پایان نامه بررسي اثربخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی بر سلامت روان دانش آموزان

پایان نامه بررسي اثربخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی بر سلامت روان دانش آموزان

توضیحات:
پایان نامه رشته مشاوره با موضوع بررسي اثربخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی بر سلامت روان دانش آموزان، در قالب فایل word و در حجم 2090 صفحه.

بخشی از مقدمه:
دورۀ نوجواني دوره اي است كه در مصادف با تغيير و انتقال استقلال نسبي از والدين و وابستگي به گروه همسالان و دوستان، رشد و تحول مفهوم خود و هويت يابي اجتماعي و جنسي، اتتخاب رشته تحصيلي ، برنامه ريزي براي دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملي هستند كه براي نوجوانان تنيدگي هايي را ايجاد مي كنند (فورنت و همكاران، 1998) اين عوامل تنيدگي زا توأم با خواست ها و تقاضا هاي آموزشي در محيط مدرسه و انتظارات والدين از نوجوانان ، سلامت و بهداشت رواني آنها را به مخاطره مي اندازد و بر عملكرد كلي و تحصيلي آنها تأثير منفي مي گذارد (نايمي  و واينيوماكي، 1999) پژوهش ها حاكي است افرادي كه در رويارويي با چنين مسائلي فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند، آسب پذير بوده و مشكلاتي نظير افسردگي، اضطراب، تنهايي و احساس طرد شدگي ، كمرويي، خشم، تعارض بين فردي و…. را تجربه  مي كنند. در عين  حال پژوهش هاي بيشماري حاكي است كه بسياري از مشكلات بهداشتي و اختلالات رواني – عاطفي ريشه هاي رواني – اجتماعي دارند و ارتقاي مهارتهاي مقابله اي و توانايي هاي رواني – اجتماعي در بهبود و سلامت روانشناختي افراد بسيار مؤثر است. اين توانايي ها فرد را براي مقابله مؤثر باموقعيت هاي تعارض زا ياري مي كند و شخص را قادر مي سازد تا در رابطه با ساير افراد جامعه ، فرهنگ و محيط خود به گونه اي  مثبت و سازگارانه عمل كرده و سلامت به ويژه سلامت رواني خود را تامين كند . به همين دليل در سالهاي اخير آموزش مهارتهاي زندگي  براي آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشكلات و فشارهاي زندگي و ايجاد رفتارهاي مثبت و كاهش رفتارهاي منفي و در نتيجه دستيابي به زندگي موفقيت آميز مورد توجه روانشناسان و دست اندر كاران نظام هاي آموزشي قرار گرفته است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مسأله مورد بررسي
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسأله
1-3- ضرورت و اهميت پژوهش
1-4- اهداف پژوهش
1-5- فرضيه هاي پژوهش
1-6- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها
1-6-1- سلامت روانشناختي
1-6-2- شيوه هاي حل مساله
1-6-3- شيوه هاي حل  تعا رض بين فردي
1-6-4- مهارت جرأت ورزي
فصل دوم: پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري
2-1- مفهوم سلامت
2-2- ابعاد سلامت
2-3-مهارتهاي زندگي و مهارت هاي ارتباطي
2-3-1-حل مساله
2-3-1-1- مؤلفه هاي حل مسأله
2-3-1-2- راهبردهاي مقابله اي
2-3-1-3- سبکهای حل مساً له
2-3-1-4- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد
2-3-2- حل تعارض بین فردی
2-3-2-1- تعریف و ماهیت تعارض
2-3-2-2- انواع تعارض
2-3-2-3- منابع تعارض
2-3-2-4- سبک های حل تعارض
2-3-2-5- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها
2-3-3- جرأت ورزی یا ابزار وجود
2-3-3-1- تعریف جرأت ورزی
2-3-3-2- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی
2-3-3-3- کارکردهای جرأت ورزی
2-3-3-4- سبک های پاسخدهی افراد
2-3-3-5- انواع جرأت ورزی
2-3-3-6- مؤ لفه های جرأت ورزی
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3-1- روش تحقیق  
3-2- متغیرهای مستقل و وابسته
3-3- جامعه آماری
3-4- نمونه و روش نمونه گیری
3-5- ابزارهای جمع آوری اطلاعات
3-5-1- مقیاس SCL-90-R
3-5-2- مقیاس شیوه حل مسأله
3-5-3- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II)
3-5-4- مقیاس جرأتمندی جرابک
3-5-5- دستورالعمل و برنامۀ آموزش مهارت های ارتباطی
فصل چهارم: يافته هاي  تحقيق
4-1- فراوانی گروه ها
4-2-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- بحث و بررسی در مورد یافته های تحقیق
5-2- محدودیت های پژوهش
5-3- پیشنهادات
آزمون SCL-90
5-4- مفهوم سلامت
5-5- ابعاد سلامت
– سلامت روان شناختي:
5-6-مهارتهاي زندگي و مهارت هاي ارتباطي
5-6-1-حل مساله
5-6-1-1- مؤلفه هاي حل مسأله
الف) جهت گيري به مساله
ب) مهارت هاي خاص حل مساله
5-6-1-2- راهبردهاي مقابله اي
5-6-1-3- سبکهای حل مساً له
5-6-1-4- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد
5-6-2- حل تعارض بین فردی
5-6-2-1- تعریف و ماهیت تعارض
5-6-2-2- انواع تعارض
الف) تعارض فرد با خود
ب) تعارض های گروهی و سازمانی
5-6-2-3- منابع تعارض
5-6-2-4- سبک های حل تعارض
5-6-2-5- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها
منابع

 

پایان نامه بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

پایان نامه بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

توضیحات:
دانلود پایان نامه بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات، در قالب فایل word، به همراه پرسشنامه مربوطه و بصورت ویرایش شده.

چکیده:
حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند. خدمات گمرکی از عوامل مؤثر در توسعه صادرات کالا و خدمات می باشند.
هدف این پژوهش؛ بررسی تأثیر گمرک الکترونیک بر توسعة صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان گمرک شیراز می باشد. پرسشنامة بکار گرفته شده در این پژوهش؛ پرسشنامه ای خود ساخته بوده و در بردارندة 4 سؤال عمومی و 20 سؤال تخصصی می باشد که به کمک آن، و با کاربرد طیف چند گزینه ای لیکرت، دانسته های نمونة آماری اندازه گیری شده است. روایی و پایایی پرسشنامه تأئید گردیده است. پژوهش حاضر؛ که جامعة آماری آن، کارشناسان و صادرکنندگان استان فارس می باشند؛ از حیث هدف، کاربردی، و از روزنِ چگونگی گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. نتایج این پژوهش حاکی است که با توجه به تأئید تمام فرضیات، از حیث رتبه بندیِ اثرات گمرک الکترونیک با استفاده از دو روش گاتمن و اسپیرمن ، اطلاع رسانیِ به موقع به صادرکنندگان بالاترین اولویت را دارا می باشد، و با استفاده از آزمون تی شفاف سازی فعالیت ها بیشترین تأثیر را بر توسعة صادرات دارد.

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسأله
1-3 فرضیات تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-5 محدودیت های تحقیق
1-6 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
1-7 روش انجام تحقيق
1-8 واژگان كليدي
1-8-1 تجارت الکترونیکی
1-8-2 گمرک الکترونیکی
1-8-3 صادرات
1-8-4 پنجرة واحد
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 تعریف تجارت الکترونیک
2-3 تاريخچه تجارت الكترونيكى
2-4 انواع تجارت الکترونیک
2-5 چارچوب تجارت الكترونيك
2-6 مراحل تجارت الكترونيك
2-7 مدل هاى تجارت الكترونيك
2-8 مزاياى تجارت الكترونيكى
2-9 موانع تجارت الكترونيكى
2-10 تجارت الکترونیک و ارتباط آن با گمرک
2-11 سازمان گمرک
2-12 تعريف گمرك به عنوان يك اصطلاح بين المللي
2-13 بیانیه مأموریت گمرک
2-14 چشم انداز گمرک
2-15 نقش گمرك
2-16 وظايف گمرك
2-17 ساختار سازمانی گمرک ایران
2-18 مشکلات و چالش های گمرکات ایران
فرایند اظهارکالا به گمرک به روش سنتی و نحوه ترخیص کالا
2-20 مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرایند امور گمرکی
2-21 گمرک الکترونیک
2-22 تعاریف گمرک الکترونیکی
2-23 فواید و مزایای بهره گیری از گمرک الکترونیک در امور گمرکی مربوط به صادرات
2-24 بنابراین اهم وظایف گمرک الکترونیکی
2-25 تعاریف کلی از پنجره واحد
2-23 رایج ترین مدل های پنجره واحد
2-26 پنجره واحد در دیگر کشورها
2-27 پیشنهاداتی برای تاسیس یک پنجره واحد موفقیت آمیز
2-28 پیشینه تحقیق
2-29 اهمیت پیشینه در تحقیقات
فصل سوم : روش انجام پژوهش
3-1 مقدمه
3-2 روش انجام تحقیق
3-3 جامعه آماری
3-4 نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-5 روش گردآوری اطلاعات
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات
3-7 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
3-7- 1 روایی
3-7-2 پایایی
3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ
3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده ها
4-3 تحلیل های توصیفی
4-3-1 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان
4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سابقه فعالیت پاسخ دهندگان
4-3-3 نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی
4-5 آزمون فرضیه ها
4-5-1 آزمون فرضیه اول
4-5-2 آزمون فرضیه دوم
4-5-3 آزمون فرضیه سوم
4-5-4 آزمون فرضیه چهارم
4-6 خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول
5-2-2 نتیجه گیری از فرضیه دوم
5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه سوم
5-2-4 نتیجه گیری از فرضیه چهارم
5-4 پیشنهادات
5-5 موانع تحقیق
5-5-1 راهکارهای رفع موانع
منابع و مأخذ
پرسشنامه

 

پایان نامه بررسی ارتباط عملکرد بنادر با رشد اقتصادی

پایان نامه بررسی ارتباط عملکرد بنادر با رشد اقتصادی

توضیحات:
  بررسی ارتباط عملکرد بنادر با رشد اقتصادی، در قالب فایل word و در حجم 97 صفحه، بصورت کاملا ویرایش شده، تهیه شده در سال 1394.

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر عملکرد بنادر بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف انجام شد. فصل اول از این پژوهش به مرور کلیات پژوهش اختصاص یافت. در این فصل توضیح مختصری درخصوص ارتباط عملکرد بنادر با رشد اقتصادی تحت عنوان تعریف مسئله ارائه شده و سپس ضرورت و اهمیت پژوهش، فرضیات پژوهش و اهداف پژوهش به طور مختصر شرح داده می شود و همچنین روش های دست یابی به این اهداف نیز مشخص خواهد شد. لذا در آخر هم واژگان کلیدی پژوهش به طور جداگانه ای تشریح می شوند. در فصل دوم به پیشینه و ادبیات پژوهش پرداخته شده و ابتدا نگاهی اجمالی به بنادر مهم ایران و جهان شده است و سعی شده تا برخی از ویژگی¬های مهم این بنادر بر شمرده شوند. در انتهای این فصل نیز سعی شده تا برخی از مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش مرور شوند. در فصل سوم روش  تحقیق مرور شده  است و سعی شده تا روش پژوهش تحلیل رگرسیونی با دقت بیشتری مورد بررسی و معرفی قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق هم شامل داده های مجموعه ای متشکل از 153 کشور برای بازه زمانی 2004 تا 2014 به صورت تجربی بوده است. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیونی در این فصل در قالب جدول ارائه شد. در فصل چهارم هم به سئوالات پژوهش پاسخ داده شد و فرضیه های مطرح شده در فصل نخست بررسی شدند و به ارائه نتایج برآورد مدل پرداخته شد. در آزمون فرضیه های پژوهش، نتایج ارائه شده نشان می دهد که ضریب شاخص عملکرد بنادر در سطح معنی داری بسیار بالایی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. این نتیجه حاکی از این است که فرضیه اصلی پژوهش نیز مورد تأیید قرار می گیرد. سایر نتایج بدست آمده در این پژوهش نیز نشان می دهند که سه متغیر نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی دارای آثار مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف بوده اند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1  مقدمه
1-2  بیان مسأله
1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
1-4  اهداف پژوهش
1-5  فرضیات پژوهش
1-6  روش انجام تحقيق
1-7  واژگان کلیدی
1-7-1  عملکرد بنادر
1-7-2  رشد اقتصادی
1-8  متغیرهای پژوهش
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1  مقدمه
2-2  معرفی مهمترین بنادر ایران   
2-2-1  ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟   
2-2-2 بندر شهید رجایی   
2-2-3  بندر شهید بهشتی   
2-2-4  بندر امام خمینی   
2-2-5  بندر چابهار   
2-2-6  بندر بوشهر  
2-2-7  بندر امیراباد   
2-2-8  بندر خرمشهر   
2-3  معرفی مهمترین بنادر جهان   
2-3-1  بندر شانگهای   
2-3-2  بندر هنگ‌کنگ   
2-3-3  بندر سنگاپور   
2-3-4  بندر بوسان   
2-3-5  بندر جبل علی   
2-3-6  بندر روتردام   
2-3-7  بندر هامبورگ   
2-4  اهداف كيفي سازمان بنادر و دريانوردي   
2-5  اهداف كمي سازمان بنادر و دريانوردي   
2-6  مزيت بالاي ايران نسبت به ساير كشورها   
2-7  طرح جامع بنادر بازرگانی   
2-8  نقش دریاها و صنایع و خدمات دریایی در توسعه اقتصادی کشور   
2-9  مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش   
فصل سوم: روش تحقیق
3-1  مقدمه
3-2  انواع تحقیقات
3-3  روش تحقيق همبستگي و رگرسيون
3-4  انواع روش رگرسیون
3-5  روش انجام تحقيق
3-6  جامعه آماری
3-7  اهداف پژوهش
3-8  فرضیات پژوهش
فصل چهارم: معرفی مدل و ارائه نتایج
4-1  مقدمه   
4-2  معرفی مدل و نمونه   
4-2-1  تولید ناخالص داخلی (yit)   
4-2-2  نیروی کار(L)   
4-2-3  شاخص سرمایه (K)   
4-2-4  متغیرهای کنترل (CVj)   
4-2-5  شاخص کارآیی بنادر   
4-2-6  معرفی نمونه
4-3  ارائه نتایج   
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
5-1  خلاصه پژوهش
5-2  نتیجه گیری
5-3  پیشنهادات پژوهش
منابع و مآخذ

 

پایان نامه بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین

پایان نامه بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین

توضیحات:
  بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین، در قالب فایل word و در حجم 75 صفحه، بصورت ویرایش شده و همراه با پرسشنامه مورد استفاده.

چکیده:
اين تحقيق در 5  فصل تنظيم شده است. فصل اول طرح تحقیق: که شامل موضوع، اهمیت و فایده تحقیق، علت و هدف تحقیق، طرح مسئله، فرضیه ها، تعریف واژه ها، روش تحقیق می باشد. فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق که در این فصل با استفاده از منابع موجود، سابقه بحث به صورت منظم و بر اساس مسیر تکاملی تاریخی آن ارائه می شود که ممکن است شامل تعاریف برخی مفاهیم، نظریات، مدل ها و تاریخچه می باشد. فصل سوم انتخاب حجم نمونه با توجه به ویژگی های جامعه آماری می باشد. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه ها و یافته های تحقیق می باشد. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری تحقیق می باشد که در این فصل اقدام به نظریه پردازی می شود و در پایان پیوست ها، منابع و مأخذ آورده می شود.

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسأله
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-5 فرضيات تحقیق
1-6 روش انجام تحقيق
1-7 متغیرهای تحقیق
1-8 واژگان كليدي
1-8-1 بیمه
1-8-2 بیمه نوین
1-8-3 تجارت الكترونيك
1-8-4 عوامل انساني
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 تعاريف کلی از بيمه
2-3 عناصر تشكيل دهنده بيمه
2-3-1 خطر
2-3-2 حق بيمه
2-3-3 خسارت
2-4 انواع کلی بيمه
2-5 انواع کلی تقسیمات بیمه در ایران
2-6 تاریخچه شرکت بیمه نوین
2-7 انواع خدمات بیمه ای بیمه نوین
2- 8 مأموريت
2-9 چشم انداز
2-10 حوزه هاي راهبردي، اهداف و راهـبردهاي اصـلي شرکت بيمه نوين
2-11 سهامداران شرکت بیمه نوین
2-12 تعریف تجارت الکترونیک
2-13 تاريخچه تجارت الكترونيكى
2-14 انواع تجارت الکترونیک
2-15 چارچوب تجارت الكترونيك
2-16 مراحل تجارت الكترونيك
2-17 مدل هاى تجارت الكترونيك
2-18 مزاياى تجارت الكترونيكى
2-19 موانع تجارت الكترونيكى
2-20 پیشینه تحقیق
2-21 اهمیت پیشینه در تحقیقات
فصل سوم: روش های انجام تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش انجام تحقیق
3-3 جامعه آماری
3-4 نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-5 روش گردآوری اطلاعات
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات
3-7 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
3-7- 1 روایی
3-7-2 پایایی
3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ
3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف
3-8 روش تجزیه و تحلیل دادها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده ها
4-3 تحلیل های توصیفی
4-3-1 جدول و نمودار مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
4-3-2 جدول و نمودار مربوط به سن پاسخ دهندگان
4-3-3 جدول و نمودار مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان
4-3-4 نمودار مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی
4-5 آزمون فرضیه ها
4-5-1 آزمون فرضیه اول
4-5-2 آزمون فرضیه دوم
4-5-3 آزمون فرضیه سوم
4-5-4 آزمون فرضیه چهارم
4-6 خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول
5-2-2 نتیجه گیری از فرضیه دوم
5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه سوم
5-2-4 نتیجه گیری از فرضیه چهارم
5-3 نتیجه گیری کلی تحقیق
5-4 راهکار ها و پیشنهادات
منابع و مآخذ
پرسشنامه

 

پایان نامه بررسي سلامت رواني كاركنان دانشگاههاي هنر و پيام نور

پایان نامه بررسي سلامت رواني كاركنان دانشگاههاي هنر و پيام نور

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف مطالعه سلامت رواني كاركنان دانشگاه هاي هنر و پيام نور شهر نيشابور انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه كارمندان زن و مرد شاغل در اين دو دانشگاه به حجم 27 نفر تشكيل مي دهد كه با محقق در اجراي پرسشنامه سلامت عمومي GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همكاري نمودند. اين تحقيق از نوع زمينه يابي و با هدف بررسي پنج سئوال تحقيقي انجام شده است كه داده هاي آماري با درجه آزادي 95% مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت كه پس از تجزيه و تحليل داده هاي آماري نتايج بدست آمده در پاسخ به سئوالات تحقيق به اين ترتيب مشخص شده اند كه در بين كاركنان دردانشگاه در ميزان سلامت رواني تفاوتي وجود ندارد. و ميزان سلامت رواني كاركنان زن و مرد شاغل در دو دانشگاه با يكديگر متفاوت نيست و سلامت رواني كاركنان بخشهاي مختلف اداري و خدماتي در دو دانشگاه با يكديگر متفاوت نيست همچنين نتايج بدست آمده نشان دادند كه بين سن و ميزان سلامت رواني در بين كاركنان در دانشگاه رابطه معناداري وجود ندارد و بالاخره اين كه بين ميزان سلامت رواني و مدت فعاليت در بين كاركنان دو دانشگاه رابطه معناداري مشاهده نشد.


فهرست مطالب:
فصل اول:
مقدمه
بيان مسأله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
هدف كلي
اهداف جزئي
سئوالات تحقيق
متغيرهاي تحقيق
تعاريف مفهومي و عملياتي
فصل دوم:
مفهوم سلامت روان
تاريخچه سلامت و روان در جهان
تاريخچه سلامت روان در ايران
سلامت روان از ديدگاههاي مختلف
سلامت رواني از نظر مكاتب مختلف
اصول سلامت رواني
هدف ايجاد سلامت روان
مكانيزم رواني و نقش آن در سلامت روان
جمع بندي
همه گير شناسي در ايران
بررسي همه گير شناسي در جهان
فصل سوم:
روش تحقيق
جامعه تحقيق
نمونه تحقيق
ابزار تحقيق
روش نمره گذاري
مقياس هاي چهارگانه آزمون GHQ
موارد كاربرد و محدوديت هاي GHQ
نمره برش آزمون
تجزيه و تحليل داده ها
ملاحظات اخلاقي
فصل
چهارم:
مقدمه
توصيف و تحليل داده ها
فرضيه آزمايي
فصل پنجم:
بحث و نتيجه گيري
محدوديتها
پيشنهادات
منابع و مآخذ
پيوست


 

پایان نامه سیستم داروخانه به زبان ويژوال بيسيك

پایان نامه سیستم داروخانه به زبان ويژوال بيسيك

چکیده:
نرم افزار داروخانه به منظور مدیریت جایگاه های داروهای یک داروخانه طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی داروخانه به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر در اختیار کاربران قرار می دهد.
قابلیت بارز این نرم افزار منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد سیستمهای داروخانه ها و رفع کلیه نیازهای موجود در آنها می باشد.

استفاده از این سیستم مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از:
دقت بالا در محاسبه هزینه و موجودی دارو
سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به یک بیمار یا صاحب دارو یا رسید
جلوگیری از اتفاقات ناگهانی مانند گم شدن رسید
حذف هزینه های اضافی مانند چاپ دسته بیجک و رسید
جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ به عنوان بیجک یا رسید
سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع

فهرست مطالب:
چکیده
نرم افزار داروخانه
مخاطبین نرم افزار داروخانه
مقدمه
مشخصات فنی نرم افزار
فصل اول: ارائه شرح سيستم
1-1- هدف
1-2-قواعد به کار رفته در اين نوشته
1-3-مخاطبان اين نوشته
1-4-محدوده پروژه
1-5-چشم انداز محصول
1-6-طبقه بندي کاربران سیستم
1-7- تکنولوژی مورد استفاده در این سیستم
فصل دوم: نیازمندیهای نرم افزار جاری
2-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار
اطلاعات پايه
عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري داروها و سوابق آن و كنترل موجودي
گزارش‌ها
ارتباط سيستم با ساير سيستم‌ها
امنيت و حدود دسترسي
بازسازی اطلاعات
كاربران سيستم نرم افزار داروخانه
ذينفعان نرم افزار
فصل سوم: VB6 & SQL Source Codes
فصل چهارم: نمونه برخی از گزارشات سیستم
فصل پنجم: تحلیل پایگاه داده
فصل ششم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده

برنامه نويسي VB 6 :  Visual Basic 6.0
ساختارVB
مفهوم شی گرائی
اصول برنامه نويسي پايگاه داده ها
متدولوژي منظم
طراحي يك سيستم
مقدمه اي بر مدل پايگاه داده


 

پایان نامه بررسی خلاقیت کارکنان و ارتباط سنجی آن با امنیت شغلی

پایان نامه بررسی خلاقیت کارکنان و ارتباط سنجی آن با امنیت شغلی

چکیده:
امنیت شغلی از دغدغه های مهم کارکنان سازمانهای امروزی به خصوص سازمانهای خدماتی- درمانی است. احساس امنیت شغلی در محل کار می تواند بر روند بهبودی عملکردوخلاقیت کارکنان نقش بسزایی داشته باشد. از طرفی خلاقيت عبارت است از به كارگيري كامل توانايي هاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا راه حل يا مفهوم نو.هدف: با توجه به اهمیت امنیت شغلی کارکنان و ارتباطی که با میزان خلاقیت و نوآوری کارکنان در سازمان دارد؛ محقق بدنبال بررسی رابطه بین امنیت شغلی با میزان خلاقیت و  اثر آن بر کارکنان سازمان مذکور می باشد. پژوهش حاضر، از نظر زمان انجام پژوهش، مقطعی؛ از نظر نتایج پژوهش، کاربردی؛ از نظر هدف پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعه موردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان رسمي ، پيماني و قراردادي داراي مدرك تحصيلي ديپلم وبالاتر، شاغل در حوزه ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و دانشکده های زیر مجموعه این دانشگاه در شهرستان زاهدان  بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان از تعداد 1135 نفر تعداد 291 نفر تعیین شد .یافته های تحقیق نشان داد،که متغییر امنیت شغلی با خلاقیت رابطه معنی داری دارد.از زیر مولفه های امنیت شغلی:جابجایی کمتر در شغل،تمرکز بر شغل،انتخاب شغل مناسب،رضایت شغلی و رضایت اقتصادی،با خلاقیت رابطه داشته و مولفه های احساس آرامش و وابسته شدن به شغل با خلاقیت کارکنان رابطه معنی داری به اثبات نرسید.


فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2-  بیان مساله تحقیق
1-3-بیان ضرورت و اهمیت موضوع
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1-هدف اصلی
1-4-2- اهداف فرعی
1-5-سوالات پژوهش
1-5-1- سؤال اصلی
1-5-2-سؤالات فرعی
1-6- فرضیه های پژوهش
1-6-1- فرضیه اصلی
1-6-2- فرضیه های فرعی
1-7- قلمرو پژوهش
1-7-1- قلمرو موضوعی
1-7-2- قلمرو زمانی
1-7-3- قلمرو مکانی
1-8- اطلاعات مورد نیاز و چگونگی گرد آوری
1-9- تعریف عملیاتی متغییرها
فصل دوم: مبانی نظری  تحقیق
2-1-مقدمه
2-2- امنیت شغلی
2-2-1-  مؤلفه ها و راهکارهای لازم در امنیت شغلی
2-2-2-  مفهوم توسعه منابع انسانی
2-2-3- نقش توسعه منابع انسانی
2-2-4-  رفع مسائل ومشکلات امنیت شغلی ازطریق پرورش منابع انسانی
2-2-5-  امنیت شغلی کارگر
2-2-6-  بیکاری و امنیت شغلی
2-2-7- امنیت ، رضایت شغلی و بهداشت روانی
2-2-8- جهانی شدن و امنیت
2-2-9-  امنيت شغلي از رويا تا واقعیت
2-2-10- وظايف دولت و دانشگاه در زمينه ارتقاي امنيت شغلي
2-2-11- مؤلفه های امنیت شغلی
2-3-  خلاقيت
2-3-1-  تعريف خلاقيت
2-3-2-  نظریه های خلاقیت
2-3-3-  تفاوت خلاقيت با نوآوري
2-3-4-  خلاقيت و عملكرد نيمكره هاي مغز
2-3-5-  ویژگیهای شخصیتیو خصوصیات افراد خلاق
2-3-6-  تخيل بسترخلاقيت
2-3-7-  خلاقیت در موج سوم
2-3-8-  خلاقیت به عنوان فرآیند
2-3-9-  خلاقیت استعدادی برای تمام عمر
2-4-   پشینه تحقیق
2-4-1-  تحقيقات انجام شده در ايران
2-4-2- تحقيقات انجام شده در خارج از کشور
2-5- نتیجه گیری
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3-1- روش پژوهش
3-2- جامعه آماری پژوهش
3-3- روش و ابزار گردآوری داده‌ها
3-4- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‎‌های مورد استفاده
3-5- قلمرو موضوعی
3-6- قلمرو زمانی
3-7- قلمرو مکانی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1- مقدمه
4-2-آمار توصیفی
4-2-1- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
4-2-2- تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده ازآزمون  ضریب همبستگی پیرسون
4-2-3- بررسی رابطه متغیرهای جمعیت شناختی(شاخص های دموگرافیک )با متغییر های تحقیق
فصل پنجم: بحث و تفسیر، نتیجه گیری و جمع بندی
5-1- مقدمه
5-2- تحلیل فرضیه های تحقیق
5-2-1- فرضیه اصلی
5-3- بررسی شاخص های دموگرافیک با متغییر های تحقیق
5-3-1- رابطه متغییر های جمعیت شناختی با امنیت شغلی
5-3-2- رابطه متغییر های جمعیت شناختی با خلاقیت
5-4- پیشنهادات
5-5- پیشنهاد به محققين آینده
منابع


 

پایان نامه اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني

پایان نامه اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني

این فایل مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد و حاوی فصول 5 گانه است.
پژوهش حاضر در جهت اول‍ويت بندي عوامل موثر دربهره وري منابــع انساني با استفاده از فنون تصميم گيري چند شاخصه در شركت برق می باشد. اهداف فرعی این تحقیق به شرح زیر می باشد:
اهداف فرعي :
تعيين اولويت عوامل فردي دربهره وري منابع انساني درشركت برق
تعيين اولويت عوامل سازماني دربهره وري منابع انساني درشركت برق
تعيين اولويت عوامل شغلي دربهره وري منابع انساني درشركت برق
تعيين اولويت عوامل محيطي دربهره وري منابع انساني درشركت برق

               

پایان نامه طراحی و تحلیل مخازن CNG و بررسی کیت گاز سوز آن

پایان نامه طراحی و تحلیل مخازن CNG و بررسی کیت گاز سوز آن
مقدمه:
امروزه جهان در زمینه انرژي با دو بحران محدود بودن منابع سوخت هاي فسیلی و آلودگی محیط زیست روبه رو می باشد. در این میان بخش حمل و نقل، سهم عمده اي را در مصرف انرژي و آلودگی محیط زیست به خود اختصاص داده است لذا در طول نیم قرن گذشته تحقیقات زیادي براي جایگزینی انواع انرژي در بخش حمل و نقل انجام شده و هنوز هم در حال انجام است. و (LPG, NG) این تحقیقات بیشتر در زمینه خودروهاي برقی، پیل سوختی، هیدروژنی، گازسوز اتانول و انرژي خورشیدي می باشد. ،DME همچنین خودروهایی با سوخت به لحاظ مواردي چون راندمان حرارتی، شتاب، حداکثر سرعت و برد (پیمایش) خودرو، آلایندگی، مصرف انرژي از چاه تا چرخ، هزینه هاي تعمیر و نگهداري، در دسترس بودن سوخت (انرژي)، ذخیره سازي سوخت در خودرو و هزینه هاي مربوط به ایستگاه هاي سوخت گیري هر کدام از سوخت (انرژي)هاي مذکور داراي محاسن و معایبی است که در بحث جایگزینی سوخت تواماً مد نظر قرار می گیرند.
براي مثال خودروهاي برقی با وجود مزایاي آلایندگی پایین (در حد صفر ) کارکرد آرام و بی سروصدا، راه اندازي سریع و آسان، رانندگی راحت و قابل اطمینان و عدم نیاز به کلاچ و جعبه دنده داراي معایبی نظیر بالا بودن هزینه اولیه خودرو، محدود بودن سرعت خودرو (حدود 130 کیلومتر بر ساعت )، پایین بودن شتاب حرکت، طولانی بودن زمان شارژ باطري و عدم امکان شارژ مجدد در جاده می باشند.
بنابراین باید با توجه به سطح فناوري، نوع سوخت در دسترس، نیازهاي روز جامعه و موارد متعدد دیگرسوختی را انتخاب کرد که نسبت به دیگر سوخت ها امتیازات بیشتري داشته باشد.

فهرست فصول:
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: طراحی و تحلیل مخازن
فصل سوم: توزیع تنش در مخازن CNG
فصل چهارم: تحلیل و آزمایش مخازن استوانه ای
فصل پنجم: تحلیل و بررسی کیت گاز سوز

پایان نامه بررسي رابطه ميان هوش هيجاني و سلامت رواني

پایان نامه بررسي رابطه ميان هوش هيجاني و سلامت رواني

اهداف پژوهش:
هدف كلي پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين هوش هيجاني و ميزان سلامت رواني است و هدف ديگر اين پژوهش توجه به توانايي هاي غيرشناختي و نقش آن در سلامت رواني مي باشد.

چكيده:
در ابتداي پژوهش، به معرفي موضوع پايان نامه و اهداف اجراي پژوهش و نياز به اجمال به تعاريف نظري و عملياتي پايان نامه پرداخته شده است.
در فصل دوم به بيان تعاريفي از سر فصل‌هاي پايان نامه (هوش هيجاني و سلامت رواني) پرداخته شده است و بررسي برخي بيماريهاي و البته به موضوعات فوق و نيز بررسي پژوهشهاي انجام شده (اعم از خارجي و داخلي) پرداخته شده است.
در فصل سوم روش اجراي آزمون بيان مي‌شود جامعة آماري، پرسشنامه‌هاي انجام شده در اين پژوهش، روش نمونه گيري تجزيه و تحليل اطلاعات در اين فصل بر آن پرداخته مي‌شود.
در فصل چهارم اين پژوهش كه به تجزيه و تحليل داده‌ها پرداخته، در بخش ابتدايي آن از توصيف و سازماندهي مناسب داده‌هاي مورد نظر از روش‌ توصيفي از قبيل اعداد، فراواني، درصد و … و همچنين نمودار جهت ارائه نتايج به شكل تصوير استفاده شده است.
در بخش دوم براي تحليل داده‌ها از آزمون ضريب همبستگي و رگرسيون استفاده شد. دليل استفاده از اين آزمون تعيين جهت و شدت رابطه بين متغيرها مي‌باشد.
در فصل انتهايي اين پژوهش به بحث و نتيجه گيري كلي پرداخته و پيشنهادات ارائه شده و محدوديت‌هاي اين پژوهش بيان شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه     
بيان مسأله            
اهميت نظري و عملي پژوهش           
پيشينة تحقيق        
اهداف پژوهش      
فرضيه هاي پژوهش           
تعاريف مفاهيم       
تعاريف نظري       
تعاريف عملياتي     
فصل دوم: مباني نظري و پيشينة پژوهش
تعاريف هوش هيجاني          
ويژگيهاي هوش هيجاني       
سير مطالعه‌ي هوش هيجاني 
اندازه گيري هوش هيجاني     
پرسشنامه هوش هيجاني پترايد زوفارنهام           
هوش هيجاني و بيماريهاي رواني        
ابراز هيجان و پيامدهاي آن در قلمرو سلامت      
افزايش هوش هيجاني           
تعاريف سلامت رواني         
اهداف و مقاصد بهداشت رواني          
بهداشت رواني      
معيارهاي بهداشت رواني در مكتب اسلام           
تعريف بهداشت رواني و سه سطح پيشگيري      
اصول بهداشت رواني          
پژوهش هاي انجام شده در زمينه رابطه هوش هيجاني يا سلامت رواني           
فصل سوم: روش تحقيق
جامعه آماري         
روش نمونه گيري 
روش اجراي پژوهش           
تجزيه و تحليل اطلاعات       
فصل چهارم: تحليل داده‌ها
مقدمه     
فرضيه‌هاي SPSS   
آمار توصيفي        
آمار استنباطي       
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
مقدمه     
ارائة فرضيه‌ها      
بحث و نتيجه گيري            
پيشنهادات            
محدوديت‌ها          
منابع و ماخذ         

                       

پایان نامه رابطه بين هوش هيجانى مجرمان بر اساس نوع جرم و رابطه آن با سلامت روان

پایان نامه رابطه بين هوش هيجانى مجرمان بر اساس نوع جرم و رابطه آن با سلامت روان

چكيده:
امروزه هوش هيجانى به عنوان يك موضوع جديد در حوزه روانشناسى مورد توجه قرار گرفته است. مطالعاتى كه در اين زمينه انجام شده است، مبين نقش هوش هيجانى در جنبه هاى مختلف زندگى همچون روابط اجتماعى و رفتارهاى مجرمانه است.
روش تحقيق: پژوهش حاضر كه با هدف بررسى رابطه بين هوش هيجانى مجرمان زندانى براساس نوع جرم و رابطه آن با سلامت روان انجام گرفته يك مطالعه توصيفى از نوع همبستگى است. جامعه آمارى شامل تمام مددجويان محكوم به حبس در سال 1387 در زندان مركزى شيراز و نمونه مورد نظر 221 مى باشد كه به شيوه نمونه گيرى در دسترس انتخاب گرديده اند. براى جمع آورى اطلاعات از دو پرسشنامه هوش هيجانى شات و سلامت عمومى گلدبرگ (GHQ) استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات نيز از ضريب همبستگى پيرسون تحليل واريانس يك طرفه، آزمون تعقيبى توكى و آزمون T  مستقل استفاده شده است. يافته هاى پژوهش نشان داد كه بين نمره هوش هيجانى مجرمان براساس نوع جرم ارتكابى تفاوت معنا دارى وجود دارد (0.0005>p). همچنين ضريب همبستگى پيرسون ميزان رابطه هوش هيجانى و سلامت روان مجرمان زندانى را 0/613- نشان داد.
بحث: در بررسى نوع جرم ارتكابى و سلامت روان مجرمان علاوه بر تواناي ىهاى شناختى، اقتصادى، فرهنگى،خانوادگى بايد جنبه هايى همچون كنترل هيجانات و عواطف نيز بررسى گردد. به معناى ديگر ضعف مجرمان در دستيابى به اين مؤلف هها كه هوش هيجانى را م ىسازند، منجر به تفاوت در نوع جرم ارتكابى و سلامت روان آنان میگردد.
واژگان كليدی: هوش هيجانى، جرم، مجرم، سلامت روان

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول: کلیات
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضيه های پژوهش
هوش هيجانی
تعريف نظری
تعريف عملياتی
جرم
تعريف نظری
تعريف عملياتی
مشخص نمودن متغيرها
فصل دوم: پيشينۀ تحقيق
پيشينه نظري
هوش هيجاني
نظریه های هوش هیجانی
مبنای عصبی زیستی هوش هیجانی
نظریه های موجود در زمینه های هوش هیجانی
1- الگوی شخصیتی- اجتماعی- هیجانی
2- الگوی بار- اون
3- الگوی توانایی
نقش هوش هيجاني در سلامت روان
يافته هاي اصلي از مطالعه هاي مربوط به افراد باهوش هيجاني پايين و بالا
افراد باهوش هيجاني بالا
پيشينه عملي هوش هيجاني
خلاصه اي از نتايج تحقيقات انجام شده درباره هوش هيجاني
هوش هيجاني ضعيف و بيماري رواني
ناتواني تشخيص و توصيف هيجانات چيست؟
پيشينه نظري
تعريف جرم و مجرم
هفت رويكرد در تعريف جرم
نظريه هاي درباره رفتار جنايي
مكتب كلاسيك
مكتب نئو كلاسيك
مكتب اثبات گرايي
تحليل جرم از ديدگاه دوركيم
تحليل جرم از ديدگاه ماركس
نظريه هگن
نظريه ادوين لمرت
بزهكاري از نظر روانشناسي
انواع بزهكاري
1- بزهكاري اجتماعي نشده
2- بزهكاري اجتماعي
انواع جرائم خاص زنان
پيشينه عملي جرم
علل بزهکاری زنان
توضیح روان کاوانه
فصل سوم: روشهاي آماري يا جمع آوري اطلاعات
طرح كلي پژوهش
شيوه انتخاب آزمودنيها
جامعه آماري
گروه زنان بزهكار
ويژگي افراد واجد شرايط
گروه زنان غير بزهكار
روش اجرا
گروه زنان بزهكار
گروه زنان غير بزهكار
روش تحليل آماري
ابزار پژوهش
پرسشنامه هوش هيجاني بار- اون ( EQ-i)
روايي و پايايي پرسشنامه هوش هيجاني بار ـ اون
روش نمره گذاري
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
سطح  توصیفی
یافته های توصیفی
نمودار های هیستوگرام
سطح استنباطی
آزمون فرضیه
فصل پنجم: تحلیل نتایج و نتیجه گیری
تحلیل نتایج
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع و مآخذ

             

پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه های ساخت

پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه های ساخت

چکیده:
در اين تحقیق ابتدا با تلفيق فرايند مديريت ريسك و گام هاي چرخه حيات پروژه، زمان مناسب جهت اجراي مراحل مختلف فرايند مديريت ريسك شامل برنامه ريزي، شناسايي، ساختاردهي، تعيين مسئوليت هاي مديريت در حوزه مالي پروژه، تجزيه و تحليل هاي كيفي و کمی، كنترل و مديريت در هر يك از گام هاي چرخه حيات پروژه بيان مي گردد.
سپس كل فرآيند مديريت ريسك مرور شده و در بخش نحوه شناسايي و آناليز، روشهاي موجود ارايه شده و سپس رويكرد جديدي بر مبناي كار با WBS ها، ارايه شده است.
در پایان شناسايي موارد عدم قطعيت در پروژه هاي ساختماني انجام مي گيرد، سپس مواردي كه بر روي سود پيمانكار اثر مي گذارند جدا شده، با استفاده از نمودار توزيع احتمالات تحليل مي شوند تا الگويي جهت ارزيابي هزينه هـا و درآمـدهاي پيمانكـار ارائه گردد. اين كار با تعيين ارتباط رياضي بين هر يك از عدم قطعيت ها- كه به شكل متغير ظاهر مي شوند – با هزينه انجام مي گيرد.
واژگان کلیدی: مدیریت ریسک پروژه، چرخه حیات پروژه، پروژه ساخت، عدم قطعیت

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه                                                                 
تعاریف                                                               
تعیین حدود تحقیق                                           
فصل اول: مدیریت ریسک و چرخه حیات پروژه   
1-1- سير تحولات مديريت ريسك                         
1-2- جايگاه مديريت ريسك در چرخه حيات پروژه
1-2-1-ل زوم توجه به چرخه حيات در فرايند مديريت ريسك        
1-2-2- تفكيك گام هاي چرخه حيات                    
1-3- مدل مديريت ريسك در چرخه حيات پروژه    
1-3-1- آغاز فرايند مديريت ريسك                       
1-3-2- مديريت ريسك در گام طراحي                  
1-3-2-1- تعریف پروژه                                       
1-3-2-1-1- شناسایی عوامل ذینفع                       
1-3-2-1-2- شناسايي اهداف كلان پروژه              
1-3-2-2- تمركز بر فرايند                                   
1-3-2-3- شناسايي ريسك ها                               
1-3-2-4- ساختاردهي ريسك ها                           
1-3-2-5- تعيين مسئوليت مديريتي و مالي ريسك ها
1-3-2-6- ارزيابي و برآورد ريسك ها(تجزيه و تحليل كمي)       
1-3-3- مديريت ريسك در گام برنامه ريزي و تخصيص  
1-3-4- مديريت ريسك در گام اجرا و تحويل         
1-3-5- مديريت ريسك در گام بازنگري و پشتيباني 
فصل دوم: مدیریت ریسک پروژه های عمرانی      
2-1- ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف                                    
2-2- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ رﻳﺴﻜﻬﺎيﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ رﻳﺴﻚ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع  
2-2-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻜﺴﺖ ریسک ( Risk Break Down Structure)      
2-2-1-1- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ریسک ها                       
2-2-1-2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻫﺎ                          
2-2-2 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻜﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﻳﻮد زﻣﺎﻧﻲ          
2-2-3- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻚ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ WBSﻫﺎ           
2-2-3-1- امکان سنجی Feasibility Study))       
2-2-3-1-1 حوزه محيطي
2-2-3-1-2- حوزه فني و مديريتي                         
2-2-3-1-3 ريسكهاي مالي                                    
2-2-3-1-4 حوزه جغرافياي سايت                          
2-2-3-1-5 حوزه اهداف استراتژيك سازمان          
2-2-3-2 قرارداد (Contract)                               
2-2-3-2-1 حوزه مناقصه                                       
2-2-3-2-2 حوزه ارزيابي و انتخاب طرف قرارداد    
2-2-3-2-3 حوزه مستندات پيمان (قرارداد)              
2-2-3-3- تداركات (Procurement)                 
2-2-3-3-1- حوزه انتخاب تامين كنندگان               
2-2-3-3-2- حوزه مشخصات فني كالا (Material Specification)     
2-2-3-3-3- حوزه روش تامين كالا                        
2-2-3-3-4- حوزه تحويل كالا                              
2-2-3-4- طراحی (Design)                                 
2-2-3-4-1- حوزه طراحی کلی (Basic Design)  
2-2-3-4-2- حوزه طراحی تفضیلی (Detail Design)   
2-2-3-5- ساخت (Construction)                    
2-2-3-5-1- حوزه زير ساختها                               
2-2-3-5-2- حوزه عملياتي                                   
2-2-3-5-3- حوزه مالي                                        
2-2-3-5-4- حوزه قوانين ومقررات                        
2-3- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو ﻗﺎﻟﺐ اﺛﺮ رﻳﺴﻚ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع 
2-3-1- ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻳﺴﻚ                              
2-3-2- ﻛﻤﻲ ﻛﺮدن و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ ﻫﺎ          
2-4- ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ریسک ها و ﻛﻨﺘﺮل آن                
2-4-1- اﻳﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ رﻳﺴﻚ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ آن        
2-4-2- ﺗﻮﺳﻌﻪ ي راه ﺣﻞ رﻳﺴﻚ                            
فصل سوم: ارزیابی ریسک در پروژه های عمرانی   
3-1- روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻫﺎ                           
3-2- ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﻳﺴﻚ                                  
3-3- ﻣﺤﺎسبه ﺳﻮد ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر                     
3-4- ﺑﺮرﺳﻲ درآﻣﺪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه                                
3-5- ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه                                 
3-6- ارزﻳﺎﺑﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﺮوژه    
3-7- شناسايي و تدوين الگو براي موارد عدم قطعيت  
3-7-1- تاثير رفتار دستگاه نظارت بر ريسك            
3-7-2- تاثير رفتار كارفرمايان بر ريسك                  
3-7-3- عوامل جوي موثر بر الگو                            
3-7-4- نوع قرار داد                                              
3-7-5- بازدهي نيروي انساني                                  
3-7-6- مواد و مصالح                                            
نتیجه گیری                                                           
منابع   

                     

پایان نامه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تجارت جهانی (WTO)

پایان نامه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تجارت جهانی (WTO)

پایان نامه جامع مقطع کارشناسی رشته اقتصاد با موضوع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تجارت جهانی (WTO) با رویکرد پژوهشی تحقیقی

چکیده:
یک از ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد مناطق آزاد و تجاری صنعتی می باشد. در ایران بر اساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به دولت اجازه داده شده که با استفاده از ایجاد مناطق آزاد و تجاری صنعتی، به ایجاد صنایع و انتقال فناوری کمک نموده و صادرات کشور را افزایش دهد. در ایران انتخاب مناطق آزاد با توجه به هدف های کلی، به نو به خود انجام اقداماتی چون اعلام هدف های مشخص، سیاستگذاری و خط مشی، طرح ریزی ایجاد زیربناها و ارائه خدمات همگانی، فراهم ساختن شرایط کار و تصویب مقررات و ضوایط جاری برای اداره مناطق آزاد و اعطای امتیازات و معافیت های مختلف مالیاتی، گمرکی و تسهیلات اعتباری و غیره را طلب می کرده است. پاسخگویی به این نیازها در عمل و به تدریج از طریق اجرای طرح های ساختمانی در بخش های زیربنایی و اجتماعی، وضع پاره ای قوانین، مقررات و ضوابط خاص  و به ویژه تصویب «قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» انجام گرفته است. این مقاله در صدد بیان چگونگی ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشورهای مختلف و همچنین ایران و تاثیر این مناطق بر تجارت جهانی و توسعه کشور و نحوه صادرات و واردات در کشور از طریق ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه
1-2 بیان موضوع
1-3 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق  
1-4 اهداف تحقیق  
1-5 سوالات تحقیق   
1-6 فرضیه های تحقیق  
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی   
1-7-1 تفاوت مناطق آزاد با مناطق ویژه اقتصادی 
1-8 خلاصه   
فصل دوم: مرور ادبیات موضوع
2-1 مقدمه  
2-2 مبانی نظری تحقیق   
2-3 نظریات مختلف درباره موضوع
2-3-1 تجارت براساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت   
2-3-2 تجارت براساس مزیت نسبی   
2-3-3 تجارت بر اساس نظریه هکشر- اوهلین  
2-4 مروری بر پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی  
2-5 خلاصه   
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه  
3-2 تغییر در متغییرهای کلان و خرد اقتصادی از جمله تغییر در بهره وری نیروی کار، اشتغال، فناوری و تکنولوژی، مصرف و درآمد و … بواسطه وجود مناطق آزاد  
3-2-1 خلاصه   
3-3 پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور با ذکر روش های محاسبه متغییرها و نتایج و پیشنهادات به دست آمده از آنها  
3-3-1 خلاصه   
فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی
4-1 مقدمه  
4-2 جمع بندی
فهرست منابع و ماخذ

               

پايان نامه حسابداری تعهدی و تاثیر آن بر عملکرد دستگاه های دولتی

پايان نامه حسابداری تعهدی و تاثیر آن بر عملکرد دستگاه های دولتی

دانلود پایان نامه حسابداری تعهدی و تاثیر آن بر عملکرد دستگاه های دولتی.

این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

فصل اول    1
تاريخچه حسابداري در ايران وجهان    2
سرمايه داري تجاري و رنسانس    4
انقلاب صنعتي    7
بازار سرمايه و شركتهاي سهامي    8
حسابداري حرفه اي و حسابرسي    9
تاريجچه حسابداري در ايران    11
بايگاني اسناد مالي    13
سيستم پولي    16
اوزان و مقياس‌ها    16
بودجه‌ريزي    17
فصل دوم    19
حسابداری تعهدی:    1
مزایای حسابداری تعهدی:    1
حسابداری نیمه تعهدی:    2
حسابداری تعهدی تعدیل شده:    2
کاربرد مبنای تعهدی کامل در حسابداری دولتی    2
مبانی حسابداری    3
مبنای نقدی (کامل)    3
مبنای تعهدی (کامل)    4
مبنای نیمه تعهدی    4
مبنای تعهدی تعدیل شده    4
مبنای نقدی تعدیل شده    5
سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا    5
گزارشهای مالی تعهدی    7
سیستمهای مدیریتی تعهدی    7
گزارشگری جامع دولت    9
بودجه بندی تعهدی    9
دیدگاههای موافق و مخالف    10
ناسازه ها و تضادها    12
اهدف اصلی استقرار سیستم حسابداری تعهدی    13
اهداف جانبی استقرار سیستم حسابداری تعهدی    14
آموزش و بهسازی نیروی انسانی مرتبط با سیستم حسابداری تعهدی    14
اصلاح و شفاف‌سازی حساب‌های سنواتی    14
حسابداری بر مبنای نقدی چیست؟    15
حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟    16
اشکالات و نارسایی‌های روش نقدی    17
مزایای مبنای تعهدی    18
ارجحیت‌های روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی    19
فصل سوم    21
حسابداری تعهدی و بودجه‌بندی عملیاتی در بخش عمومی    21
اهمیت سیستم گزارشگری مالی در دولتها و موسسه‌های بخش عمومی    22
سیستمهای حسابداری بر مبنای نقدی و تعهدی    23
مزایای اجرای سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی    24
راهکارهایی جهت حل مشکلات اجرایی حسابداری تعهدی    26
بودجه‌بندی عملیاتی    28
چالشها و مشکلات اجرایی نظام بودجه‌‌ریزی عملیاتی    29
حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی عملیاتی    30
علل تبديل نشدن مبناي حسابداري وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايران به تعهدي يا تعهدي تعديل شده:    31
موارد افتراق حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني:    32
خصوصيات سازمانهاي دولتي:    32
ب- تفاوت حسابها و صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني:    33
ج- اهميت اجراي قوانين و مقررات در حسابداري دولتي و تقدم آنها بر اصول پذيرفته شده حسابداري:    34
د- لزوم تهيه بودجه، اجراي بودجه مصوب و اعمال كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي:    35
ح- لزوم نگهداري حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي    35
ر- تفاوت سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني از نظر نحوه ثبت داراييهاي ثابت    36
ز- تفاوت مباني حسابداري دولتي با حسابداري بازرگاني    36
مقاصد و اهداف سازمان مالي دستگاه دولتي:    37
مقاصد اعمال كنترلهاي مالي در سازمانهاي دولتي:    37
خصوصيات سيستم كنترلهاي مالي:    38
علل لزوم استناد به اسناد و مدارك كتبي براي تحقق و ثبت فعاليتهاي مالي در سازمانهاي دولتي:    38
شروط لازم و كافي ايجاد هر حساب مستقل    39
سه نوع كلي حسابهاي مستقل :    39
تفاوتهاي حساب مستقل عمومي با واحدهاي حسابداري مستقل در حسابداري بازرگاني:    40
2- حساب مستقل درآمد   اختصاصي:    41
3- حساب مستقل پروژه هاي عمراني:    41
4- حساب مستقل تامين مالي و بازپرداخت ديون بلندمدت:    41
5- حساب مستقل وجوه دريافتي بابت خدمات خاص    42
خصوصيات لازم براي صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي:    43
لزوم اعمال كنترل بودجه اي در سازمانهاي دولتي:    44
طبقه بندي استاندارد براي درآمد  ها و هزينه ها:    45
استفاده از مباني حسابداري معين براي هر يك از حسابهاي مستقل:    45
لزوم رعايت ضوابط معين براي تحصيل درآمد  ها و انجام هزينه ها:    46
شريط انجام هزينه ها در سازمانهاي دولتي:    46
لزوم تمركز وظايف و مسئوليتهاي مالي:    46
وظايف و مسئوليتهاي اصلي مدير يا مسئول حسابداري هر سازمان دولتي:    47
حسابرسي صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي:    47
نتیجه‌گیری    48
منابع و مآخذ:    49

 

فصل اول

تاريخچه حسابداري در ايران وجهان
حسابداري در جهان نزديك به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاريخ نخستين مدارك كشف شده حسابداري به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد برمي گردد. پيشينه حسابداري در ايران نيز به نخستين تمدنهايي بر مي گردد كه دراين سرزمين پا گرفت، و مدارك حسابداري بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پيشرفت اين دانش در ايران باستان اس. در طول تاريخ، روشهاي حسابداري متوع و متعددي براي اداره امور حكومتي و انجام دادن فعاليتهاي اقتصادي ابداع شد، كه در پاسخ به نيازهاي زمان، سير تحولي و تكاملي داشته است. مميزي املاك در تمدن ساساني(در جريان اصلاحات انوشيروان، به منظور تشخيص مالياتهاي ارضي، كليه زمينهاي مزروعي كشور مميزي و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمين و نوع محصول در دفتري ثبت مي گرديد.) و تكامل حسابداري براي نگهداري حساب درآمد و مخارج حكومتي در دوران سلجوقيان(نگارش اعداد را به صورت علايمي كوتاه شده از نام اعداد عربي، حساب سياق مي نامند.
حسابداري سياق كه احتمالا در دوران سلجوقيان تكامل يافته، روشي است كه بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولايت در دفتر مربوط به ان ولايت ثبت و در عين حال يك دفتر اصلي در مركز نگهداري مي شده است كه خلاصه جكع و خرج هر ولايت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سياق نوشته مي شده است. اين روش در دوران قاجاريه تكميل شد و كتب خمسه(دفاتر پنج گانه) براي گروههاي عمده مخارج نيز نگهداري مي شده است.
و نگهداري حساب فعاليتهاي بازرگاني به حساب سياق، نمونه هاي بارز و پيشرفته آن است.
با اين حال حسابداري نوين( دوطرفه) همانند بسياري از دانشهاي كاربردي ديگر، به همراه ورود فراورده هاي صنعتي و رسوخ موسسات و شركتهاي خارجي به ايران راه يافت. و در جريان تحولات اقتصادي _اجتماعي صد سال گذشته با پيدايش سازمانهاي جديد دولتي و خصوصي و دگرگوني شيوه هاي توليد و توزيع بسيار پيشرفت كرد. حساداري با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشري قدمت دارد. در تمدنهاي باستاني بين النهرين كه قسمت اعظم ثروتهاي جامعه در اختيار فرمانروا يا فرمانروايان بود. معمولا كاهنان كه قشر ممتازي را در سلسله مراتب اجتماعي تشكيل مي دادند و ظيفه نگارش را بطور اعم و نگهداري حساب درآمدها و ثروتهاي حكومت را بطور اخص به عهده يا در واقع در انحصار داشتند و در عين حال به ثبت برخي از معاملات شهروندان نيز مي پرداختند، از جمله در تمدن باستاني سومر (SUMMER) نظام مالي جامعي برقرار بود و كاهنان سومري علاوه بر نگهداري حساب درآمدهاي حكومتي، به نحوي موجودي غلات، تعداد دامها و ميزان املاك حكومتي را محاسبه مي كردند.
نخستين مدرك كشف شده حسابداري در جهان، لوحه هاي سفالين از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد مي رسد و از پرداخت دستمزد تعدادي كارگر حكايت دارد.مدارك و شواهد بدست آمده از تمدن باستاني مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حكايت از آن دارد كه در اجراي طرحهاي ساختماني اين تمدن، نوعي كنترل حسابداري برقرار بوده كه بهره گيري از نيروي كار هزاران هزار نفر را در امر ايجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختماني در تشكيلاتي منظم، ميسر مي كرده است، از تمدن مصر در دوراني كه يونانيان و روميان بر آن تسلط داشتند نيز مجموعه هاي متعددي از حسابهاي نوشته شده بر پاپيروس باقي مانده است.
شواهد و مدارك به دست آمده از يونان باستان نيز حكايت از استقرار كنترلهاي حسابداري دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه هاي مرمرين اكروپوليس حك و بخشي از ان هنوز هم باقي است.
سكه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از ميلاد در ليدي(Lydia) ابداع گرديد.(ليدي سرزميني باستاني است كه در آسياي صغير، كنار درياي اژه بين ميزي (Mysia) و كاري(Caria) قرار داشت. كرزوس (Croesus) آخرين پادشاه آن از كوروش شكست خورد.) و به سرعت در تمدنهاي آن زمان رواج يافت. در ازان عصر هخامنشي ، نظام مالي و پولي (نظام پولي بديعي توسط داريوش اول بر پايه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پايه گذاري شد و سكه داريك به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سكه نقره به نام “شكل” هر يك به وزن ۵.۶ گرم مبادله مي شده است و بنابراين رابطه تبديل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمي بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حكومت به ريز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداري مي شده است.
در رم و يونان باستان حسابداري پيشرفته اي وجود داشته و نوعي حساب جمع و خرج تنظيم مي شده است. يك جمعدار، يك مامور دولت و يا شخصي كه محافضت پول يا دارايي ديگري به او محول بوده است در مقاطعي از زمان حساب خود را به اربابش پس مي داده است. براي اين كار رو فهرست تفصيلي از دريافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن يا مقياس ديگري تهيه مي شد كه جمع آن دو مساوي بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختي، كالاي فروخته شده و يا به مصرف رسيده در طول يك دوره بعلاوه مانده پول و كالايي بود كه نزد جمعدار باقي مانده و بايد به ارباب تاديه مي شد. اين نوع حسابداري تا قرون وسطي ادامه يافت.
همانطور كه ملاحظه فرموديد، حسابداري باستاني تنها جنبه هاي محدودي از فعاليتهاي مالي را در بر مي گرفت و يا سيستم جامعي كه كليه عمليات مالي حكومت را ثبط و ظبط كند و يا به نگهداري حساب معاملات تجاري بپردازد، فاصله بسياري داشت.
سرمايه داري تجاري و رنسانس
از دوران باستان تا اواخر قرون وسطي تغييري اساسي در جهت تبديل حسابداري به يك سيستم جامع صورت نگرفت و تنها پيشرفت قابل ذكر گسترش دامنه نگهداري حساب براي عمليات گوناگون حكومتها و اشخاص بود.از اوايل قرن سيزدهم “دولت_شهرها” و يا “شهر_جمهوريهاي” كوچكي خارج از سلطه پادشاهان و خوانين فيودال در ايتالياي كنوني پا گرفت كه فضاي سياسي_ اقتصادي مناسبي را براي رشد سوداگري فراهم آورد.بدين معني كه در اين جمهوريهاي كوچك هيچ مانعي در راه تجارت آزاد، حتي تجارت با سرزمينهاي دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمايه به صورت سرمايه مولد يا سرمايه تجاري مانند كشتيها و ساير وسايل بازرگاني امكان پذير و متداول بود. علاوه بر اين، با رونق داد وستد، پول در مبادلات تجاري نقش گسترده يافت و اقتصاد پولي رواج يافت.
در قرون سيزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگاني، صنعت و بانكداري، پيشرفت زيادي در تكنيك نگهداري حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسيه و استفاده از عوامل متعدد در كسب و كار موجب شد كه ديگر يك شخص به تنهايي نتواند امر موسسه بزرگي را اداره كند و اين امر ابداع سيستم حسابداري كاملتري را ضروري ساخت.گمان مي رود كه كاربرد قاعده جمع وخرج در مورد حساب صندوق نخستين گام در راه پيدايش سيستم نوين بوده باشد.
بدين معني كه صندوقدار در ازاي وجوهي كه دريافت مي كرد بدهكار و در مقابل مبالغي كه مي پرداخت بستانكار مي شد. اين قاعده در مورد حسابهاي مشتريان نيز بكار مي رفت و آنان در ازاي وجوهي كه قرض مي گرفتند و يا كالايي كه به نسيه مي خريدند بدهكار و در مقابل وجوهي كه مي پرداختند بستانكار مي شدند و بدين ترتيب مانده حساب آنها معين مي شد. همين قاعده در مورد نگهداري حساب بستانكاران نيز بكار مي رفت. در نيمه قرن سيزدهم حسابداران ايتاليايي متوجه اين نكته شدند كه دريافت پول از يك بدهكار دو ثبت را ضروري مي سازد. جنبه دريافت پول كه بايد در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول كه بايد در حساب شخصي پرداخت كننده پول ثبت گردد. در اوايل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهكار و بستانكار ، يعني دو واژه ايتاليايي دادن(dare) و گرفتن(avere) كاملا متداول گرديد. پيشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شكل دو طرفه حساب بود كه در سمت چپ اقلام بدهكار و در سمت راست اقلام بستانكار، نوشته مي شد و با اين كار چگونگي ثبتها آشكار مي گرديد.حسابداري جنسي با نگهداري حسابي جداگانه براي هر محموله از كالاي خريداري شده آغاز گرديد و هر حساب در ازاي خريد يك محموله كالا بدهكار و در مقابل حساب فروشنده يا حساب نقد بستانكار مي شد. سپس با فروش هر مقدار از كالاي يك محموله، حساب مربوطه بستانكار و در مقابل حساب مشتري يا حساب نقد، بستانكار مي گرديد تا اين كه تمامي اجناس يك محموله به فروش برسد. اين كار يعني بدهكار كردن حساب هر محموله از كالاي خريداري شده به قيمت خريد و بستانكار كردن آن به قيمت فروش معمولا تفاوتي را ايجاد مي كرد كه به حساب سود و زيان نقل مي شد. بدين ترتيب سيستم دفترداري دوطرفه به آرامي و در پي مجموعه اي از ابداعات پياپي در فاصله سالهاي ۱۲۵۰-۱۳۵۰ ميلادي در چند جمهوري كوچك ايتاليا زاده شد و تكامل يافت و شهرهاي فلورانس، ونيز و جنوا پيشرو اين تحول بودند. برخي از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهاي ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را نخستين دفاتر جساب دو طرفه كامل مي دانند. برخي دسگر حساب دو طرفه كاملا متوازني را كه در سال ۱۳۴۰ ميلادي توسط پيشكار(steward) شهر جنوا(Genoa) تنظيم گرديده است. نحستين نمونه كامل دفاتر حساب دوطرفه ذكر مي كنند. در هر حال، در آستانه قرن پانزدهم ميلادي در ايتاليا و ديگر كشورهاي اروپايي، سيستم دفترداري دوطرفه بكار مي رفته است.گسترش فن دفترداري دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار كتاب رياضياتي است كه لوكا پاچيولي (Luca Pacioli) به سال ۱۴۹۴ تاليف كرده است. پاچيولي كشيشي بود كه در دانشگاههاي جمهوريهاي پروجا، ناپل، پيزا و فلورانس رياضيات تدريس مي كرد و با انديشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پيرو دلا فرانسسكا (piro della francedca)، ليون باتيستا آلبرتي (Leon Battista Alberti) و ليونارده داوينچي (Leonardo da Vinci) دوستي نزديك داشت. مطالب كتاب رياضيات مزبور را پاچيولي نوشت و شكلهاي آن را داوينچي ترسيم كرد.
رساله پاچيولي (كه او را پدر حسابداري مي نامند) به علت سادگي، رواني و ارزشهاي عملي در طول قرنهاي پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهاي اروپايي ترجمه شد و حسابداري دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب كشورهاي اروپايي رواج يافت.
از قرن شانزدهم تا اوايل قرن نوزدهم تحول بنيادي در حسابداري بوجود نيامد، تنها تغيير اساسي تيوري جديدي بود كه توسط استوين (Simon Stevin) هلندي در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس اين تيوري در هر معامله در مقابل هر بدهكار بايد يك بستانكار وجود داشته باشد. استوين همچنين ضرورت تفكيك اموال موسسه را از اموال شخصي صاحب سرمايه مطرح و لزوم نگهداري حسابي جداگانه براي سرمايه را نيز عنوان كرد. تغييرات ديگري كه در اين فاصله در دفترداري رخ داد عبارت بود از ايجاد ستونهاي فرعي در دفاتر روزنامه و كل، منسوخ شدن دفتر باطله و جايگزيني اسناد و مدارك مربوط به معاملات (مانند فاكتور خريد و فروش) به جاي آن. حسابداري جنسي نيز در اين فاصله بهبود يافت و سود و زيان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زيان نقل مي گرديد. تا سال ۱۸۰۰ ميلادي موازنه كردن حسابها در پايان سال، تهيه صورت سود و زيان و ترازنامه معمول شد اما جز براي نگهداري سوابق فعاليتهاي موسسه استفاده ديگري نداشت.سيستم دفترداري دوطرفه كه گوته (Goethe) انديشمند بزرگ آلماني آن را يكي از زيباترين ابداعات بشري مي داند، مجموعه منسجمي را فراهم آورد كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي ثبت، سود هر فعاليت تجاري تعيين و اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه يا موسسه تجاري تفكيك گرديد.
ابداع و تكامل سيستم دفتر داري دوطرفه اولا سوداگريهاي بزرگ مانند فرستادن كشتيهاي عظيم حامل كالاهاي گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشاركت بازرگانان و افراد متعدد، تسهيل كرد، زيرا با كاربرد آن سرمايه گذاري هر يك از مشاركت كنندگان در يك فعاليت سوداگرانه كه معمولا به صورت كالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول (سكه) اندازه گيري و حساب ان جداگانه نگهداري مي شد و در خاتمه فعاليت نيز كالا و طلا و نقره اي كه كسب شده بود، بر حسب پول قابل تقويم و محاسبه مي شد و در نتيجه تعيين سهم هر يك از مشاركت كنندگان از كل درآمد حاصل به سادگي امكان پذير مي گرديد.
ثانيا حسابداري دو طرفه، با فراهم ساختن امكان تفكيك اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه، تشكيل شركتهاي تجارتي را با مشاركت چند نفر عملي كرد، زيرا با كاربرد آن، نگهداري حساب جداگانه سهمالشركه هر يك از شركا در سرمايه شركا امكان پذير و سهم آنان از كل دارايي شركت و منافع حاصل از فعاليت تجاري قابل اندازه گيري و محاسبه شد. اين امكان، مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه خود به كار تجارت نمي پرداختند نيز عملي ساخت و بديت ترتيب رشد و توسعه بنگاهها و موسسات تجاري را تسريع كرد.به رغم تحولات شگرف اقتصادي_ اجتماعي و دگرگوني و پيچيدگي و توسعه معاملات و سازمانهاي تجارتي از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلي سيستم دفترداري دوطرفه همچنان بدون تغيير باقي مانده است. دليل بقاي اين سيستم در طول پنج قرن در سادگي اصول، انعطاف پذيري و قابليت ان در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسيار متنوع، در قالب صورتهاي مالي قابل رسيدگي است.
انقلاب صنعتي
سسيتم ثبت دوطرفه كه به اعتبار ابداع ان در ايتاليا، سيستم حسابداري ايتاليايي نيز ناميده مي شود به سرعت در سراسر اروپا رواج يافت و در طول قرن هجدهم تقريبا كليه موسسات مالي و تجاري بزرگ، اين شيوه حسابداري را بكار مي بردند. اما اروپاي قرن هجدهم آبستن تحولاتي شگرف بود. انقلاب صنعتي در نيمه دوم اين قرن آغاز و تا پايان نيمه اول قرن نوزدهم تداوم يافت و تحولات و تغييرات وسيع اقتصادي و اجتماعي را در پي داشت. اين تحول بنيادين بر تمامي عرصه هاي زندگي فرعي و اجتماعي مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادي_ اجتماعي و سياسي جوامع اروپايي را دگرگون كرد و از طريق اين قاره به سراسر جهان راه يافت و آثار مفيد و زيانبار بسياري به جاي گذاشت.بارزترين عرصه تحول در انقلاب صنعتي، قرار گرفتن ماشين در خدمت توليد بود كه شيوه توليد را از توليد دستي به توليد كارخانه اي متحول كرد.
حسابداري صنعتي ابتدا بيشتر به گزارش بهاي تمام شده محصولات بر مبناي اطلاعات مالي گذشته تاكيد داشت و در پيش بيني اينده از حدس وگمان فراتر نمي رفت.اما بزرگتر شدن كارخانه ها و پيچيده تر شدن روشهاي توليد و در نتيجه افزايش توليدات، رقابت بين واحدهاي صنعتي را براي تسلط بر بازارهاي پيوسته ملي و همچنين رقابت در عرضه توليدات به بازارهاي جهاني تشديد كرد و اداره موسسات بزرگ پيچيده به پيدايش مفهوم مديريت علمي انجاميد. مديريت علمي، روش برخورد منظم و منطقي با مسايل به منظور يافتن بهترين راه براي انجام هر كار است.
وجود رقابت، نياز به آگاهي از بهاي تمام شده محصول را ايجاب نمود و در پاسخ به اين ضرورت نوعي دفترداري صنعتي يا دفترداري هزينه يابي كه بعدها حسابداري صنعتي ناميده شد، ابداع گرديد.علاوه بر اين، در گذر زمان تكنيكهاي گزارش اطلاعات مالي براي تصميم گيريهاي مديريت تكامل يافت و با ارايه و توضيح مدلهاي مقداري، امكان اتخاذ تصميمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهيل گرديد. امروزه اين رشته از حسابداري به معناي اعم حسابداري مديريت ناميده مي شود.
بازار سرمايه و شركتهاي سهامي
با بزرگتر شدن شركتها نياز به توسعه و همچنين سرمايه بيشتر احساس شد. لذا با بهره گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد سرمايه داري صنعتي يعني سازماندهي و همكاري، موجبات رشد، توسعه و تكامل شركتهاي سهامي فراهم و با سازمان يافتن بازار سرمايه، تامين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي امكان پذير شد.بازار سرمايه و شركتهاي سهامي اين امكان را فراهم آورد كه تعداد زيادي از صاحبان سرمايه، با سرمايه هاي كوچك و بزرگ در يك واحد اقتصادي مشاركت كنند و به اين ترتيب مشكلات تامين سرمايه هاي كلان براي ايجاد ساختمان، خريد ماشين آلات و احداٍ تاسيسات يك كارخانه بزرگ يا طرح بزرگ صنعتي برطرف گرديد.
در عين حال، محدوديت مسوليت صاحبان سهام به مقدار سرمايه اي كه در شركت گذاشته اند و قابليت انتقال سهام، به رونق سرمايه گذاري و گسترش بازارهاي سازمان يافته سرمايه انجاميد. در ادامه فرايند رشد و توسعه شركتهاي سهامي، هييت مديره شركتهاي سهامي بزرگ، كار مديريت اجرايي را به مديران موظفي كه براي اداره امور شركت بر مي گزينند محول و خود به تعيين خط مشي هاي اجرايي شركت و نظارت بر كار مديران مي پردازند. اين تحول، گروه تازه اي از مديران كارآزموده حرفه اي را پديد آورد كه در سرمايه موسساتي كه اداره مي كنند سهمي ناچيز دارند يا اصولا سهمي ندارند، بدين ترتيب غالبا مديريت موسسات از مالكيت آنها تفكيك و متمايز گرديد.
سازمان جديد سرمايه، نقش شركتهاي سهامي و بورسهاي اوراق بهادار بعد تازه اي به حسابداري بخشيد و ان لزوم ارايه گزارشهاي مالي به سهامداران براي آگاه كردن آنان از چگونگي اداره سرمايه هايشان، ارزيابي عملكرد و سنجش كارايي مديران و گردانندگان شركت و بالاخره آينده سرمايه گذاريشان بود.

 

                   

پایان نامه بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی

دانلودپایان نامه بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی
این پروپوزال کامل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
فصل اول:کلیات پژوهش ……………………………….7

              چکیده………………………………8

              مقدمه……………………………………….8

             بیان مسأله………………………………10

             هدف تحقیق……………………………………..11

             اهمیت وضرورت تحقیق………………………….11

             تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………12

فصل دوم: ادبیات پژوهش…………………………..14

2-1 پیشینه نظری………………………………………..15

خانواده و ضرورت ازدواج………………….15

تعریف ازدواج……………………………16

اسلام و ازدواج………………………………16

اهداف ازدواج……………………………………18

فواید ازدواج…………………………………..19

انگیزه های ازدواج…………………………..20

مهمترین انگیزه های تشکیل خانواده در اسلام….21

سن ازدواج………………………………24

سن مناسب ازدواج……………………………….30

ازدواج سالم و پایدار…………………………32

عوامل توفیق و حفظ زناشویی……………….33

خصوصیات خانواده سالم………………………38

ازدواج……………………………………………44

نیازهای عاطفی درازدواج…………………..45

عشق رمانتیک……………………………………49

تجربه های رایج و مشترک در عشق…………..50

موراد متفاوت در تجربه عشق……………….52

انواع عشق…………………………………54

جدایی عشق و ازدواج در گذشته…………55

آخرین یافته های تحقیقاتی ازدواج در ایران…60

مثلث عشق………………………………..60

نظریه مثلثی عشق………………………….63

مدل مثلثی عشق………………………….64

اندازه گیری و تعیین عشق شما……………….67

2-2 تحقیقات انجام شده……………………….70

فصل سوم: روش شناسی پژوهشی……………..71

روش اجرای تحقیق…………………….72

جامعه پژوهش…………………………………72

نمونه و روش نمونه گیری…………………72

ابزار پژوهش…………………………………72

روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات………73

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها……..74

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………..82

خلاصه یافته ها………………………………83

پیشنهادات……………………………………………85

محدودیت ها………………………………………85

منابع ومأخذ……………………………………86

ضمائم

پرسش نامه رضایت زناشویی

پرسش نامه عشق مثلثی

“چکیده”

 

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بود فرضیه اصلی تحقیق حاضر عبارت بود از اینکه بین عشق مثلثی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد. جامعه مورد مطالعه عبارت بود از کلیه دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز که 30 نفر به طور تصادفی انتخاب گردیده و آزمون رضایت زناشویی  و عشق مثلثی بر روی آنها اجرا گردید و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین رضایت زناشویی و عشق مثلثی و ابعاد آن رابطه معنا داری وجود دارد.(5% > P)

 

“مقدمه”

 

ازدواج و زناشویی به معنی غریزی و لغوی آن امری است که در میان همه جانداران وجود و رواج دارد و بین انسان و حیوان امری قابل ملاحظه و رویت است . در رابطه با انسان مساله نکاح مطرح است که در آن ایجاد زمینه برای رشد و پیشروی و آسایش و سعادت و همکاری و مساعدت ها قابل ذکر است . از دید اسلام غریزه جنسی امری منفور و مانع تکامل بشریت نیست بلکه زمینه را برای زندگی مناسب انسانی  و وصول به مرحله محبت و مودت خالص فراهم می آورد . عامل سکون است که در سایه آن رشد و ارتقا و تکمیل و تکامل مطرح است . با استفاده از این غریزه است که خانواده پدید می آید و آن عامل اصلی و هسته اولیه حیات و سعادت اجتماع است . در سایه آن تعلق هر مردی به زنی و زنی به مردی و نیز زندگی اشتراکی چند مرد با چند زن از میان می رود. سردرگمی و هرج و مرج زندگی ، بی تفاوتی  در برابر نسل جدید محکوم شده و امکان رشد و انتقال فرهنگ  میسر می گردد. ( قائمی ،1363 )

هر پسر و دختری که به سن رشد و بلوغ  می رسند بزرگترین آرزویشان این است که ازدواج کنند . (نجاتی ، 1380 )

با تاسیس زندگی مشترک زناشویی ،  استقلال و آزادی بیشتری بدست آورند ، یار و مونس مهربان و محرم رازی داشته باشند . آغاز زندگی سعادتمندانه خویش را از زمان ازدواج حساب می کنند و برایشان جشن میگیرند . زن برای مرد آفریده شده و مرد برای زن و مانند مغناطیسی یکدیگر را جذب میکنند، زناشوئی و تاسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است که غرایزش در وجود انسانها نهاده شده است و این خود یکی از نعمت های بزرگ الهی است .

خداوند بزرگ در قرآن مجید از این نعمت بزرگ یاد کرده است و می فرماید : “یکی از آیات خداوند این است که از خود شما برایتان همسران آفرید تا با آنها انس بگیرید و آرامش خاطر پیدا کنید ودر میانتان دوستی و مهربانی افکند ودر این موضوع برای اندیشمندان آیات و نشانه هائی است.”

پیغمبر اسلام فرمود: مردی که زن نداشته باشد مسکین و بیچاره است،گرچه ثروتمند باشد و زنی که شوهر نداشته باشد مسکین و بیچاره است،گرچه ثروتمند باشد.

آری خداوند مهربان یک چنین نعمت گرانبهائی را به بشر اعطا کرده است. لیکن افسوس و صد افسوس که از این نعمت بزرگ قدردانی نمی کند وچه بسا به واسطه نادانی و خودخواهی همین کانون مهر ومودت را بصورت یک زندان تاریک بلکه جهنم سوزانی تبدیل میسازد . در اثر جهالت و نادانی بشر است که محیط نورانی و با صفای خانواده بصورت زندان دردناکی تبدیل میشود که اعضائ خانواده ناچارند تا آخر عمر در آن زندان تاریک بسر برند یا پیمان مقدس زناشوئی را متلاشی سازند و اگر زن وشوهر به وظیفه خویش آشنا باشند و عمل کنند محیط خانه مانند بهشت برین باصفا و نورانی میگردد.(امینی،1354)

 

“بیان مساله”

 

واضح است که عشق برای افراد مختلف معنائی بسیار متفاوت دارد.در کل عشق به مجموعه ای از احساسات مثبت و عمیق اشاره میکند ،که معطوف به فردی دیگر است برای اینکه زندگی زناشوئی به خوشنودی بینجامد باید احساسات عمیق اعلام شود و پاسخی مناسب از طرف مقابل دریافت کند. افراد با هدف همنشینی نیز ازدواج میکنند.عشق مربوط به همنشینی،محبتی است که نسبت به افرادی احساس میکنیم که زندگیمان بطور عمیق با آنها پیوند خورده است. این همان عشقی است که به شراکت در تجربه استوار است وعشقی که در آن میدانیم طرف مقابل همیشه در کنار ماست. عشقی که با آن می دانیم همیشه به خاطر آنچه هستیم پذیرفته می شویم . زوج های امروزی با هدف تحقق انتظارشان ازدواج می کنند و شناخت انتظارات بیان آنها و تلاش برای تحقق آن در حد اعتدال چیزی است که خشنودی را در روابط زناشوئی تحقق میسازد و افراد انتظار دارند که از همسرانشان بطور خاص واز ازدواج بطور عام سود مطمئنی عایدشان شود که تمام این مسایل میتواند ارتباط مهمی با عشق آن هم از نوع مثلثی داشته باشد و اینکه  هر چه عشق از لحاظ عزت وشهوت بالاتر باشد رضایت زناشوئی می تواند بیشتر باشد .عشق و رضایت زناشوئی احساساتی است که در زندگی عشق و رضایت زناشوئی احساساتی است که در زندگی میتواند در رضایت طرفین از زندگی نقش بسزائی داشته باشد ولی اگر ارزیابی ناپسند و تحقیر کننده یکی از طرفین باعث بهم خوردن زندگی و عشق می شود و با انجام تحقیق حاضر وشناسائی رابطه متغیرهای مورد مطالعه گامی در جهت افزایش رضایت زناشوئی زوجین و تامین بهداشت روانی خانواده مورد بررسی قرار می دهیم .

 

“هدف تحقیق”

 

هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشوئی است.

و اهداف جزئی تحقیق عبارتند از:

تعیین رابطه بعد تعهد عشق مثلثی با رضایت زناشوئی

تعیین رابطه بعد شهوت عشق مثلثی با رضایت زناشوئی

تعیین رابطه بعد صمیمیت عشق مثلثی با رضایت زناشوئی

دانلود پایان نامه برررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان

دانلود پایان نامه برررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان

بخشی از متن اصلی :

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف بررسی تاثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت.

طرح پژوهش در این تحقیق توصیف نمی‌باشد. جامعه آماری متشکل از 60 زن شهر تهران می‌باشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن تمایل آزمودنیها برای شرکت در آزمون انتخاب گردیده‌اند.

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معبد می‌باشد.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند راهه (Anoua) استفاده شد، تحلیل نتایج نشان داد:

کلید واژه:

جهت گیری دینی: Religious orientation

طلاق: Piuorce

فصل اول

مقدمه

نقش
دین در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده است. در طول
هزاران سال دین و پزشکی در مداوا و کاهش رنجهای انسان شریک یکدیگر بوده‌اند
(ساچمن و ماتیوز، 1998) متخصصان بهداشت روانی نیاز دارند که از اثرات مثبت
دین آگاه شوند. تئوریهای آسیب شناختی و روان درمانی سکولار هستند و به دین
به عنوان عاملی برای سلامت نپرداخته‌اند. در حقیقت در سالهای ابتدایی دین
را به عنوان یک عامل ضد‌بهداشتی معرفی کردند. در حالیکه فقط دین بیرونی است
که با جنبه‌های ناسالم زندگی ارتباط دارد ولی دین درونی شده و اعتقادات
قلبی و واقعی به طور موثر و مثبتی بر بهداشت روان اثر می‌گذارد (نیکویی،
1383)

طلاق را از مهمترین پدیده‌های حیات انسانی تلقی می‌کنند. این
پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است. نخست
یک پدیده روانی است زیرا بر تعادل نه‌تنها انسانها- بلکه فرزندان، بستگان،
دوستان‌و نزدیکان آنان اثر می‌گذارد. در‌ثانی پدیده‌ای است اقتصادی «چه» به
گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می‌انجامد و ایجاد تعادل روانی
انسانها، موجبات بروز اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان نیز فراهم
می‌سازد. گذشته از این، طلاق پدیده‌ایست موثر بر تمامی جوانب جمیعت در یک
جامعه، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد. چون تنها واحد مشروع و
اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد، از طرف دیگر بر کیفیت
جمعیت اثر دارد. چون موجب می‌شود فرزندانی ؟؟؟؟؟؟ از منتهای خانواده
تحویل‌جامعه گردند، که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام
شهروندی یک جامعه‌اند. (ساروخانی، 1372).  

طلاق همان گونه که یک
پدیده اجتماعی است و در راه شناخت آن به علل و عوامل اجتماعی باید پرداخت
یک پدیده روانشناختی یا بهتر (روانشناختی- جامعه شناختی) نیز‌هست. باید از
طریق آموزش، حساس‌سازی انسان‌ها، آگاه سازی آنان و در نهایت ایجاد همدلی
چنان کرد که حتی نام طلاق، زشت باشد انسان را ناخوش آید و دل را آزار دهد.

حراست
از میثاق مقدس زوجیت، هدفی پاک و بزرگ است، چه برای سعادت انسانها، چه
برای جامعه، در کشاکش گردونه زندگی، آنانی باقی می‌مانند که رشته‌های پیوند
خانوادگی آنان مستکم‌تر است. در سختیهای زندگی تنها خانواده پیام آور
جاودان محبت و حمایت است و آنان که به دیگر نهادها دل خوش کنند، با شکست
روبرو می‌شوند (ساروخانی، 1374).

بیان مسئله

در
بین تمام نهادها، سازمانها و موسسات اجتماعی خانواده نقش و اهمیتی خاص
دارد، تمامی آنان که در باب سازمان جامعه اندیشیده‌اند، همه مصلحین و
اندیشمندان بر خانواده و اهمیت حیاتی آن بر جامعه، تاکید ورزیده‌اند.
بدرستی هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت کند چنانچه از خانواده‌های سالم
برخوردار نباشد، باز بی هیچ شبهه هیچ یک از آسیبهای اجتماعی نیست که فارغ
از تاثیر خانواده پدید آمده باشد (ساروخانی، 1370) با توجه به اهمیتی که
جوامع امروزی برای تداوم و بقاء خانواده و سلامت بهداشت روانی افراد جامعه
قائل است بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و سرانجام ریشه
دار شدن این مشکلات که منجر به جدایی می‌گردد ضروری بنظر می‌رسد.

تحقیقات
انجام شده در خصوص خانواده تا سال 1970 حول محور طلاق و اثرات روانی و
اجتماعی آن بر روی اعضای خانواده بوده است و در این میان نقش دین به عنوان
یک عامل مهم‌قابل توجه است. تا سالهای اخیر معمولا نقش دین در بررسی‌های
مربوط به خانواده و رضایتمندی زناشویی نادیده گرفته شده است. (غباری بناب،
1380) (به نقل از نیکویی).

گیلن و پوز (1988) هم چنان اسپروسگی و
هاگستون (1978) نشان داده‌اند افرادی که برای مدت طولانی با هم زندگی
می‌کنند دین را به عنوان مهمترین عامل رضایت مندی در زندگی‌تلقی می‌کنند.
جریگان و‌ناک بعد از‌بررسی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که دین مهمترین
عامل ثابت و پایداری در ازدواج است (همان منبع).  

کیم و دیگران (2004) به این نتیجه رسیدند دین با هیجانات مثبت مثل خوش خلقی، مهربانی، اعتماد به نفس، توجه و آرامش رابطه مثبت دارد.

فهرست مطالب

عنوان    

چکیده    

فصل اول:           

مقدمه    

بیان مسئله          

اهمیت و ضرورت پژوهش  

متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها         

فصل دوم:           

دین و تعاریف آن  

دو معنی برای دین در تاریخ ادیان      

مشکلات مربوط ه ارائه تعریف جامع از دین      

خاستگاه و نقش دین          

تاریخچه دینداری  

ضرورت دینداری و خدا پرستی         

ارزش زندگی دینی 

آثار دین در زندگی 

فواید دینداری در حیطه روان شناختی  

نقش روانی دین    

دین و جامعه        

نقش اجتماعی دین 

علل رویگردانی از دین       

روشهای اندازه گیری دینداری          

تاریخچه روانشناسی دین     

حوزه‌های مطالعه روابط روان شناسی به دین    

دیدگاه‌های نظری در مورد دین          

طلاق و تعریف آن 

تاریخچه طلاق در جوامع قدیم           

طلاق در ادیان      

طلاق در کشورهای مختلف  

نظر اسلام پیرامون طلاق     

مشکلات ناشی از طلاق       

علل و عوامل طلاق

دیدگاه‌های نظری پیرامون طلاق         

تحقیقات پیشین در زمینه دینداری و طلاق         

فصل سوم:          

طرح پژوهشی      

جامعه آماری       

روش تحقیق        

ابزار پژوهش      

روش جمع آوری اطلاعات   

فصل چهارم:       

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری          

توصیف داده‌ها     

تحلیل داده‌ها        

فصل پنجم:          

خلاصه نتایج پژوهش         

محدودیتهای پژوهش         

پیشنهادات           

منابع     

پیوست   

 

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات : 134

 

                       

پایان نامه طراحی و ساخت دستگاه ic tester

پایان نامه طراحی و ساخت دستگاه ic tester

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

فصل اول

مدارهای مجتمع

سطوح مجتمع
سازی

داده های منطقی
دیجیتال

مهمترین
پارامترهای مورد ارزیابی در آی سی ها

منطق کوپلاژ
امیتر
( ECL)

فلز-اکسید-نیمه
هادی
(MOS)

منطق
ترانزیستور-ترانزیستور
(TTL)

مشخصه های
اساسی
TTL

انواع طبقات
خروجی
TTL

اطلاعات کلی
درباره ی تراشه های
CMOS

فصل دوم

المان های بکار
رفته در مدار

LCD

کیبورد

رگولاتور

پتانسیوتر

ZIF
SUCKET

خازن

ATMEGA32

شبیه سازی مدار

سخت افزار مدار

فصل سوم

نرم افزار

آشنایی با نرم
افزار
CodevisionAVR

یادآوری زبان
برنامه نویسی
C

Codevision
 و نحوه ی برنامه ریزی میکرو

طرز کار مدار

دستور if

دستورهای مربوط
به
LCD

قسمتی از
برنامه ی مدار به صورت مختصر

گسترش مدار با
استفاده از بافر
74ATB125

انواع IC TESTER

ضمیمه

منابع و ماخذ

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

مقدمه:

اغلب در ساخت و
طراحي وسايل الكترونيكي نياز داريم كه آي سي هاي به كار رفته در مدارات الكترونيكي
مورد نظر را تست كرده  و از صحت يا خرابي
آنها اطلاع دقيقي حاصل نماييم و احيانا در مورد خراب بودن آي سي ها پايه ي خراب
شده آنها را بيابيم.

ساخت و طراحي
وسيله اي كه اين عمل تست را انجام دهد ، هدف اصلي اين پرو‍ژه مي باشد. كه در اين
پروژه  يك سري از آي سي هاي خانواده
CMOS سري 4000  و 74XX هست  مي شوند و از سالم يا خراب بودن پايه ها
اطلاعات دقيقي را به استفاده كننده ارائه مي نمايد.

براي شروع كار با
مدارهاي مجتمع تا حد مورد نياز آشنايي پيدا مي كنيم.. در بخش سخت افزاري توضيحاتي
در مورد المان هاي به كار رفته شده در اين مدار داده شده است. در بخش نرم افزاري
با يك زبان برنامه نويسي كه بتواند اطلاعات را از طريق كيبورد به مدار ارسال كرده
و بعد از دريافت و پردازش در آن زبان برنامه نويسي نتيجه را گزارش دهد ، آشنا مي
شويم.

با توجه به
قابليت هاي زبان برنامه نويسي
C و نزديكي اين زبان به زبان ماشين ، قسمت نرم افزاري اين پروژه را
توسط اين زبان انجام خواهيم داد.

ما با طراحي
سيستم تست كننده ي آي سي در حقيقت قدم هاي مقدماتي و اصولي در جهت رسيدن به طراحي
هاي پيچيده تر را برداشته ايم ، كه با توجه به عملكرد سخت افزاري و نرم افزاري اين
پروژه به راحتي مي توان آن را طبق طرح پيشنهادي تعميم داده و براي  تست كردن آي سي هاي ديگر به كار برد.

 

دانلود پایان نامه بررسی مركز داده

دانلود پایان نامه بررسی مركز داده

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:”Table Grid”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-unhide:no;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

دانلود پایان نامه بررسی مركز داده
این پروپوزال در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد