پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی

پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی

چكيده:
از آنجا كه اتخاذ تصميم صحيح و به موقع  مي تواند تاثير به سزايي در زندگي شخصي و اجتماعي انسانها داشته باشد ضرورت وجود يك تكنيك قوي كه بتواند انسان را در اين زمينه ياري كند كاملا محسوس مي باشد. يكي از كار آمد ترين اين تكنيك ها فرايند تحليل سلسله مراتبي (Analytical hierarchy process ) است كه براي اولين بار توسط توماس ال ساعتي در دهه ي 1970 مطرح شد. اين تكنيك بر اساس مقايسه هاي زوجي بنا نهاده شده و امكان بررسي سناريو هاي مختلف را به مديران مي دهد.
اين فرايند با توجه به ماهيت ساده و در عين حال جامعي كه دارد مورد استقبال مديران و كاربران مختلف قرار گرفته است، لذا در اين پايان نامه سعي شده است تا با نگرشي متفاوت در مقايسه ي دو به دوي معيار ها و زير معيار ها در اين فرايند نتايج حاصل از اين روش به واقعيت موجود نزديك تر شود. بر همين اساس با توجه به اينكه هر معيار يا زير معياري در اين فرايند در سطوح مختلف داراي مطلوبيت متفاوتي مي باشد پس بهتر است با توجه به مطلوبيت معيار ها در هر سطح آنها را دو به دو با هم مقايسه كرد.
جهت آزمايش نتايج حاصل از اين كار پژوهشي تكنيك حاصله به صورت حل يك مسئله پياده گرديده كه در اين پايان نامه موجود مي باشد.

 
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه 
فصل اول
كليات
1-1) موضوع تحقيق  
1-2) بيان و تعريف موضوع 
1-3) اهداف تحقيق 
1-4) فرض تحقيق
1-5) قلمرو علمي تحقيق
1-5-1) قلمرو مكاني 
1-6) متدولوژي تحقيق 
1-6-1) روش تحقيق
1-6-2) روش گردآوري اطلاعات
1-7) محدوديت هاي تحقيق 
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
پيشگفتار
2-1) كليات
2-1-1) اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي
2-1-2) مزاياي فرايند تحليل سلسله مراتبي
2-2) گام هاي فرايند تحليل سلسله مراتبي
2-2-1) ساختن سلسله مراتبي
2-2-1-1 ) انواع سلسله مراتبي ها 
2-2-1-2) روش ساختن يك سلسله مراتبي
2-2-2) محاسبه وزن در فرايند تحليل سلسله مراتبي
2-2-2-1) روش هاي محاسبه وزن نسبي
2-2-2-1-1) روش حداقل مربعات
2-2-2-1-2) روش حداقل مربعات لگاريتمي
2-2-2-1-3) روش بردار ويژه 
2-2-2-1-4) روش هاي تقريبي
2-2-2-2) محاسبه وزن نهايي 
2-2-3) محاسبه نرخ ناسازگاري
2-2-3-1) ماتريس سازگار 
2-2-3-2) ماتريس ناسازگار 
2-2-3-3) الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك ماتريس
2-2-3-4)الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك سلسله مراتبی
2-4) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها 
2-5) تئوری مطلوبیت
2-5-1) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات
2-5-2) نظریه کاردینالی مطلوبیت
2-5-3) نظریه اردینالی مطلوبیت
2-5-4) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی
2-5-5) نرخ نهایی جانشینی
2-5-6) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی
2-6) بررسی سوابق گذشته
3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي
3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي
4-1) نتيجه گيري
4-2) پيشنهادات
فهرست منابع
1-1- تصميم‌گيري چيست
1-1- تصميم‌گيري چيست
1-1-1- مقدمه و كليات
1-1-2- تعریف تصمیم گیری و مراحل آن
1-1-3- ویژگیهای یک تصمیم خوب
1-1-4- انواع تقسیمات در تصمیم گیری
1-1-4-1- تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده 
1-1-4-2- تصمیمات فردی و گروهی
1-1-4-2-1- تصمیمات فردی
1-1-4-2-2- تصمیم گیری گروهی
1-1-5- مدلهای کلان تصمیم گیری
1-1-5-1- مدل راضی کننده 
1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی
1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی
1-1-5-3- مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی) 
1-1-6- محیطهای کلان تصمیم گیری
1-1-6-1- قطعی و معین
1-1-6-2- تحت ریسک
1-1-6-3- عدم قطعیت
1-2- تعریف MCDM و مفاهیم اولیه آن
1-2-1- تعریف تصمیم گیری چند معیاره 
1-2-2- تعاریف و مفاهیم اولیه
1-2-2-1- هدف بصورت یک تابع (Objective) 
1-2-2-2- راه حل بهینه (Optimal Solution) 
1-2-2-3- آلترناتیو. 
1-2-2-4- معیار 
1-2-2-6- راه حل برتر (Preferred Solution) 
1-2-2-7- راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution) 
1-2-2-8- راهحل موثر (غیرمسلط) 
1-2-3- مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری
1-2-3-1- تبدیل معیارهای کیفی به کمی
1-2-3-1-1- خطکش مقیاس
1-2-3-1-2- منطق فازی (Fuzzy Logic) 
1-2-3-2- نرمالیزه کردن
1-2-3-2-1- نرمالیزه کردن برداری
1-2-3-2-2- نرمالیزه کردن خطی
1-2-3-2-3- روش سوم نرمالیزه کردن
1-2-3-3- وزندهی
1-2-3-3-1- روش آنتروپی
1-2-3-3-2- روش مقایسات زوجی 
1-3- انواع تکنیکهای MCDM
1-3-1-1- روش Dominance
1-3-1-2- روش Maximin
1-3-1-3- روش Maximax.. 
1-3-1-4- روش Conjunctive
1-3-1-5- روش Disjunctive
1-3-1-6- روش Lexicography
1-3-1-7- روش حذفی
1-3-2- تکنیک های تعاملی
1-3-2-1- روش مجموع ساده وزین (SAW) 
1-3-2-2- روش TOPSIS
1-3-2-3- روش ELECTRE
1-3-2-4- روش AHP
1-3-2-5- روش DEMATEL
1-3-2-6- روش NAIADE.. 
1-3-3- تکنیکهای پیشرفته تعاملی
1-3-3-1- روش EVAMIX
1-3-3-2- روش MAVT
1-3-3-3- روش UTA
1-3-3-4- روش MAUT
1-3-3-5- روش SMART
1-3-3-6- روش ORESTE..  
1-3-3-7- روش PROMETHEE
1-3-3-8- روش REGIME
1-3-3-9- روش PAMSSEM
1-3-4- مقایسه تکنیکهای MCDM

                     

پرسش نامه استاندارد پيوند با مدرسه (SBQ)

پرسش نامه استاندارد پيوند با مدرسه (SBQ)

دانلود  استاندارد پيوند با مدرسه (SBQ)،
در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش.
اين پرسش نامه توسط رضائي شريف و همکاران (1391)، براي اندازه‏ گيري پيوند
دانش ‏آموزان با مدرسه در مقاطع ابتدايي
، راهنمائي و متوسطه براساس مصاحبه
با گروه‏ هاي کانوني ساخته شده است و پيوند با مدرسه را در شش مؤلفه دلبستگي
به معلم، دلبستگي به مدرسه، دلبستگي به کارکنان، مشارکت در مدرسه، باور به
مدرسه و تعهد به مدرسه و با 40 سؤال اندازه ‏گيري مي‏ کند.

پايان نامه انبار IT

پايان نامه انبار IT

  پایان نامه با موضوع انبار IT،

در
قالب
word و در 83 صفحه،
قابل ویرایش، شامل:

 


فصل اول
مقدمه      

معرفی
سیستم انبار  

آماده
سازی محیط توسعه      

قابلیت
های سیستم

فاز
تشریح           

ویژگی های محصول          

ریسک   

 

فصل دوم

فاز
ساخت
 Construction  

UML چيست؟      

دیاگرامUML        

Use Case            

Class Diagram   

Object Diagrams              

State Chart Diagram       

چرا
نمودارهاي حالت مهم هستند؟         

Static Structure                

Sequence Diagram       

پيام ها      

Activity Diagrams            

تصميمات
             

نمودار
همکاری       

نمودار
جزء             

Deployment Diagram    

دياگرام
بسته         

يادداشت ها          

چرا
اين همه نمودارهاي مختلف؟           

Collaboration Diagram  

 

فصل سوم

الگوريتم  

مراحل پنج گانه       

مرحله مقداردهی اوليه          

 مرحله ورودی       

مرحله پردازش       

مرحله خروجی       

مرحله پاکسازی   (Cleanup)           

پالايش يک طرفه   

 

فصل چهارم

پیاده
سازی          

دیاگرام
های موجود برای سیستم انبار    

کد
های مربوط به فرم اصلی  

منوی
فایل          

گزینه
کالاها ی موجو د در انبار.

کدهای
مربوط به فرم کالا های وارد شده             

کدهای
مربوط به فرم کالاهای خارج شده             

کدهای
مربوط به فرم نمایش جستجو   

منوی
گزارش       

منوی
ویرایش         

منوی
ثبت نام         

کدهای
مربوط به فرم ثبت نام              

کدهای
مربوط به فرم نمایش کالاها       

کدهای
مربوط به فرم چاپ کالا ها         

کدهای
نمایش جستجو        

 

فصل پنجم

 Web site            

ورود
به سیستم        

صفحه
اصلی.        

کالاهای
موجود در انبار        

کالاهای
خارج شده               

منابع        

 

 

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

                 

پایان نامه ارزيابي ژئوشيميايي مخازن گازي حوضه رسوبی کپه داغ

پایان نامه ارزيابي ژئوشيميايي مخازن گازي حوضه رسوبی کپه داغ
بخشی از متن اصلی

چکيده:

بررسيهاي ژئوشيميايي(راک اول- بيومارکر- ايزوتوپ کربن) برروي سنگ منشا احتمالي کپه داغ شرقي نشان مي‌دهد که سازند هاي کشف رود و چمن بيد، با توجه به نوع و بلوغ ماده آلي مي‌توانند از سنگهاي مادر منطقه محسوب شوند. سازند کشف رود با کروژني از نوع دلتايي- دريايي در مرحله توليد گاز خشک قرار دارد، در حاليکه سازند چمن بيد با کروژني با منشا دريايي-کربناته در انتهاي نفت زايي و در ابتداي توليد گاز تر مي‌باشد. آناليز هاي بيو مارکر و ايزوتوپ نشان مي‌دهد که تغذيه مخزن مزدوران توسط سازند کشف رود بوده و منشا هيدروکربنها در مخزن شوريجه در نتيجه زايش مواد آلي از سازند چمن بيد مي‌باشد.

مطالعات ايزوتوپي و بيومارکري نشان مي‌دهد که بخش مهم سولفيد هيدروژن در مخزن مزدوران بر اثر احياي ترموشيميايي سولفات (واکنش بين متان وانيدريت موجود در سازند کربناته مزدوران) بوجود آمده است. اين سولفيد هيدروژن با عث ترش شدگي در مخزن مزدوران شده است. مخزن شوريجه داراي ليتولوژي ماسه سنگي به همراه ترکيبات آهن دار فراوان و داراي درصد کمتري انيدريت در ميان لايه هاي خود نسبت به سازند مزدوران است.پس سولفيد هيدروژن کمتري توليد شده و آن نيز با آهن موجود در مخزن واکنش داده و بصورت پيريت رسوب کرده است. يعني سنگ مخزن مانند يک فيلتر سبب حذف سولفيد هيدروژن از مخزن گرديده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه 1

فصل دوم: زمين شناسي منطقه کپه داغ 2

2-1-مقدمه 2

2-2-محل و موقعيت 2

2-3- ريخت شناسي منطقه 3

2-4- چينه شناسي منطقه 4

2-4-1- پركامبرين 4

2-4-1-1- شيستهاي گرگان 4

2-4-2- كامبرين- اردويسين 5

2-4-2-1- سازندلالون 5

2-4-2-2- سازند ميلا 5

2-4-2-3- سازند قلي 5

2-4-3- سيلورين 5

2-4-3-1- سازند نيور 5

2-4-4- دونين 5

2-4-4-1- سازند پادها 5

2-4-4-2- سازند خوش ييلاق 6

2-4-5- كربنيفر 6

2-4-5-1- سازند مبارك 6

2-4-6- پرمين 6

2-4-6-1- سازند دورود 6

2-4-6-2 سازند روته 6

2-4-6-3- سازند نسن 6

2-4-7- ترياس 6

2-4-7-1- سازند اليكا 6

2-4-7-2- سازند قره قيطان 7

2-4-7-3- گروه آق دربند 7

2-4-7-3-1- سازند سفيد كوه 7

2-4-7-3-2- سازند نظر كرده 7

2-4-7-3-3- سازند سينا 7

2-4-7-3-4- سازند شيلي ميانكوهي 7

2-4-8- ژوارسيك 8

2-4-8-1- سازند شمشك 8

2-4-8-2- سازند كشف رود 9

2-4-8-3- سازند بادامو 12

2-4-8-4- سازند باش كلاته 12

2-4-8-5- سازند خانه زو 12

2-4-8-6- سازند چمن بيد 12

2-4-8-7- سازند مزدوران 14

2-4-8-7-1- محل برش الگو 14

2-4-8-7-2- گسترش منطقه اي 17

2-4-9- كرتاسه 17

2-4-9-1- سازند شوريجه 17

2-4-9-1-1 محل برش الگو 17

2-4-9-1-2- گسترش منطقه اي 22

2-4-9-2 سازند زرد 23

2-4-9-3- سازند تيرگان 23

2-4-9-4- سازند سرچشمه 23

2-4-9-5- سازند سنگانه 23

2-4-9-6- سازند آيتامير 24

2-4-9-7 سازند آب دراز 24

2-4-9-8- سازند آب تلخ 24

2-4-9-9- سازند نيزار 24

2-4-9-10- سازند كلات 25

2-4-10- ترشير 25

2-4-10-1- سازند پسته ليق 25

2-4-10-2- سازند چهل كمان 26

2-4-10-3 سازند خانگيران 26

2-4-11- نهشته هاي نئوژن 26

2-4-12- پليوسن 26

2-4-12-1- کنگلومراي پليوسن 26

2-4-12-2- سازند آقچه گيل 26

2-5- زمين شناسي ساختماني منطقه 27

2-6-پتانسيل هيدروکربني منطقه 28

2-6-1- معرفي مخازن گازي كپه داغ 28

2-6-1-1- ميدان گازي خانگيران 28

2-6-1-2- لايه بندي مخزن مزدوران 29

2-6-1-3- فشار و دماي اوليه مخزن 30

2-6-2-ميدان گازي گنبدلي 30

2-6-2-1- لايه بندي مخزن شوريجه 30

2-6-2-2- فشار و دماي اوليه مخزن 30

فصل سوم: روشهاي مطالعه 31

3-1- مقدمه 31

3-2- دستگاه راک اول 31

3-2-1- ويژگي هاي پارامترهاي راك – اول 33

3-2-2- کل کربن آلي(TOC) 34

3-2-3- انديس اكسيژن (OI) 35

3-2-4- انديس توليد (PI) 35

3-2-5-انديس هيدروکربن زايي((GI 35

3-2-6-انديس مهاجرت(MI) 35

3-2-7-انديس نوع هيدروکربن (Hydrocarbon Ttype Index) 35

3-2-8- انديس هيدروژن (HI) 35

3-2-9-نمودار نسبتهاي HI/Tmax HI/OI وS1/TOC و S2/TOC 36

3-2-10-تفسير داده هاي راک اول 38

3-3- گاز کروماتو گرافي / طيف سنج جرمي 38

3-3-1-گاز کروماتوگرافي درGCMS 39

3-3-1-1-آناليز گرافهاي گاز کروماتوگرافي 41

3-3-2-طيف سنج جرمي در GCMS 42

3-4-بايوماركرها ( نشانه هاي زيستي) 44

3-4-1- مقدمه 44

3-4-1-1- بيوماركرها يا نشانه هاي زيستي 45

3-4-1-2- انواع بيوماركرها 47

3-4-2-پارامتر هاي بيومارکري براي تطابق، منشا و محيط رسوبي 49

3-4-2-1ترپانها (Terpanes) 54

3-4-2-2-انديس هموهوپان 57

3-4-2-3-نسبت پريستان به فيتان 59

3-4-2-4-نسبت (Isopenoid/n-Paraffin) 60

3-4-2-5-ايزوپرونوئيد هاي غير حلقوي>C20 61

3-4-2-6-باتريوکوکان 61

3-4-2-7-انديس اوليانان(Oleanane) 61

3-4-2-8-بيس نورهوپانها و تريس نور هوپانها 62

3-4-2-9-انديس گاماسران 62

3-4-2-10- نسبت(C30/C29Ts) 63

3-4-2-11- -β کاروتن و کاروتنوييد 63

3-4-2-12- Bicyclic Sequiterpanes 63

3-4-2-13-کادينانها 63

3-4-2-14- دي ترپانهاي دو و سه حلقه اي 64

3-4-2-15- فيچتليت(Fichtelite) 65

3-4-2-16- دي ترپانهاي چهار حلقه اي(Tetracyclic Diterpane) 65

3-4-2-17-ترپان سه حلقه اي 65

3-4-2-18-ترپانهاي چهار حلقه اي 66

3-4-2-19-هگزا هيدرو بنزو هوپانها 66

3-4-2-20-لوپانها(Lupanes) 66

3-4-2-21-متيل هوپان(Methyl Hopanes) 66

3-4-3- استيرانها(Steranes) 67

3-4-3-1-نسبت Rgular Steranes/17α(H)-Hopanes 67

3-4-3-2- C26استيران 68

3-4-3-3- استيرانهاي (C27-C28-C29) 68

3-4-3-4- انديس C30-استيران 70

3-4-3-5- ديااستيرانهاي(C27-C28-C29) 72

3-4-3-6-نسبت Diasteranes/Regular Steranes 72

3-4-3-7- 3-آلکيل استيران 73

3-4-3-8- 4-متيل استيران 73

3-4-4- استيروئيد های آروماتيکي و هوپانوئيد ها 74

3-4-4-1- C27-C28-C29- منو آروماتيک استيروئيدها 74

3-4-4-2-(Dia/Dia+Regular)C-Ring Monoaromatic Steroids 76

3-4-4-3- C¬26-C27-C28تري آروماتيک استيروئيد 76

3-4-4-4- بنزوهوپانها (Benzohopanes) 76

3-4-4-5-پريلن( (Perylene 76

3-4-4-6- m/z 239(Fingerprint) و(Fingerprint) m/z 276 77

3-4-4-7- Degraded Aromatic Deterpane 77

3-4-4-8-خصوصيات ژئوشيمي نفتها براي تطابق با سنگ منشا 77

3-4-5-بلوغ(Maturation) 79

3-4-5-1- بيومارکرها بعنوان پارامتري براي بلوغ 79

3-4-5-2-ترپانها 81

3-4-5-2-1-ايزومريزاسيون هموهوپان 22S/(22S+22R) 81

3-4-5-2-2-نسبت Βα-Moretane/αβ-Hopanes and ββ-Hopane 82

3-4-5-2-3- نسبت Tricyclic/17α(H)-Hopane 83

3-4-5-2-4- نسبت Ts/(Ts+Tm) 83

3-4-5-2-5- نسبت C29Ts/(C2917α(H)-Hopane+C29Ts) 84

3-4-5-2-6- نسبت Ts/C3017α(H)Hopane 84

3-4-5-2-7- انديس Oleanane يا 18α/(18α+18β)-Oleanane 84

3-4-5-2-8- نسبت (BNH+TNH)/Hopanes 85

3-4-5-3- استيرانها (Steranes) 86

3-4-5-3-1- نسبت 20S/(20S+20R) 86

3-4-5-3-2-نسبت Ββ/(ββ+αα) 86

3-4-5-3-3- انديس بلوغ بيومارکرها (BMAI) 87

3-4-5-3-4- نسبت Diasterane/Regular Sterane 89

3-4-5-3-5- نسبت 20S/(20S+20R) 13β(H),17α(H)-dia steranes89

3-4-5-4-استيروئيد های آروماتيکي Aromatic steroids 89

3-4-5-4-1- نسبت TA/(MA+TA) 89

3-4-5-4-2- نسبتMA(I)/MA(I+II) 90

3-4-5-4-3- نسبتTA(I)/TA(I+II) 91

3-4-5-4-4- نسبتC26-Triaromatic 20S/(20S+20R) 91

3-4-5-4-5- منوآروماتيک هوپانوئيد (Monoaromatic Hopanoids ) 92

3-4-5-4-6- پارامتر MAH 92

3-4-6- تخريب ميکروبي (Biodegradation) 93

3-4-6-1- پارامتر هاي بيومارکري تخريب ميکروبي 93

3-4-6-1-1- ايزوپرنوئيدها(Isopernoids) 95

3-4-6-1-2- استيران و ديااستيران(Steranes and Diasteranes) 95

3-4-6-1-3- هوپانها(Hopanes) 95

3-4-6-1-4- 25-نورهوپانها (25-Norhopanes) 96

3-4-6-1-5-C28-C34 30-nor-17α(H)-Hopane 96

3-4-6-1-6- ترپانهاي سه حلقه اي 97

3-4-6-1-7- ديگر ترپانها 97

3-4-6-2- اثرات تخريب ميکروبي در تعيين بلوغ و تطابق 97

3-4-7-تعيين سن بوسيله بايومارکرها 97

3-5- ايزوتوپهاي پايدار 99

3-5-1- مقدمه 99

3-5-2- ايزوتوپهاي پايدار 99

3-5-2-1- اکسيژن 100

3-5-2-2- کربن 102

3-5-2-2-1- ارتباط بين سن زمين شناسي و

نسبت ايزوتوپ کربن نفت و کروژن 106

3-5-2-2-2-کاربرد ايزوتوپ کربن در تعيين

نوع محيط رسوبي، نوع کروژن، نوع نفت و مسير مهاجرت 108

3-5-2-2-2-1- نمودار سوفر(Sofer) 108

3-5-3- گوگرد 109

3-5-4– کاربرد ايزوتوپهاي پايدار در مخازن گاز و کاندنسيت 111

فصل چهارم: نحوه نمونه برداري 114

4-1-مقدمه 114

4-2-نمونه گيري از ميادين گازي 114

4-2-1- روش نمونه گيري گاز و سيالات مخزن 115

4-2-2- آناليز نمونه هاي مخازن خانگيران وگنبدلي 117

4-3-داده هاي شرکت نفت 117

4-3-1-مقاطع و نمونه ها 119

فصل پنجم: بحث و تفسير 120

5-1- مقدمه 120

5-2- تعبير و تفسير داده هاي راک اول 120

5-2-1-چاه اميرآباد-1 120

5-2-2-چاه خانگيران-30 125

5-2-2-1-سازند چمن بيد 127

5-2-2-2-سازند کشف رود 129

5-3-تعبير و تفسير داده هاي راک اول مقاطع سطحي 132

5-3-1مقطع بغبغو 132

5-3-2-مقطع خور 137

5-3-3-مقطع فريزي 141

5-3-3-1-سازند شمشک 143

5-3-3-2-سازند باش کلاته 145

5-3-4-مقطع خانه زو 147

5-3-4-1-سازند چمن بيد 150

5-3-4-2-سازند شمشک 152

5-3-5-مقطع اردک-آب قد 155

5-3-6-مقطع شورک 159

5-3-7-نتيجه گيري کلي آناليز داده هاي راک-اول 163

5-4-تعبير و تفسير داده هاي گاز کروماتو گرافي 164

5-4-1-مقطع بغبغو سازند کشف رود(G-19) 166

5-4-2-مقطع خور سازند چمن بيد(G-11) 167

5-4-3-مقطع اردک آب-قد سازند چمن بيد(ABG-15) 167

5-4-4-مقطع شورک- سازند کشف رود(G-10) 168

5-4-5-مقطع بغبغو سازند کشف رود(G-45) 169

5-4-6-نتيجه گيري نهايي آناليز داده هاي GC 169

5-5-تعبير و تفسير داده هاي بيومارکر مقاطع سطحي 169

5-5-1-سازند چمن بيد 173

5-5-2- سازند کشف رود 174

5-5-3- نتيجه گيري نهايي آناليز بيومارکرهاي مقاطع سطحي 182

5-5-4- تعبير وتفسير داده هاي بيو مارکري

و ايزوتوپي ميعانات سنگ مخزن مخازن مزدوران و شوريجه 182

5-5-4-1- تشخيص محيط رسوبي سنگ منشاء 182

5-5-4-1-1- نسبت C29/C27 استيران در مقابل نسبت Pr/Ph 183

5-5-4-2- تعيين محدوده سني سنگ منشاء 184

5-5-4-2-1- نسبت C28/C29 استيران 184

5-5-4-2-2-ايزوتوپ كربن 185

5-5-5- تشخيص ليتولوژي سنگ منشاء 186

5-5-5-1- نسبت DBT/ PHEN در مقابل Pr/Ph 186

5-5-5-2-انديس نورهوپان 187

5-5-5-3- نسبت C22/C21 تري سيكليك ترپان

در مقابل نسبت C24/C23 تري سيكليك ترپان 188

5-5-5-4- نسبتهاي C24تترا سيكليك ترپان 189

5-5-5-5- ايزوتوپ كربن در مقابل نسبت پريستان به فيتان 190

5-5-5-6- مقايسه نسبتهاي بيوماركري 190

5-5-5-7- نتيجه گيري ليتولوژي سنگ منشاء 191

5-5-6-تشيخص بلوغ سنگ منشاء 191

5-5-6-1-نمودار C24Tet/C23Tri در مقابل C23Tri/C30Hopane 191

5-5-6-2- نمودار نسبت C30DiaHopan/C30Hopane 192

5-5-6-3- نمودار نسبت Pr/nC17 به Ph/nC18 مخازن 193

5-5-6-4- نتيجه گيري بلوغ سنگ منشاء 194

5-5-7- داده هاي ايزوتوپي كربن دو مخزن مورد مطالعه 194

5-5-8- تشخيص سنگ منشاء هاي مخازن مزدوران و شوريجه 194

5-6- تشخيص منشاء توليد سولفيد هيدروژن در مخازن گازي كپه داغ 196

5-6-1- بررسي تركيب شيميايي مخازن 196

5-6-2- فشار و دماي مخازن 198

5-6-3- پتروگرافي سازندهاي مخزني منطقه كپه داغ 198

5-6-4- بررسي آلكانهاي نرمال و بيوماركري و آب سازند مخازن 200

5-6-4-1- فراواني آلكانهاي نرمال مخازن 200

5-6-4-2- بيوماركر آدامانتان 200

5-6-4-3- مطالعه تركيبات هيدروكربوري گوگرد دار در مخازن 202

5-6-4-4- مطالعه آب سازندي مخازن 204

5-6-4-5- بررسي بلوغ ميعانات گازي مخازن 207

5-6-4-6- مقايسه تركيبات گازي مخازن با هيدروكربورهاي سنگ منشاء 209

5-6-4-7- ايزوتوپ كربن و گوگرد آلي مخازن 209

5-7- نتيجه گيري كلي در مورد منشاء سولفيد هيدروژن 212

فصل ششم: نتيجه گيري نهايي 213

پيشنهادات 214

پيوستها 215

منابع و مآخذ 216

فصل اول

در حال حاضر و دهه هاي آينده ،گاز طبيعي يکي از عمده ترين منابع تامين کننده انرژي و مواد اوليه صنايع پتروشيمي در جهان است. روند رو به رشد مصرف نفت ومحدوديت منابع و استخراج آن باعث گرديده است.نگرشي ويژه به منابع هيدروکربني گازي معطوف شود.اين در حالي است که ايران با داشتن بيش از 18 درصد منابع گاز شناخته شده دنيا ،پتانسيل بالقوه اي هم از لحاظ اکتشاف مخازن گازي داراست افزون بر اين وجود ميادين عظيم مشترک بين ايران و کشورهاي همسايه از جمله حوضه خليج فارس و همسايگان غربي و شمال شرقي، اهميت توجه به مسائل بهره برداري از اين منابع را روشن مي‌سازد. حوضه رسوبي کپه داغ در شمال شرق ايران، بخش وسيعي از ترکمنستان وشمال افغانستان واقع است. در هر سه کشور ميدانهاي گازي عظيمي کشف شده است. محققين و دانشمندان علوم زمين از جمله ژئوفيزيستها و ژئوشيميستها تمام سعي و تلاش خود را بکار مي‌گيرند تا از ميزان ريسک عمليات اکتشافي بکاهند ودرمناطقي اقدام به حفاري کنند که احتمال دستيابي به نفت وگاز، نسبتا زياد باشد.ژئوشيميستهاي آلي با تکيه بر اطلاعات ناحيه اي ،محلهاي مناسب براي حفاريهاي آتي را مشخص مي کنند ونظر مط دهند که در يک چاه اکتشافي بايد در انتظار نفت ، گاز و يا هر دو بود. ژئوشيمي آلي مي‌تواند عوامل مخرب در مخزن مثل تخريب ميکروبي ،آبشويي، کرکينگ ،اکسيداسيون و غيره را مشخص کند و در مورد کاهش روند تخريب و حفظ مواد آلي نظر دهد.

در اين پايان نامه حوضه رسوب کپه داغ و مخزن گازي آن را از نظر نوع و کيفيت سنگ منشا، شرايط رسوبي، نوع کروژن ،ميزان بلوغ وتوان توليد هيدروکربن و نوع هيدروکربن توليدي را با استفاده از روشهای مختلف ژئوشيمي مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در نهايت به بررسي علل افزايش غلظت سولفيد هيدروژن در مخزن مزدوران نسبت به شوريجه مي‌پردازيم.

فصل دوم زمين شناسي منطقه کپه داغ

2-1-مقدمه:

حوضه رسوبي کپه داغ آمودريا در ايران، ترکمنستان ،ازبکستان،افغانستان و تاجيکستان گسترش دارد.ميدانهاي گازي فوق عظيم خانگيران در ايران، دولت آباد-دونمز در ترکمنستان و ميدانهاي گازي عظيم مري،شاتليک و بايرام علي در ترکمنستان و گاز لي در ازبکستان و بسياري از ميدانهاي گازي ديگر مانند گنبدلي در ايران و گوگرداغ ،يتيم داغ و جرقدوق در افغانستان دراين حوضه کشف شده اند.حوضه رسوبي کپه داغ به صورت حوضه اي مستقل از اواسط ژوراسيک مياني شکل گرفته است.بخش ايراني اين حوضه با وسعت 50000 کيلومتر مربع در شمال استان خراسان و گلستان قرار دارد.ضخامت سنگهاي رسوبي اين حوضه در ايران بالغ بر هفت هزار متر است.ضخامت زياد سنگهاي رسوبي دريايي و نبود فعاليتهاي آذرين، اين حوضه را پس از حوضه رسوبي زاگرس مناسب ترين حوضه براي تشکيل و تجمع هيدروکربن قرار داده است.در اين بخش حوضه رسوبي کپه داغ را از نظر زمين شناسي مورد بررسي و مطالعه قرار مي‌دهيم.

2-2-محل و موقعيت

حوضه رسوبي کپه داغ در شمال شرق ايران،بخش وسيعي از ترکمنستان وشمال افغانستان واقع است. در هر سه کشور ميدانهاي گازهاي عظيمي کشف شده است. بين′30وْ 35 تا ′15وْ38 عرض شمالي و′00وْ54 تا ′13وْ61 طول شرقي قرار دارد.]2[

وسعت منطقه در حدود 550000 کيلومتر مربع يعني تقريبا 3.3 درصد کل کشور است.کپه داغ ايران منطقه اي کوهستاني است. دو رشته کوه با روندي موازي بيشتر سطح منطقه را پوشانيده است. رشته شمالي را کوههاي کپه داغ و هزار مسجد ورشته جنوبي را کوههاي گلستان آلاداغ و بينالود تشکيل مي‌دهند. بين اين دو رشته دشتهاي مشهد،قوچان ،شيروان ،بجنورد و گرماب قراردارد.در غرب منطقه اين دو ررشته کوه بهم مي‌پيوندند. دشت سرخس در شرق منطقه در حاشيه دشت ترکمنستان وصحراي قره قوم قرار دارد.دشت گرگان در غرب منطقه ،در ادامه گودال درياي خزر است. شکل(1-2)اين منطقه را نشان داده است.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات:234

پایان نامه روانشناسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خلق و خو میان کاربران اینترنت

پایان نامه روانشناسی  رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خلق و خو میان کاربران اینترنت
موضوع پایان نامه: رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خلق و خو میان کاربران اینترنت
تعداد صفحات :۸۱
این پایان نامه دارای پرسشنامه میباشد
word و pdf فرمت
این پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی به ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد مناسب میباشد

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
۱-۱) مقدمه
۱-۲) بیان مسئله
۱-۳) اهمیت موضوع
۱-۴) اهداف تحقیق
۱-۵) فرضیه های پژوهشی
۱-۶) سوال های پژوهشی
۱-۷) متغییرها و تعاریف نظری و عملیاتی

فصل دوم : پیشینه تحقیق
۲-۱)پیشینه نظری تحقیق
۲-۱-۱-انقلاب های فناوری
۲-۱-۲-مقایسه انقلابهای فناوری
۲-۱-۳-اهمیت اطلاعات
۲-۱-۴-تعریف فناوری اطلاعات
۲-۱-۵-داده،اطلاعات،دانش
۲-۱-۶-انواع شبکه

۲-۲)تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت
۲-۲-۱-دیدگاه گروهول
۲-۲-۲-نظریه سیگل و سنا
۲-۲-۳-نظریه پویایی روانی و شخصیت
۲-۲-۴-نظریه کنترل اجتماعی
۲-۲-۵-تبیین رفتاری
۲-۲-۶-تبیین بیوپزشکی
۲-۲-۷-نظریه شناختی
۲-۲-۸-نظریه شناختی_رفتاری
۲-۲-۹-دیدگاه مکتب مبادله
۲-۲-۱۰-نظریه های رسانه ای
۲-۲-۱۱-نظریه استفاده و خشنودی
۲-۳)پیشینه عملی
۲-۴)جمع بندی پیشینه

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱) روش نمونه گیری
۳-۲) جامعه آماری
۳-۳) حجم نمونه آماری
۳-۴) روش اجرا و جمع آوری اطلاعات
۳-۵) معرفی ابزار پژوهش
۳-۶) روش تحلیل نتایج

فصل چهارم: یافته ها ونتایج تحقیق
۴-۱)نتایج آمار توصیفی
۴-۱-۱-جداول اطلاعات توصیفی
۴-۲)نتایج آمار استنباطی
۴-۲-۱-جداول اطلاعات استنباطی

فصل پنجم:بحث و تفسیر نتایج
۵-۱)بحث و نتیجه گیری
۵-۲)خلاصه تحقیق
۵-۳)پیشنهادات
۵-۴)محدودیت ها و مشکلات
فهرست جدول ها
جدول ۴-۱-توزیع پراکندگی کاربران با توجه به جنسیت
جدول ۴-۲-توزیع پراکندگی کاربران با توجه به میزان تحصیلات
جدول ۴-۳-توزیع فراوانی و درصدی اعتیاد به اینترنت بر حسب شاکی بودن دیگران
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی و درصدی اعتیاد به اینترنت بر حسب بی خوابی کشیدن
جدول ۵-۴-ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغییر اعتیاد به اینترنت و خلق وخو

فهرست شکل ها و نمودارها
شکل ۴-۱-نمودار پراکندگی میزان تحصیلات کاربران
شکل ۴-۲-نمایش گرافیکی سطوح اعتیاد به اینترنت کاربران
شکل ۴-۳- نمایش گرافیکی خلق و خو در سطوح مختلف در ارتباط با اعتیاد اینترنتی
چکیده:

هدف:اعتیاد به اینترنت را نوعی استفاده از اینترنت می دانند که می تواند مشکلات روانشناختی، اجتماعی،درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد می کند.در این پژوهش تاثیر اعتیاد به اینترنت بر خلق و خو در کاربران اینترنت شهرستان نوشهر بررسی شده است.
روش پژوهش:با استفاده از پرسشنامه ۲۰ سوالی سنجش اینترنت یانگ و مقیاس خلق و خوی EAS و همچنین پرسشنامه دموگرافیک به منظور کسا اطلاعات فردی اطلاعات جمع آوری شد.
پس از توزیع ۱۲۰ پرسشنامه جمع آوری شد سپس داده ها توسط آزمون های آماری و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها:بیشتر پاسخ گویان اعتیاد به اینترنت و یا در معرض اعتیاد بودند. اعتیاد به اینترنت بر خلق و خو و سطح اضطراب و فعالیت های اجتماعی آنان تاثیر گذاشته است.
نتیجه گیری:در نتایج به دست آمده مشخص شد که افرادی که اعتیاد به اینترنت را دارا می باشند سطح اضطراب بالاتری را نسبت به دیگران تجربه می کنند.همچنین این افراد از لحاظ فعالیت های اجتماعی و جامعه پذیری سطح کمتری را نسبت به افراد غیر معتاد نشان داده اند.

کلید واژه ها:اعتیاد به اینترنت،خلق و خو،جامعه پذیری،سطح اضطراب

فصل اول

-۱)مقدمه:

کاربردهای فراوان اینترنت و جذابیت های آن باعث شده است که در سالهای اخیر پدیده ای با عنوان اعتیاد به اینترنت ظهور یابد. افراد در این حالت ساعت ها و روزها وقت خویش را صرف ارتباط درون شبکه ای میکنند و توان قطع این ارتباط را ندارند و علاقه ای به ترک کامپیوتر نشان نمی دهند. در حالی که در همین راستا فعالیتهای زندگی واقعی و روابط اجتماعی آنان از هم فرو می پاشد(یانگ و تانگ,۲۰۰۴).
مشکلاتی که در رابطه با اعتیاد اینترنتی ایجاد می شود بسیار زیاد است که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: غذا نخوردن ,کم خوابی و حذف زمان برای انجام دیگر کارها و … .همچنین این مسئله انجام تکالیف آموزشی و روابط دوستانه و خانوادگی را تحت تاثیر قرار می دهد(صانعی دهکردی,۱۳۸۷).
در نتیجه استفاده بیش از حد از اینترنت بهره وری کاربران اینترنت پایین می آید.
آنها با تاخیر به محل کار می روند و دچار کم کاری می شوند. این اعتیاد مانند تمام اعتیاد های دیگر با علائمی از قبیل فرد گرائیمفرط ,عزلت طلبی و اجتماع گریزی, بی میلی به مشارکت ,کاهش تعاملات و ارتباطات ,اضطراب ,احساس تنهایی , افسردگی ,ضعف اعتماد به نفس و نظایر آن همراه است. این کاربران حتی در صورت کناره گیری از اینترنت دچار علائم اختلال می شوند(سز,۲۰۰۳).
به هر حال پدیده اعتیاد اینترنتی همزمان با افزایش دسترسی روزانه مردم به منابع آنلاین شایع تر می شود. وب, اطلاع دهنده,مفید دارای منابع غنی و سرگرم کننده است. اما برای بسیاری از مردمی که به آن معتادند,این منافع, در حال تبدیل شدن به آسیب ها و نابهنجاری های روانی و رفتاری است(فریس,۲۰۰۲).
مطالعات نشان داده است که ۱۴ درصد از کاربران اینترنت جزو کاربران آسیبشناسانه اینترنت هستند که دچار علائم رفتارهای وسواسی,حالت روان شیدایی, افسردگی و جز این ها هستند(زاهنیسر,۲۰۰۰).
در عین حال که روابط افراد در جهان مجازی افزایش می یابد در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعی کاسته می شود و احتمال افت عملکرد اموزشی آنان نیز می رود(سامسون,۲۰۰۵(.
اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاری به اینترنت صرف نظر از این که آن را یک بیماری یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم,پدیده ای است مزمن,فراگیر و عودکننده که با صدمات جدی جسمانی,مالی,خانوادگی ,اجتماعی و روانی همراه است(شایق و دیگران,۱۳۸۸).
اعتیاد اینترنتی به گسترة وسیعی از مشکلات رفتاری و کنترل انگیزه استفاده از اینترنت اشاره دارد(یاکت,۲۰۰۱).

اعتیاد اینترنتی به‌عنوان یک رفتار وسواسی، یا آرزوی برقراری پیوند، یا شاید حتی نمودی از انتقال و یا بازتاب روابط ابژه، و یا رفع نیاز قلمداد می‌شود(فنیچل,۲۰۰۳).

اعتیاد اینترنتی اصطلاح وسیعی است که تنوع گسترده‌ای از رفتارها و مشکلات مربوط به کنترل وسواس و انگیزش را در بر می‌گیرد. دیویس از زاویه نوع استفاده از اینترنت، معتقد است که کاربران به دو شکل آسیب شناسانه و مرضی از اینترنت استفاده
می کنند:

۱)استفاده مرضی ویژه از اینترنت: این نوع استفاده از اینترنت, به استفاده بیش از اندازه و سوء استفاده از اینترنت اشاره داشته و ریشه آن در آسیب شناسی روانی قبلی فرد است که در اثر عوامل تقویتی که از اینترنت دریافت می کند، در فرد باقی می ماند. مانند قماربازی، هرزه نگاری، و مانند آن که اگر شخص به اینترنت دسترسی نداشته باشد، از طریق دیگر نشان داده می شود، اما چون این فرصت در اینترنت فراهم است، فرد به آن روی می آورد
.
۲)استفاده مرضی کلی (فراگیر) از اینترنت: این نوع استفادة اعتیادی از اینترنت, شامل استفاده مرضی کلی از اینترنت نظیر چت، پرسه زدن، نامه الکترونیکی و جز اینها بوده و علت اصلی آن، نوع بافت اجتماعی فرد است (امیدوار و صارمی، ۱۳۸۱: ۳۵-۳۴).
اندارزاک اظهار می کند که افراد معتاد به اینترنت مانند دیگر معتادان به جای اینکه کامپیوتر را به خدمت بگیرند اجازه می دهند تا کامپیوتر بر آنها تسلط داشته باشد(سول,شل و کلین,۲۰۰۲).
ایوانگلدبرگروانپزشکی از دانشگاه کلمبیا اولینباراختلالاعتیادبهاینترنترادرسال ۱۹۹۵ مطرحکرد .اعتیادبهاینترنتنوعیوابستگیرفتاری بهاینترنتراایجادمیکندوباویژگیهایزیر تعیینمیشود :هزینهروزافرونبرایاینترنتوموضوعاتمربوطبهآن,احساسهیجانناخوشایند )ماننداضطرابرافسردگیومانندآن (درزمانیکهفرددرتماسبااینترنتنیستقابلیت تحملوعادتکردنبهاثراتدراینترنتبودنانکاررفتارهایمشکلزا ,ازایندیدگاهاختلالبهعنواناختلالتنشییا کنترلتکانهمانندقماربازیبیمارگونهدرنظرگرفتهمیشودوکسانیکهبهاینمعیارمیرسندمشکلاتروانشناختی اجتماعی و شغلی پیدامیکنند(گنزالز,۲۰۰۸).
انجمن روانپزشکی امریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوی استفاده از اینترنت که موجب اختلال عملکردی شده و با حالات ناخوشایند درونی در طول یک دوره ی دو ماهه همراه باشد تعریف کرده است.

پایان نامه بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری دانش آموزان

پایان نامه بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری دانش آموزان

چکیده:
امروزه هوش هیجانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است مطالعات و پژوهشهای گوناگون انجام شده در این زمینه مبین نقش و اهمیت آن در شئون مختلف زندگی افراد اعمّ از تحصیل، شغل و محیط اجتماعی زندگی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری در دانش آموزان مقطع متوسطه استان رضوی انجام شد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی (از نوع همبستگی)، به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی از منطقه 5 انتخاب شدند. تعداد نمونه 121 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد شده هوش هیجانی بار-ان و اضطراب اجتماعی جرابک و پرخاشگری آیزنک جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار Spss و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میان هوش هیجانی و اضطراب اجتماعی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود داشت.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که:
1) بین هوش هیجانی و اضطراب اجتماعی و پرخاشگری رابطه معناداری وجود دارد (P=0/05).
2) نشان می دهد که بین هش هیجانی و اضطراب اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد (P=0/05).
3) نشان می دهد که بین هوش هیجانی و پرخاشگری ارتباط معناداری وجود دارد (P=0/05).
واژه کلیدی: هوش هیجانی، اضطراب اجتماعی، پرخاشگری

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش 
مقدمه 
1-1 بیان مسأله 
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 
1-3 اهداف تحقیق 
1-4 فرضیه های تحقیق 
1-5 تعاریف نظری مفاهیم 
1-6 تعاریف عملیاتی مفاهیم 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
مقدمه 
تاریخچه هوش هیجانی 
2-1 مفهوم هوش 
2-2 تعاریف و مدلهای هوش هیجانی 
2-3 مدل هوش هیجانی مایر و سالوی (1991-1999)
2-4 مدل هوش هیجانی گلمن (1998-1995)
2-5 مدل هوش هیجانی بار- ان (1997)
2-6 مولفه های خلق عمومی 
2-7 مفهوم اضطراب اجتماعی 
2-8 علایم و پیامدهای اضطراب اجتماعی 
2-9 شیوع هراس اجتماعی 
2-10 اضطراب اجتماعی و هراس اجتماعی 
2-11 اختلال اضطراب اجتماعی و کمرویی 
2-12 اختلال اضطراب اجتماعی و اگورافوبیا 
2-13 اختلال اضطراب اجتماعی و اضطراب اجتماعی طبیعی 
2-14 اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال شخصیت اجتنابی 
2-15 پایداری هراس اجتماعی از دیدگاه شناختی 
2-16 تفاوتهای جنسی در اضطراب اجتماعی 
2-17 شیوع، شروع و تأثیرات 
2-18 ابعاد شناختی در اختلالات اضطراب اجتماعی 
2-19 سبب شناسی هراس اجتماعی 
2-20 حساسیت زدایی تدریجی 
2-21 مواجهه 
2-22 آموزش مهارتهای اجتماعی 
2-23 نظریه های مربوط به اضطراب اجتماعی 
2-24 نظریه های رفتاری اضطراب 
2-25 مفهوم پرخاشگری 
2-26 تعریف پرخاشگری 
2-27 رویکردهای نظری پرخاشگری 
2-28 موقعیتهای محیطی و پرخاشگری 
2-29 عوامل خانوادگی و پرخاشگر 
2-31 روند تحولی پرخاشگری 
2-31 نوجوانی و پرخاشگری 
2-32 ویژگیهای نوجوانان پرخاشگر 
2-33 رویکرد ناکامی پرخاشگری 
2-34 پیامدهای خشم 
2-35 درمان خشم و پرخاشگری 
پیشینه تحقیق 
داخل کشور 
خارج کشور 
فصل سوم: روش پژوهش 
3-1 مقدمه 
3-2 روش پژوهش 
3-3 جامعه آماری 
3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری 
3-5 ابزار اندازه گیری 
3-6 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 
4-1 مقدمه 
4-2 توصیف داده ها 
4-3 آزمون فرضیه های تحقیق 
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری 
5-1 مقدمه 
5-2 بحث و نتیجه گیری 
5-3 پیشنهادات 
5-4 محدودیتها 
منابع فارسی 
منابع لاتین 
پیوستها 
پرسشنامه هوش هیجانی بار- اُن 
پرسشنامه اضطراب اجتماعی بک 
پرسشنامه پرخاشگری 
فهرست جداول
فهرست نمودارها

                 

پایان نامه بررسی لباس متحد الشکل مدارس

پایان نامه بررسی لباس متحد الشکل مدارس
فصل اول
طرح تحقيق (proposal)
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت مسئله
بيان هدف هاي کلي و جزئي
بيان فرضيه
نام گذاري متغيرهاي موجود در فرضيه و انواع آن
تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي فرضيه

انسان خلیفه الله در زمین می باشد، از آنچه خداوند به عنوان امانت در اختیار انسان قرار داده است، فطرت اوست که نیازهای اساسی انسان را در بر دارد. از جمله نیازهای انسان که در روانشناسی و علوم اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است نیاز زیبادوستی انسان است. در عصر حاضر که جهانیان در تلاشند در عرصه ی تعلیم و تربیت بهترین نسل را به دنیا عرضه کنند و بسیاری دیگر نیز در تلاشند فرهنگ های دیگر را مسخ و فرهنگ و تمدن خود را بر جهان مسلط سازند و به عبارتی دیگر در این عرصه که تهاجم فرهنگی بیداد می کند و استعمارگران در هر حال کوشش های بی ثمری داشته و نتوانسته اند مستعمرات از دست رفته ی خود را بازیابند، دست به تلاش های جدید می زنند تا اذهان جوانان و نوجوانان را به سوی خود و جلوه های کاذبشان جذب کنند. یکی از مقاصد استعمار فرهنگی در کشورهای استعمارزده و از جمله در کشور ما ایجاد انحراف در بین جوانان می باشد که از طریق نفوذ در تار و پود افکار، عادات، آداب و رسوم زندگی ملت های تحت سلطه و بخصوص قشر جوان سعی می کنند تا جامعه را از اندرون در جهت مطلوب خویش پیش ببرند و فرهنگ اصیل آن ها را با انواع دسیسه ها و طراحی ها و هزاران حیله از دست آنان بگیرند و فرهنگ خاص خود را جایگزین آن نمایند تا بتوانند این قشر را به زیر سلطه ی فرهنگی خویش درآورند. از جمله مسائلی که در پایه های فرهنگی اصیل یک ملت می تواند مؤثر باشد، سبک پوشش آن ملت است که این موضوع خود در جامعه ی ما چشمگیر است. (غلامعلی حداد عادل، 1372، ص 7) در مسئله ی پوشش باید فرهنگ ایرانی و اسلامی احیا شود و نوجوانان و جوانان که سازندگان آینده کشور هستند باعث جاودان ماندن عقاید ایرانی و اسلامی باشند. نیاز به نوجویی و نوخواهی در کودک و نوجوان کاملاً مشهود است و ایشان برای ابراز شخصیت و جلب توجه دست به هر کاری می زنند که گاهی در همه جا و مخصوصاً محیط مدرسه مناسب نیست. وظیفه ی اولیای مدرسه است که بهترین الگوی انسانی را ترویج دهند و برای آن راه های مختلفی وجود دارد. انسان اسلام خود را شریف تر از آن می داند که به جسمش شناخته شود و وظیفه ی خود را خطیرتر از آن می بیند که تنها به بدن نمایی و آرایش جسم بپردازد. انسان، در همه ی بینش های معنوی و از جمله در اسلام، برای آن لباس به تن نمی کند که تن را عرضه کند، بلکه لباس می پوشد تا خود را بپوشد. لباس برای او یک حریم است. به منزله ی دیوار دژی است که تن را از دستبرد محفوظ می دارد و کرامت او را حفظ می کند. لباس برای آن است که تحریک جنسی را کم کند، نه آنکه بر قدرت تحریک بیفزاید. لباس «پوست دوم» انسان نیست بلکه «خانه ی اول» اوست. انسان اسلام، کمال خود را در آن نمی بیند که تن خویش را چون کالایی تزیین کند و به راه اندازد و بفروشد، بلکه به جای آنکه تن خود را به خلق بفروشد، جان خود را به خدای خویش می فروشد. برپایه ی همین رابطه ی تنگاتنگ فرهنگ و لباس است که می گوییم: لباسی باید بر تن نمود، که نمودار فرهنگ و بینش ما باشد و در تناسب و هماهنگی کامل با اعتقاد و ایمانمان. لباسی که نمایشگر استقلال فرهنگی ما و مظهر وفاداری و سرسپردگی ما به عقیده و آرمانمان و پرچم حرّیت و آزادگی مان باشد. (ستار هدایتخواه، 1375، ص 15 و 16) در این پژوهش سعی می شود با توجه به محدودیت ها نگرش دبیران و دانش آموزان آن ها نسبت به اجرای طرح لباس متحد الشکل در مدارس متوسطه مورد بررسی قرار گیرد تا با اجرای این طرح در مدارس و نادیده گرفتن تفاوت های طبقاتی، مدارس جبهه ی مبارزه با تهاجم فرهنگی و پیشبرد دانش آموزان در جهت اهداف آنان و همچنین اهداف نظام آموزش و پرورش باشد.

پایان نامه نقش پیامبر در وحدت جامعه اسلامی

پایان نامه نقش پیامبر در وحدت جامعه اسلامی

چکیده تحقیق:
نهادگاه اصلی این تحقیق بررسی مساله و نقش پیامبر در ایجاد وحدت بین مسلمانان است. و در واقع به تحلیل فشرده ای پیرامون موضوع مهم سیره حضرت رسول (ص) در جهت پی ریزی وپایداری آن می پردازد.

ساختار شکلی این تحقیق پس از «پیش گفتار» برشش محور ،بنیاد شده است.
فصل اول : طرح تحقیق
فصل دوم: بنیان وحدت
فصل سوم: ضرورتهای وبایدها
فصل چهارم: مفاهیم ووازه ها
فصل پنجم: نقش وکارکردها
فصل ششم: فلسفه وحدت امت
فصل هفتم : نتیجه گیری
«فصل دوم» در بحث پیرامون موضوع«وحدت» را با نظربه بنیانهای قرآنی آن می گشاییم. این فصل درچارچوب ادبیات عرفانی با صبغه تفصیری است ولذا با منقوالات واشعاری توامان شده تا نقش درآمدی برمباحث اصلی و تحلیلی راداشته باشد.

«فصل سوم» از بایسته ها وراهکاراهای تحلیل سیره نبوی سخن دارد ودرواقع پیش زمینه ای روشی «متریک»برای محورهای سه گانه بعدی (شالوده اساسی تحقیق) خواهد بود.

سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی (سال94)

سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی (سال94)

توضیحات:
این مجموعه شامل بیش از 800 سوال تستی و تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 94 به همراه پاسخ سوالات، همچنین آموزش تکنیک های عملی رانندگی، جزوه آموزشی آزمون شهری و آیین نامه، آموزش تکنیکهای تست زنی و آموزش اطلاعات فنی خودور می باشد.

             

پایان نامه بررسي سيستم هاي سوخت رساني كاربراتوري انژكتوري و مقايسه آنها

پایان نامه بررسي سيستم هاي سوخت رساني  كاربراتوري انژكتوري  و مقايسه آنها

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-font-family:”Traditional Arabic”;}

مقدمه

قبل از ورود به بحث
سيستم هاي سوخت رساني بد نيست نگاهي بيندازيم به تاريخچه موتورهاي احتراق داخلي تا
بهتر بتوانيم مسير تكاملي سيستم سوخت رساني خودرو را درك كنيم .

تاريخچه موتورهاي
احتراق داخلي ، به سال 1876 باز مي گردد ، كه «نيكولاس اتو» (1891
1832 ) اوين موتور جرقه اي را
ساخت . اين موتور در ابتدا بنابر سيكل ويژه اي كار مي كرد و با بازدهي حداكثر
برابر با 11% ، داراي وزن زيادي بود . اتو با ارائه سيكل عملكرد 4 زمانه ، بازده
را به 14% افزايش ، و در كنار كاهش حجم موتور ، وزن آن را نيز به كمتر از
 حالت قبل كاهش داد .
در سال 1884 ، امتياز ثبت شده يك شخص فرانسوي به نام «آلفونس بيودي روشاس»
(1893-1815) مربوط به سال 1862 منتشر شد ، كه معلوم ساخت او قبل از اتو ، اصول
سيكل 4 زمانه را شرح داده است . البته چون روشاس نتوانسته بود ايده هاي خود را
عملي سازد ، در نتيجه امروزه اتو به عنوان مخترع موتور شناخته مي شود .

از آن پس اشخاص بسياري
در اواخرقرن نوزدهم
دست به ابداع موتورهاي

ديگري دست زدند ، و جملگي به اين
نتيجه رسيدند كه «نسبت تراكم» تاثير مستقيمي بر روي بازده موتور دارد ، ولي به
دليل مشكل «كوبش» ، مقدار آن به كمتر از 4 محدود شده بود . در دهه 1880 ، با توسعه
كاربراتور و سيستم جرقه ، سرعت موتورها افزايش يافت ، و امكان استفاده از موتور در
اتومبيلها فراهم شد . در سال 1892 ، يك مهندس آلماني به نام «رودلف ديزل» (1913
1858) ، نوع جديدي از موتور را
به ثبت رساند . در طرح وي ، در مرحله تراكم، تنها هوا متراكم ، و در انتهاي اين
مرحله سوخت مايع به داخل هواي داغ پاشيده مي شد . از آنجايي كه در اين طرح ، هوا
دچار كوبش نمي شود ، لذا وي توانست تراكم را بالا ببرد ، و بازده موتو را دو برابر
كند . يكي از ديگر طرحهاي موتور ، موتور دوراني است ، كه اولين آنها توسط «فليكس
وانكل» ، در سال 1957 به نتايج رضايتبخشي رسيد .

سوختها نيز تاثير
فراواني در توسعه موتورها داشته اند . اولين موتورها با سوختن گار ، توان مكانيكي
توليد مي كردند . بنزين در اواخر قرن نوزدهم ، براي استفاده از كاربراتورها مورد
استفاده قرار گرفت . بنزينهاي اوليه كاملاً فرار بودند و در نتيجه ، امكان افزايش
نسبت تراكم به بيش از 4 نبود ، ولي در عوض راه اندازي موتور (استارت زدن) راحت بود
. «ويليام برتون» (1954
1865) توانست با «گراكينگ حرارتي» نفتهاي سنگين ، بنزيني توليد كند تا
بتوان به تقاضاهاي روز افزون بنزين پاسخ داد . البته به دليل بالا بودن نقطه جوش ،
استارت حالت سرد موتور مشكلتر بود ، كه اين مشكل نيز با اخترع «استارتر برقي» در
سال 1912 حل شد . تاثير ضد كوبش «تترااتيل سرب» ، در سال 1923 ، توسط شركت «جنرال
موتورز» كشف شد و در دهه 1930، استفاده از كاتاليزو فعال به جاي كراكينگ حرارتي ،
باعث توليد بنزينهاي داراي كيفيت بالا شد .

مساله آلودگي هوا در
دهه 1940 در لس آنجلس بروز كرد . در سال 1952، كشف شد كه مشكل «مه دود» ، از واكنش
مابين اكسيدهاي نيتروژن و تركيبات هيدروكربني در مجاورت نور خورشيد صورت مي گيرد ،
كه موتورها از عوامل اصلي آن هستند . موتورهاي ديزل نيز منبع اصلي دوده و ذرات ريز
هستند . لذا براي حفظ محيط زيست ، در كشورهاي پيشرفته ، استانداردهايي در زمينه
محدود ساختن آلاينده هاي خروجي موتور ارائه شد . همچنين در موتور از تجهيزاتي
مانند«مبدلهاي كاتاليزوري» ، و در سوخت از مواد افزودني براي بهبود كيفيت آن و حذف
سرب ، براي اين مهم استفاده شد. از دهه 1970 ، به دليل افزايش بهاي فراورده هاي
نفتي ، براي كاهش مصرف موتور ، تلاش زيادي براي بالا بردن بازده صورت گرفت. البته
بايد در نظر داشت كه كنترل آلودگي موتور ، باعث بالا رفتن مصرف سوخت مي‌شود .

تلاش بسياري نيز
درباره سوختهاي جايگزين بنزين و گازوييل صورت گرفته ، كه از بين آنها مي توان به
گاز طبيعي ، متانول و اتانول اشاره كرد . هيدروژن ، بنزين و گازوييل مصنوعي حاصل
از سنگهاي نفتي و زغال سنگ ، نيز جايگزينهايي بلندمدت محسوب مي شوند .

بعد از گذشت بيش از يك
قرن ، ممكن است به نظر برسد كه موتورها به حداكثر توسعه خود رسيده اند ، ولي در
عمل موتورها همچنان به توان و بازده بالاتر و آلودگي كمتري مي رسند . استفاده در
موارد جديد باعث كاهش وزن ، قيمت و تلفات حرارتي شده است .

تزريق سوخت يکی از ايده های مدرن و با تکنولوژی بالا بوده و در صورتيکه
بخواهيم بيشترين بازدهی ر ا د اشته باشيم استفاده از آن يک پيش نياز می باشد .

ولی در حقيقت تزريق سوخت چندين دهه است که مورد استفاده قرار گرفته و از
قبل از جنگ جهانی دوم روش استاندارد تحويل سوخت به موتور می باشد .

 

 

دانلود پایان نامه بررسی نحوه حسابدارای در شهرداری ها

دانلود پایان نامه بررسی نحوه حسابدارای در شهرداری ها


دانلود پایان نامه بررسی نحوه حسابدارای در شهرداری ها
رشته حسابداری
این پایان نامه با فرمت word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت و و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قسمتی از متن و فهرست کلی:


در این مطلب یک عدد پایان نامه رشته حسابداری برای دانشجویان رشته حسابداری و حسابداری بازرگانی  آماده کردم . این پایان نامه با فرمت ورد تایپ شده و دارای فهرست مطالب میباشد. پایان نامه رو دانلود کنید و پس از وارد نمودن مشخصات خودتون داخل آن چاپ نموده و به استاد محترمتون تحویل بدهید . با این کار کلی تو وقت و هزینه صرفه جویی کردید. لطفا قبل از دانلود فهرست مطالب رو مطالعه نمایید.

فرمت فایل پایان نامه : ورد doc.
تعداد صفحات پایان نامه : ۵۶ صفحه
حجم فایل پایان نامه : ۱۹۵ کیلو بایت

مقدمه:
مدير امور مالي كه طبق مادة ۷۹ قانون شهرداري در معيت شهردار ذيحساب شهرداري مي باشد بر كلية واحد ها و شعبة مالي رياست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعيين يا تغيير او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .
در شهرداريهاي كوچك و متوسط ممكن است به ذيحساب مذكور كه كلية كارهاي مالي را رؤسا و يا به كمك تعدادي كارمند انجام مي دهد عنوان رئيس حسابداري اطلاق شود .
وظائف مسئول امور مالي كه در معيت شهردار ذيحساب ميباشد به طور معمول در شهرداريهاي متوسط و بزرگ به قرار زير است :
الف ـ تهيه برنامه عمليات مالي و هماهنگ ساختن عمليات مذكور .
ب ـ تهيه گزارشهاي مالي و ترازنامه و تفريغ بودجه سالانه و بررسي و تأييد آنها .
ج ـ بررسي و كنترل كيفيت اجراي بودجه .
د ـ راهنمائي كاركنان مالي در اجراي مقررات و دستورالعملهاي مربوطه .
شركت در جلسات مناقصه و مزايده و هيأت عالي معاملات و انجام ساير تـكاليفي كه طبق آئين نـامة معاملات شهرداري بـعهدة مدير امـور مـالي
محول است .
بررسي قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازين حقوق مالي .
امضاي چكها و اسناد پرداخت بعنوان يكي از امضاء كنندگان مجاز طبق مادة۷۹ قانون شهرداري .
امضاي مكاتبات مربوط به امور مالي در حدود مقررات مربوط .
اعمال اختياراتي كه از طرف شهردار در عقد قراردادها و ايجاد تعهد يا تشخيص يا صدور حواله به عهدة او محول مي شود .
تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداري و پيمانكاران و مذاكره با آنها در امور مالي و معاملات شهرداري .
در شهرداريهاي بزرگ ممكن است به تناسب حجم كارهاي مالي بتعداد مورد لزوم حسابدار و كارمند در دفتر مدير امور مالي براي همكاري و كمك به او گمارده شود .

بخش اول :
سازمان مالي شهرداري ها

۱ـ بودجه و اعتبارات
وظايف مسئول بودجه و اعتبارات شهرداري يا واحد سازماني مربوط كه عهده دار اين وظيفه مي باشد بترتيبي است كه در دستورالعمل بودجة شهرداري مقرر شده است …

 
فهرست مطالب

مقدمه:  ۵

بخش اول : سازمان مالي شهرداري ها      ۷

۱ـ بودجه و اعتبارات     ۸

۲ـ درآمد         ۸

۳ ـ حسابداري   ۹

۴ ـ خزانه        ۱۰

۵ ـ تداركات يا كارپردازي         ۱۱

۶ ـ حسابرسي داخلي    ۱۲

۷ ـ اموال        ۱۲

۸ ـ شعب و تعداد كاركنان امور مالي      ۱۲

بخش دوم : سرفصل حسابهاي دفتر كل و دفتر معين       ۱۳

اسناد دريافتي   ۱۵

بستانكاران        ۱۶

حسابهاي انتظامي دارايي هاي ثابت        ۱۶

دفتر معين درآمد         ۱۷

دفتر معين هزينه         ۱۸

بخش سوم : حسابداري اموال     ۲۱

ادارة امور اموال شهرداري          ۲۲

ثبت اموال در دفاتر       ۲۳

تهية گزارش سالانة اموال و ثبت آنها در دفاتر      ۲۴

استهلاك اموال  ۲۵

بخش چهارم : سازمان و طرز گردش كار حسابرسي در شهرداريها   ۲۶

۱ـ انتخاب مدير مالي يا رئيس حسابداري :         ۲۷

۲ ـ انتخاب حسابرس داخلي :    ۲۷

۳ـ تشكيل گروه حسابداران متخصص :    ۲۷

۴ـ واحد حسابرسي شهرداريها در وزارت كشور :   ۲۸

بخش پنجم : حسابرسي داخلي   ۲۹

برنامة حسابرسي ۳۱

پرسشنامة حسابرسي :    ۳۲

در مورد اموال و ماشين آلات :    ۳۲

در موارد اوراق بهادار وساير سرمايه گذاريها :        ۳۳

در مورد وجوه نقدي و حساب جاري :      ۳۴

در مورد حسابهاي دريافتي ( بدهكاران ) و اسناد دريافتي :  ۳۵

در مورد موجوديها :       ۳۶

درمورد خريدها : ۳۷

در مورد پيش پرداخت بيمه :     ۳۸

در مورد حسابهاي پرداختي ( بستانكاران ) ۳۹

در مورد درآمد ها :       ۴۰

درمورد حقوق و دستمزد :         ۴۰

در مورد هزينه ها :       ۴۲

بخش ششم : برنامه و فعاليتها     ۴۳

طبقه بندي درامد شهرداري ها و شمارة قرارداري آنها :     ۴۴

لزوم رعايت فهرستهاي طبقه بندي و شماره هاي قراردادي آنها :    ۴۵

مبنا قرار دادن برنامه در تنظيم بودجه     ۴۶

حقوق   ۴۷

طريقه پرداخت مساعده : ۴۹

اضافه كار :       ۴۹

محدوديتهاي تراز عمليات          ۵۰

مراحل كشف اشتباهات : ۵۱

چگونگي اصلاح اشتباهات در دفاتر         ۵۱

عمليات حسابداري پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين  ۵۲

نحوه پرداخت    ۵۲

عمليات حسابداري سپرده ها (حسابهاي مستقل براي وجوه سپرده) ۵۳

عمليات حسابداري بانك و تهيه صورت مغايرت بانكي       ۵۴

صورت مغايرت بانكي :    ۵۵

تعريف صورت مغايرت :  ۵۶

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

 

پایان نامه تاثیر بررسي رنگها بر آموزش و يادگيري كودكان

پایان نامه تاثیر بررسي رنگها بر آموزش و يادگيري كودكان

دانلود پایان نامه بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري و آموزش كودكان مقطع اول ابتدايي
این پروپوزال کامل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

توضیحات:

چكيده                                                              1

فصل اول(كليات تحقيق)                                                2

مقدمه                                                            3

اهميت و ضرورت تحقيق                               6

طرق از بين بردن رفتار شرطي                                  14

قانون تاثير و تقويت رفتار                                               24

تعميم يا انتقال يادگيري                                  26

فصل دوم ( پيشينه و ادبيات تحقيق)          33

تعريف روانشناسي                                           34

روان شناسي رنگ ها به عنوان روش درمان                         38

روان شناسي رنگ هاي مختلف                                   39

فصل سوم(روش تحقيق)                                  55

جامعه مورد مطالعه                                            56

روش آماري مربوط به فرضيه ها                                     58

فصل چهارم(يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها)      60

نمرات خام براي دو گروه دختران و پسران                      61

فصل پنجم (بحث و نتيجه گيري)                      66

پيشنهادات و محدوديت ها                                        69

منابع و مؤاخذ                                                    70

چكيده
هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اوّل دبستان شهرستان ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از تأثير رنگها بر روي يادگيري در دختران وپسران داراي تفاوت است وهمين طور رنگ زمينه دريا دگيري تأثير دارد كه ما بعد آماري عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقاطع اول دبستان است كه با آمار بدست آمده 540 نفر است كه 50نفر به عنوان نمونه انتخاب شده وآزمون گر گردنياف رنگي برروي آنها اجرا گرديده است كه نتايج بدست آمده از طريق آمار استنباطي وواريانس دو عاملي جهت فرضيه اوّل مورد سنجش قرار داده شد همين طور جهت سنجش فرضيه دوّم وتأثير رنگ متن وزمينه بر روي يادگيري از روش آمار توصيفي وبدست آوردن فراواني ودرصد آن كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين تأثير رنگها برروي يادگيري دختران وپسران تفاوت وجود ندارد ودر حدود 42 درصد از دانش آموزان معتقدند كه رنگ زمينه مي تواند در يادگيري تأثير گذار باشد .

  مقدمه
 
همانطور كه اكثر روان شناسان ياد آوري كرده اند ،اولين سالهاي زندگي در رشد رواني – عاطفي كودك نقش بسيار مهّم دارد واريك اريكسون معتقد است كه كار اصلي شخص در جويان خردسالي غير از موارد ديگر ،يادگيري اعتماد است وبه نظر او در دوره خردسالي ،كودك ياد مي گيرد كه دنيا يا محل خوب ورضايت بخش است يا منبع ناراحتي ها وناكامي ها وهيجان هاي منفي است كه از ديدگاه اريكسون اوّلين موفقيت رواني – عاطفي كودك اين است كه ،بدون اضطراب وخشم شديد بپذيرد كه مادرش جلو چشمش دورتر رود پذيرش واين بر اثر پيش بيني مسائل بيروني صورت مي گيرد تعداد زيادي از روان شناسان مخصوصاًآنهايي كه تحت تأثير  سنت فرويدي قرار گرفته اند معتقدند كه اوّلين روابط كودك براي روابط بعدي امر با ديگران الگو قرار مي گيرد روان شناسان اهمّيت رشد عاطفي سالم را يادآوري كرده اند كه تمام اين مسائل نشأت گرفته از يادگيري در كودكي است كه مسائل عاطفي ،شناختي وحتي تأثير رنگها در اوان كودكي مي تواند ديدگاه كودك را تغيير دهد . توانايي وتأثير رنگ نيز بر روي يادگيري عمل نمادها را همراهي مي كنند كه اين تواناييها مخصوصاًدر بازي كودك تجلي مي كنند ومثلاًشكل تقليد تأخيري وبازي نمادين با رنگ مورد علاقه كودك مي تواند تأثير پذيري بيشتري داشته باشد كه رنگ به نوعي به روحيه ورشد شخصيت كودك مي تواند تأثير گذار باشد به طوري كه رنگهاي تند مثل قرمز وآبي در يادگيري بيشتر خود را نشان مي دهند .

 

پایان نامه راهبردهاي توسعه صادرات بنگاههاي کوچک و متوسط

پایان نامه راهبردهاي توسعه صادرات بنگاههاي کوچک و متوسط


دانلود پایان نامه بررسی تدوین راهبردهاي توسعه صادرات بنگاههاي کوچک و متوسط
این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

توضیحات:

چکیده:
این پژوهش با هدف تدوین راهبردهاي توسعه صادرات بنگاههاي کوچک و متوسط(SMEs) استان کردستان در فضاي رقابتی انجام پذیرقته است. جهت دستیابی به اهداف فوق از نظرات کارشناسی تعداد 91 نفر از فعالان بنگاههاي کوچک و متوسط استفاده شده است. پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردي و براساس شیوه گردآوري داده ها توصیفی – تحلیلی است. جهت تدوین مدل فوق الذکر از ماتریس(SWOT)  بهره گرفته شده است نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد مهمترین فرصت هاي محیطی عبارتند از: موقعیت حساس و استراتژیک استان ناشی از دارا بودن 230 کیلومتر مرز مشترك با شمال عراق، دارا بودن مرز رسمی باشماق و نزدیکی به بازار هدف صادراتی و همچنین ناکافی بودن زیرساختهاي صادراتی، وجود پدیده قاچاق، و فقدان سیستم کارآمد حمل و نقل بین المللی از جمله مهمترینتهدیدها بشمار می آید. بهره مندي از تسهیلات مشوق هاي صادراتی، توجه به سفارش پذیري و رضایتمندي مشتریان و رعایت استاندارد و افزایش صدور کالاهاي با کیفیت از مهمترین نقاط قوت محسوب می گردد. همچنین دشواري دستیابی به فناوري پیشرفته، بالا بودن هزینه هاي ترفیع و تبلیغ و ناکافی بودن سرمایه در گردش از مهمترین نقاط ضعف صادراتی بنگاههاي کوچک و متوسط بشمار می آیند.
استراتژي هاي تدوین برنامه راهبردي بازاریابی و توصیه هاي محصول، تلاش در جهت افزایش زیرساختهاي صادراتی بنگاه، هدایت تحقیقات براي تعیین و ارزیابی نیازها، خواسته ها و سطح رضایتمندي مشتریان، جذب نیروهاي تحصیل کرده قوي در حوزه تجارت خارجی، اتحاد استراتزیک صنایع و اشتراك منابع، طراحی و مهندسی محصول جدید، توسعه بهره وري منابع انسانی، همکاري با مراکز رشد از مهمترین یافته هاي این پژوهش است .

واژه هاي کلیدي : راهبرد توسعه صادرات ، بنگاههاي کوچک و متوسط ، فضاي رقابتی ، برنامه ریزي استراتژیک

منابع:
1.    آهنچی محمد،( 1389 )،”راهبرد مدیریت راهبردي” چاپ اول، تهران شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر
2.    آهنچی محمد،( 1386 )،”مدیریت استراتژیک ” نگرشی نو بر مدیریت استراتژیک در تئوري و عمل، چاپ اول، تهران انتشارات دستان
3.    آنالوئی، فرهاد ، کرمی،  اژدر ( 1389 )، “مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک ومتوسط”چاپ دوم تهران انتشارات امیر کبیر
4.    بهرام زاده ، محمد مهدي ( 1387 ) : بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رقابت پذیري بنگاههاي کوچک ومتوسط کشور “
5.    جنتی فرد محمد و همکاران،( 1389 )،”گزارش رقابت پذیري ایران 2011 ،تهران، انتشارات اندیکا
6.    حسینی ، سید محمود ( 1388 )،” راهبردهاي رقابتی ایران در بازارهاي هدف (صنعت کاشی و سرامیک )” چاپ اول ،تهران موسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگانی
7.    سعادت محمدرضا،( 1389 )،”بنگاههاي کوچک و متوسط در ایران؛ موانع رشد تجاري و شناسایی ظرفیت هاي صادراتی” چاپ اول، تهران موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی
8.    شافعی ، رضا، (1386)، “سند راهبردي توسعه تجارت خارجی استان کردستان “چاپ اولسازمان بازرگانی استان کردستان
9.    شوآب کلاوس،( 1389 )،”گزارش رقابت پذیري جهانی 2011 ،چاپ اول، ترجمه فرناز صفدري ،تهران انتشارات اندیکا
10.    عسگري، منصور،(1387)،”چگونگی رقابتی کردن بنگاههاي کوچک ومتوسط در راستاي توسعه صادرات “چاپ اول ،تهران موسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگانی
11.    عطاردیان ، امیر، ( 1386 ) ،”ارتقاي رقابت صادراتی بنگاههاي کوچک ومتوسط “(SMEs ) دو ماهنامه بررسیهاي بازرگانی شماره 27
12.    علمی ، محمد ( 1388 )،” توسعه فضاي رقابتی وصادرات ” چاپ اول ، تهران سازمان توسعه تجارت ایران
13.    فرد آر دیوید ،(1388)،  “مدیریت استراتژیک ” مترجمان علی پارسائیان و سید محمد اعرابی چاپ چهاردهم ،تهران دفتر پژوهشهاي فرهنگی
14.    فیض ، داود،(1386)، “سند راهبردي توسعه تجارت خارجی استان سمنان “چاپ اول سازمان بازرگانی استان سمنان
15.    مدهوشی ، مهرداد و تاري ، غفار ( 1386 ) ” استراتژیهاي توسعه صادرات غیرنفتی استان مازندران ” فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 44
16.    ولی بیگی حسن ،( 1388 )،”راهبردهاي رقابتی ایران در بازارهاي هدف ” چاپ اول، تهران موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی
17.    یونیدو ( 2003 ) ، “استراتژي افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش صنایع کوچک ومتوسط در توسعه اقتصادي و صنعتی جمهوري اسلامی ایران “مترجمان عبدالرضا شقاقی و مسعود شفیعی چاپ دوم 1387 ، تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا
18.    سایت سازمان توسعه تجارت ایران
19.    سایت گمرك جمهوري اسلامی ایران
20.    سایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي ایران

١-Environmental strategy and exports in medium small and micro – enterprises “journal of world business worbus ٤٠٧ :no of pages ١٠”٢٠٠٩
٢- Strategy document to enhance the contribution of an efficient and competitive small and medium – sized enterprise sector to industrial and economic development in the Islamic republic of iran “United nations industrial developmentorganization”٢٠٠٣
٣- knowledge transfer in product development processes: A case study in small and medium enterprises (SMEs) of the metal-mechanic sector from Sao Paulo, Brazil”Technovation٢٨(٢٠٠٨):No of page ٢٩-٣٦ “
٤-Listening to the global grapevine: SME export managers personal contacts as a vehicle for export information generation ” journal of world business ٤١ (٢٠٠٦) ٨١-٩٦

٥- Cooperative strategy, knowledge intensity and export performance of small and medium sized enterprises”” journal of world business ٤٠ (٢٠٠٥) ١٢٤-١٣٨

 

پایان نامه طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب

پایان نامه طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب

پایان نامه طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب

چکیده :
حمل ونقل یکی از ارکان زیربنایی توسعه اقتصادی و فرهنگی
جوامع بشری بوده و می باشد. نقش حمل ونقل در توسعه تجارت میان ملل دنیا به
حدی است که گاه بخش عمد های از سرمایه های یک کشور مصروف ساخت، توسعه و
بهسازی زیر ساخ تهای حمل ونقل یعنی شبکه راهها می گردد. ترانزیت بعنوان
صنعتی زود بازده و درآمدزا در بازار حمل ونقل کشورها به هدف منبعی برای
جبران بخشی از هزینه های حمل ونقل مطرح می باشد و ایران بواسطه موقعیت
جغرافیایی مناسب خود از دیرباز بعنوان پل ارتباطی ترانزیت زمینی کالا از
آسیا به اروپا توانسته است درآمدهای نسبتًا خوبی به خود اختصاص دهد تحولات
سیاسی و اقتصادی بوجود آمده طی یک قرن اخیر همچون فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی، روند رو به رشد اقتصادی کشورهایی چون چین، ژاپن و … و مقرون به صرفه
بودن صنعت حمل ونقل دریایی شرایط را به گونه ای تغییر داده است که ضرورت
انجام مطالعات جدید و به هنگام در زمینه کریدورهای عبوری و با ماهیت
ترانزیتی دو چندان شده است. می توان گفت که در آسیا هیچ کشوری به اندازه
ایران جهت پاسخگویی به نیازهای ترانزیتی شمال- جنوب دارای اهمیت نیست. به
همین منظور به دلایل اهمیت کریدور شمال- جنوب در سطح منطقه ای و فرامنطقه
ای، مطالعات برروی این مسیر متمرکز شده است. بر همین اساس پس از شناسایی
کریدورهای ترانزیتی آسیا- اروپا و ناحیه بندی حمل ونقلی برای کشورهای
آسیایی و اروپایی، مسیرهای ارتباطی بین نواحی و پارامترهای موثر در انتخاب
مسیر برای هر کریدور مشخص می شود. اساس تحلیل کریدورهای ترانزیتی براساس
پارامتر مقاومت سفر زمان و هزینه می باشد. مسیرهای بهینه ترانزیتی بین زوج
نواحی براساس پارامترهای مقاومت سفر هر یک از مسیرها مشخص شده و مسیرهای
عبوری از کریدور شمال- جنوب شناسایی می شود. در نهایت باتوجه به ماتریس
تبادلات بین زوج نواحی، حجم کالای ترانزیت عبوری از کریدور شمال- جنوب بدست
می آید.

نتایج این تحلیل ما را در شناسایی کریدورهای ترانزیتی مهم
بین آسیا و اروپا و در نهایت مقایسه کریدورهای عبوری از ایران (بالاخص
کریدور شمال- جنوب) با کریدورهای رقیب کمک خواهد کرد.

فصل اول : مقدمه و کلیات

۱-۱ مقدمه

۱-۲ تعریف موضوع

۱-۳ اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

۱-۴ حدوده تحقیق

۱-۵ محدودیت ها و مشکلات

۱-۶ روش تحقیق

فصل دوم : بررسی موقعیت ایران در زمینه ترانزیت بین المللی کالا

۲-۱ مقدمه

۲-۲ کریدورهای عمده ترانزیتی کشور در وضع موجود

الف – کریدور شمال – جنوب

ب – کریدور شرق- غرب

۲-۳ معرفی شبکه راههای تاریخی در ادوار گذشته در ایران

۲-۳-۱ راه شاهی

۲-۳-۲ راه ادویه

۲-۳-۳ راه بزرگ خراسان

۲-۳-۴ راه ابریشم

۲-۳-۵ راه مروارید

۲-۳-۶ مطالعات اسکاپ در زمینه مسیرهای ارتباطی جاده ابریشم با خلیج فارس ودریای عمان ( کریدورهای شمالی – جنوبی )

۲-۳-۶-۱ مسیر مشهد- بافق ( یا یزد ) بندر عباس

۲-۳-۶-۲ مسیر بخارا- کابل- پیشاور- اسلام آباد- کراچی

۲-۳-۶-۳ مسیر مرو- هرات- کراچی

۲-۳-۷ رقبای ترانزیتی فرامرزی ایران در عرصه منطقه آسیا

۲-۳-۷-۱ روسیه

۲-۳-۷-۲ ترکیه

۲-۴ جایگاه امروزی ایران در کریدورهای ترانزیتی ارتباطی بین آسیا و اروپا

۲-۴-۱ کریدور سراسری آسیا

۲-۴-۲ کریدور تراسیکا

۲-۴-۳ کریدور سراسری سیبری

۲-۴-۴ مسیرهای ترانزیت ( ریل وجاده ) آسیای میانه به اروپا از طریق خاک ایران

الف – مسیرهای ترانزیتی ریلی آسیای میانه به مقصد اروپا عبوری از خاک ایران

ب – مسیرهای ترانزیتی جاده ای آسیای میانه به مقصد اروپا عبوری از خاک ایران

فصل سوم : شبکه حمل ونقل کریدور شمالجنوب

۳-۱ مقدمه

۳-۲ معرفی کریدور شمال- جنوب

۳-۳ موقعیت کریدور شمال- جنوب در ایران

۳-۴ مزایای کریدور شمال- جنوب

۳-۵ موافقت نامه کریدور شمال- جنوب

۳-۶ شبکه حمل نقل کریدور شمال- جنوب در ایران

۳-۶-۱ شبکه جاده ای کریدور شمال- جنوب در ایران

۳-۶-۱-۱ شاخه بندر امام خمینی- بندر انزلی

۳-۶-۱-۲ شاخه بندر امام خمینی- بندر امیرآباد

۳-۶-۱-۳ شاخه بندر عباس- بندر امیرآباد

۳-۶-۱-۴ شاخه بندر عباس- بندرانزلی

۳-۶-۲ شبکه راه آهن کریدور شمال- جنوب ایران

۳-۶-۲-۱ مسیر راه آهن بندر امام خمینی- بندر امیرآباد

۳-۶-۲-۲ مسیر راه آهن بندر امام خمینی- قزوین

۳-۶-۲-۳ مسیر راه آهن بندر عباس- بندر امیرآباد

۳-۶-۲-۴ مسیر راه آهن بندر عباس- قزوین

۳-۶-۳ بنادر کریدور شمال- جنوب ایران

فصل چهارم : معرفی و منطقه بندی آسیا و اروپا

۴-۱ مقدمه

۴-۲ معرفی نواحی

۴-۲-۱ آسیا

۴-۲-۲ اروپا

۴-۳ میزان تبادلات تجاری نواحی مختلف

فصل پنجم : تعیین مسیرهای ارتباطی بین نواحی

۵-۱ مقدمه

۵-۲ کریدورهای مهم حمل ونقل زمینی منطقه آسیا- اروپا

۵-۲-۱ کریدور سراسری سیبری

۵-۲-۲ کریدور سراسری آسیا ( شاخه شمالی )

۵-۲-۳ کریدور سراسری آسیا ( شاخه مرکزی )

۵-۲-۴ کریدور سراسری آسیا ( شاخه جنوبی )

۵-۲-۵ کریدور تراسیکا

۵-۲-۶کریدورهای اروپایی

۵-۲-۶-۱ کریدور شماره ۲

۵-۲-۶-۲ کریدور شماره ۳

۵-۲-۶-۳ کریدور شماره ۴

۵-۲-۶-۴ کریدور شماره ۵

۵-۲-۶-۵ کریدور شماره ۹

۵-۳ زمان حمل در کریدورهای زمینی

۵-۴ هزینه های حمل

۵-۴-۱ هزینه حمل ریلی

۵-۴-۲ هزینه حمل جاده ای

۵-۴-۳ هزینه حمل دریایی

فصل ششم: تدوین متدولوژی حل مسئله

۶-۱ مقدمه

۶-۲ فرآیند پیش بینی سفر ( مدل کلاسیک حمل و نقل )

۶-۲-۱ مدلهای تولید سفر

۶-۲-۲ مدلهای توزیع سفر

۶-۲-۳ مدلهایی تفکیک روش سفر

۶-۲-۴ مدلهای تخصیص سفر

۶-۳ استراتژی و خط مشی تعیین میزان کالای ترانزیت عبوری از کریدور شمال- جنوب

۶-۳-۱ فرآیند حل مسئله

فصل هفتم : ارائه مدل تقاضای کالای ترانزیت در شبکه کریدورهای ترانزیتی آسیااروپا

۷-۱ مقدمه

۷-۲ اساس تحلیل کریدورهای ترانزیتی

۷-۲-۱ برای تحلیل ترکیبی زمان و هزینه۱۰۲ k ۱- روش بدست آوردن ضریب

۷-۳ انتخاب نرم افزار

۷-۴ تعیین گره ها وکمانها برای ورود درفایل اطلاعاتی نرم افزار

۷-۵ تعیین کوتاهترین مسیر بین هر مبدأ- مقصد

۷-۶ تحلیل نتایج

تحلیل نتایج مسیرهای بهینه براساس تحلیل زمانی

۷-۶-۲ تحلیل نتایج مسیرهای بهینه از لحاظ هزینه

۷-۶-۳ تحلیل نتایج مسیرهای بهینه باتوجه به تابع شاخص زمان و هزینه

۷-۶-۴برآورد میزان کالای ترانزیت عبوری از ایران

۷-۶-۴-۱ مسیر بهینه حمل کالا جهت کالاهای با ارزش

۷-۶-۴-۲ رآورد میزان کالای ترانزیت عبوری از کریدور شمال- جنوب

فصل هشتم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۸-۱ نتیجه گیری

۸-۲ پیشنهاداتی برای جذب ترافیک ترانزیتی به کشور

۸-۲-۱ اقدامات مدیریتی

۸-۲-۲ اقدامات زیربنایی

فهرست منابع و مراجع

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:172 صفحه

قیمت :8000 تومان

 

         

پایان نامه حمل و نقل ریلی کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری

پایان نامه بررسي و مقايسه اقتصادي – اجتماعي منافع قطارهاي مسافربري درون شهري با قطارهاي مسافربري ازمادر شهر به شهر های اقماری

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری


چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی اقتصادی – زیست محیطی منافع
قطارهای مسافربری درون شهری و مقایسه آن با قطارهای مسافربری از مادر شهر
به شهر اقماری انجام یافته است .به این منظور کلان شهر اصفهان جهت بررسی
موردی این موارد انتخاب شده است. در ابتدا انواع سیستمهای حمل ونقل ریلی
شهری درون شهری و برون شهری و نحوه عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفته
است و همچنین روشهای مختلف ارزیابی اقتصادی زیست محیطی، پروژه های حملی و
نقلی و نیز پارامترهای مورد ارزیابی معرفی شده است. در ادامه بطور خلاصه به
مشکلات ترددی کلان شهرها اشاره شده است وسپس به بررسی مطالعه ظرفیت شهرهای
اقماری مجموعه شهری اصفهان ( پولادشهر – بهارستان ) پرداخته شده است.
همچنین حجم ترافیک روزانه در مسیرهای اصفهان – بهارستان و اصفهان –
پولادشهر در حال حاضر و در صورت وجود قطار شهری مورد بررسی قرار گرفته و در
ادامه هزینه های احداث مترو در درون کلان شهر اصفهان بصورت مطالعه موردی
خط مترو ی کاوه پاسداران مورد ارزیابی قرار گرفته است.

همچنین هزینه
های احداث مترو از کلان شهر اصفهان به شهر اقماری پولادشهر و بهارستان مورد
مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش همچنین منافع اقتصادی تبدیل سفرهای
شهری به ریلی و همچنین منافع اقتصادی تبدیل سفرها از کلان شهر به شهرهای
اقماری بصورت ریلی مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها جهت مقایسه گزینه
ها ازروش ارزیابی اقتصادی نرخ بازده داخلی استفاده شده است و نرخ بازده
داخلی قطار درون شهری کاوه –پاسداران و قطار برون شهری اصفهان – بهارستان
واصفهان پولادشهر محاسبه شده و این نتایج بصورت نموداری با یکدیگر مقایسه
شده است. پژوهش حاضر بیانگر نرخ بازگشت بیشتر توسعه قطارهای منطقه ای (
مادر شهر به شهر جدید ) نسبت به قطارهای درون شهری است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

تعریف مسئله و اهمیت نیاز مطالعه

-۱-۱ مقدمه

-۲-۱ تاریخچه حمل ونقل ریلی

-۱-۳ روند انجام پژوهش

-۱-۴ ساختار پایان نامه

فصل دوم

کاوش در متون

-۱-۲ مقدمه

-۲-۲ تراموا

۲-۳- سیستم والی VAL

-۴-۲ راه آهن سریع معمولی

-۵-۲ راه آهن سریع مدرن

-۶-۲ راه آهن سبک شهری و برون شهری ( LTR )

-۱-۶-۲ بررسی انواع سطوح عملکردی و بهره برداری از قطار های سبک

-۲-۶-۲ سطح خدمتی ۱- ساده ترین سیستم عملکردی

-۳-۶-۲ سطح خدمتی ۲-کمی غیرهمسطح وکنترل کامل مسیر بااستفاده ازچراغ راهنمائی

۴-۶-۲ سطح خدمتی ۳-مسیرزیرگذردرمناطق مرکزی شهرواستفاده ازسیستم رایانهای

۵-۶-۲ سطح خدمتی ۴ -عمده مسیر بصورت زیر گذر و مجرا از ترافیک ووسائل نقلیه

-۶-۶-۲ عملکرد راه آهن سبک در شهرهای در حال توسعه

-۷-۲ تک ریلیها

-۱-۷-۲ منوریل ایستاده

-۲-۷-۲ منوریل آویخته

-۳-۷-۲ منوریل هیبرید

-۸-۲ مترو ( MRT )

-۱-۸-۲ انواع واگنهای سیستم MRT

-۲-۸-۲ وسیله نقلیه طرح سیستم MRT

فصل سوم

بررسی روشهای مختلف ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی سیسمتهای حمل ونقل

-۱-۳ اهداف و معیارهای ارزیابی سیستم های حمل ونقل ریلی

-۲-۳ روشهای ارزیابی اقتصادی

-۳-۳ روشهای ارزیابی کیفی

-۱-۳-۳ کارائی هزینه

-۲-۳-۳ تکنیک طبقه بندی

-۳-۳-۳ تکینیک امتیاز دهی

-۱-۳-۳-۳ طبقه بندی ترکیبی

-۲-۳-۳-۳ طبقه بندی وزن داده شده

-۳-۳-۳-۳ معیار مقیاس دهی شده

۴-۳-۳-۳ توافق گروهی

فصل چهارم

معرفی ویژگی سفر سازی شهرهای اقماری به مادرشهرموردمطالعه و مقایسه با کالان شهرها

-۱-۴ مقدمه

-۲-۴ مشکلات ترددی کلان شهر اصفهان

-۳-۴ اطلاعات ترافیکی شبکه شهر اصفهان

-۱-۳-۴ تصادفات

-۲-۳-۴ آلودگی هوا

-۳-۳-۴ اتلاف وقت وانرژی

-۴-۴ راهکار ها

-۱-۴-۴ قطار شهر

-۲-۴-۴ معاینه فنی خودرو

-۵-۴ شهرهای اقماری

-۶-۴ ظرفیت شهرهای اقماری مورد مطالعه

-۱-۶-۴ پولاد شهر

-۲-۶-۴ بهارستان

-۷-۴ جمعیت در منطقه

-۱-۷-۴ پولاد شهر

-۲-۷-۴ بهارستان

-۸-۴ وضعیت موجود ترددو رفت وآمد در منطقه شرایط حاضر ترافیک

-۱-۸-۴ پولادشهر

-۱-۱-۸-۴ وضعیت موجود وسائل نقلیه حمل مسافر

-۲-۱-۸-۴ ترکیب تعداد مسافرین

-۲-۸-۴ بهارستان

-۱-۲-۸-۴ ترکیب تعداد مسافرین

-۹-۴ پیش بینی جمعیت شهرهای اقماری مورد مطالعه

-۱-۹-۴ پیش بینی رشد جمعیت بخش های مختلف اقتصادی

-۱۰-۴ پیش بینی میزان تقاضای سفردر محورهای مورد مطالعه

۱۱-۴ تعیین سهم قطار مسافر ی محورهای مورد مطالعه

-۱۲-۴ بررسی هزینه های احداث مترو از کلان شهرها به شهرهای اقماری

-۱-۱۲-۴ حدودعملیات اجرائی

-۲-۱۲-۴ هزینه های احداث مترو – اصفهان – پولادشهر

-۳-۱۲-۴ هزینه های احداث مترو اصفهان – ذوب آهن

-۴-۱۲-۴ بررسی هزینه های احداث مترو از کلان شهر اصفهان به شهر اقماری بهارستان

-۱۳-۴ بررسی هزینه های احداث مترو در درون کلان شهر اصفهان

-۱-۱۳-۴ هزینه های مترو کاوه – پاسداران

-۲-۱۳-۴ برآورد میزان ادوات ناقله مورد نیاز پروژه

فصل پنجم

ارزیابی مسیرهای مورد مطالعه

-۱-۵ مقدمه

-۲-۵ مهمترین مشکلات حمل ونقل ریلی شهری

-۳-۵ اولویت برای سیستم های حمل ونقل عمومی

-۴-۵ مقایسه هزینه های بهره برداری از سیستم های مختلف

-۵-۵ نتیجه گیری

-۶-۵ ارزیابی مسیرهای مورد مطالعه

-۷-۵ شاخص های ارزیابی

-۸-۵ منافع اقتصادی تبدیل سفرهای شهری به ریلی

-۱-۸-۵ صرفه جوئی در زمان سفر

-۲-۸-۵ کاهش در هزینه خرید و بکار گیری گونه های دیگر حمل و نقل

-۳-۸-۵ نتایج تحلیل اقتصادی

-۹-۵ منافع اقتصادی تبدیل سفرها ازکلان شهر به شهر اقماری بصورت ریلی

-۱-۹-۵ نیازهای ملی

-۲-۹-۵ منافع اقتصادی – اجتماعی احداث متروی اصفهان – بهارستان

-۳-۹-۵ برآورد درآمد حاصل از پروژه

-۴-۹-۵ نتایج تحلیل اقتصادی

-۱۰-۵ منافع اقتصادی – اجتماعی احداث متروی اصفهان – پولادشهر

-۱-۱۰-۵ صرفه جوئی در زمان سفر

-۲-۱۰-۵ کاهش در هزینه گونه های دیگر

-۳-۱۰-۵ صرفه جوئی در هزینه های اقتصادی اسکان جمعیت در شهر اصفهان

-۴-۱۰-۵ برآورد درآمد

-۵-۱۰-۵ نتایج تحلیل اقتصادی پروژه

-۱۱-۵ مقایسه نموداری نتایج ارزیابی

فصل ششم

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع غیر فارسی

پیوست ها

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:193 صفحه

قیمت :10000 تومان

 

           

پایان نامه امکانسنجی ساخت مدل های تقاضای حمل و نقل روستایی

پایان نامه امکانسنجی ساخت مدل های تقاضای حمل و نقل روستایی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل امکانسنجی ساخت و پرداخت مدل های تقاضای حمل و نقل روستایی مطالعه موردی استان همدان

چکیده:
توجه به توسعه روستایی اولاً برای تحقق عدالت بین همه ساکنان بک کشور و
ثانیاً برای توسعه بخش کشاورزی و دامپروری اهمیت فراوان دارد. بی توجهی و
فراموشی روستاهها، در قرون اخیر باعث بروز مشکلات فراوانی برای این جوامع
شده است. حمل و نقل یکی از زیر بناهای توسعه است، دسترسی و استفاده از
امکانات گوناگون و جابه جایی مناسب بار و محصولات از ملزومات توسعه روستایی
است. لازمه هرگونه برنامه ریزی در حمل و نقل روستایی، شناسایی خصوصیات
عرضه و تقاضا موجود آن ها است. با توجه به تفاوت های نرخ سفرها بین روستاها
و شهرها از لحاظ حجم سفر و نوع هدف سفر و همچنین ساعت اوج سفرها، بررسی
امکانسنجی ساخت مدل تقاضا برای راه های روستایی، که هدف این تحقیق است،
ضروری به نظر می رسد.
در این پژوهش عوامل مؤثر در حمل و نقل روستایی شناسایی شده و مختصراً تفاوت
های مدل های تقاضای شهری و روستایی بیان می گردد. مدل سازی مورد استفاده
در این تحقیق، توسط تحلیل رگرسیونی و با روش حذف پسرو صورت می گیرد. با
توجه به مطالعه موردی (استان همدان) برای ۵ هدف اصلی تقاضای سفر کل، مدل
هایی ساخته می شود که پس از اعتبارسنجی آنها، مشخص می گردد فقط مدل های
شغلی، تحصیلی، خرید و فروش و سفر کل معنا دار است. در هر مدل، مهمترین
متغیری را که بر مدل مؤثر است نیز شناسایی می گردد. در مدل شغلی، متغیر نرخ
شاغل بودن، در مدل تحصیلی و خرید و فروش، متغیر فاصله و در مدل تقاضای سفر
کل متغیر های تعداد دانشجو و فاصله بیشترین تأثیر را دارند.
این تحقیق می تواند به مطالعات آنی در زمینه هایی مانند تعمیر و نگهداری
راه های روستایی، ارزیاب فنی و اقتصادی راه های روستایی و سیار مواردی که
در قسمت پیشنهادات این تحقیق بیان می گردد، کمک کند.

 مقدمه:
برای تحقق عدالت، همه ساکنان یک کشور چه شهروندان شهرهای بزرگ و کوچک و چه
روستاییان باید از امکانات برابر زندگی برخوردار باشند. غفلت از این امر در
چند دهه اخیر باعث بروز مشکلات فراوانی مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه
شده است. کشورهایی که بدون داشتن برنامه حساب شده و هماهنگ سعی می کنند
هرچه سریعتر الگوهای ظاهری کشورهای پیشرفته را اجرا نمایند.
لازمه هرگونه برنامه ریزی حمل و نقل، از جمله حمل و نقل روستایی شناسایی
خصوصیات عرضه و تقاضا موجود است. با توجه به این شناخت است که می توان نیاز
ها و مشکلات اصلی روستاییان در زمینه حمل و نقل را مشخص نمود. با توجه به
اطلاعات و آمار و ارقام موجود در شبکه راههای روستایی منطقه ای که به عنوان
مطالعه موردی لحاظ شده (استان همدان)، از چه روشی و راهکارهایی می توان به
امکان سنجی ساخت و پرداخت مدل های تقاضا حمل و نقل روستایی پرداخته شود و
این که آیا اساساً رسیدن به مدل هایی مطمئن جهت توصیف یا پیش بینی متغیرهای
تقاضای حمل و نقل روستایی امکان پذیر است یا خیر؟
این پژوهش با مطالعه موردی تعدادی از روستاهای شهرستان همدان انجام گرفته و
برای روستاهای دیگر که دارای خصوصیات شبیه به آنها باشند قابل تعمیم است.
لازم به ذکر است که از این پژوهشمی توان به عنوان الگویی برای پژوهش های
بعدی در زمینه شناسایی حمل و نقل روستایی در انواع دیگر روستاها نیز
استفاده نمود.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و
نقل امکانسنجی ساخت و پرداخت مدل های تقاضای حمل و نقل روستایی مطالعه
موردی استان همدان :

چکیده:
مقدمه:
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
۱-۲-تعریف مسئله
۱-۳-هدف از تحقیق
۱-۴-اهمیت موضوع
۱-۵-فرض های تحقیق (ساده سازی)
۱-۶-معرفی روش انجام تحقیق
۱-۷-تعاریف مفاهیم و اصطلاحات
۱-۸-مراحل تحقیق (فصول آینده)

فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه
۲-۲-بررسی مطالعات انجام گرفته در مورد حمل و نقل راه های روستایی در داخل کشور
۲-۲-۱-تحلیل سیستم برای ایجاد راههای کم رفت و آمد
۲-۲-۲-دستورالعمل نگهداری راههای روستایی
۲-۲-۳-مطالعات حمل و نقل روستایی شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان
۲-۲-۴-رهنمودهایی برای برنامه ریزی مراکز روستایی
۲-۲-۵-شناخت حمل و نقل روستایی و تحلیل مقدماتی عرضه و تقاضای آن (شهرستان اصفهان)
۲-۲-۶-بررسی تفاوت مدل های تقاضا روستایی با مدل های تقاضا شهری
۲-۳-بررسی مطالعات انجام گرفته در مورد حمل و نقل راه های روستایی خارج از کشور
۲-۳-۱-برنامه ریزی منسجم و یکپارچه قابلیت دسترسی روستایی
۲-۳-۲-سیاست های حمل و نقل روستایی
۲-۳-۳-برنامه ریزی توسعه و گسترش راه های روستایی در هند
۲-۳-۴-طراحی شبکه بهینه راه های روستایی برای کشورهای در حال توسعه
۲-۴-خلاصه مطالعات روش های انجام شده در پیشینه تحقیق

فصل سوم: عوامل مؤثر در حمل و نقل روستایی
۳-۱-مقدمه
۳-۲-برداشت کلی از حمل و نقل روستایی
۳-۳-دسترسی اصلی (اساسی)
۳-۴-برنامه ریزی دسترسی اصلی (اساسی)
۳-۵-برخی اصول اساسی در برنامه ریزی ها قابلیت دسترسی
۳-۶-تأثیر احداث راه های روستایی و برنامه ریزی منسجم حمل و نقل روستایی بر بخش های مختلف
۳-۷-اهداف سفر در روستاها
۳-۸-شاخص های حمل و نقل روستایی

فصل چهارم: متدلوژی تحقیق
۴-۱-مقدمه
۴-۲-روند انجام تحقیق
۴-۳-تحلیل ساختاری امکان سنجی مدل تقاضا برای راه های روستایی
۴-۳-۱-انواع شریان ها و راههای ارتباطی در روستاها
۴-۴-بیان نظری مدل
۴-۴-۱-تحلیل رگرسیونی
۴-۴-۲-انتخاب روش رگرسیونی (رگرسیون خطی یا غیر خطی)
۴-۴-۳-روش های رگرسیونی گام به گام

فصل پنجم: مطالعه موردی (استان همدان)
۱-۵-مقدمه
۵-۲-معرفی و شناخت استان همدان
۵-۳-آمارگیری
۵-۴-تحلیل یک بعدی
۵-۵-ساخت مدل
۵-۵-۱-رابطه بین تقاضای سفر شغلی و متغیرهای مستقل
۵-۵-۲- رابطه بین تقاضای سفر تحصیلی و متغیرهای مستقل
۵-۵-۳- رابطه بین تقاضای سفر خرید و فروش و متغیرهای مستقل
۵-۵-۴- رابطه بین تقاضای سفر اقوام با متغیرهای مستقل
۵-۵-۵- رابطه بین تقاضای سفر پزشکی با متغیرهای مستقل
۵-۵-۶- رابطه بین تقاضای سفر کل و متغیرهای مستقل
۵-۶-اعتبار سنجی مدل
۵-۶-۱-اعتبار سنجی مدل ها به تفکیک هدف سفر
۵-۶-۲-اعتبار سنجی مدل ها در کنار یکدیگر
۵-۶-۳-اعتبار سنجی مدل تقاضای سفر کل
۵-۷-آنالیز حساسیت
۵-۷-۱-روش اول
۵-۷-۲-روش دوم
۵-۸-نوآوری انجام گرفته در مدل سازی
۵-۹-شرایطی که مدل های ساخته شده می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
۵-۱۰-خلاصه نتایج

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۶-۱-نوآوری تحقیق
۶-۲-دستاوردهای تحقیق
۶-۳-مزایا و نحوه کاربرد مدل های ساخته شده
۶-۴-پیشنهادات
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست-نمونه فرم های آماری
چکیده انگلیسی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:140 صفحه

قیمت :10000 تومان

 

         

پایان نامه بررسي اثربخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی بر سلامت روان دانش آموزان

پایان نامه بررسي اثربخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی بر سلامت روان دانش آموزان

توضیحات:
پایان نامه رشته مشاوره با موضوع بررسي اثربخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی بر سلامت روان دانش آموزان، در قالب فایل word و در حجم 2090 صفحه.

بخشی از مقدمه:
دورۀ نوجواني دوره اي است كه در مصادف با تغيير و انتقال استقلال نسبي از والدين و وابستگي به گروه همسالان و دوستان، رشد و تحول مفهوم خود و هويت يابي اجتماعي و جنسي، اتتخاب رشته تحصيلي ، برنامه ريزي براي دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملي هستند كه براي نوجوانان تنيدگي هايي را ايجاد مي كنند (فورنت و همكاران، 1998) اين عوامل تنيدگي زا توأم با خواست ها و تقاضا هاي آموزشي در محيط مدرسه و انتظارات والدين از نوجوانان ، سلامت و بهداشت رواني آنها را به مخاطره مي اندازد و بر عملكرد كلي و تحصيلي آنها تأثير منفي مي گذارد (نايمي  و واينيوماكي، 1999) پژوهش ها حاكي است افرادي كه در رويارويي با چنين مسائلي فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند، آسب پذير بوده و مشكلاتي نظير افسردگي، اضطراب، تنهايي و احساس طرد شدگي ، كمرويي، خشم، تعارض بين فردي و…. را تجربه  مي كنند. در عين  حال پژوهش هاي بيشماري حاكي است كه بسياري از مشكلات بهداشتي و اختلالات رواني – عاطفي ريشه هاي رواني – اجتماعي دارند و ارتقاي مهارتهاي مقابله اي و توانايي هاي رواني – اجتماعي در بهبود و سلامت روانشناختي افراد بسيار مؤثر است. اين توانايي ها فرد را براي مقابله مؤثر باموقعيت هاي تعارض زا ياري مي كند و شخص را قادر مي سازد تا در رابطه با ساير افراد جامعه ، فرهنگ و محيط خود به گونه اي  مثبت و سازگارانه عمل كرده و سلامت به ويژه سلامت رواني خود را تامين كند . به همين دليل در سالهاي اخير آموزش مهارتهاي زندگي  براي آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشكلات و فشارهاي زندگي و ايجاد رفتارهاي مثبت و كاهش رفتارهاي منفي و در نتيجه دستيابي به زندگي موفقيت آميز مورد توجه روانشناسان و دست اندر كاران نظام هاي آموزشي قرار گرفته است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مسأله مورد بررسي
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسأله
1-3- ضرورت و اهميت پژوهش
1-4- اهداف پژوهش
1-5- فرضيه هاي پژوهش
1-6- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها
1-6-1- سلامت روانشناختي
1-6-2- شيوه هاي حل مساله
1-6-3- شيوه هاي حل  تعا رض بين فردي
1-6-4- مهارت جرأت ورزي
فصل دوم: پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري
2-1- مفهوم سلامت
2-2- ابعاد سلامت
2-3-مهارتهاي زندگي و مهارت هاي ارتباطي
2-3-1-حل مساله
2-3-1-1- مؤلفه هاي حل مسأله
2-3-1-2- راهبردهاي مقابله اي
2-3-1-3- سبکهای حل مساً له
2-3-1-4- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد
2-3-2- حل تعارض بین فردی
2-3-2-1- تعریف و ماهیت تعارض
2-3-2-2- انواع تعارض
2-3-2-3- منابع تعارض
2-3-2-4- سبک های حل تعارض
2-3-2-5- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها
2-3-3- جرأت ورزی یا ابزار وجود
2-3-3-1- تعریف جرأت ورزی
2-3-3-2- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی
2-3-3-3- کارکردهای جرأت ورزی
2-3-3-4- سبک های پاسخدهی افراد
2-3-3-5- انواع جرأت ورزی
2-3-3-6- مؤ لفه های جرأت ورزی
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3-1- روش تحقیق  
3-2- متغیرهای مستقل و وابسته
3-3- جامعه آماری
3-4- نمونه و روش نمونه گیری
3-5- ابزارهای جمع آوری اطلاعات
3-5-1- مقیاس SCL-90-R
3-5-2- مقیاس شیوه حل مسأله
3-5-3- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II)
3-5-4- مقیاس جرأتمندی جرابک
3-5-5- دستورالعمل و برنامۀ آموزش مهارت های ارتباطی
فصل چهارم: يافته هاي  تحقيق
4-1- فراوانی گروه ها
4-2-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- بحث و بررسی در مورد یافته های تحقیق
5-2- محدودیت های پژوهش
5-3- پیشنهادات
آزمون SCL-90
5-4- مفهوم سلامت
5-5- ابعاد سلامت
– سلامت روان شناختي:
5-6-مهارتهاي زندگي و مهارت هاي ارتباطي
5-6-1-حل مساله
5-6-1-1- مؤلفه هاي حل مسأله
الف) جهت گيري به مساله
ب) مهارت هاي خاص حل مساله
5-6-1-2- راهبردهاي مقابله اي
5-6-1-3- سبکهای حل مساً له
5-6-1-4- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد
5-6-2- حل تعارض بین فردی
5-6-2-1- تعریف و ماهیت تعارض
5-6-2-2- انواع تعارض
الف) تعارض فرد با خود
ب) تعارض های گروهی و سازمانی
5-6-2-3- منابع تعارض
5-6-2-4- سبک های حل تعارض
5-6-2-5- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها
منابع

 

پایان نامه بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

پایان نامه بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

توضیحات:
دانلود پایان نامه بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات، در قالب فایل word، به همراه پرسشنامه مربوطه و بصورت ویرایش شده.

چکیده:
حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند. خدمات گمرکی از عوامل مؤثر در توسعه صادرات کالا و خدمات می باشند.
هدف این پژوهش؛ بررسی تأثیر گمرک الکترونیک بر توسعة صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان گمرک شیراز می باشد. پرسشنامة بکار گرفته شده در این پژوهش؛ پرسشنامه ای خود ساخته بوده و در بردارندة 4 سؤال عمومی و 20 سؤال تخصصی می باشد که به کمک آن، و با کاربرد طیف چند گزینه ای لیکرت، دانسته های نمونة آماری اندازه گیری شده است. روایی و پایایی پرسشنامه تأئید گردیده است. پژوهش حاضر؛ که جامعة آماری آن، کارشناسان و صادرکنندگان استان فارس می باشند؛ از حیث هدف، کاربردی، و از روزنِ چگونگی گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. نتایج این پژوهش حاکی است که با توجه به تأئید تمام فرضیات، از حیث رتبه بندیِ اثرات گمرک الکترونیک با استفاده از دو روش گاتمن و اسپیرمن ، اطلاع رسانیِ به موقع به صادرکنندگان بالاترین اولویت را دارا می باشد، و با استفاده از آزمون تی شفاف سازی فعالیت ها بیشترین تأثیر را بر توسعة صادرات دارد.

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسأله
1-3 فرضیات تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-5 محدودیت های تحقیق
1-6 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
1-7 روش انجام تحقيق
1-8 واژگان كليدي
1-8-1 تجارت الکترونیکی
1-8-2 گمرک الکترونیکی
1-8-3 صادرات
1-8-4 پنجرة واحد
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 تعریف تجارت الکترونیک
2-3 تاريخچه تجارت الكترونيكى
2-4 انواع تجارت الکترونیک
2-5 چارچوب تجارت الكترونيك
2-6 مراحل تجارت الكترونيك
2-7 مدل هاى تجارت الكترونيك
2-8 مزاياى تجارت الكترونيكى
2-9 موانع تجارت الكترونيكى
2-10 تجارت الکترونیک و ارتباط آن با گمرک
2-11 سازمان گمرک
2-12 تعريف گمرك به عنوان يك اصطلاح بين المللي
2-13 بیانیه مأموریت گمرک
2-14 چشم انداز گمرک
2-15 نقش گمرك
2-16 وظايف گمرك
2-17 ساختار سازمانی گمرک ایران
2-18 مشکلات و چالش های گمرکات ایران
فرایند اظهارکالا به گمرک به روش سنتی و نحوه ترخیص کالا
2-20 مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرایند امور گمرکی
2-21 گمرک الکترونیک
2-22 تعاریف گمرک الکترونیکی
2-23 فواید و مزایای بهره گیری از گمرک الکترونیک در امور گمرکی مربوط به صادرات
2-24 بنابراین اهم وظایف گمرک الکترونیکی
2-25 تعاریف کلی از پنجره واحد
2-23 رایج ترین مدل های پنجره واحد
2-26 پنجره واحد در دیگر کشورها
2-27 پیشنهاداتی برای تاسیس یک پنجره واحد موفقیت آمیز
2-28 پیشینه تحقیق
2-29 اهمیت پیشینه در تحقیقات
فصل سوم : روش انجام پژوهش
3-1 مقدمه
3-2 روش انجام تحقیق
3-3 جامعه آماری
3-4 نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-5 روش گردآوری اطلاعات
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات
3-7 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
3-7- 1 روایی
3-7-2 پایایی
3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ
3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده ها
4-3 تحلیل های توصیفی
4-3-1 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان
4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سابقه فعالیت پاسخ دهندگان
4-3-3 نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی
4-5 آزمون فرضیه ها
4-5-1 آزمون فرضیه اول
4-5-2 آزمون فرضیه دوم
4-5-3 آزمون فرضیه سوم
4-5-4 آزمون فرضیه چهارم
4-6 خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول
5-2-2 نتیجه گیری از فرضیه دوم
5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه سوم
5-2-4 نتیجه گیری از فرضیه چهارم
5-4 پیشنهادات
5-5 موانع تحقیق
5-5-1 راهکارهای رفع موانع
منابع و مأخذ
پرسشنامه

 

پایان نامه بررسی ارتباط عملکرد بنادر با رشد اقتصادی

پایان نامه بررسی ارتباط عملکرد بنادر با رشد اقتصادی

توضیحات:
  بررسی ارتباط عملکرد بنادر با رشد اقتصادی، در قالب فایل word و در حجم 97 صفحه، بصورت کاملا ویرایش شده، تهیه شده در سال 1394.

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر عملکرد بنادر بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف انجام شد. فصل اول از این پژوهش به مرور کلیات پژوهش اختصاص یافت. در این فصل توضیح مختصری درخصوص ارتباط عملکرد بنادر با رشد اقتصادی تحت عنوان تعریف مسئله ارائه شده و سپس ضرورت و اهمیت پژوهش، فرضیات پژوهش و اهداف پژوهش به طور مختصر شرح داده می شود و همچنین روش های دست یابی به این اهداف نیز مشخص خواهد شد. لذا در آخر هم واژگان کلیدی پژوهش به طور جداگانه ای تشریح می شوند. در فصل دوم به پیشینه و ادبیات پژوهش پرداخته شده و ابتدا نگاهی اجمالی به بنادر مهم ایران و جهان شده است و سعی شده تا برخی از ویژگی¬های مهم این بنادر بر شمرده شوند. در انتهای این فصل نیز سعی شده تا برخی از مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش مرور شوند. در فصل سوم روش  تحقیق مرور شده  است و سعی شده تا روش پژوهش تحلیل رگرسیونی با دقت بیشتری مورد بررسی و معرفی قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق هم شامل داده های مجموعه ای متشکل از 153 کشور برای بازه زمانی 2004 تا 2014 به صورت تجربی بوده است. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیونی در این فصل در قالب جدول ارائه شد. در فصل چهارم هم به سئوالات پژوهش پاسخ داده شد و فرضیه های مطرح شده در فصل نخست بررسی شدند و به ارائه نتایج برآورد مدل پرداخته شد. در آزمون فرضیه های پژوهش، نتایج ارائه شده نشان می دهد که ضریب شاخص عملکرد بنادر در سطح معنی داری بسیار بالایی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. این نتیجه حاکی از این است که فرضیه اصلی پژوهش نیز مورد تأیید قرار می گیرد. سایر نتایج بدست آمده در این پژوهش نیز نشان می دهند که سه متغیر نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی دارای آثار مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف بوده اند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1  مقدمه
1-2  بیان مسأله
1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
1-4  اهداف پژوهش
1-5  فرضیات پژوهش
1-6  روش انجام تحقيق
1-7  واژگان کلیدی
1-7-1  عملکرد بنادر
1-7-2  رشد اقتصادی
1-8  متغیرهای پژوهش
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1  مقدمه
2-2  معرفی مهمترین بنادر ایران   
2-2-1  ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟   
2-2-2 بندر شهید رجایی   
2-2-3  بندر شهید بهشتی   
2-2-4  بندر امام خمینی   
2-2-5  بندر چابهار   
2-2-6  بندر بوشهر  
2-2-7  بندر امیراباد   
2-2-8  بندر خرمشهر   
2-3  معرفی مهمترین بنادر جهان   
2-3-1  بندر شانگهای   
2-3-2  بندر هنگ‌کنگ   
2-3-3  بندر سنگاپور   
2-3-4  بندر بوسان   
2-3-5  بندر جبل علی   
2-3-6  بندر روتردام   
2-3-7  بندر هامبورگ   
2-4  اهداف كيفي سازمان بنادر و دريانوردي   
2-5  اهداف كمي سازمان بنادر و دريانوردي   
2-6  مزيت بالاي ايران نسبت به ساير كشورها   
2-7  طرح جامع بنادر بازرگانی   
2-8  نقش دریاها و صنایع و خدمات دریایی در توسعه اقتصادی کشور   
2-9  مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش   
فصل سوم: روش تحقیق
3-1  مقدمه
3-2  انواع تحقیقات
3-3  روش تحقيق همبستگي و رگرسيون
3-4  انواع روش رگرسیون
3-5  روش انجام تحقيق
3-6  جامعه آماری
3-7  اهداف پژوهش
3-8  فرضیات پژوهش
فصل چهارم: معرفی مدل و ارائه نتایج
4-1  مقدمه   
4-2  معرفی مدل و نمونه   
4-2-1  تولید ناخالص داخلی (yit)   
4-2-2  نیروی کار(L)   
4-2-3  شاخص سرمایه (K)   
4-2-4  متغیرهای کنترل (CVj)   
4-2-5  شاخص کارآیی بنادر   
4-2-6  معرفی نمونه
4-3  ارائه نتایج   
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
5-1  خلاصه پژوهش
5-2  نتیجه گیری
5-3  پیشنهادات پژوهش
منابع و مآخذ

 

پایان نامه بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین

پایان نامه بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین

توضیحات:
  بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین، در قالب فایل word و در حجم 75 صفحه، بصورت ویرایش شده و همراه با پرسشنامه مورد استفاده.

چکیده:
اين تحقيق در 5  فصل تنظيم شده است. فصل اول طرح تحقیق: که شامل موضوع، اهمیت و فایده تحقیق، علت و هدف تحقیق، طرح مسئله، فرضیه ها، تعریف واژه ها، روش تحقیق می باشد. فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق که در این فصل با استفاده از منابع موجود، سابقه بحث به صورت منظم و بر اساس مسیر تکاملی تاریخی آن ارائه می شود که ممکن است شامل تعاریف برخی مفاهیم، نظریات، مدل ها و تاریخچه می باشد. فصل سوم انتخاب حجم نمونه با توجه به ویژگی های جامعه آماری می باشد. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه ها و یافته های تحقیق می باشد. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری تحقیق می باشد که در این فصل اقدام به نظریه پردازی می شود و در پایان پیوست ها، منابع و مأخذ آورده می شود.

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسأله
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-5 فرضيات تحقیق
1-6 روش انجام تحقيق
1-7 متغیرهای تحقیق
1-8 واژگان كليدي
1-8-1 بیمه
1-8-2 بیمه نوین
1-8-3 تجارت الكترونيك
1-8-4 عوامل انساني
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 تعاريف کلی از بيمه
2-3 عناصر تشكيل دهنده بيمه
2-3-1 خطر
2-3-2 حق بيمه
2-3-3 خسارت
2-4 انواع کلی بيمه
2-5 انواع کلی تقسیمات بیمه در ایران
2-6 تاریخچه شرکت بیمه نوین
2-7 انواع خدمات بیمه ای بیمه نوین
2- 8 مأموريت
2-9 چشم انداز
2-10 حوزه هاي راهبردي، اهداف و راهـبردهاي اصـلي شرکت بيمه نوين
2-11 سهامداران شرکت بیمه نوین
2-12 تعریف تجارت الکترونیک
2-13 تاريخچه تجارت الكترونيكى
2-14 انواع تجارت الکترونیک
2-15 چارچوب تجارت الكترونيك
2-16 مراحل تجارت الكترونيك
2-17 مدل هاى تجارت الكترونيك
2-18 مزاياى تجارت الكترونيكى
2-19 موانع تجارت الكترونيكى
2-20 پیشینه تحقیق
2-21 اهمیت پیشینه در تحقیقات
فصل سوم: روش های انجام تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش انجام تحقیق
3-3 جامعه آماری
3-4 نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-5 روش گردآوری اطلاعات
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات
3-7 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
3-7- 1 روایی
3-7-2 پایایی
3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ
3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف
3-8 روش تجزیه و تحلیل دادها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده ها
4-3 تحلیل های توصیفی
4-3-1 جدول و نمودار مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
4-3-2 جدول و نمودار مربوط به سن پاسخ دهندگان
4-3-3 جدول و نمودار مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان
4-3-4 نمودار مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی
4-5 آزمون فرضیه ها
4-5-1 آزمون فرضیه اول
4-5-2 آزمون فرضیه دوم
4-5-3 آزمون فرضیه سوم
4-5-4 آزمون فرضیه چهارم
4-6 خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول
5-2-2 نتیجه گیری از فرضیه دوم
5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه سوم
5-2-4 نتیجه گیری از فرضیه چهارم
5-3 نتیجه گیری کلی تحقیق
5-4 راهکار ها و پیشنهادات
منابع و مآخذ
پرسشنامه