پایان نامه توسعه خدمات و تاثیر آن بر میزان رضایت مشتریان

توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان توسعه خدمات و تاثیر آن بر میزان رضایت مشتریان-در هتل سایه، در قالب فایل word و در حجم 237 صفحه، به انضمام پرسشنامه و منابع مربوطه.
سال دفاع: 1391

چکیده:

پایانه نامه حاضر با موضوع توسعه خدمات و تاثیر آن بر میزان رضایتمندی مشتریان به بررسی خدمات موجود و روش های توسعه ی آن در هتل مورد نظر پرداخته و ارتباط این توسعه در خدمات را با میزان رضایتمندی مشتریان بررسی می نمایند .
این پژوهش در فصل اول به بررسی اهداف طرح و فرضیات آن می پردازد و درادامه در فصل دوم به بررسی دیدگاه های مختلف از نقطه نظر رضایت مندی مشتریان و نیز تاثیرات آن می پردازد .
مطالبی که در این فصل به آنها پرداخته شده موضوعاتی از قبیل رضایتمندی از دیدگاه اسلام، پیاده سازی و به کارگیریCrm ، معرفی استاندارد های Iso 10001  و Iso10002  و Iso 9001:2008 و نیز تاریخچه هتلداری در ایران و جهان ، الگوهای رضایتمندی از مشتریان، انواع مدل های اندازه گیری رضایتمندی مشتریان می باشد و نیز مطالب زیبا و خواندنی دیگری که در توسعه و یا ایجاد طرح های توسعه ای مورد نیاز می باشد در این فصل گنجانده شده است .و در نهایت در فصل پنجم به پیشنهادات کاربردی در خصوص هتل مورد نظر که قابل تعمیم به سایر هتل ها نیز می باشد می پردازیم.
 

فهرست مطالب:
فصل اول: كليات تحقيق

1-1-مقدمه

1-2- تبین موضوع تحقیق

1-3- ضرورت انجام تحقيق

1-4- اهداف تحقيق

1-5- سئوالات اصلی تحقیق  

1-6- فرضيات تحقيق

1-7- متغيرهاي تحقيق

1-7-1- متغيرهاي مستقل

1-7-2- متغير وابسته

1-8- تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق

فصل دوم: ادبيات تحقيق  

2-1- مقدمه  

2-2- مباني و اصول مشتري مداري
در اسلام

2-3-نحوه ی رسيدگي به انتقادات،
شكايات و پيشنهادات مشتريان بر اساس اصول (
ISO 10002:200442)

2-4- استاندارد بين المللي مديريت
كيفيت
(ISO  9001:2008)

2-5- استاندارد بین ‏المللی سنجش
رضايت مشتريان (
ISO 10001:2007 )

2-6- پياده سازي و بكارگيري CRM

2-7- تاریخچه استاندارد سازی
در صنعت هتل داری در ایران

2-8- دستورالعمل سنجش رضايت مشتری

2-9- دستورالعمل رسيدگي به شكايات
مشتريان

2-10- الگوي رضايتمندي مشتريCustomer
satisfaction  

2-11- ايجاد وفاداري در مشتريان

2-12- بررسی كاربرد تكنولوژي
دانش در مديريت ارتباط با مشتري

2-13- همپوشي بازاريابي رابطه
مند و مديريت ارتباط با مشتري

2-14- مدیریت خلاقیت در هتل

2-15- ERP

2-16- شرح عملیات ارزیابی تأسیسات
گردشگری

2-17- ارزشيابی انواع هتلها

2-18- مراحل استقرار سیستم مدیریت
کیفیت بصورت کلی

2-19- گام‌هاي استقرار پروژه

2-20- استانداردهاي بين‌المللي

2-21- ريز تراكم هاي خدمات شهري
، فضاهاي گردشگري ـ آيين كار

2-22- مدل هاي اندازه گيري رضايت
مشتري

2-23- نتایج استقرار و اجرای
سیستم مدیریت کیفیت
ISO 9001:2008 در مجتمعهای اقامتی و پذیرایی

فصل سوم : روش تحقيق  

3-1- مقدمه  

3-2- طرح مسأله پژوهش  

3-3- تدوين فرضيه هاي تحقيق  

3-4- روش تحقيق  

3-5- حدود پژوهش  

3-5-1- قلمرو موضوعي  

3-5-2- قلمرو مكاني  

3-5-3- قلمرو زماني  

3-6- جمع آوري داده ها  

3-7- معرفي ابزار جمع آوري داده
ها  

3-7-1- پرسشنامه  

3-7-2- چگونگي طراحي پرسشنامه
 

3-8- روايي و پايايي  

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات
 

4-1- مقدمه  

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها

4-3- تجزیه و تحلیل آماری

4-3-1- مشخصات کلی پاسخ دهندگان(قسمت
اول پرسشنامه)

4-3-2- تجزيه و تحليل آماری(قسمت
دوم پرسشنامه  

4-4- نتیجه گیری نهایی  

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
 

5-1- مقدمه  

5-2- نتايج تحقيق  

5-3- پيشنهادات  

منابع فارسي  

منابع انگليسي  

پيوست ها  

پيوست الف  

پيوست ب

پایان نامه بررسی ارتباط سم و کود با صنایع شیمیایی

پایان نامه بررسی ارتباط سم و کود با صنایع شیمیایی

توضیحات:
پایان نامه رشته مهندسی فناوری صنایع شیمیایی با عنوان ارتباط سم و کود با صنایع شیمیایی، در قالب فایل word و در حجم 87 صفحه.

چکیده:
سابقه دخالت دولتهاي كشورهاي در حال توسعه در بازاريابي كشاورزي به گذشته بسيار دور بر مي گردد. مؤسسات دولتي تخصصي به منظور كنترل توزيع كالاهاي كشاورزي در بازارهاي داخلي، تجارت خارجي كشاورزي و در بسياري از موارد نيز جهت فراوري محصولات كشاورزي و توزيع نهاده هاي جديد كشاورزي ايجاد مي شوند ( 1995 Goletti & Alfano) در گذشته دخالت دولت در بازاريابي نهاده و محصول به دليل عدم تأمين دو هدف برابري و كارايي در بازار، ضروري تلقي ميشد، اما در حال حاضر باور غالب اين است كه دولتها نبايد در بازاريابي دخالت نمايند. شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد دخالت دولتها در بازاريابي نهاده و محصول با افزايش هزينه هاي توزيع، كاهش قيمت و انگيزه هاي توليد و ركود در بخش كشاورزي همراه بوده است (همان منبع). علي رغم باورهاي ياد شده مطالعه جاين و همكارانش ، نشان داد در اتيوپي پس از دهه 1980 با وجود تسلط بالاي دولت بر نظام بازاريابي نهادهها، ميزان بهره گيري از نهاده هاي جديد و به ويژه كود شيميايي افزايش يافته است. رشد توليد كشاورزي تا حدود زيادي به بهره گيري از نهاده هاي جديد همانند بذرهاي اصلاح شده، كود شيميايي و تجهيزات بستگي دارد. اما علي رغم كمك صريح و مشخص نهاده هاي جديد به رشد بهره وري مستمر، اين نهاده ها ممكن است در آينده به دليل موانعي همچون هزينه هاي مالي بالا، نبود زيرساختها و مؤسسات مناسب و دخالت دولتها در امر بازاريابي و قيمت گذاري با مشكل مواجه شوند. از طرفي كاهش دخالت نهادهاي دولتي در امر بازاريابي نهاده هاي جديد همواره با مشكل عدم پذيرش فناوري نوين از سوي بهره برداران خرده پا روبه رو بوده است. از اين رو كاهش دخالت دولت بايد با توجه به شرايط بهره برداران بررسي شود. ضرورت استفاده از نهاده هاي جديد همواره مورد توجه بوده است.

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
کود چیست و انواع کود
کود های شیمیایی
کودهای ازت
کودهای فسفر
کودهای پتاسیم
کودهای گوگرد
کودهای کلسیم و منیزیم
کودهای مخلوط
کودهای عناصرکم مصرف
سوابق پژوهش
اهداف تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق
کود اوره با پوشش گوگردی
فصل دوم : پیشینه و روشها و تجزیه و تحلیل تحقیق
ارتباط موضوع تحقیق با مفاهیم علمی
کودهای حیوانی
کودهای گیاهی
روشهای انجام تحقیق و تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق
کمپوست
فواید استفاده از کمپوست
گیالوش
خاکبرگ
ورمی کولایت
پرلایت
خزه اسفاگنوم
بهترین زمان تهیه کود سبز
مزایای استفاده از کودهای سبز
روش های کشت کودهای سبز
شرایط برگردندن کود سبز به زمین
کودهای بیولوژیک یا زیستی
تثبیت کننده های ازت مولکولی
قارچهای میکوریزا
مراحل تشکیل سیستم میکوریزایی
میکوریزا و اثرات اغذیه ای آن در گیاه میزبان
نقش میکوریزا در بهبود جذب آب
میکوریزا و اختصاص مواد فتوسنتزی
میکوریزا و واکنش های مرفوفیزیولوژیکی
میکروارگانیسم های حل کننده فسفاتهای نامحلول
باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد گیاه
سایر نقش های مفید باکتریهای ریزوسفری
میکروارگانیسم های تبدیل کننده مواد آلی زاید به کمپوست
کرمهای خاکی تولید کننده ورمی کمپوست
توزیع مواد معدنی در گیاه
ظرفیت تبادل کاتیونی
سم و کود و صنایع شیمیایی
نتايج و بحث
بازار بذر محصولات كشاورزي
حاشيه بازاريابي بذر
ارتباط سم و کود
بازار كود شيميايي
حاشيه بازاريابي كود شيميايي
بازار سموم كشاورزي
صنایع شیمیایی
حشره كش هاي خانگي
اهمیت کودهای ارگانیک و میكروارگانیسم‌های خاک در کشت‌های صنعتی
اهمیت میکروارگانیسمهای خاک و کودهای آلی
آشنائی با کودهای ارگانیک
خواص کلی هیومیک اسیدها
فولویک اسید چیست؟
علت بوجود آمدن صنعت گلخانه
شناسائی عوامل تاثیر گذار بر تولید گلخانه ای
ساختمان خاک (فلور خاک)
فتوسنتز
نقش فولویکول در محلول پاشی
فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج
پيشنهادها
فصل چهارم : منابع و مآخذ
منابع

 

پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت سیسکو

پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت سیسکو

توضیحات:
پایان نامه رشته مدیریت با موضوع بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت سیسکو، در قالب فایل word و در حجم 103 صفحه، به همراه پرسشنامه مربوطه.

چکیده:
اين تحقيق در 5  فصل تنظيم شده است. فصل اول طرح تحقیق: که شامل موضوع، اهمیت و فایده تحقیق، علت و هدف تحقیق، طرح مسئله، فرضیه ها، تعریف واژه ها و روش تحقیق می باشد. فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق که در این فصل با استفاده از منابع موجود، سابقه بحث به صورت منظم و بر اساس مسیر تکاملی تاریخی آن ارائه می شود که ممکن است شامل تعاریف برخی مفاهیم، نظریات، مدل ها و تاریخچه می باشد. فصل سوم انتخاب حجم نمونه با توجه به ویژگی های جامعه آماری می باشد. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه ها و یافته های تحقیق می باشد. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری تحقیق می باشد که در این فصل اقدام به نظریه پردازی می شود. لذا یافته های این پژوهش نشان داد عواملی مانند تناسب کالا با خواسته و نیازمشتری، زمان دریافت کالا، دریافت خدمات پس از فروش و استفاده از تجارت الکترونیک، رضایت مندی مشتریان را تحت تأثیر قرار می دهند. در پایان هم پیوست ها ، منابع و مأخذ و پرسشنامه تحقیق آورده شده است.

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
1-2 بیان مساله
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-5 فرضیات تحقیق
1-6 روش انجام تحقیق
1-7 واژگان کلیدی
1-7-1 کیفیت مناسب کالا
1-7-2 تناسب کالا با خواسته و نیاز مشتری
1-7-3 زمان دریافت کالا
1-7-4 تجارت الکترونیک
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 مشتری
2-3 انواع مشتری
2-4 گروه بندی مشتریان
2-5 تاریخچه مشتری مداری
2-6 رضایت مشتری
2-6-1 تاثیر رضایت مشتری در کسب و کار
2-7 الفبای مشتری مداری چیست؟
2-8 ایجاد رضایت مشتری
2-9 شناسایی انتظارات مشتری
2-10 شناسایی نیاز واقعی مشتری
2-11 سنجش رضایت مشتری
2-12 طراحی کالا و خدمات براساس نیاز ها و انتظارات مشتری
2-13 تولید و تحویل براساس طراحی انجام شده
2-14 مدیریت انتظارات مشتری
2-15 سازمان مشتری مدار
2-16 دلایل اهمیت مشتریان برای سازمان
2-17 لزوم مشتری مداری
2-18 مدیریت ارتباط با مشتری CRM
2-18-1 تعریف مدیریت ارتباط با مشتریان
2-18-2 انواع مدیریت ارتباط با مشتری
2-18-3 دامنه مدیریت ارتباط مشتری می توان سه سطح را در مدیریت ارتباط مشتری مشخص کرد
2-18-4 اصول و اهداف بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری
2-18-5 نقش تکنولوژی در بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری
2-18-6 کاربردهای بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری
2-19 تعریف باشگاه مشتریان
2-19-1 انواع مدل های باشگاه مشتريان
2-19-2 مزایای باشگاه مشتریان
2-19-3 برنامه های وفاداری مشتریان
2-19-4 عوامل موفقیت در یک باشگاه مشتریان
2-19-5 گام های ایجاد باشگاه مشتریان
2-20 مقدمه ای بر شرکت سیسکو
2-21 تاریخچه شرکت سیسکو
2-22 موفقیت سیسکو با توجه به شاخص‌های CRM
2-24 بازاریابی رابطه ای در سیسکو
2-25 ویژگی ‌های بازاریابی انبوه و بازاریابی رابطه‌ای
2-26 مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در سیسکو
2-27 مزایای CRM در شرکت سیسکو
فصل سوم : روش های انجام تحقیق
1-3 مقدمه
3-2 روش انجام تحقیق
3-3 جامعه آماری
3-4 نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-5 روش گردآوری اطلاعات
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات
3-7 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
3-7- 1 روایی
3-7-2 پایایی
3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ
3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها
3-9 قلمرو موضوعی تحقیق
3-10 چارچوب نظری تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده ها
4-3 تحلیل های توصیفی
4-3-1 جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان
4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان
4-3-4 نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی
4-5 آزمون فرضیه ها
4-5-1 آزمون فرضیه اول
4-5-2 آزمون فرضیه دوم
4-5-3 آزمون فرضیه سوم
4-5-4 آزمون فرضیه چهارم
4-6 خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری از فرضیه ها
5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول
5-2-2 نتیجه گیری از فرضیه دوم
5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه سوم
5-2-4 نتیجه گیری از فرضیه چهارم
5-3 نتیجه گیری کلی از تحقیق
5-4 راهکار ها و پیشنهادات
5-5 پیشنهادات به محققین آینده
منابع و مآخذ
پرسشنامه

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

 

پایان نامه بررسی نگرشی بر تحلیل بازار سرمایه

پایان نامه بررسی نگرشی بر تحلیل بازار سرمایه

توضیحات:
پایان نامه رشته حسابداری با عنوان بررسی نگرشی بر تحلیل بازار سرمایه، در قالب فایل word و در حجم 127 صفحه.

چکيده:
تحليل بازار سرمايه همانند تحليل ديگر بازارها از قبيل
بازارهاي ارز، خودرو، پول و ديگر داراييها
نيازمند ابزارها و روشهاي خاصي
است كه بموجب آن شفافيت در معاملات و انتفاع سرمايه گذاران حاصل مي گردد.
در
ادبيات مالي در زمينه تحليل قيمت سهام دو ديدگاه كلي وجود داردكه شامل
ديدگاه چارتيست، فاندامنتال
است كه در اين فرصت به شرح اجمالي و مقايسه اي
دو مورد اول مي پردازيم.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
دو دیدگاه در زمینه تحلیل قیمت سهام
بیان مسئله
اهمیت و اهداف تحقیق
فصل دوم: ساختار بورس
تعریف بورس
جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران
تاریخچه بورس اوراق بهادار
ساختار سازمان بورس اوراق بهادا
خدمات کارگزینی بورس
ساعت کار تالار بورس
شاخص های اصلی و قیمتی بازار سهام
تحلیل بنیادی و مراحل آن
تحلیل بنیادی در تحلیل سهام
نقص بزرگ تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکی و نظریه چارلزداو
اصطلاحات کلیدی بورس
تعریف شاخص
شاخص های بورس
نسبت قیمت بر درآمد P/E
شاخص پنجاه شرکت فعالتر
تحلیل ساختار مالی
استنتاج های مربوط بخ نسبت های استخراجی
درصد سود ناویژه به فروش
درآمد برای هر سهام
نسبت قیمت بر درآمد
رابطه ی قیمت سهم با مزایای پرداختی
اثر پرداخت سود برقیمت سهم
اثر اعطای حق خرید سهام جدید از محل افزایش سرمایه
اثر اعطای سهام مجانی به سهامداران
اثر اعطای سهام و طرز محاسبه ی آن
تحلیل تکنیکی
تحلیل های متداول تکنیکال ها
همگرایی و واگرائی میانگین های لغزان MACD
استوکاستیک
سار سهموي
محدوده حقیقتی میانگین یا ART
شاخص میانگین جهت یاب ADX
شاخص قدرت نسبی RSI
شاخص کانالیز قیمت کالا CCI
فصل سوم: تجزیه تحلیل آماری
تحلیل بنیادی شرکت صنعتی و معدنی چادرملو
تاریخچه و زمینه فعالیتهای شرکت
موضوع فعالیت
تجزیه تحلیل نسبتهای  مالی شرکت
تجزیه تحلیل صورتهای مالی شرکت
روند فروش
روند سود آوری
نگاهی به وضعیت روند سود هر سهام (EPS)
نگاهی به وضعیت قیمت به سود هر سهم P/E شرکت
تعیین ارزش سهام شرکت بر اساس مدل P/E
فصل چهارم: نتیجه گیری
خلاصه مطلب
نتایج تحقیق
پیشنهادها
منابع و مأخذ

 

پایان نامه بررسي نگرش دبيران و دانش آموزان دختر نسبت به اجراي طرح لباس متحدالشکل

پایان نامه بررسي نگرش دبيران و دانش آموزان دختر نسبت به اجراي طرح لباس متحدالشکل

مقدمه :
انسان خليفه الله در زمين مي باشد، از آنچه خداوند به عنوان امانت در اختيار انسان قرار داده است، فطرت اوست که نيازهاي اساسي انسان را در بر دارد. از جمله نيازهاي انسان که در روانشناسي و علوم اجتماعي مورد بحث قرار گرفته است نياز زيبادوستي انسان است.
در عصر حاضر که جهانيان در تلاشند در عرصه ي تعليم و تربيت بهترين نسل را به دنيا عرضه کنند و بسياري ديگر نيز در تلاشند فرهنگ هاي ديگر را مسخ و فرهنگ  و تمدن خود را بر جهان مسلط سازند و به عبارتي ديگر در اين عرصه که تهاجم فرهنگي بيداد مي کند و استعمارگران در هر حال کوشش هاي بي ثمري داشته و نتوانسته اند مستعمرات از دست رفته ي خود را بازيابند، دست به تلاش هاي جديد مي زنند تا اذهان جوانان و نوجوانان را به سوي خود و جلوه هاي کاذبشان جذب کنند.
يکي از مقاصد استعمار فرهنگي در کشورهاي استعمارزده و از جمله در کشور ما ايجاد انحراف در بين جوانان مي باشد که از طريق نفوذ در تار و پود افکار، عادات، آداب و رسوم زندگي ملت هاي تحت سلطه و بخصوص قشر جوان سعي مي کنند تا جامعه را از اندرون در جهت مطلوب خويش پيش ببرند و فرهنگ اصيل آن ها را با انواع دسيسه ها و طراحي ها و هزاران حيله از دست آنان بگيرند و فرهنگ خاص خود را جايگزين آن نمايند تا بتوانند اين قشر را به زير سلطه ي فرهنگي خويش درآورند. از جمله مسائلي که در پايه هاي فرهنگي اصيل يک ملت مي تواند مؤثر باشد، سبک پوشش آن ملت است که اين موضوع خود در جامعه ي ما چشمگير است. (غلامعلي حداد عادل، 1372، ص 7)

پایان نامه صابون

پایان نامه صابون

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

توضیحات:

پایان نامه با موضوع صابون، در قالب فایل word و در حجم 78 صفحه.

 

بخشی از متن:

خصوصيت قابل توجه اين است که عدم توازن پلاريته (قطبيت)
در داخل مولکول صابون‌ها و مواد شوينده و پاک کننده، موجب ابراز قابليت
انحلال و ماهيت فاز غير معمول در حلالهاي قطبي و غير قطبي مي‌شود. اين
رفتار، دقيقا باعث سودمندي چنين ترکيباتي در زمينه‌هاي خيس شوندگی، قابليت انحلال
، شويندگي
(در مورد شستشو و خشک
شويي بصورت ترامان)، رنگرزي و بسياري از ساير فراورده‌هاي صنعتي و خانگي است
.
ترکيب اساسي ساختمان مولکولي پاک کننده‌ها موجب بوجود آمدن
چنين صفاتي مي‌گردد
.


فهرست مطالب:

مقدمه                                                   

انواع
صابون از نظر نوع مصرف                            

دليل
پاك كنندگي صابون                                         

انواع
مواد پاک کننده                                                  

پاک
کننده هاي سنتزي (
Synthetic detergents)                    

صابون
مايع                                                                   

شامپوها                                                                      

پودرهاي
لباسشويي                                                       

سفيد کننده ها و رنگ برها                                                   

قياس
صابون و پاک کننده هاي سنتزي                                     

علت
اثر پاک کنندگي مواد پاک کننده                                        

اسيدهاي
چرب                                                                     

ساختمان
و خواص انواع چربيها                                                

استر و
خواص آن                                                                    

صابوني
شدن                                                                       

الکل                                                                                    

صابون                                                                               

چربيها
و روغنها
Fats and Oils                                               

معيار
انتخاب چربي و روغن مناسب                         

عدد
صابوني شدن
SV                                           

عدد
يدي
IV 

تاتير Titer                                                         

تناسب
حلاليت
S.R                                            

تصفيه
كردن
Refining                                         

سفيد
كردن
Bleaching                                        

هيدروژناسيون
Hydrogenation                              

مخلوط
چربي و روغن
Fats and Oil Blending            

B
مواد قليايي
Alkalies                                      

روشهاي
پخت صابون                                         

كارخانه توليدي- صنعتي
طراوت

خط توليد صابون  

آماده‌سازي
مواد اوليه و نگهداري آن                        

ديگ
بخار                                                           

ديگ
پخت                                                          

عمليات
پخت                                                      

مرحله
بارگيري                                                    

مراحل
صابوني شدن                                            

مرحله
دم كشيدن                                                

منبع
ذخيره صابون                                                

كراچر Cruching                                                    

دستگاه
خشك‌كن
Drying for Bars or
Flakes
            

دستگاه
مخلوط‌كن
Mixing and Milling                       

دستگاه
فشار                                                       

دستگاه‌هاي
قالب
Framing                                   

دستگاه
جت پرينتر
Jet Printer                            

اشكالات
معمول در ساخت صابون                      

آزمايش‌هاي
مربوط به صابون جامد
Analysis          

عوامل
متعدد در ترك خوردگي صابون                    

رنگ
صابون
Color of soap                                 

گليسرول
Glycerol                                         

منابع و مأخذ      

                             

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروههای آموزشی

پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروههای آموزشی

مقدمه:
درانجام هر کاری و تحقق بخشیدن به اهداف کم و بیش مشکلاتی پیش روی مجریان امر خواهد بود. مسلماً گستردگی کارموجب افزوده شدن بر میزان مسائل و متعاقباٌ حجم مشکلا ت خواهد شد. آن چه که باید بیشتر به آن توجه نمود این است که در انجام کارهای بزرگ و خطیر، علی رغم اینکه وجود مشکلات اجتناب ناپذیر می نماید، کوچکترین مشکلات پیامدهایی را خواهند داشت که چون نوع کار ارزش بالایی دارد، این پیامدها نیز چشمگیرتر جلوه می نمایند. درواقع می توان گفت که اگر به ارزش کار توجه شود، مشکلات بزرگ درکارهای کوچک شاید قابل چشم پوشی باشند اما مشکلات کوچک درکارهای بزرگ و شایسته نباید نادیده گرفته شوند و با دیده غفلت از آنها گذشت. درک گذشته بشری به مانشان می دهد که پیشبرد کارها و تحقق اهداف همواره مستلزم سازماندهی امور می باشد. بر این اساس سازمانهای مختلف جهت تحقق اهداف مختلف به منصه ظهور می رسند. هدف توسعه و پیشرفت در هر جامعه مسلماٌ با ارزشترین هدف هر جامعه به حساب می آید وت حقق این هدف را باید سازمانهایی بر عهده گیرند. شاید بتوان گفت که مراکز علمی و پژوهشی و بخصوص دانشگاهها مهمترین مؤسساتی می باشند که می توانند بیشترین کمک را جهت محقق ساختن این هدف داشته باشند. اینکه جامعه تا چه اندازه ودرکدام زمینه ها بتواند پیشرفت وتوسعه یابد ،دردرجه اول به عملکرد همین مؤسسات وابسته باز می گردد. به عبارتی می توان گفت هر اندازه زمینه لازم برای فعالیت مؤسسات علمی و پژوهشی بیشتر فراهم گردد، می توان عملکرد بهتری را از آنها انتظار داشت.
همان طور که اشاره شد هر اندازه نوع کار خطیر وب ا ارزشتر باشد وجود مشکلات حتی در سطح پایین، لطمات بیشتری خواهد داشت. حال با توجه به رسالت عظیم دانشگاهها باید دید که چه مشکلاتی  پیش روی این مراکز وجود دارد.

پایان نامه تئوری بازی

پایان نامه تئوری بازی

مقدمه
در این آغازین فصل بنا است ابتدا به مفهوم « بازی» و اصطلاحات رایج در «نظریه بازی‌ها» پرداخته ‌شود، سپس  مروری بر تاریخچه نظریه بازی‌ها انجام ‌شود و پس از آن به طور مفصل بازی‌های ایستا با اطلاعات کامل بررسی ‌شود. در پایان فصل، بازی‌‌هایی که به سادگی قابل فهم می‌باشند و خیلی ازآن‌ها در زندگی روزمره رواج دارند بیان می‌شود.

نظریه بازی ها چیست؟
قبل از این‌که به مفهوم نظریه ی بازی ها پرداخته شود باید مقصود از «بازی» را مشخص شود .کلمه بازی که در میان عامه ی مردم استفاده می شود، در برگیرنده‌ مفاهیمی همچون بازی های ورزش، انواع قمار، شطرنج، شرط بندی است و کمتر در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … استفاده می شود. در بازی های عامیانه فوق حداقل دو نفر (دو طرف) حضور دارند و هر یک از دو طرف برای  برد تلاش می کند، اما نتیجه ممکن است برد، باخت یا تساوی باشد.
تعریف 1-2-1(بازی): آن چه در نظریه ی بازی ها به آن «بازی» اطلاق می شود عبارت است از:«شرایطی که در آن تصمیم هر فرد بر تصمیم فرد دیگر تأثیر بگذارد و تمام افرادی که در آن شرایط قرار دارند به این نکته واقف باشند»، لذا «رقابت»  و «همکاری» می تواند به عنوان یک بازی تلقی شود .
براین اساس «نظریه بازی» عبارت است از :«علمی که به مطالعه تصمیم گیری افراد در شرایط تعامل با دیگران می پردازد ». به تعبیر دیگر نظریه‌ی بازی ها علم مطالعه‌ی بازی‌ها است و می خواهد نشان که وقتی افراد در شرایط یک بازی قرار می گیرند چگونه می توانند تصمیم عاقلانه بگیرند. نظریه ی بازی ها می خواهد اصول و قاعده تصمیم گیری را در شرایط تعاملی به بازیکنان یک بازی نشان  دهد .
از نظریه ی بازی ها می توان در موارد زیادی استفاده کرد که از مهمترین آنها تحلیل بازی های دنیای واقع، پیش بینی وقایع و ارائه راه‌کار می‌ باشد و از این طریق است که می توان انتخاب درست را به بازیکنان یک بازی نشان داد.

       

پایان نامه بررسی رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص

پایان نامه بررسی رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص

دانلود پایان نامه بررسی مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص
این پروپوزال کامل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

توضیحات:

چكيده                                      7

فصل اول :كليات تحقيق                                  8

مقدمه                                                    9

بيان مساله          12

اهداف تحقيق                                     13

فرضيه تحقيق    14

فصل دوم : پيشينه وادبيات تحقيق                        15

انتخاب كردن يك شغل                                    16

عوامل تاثير گذاري برانتخاب شغل                                    18 تاثيرات خانواده 21

معلمان                                           22

كليشه سازي هاي جنسيت                                 23

زندگي شغلي                                     26

رضايت شغلي                               28

رشد شغلي                                   31    

تغييرشغل در ميانسالي       35

بيكاري                                         36

برنامه ريزي براي باز نشتگي                    38

تركيب كار و خانواده                      43

رشد شغلي                                    44

زنان و اقليتهاي قومي                             47

تفاوتهاي فردي دركار                          51  

  تفاوتهاي فردي در عملكرد شغلي                                    53

وراثت                                                  56

آثار نابهنجاريهاي كروموزمي      57

  محيط                59

روشهاي سنجش تفاوتهاي فردي                  61

گزينش نيروي انساني 65

شيوه هاي سنتي انتخاب كاركنان               66

فرضيه هاي مربوط به فرد و شغل         70

آزمون هاي استخدامي                         71

مراحل برنامه آزمون ها استخدام داوطلبان شغل             72

فصل سوم : روش تحقيق                             73

جامعه مورد مطالعه                               74

روش نمونه گيري                               74

ابزار اندازگيري در تحقيق                             75

روش تحقيق                                          76      فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل آنها                                     78

جدول 2-4 بررسي مقايسه رضايت شغلي در بين دو گروه پزشگان در بحث هاي خاص و عمومي       79

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري                              84   

بحث و نتيجه گيري 85

پيشنهادات                                        87

محدوديت ها                                              88

منابع و ماخذ                                 89

مقدمه
غیر از زندگی خانوادگی زندگی شخصی و رضایت از آن در رشد اجتماعی افراد موثر خواهد بود . بعد از اینکه جوانان شغلی را انتخاب می کنند باید یاد بگیرند که چگونه تکالیف آن را خوب انجام دهند و با همکاران و وظایف و مسئولیت های خود کنار بیایند و به در خواستهای کارفرمایان پاسخ دهند و تمایلات خودشان را حفظ کنند که به رضایت شغلی دست پیدا کنند .

در صورتی که تجربیات کاری خوب پیش برود و بزرگسالان شایستگی های تازه ای را پرورش دهند و احساس موفقیت می کنند ، دوستان جدیدی پیدا می کنو و از لحاظ مالی مستقل و ایمن می شوند و همانگونه که قبلاً دیدیم در مورد زنان و همین طور مردان که به رشد شغلی همسرشان کمک می کنند .

آرمانها و دستاوردهای محیط کار و خانواده در هم تنیده هستند که جوانان عموماً بعد از یک دوره ارزیابی در سازگاری سرانجام در یک شغل تثبیت می شوند و در مشاغلی که فرصت هایی برای ترفیع وجود دارد ، آرمانهای عالی را معمولاً باید به صورت نزولی اصلاح کرد که ساختار اغلب محیط های کاری به هرم شباهت دارد و در تجارب تعداد کمی پست های مدیریتی عالی رتبه وجود دارد و در کارخانه ها تعداد مشاغل سرپرستی محدود هستند .

در بررسی طولی بیش از 400 مدیر مرد سطح پایین شرکت  BT   AT اهمیت کار در زندگی مردان ، در نتیجه پیشرفت شغلی و سن تغییر می کرد .

مردانی که خیلی کم پیشرفت می کردند زودتر دچار کناره گیری از کار می شوند.

خانواده ، تفریح و خدمات اجتماعی در اوایل 30 تا 40 سالگی اهمیت بیشتری کسب می کرد ، مردانی که از نظر موفقیت شغلی در سطح متوسط بودند در سنین بالاتر بر نقشهای غیر شغلی تاکید می کردند . در مقابل مردانی که خیلی موفق بودند و با گذشت زمان بیشتری در کارشان در گیر می شوند اگر چه میل به پیشرفت با افزایش سن رو به افول می رود ، اغلب کارکنان هنوز جویای چالش هستند و از نقش های کاریشان احساس خشنودی می کنند . غیر از فرصت شغلی ، ویژگی های شخصی بر پیشرفت شغلی تاثیر می گذارند .

احساس کار آیی شخصی – اعتقاد شخص به توانایی خویش برای موفق شدن بر انتخاب و رشد شغلی و همین طور رضایت شغلی تاثیر مثبت دارد و جوانانی که درباره آنان شکست یا اشتباه کردن خیلی نگران هستند و معمولاً آرمانهای شغلی را در نظر می گیرند که خیلی عالی و یا خیلی پست هستند که تمام اینها جهت رضایت شغلی و یا عدم آن تاثیر دارد که در زمینه پزشکی و تهفص و گیرودار بودن مسائل بیماری مردم تلاش بر سلامتی و بازیافت

افراد به زندگی هم می تواند در شغل و نوع و انتخاب آن تاثیر مثبت داشته باشد . ( گنجی – 1380 صفحه 191)     

 

پایان نامه رمزنگار اینترنتی

مقدمه :

بیشتر مردم قبل از ارسال نامه، پاکت آنرا مهر و موم می کنند و در آن را چسب می زنند. اگر از آنها بپرسید که چرا این کار می کنند، احتمالاً بعضی سریعاً این چنین پاسخهایی می دهند که ک «واقعاً نمی دانم»، « از روی عادت چرا که نه؟» و یا «چون همه اینکار را می کنند» ولی بیشتر جوابها حول این محور خواهد بود که ؛ «برای اینکه نامه از پاکت بیرون نیفتد» و یا «برای اینکه بقیه نامه را نخوانند». حتی اگر نامه ها حاوی هیچ اطلاعات شخصی مهم و حساسی نباشد باز بیشتر ما دوست داریم که محتوای مکاتیات شخصی مان به صورت خصوصی حفظ شود و برای همین پاکت را چسب می زنیم تا کسی به غیر از آنکسی که ارتباط با او انجام شده آنرا باز نکند و محتوای آن را نفهمد. اگر ما پاکت را بدون چسب یا مم نفرستیم هرکسی که نامه به دستش برسد می تواند آنرا بخواند. در حقیقت آنها می خواهند که این نفوذ وجود داشته باشد و منعی هم برای آنچه می خواهد وجود ندارد. از این گذشته اگر آنها نامه را بعد از مطالعه درون پاکت قرار داده باشند ما متوجه نمی‌شویم که کسی آنرا خوانده.

برای بیشتر مردم ارسال Email یک جایگزین خوب برای استفاده از پست است. Email یک روش سریع ارتباطی است که مسلماً بدون پاکت ارتباط را انجام می دهد. در حقیقت اغلب گفته شده ارسال Email مثل ارسال یک نامه بدون پاکت است. واضح است که هر کسی بخواهد پیغام محرمانه یا شاید پیغام شخصی را به وسیله Email بفرستد باید روشهای دیگر محافظت آنرا بیابد یک راه حل عمومی، رمزنگاری و رمزگذاری پیغام است.

اگر پیغام رمز شده ای بدست شخصی غیر از طرف ارتباطی شما بیافتد، باید برایش به صورت نامفهوم پدیدار شود. استفاده از رمزگذاری برای محافظت Email ها هنوز به طور گسترده در نیامده است اما در حال افزایش است و این افزایش کماکان ادامه دارد. در ما می سال 2001 یک گروه اروپایی پیشنهاد کرد که تمام کاربران کامپیوتری باید تمام Email هایشان را رمز کنند تا مورد جاسوسی از طرف شبکه های استراق سمع آمریکایی و انگلیس قرار نگیرد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                              صفحه

فصل 1:رمزنگاری__________________________________1

مقدمه________________________________________2

بخش 1:مفاهیم رمز نگاری____________________________4

بخش 2:الگوریتمهای کلاسیک_________________________20

بخش 3: رمزهـای غیـرقابـل شکست_____________________58

بخش 4: الگوریتمهای مدرن__________________________69

فصل 2:اتوماتای سلولی_____________________________89

مقدمه_______________________________________90

بخش 1:تعاریف پایه_______________________________91

بخش 2:انواع CA______________________________105

بخش 3:مدلهای ساده CA_________________________119

بخش 4:کاربرد CA____________________________127

بخش 5:نتیجه گیری____________________________155

فصل 3:رمزنگاری به کمک اتوماتای سلولی______________156

مقاله 1:رمزنگاری اطلاعات بر اساس عوامل محیطی

بااستفاده از اتوماتای سلولی________________________158

مقدمه_____________________________________158

مفاهیم_____________________________________159

فعالیتهای مربوطه______________________________160

روش پیشنهادی تولید اعداد تصادفی_____________­­­____ 160

رمز گذاری اطلاعات____________________________164

رمزبرداری اطلاعات____________________________164

رمزگذاری بر اساس دمای محیط____________________166

رمزبرداری بر اساس دمای محیط____________________170

   بررسی تاثیر دمای محیط بر سیستم رمزنگاری __________170

     بررسی تاثیر اختلاف دما در فرستنده و گیرنده_________170

     نتیجه گیری______________________________174

مقاله 2:کشف نوشته ی رمزی از یک

رمز بلوک پیچیده با استفاده از CA________________176

مقدمه__________________________________177

رمزهای بلوکی پیچیده_______________________177

ویژگی جفت بودن___________________180

کاربردهای رمز نگاری باویژگی جفت بودن__________________180

نتیجه گیری_____________________182

مراجع_________________182


 مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن  182صفحه آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید 

 

 

 

پایان نامه بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران

پایان نامه بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری  بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران

توضیحات:
پایان نامه بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری  بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران، در قالب فایل word و در حجم 63 صورت، بصورت کاملا ویرایش شده.

بخشی از چکیده:
امنیت دریانوردی ابتکار بدیع و جدیدی محسوب نمی شود و صرفاً پدید آمدن منازعات سیاسی و افزایش موج اقدامات مخالفان با سیاست های سلطه گرایانه جهان غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا موجب شد که سازمان بین المللی دریانوردی به مسئله امنیت در دریا و در ساحل از منظری سیستماتیک و قانونمند نگاه نماید. آیین نامه بین المللی کشتی و تسهیلات بندری جدا از مسئله علت پیدایش آن دارای دو بعد مخالف فرصت و تهدید است واین موضوع با توجه به منافع ملی و سیاست های استراتژیک هر یک از دوات های متعاهد چهره خواهد کرد. فرصت از آن جهت که راهبران و مدیران بنادر و همچنین مالکان کشتی ها با متشبث شدن به الزامات این آیین نامه می توانند ضریب امنیت را در مجموعه تحت مدیریت خود ارتقا داده و از این طریق به رونق بیشتر صنعت حول و نقل دریایی یاری رسانند. تهدید از آن جهت که آیین نامه در شرایط خاصی می تواند ملعبه دسا برخی از دولت ها به منظور ایجاد تنگناهای اقتصادی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه باشد. عدم صدور وجوز ورود به کشتی های حامل بار و یا در انتظار دریافت بار از یک تسهیلات بندری می تواند تاثیری منفی بر جریان عادی اقتصاد هر کشوری گذارد.

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1مقدمه
2-1آشنایی با ISPS Code و تاریخچه آن
3-1ضرورت انجام تحقیق
4-1روش انجام تحقیق
1-5 واژگان کلیدی
1-5-1 صنعت دریانوردی ایران
1-5-2 تسهیلات بندری
1-5-3 کشتی
فصل دوم : پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 مقالات بخش خارجی
2-3 مقالات بخش داخلی
2-4 نتیجه گیری
فصل سوم : معرفی و مروری بر ISPS Code
3-1 مقدمه
3-2 آیین نامه بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری
3-2-1 در حوزه دریا
3-2-2 در حوزه خشکی
3-3 تسهیلات بندری کدام است و چه تفاوتی با بندر دارد؟
3-4 وظایف و مسئولیت های دولت متعاهد
3-5 عوامل کلیدی اجرای آیین نامه
3-5-1 مأمور (افسر) امنیت تسهیلات بندری
3-5-2 مأمور (افسر) امنیت شرکت کشتیرانی
3-5-3 مأمور (افسر) امنیت کشتی
3-6 سطح امنیتی
3-7 اظهار نامه امنیتی
3-8 زنگ امنیتی
3-9 ساختار اجرایی
3-9-1 کمیته عالی امنیت کشتی و تسهیلات بندری‌
3-9-2 کمیته نظارتی امنیت کشتی و تسهیلات بندری
3-9-3 کمیته اجرایی امنیت کشتی ها
3-9-4 کمیته اجرایی امنیت تسهیلات بندری
3-9-5 کمیته امنیتی بنادر و کشتی ها
3-10 آیین نامه از کشورهای متعاهد چه می خواهد؟
3-11 نتیجه
فصل چهارم : بحث
4-1 مقدمه
4-2 دالان هاي بين المللي
4-2-1 كريدور بين المللي شمال – جنوب و نقش ايران
4-3 نتیجه
فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
منابع و مأخذ

 

پایان نامه تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايی

پایان نامه تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايی

بخشی از متن اصلی:
چکيده
. سوالاتی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها بوده است عبارتند از:
1ـ کارآمدترین نظریه برای آموزش واژه کدام نظریه است؟
2ـ آیا بهترین روش برای آموزش واژه به زبان آموزان غیرفارسی زبان روش حوزه های معنایی است؟
3ـ آیا آموزش واژه ها براساس نظریه حوزه های معنایی در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد؟
4ـ آیا روش حوزه های معنایی محدودیتی در نوع سوال ها ایجاد می کند؟
فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
1ـ بهترین نظریه برای آموزش واژه نظریه حوزه های معنایی است.
2ـ کارآمدترین روش آموزش واژه روش حوزه های معنایی است.
3ـ آموزش واژه در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد.
4ـ روش حوزه های معنایی در نوع سوالها محدودیت ایجاد می کند.
اهداف تحقیق
1ـ تهیه و تدوین متن های آموزش واژه
2ـ تبیین نظریه حوزه های معنایی
3ـ بررسی کارآمدی روش حوزه های معنایی در آموزش واژه
این نوع تحقیق، تحقیقی نظری است که برپایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. پایان نامه حاضر در 5 فصل تهیه شده است: فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم: مطالعات پیشین، فصل سوم: به تهیه و تدوین متن های آموزش واژه می پردازد، فصل چهارم: شامل ده متن آموزشی براساس موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی، تاریخی، اجتماعی است، فصل پنجم: خلاصه و نتیجه، شامل بیان خلاصه ای از فصول مختلف و نتایج تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.
فهرست
فصل نخست – کليات    1
1-1. مقدمه 2
1-2 بيان موضوع 2
1-3. هدف تحقيق و اهميت آن 3
1-4. سوالات و فرضيه های تحقيق 4
1- 5 . مفاهيم 5
1-5-1 0 واژه 5
1-5-2 0 آموزش 7
1- 5- 3 0 نظريه آموزش 7
1- 5- 4 0 يادگيري 8
1- 5- 5 0 رابطه ی آموزش و يادگيري 9
1-5-6 0 مقايسه آموزش با يادگيري 9
1- 5- 7 0 حوزه هاي معنايي 10
1-5-8 0 خلاصه 11
فصل دوم : مطالعات پيشين 12
2-1 0 اهميت واژه و مطالعات انجام شده در زمينه ی آموزش واژه 13
2-2 0 فرايندهاي واژه سازي 14
2- 2-1 0 انواع فرايندهاي واژه سازي 15
2-2-1-1 0 تصريف 15
2-2-1-2 0 اشتقاق 15
2-2-1-3 0 ترکيب 16
2-2-1-4 0 قرض گيري /وام گيري 16
2-2-1-4-1 0 ترجمه قرضي /عاريتي 16
2-2-1-5 0 گسترش/تعميم 16
2-2-1-6 0 تخصيص 17
2-2-1-7 0 کوتاه سازي 17
2-2-1-7-1 0 سر واژه سازي 17
2-2-1-7-2 0 اختصار سازي 18
2-2-1-7-3 0 پسين سازي 18
2-2-1-7-4 0 بريدن 18
2- 2- 1- 8 0 تبديل 18
2-2-2-1-9 0 ادغام / آميزش 19
2-2-1-10 0 ابداع 19
2-2- 1-11 0 نام آوا 19
2- 2- 1- 12 0 مضاعف سازي 19
2-3- 0 انواع واژه 20
2-3- 1 0 واژه هاي قاموسي و واژه هاي دستوري نقش نما 20
2-3-2 0 واژه هاي دريافتي و واژه هاي توليدي 21
2-4- 0 سير تحول واژه 22
2-4-1 0 دوره ي بي توجهي به واژه 23
2-4-2 0 دلايل بي توجهي به آموزش واژه در گذشته 25
2-4-3 0 دوره ي توجه 26
2-4-4 0دوره ي پيشرفت 28
2-5 0 يادگيري واژه 29
2-5-1 0 مراحل يادگيري واژه 30
2-6 0 اصول اساسي در آموزش زبان 32
2-7 0 راهکارهاي يادگيري و ياد آوري 33
2-7-1 0 انواع راهکارهاي يادگيري 34
2-8 0 عوامل درون واژه اي موثر بر يادگيري واژه 35
2-9 0 انواع راهکارهاي يادگيري واژه 35
2-9-1 0 راهکارهاي مبتني بر تکرار واژه / معناي واژه 36
2-9-2 0 راهکارهاي مبتني برتجزيه و تحليل ويژگي واژه 37
2-9-3 0راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل ساده 38
2-9-4 0 راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل پيچيده 38
2-10 0 روش يارگيري حافظه 39
2-11 0 آموزش واژه 40
2-12 0 روش ها آموزش واژه 40
2-2-1 0 روش مستقيم و روش غير مستقيم 41
2-12- 1-1 0 روش مستقيم 42
2- 12-1-1-1 0 آموزش راهکارها 42
2-12-1- 1- 2 0 گسترش واژه + آموزش صريح 42
2-12-1-1-3 0 فعاليت هاي کلاس 42
2-12-1-2 0 روش غير مستقيم 43
2-12-1-2-1 0 متن به تنهايي 43
2-12-2-1 0 فعاليت هاي برنامه ريزي نشده 43
2-12- 2- 2 0 فعاليت هاي برنامه ريزي شده روش هاي آموزش واژه 44
2-12-2-2 -1 0 آموزش واژگان غير فعال 44
2-12-2-2-1-1 0 تکرار 45
2-12-2-2-1-2 0 روش هاي جفت پيوسته 45
2-12-2-2-1-3 0 فهرست واژه 46
2-12-2-2-1-4 0 روش واژه کليدي 47
2-12-2-2-1-5 0 روش ترجمه 49
2-12-2-2-1-6 0 آموزش با کمک روابط واژگاني 50
2-12- 2-2-1-7 0 ارائه ي تصوير 51
2-12-2-2-1-8 0 اجراي نمايش 51
2-12- 2-2-1-9 0 خانواده هاي واژگاني 52
2-12-2-2-1-10 0 روش هاي معنايي 52
2-12-2-2-1-10-1 0 روش حوزه هاي معنايي 52
2-12-2-2-1-10-2 0 تجزيه و تحليل مولفه هاي معنايي 54
2-12-2-2-1-11 0 روش شاگرد محوري : دفترچه ی واژگاني 55
2-12-2-2-1-12 0 کاربرد فرهنگ 55
2-12-2-2-1-13 0 يادگيري واژه از طريق بافت 56
2-12-2-2-2 0 آموزش واژگان فعال 58
2-12-2-2-2-1 0 روش سلسه مورسيا و روزن ويگ 59
2-12-2-2-2-2 0 روش پيجين سازي 60
2-12-2-2-2-3 0 روش لوکاس 61
2-13 0 تعداد واژه 61
2-14 0 انتخاب واژه 62
2-15 0 معيارهاي انتخاب واژه 63
2-16 0 ارائه ي واژه 65
2-17 0 وسايل کمک آموزش ديداري و يادگيري 66
2-18 0 ملاحظات معني شناختي 67
2-18-1 0 معني شناسي ساختاري 67
2-18-2 0 حوزه هاي معنايي 67
2-18-3 0 انواع حوزه هاي معنايي 69
2-18-4 0 روابط معنايي 70
2-18-4-1 0 هم معنايي 71
2-18-4-2 0 شمول معنايي 71
2-18-4-3 0 با هم آيي 71
2-18-4-4 0 رابطه جزء –کل 72
2-18-4-5 0 تباين معنايي 72
2-18-4-6 0 تقابل معنايي 73
2-19 0 ملاحظات روانشناسي زبان 74
2-19-1 0 حافظه 74
2-19-1-1 0 انواع حافظه 75
2-9-1-1-1 0 حافظه کوتاه مدت 75
2-9-1-1-2 0 حافظه بلند مدت 76
2-19-1-1-3 0 حافظه معناشناسي 77
2-20 0 واژگان 77
2-20-1 0 واژگان ذهني 78
2-20-2 0 سازماندهي واژگان ذهني 79
2-20-3 . اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی 81
2-21 0 اصول آموزش واژه 82
2-22 0 خلاصه 85
فصل سوم : تهيه و تدوين متن هاي آموزش واژه 86
3-1 0 مقدمه 87
3-2 0 نحوه ي انتخاب واحدهاي درسي , واژه ها ساختارها 87
3-2-1 0 چگونگي انتخاب عنوان واحدهاي درسي 87
3-2-2 0 نحوه ی انتخاب ساختارها 87
3-3 0 ملاحظات کلي 88
3-3-1 0 اطلاعات مربوط به زبان آموز 89
3-3-2 0 اطلاعات مربوط به شرح درس 90
3-3-3 0 اطلاعات آموزش 90
3-4 0 ساختار کلي واحدهاي درسي 90
3-4-1 0 مرحله پيش از خواندن 91
3-4-1-1 0 تصوير 92
3-4-1-2 0 پرسش 92
3-4-2 0 مرحله خواندن 93
3-4-3 0 مرحله پس از خواندن 93
3-4-3-1 0 سوال هاي درک مطلب 94
3-4-3-2 0 تمرين کاربرد واژه 95
3-4-3-3 0 تمرين باهم آوايي 95
3-4-3-4 0 تمرين تطبيقي 95
3-4-3-5 0 تمرين واژه هاي مترادف و متضاد 96
3-4-3-6 0 متن هاي خواندني 96
3-4-3-7 0 تمرين شبکه ی واژگاني 97
3-4-3-8 0 تمرين گروهي 97
3-4-3-9 0 تمرين هاي تصويري 97
3-4-3-10 0 تکليف 97
3-4-3-11 0 تمرين مربوط به مراحل انجام يک کار 98
3-4-3-12 0 تمرين هاي ديگر 98
3-5 0 خلاصه 99
فصل چهارم : متن هاي آموزش واژه 100
4-1 0 سهراب سپهري 101
4-2 0 گل آقا 107
4-3 0 چغازنبيل 113
4-4 0 زبان آموزي ميمون ها 120
4-5 0 پست 126
4-6 0 سال نو 134
4-7 0 فرودگاه 143
4-8 0 طلاي سرخ ايران 150
4-9 0 جهانگردي چيست ؟ جهانگرد کيست ؟ 156
4-10 0 بوي خوش چاي 162
4-11 0 خلاصه 167
فصل پنجم : خلاصه و نتيجه 168
5-1 0 خلاصه و نتيجه 169
5-2 0 موضوعاتي براي تحقيق 172
منابع 173
منابع فارسي 174
منابع انگليسي 176
واژه نامه 181
فارسي – انگليسي 182
انگليسي – فارسي 186
این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:211


 

                       

پایان نامه معماری سرای سالمندان

پایان نامه معماری سرای سالمندان

چکیده:
کودکی، نوجوانی، میانسالی، بزرگسالی و کهنسالی مراحل گوناگون رشد و پرورش می باشد که چون حلقه های به هم پیوسته یک زنجیر می باشد.تحولات دوران رشد چنان تدریجی است که قابل لمس نمی باشد تا آنجا که سالمندی از دیدگاه اطرافیان آشکارتر از آن است که به نظر خود شخص می آید.کمبود دانش درمورد مرحله کهنسالی که از بی توجهی به آن سرچشمه می گیرد موجب شده است هاله ای از اندیشه نادرست برگرد آن کشیده شود و کهنسالی را به پیش داوری های نادرست بکشاند.بیشتر مردم از توجه و پرداختن به جنبه هایی از حیات که آنها را ناراحت می کند اکراه دارند و بیش از همه از اندیشیدن به سالمندی که حاصل گذشت عمرو مسن شدن است،می پرهیزند.
با گذشت زمان و با پیشرفت روز افزون دانش پزشکی،شاهد پیرتر شدن هرم جمعیتی و افزایش روز افزون سالمندان هستیم.گرچه افزایش خدمات بهداشتی و درمانی و به تبع آن افزایش امید به زندگی از خصوصیات مثبت پیشرفتهای علمی محسوب می شوند،ولیکن تبعات پیر شدن جامعه خود هم اکنون یکی از معضلات زندگی اجتماعی و شهری می باشد،ساختار جدید شهرهای امروزه که بر مبنای سرعت،صنعت و تخصص حرفه ای بنا شده است بسیاری از ساختارهای حمایتی سنتی چون خانواده و نقش فرزندان را در ارائه خدمات به سالمندان تضعیف کرده است .این مسئله لزوم طراحی و ارائه ساختارهای جدید خدماتی- حمایتی براقشار سالمند را ضروری ساخته است .در این ساختارها آنچه که اهمیت دارد ارائه خدمات رفاهی در کنار خدمات حمایتی است. به این منظور باشگاه سالمندان که مجموعه ای از ارائه خدمات رفاهی وحمایتی می باشد . یکی  از راه حل های ساختاری در طراحی محیطهای مورد نیاز معاصر است.
در واقع آنچه که انگیزه طرح این موضوع شده است به شناخت پیامدهای نوظهور سالمندی و مهمتر از آن بررسی و پیشنهاد نمونه ای از سکونت گاه های اختصاصی سالمندان مربوط می شود تا هماهنگ با شرایط اجتماعی وفرهنگی ومذهب ما باشد چرا که مفهوم و عملکرد وکاربران آنچه که به اصطلاح (خانه سالمندان) خوانده می شود در کشور ما به طور قطع متفاوت از مراکز خاص سالمندان در سایر کشور ها خواهد شد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی افراد سالمند
فصل اول
بخش اول
1-1-مفهوم سالمندی
1-1-1-   نظریه های مختلف در مورد سالمندی
بخش دوم
1-2-ویژگی های فیزیکی سالمندان و توصیه های طراحی جهت رفع نیاز آنها
1-2-1- کلیات
1-2-2-نظریه های ارائه شده در مورد پیر شدن جسمی
1-2-3-ویژگی جسمی و دگرگونی های فیزیولوژیکی
1-2-4-محدودیت های جسمی روحی
1-2-4-1-تغییرات ظاهری
1-2-4-2- تضعیف قوای حرکتی و ماهیچه ها
بخش سوم
1-3- ویژگی  های روانی سالمندان و توصیه طراحی جهت رفع نیاز آنها
1-3-1- ویژگی روانی ، احساسی و شخصیتی سالمندان
1-3-2- مشکلات روحی و روانی سالمندان
1-3-3- توصیه های طراحی
فصل دوم
2-1-ساختار جمعیتی کشورها
2-2-متوسط عمر در جهان
2-3- جمعیت سالمندان جهان
2-4- جمعیت سالمندان در ایران
2-5 -جمعیت سالمند در استان کرمانشاه
2-6- جمعیت سالمند در شهرستان کرمانشاه
2-7-مطالعات اجتماعی
2-7-1-مقدمه ای بر مسائل اجتماعی، اقتصادی سالمندان
2-7-2 -اوقات فراغت سالمندان
2-8- ورزش
2-9 – توصیه های طراحی
فصل سوم
3-1-پیدایش خانه های سالمندی
3-1-1-علل سپردن سالمندان به خانه های سالمندی
3-2-تقسیم بندی سالمندان از نظر نوع نگهداری
3-3- مراکز خدماتی روزانه [1]
3-3-1-اهداف مراکز خدماتی مراقبت روزانه
3-3-2-فعالیت های معمول در مجموعه های روزانه
3-4-خانه سالمندان در ایران
3-4-1- مشکلات سالمندی در ایران
3-4-2-سازمان ها و طرح ای حمایت کننده از سالمندان در ایران
3-4-2-1- برنامه های کار درمانی
3-4-2-2- گروه ها کمک کننده در توانبخشی  سالمند
3-5-تاریخچه آسایشگاه های سالمندان در کرمانشاه
3-5-1- بررسی سالمندان کرمانشاه از نظر شرایط زندگی
3-5-2- دلایل افزایش تقاضا برای سپردن سالمندان به آسایشگاه ها
3-5-3- مشکلات موجود در مراکز نگهداری و آسایشگاه ها در شهر کرمانشاه
3-6-پیامدهای مثبت و منفی سرای سالمندان
3-6-1-پیامدهای مثبت سرای سالمندان
3-6-2- پیامدهای منفی سرای سالمندان
3-7-اهداف طرح کانون سالمندان
فصل چهارم
4-1-بررسی منابع موجود در ایران
4-1-1-انجمن بانوان نیکوکار در کهریزک
فصل پنجم
5-1- دستیابی به استانداردها
5-2- رهنمودهای طراحی معماری خانه های سالمندان
5-2-1- کلیات
5-2-2-جهت گیری مناسب
5-2-3- ورودی اصلی
5-2-4- هال ورودی
5-2-5-اتاق نشیمن
5-2-6- کتابخانه
5-2-7- اتاق غذا خوری
5-2-8-آشپزخانه
5-2-9- اتاق خواب
5-2-9-1-پنجره در اتاق خواب
5-2-9-2- روشنایی و رنگ آمیزی اتاق خوابها
5-2-9-3- وسایل مورد نیاز در اتاق خواب سالمندان
5-2-10- اتاق کارکنان
5-2-11- اتاق مدیریت
5-2-12- اتاق های درمانی و توانبخشی
5-2-13- رخشویخانه مرکزی
5-2-14- انبار وسایل
5-2-15-سرویس های بهداشتی
5-2-15-1- توالت
5-2-15-2 – دستشویی
5-2-15-3- حمام
5-3- ارتباط عمومی فضاها در خانه های سالمندان
5-3-1- آسانسور
5-3-2- رامپ و سطوح شیبدار
5-3-3- پلکان
5-4- راهروها
5-5- بازشوها
5-5-1- درها
5-5-2-پنجره ها
5-6- تراس های خصوصی
5-7- محوطه باغبانی
5-8- محوطه بازی برای فرزندان میهمانان
5-9- مبلمان و اثاث ثابت
5-10- کفپوش های مناسب
5-11- نرده های کمکی
5-12- نشانه ها
5-13- رهنمود های عمومی در رابطه با خانه سالمندان
5-13-1-جمع بندی و ارائه ی سرانه های پیشنهادی
5-14- کتابخانه
5-14-1-موقعیت عملکرد های مختلف کتابخانه
فصل ششم
6-1- معرفی شهرستان کرمانشاه
6-2- وجه تسمیه
6-3- خصوصیات اجتماعی- اقتصادی- جغرافیایی منطقه (کرمانشاه)
6-3-1- مشخصات جغرافیایی کرمانشاه
6-3-2- اقتصاد کرمانشاه
6-3-2-1- صنایع و معادن
6-3-2-2- کشاورزی و دامداری
6-3-2-3- صادرات
6-4- مکان های دیدنی و تاریخی کرمانشاه
6-4-1- آثار پیش از تاریخ
6-4-2- مساجد تاریخی
6-4-3- پارک ها
6-4-4- سراب ها
6-4-5- آثار تاریخی کرمانشاه
6-4-6- آثار تاریخی اسلامی کرمانشاه
فصل هفتم
7-1- تحلیل سایت
فصل هشتم
8-1- دلایل انتخاب موضوع
8-2- هدف و ایده اصلی طراحی
8-3- ویژگی کالبدی فضا
8-3-1- فضا های باز و نیمه باز و بسته
8-3-2- ورودی
8-3-3- محوطه های فضاهای عمومی و عناصرهای اجتماعی محوطه
8-3-4- اشرافیت
8-3-5- ظاهر ساختمان
8-3-6- هندسه و سازمان فضایی
8-3-7- راهروها و راه پله ها
منابع فارسی
منابع لاتین