تاريخچه     2
هدف بورس اوراق بهادار    3
فصل دوم     6
آشنايي با سازمان بورس اوراق بهادار و مفاهيم اوليه     6
اركان بورس اوراق بهادار    6
نحوه تصميم گيري در بورس     8
تا لار اصلي و فرعي در بورس     9
انواع تابلوها دربورس     10
قيمت ها در تالار اصلي و فرعي     10
سقف قيمت ها و كف قيمتها     10
بسته شدن نماد شركت ها در تابلو بورس    11
انواع ارزشها     11
انواع سهام     11
ريسك و انواع آن    12
نحوه محاسبه ريسك     13
قيمت سهام     14
صرف سهام و كسر سهام     15
روش سرمايه گذاري دربورس     15
شاخص و انواع آن     15
پزيره نويسي سهام     16
افزايش سرمايه شركت و روش هاي آن    16
روش هاي افزايش سرمايه    17
حق تقدم    17
فصل سوم     20
فرآيند سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار     20
فرآيند دريافت و اجراي سفارش     21
سفارش هاي خريد و فروش     21
تعيين كد معاملاتي براي مشتريان     22
نماد شركت ها در بورس     25
تسويه حساب با مشتريان     26
دامنه مجاز تغيير قيمت ها و نحوه محاسبه حجم مبنا و قيمت پاياني روز     27
حجم مبنا     27
فصل چهارم     29
استراتژي هاي معاملات در بازار سرمايه     29
روش نموداري (تحليل تفكيكي)    29
روش mpt     33
موج سواران و سفته بازان     34
محكومان به موفقيت     35
تحليل بنيادي (روش فائد امتنال)    35
مراحل تحليل بنيادي     35
عوامل موثر در محاسبه رتبه نقد شوندگي     38
بررسي نسبت هاي مالي     40
نسبت هاي نقدينگي     40
نسبت هاي كارآيي    41
نسبت هاي سود آوري     42
نسبت هاي سرمايه گذازي و اهرمي     43
درآمد متعلق به هر سهم     44
نسبت رشد سود هر سهم     47
جمع بندي نكات كليدي     49
فهرست منابع    51 
 

 

برچسب ها 
       

پایان نامه بررسي انواع ابزارهاي مالي در بازارهاي مالي جهان

پایان نامه بررسي انواع ابزارهاي مالي در بازارهاي مالي جهان

دانلود پایان نامه رساله رشته اقتصاد با عنوان : بررسي انواع ابزارهاي مالي در بازارهاي مالي جهان جهت جذب سرمايه هاي مردمي و رشد اقتصادي 196 ص فرمت word 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : نوآوريهاي ابزاري      2

 مقدمه:     3

 ابزارهاي مالي نوين در سيستم بانكداري       4

 حسابهاي ويژه جاري:          Special checking Account       4

 گواهي سپرده certificate of deposit: CDs  5

 براتهاي وعده دار Bankers acceptances        9

 كارتهاي اعتباري: Credit Cards           9

انواع كارتهاي بانكي          12

 حسابهاي Now: [Negotiable order of with drawel Account] 19

 سپردة شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits          21

 تبديل به اوراق قرضه كردن Securization           23

 انواع ابزارهاي مالي در بازار دست دوم        25

 اوراق سهام          25

 ابزارهاي بدهي     30

 ابزارهاي مشتقه     45

معاملات سلف      46

معاوضه    47

ساختار معاملات معاوضه    47

انواع معاملات معاوضه        48

 معاملات معاوضه نرخ بهره 48

 معاملات معاوضه ارز         49

 معاملات معاوضه كالا       49

ب- اختيار معامله   49

انواع اختيار معامله  50

 اختيار معامله يك دوره اي 50

 ابزارهاي تركيبي نرخ بهره – نرخ ارز           55

 ابزار تركيبي نرخ بهره – سهام        55

 ابزار تركيبي ارز – كالا     55

يك ماه تا 20 سال 58

فصل دوم:نوآوري نهادي   59

 مقدمه:     60

 موسسات سپرده پذير:        61

 بانكهاي تجاري:   64

 موسسات وام و پس انداز (S& LS) Saving and loan associations            73

 بانكهاي پس انداز Saving Banks        77

 اتحاديه‌هاي اعتباري: Credit unions     78

 موسسات غير سپرده پذير:  80

 شركتهاي بيمه‌اي insurance companies        80

 شركتهاي بيمه عمر Life insurance       81

 شركتهاي بيمه اموال و حوادث Property and eausality insurance  83

 صندوقهاي بازنشستگي Pension funds 85

انواع طرح بازنشستگي        86

طرحهاي بازنشستگي با مزاياي مشخص:        87

طرحهاي بازنشستگي طراح: designer pensions 87

 موسسات سرمايه‌گذاري     89

 شركتهاي سرمايه‌گذاري inrestment companies        89

انواع شركتهاي سرمايه‌گذاري          89

صندوق‌هاي با سرمايه متغير 89

صندوق با سرمايه ثابت       92

صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري غير فعال 93

خانواده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري  100

صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك در ساير اقتصادها 102

بريتانيا      102

آلمان       104

ژاپن        105

 بانكداري سرمايه‌گذاري Inrestment Banking 108

 مؤسسات تأمين سرمايه inretment bank            109

وظايف و نقش مؤسسات تأمين سرمايه در بازارهاي مالي         111

نقش موسسات تأمين سرمايه در تسهيل تأمين مالي شركت‌ها    112

كمك به خريداران و فروشندگان اوراق بهادار در مقام دلال و كارگزار 115

نقش موسسات تأمين سرمايه در افزايش كارايي اطلاعاتي بازار مالي     116

خدمات مؤسسات تأمين سرمايه       117

 صندوقهاي پوشش خطر (hedge fund)   122

 تعريف صندوق پوشش خطر          122

خطر        127

 راهبردهاي عملياتي صندوقهاي پوشش خطر 129

 آربيتراژ اوراق قرضه قابل تبديل      129

 اوراق بهادار با درآمد ثابت 130

 كاهش خطر از راه ادغام و تركيب آربيتراژ   133

 سرمايه‌گذاري در اوراق بهادر شركتهاي ورشكسته    134

 اوراق بهادار با پشتوانه رهني           135

 صندوقهاي وجوه وقفي endowment funds      136

 بنگاه سرمايه‌گذاري – بانكداري Inrestment –banking firm  137

 بنگاههاي اعتباري دولتي    Federal credit Agencies   137

فصل سوم:نوآوري تكنولوژيكي Technology Innoration          139

 مقدمه:     140

 اقتصاد جديد:       141

راه حل‌هاي اقتصاد قديم و اقتصاد جديد       142

مجازي     143

 آزادسازي تجارت جهاني: 144

 فناوري اطلاعات يا ديجيتال:          145

 مديريت دانش:     145

 ابداعات: 146

 بازسازي ساختاري:           146

 بهره وري:           147

 تغييرات در محل كار و نيروي كار: 147

 عزيز شدن مصرف كنندگان:          149

 كوچك شدن دولت:        149

 كسب و كار و تجارت الكترونيكي: 150

 بانكداري الكترونيكي        152

 خلاصه‌اي از تاريخچه بانكداري اينترنتي      156

 مروري بر ويژگي‌هاي بانكداري اينترنتي       159

 مزاياي بانك‌هاي صددرصد اينترنتي            160

 معايب بانك‌هاي صددرصد اينترنتي            162

 كاربري بانكداري اينترنتي  164

 راه حلي براي برتري در بانكداري:  165

شعبه اينترنتي:        166

خدمات جديد ارائه شده توسط بانكداري الكترونيكي 167

 چك الكترونيك  167

سرويس وصول چك‌ها      169

 ساير خدمات الكترونيكي:  172

 خريد و فروش الكترونيكي اوراق بهادار:      173

سيستم ارتباط رايانه اي       174

مزايده همزمان       180

كارگزاران شبكه اي           181

هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اينترنتي      186

دلايل پيشرفت سرمايه‌گذاري اينترنتي           188

زمينه سازي و آمادگي براي سرمايه‌گذاري اينترنتي     189

 

برچسب ها 
                 

تحقیق وصیت نامه داریوش کبیر

تحقیق وصیت نامه داریوش کبیر

دانلود تحقیق وصیت نامه داریوش کبیر 4 ص فرمت word 

اینک که من از دنیا می روم، بیست و پنج کشور جز امپراتوری ایران است و در تمامی این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان درآن کشورها دارای احترام هستند و مردم آن کشورها نیز در ایران دارای احترامند، جانشین من خشایارشا باید مثل من در حفظ این کشورها کوشا باشد و راه نگهداری این کشورها این است که در امور داخلی آن ها مداخله نکند و مذهب و شعائر آنان را محترم شمرد………….

 

برچسب ها 
         

پاورپوینت زندگی نامه و آثار لوکوربوزیه

پاورپوینت زندگی نامه و آثار لوکوربوزیه
فهرست:
زندگی نامه لوکوربوزیه
اولین اسکیس های لوکوربوزیه در زمان تحصیل در مدرسه هنر
نقاشی مدرن
نمونه نقاشی‌ های لوکوربوزیه
نظام مدولار ابداعی لوکوربوزیه
اصل طرح های لوکوربوزیه
اولین خانه‌ای که توسط لوکوربوزیه طراحی شد
آثار لوکوربوزیه
ویلا فاله ( توضیحات , نقشه ها و تحلیل )
راه حلهای متفاوت در طراحی ویلا فاله
طرح نهایی ویلا فاله
آغاز سفرهای مطالعاتی لوکوربوزیه
ویلاهای استوتزر و ژاکومه ( تحلیل , عکس , نقشه های کامل )
نیروهای سایت ویلاهای استوتزر و ژاکومه
عکس های ویلاهای استوتزر و ژاکومه به همراه توضیحات
سایت پلان ویلای استوتزر
خانه‌ پدر و مادر لوکوربوزیه ( تحلیل , عکس , نقشه های کامل )
ویلاهای ژانره-پره ( تحلیل , عکس , نقشه های کامل )
نیروهای سایت ویلا های ژانره – پره
ماهیت طراحی ویلاهای ژانره – پره
طرح نهایی ویلاهای ژانره – پره
ویلای شواب ( تحلیل , عکس , نقشه های کامل )
عکس های ویلا های شواب
ماهیت طراحی ویلا های شواب
سازماندهی موضوع ویلا های شواب
انطباق هندسی ویلا های شواب
تفکیک محدوده‌ ها ویلای شواب
پوریسم
خانه سیتروهان ( تحلیل , عکس , نقشه های کامل )
خانه سیتروهان شماره۲ ( تحلیل , عکس , نقشه های کامل )
ویلا ساوا لوکوربوزیه ( تحلیل , عکس , نقشه های کامل )
عکس هایی از داخل و خارج ویلا ساوا
سایت مرکزی ویلا ساوا
انطباق هندسی ویلا ساوا
کلیسای رونشان
عکس هایی از نمای جلو ساختمان
نور پردازی های کلیسای رونشان
انطباق هندسی کلیسای رونشان

پاورپوینت گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه

پاورپوینت گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه

دانلود  با موضوع گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه،
در قالب ppt و در 131 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول: گزيده سياست نامه
دادخواهی و سیرت نیکو ورزیدن
بررسی رفتار و عاملان و وزیران
اوشیروان و زنجیر عدالت
قاضی و خطیب و محتسب
پژوهش کار دین و شریعت
صاحب خبران و کارآگاهان
مشورت با دانایان و پیران
و …

 

                       

ّخلاصه کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی (آندروید)

ّخلاصه کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی (آندروید)

توضیحات:
خلاصه کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی، قابل استفاده در موبایل ها و تبلت های با سیستم عامل آندروید.

این فایل شامل خلاصه کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 1396 در قالب نرم افزار اندروید، مناسب برای مرور مطالب جهت قبولی در آزمون آیین نامه می باشد.
این کتاب شامل تمام قوانین و تبصره ها و ماده ها و علائم و تابلوها از آیین نامه راهنمایی و رانندگی می باشد.


از آنجایی که سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی تغییر کرده است و قبولی تضمینی وجود ندارد ما به شما توصیه می کنیم که خود منبع یا همان کتاب اصلی را نیز مطالعه فرمایید.

زندگي نامه سيمين دانشور

زندگي نامه سيمين دانشور

این مقاله درمورد زندگی نامه سیمین دانشور می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقالهزندگی نامه سیمین دانشور

زندگی نامه سیمین دانشور
سیمین دانشور در سال ۱۳۰۱ ش. در خانواده ای تحصیل کرده در شیراز به دنیا آمد. بعدها تحصیل در ادبیات فارسی را تا دریافت درجه دکترای آن دریافت کرد و سالها به تدریس تاریخ هنر در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران پرداخت…..

نگاهی کوتاه به جهان داستانی سیمین دانشور
سیمین دانشور و جلال آل احمد در سفری از شیراز به تهران در سال ۱۳۲۷ آشنا شدند و ازدواج کردند. دانشور دکترای ادبیات فارسی است و تخصص در زیباشناسی گرفته است. وی استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران بود.
سیمین دانشور بانوی ادب معاصر فارسی در سال ۱۳۰۰ در خانواده یی مرفه و فرهنگی در شیراز متولد شد، پدرش دکتر ایل و سیمین به همراه پدر به اطراقگاه ایل قشقایی زیاد می رفت. تصاویری که از زندگی ایلیاتی دیده بود در سووشون به تصویر کشیده شده است، زیباترین آن صحنه ها سووشون است که در زمان ییلاق – قشلاق ایل معمولاً این تعزیه را نمایش می دهند…..

زن در آثار سیمین دانشور
در داستان های سیمین دانشور اغلب به دغدغه های زنان به ژرفا نگریسته شده است و زن چهره مستقلی از خود به نمایش گذاشته است. در رمان سووشون زری قهرمان این قصه نمونه زنی است که کمتر در ادبیات مان با آن مواجهیم. او راه یوسف را ادامه می دهد.
در جزیره سرگردانی دانشور خواسته است از دید یک زن به فرآیند تاریخ و زندگی بنگرد. در این رمان حیرانی زن از دنیای مردانه توصیف می شود، چنانچه می خوانیم:
«مادربزرگ گوش می ایستاد، مامان عشی و حالا هستی، از دوران مردسالاری بیشتر زنان گوش ایستاده اند، دروغ گفته اند، تحمل کرده اند، چرا که راهی به جمع جدی مردها نداشته اند، زن ها از ترس مردها دروغ گفته اند و می گویند…»….

جهان بینی سیمین دانشور و نگاه او به زن در آثارش

  •  نویسنده تنهایی را در ذات هر زنی می داند که تنها با هنر و یا مرد می تواند به انتها برسد.
  •  تصویرگری ماهرانه از تضادهای زنانه برای به دست آوردن آزادی و امنیت که از دیدگاه نویسنده در تقابل هم هستند.
  •  توجه به اسطوره های ملی، قومی
  •  طراحی و تصویرسازی از آدم های عادی و دغدغه شان
  •  تنهایی جبری کلیه شخصیت هایی که به گونه یی متفاوت عمل می کنند.
  •  تصویرسازی از پیرزنانی که متفاوت با عرف و سنت همیشگی عمل می کنند و خود پیشتازند. (مادربزرگ هستی)….

نگاهی به دو اثر ماندگار نویسنده
نویسنده براساس اسطوره سیاوش رمان سووشون را می نویسد، این رمان با اتکا به کلیتی در وجدان جمعی و میراث تاریخی مان مرگ سیاوشان را به تصویر می کشد، از سوی دیگر جزیره سرگردانی داستانی در تعلیق است. این تعلیق دیالکتیکی خواننده سووشون را ناخشنود می کند.در سووشون تکلیف همه چیز روشن است و ما با اثری با بن مایه سیاسی، اجتماعی و زن محور روبه روییم، اما جزیره سرگردانی دنیای سرگردان معاصر است. آدم ها مرز ندارند.در سووشون قهرمانان دوسوی مرز مشخص ایستاده اند……

 

برچسب ها 
       

پاورپوینت بیمه نامه مسئولیت مدنی

پاورپوینت بیمه نامه مسئولیت مدنی

دانلود   با موضوع بیمه نامه مسئولیت مدنی،
در قالب ppt و در 35 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
مفهوم بیمه مسئولیت
اشکال مختلف مسئولیت
تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
انواع مسئولیت مدنی
تعریف مسئولیت مدنی
انواع بیمه مسئولیت مدنی
انواع بیمه مسئولیت مدنی
پوشش های تکمیلی
ماده 12 قانون مسئولیت مدنی در ایران
مسئولیت مدنی دولت و کارمندان دولت و شهرداری ها
مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بانک ها و گارد صنعت نفت
مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل زمینی
مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی
حمل و نقل بین المللی
مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی در مقابل مسافران هواپیما
مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، داروسازان و مدیران مراکز درمانی
مسئولیت مدنی آرشیتکت ها و مقاطعه کاران
مسئولیت مدنی مالک و مستاجر در مقابل یکدیگر
مسئولیت مدنی همسایه در مقابل همسایه
مسئولیت مدنی ناشی از حوادث بهره برداری و حمل و نقل و توزیع گاز و برق
سایر انواع مسئولیت مدنی
منابع

توضیحات:
این
فایل شامل پاورپوینتی در زمینه بیمه نامه مسئولیت مدنی می باشد که در حجم
35 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به
عنوان کار ارائه کلاسی (سمینار یا کنفرانس) درس سمینار در مدیریت بیمه مورد
استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش
بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن
کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 

تحقیق وصیت نامه امام خمینی (ره)

تحقیق وصیت نامه امام خمینی (ره)

دانلود تحقیق وصیت نامه امام خمینی (ره) 55 ص فرمت word 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي اهل بيتي؛ فانهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض .

الحمدلله و سبحانك؛ اللهم صل علي محمد و آله مظاهر جمالك و جلالك و خزائن اسرار كتابك الذي تجلي فيه الاحديه بجميع اسمائك حتي المستاثر منها الذي لايعلمه غيرك؛ و اللعن علي ظالميهم اصل الشجره الخبيثه .

و بعد، اينجانب مناسب مي دانم كه شمه اي كوتاه و قاصر در باب "ثقلين" تذكر دهم؛ نه از حيث مقامات غيبي و معنوي و عرفاني، كه قلم مثل مني عاجز است از جسارت در مرتبه اي كه عرفان آن بر تمام دايره وجود، از ملك تا ملكوت اعلي و از آنجا تا لاهوت و آنچه در فهم من و تو نايد، سنگين و تحمل آن فوق طاقت، اگر نگويم ممتنع است؛ و نه از آنچه بر بشريت گذشته است، از مهجور بودن از حقايق مقام والاي "ثقل اكبر" و "ثقل كبير" كه از هر چيز اكبر است جز ثقل اكبر كه اكبر مطلق است؛ و نه از آنچه گذشته است بر اين دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتيان بازيگر كه شمارش آن براي مثل مني ميسر نيست با قصور اطلاع و وقت محدود؛ بلكه مناسب ديدم اشاره اي گذرا و بسيار كوتاه از آنچه بر اين دو ثقل گذشته است بنمايم .

 

           

پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با الگوریتم بهینه یابی

پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با الگوریتم بهینه یابی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده مطالب

يکي از مهم­ترين و در عين حال مشکل­ترين مباحث مکانيک خاک مسئله پايداري شيرواني­ها است.  تحلیل پایداری شیروانی های خاکی به منظور تعیین محتمل ترین فرآیند گسیختگی یا به عبارتی دیگر یافتن کمترین ضریب اطمینان، یکی از مسائل مهم مهندسی ژئوتکنیک است. از بین روش های ذکر شده روشهای بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت بیشترین استفاده را برای تعیین بحرانی ترین سطح لغزش داشته است. در میان روشهای گوناگون بهینه یابی، روشی که بتواند سطح لغزش بحرانی را در زمان کوتاهتر و با حجم آنالیز کمتر پیدا نماید نسبت به روش های دیگر از برتری بیشتری برخوردار می باشد. یکی از روش های بهینه یابی نوین، روش جامعه پرندگان است. در این پایان نامه جهت تحلیل شیروانی های خاکی از روش بیشاپ اصلاح شده و تلفیق آن با الگوریتم جامعه پرندگان که یکی از روش های بهینه یابی غیر کلاسیک و مدرن میباشد برای یافتن سطح لغزش بحرانی شیروانی های خاکی استفاده شده است. در این پایان نامه روشی سریع جهت بهینه سازی سطح لغزش شیروانی های خاکی با کمک الگوریتم جامعه پرندگان و روش بیشاپ اصلاح شده ارائه می گردد.

واژه های کلیدی: پایداری شیروانی، بهینه یابی، سطح لغزش، بیشاپ، ضریب اطمینان

 

فهرست مطالب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها