10 موضوع پایان نامه با ترجمه (کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها )

10 موضوع پایان نامه با ترجمه (کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها )

پایان نامه بررسی رابطه مادر – کودک و عزت نفس در میان زندانیان معتاد

/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
زندگی خانواده نقش اساسی در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد. خانواده اولین و مهم‌ترین بافت اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می سازد. در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم. تقریبا همه کودکان در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکلاتی می‌شوند و استرس و تعارضی را که به دنبال می‌آید، می‌تواند به مشکلات رفتاری-عاطفی و یادگیری در آن‌ها بینجامد. اکثر مشکلات رفتاری کودکان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده به‌ویژه والدین می‌باشد. به عبارت دیگر وجود مشکلات رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش‌های تربیتی نادرست والدین و تعاملات معیوب آن‌ها با فرزندان ارتباط دارد.
درمورد نقش مادر در خانواده بايد گفت که مادر ، مؤثرترين عامل تربيت و تامين کننده سلامت روحي ، رواني و جسماني فرزندان است . نقش اساسي مادران در تربيت موجب شده است که در نظام تربيتي و حقوقی اسلام ، به مادران توجهي خاص شود . محبت مادر به فرزند چنان تاثيرگذار است که هيچ چيزي نمي تواند جاي آن را بگيرد . نوازش مادر يکي از غذاهاي روحي کودک است و مادر بايد به اندازه لازم ، فرزند خود را از اين غذاي روحي بهره مند سازد .

تعداد صفحات: 61

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول (طرح تحقیق)
مقدمه 1
بیان مسئله 3
سوالات تحقیق 4
هدف کلی تحقیق 4
ضرورت انجام تحقیق 4
فرضیه ها 6
تعریف اصطلاحات وواژه های تحقیق 6
فصل دوم (بررسی مبانی نظری وپیشینه تحقیق )

مقدمه 8
شیوه های تربیت کودکان 9
عزت نفس درکودکان 19
فرزند یا حاصل وجود مادر25
نظریه های عزت نفس 27
نقش مادردرتربیت فرزند ازنظر قرآن ،سنت وعلم .. 31

نظریه ملانی کلاین 33
مراحل دلبستگی ازنظر جان بالبی34
چگونه اعتماد به نفس در کودکان پرورش دهیم35
اعتماد به نفس چیست35
علائم ونشانه های اعتماد به نفس36
نقش والدین در کمک به کودکان 37
فصل سوم (روش اجرای تحقیق)
طرح تحقیق 40
روش انجام تحقیق40

جامعه آماری 40
حجم نمونه 40
روش نمونه گیری 40
ابزارهای اندازه گیری 41
روایی آزمون 42
اعتبار آزمون 42
فصل چهارم (تجزیه وتحلیل داده ها)
مقدمه 44

نمونه آماری وگروههای فرعی آن 44
میانگین وانحراف معیار متغیر ها 44
پاسخ به سوالات پژوهشی 45
فصل پنجم (خلاصه ونتیجه گیری)
مقدمه 49

تفسیر نتایج 49
تفسیر فرضیه ها 50
محدودیتها 51
پیشنهادات 52
منابع 53
پیوستها
آزمون عزت نفس روزنبرگ
آزمون مادر وکودک

پایان نامه بررسی تاثیر جوی روانی اجتماعی کلاس در پیشرفته دانش آموزان

/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
بنابر نظرات ، متخصصان تعليم وتربيت دورة ابتدايي يکی ازمهمترين سطح آموزشی است که درحقيقت ارکان وبنيان آموزشهای کلاسيک برآن استواراست . گفته شده است که سوادارتباط مستقيمی بافرهنگ داردوفرهنگ خودبه دوطبقه خاص وعام ويافرهنگ شخصی واجتماعی تقسيم می شود.
آنچه به نظرمی رسد فرهنگ غيرازسواداست امابايد توجه داشت که جهان بينی وبينش انسان به وسيله آن شکل ونشأت می گيرد هيچ کس رانمی توان بدون فرهنگ دانست . زيراروانشناسان ، جامعه شناسان وزيست شناسان براين عقيده اندکه حتی جانوران هم برای خودفرهنگی دارند که درمراحل پايين قراردارند .

تعداد صفحات: 88

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مقدمه
عنوان پژوهش :
) بيان مسئله :
3)سؤالات پژوهش
4)اهداف پژوهش
5)فرضيه های اصلی پژوهش
6) تعارف مفاهيم و واژه ها
الف _ تعارف نظری يا مفهومی
7)متغیرهای پژوهش
2-7)متغير وابسته :
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه
مروری به تحول و پيشرفت تحقيقات در زمينة موضوع
پيشينه تحقيق
2) جايگاه علمی موضوع :
3) بررسی مؤلفه های جو روانی _ اجتماعی کلاس
1-3 )مؤلفه مشارکت
2-3 مؤلفه دلبستگی متقابل بين دانش آموزان :
3-3 مؤلفه برخورداری ازپشتيبانی معلم :
4-3 مؤلفه اهميت دادن به کاروتکاليف :
5-3 نظم وسازماندهی مطالب:
6-3 ) بکاربستن مقررات :
7-3 )مؤلفه نوآوری آموزشی :
تحقيقات انجام شده در ايران :
تحقيقات انجام شده در خارج از کشور
فصل سوم : روش تحقیق
1) روش پژوهش :
2) جامعه پژوهش (آماری ) :
3 ) نمونه و روش نمونه گيری :
4 ) ابزار پژوهش :
5) روش اجرا :
6) ويژگيهای گروههای نمونه :
7) روش های تجزيه و تحليل آماری
نمونه منتخب
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
تجزيه و تحليل داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری
خلاصه و نتايج
نتايج فرعی تحقيق
محدوديتها :
پيشنهادات
پرسشنامه
منابع فارسی

بررسی تاثیر تشویق و تنبیه بر یادگیری دانش آموزان

/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
شايد براي عده اي تصور اينكه بتوان در مدرسه اي از تشويق استفاده كرد كمي دشواراست اما واقعيت اين است كه مي توان در سنگر مدارس شاهد حضور با شكوه معلمان وشاگرداني بود كه با سرمايه از محبت وچهره هاي متبسم ومصصم در تلاش هستند كه در كارهاي خود موفق بوده اند. پس بايد رنگ مدرسه اي يادآور زيبائيها ونيكوئيها باشد. چرا كه هم انسانها بالاخص نوجوانان محبت پذير مي باشند. ولذا نياز به محبت از اساسي ترين نيازهاي هر انسان مي باشد. تشويق نيروها واستعدادهاي دانش آموزان را به كار مي اندازد واستقامت آنها را در كارها زياد مي كند وموجبات سرعت در كارهاي بدني را فراهم مي كند ودر كارهاي فكري موجب سعي وكوشش بيشتري مي گردد .

تعداد صفحات: 91

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت ضرورت تحقیق
هدف های تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
موانع و محدودیت های تحقیق
فصل دوم
ادبیات تحقیق
ایجاد شوق و دلبستگی به علم دانش شاگردان
مواسات و دلسوزی معلم نسبت به شاگردان
فروتنی و نرمش نسبت به دانش آموزان
تشویق شاگردان به اشتغالات علمی و تحریص بر تکرار دروس
احترام به شاگردان و توجه به مزایای انها
محبت درست معلم به متعلم باعث می شود
تاثیر بیشتر تشویق در مقایسه با تنبیه
شرایط تشویق و تنبیه
تنبیه چیست؟
تنبیه در آموزش و پرورش
نکات لازم در چگونگی انجام تحقیق
چگونه باید تنبیه کرد؟
تنبیه شدید بدون توجیه اشتباه دانش آموز
عواقب تنبیه بدنی
تنبیه بدنی کودک را مضطرب و پرخاشگر می کند
تنبیه بدنی از نظر اسلام
تنبیه بدنی از دیدگاه صاحبنظران
مخالفان با تنبیه
موافقان با تنبیه
تشویق دانش آموزان بی علاقه و سهل انگار
نقد و بررسی تحقیقات انجام شده
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
وسایل جمع آوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم
یافته ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات
بررسی سوال اول تحقیق
بررسی سوال دوم تحقیق
بررسی سوال سوم تحقیق
بررسی سوال چهارم تحقیق
بررسی سوال پنجم تحقیق
فصل پنجم
خلاصه و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ
پرسشنامه

پایان نامه بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران

/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
مشاور نه به عنوان یک حرفه و شغل بلکه بعنوان یک وسیه شرعی و اجتماعی همیشه در همه جا وجود داشته است و انسانها بدون هدایت توسط افراد آگاه و دلسوز نمی توانند قابلیت ها و توانایی های درونی خود را بشناسند و آنها را به درستی به کار گیرند. تشخیص قابلیت ها و نحوه تحقق آنها، مستلزم وجود افرادی است که نقش مشاوره را به عهده گیرند.(طیب زاده، سایت google)برنامه های مشاوره و راهنمایی مدارس یکی از پیشرفت های آموزش و پرورش قرن پیشین است که از شاخص های مدنیت و اداره علمی جامعه به شمار می رود.مشاوره یک رابطه یاورانه دو طفه است که بر نیاز فرد به رشد، سازگاری، تصمیم گیری و حل مشکل تکیه دارد.( گیبسون، 1373) مشاوره ای رابطه ای است منحصر به فرد که در آن مراجع فرصت یادگرفتن، احساس کردن، فکر کردن،تجربه کردن و تغییر دادن به شیوه ای متناسب با خود ، داده می شود.

تعداد صفحات: 129

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول: طرح تحقیق 12
مقدمه 13
بیان مسئله 15
اهمیت و ضرورت تحقیق 18
اهداف تحقیق 20
سوالات تحقیق 21
تعاریف عملیاتی 22
فصل دوم: ادبیات یا پیشینه تحقیق 26
بخش اول: مبانی نظری 27
تاریخچه راهنمایی 28
تاریخچه راهنمایی و مشاوره در ایران 29
تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان 39
ضرورت راهنمایی و مشاوره 41
محاسن و معایب راهنمایی و مشاوره 44
عوامل مؤثر در ضرورت فکر راهنمایی و مشاوره توسعه آن در نظامهای آموزش و پرورش 46
عمده ترین اهداف که از طریق خدمات راهنمایی و مشاوره به دست می آید 48
نقش مشاوره در امور تحصیلی 51
نقش مشاوران در تامین بهداشت روانی دانش آموزان 52
نگرش مشاوران به خود و رسته خود 55
آمیختن نقش مشاور با سایر نقش ها 56
نگرش اجتماع (مردم و نمادهای اجتماعی) 57
شیوه های ارتقای جایگاه مشاوران در مدارس 58
نظرات ویلیامسون درباره مشاوره 58
الف- مشاوره مستقیم 59
ب- مشاوره غیرمستقیم 63
ج- مشاوره انتخابی 64
نظریه راجز درباره مشاوره 69
نظریه مراجع- کانونی راجر بر این اصول استوار است 70
بخش دوم: پیشینه تحقیق 74
جایگاه مشاوران مدارس و موانع مشاوره: حس کنجکاوی و همکاران 75
تحقیق جرج و کریستبانی1990 77
تحقیق شرتزواستون 1974 77
شفیع آبادی، 1377 78
احمد و باباگلی 1374 78
فصل سوم: روش اجرای تحقیق 80
مقدمه 81
روش تحقیق(مطالعه) 82
جامعه آماری 83
نمونه آماری 83
روش نمونه گیری 83
ابزار جمع آوری اطلاعات 84
روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 84
فصل چهارم: یافته های تحقیق 86
تحلیل توصیف 87
تجزیه و تحلیل استنباطی 116
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات 118
نتیجه گیری و بحث نتایج 119
محدودیتها 124
پیشنهادات 125
منابع و مآخذ 127
پرسشنامه
بخش اول: توصیف اطلاعات 87

جدول شماره یک(1)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان 88
جدول شماره دو(2)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران دربرنامه درسی و روشهای صحیح مطالعه دانش آموزان 89
جدول شماره سه(3)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در دادن اطلاعات لازم تحصیلی به دانش آموزان 90
جدول شماره چهار(4)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 91
جدول شماره پنج(5)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در شناساندن تواناییها و محدودیتها به دانش آموزان 92
جدول شماره شش(6)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در آگاه نمودن دانش آموزان از مسائل دوران بلوغ و نوجوانی 93
جدول شماره هفت(7)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در شناساندن مشاغل به دانش آموزان 94
جدول شماره هشت(8)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در آگاه نمودن دانش آموزان از میزان نیازمندیهای شغلی جامعه 95
جدول شماره نه(9)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در شناساندن معایب و محاسن مشاغل 96
جدول شماره ده(10)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران کمک نمودن به دانش آموزان در دوستیابی و ارتباط با آنها 97
جدول شماره یازده(11)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در افزایش اعتماد به نفس در دانش آموزان 98
جدول شماره دوازده(12)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در ایجاد تفاهم بین دانش آموزان و والدین شان 99
جدول شماره سیزده(13)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در ایجاد رابطه حسنه بین دانش آموزان و خانواده آنان 100
جدول شماره چهارده(14)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در هنگام گفتگو با آنها و نگاه کردن آنها 101
جدول شماره پانزده(15)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه مشاوران حتماً باید از جنس خودشان باشد 102
جدول شماره شانزده(16)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه هنگام ارتباط مشاور با آنان، خوشرو و خندان می باشد 103
جدول شماره هفده(17)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه اسرار محرمانه خود را در اختیار مدیر و دبیران قرار می دهند 104
جدول شماره هیجده(18)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه مشاور آنان را در مقررات آموزشی و انضباطی مدرسه یاری می دهد. 105
جدول شماره نوزده(19)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه مشاوران به آنان کمک می کنند تا رضایت بیشتری از زنندگی داشته باشند 106
جدول شماره بیست(20)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه مشاوران آنان را در چگونگی تطبیق تواناییهای آنان با انتظارات والدین شان یاری می کند. 107
جدول شماره بیست ویک(21)-توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان در ارتباط با نحوه ی رارائه خدمات مشاوره ای مشاوران مدرسه 108
جدول شماره بیست و دو(22)-توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان درمورد عملکرد مشاوران در رابطه با هدایت تحصیلی آنان 109
جدول شماره بیست و سه(23)- توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان نسبت به مطرح نمودن اسرار خود با مشاوران 110
جدول شماره بیست و چهار(24)- توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان از عملکرد مشاوران در راهنمایی آنان جهت دوستیابی 111
جدول شماره بیست و پنج(25)- توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان ازعملکرد مشاوران در هدایت شغلی 112
جدول شماره بیست و شش(26)- توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاوران در ایجاد تقاهم بین آنان و والدین و دیگر افراد خانواده 113
جدول شماره بیست و هفت(27)- توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاوران در آگاه سازی آنان نسبت به مسائل نوجوانی و بلوغ 114
جدول شماره بیست و هشت(28)-توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان نسبت به اینکه مشاوران باید همجنس باشند 115
بخش دوم: تحلیل اطلاعات 116
جدول شماره بیست و نه(29)-رابطه بین نگرش نسبت به عملکرد خدمات مشاوران و پایه تحصیلی 117

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر استرس دانش اموزان از دیدگاه دبیران مربوطه

/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
مفهوم هيجاني موضوعي است كه مورد توجه دانشمندان وفلاسفه قديم بوده است وحتي داروين شواهدي يافت كه در آن همراه با تكامل دستگاه عصبي مركزي،حالات هيجاني نظير: ترس،خشم ولذّت جلوه گر مي شود.(اتكسيون 1986؛ترجمه براهني 1380)
ولي بررسي علمي ودقيق آن به دهه ي گذشته بر مي گردد كه ابتدا در سال 1990پيتر سالوي هوش هيجاني را مطرح كرد و آن را به صورت توجه به هيجان ها وكاربرد مناسب آنها در روابط انساني،درك احوال خود وديگران،خويشتن داري وتسلّط بر خواسته هاي آن،همدلي با ديگران واستفاده مثبت از هيجانها در تفكروشناخت مطرح كردند بعد گلمن 1995 هوش هيجاني را به عنوان يكي از مؤلفه هاي سلامت روان معرفي كردند وبر اين باور بود كه براي ارتقاءسلامت روان افراد بايد مؤلفه هاي هوش هيجاني را در افراد پرورش داد. هم چنين اون بار آن نيزبا طرح نظر خود تحت عنوان بهره هيجاني آن را عبارت از قابليت ها ومهارت هائي مي دانند كه بر روي توانايي فرد براي مقابله مؤثر با احتياجات محيط وفشارهاي آن اثر مي گذارد بطور خلاصه گفته مي شود كه ميزان هوش nافراد،ضامن موفقيت آنها در درازمدت وكل زندگي نمي باشد بلكه ويژگيهاي ديگري براي برقراري ارتباطات مناسب انساني وموفقيت در زندگي لازمست كه هوش هيجاني ناميده شود وطرفداران اصلي روان شناسي انسان گرايانه در اين دهه گودون آلبورت،آبراهام مازلو و كارل راجرز عقيده دارند كه يكي از احتياجات ضروري وجنسي انسان اين است كه نسبت به خودش احساس خوبي داشته باشد هيجان هاي خود را مستقيماًتجزيه نمايد واز نظر هيجاني رشد كند.

تعداد صفحات: 80

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول(كليات تحقيق)
مقدمه 2
بيان مسئله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 4
اهداف تحقيق 5
اهداف اصلی 5
اهداف فرعی 5
فرضيه تحقيق 6
سوالات اصلی 6
سوالات فرعی 6
تعاريف عملياتي 7
فصل دوم(پيشينه و ادبيات تحقيق)
هوش هيجاني را بشناسيم 9
چگونه مي توان در هوش هيجاني پيشرفت كرد؟ 11
مؤلفه هاي هوش هيجاني 14
سنجش براي هوش هيجاني 16
هوش هيجاني EI 17
اهميت اندازه گيري هوش هيجاني 20
تعريف و پيشينه هوش هيجاني 21
پیشینه تحقیق 35
عنوان صفحه

فصل سوم(روش تحقيق)
جامعه آماری 37
نمونه آماری 37
روش نمونه گیری 37
نتیجه گیری از تحلیل 52
گروه های هدف 52
فصل چهارم(يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها)
مقدمه فصل چهارم 56
جدول نمرات خام آزمودني ها از آزمون هوش هيجاني وضعف رواني 57
بررسي رابطه بين اضطراب و هوش هيجاني 59
نمرات خام آزمودني هاي از آزمون وسواس در گروه دختران و پسران 60
مقايسه اضطراب در بين دختران و پسران 61
نمرات خام آزمودني ها از آزمون هوش هيجاني در بين دختران و پسران 62
مقايسه هوش هيجاني در بين دختران و پسران 64
فصل پنجم(بحث و نتيجه گيري)
بحث و نتيجه گيري 66
پيشنهادها 68
محدوديت هاي تحقيق 69
ضمائم 70
منابع و مآخذ 80

پایان نامه بررسی وضعیت موجود امکانات مدرسه ای و تاثیر آن بر رضایت شغلی معلمان

/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
شناسايي و ايجاد انگيزه در افراد جامعه و راهنمايي آنها براي آنكه بتوانند مشاغلي را انتخاب نمايند كه توانايي واستعداد انجام آن را دارند مي تواند گام بزرگي در راه رسيدن به رضايت شغلي باشد، فردي كه با توجه به علايق و استعدادهايش و با انگيزه، شغلي را انتخاب كند نسبت به كساني كه بدون آگاهي از شغل و تصادفي شغلي را انتخاب مي كنند، رضايت خاطر بيشتري خواهند داشت و البته اين رضايت خاطر زماني بيشتر مي شود كه فرد با گذراندن دوره هاي آموزشي احساس آمادگي بيشتري مي كند زيرا كه آمادگي بيشتر سبب موفقيت در كار و نهايتا رضايت بيشتر از شغل مي شود.
هر فردي بايد سرانجام با توجه به رغبتها و استعدادهاي خود و نياز جامعه شغل مناسبي را برگزيند. در جوامع صنعتي برخلاف جوامع سنتي هيچگاه مشاغل افراد از قبل تعيين شده نيستند بلكه رغبتها،‌تواناييها، استعدادها و نيازهاي شغلي جامعه تعيين كننده شغل آينده فرد مي باشد.

تعداد صفحات: 79

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق:
اهداف تحقيق:
فرضيه هاي تحقيق:
متغيرها :
تعريف اصطلاحات
فصل دوم : پیشینه تحقیق
مقدمه
2-1- بخش اول – رضايت شغلي
2-1-1- تعاريف رضايت شغلي
2-1-2- مفهوم رضايت شغلي
2-1-3- ويژگيهاي رضايت شغلي
2-1-4- ابعاد رضايت شغلي
2-1-5- نظريات رضايت شغلي
2-1-5-1- نظريه انتظار
2-1-5-2- الگوي پورتر – لالر
2-1-5-3- نظريه برابري
2-1-5-4- نظريه اختلاف
2-1-5-5- تئوري ارزشي لاك
2-1-5-6- نظريه سلسله مراتب نيازهاي مزلو
2-1-5-7- نظريه دو عاملي هرزبرگ
2-1-5-8- مطالعات ادوين لاك
مطالعات وود و لبود:
2-1-5-9- نظريه ويژگيهاي ضروري شغل
2-1-5-10- نظريه نقشي:
2-1-5-11- تئوري دوعاملي انگيزش و بهداشت
2-1-5-12- نظريه كامروايي نيازي:
2-1-5-13- نظريه گروه مرجع:
2-1-6- مدل هاي رضامندي شغلي
2-1-7- عوامل موثر بر رضايت شغلي
2-1-7-1- عوامل سازماني
2-1-7-2- عوامل فردي
2-1-7-3- عوامل محيطي:
2-1-7-4: ماهيت كار
2-1-8- اندازه گيري رضايت شغلي
2-1-9- شاخصها و پيامدهاي رضايت و عدم رضايت شغلي
2-1-9-1- جايگزيني نيروي كار
2-1-9-2- غيبت و جابجايي
2-1-9-3- تخلف و رفتارهاي ضد توليدي
2-1-9-4- انگيزه و عملكرد كاركنان:
2-1-9-5- فعاليتهاي اتحاديه‌گرايي:
2-1-9-6- سلامت جسماني:
2-1-9-7- سلامت روحي:
2-2- بخش دوم: نقش مدير در رضايت شغلي
پيشينه مديريت آموزشي
سبكهاي مديريت هرسي و بلانچارد
1- سبك دستوري يا وظيفه مدار قوي و رابطه مدار ضعيف
2-سبك ارشادي يا وظيفه مدار قوي و رابطه مدار قوي
3- سبك مشاركتي يا سبك وظيفه مدار ضعيف و رابطه مدار قوي
4-سبك تفويضي يا وظيفه مدار ضعيف و رابطه مدار ضعيف
2-3- بخش سوم:‌عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي
عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي:
عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي
هوش و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي
انگيزش و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي:
خانواده و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي
ارزشيابي و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي :
كاركردهاي عمده ارزشيابي:
تحقيقاتي كه در زمينه رضايت شغلي در خارج از كشور صورت گرفته است:
برخي از تحقيقات كه دراين زمينه درايران صورت گرفته است:
فصل سوم : روش تحقیق
جامعه تحقيق
نمونه تحقيق و روش نمونه گيري
روش تحقيق
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم : یافته های تحقیق
مقدمه
جداول و نمودارها
فصل پنجم : نتیجه گیری
اثبات فرضيه ها:
نتيجه گيري كلي:
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم
پرسشنامه

پایان نامه تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان

/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
این پژوهش تحت عنوان تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره اول ابتدایی صورت گرفته است.
جامعه آماری شامل60 نفر ، که انتخاب آنها بصورت کاملاً تصادفی می باشد. با توجه به اینکه پژوهشهای متعدد در مورد پیشرفت تحصیلی صورت گرفته ، اما هنوز بسیاری از زوایای این امر مهم ناشناخته باقی مانده و کشور ما با وجود سرمایه گذاری ها و صرف هزینه های کلان هنوز موفقیت های لازم را در این زمینه کسب نکرده است این پژوهش در صدد است تا زاویه ای دیگر از این پدیده را روشن کند و مسئولین آموزشی را برای رسیدن به اهدافشان یاری نماید.
امروزه این نکته در زمینه تربیت مسلم است که متناسب بودن برنامه و محتوای آموزشی با مراحل تحول دانش آموزان باعث فهم مطالب و اجتناب از انباشن حافظه می گردد و یک ضرورت آموزشی محسوب می شود.

تعداد صفحات: 119

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
مقدمه 1
فصل اول.
بيان مسئله 10
ضرورت و اهميت تحقق 11
اهداف تحقيق 13
5-تعريف اصطلاحات تحقيق 15
6-سئوالات تحقيق 15
7- تعاريف عملياتي 16
7-فرضيه تحقيق 18
8-متغير ها 18
فصل دوم – پيشينه مطالعاتي
9- تاريخچه آموزش در دوران كودكي در جهان 19
10- تاريخچه آموزش و پيش دبستاني در ايران 21
11- سير فرهنگ و تعليم و تربيت در اروپا 24
12- تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام 31
13- مرور اجمالي بر آموزش پيش دبستاني در كشور هاي مختلف جهان 32
14- تاثير اشتغال مادران بر عملكرد كودكان پيش دبستاني 40
فصل سوم- روش تحقيق
16- مقدمه 77
17-جامعه آماری 79
18-نمونه آماری 79
19-روش جمع آوري اطلاعات 80
20- تجزيه و تحليل داده ها 81
21-آزمون T 81
22-ویژگی های توزیعای T استودنت 82
23-آزمون T مقایسه میانگین های مستقل 82
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
24- خلاصه نتايج آماري 86
25- جدول توضيع جدول فراواني درس فارسي 89
26- جدول توضيع فراواني درس رياضي 94
27- ليست نمرات پس آزمون درس املا 96
28- جدول توزيع فراواني درس املا 98
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات
29- خلاصه و نتيجه گيري 103
30- محدوديتهاي تحقيق 107
31- توصيه ها براي تحقيقات بعدي 108
32- منابع 119

نکات کلیدی در جلسه دفاعیه پایان نامه + هفت توصیه برای حضور در جلسه دفاع

بدون شک انجام یک پروژه تحقیقاتی یکی از مهم‌ترین بخش‌های دوره آموزش یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی است. بر همین منوال شاید بتوان جلسه دفاع از پایان‌نامه را مهمترین و به یاد ماندنی ترین خاطرات یک دانشجو، از دوران تحصیلش دانست. خاطره‌ای که خوب یا بد به راحتی فراموش نمی شود. پس هر چه بیشتر سعی کنیم این خاطره از نوع زیبای آن باشد. ارائه شفاهی رایج‌ترین روش دفاع از پایان‌نامه است. در صورت ارائه نامناسب و عدم تسلط بر بیان مطالب و عدم توانایی در انتقال مفاهیم، مطمئناً نتیجه زحمات شما آنطور که فکر میکنید، نخواهد شد. نحوه ارائه شما، در یک زمان ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ای و آنهم فقط برای یکبار، تاثیر زیادی در کسب نمره و سرنوشت آینده علمی شما خواهد داشت. در این مقاله نکات مهم و کلیدی جهت یک ارائه موثر و کارآمد بطور کامل تشریح شده است.

موضوعات بحث شده در این مقاله عبارتند از:

۱- ارائه شفاهی پایان نامه

۲- فن خلاصه گویی و اهمیت آن

۳- مهار استرس در جلسه دفاعیه

۴- ارائه ۵ نکته کلیدی در آماده کردن پاورپوینت

۵- ارائه ۲۵ نکته کاربردی و کلیدی در جلسه دفاعیه

+ هفت توصیه برای حضور در جلسه دفاع

 

پایان نامه بررسی ميزان افسردگي در بين دانشجويان

/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
همانطور كه مي دانيم افسردگي و مانيا يكي از اختلالت خلقي شايع مي باشند كه بيشتر اختلالات عاطفي ناميده مي شوند . اختلالات خلقي گروهي از بيماريهاي روانپزشكي مي باشند كه به شكل خلق پايين و تصورات ذهني ناهنجار بروز مي نمايند .
نماي باليني افسردگي مي تواند بصورت خلق افسرده ، احساس نااميدي ، احساس غم ، بي ارزشي ، آشفتگي خواب و اشتها و يا فقدان انرژي و ميل جنسي بروز كند . اين اختلالات مي توانند منجر به مشكلاتي در عملكرد شغلي ـ تحصيلي ـ اجتماعي و روابط بين فردي گردند . بدين منظور و جهت شناخت بيشتر وضعيت و شيوع افسردگي تحقيقي را بر روي دانشجويان پسر بومي و غير بومي دانشگاه تربيت معلم تهران واحد حصارك كرج انجام داديم . مطالعه با استفاده از تست بك (BDI) بر روي 280 نفر از دانشجويان پسر انجام گرديده است .
روش تحقيقي كه از آن استفاده شد ، روش تحقيق يا علّي ـ مقايسه اي با روش آماري مقايسة بين ميانگين دردو گروه مستقل و بااستفاده از فرمول t بوده است . روش نمونه گيري نيز بطور تصادفي ساده و با مراجعه به جدول اعداد تصادفي و به تعداد 140 نفر از هر گروه بوده است .

تعداد صفحات: 77

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
عنوان
تشكر و قدرداني :
چكيده :
فصل اول : مقدمه
1ـ1ـ بيان مسئله
1ـ2ـ اهميت مسئله
1ـ3ـ اهداف تحقيق
بيان فرضيه
1ـ4ـ فرضيه تحقيق
1ـ5ـ اصطلاحات مهم و تعاريف عملياتي متغيرها
1ـ افسردگي
2ـ شيوع
3ـ دانشجوي بومي و غير بومي
فصل دوم : مرور بر ادبيات تحقيق
2ـ1ـ افسردگي
2ـ2ـ نشانه هاي افسردگي
2ـ3ـ طبقه بندي
2ـ4ـ نظريه هاي افسردگي
2ـ5ـ درمان اختلالات خلقي
2ـ6ـ تحقيقات انجام شده درمورد افسردگي دانشجويان
فصل سوم: طرح تحقيق
3ـ1ـ توصيف روش تحقيق
3-2ـ جامعه تحقيق
3-3- روش نمونه گيري
3ـ4ـ متغيرها و كنترلهايي كه اعمال شده است
3ـ5ـ روش جمع آوري داده ها
3ـ6ـ ابزار اندازه گيري
3ـ7ـ روش آماري
فصل پنجم : خلاصه و نتيجه گيري
5ـ1ـ توصيف روش هاي مورد استفاده در تحقيق
5ـ2ـ نتيجه گيري
5ـ3ـ توجيه و تفسير نتايج
5ـ4ـ توصيه براي پژوهشهاي بعدي
5ـ5ـ محدوديتها
منابع فارسي
منابع انگليسي
پيوستها

پایان نامه رابطه استعداد دانش آموزان با رشته تحصيلي انتخاب شده

/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
از بارزترين عوامل موفقيت در توسعه هر كشور را مي‌توان ميزان توفيق در شناسايي، پرورش، به كارگيري توانائيها و استعدادهاي افراد دانست. امروز نقش عمده در اين زمينه را نهاد آموزش و پرورش هر جامعه عهده‌دار است. دستيابي نظام آموزشي به اهداف خود در گرو عوامل بيشماري است كه يكي از اساسي ترين آنها انتخاب رشته تحصيلي است. تحقيق حاضر به نقش و اهميت اين فرايند و به منظور رابطه استعداد دانش‌آموزان با رشته تحصيلي آنها صورت گرفته است و اهداف عمده آن از اين قرار است :
-بررسي ميزان عوامل مختلف در انتخاب رشته.
-بررسي ميزان آگاهي دانش‌آموزان از رشته‌هاي انتخابي.
-مقايسه ميزان تأثيرعوامل مختلف در انتخاب رشته تحصيلي دختران و پسران.
-بررسي وجود تفاوت بين هر يك از ملاكهاي هدايت تحصيلي در رشته‌هاي تحصيلي مختلف.

تعداد صفحات: 103

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چكيده ج
فصل اول : طرح تحقيق
مقدمه 11
بيان مسئله 12
ضرورت و اهميت موضوع 14
هدف كلي 14
اهداف جزيي 15
سوالات تحقيق 15
تعريف نظريه متغيرهاي تحقيق 16
تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق 17
فصل دوم : پيشينه تحقيق
الف ) پيشينه نظري 19
مقدمه 19
اهميت و ضرورت كشف استعداد 20
مفهوم و تعاريفي از استعداد 23
اهداف شناخت استعدادها 24
استعدادهاي عمومي 25
عنوان صفحه
استعدادهاي اختصاصي 26
روشهاي سنجش استعدادهاي دانش آموزان 27
روشهاي شناخت و سنجش استعدادها 28
ارتباط استعداد و رغبت 29
رشته هاي تحصيلي و وجوه تمايز آنها 29
رخالت هاي بي مورد والدين در انتخاب رشته تحصيلي فرزندان 32
آيادر انتخاب رشته هاي تحصيلي استعداد فرزندان را بايد ناديده گرفت 33
ب ) پيشينه نظري 37
تحقيق شماره 1- ارزيابي نحوه هدايت تحصيلي 37
تحقيق شماره 2 – وزارت آموزش و پرورش 39
تحقيق شماره 3- برسي هدايت تحصيلي در مقطع راهنمايي 42
فصل سوم : متدولوژي تحقيق
روش تحقيق 45
جامعه آماري 45
نمونه آماري 46
روش نمونه گيري 46
ابزار تحقيق 46
روشهاي آماري 47
عنوان صفحه
فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها
تجزيه و تحليل يافته ها 49
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري 86
محدوديتهاي محقق 88
پيشنهادات تحقيق 89
كتابنامه 91
ضمايم 93

پایان نامه بررسی عوامل موثر آموزشی بر میزان کمرویی دانش آموزان

/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
کمرویی یکی از مشکلات روانی است که دربعضی از دانش آموزان در سنین کودکی و نوجوانی بروز می کند و همواره مشکلات فراوانی را برای دانش آموزان از جمله افت تحصیلی را فراهم می سازد. بدین منظور محقق به بدنبال ، بررسی عوامل موثر آموزشی بر میزان کمرویی دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهرستان گمیشان بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور 20 نفر از دانش اموزان دختر اول دوره ابتدایی در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته بودکه دارای روایی و پایایی بالایی است. تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت .

تعداد صفحات: 51

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل1 .طرح تحقيق
1-1. مقدمه
1-2. بيان مسئله
1-3. ضرورت و اهميت تحقيق
1-4. اهداف تحقيق
1-5. سوالات تحقيق
1-6. تعريف واژه ها و اصلاحات تحقيق
فصل 2 . مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1. مقدمه
2- 2. تعاریف کمرویی
2- 3 . مفهوم کمرویی در بین روانشناسان و جامعه شناسان
2- 4 . کمروی واقعی کیست
2- 5 . علایم جسمانی کمرویی
2- 6. سنین کمرویی
2- 6 – 1 . کمرویی چگونه بر افراد تاثیر می گذارد
2- 6 – 2 . آثار و نشانه های کمرویی
2- 6 – 3 . ریشه و علل کمرویی
2- 6 – 4 . راههای پیشگیری از کمرویی
2- 7 . پیشنهادات برای کمک به افراد کمرو
2- 10 . پیشینه تحقیق
فصل 3. روش شناسي تحقيق
3-1. مقدمه
3-2. روش تحقيق
3-4. ابزار جمع آوری داده ها
3- 5. جامعه آماري
3- 5 . نمونه آماري
3-6. روش هاي آماري
3-7. تجزیه و تحلیل داده ها
فصل 4 .تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
4-1. مقدمه
4-2. آزمون سوالها
4- 2 – 1 . سوال1
4- 2 – 2. سوال2
4- 2 – 3. سوال3
4- 2 – 4. سوال4
فصل 5 .خلاصه تحقيق،بحث و نتيجه گيري وپيشنهادات
5-1.مقدمه
5-2.خلاصه تحقيق
5-3.یافته های تحقیق
5-4.بحث و نتيجه گيري
5- 5. پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
منابع
پیوست

پایان نامه رابطه سبك يادگيري و مباني تفكر در دانش‌آموزان

پایان نامه رابطه سبك يادگيري و مباني تفكر در دانش‌آموزان/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
هدف كلي تحقيق بررسي رابطه بين سبك‌هاي يادگيري و مباني تفكر در بين دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرگرگان مي‌باشد. روش تحقيق باتوجه به ماهيت تحقيق از نوع همسبتگي است و جامعه آماري تحقيق شامل دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه در سال تحصيلي جاري بوده كه با روش نمونه‌گيري تصادفي از نوع طبقه‌اي براساس جدول كرجسي-مورگان به تعداد 321 نفر گزينش شدند. ابزار تحقيق دو نوع پرسشنامه است، پرسشنامه سبك‌هاي يادگيري (ريكس، 2003) و پرسشنامه مباني تفكر (حسيني، 1391) مورد استفاده واقع گرديد. روش تجزيه و تحليل اطلاعات كاربرد آمار توصيفي و آزمون استنباطي در فرضيه اصلي همبستگي پيرسون و در فرضيه‌هاي فرعي رگرسيون گام‌به‌گام بوده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد در فرضيه اصلي باتوجه به ضريب همبستگي محاسه شده (662/0=r) اين رابطه معنادار بوده است يعني بين سبك‌هاي يادگيري (متغيرهاي پيش‌بين) و مباني تفكر (متغير ملاك) رابطه مثبت داشته‌اند.

تعداد صفحات: 95

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چكيده 1
فصل اول: كليّات
1-1. مقدمه 3
1-2. بيان مسأله 4
1-3. ضرورت و اهميت تحقيق 6
1-4. هدف‌هاي تحقيق 11
1-4-1. هدف كلي 11
1-4-2. هدف‌هاي جزئي 11
1-5. فرضيه‌هاي تحقيق 12
1-5-1. فرضيه اصلي 12
1-5-2. فرضيه‌هاي فرعي 12
1-6. تعاريف نظري 12
1-7. تعاريف عملياتي 13
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1. مقدمه 15
2-2. حل مسأله رويكردي بنيادي 16
2-3. تحليل مفهوم يادگيري 18
2-4. سبك يادگيري 20
2-5. ديدگاه‌هاي سبك‌هاي يادگيري 24
2-6. سبك‌هاي يادگيري تكانشي و تأملي 28
2-7. مدل دان و دان 30
2-8. يادگيري فرايند يادگيري 30
2-9. مباني خلاقيت 33
2-10. آموزش فرايند يادگيري 34
2-11. انواع سبك‌هاي يادگيري 36
2-12. كاربرد سبك‌هاي يادگيري 38
2-13. تعريف تفكر 40
2-14. شناخت مباني تفكر 41
2-15. آموزش در مباني تفكر 42
2-16. مهارت‌هاي تفكر انتقادي از ديدگاه انديشمندان 43
2-17. مباني تفكر براساس الگوي خلاقيت 48
2-18. مولفه‌هاي تفكر خلاق 50
2-19. تحولات مباني تفكر 54
2-20. پيشينه تحقيق 56
2-20-1. تحقيقات داخلي 56
2-20-2. پيشنه تحقيق خارج از كشور 59
فصل سوم: روش تحقيق
3-1. مقدمه 64
3-2. روش تحقيق 64
3-3. جامعه آماري 65
3-4. نمونه آماري و روش نمونه‌گيري 65
3-5. قلمرو موضوعي 65
3-6. قلمرو مكاني 65
3-7. روش جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات 66
الف) روش كتابخانه‌اي 66
ب) روش ميداني 66
3-8. ابزار گردآوري اطلاعات 67
3-9. روايي و پايايي ابزار گردآوري داده‌ها 67
3-10. روش تجزيه و تحليل داده‌ها 67
الف) آمار توصيفي 67
ب) آمار استنباطي 67
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1. مقدمه 69
4-2. يافته‌هاي توصيفي 70
4-3. يافته‌هاي استنباطي 71
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1. مقدمه 80
5-2. بحث و خلاصه تحقيق 81
5-3. نتيجه‌گيري براساس فرضيه‌ها 82
5-4. تحليل و تبيين نتايج 83
5-5. محدوديت‌ها و موانع 85
5-6. پيشنهادات تحقيق 86
5-7. توصيه به محققان 87
منابع و مأخذ 88
الف) منابع فارسي 88
ب) منابع انگليسي 90
جدول 2-1. متغيرهاي چندبعدي سبك يادگيري دان 39

جدول 2-2. ديدگاه نيدلر 43
جدول 2-3. ديدگاه انيس 45
جدول 2-4. ديدگاه انيس 45
جدول 2-5. چمستر و جانسون 46
جدول 2-6. اجزاي تفكر انتقادي (برك) راهكارها 47
جدول 2-7. ديدگاه فاسيون 47
جدول 2-8. منبع آزمون كاليفرنيا 47
جدول 2-9. ديدگاه گيلفورد 53
جدول 2-10. ديدگاه استاين در خلاقيت 53
جدول 2-11. مهارت‌هاي تفكر در برنامه‌ريزي ملي انگلستان (1999) 54
جدول 2-12. ديدگاه بارمستر 55
جدول 2-13. مهارت‌هاي تفكر از ديدگاه پركينز(1985) 55
جدول 2-14. فعاليت‌هاي ذهني 55
جدول 3-1. تناظر پرسشنامه سبك‌هاي يادگيري 66
جدول 4-1. مشخصه‌هاي آمار توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه 70
جدول 4-2. ماتريس ضريب همبستگي متغيرهاي مباني تفكر و پيش‌بيني‌كننده 71
جدول 4-3. ضرايب تحليل رگرسيون استاندارد و غيراستاندارد براي پيش‌بيني مباني تفكر76
جدول 4-4. همبستگي دو متغيره و جزئي پيش‌بيني‌كننده با مباني تفكر 77
جدول 5-4. ضريب همبستگي چندگانه و مجذور همبستگي چندگانه متغيرهاي پيش‌بين77
جدول 4-6. ضراي تحليل رگرسيون استاندارد غيراستاندارد راي پيش‌بيني تفكر 78
نمودار 4-1. همبستگي بين يادگيري بساوايي و مباني تفكر 72
نمودار 4-2. همبستگي بين يادگيري بين‌فردي و مباني تفكر 72
نمودار 4-3. همبستگي بين يادگيري تجسمي و مباني تفكر 73
نمودار 4-4. همبستگي بين يادگيري شنيداري و مباني تفكر 74
نمودار 4-5. همبستگي بين يادگيري درون‌فردي و مباني تفكر 74
نمودار 4-6. همبستگي بين يادگيري حركتي و مباني تفكر75

پایان نامه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان در مناطق روستایی

/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان بندرترکمن می باشد. در روستاهای تابعه شهرستان ترکمن در مجموع 20 مدرسه ابتدایی دایر است. در این 20 مدرسه تعداد 2596 دانش آموز مشغول به تحصیل می باشند که بعضی از این مدارس پسرانه و بعضی دخترانه و بیشتر آنها مختلز اند. در مدارس دخترانه تعداد 190 دانش آموز دختر تحصیل می کنند و در مدارس ابتدایی پسرانه تعداد 574 دانش آموز پسر مشغول به تحصیلی هستند و تعداد 1850 دانش آموز دختر و پسر در مدارس مختلط مشغول فراگیری علوم و دانش اند.
در مدارس ابتدایی روستاهای شهرستان ترکمن 96 نفر معلم مشغول خدمت به دانش آموزانند که از این تعداد 59 نفر خانم و 37 نفر آقا هستند که در پایه های مختلف اول تا ششم مشغول تدریسند که در پایه اول 19 نفر، در پایه دوم 17 نفر، در پایه سوم 19 نفر، در پایه چهارم 12 نفر در پایه پنجم 15 نفر و در پایه ششم 14 نفر به امر مقدس معلمی مشغولند.

تعداد صفحات: 124

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول : كليات تحقيق
1-1 مقدمه 1
2-1 بيان مسأله 2
3-1 ضرورت و اهميت تحقيق 4
4-1 سوال‌هاي تحقيق 7
5-1 هدف تحقيق 10
6-1 تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح 11
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق 13
مقدمه 14
1-2 اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدايي 15
1-1-2 اهداف اعتقادي 15
2-1-2 اهداف اخلاقي 16
3-1-2 اهداف علمي و آموزشي 16
4-1-2 اهداف فرهنگي، هنري 16
5-1-2 اهداف اجتماعي 16
6-1-2 اهداف زيستي 17
7-1-2 اهداف سياسي 17
8-1-2 اهداف اقتصادي 17
2-2 ويژگي‌هاي كودكان در دوره ابتدايي 17
3-2 مواد و برنامه‌هاي درسي دوره ابتدايي 20
4-2 درون داده‌هاي نظام آموزش ابتدايي 22
1-4-2 منابع انساني 22
2-4-2 منابع مادي نظام آموزش ابتدايي 23
1-2-4-2 منابع كالبدي 23
2-2-4-2 منابع تجهيزاتي 25
3-4-2 منابع مالي 25
5-2 تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر دانش آموزان 26
6-2 تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر معلم 28
7-2 تاثير محيط بر فعاليت‌هاي نظام آموزشي 29
8-2 كلاس‌هاي درس چند پايه 30
9-2 مشكلات تحصيلي دانش آموزان در مدارس 32
1-9-2 افت تحصيلي و عوامل موثر بر آن 32
2-9-2 ترك تحصيل 34
3-9-2 نارسايي‌هاي يادگيري ويژه 35
10-2 مشكلات رفتاري دانش آموزان در مدارس 37
1-10-2 ترس از مدرسه 37
2-10-2 فرار از مدرسه 37
3-10-2 اختلال لجبازي و نافرماني 38
4-10-2 رفتارهاي نامناسب يا ناپخته 39
5-10-2 بيش فعلي همراه با كمبود توجه 39
6-10-2 اضطراب 40
7-10-2 بي نظمي در سلوك 41
11-2 مدارس و دانش آموزان موفق 41
12-2 فضاهاي آموزشي مدارس 42
1-12-2 كلاس درس نظري 42
2-12-2 كلاس درس تجربي 43
13-2 فضاهاي پرورشي 45
1-13-2 كتابخانه 46
2-13-2سالن چند منظوره 46
3-13-2 نمازخانه 47
4-13-2 اتاق فعاليت‌هاي پرورشي 47
5-13-2 اتاق بهداشت ركت‌هاي اوليه 47
14-2 فضاي اداري 47
15-2 فضاهاي پشتيباني يا خدماتي 49
1-15-2 سرويس‌هاي بهداشتي 49
2-15-2 آبخوري دانش آموزان 49
3-15-2 انبار نظافت و شستشو 49
4-15-2 انبار تجهيزات و وسايل 49
16-2 فضاهاي گردش 52
1-16-2 راهروها 52
2-16-2 پله‌ها 52
17-2 فضاهاي باز يا محوطه 53
1-17-2 فضاي صف جمع و تفريح 53
2-17-2 فضاي سبز، باغچه و درختكاري 53
3-17-2 پاركينگ وسايل نقليه 54
18-2 مكان يابي واحدهاي آموزش 57
1-18-2 كاربري‌هاي سازگار 57
2-18-2 كاربري‌‌هاي ناسازگار 57
3-18-2 جهت يابي 57
4-18-2 شعاع دسترسي 58
19-2 انجمن اوليا و مربيان 58
20-2 پيشينه تحقيق 61
فصل سوم : روش تحقيق 66
مقدمه 67
1-3 روش تحقيق 67
2-3 جامعه آماري 67
3-3 نمونه و روش نمونه گيري 67
4-3 روش و ابزار جمع آوري اطلاعات 68
5-3 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 69
فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات 70
تجزيه و تحليل سوال 1 71
تجزيه و تحليل سوال2 75
تجزيه و تحليل سوال3 76
تجزيه و تحليل سوال 4 77
تجزيه و تحليل سوال 5 82
تجزيه و تحليل سوال 6 85
بررسي و مقايسه كل سرانه‌ها و مقايسه با استانداردها 88
تجزيه و تحليل سوال 7 89
تجزيه و تحليل سوال8 91
تجزيه و تحليل سوال9 91
تجزيه و تحليل سوال10 92
تجزيه و تحليل سوال11 93
تجزيه و تحليل سوال 12 95
تجزيه و تحليل سوال 13 96
تجزيه و تحليل سوال 14 96
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 98
1-5 مقدمه 99
2-5 بحث و نتيجه گيري 100
3-5 يافته‌هاي جانبي تحقيق 100
4-5 محدوديت‌هاي پژوهش 108
5-5 پيشنهادها 109
الف. پيشنهاد كاربردي 109
ب. پيشنهاد پژوهش 111
منابع
پرسشنامه

پایان نامه مقایسه ی روش تدریس حل مسئله و روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
روش تدریس علوم تجربی و فراگيري آن به كودكان كمك مي كند تا روش هاي شناخت دنياي اطراف خود را بهبود بخشند. براي اين منظور آن ها بايد مفاهيمي كسب كنند كه به آن ها كمك كند تا تجارب خود را با يكديگر مرتبط سازند مثلاً : «نگاه كن گياهي كه در نزديك پنجره بوده، خوب رشده كرده ولي گياهي كه در آن اتاق تاريك بوده پژمرده شده است، چون گياه به نور احتياج دارد تا رشد كند.» آن ها بايد روش هاي كسب اطلاعات، سازماندهي ، كاربرد و آزمايش كردن را بياموزند. اين فعاليت ها توانايي آن ها را در درك دنياي اطراف تقويت مي كند و آنان را براي تصميم گيري هاي هوشمندانه و حل مسايل زندگيشان ياري مي دهد. «گلدان را از اتاق كم نور به پشت پنجره ي روبه آفتاب بگذارم، ببينم چه مي شود؟»
امروزه آموختن علوم تجربي همچون سوادآموزي و حساب كردن امري اساسي و ضروري است كه با زندگي روزمره ي ما در ارتباط است و با پيشرفت تكنولوژي اهميت آن بيشتر شده است. به عبارت ديگر روش تدریس علوم تجربی بيشتر به آموزش راه يادگيري مي پردازد كه آگاهي از آن براي هر كودكي لازم است،چرا كه او در دنيايي زندگي مي كند كه سريعاً در حال تغيير است و وي بايد قادر باشد خود را دايم با آن تغييرات هماهنگ سازد.

http://racebridgesstudio.com/wp-content/uploads/For-IF-YOU-CAN-THINK-YOU-CAN-BE-FREE-OF-STEREOTYPING.jpg

تعداد صفحات: 69

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف کلی و جزیی تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – ادبیات تحقیق
مقدمه
تدریس حل مسئله
روش های حل مسئله
ویژگی های الگوی حل مسئله
روش تدریس سخنرانی
انواع روش سخنرانی
محاسن روش سخنرانی
نکاتی چند درباره آموزش علوم تجربی
کاربرد و تطبیق
راه های پیشنهادی برای تدریس علوم تجربی
انتخاب طرح جدید به صورت موقت
روش تلفیقی
چگونگی اجرای راه های جدید
اجرای طرح جدید و نظارت بر آن
اجرای طرح جدید
دو دسته الگوی تدریس
فصل سوم – روش شناسی
مقدمه
قلمرو تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
نوع نمونه گیری و حجم نمونه
روش جمع آوری اطلاعات
اعتبار و پایایی
روایی و پایایی
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
فرضیه 1
فرضیه 2
فرضیه 3
فصل پنجم – نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادات
موانع و محدودیت ها
پیوست ها
منابع
پرسشنامه

پایان نامه بررسی رابطه بين سبك‌هاي تفكر و رويكرد‌هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان

پایان نامه بررسی رابطه بين سبك‌هاي تفكر و رويكرد‌هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
هدف از اين تحقيق، بررسي وجود رابطه بين رويكردهاي يادگيری و سبك‌هاي تفكر با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر بندرترکمن است.از بين كليه دانش آموزان سال سوم متوسطه 262 آزمودني به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي جهت شركت در اين پژوهش انتخاب شدند.ابزارهاي مورد استفاده پرسشنامه سبك تفكر استرنبرگ واگنر (1997) و پرسشنامه فرايند مطالعه تجديد نظر شده دو عاملي بيگز و كمبر و لانگ (2001).
همچنين براي متغير پيشرفت تحصيلي ميانگين كل نمرات سال گذشته آنها از طريق دفتر دبيرستانهاي مورد مطالعه جمع آوري شد.
به منظور توصيف داده‌هاي پژوهشي از محاسبه شاخص‌هاي پراكندگي (ميانگين، واريانس، انحراف معيار) و به منظور تحليل آن از روش ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد.
نتايج به دست آمده با نرم‌افزار SPSS نشان داد كه:
– سبك‌هاي تفكر قانوني – قضايي رويكرد عميق با پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و معني‌دار و سبك‌هاي تفكر اجرايي و رويكرد سطحي با پيشرفت تحصيلي رابطه منفي معني‌دار داشتند.
– سبك‌هاي تفكر قانوني و قضايي نيز با رويكرد عميق و سبك تفكر اجرايي با رويكرد سطحي رابطه مثبت و معني‌دار را نشان داد.
در مجموع، نتايج پژوهش حاضر مويد آن است كه توجه به نقش عوامل دروني فردي نظير رويكرد‌هاي يادگيري و سبك‌هاي تفكر در مطالعه‌ي پيشرفت تحصيلي قابل تعمق است.

تعداد صفحات: 136

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت تحقيق
اهداف پژوهش
هدف كلي
اهداف خاص
فرضيه‌ها
تعاريف و اصطلاحات و واژه‌ها
تعاريف نظري
تعريف عملياتي
فصل دوم : پیشینه تحقیق
الف) مرور مباني نظري
تفكر چيست؟
انواع تفكر
1- تفكر منطقي
2- تفكر انتقادي
3- تفكر خلاق
پرورش تفكر
اقدامات عملي
سبك تفكر
سبك‌هاي شناختي
انواع سبك‌ها
انواع سبك‌هاي تفكر
سبك‌هاي تفكر هريسون و برامسون
سبك‌هاي تفكر رابرت جي و استرنبرگ
اصول سبك‌هاي تفكر
رابطه سبك‌هاي تفكر و شيوه‌هاي تفكر
متغيرهاي مؤثر در شكل گيري سبكهاي تفكر
فرهنگ
جنسيت
سن
سبك‌هاي تفكر والدين
مدرسه و شغل
ب) مرور پيشينه پژوهشي سبك‌هاي تفكر
نظريه يادگيري
يادگيري هشيارانه (يادگيري _ هوشياري) يا يادگيري رسمي (تدوين شده يا برنامه ريزي شده)
يادگيري به عنوان يك فرايند، نظريه يادگيري
يادگيري چيست؟
روند جاري در نظريه‌هاي يادگيري
چگونه يادگيري در نتيجه رشد تغيير مي‌كند؟
انگيزش و يادگيري
عوامل انگيزش
انگيزش دروني و انگيزش بيروني
نظريه انتظار X ارزش اتيكنسون
نظريه يادگيري اجتماعي راتر
نظريه سبك اسنادي واينر
نظريه دوئك درباره تحول شايستگي
آموزشگاه گوتنبرگ (دانشكده گوتنبرگ)
پاسك
بيگز
نقش تفاوت‌هاي فردي در رويكرد‌هاي يادگيري
پيشينه تحقيق
فصل سوم : روش تحقیق
نوع پژوهش
جامعه، نمونه و روش نمونه‌گيري
روش نمونه‌گيري
ابزارهاي پژوهش
اعتبار و روائي پرسشنامه سبك‌هاي تفكر
پرسش‌نامه فرآيند مطالعه
بمنظور بررسي اعتبار اين آزمون با روش ضريب آلفاي كرنباخ (پيروان، 1387)
روش نمره گذاري پرسشنامه فرآيند مطالعه با رويكرد يادگيري
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم: یافته های تحقیق
توصيف آماري داده‌ها
توزيع فراواني متغيرهاي پژوهش
استنباط آماري داده‌ها
فصل پنجم : نتیجه گیری
خلاصه تحقيق
بحث و نتيجه گيري
محدوديت‌هاي پژوهش
پيشنهادات پژوهش
پيشنهادات كاربردي
پيشنهادات براي پژوهش‌هاي بعدي
منابع و مآخذ
Abstract

پایان نامه بررسی رابطه بین استرس شغلی و کناره گیری شغلی کارکنان

پایان نامه بررسی رابطه بین استرس شغلی و کناره گیری شغلی کارکنان

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

پایان نامه بررسی
رابطه بین استرس شغلی و کناره گیری شغلی کارکنان
/

در زیر به
مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت
می کنید اشاره شده است
:

خلاصه و چکیده
تحقیق
:
هدف
از این تحقیق، بررسی رابطه بین استرس شغلی ناشی از تعارض و ابهام نقش با کناره گیری
شغلی کارکنان در بانک ملی استان تهران است. این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه ویژه
دارد. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از: «بین استرس شغلی ناشی از تعارض و ابهام نقش
با کناره گیری شغلی کارکنان در بانک ملی استان تهران رابطه وجود دارد». فرضیه ­های
فرعی این تحقیق نیز در راستای ارتباط تعارض و ابهام نقش با هر یک از مؤلفه­ های کناره
گیری شغلی، یعنی کناره گیری جسمی و روانی می ­باشند. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان
بانک ملی استان تهران تشکیل می دهد که تعداد آنان برابر با 300 نفر است. با استفاده
از فرمول نمونه ­گیری از جامعه محدود، تعداد 141 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد استرس شغلی ریزو و همکاران و پرسشنامه
کناره گیری شغلی فیضی و همکاران استفاده گردید. با استفاده از نرم افزار
SPSS مقدار ضریب پایایی پرسشنامه ­ها برای پرسشنامه استرس شغلی، حدود 82/ و برای
پرسشنامه کناره گیری شغلی، 80/ تعیین گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده­ های جمع­ آوری
شده در کلیه فرضیه ­های مذکور در سطح اطمینان 95/، فرضیه­ های
H1 تأیید
گردید.

تعداد صفحات: 79

فرمت فایلword :

فهرست مطالب:
چکیده
فصل
اول: کلیات تحقیق

مقدمه
بیان
مساله

اهمیت
و ضرورت پژوهش

اهداف
پژوهش

سوالات
پژوهش

فرضیه
های پژوهش

تعریف
نظری و عملیاتی واژگان اختصاصی پژوهش

قلمرو
پژوهش

مدل
مفهومی پژوهش

فصل
دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه
استرس
مقدمه
تعریف
استرس

استرس
شغلي

اثرات
استرس در محيط کار

تفاوتهای
فردی در واکنش به استرس

تیپهای
شخصیتی
A- B
عوامل
ایجاد کننده فشار روانی در کار

ويژگي
هاي نقش

ابهام
نقش

تعارض
نقش

اثرات
استرس در محيط کار

استراتژی
های غلبه بر استرس شغلی

کناره
گیری از کار

مقدمه
مفهوم
کناره گیری و انواع آن

انواع
کناره گیری جسمی

انواع
کناره گیری روانی

پیشینه
پژوهش

تحقیقات
داخل کشور

تحقیقات
خارج از کشور

فصل
سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه
فرضیه
های تحقیق

روش
تحقیق

جامعه
آماری

نمونه
آماری و روش نمونه گیری

ابزار
گردآوری داده ها

ویژگیهای
فنی ابزار اندازه گیری

روش
تجزیه و تحلیل داده ­ها

فصل
چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه
تحلیل
داده­ها

تحلیل
توصیفی

نتایج
حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها

فصل
پنجم: نتیجه گیری پژوهش

مقدمه
نتیجه
گیری از فرضیه ها

نتایج
حاصل از آمار توصیفی

نتایج
حاصل از آمار توصیفی

پیشنهاداتی
مبتنی بر یافته های تحقیق

محدودیت
های پژوهش

پیشنهاداتی
برای تحقیقات آتی

منابع

               

پروژه سیستم پخش صوت و تصویر

/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
کنترل اغلب ساختمانهای امروزی، توسط پردازش یکسری ورودی های سنسورها از قبیل دما، رطوبت، شدت نور و غیره بدون استفاده از هوش مصنوعی انجام میشوند و سیستمهای آنها فاقد قابلیت یادگیری هستند و توانایی حدس زدن درباره نیازهای آتی کاربر را ندارند و تنها با استفاده از داده های ورودی کاربر ساختمان را کنترل می نماید. حال آنکه در آنها، میزان انرژی هدر رفته شده بسیار بالاست. امروزه با گسترش تمایل بشر به سیستم های خودکار و هوشمند و پیشرفت سیستمهای هوشمند، استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک و منطق فازی یکی از بهترین گزینه ها برای امکان کاهش مصرف انرژی توسط هوش مصنوعی در ساختمانها است .

تعداد صفحات: 27

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
پیشگفتار
خاستگاه اتوماسیون درساختمان
چیست؟ BMS
پروتکل ها
مقایسه تکنولوژی های ارتباطی
منطق فازی
تشریح سیستم
الگوریتم ژنتیک
منابع

پایان نامه رابطه هوش هیجانی با استرس دانش آموزان

/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
مفهوم هيجاني موضوعي است كه مورد توجه دانشمندان وفلاسفه قديم بوده است وحتي داروين شواهدي يافت كه در آن همراه با تكامل دستگاه عصبي مركزي،حالات هيجاني نظير: ترس،خشم ولذّت جلوه گر مي شود.(اتكسيون 1986؛ترجمه براهني 1380)
ولي بررسي علمي ودقيق آن به دهه ي گذشته بر مي گردد كه ابتدا در سال 1990پيتر سالوي هوش هيجاني را مطرح كرد و آن را به صورت توجه به هيجان ها وكاربرد مناسب آنها در روابط انساني،درك احوال خود وديگران،خويشتن داري وتسلّط بر خواسته هاي آن،همدلي با ديگران واستفاده مثبت از هيجانها در تفكروشناخت مطرح كردند بعد گلمن 1995 هوش هيجاني را به عنوان يكي از مؤلفه هاي سلامت روان معرفي كردند وبر اين باور بود كه براي ارتقاءسلامت روان افراد بايد مؤلفه هاي هوش هيجاني را در افراد پرورش داد. هم چنين اون بار آن نيزبا طرح نظر خود تحت عنوان بهره هيجاني آن را عبارت از قابليت ها ومهارت هائي مي دانند كه بر روي توانايي فرد براي مقابله مؤثر با احتياجات محيط وفشارهاي آن اثر مي گذارد بطور خلاصه گفته مي شود كه ميزان هوش nافراد،ضامن موفقيت آنها در درازمدت وكل زندگي نمي باشد بلكه ويژگيهاي ديگري براي برقراري ارتباطات مناسب انساني وموفقيت در زندگي لازمست كه هوش هيجاني ناميده شود وطرفداران اصلي روان شناسي انسان گرايانه در اين دهه گودون آلبورت،آبراهام مازلو و كارل راجرز عقيده دارند كه يكي از احتياجات ضروري وجنسي انسان اين است كه نسبت به خودش احساس خوبي داشته باشد هيجان هاي خود را مستقيماًتجزيه نمايد واز نظر هيجاني رشد كند.

تعداد صفحات: 96

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول(كليات تحقيق)
مقدمه 2
بيان مسئله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 5
اهداف تحقيق 6
اهداف اصلی 6
اهداف فرعی 6
فرضيه تحقيق 6
تعاريف عملياتي 7
فصل دوم(پيشينه و ادبيات تحقيق)
هوش هيجاني را بشناسيم 9
چگونه مي توان در هوش هيجاني پيشرفت كرد؟ 11
مؤلفه هاي هوش هيجاني 14
سنجش براي هوش هيجاني 16
هوش هيجاني EI 17
اهميت اندازه گيري هوش هيجاني 20
تعريف و پيشينه هوش هيجاني 21
پيشينه مطالعه هوش غير شناختي 23
دیدگاه روان پویشی 38
الگوی زیست شناختی اختلال های اضطراب 48
پیشینه تحقیق 51
فصل سوم(روش تحقيق)
جامعه آماری 53
نمونه آماری 53
روش نمونه گیری 53
حجم نمونه 54
ابزار اندازه گیری 55
روش های جمع آوری اطلاعات 58
نتیجه گیری از تحلیل 68
گروه های هدف 68
فصل چهارم(يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها)
مقدمه 72
جدول نمرات خام آزمودني ها از آزمون هوش هيجاني وضعف رواني 73
بررسي رابطه بين اضطراب و هوش هيجاني 75
نمرات خام آزمودني هاي از آزمون وسواس در گروه دختران و پسران 76
مقايسه اضطراب در بين دختران و پسران 77
نمرات خام آزمودني ها از آزمون هوش هيجاني در بين دختران و پسران 78
مقايسه هوش هيجاني در بين دختران و پسران 80
فصل پنجم(بحث و نتيجه گيري)
بحث و نتيجه گيري 82
پيشنهادها 84
محدوديت هاي تحقيق 85
ضمائم 86
منابع و مآخذ 96

پایان نامه بررسي تأثير مديريت كيفيت (ايزو) در افزايش بهره وري كاركنان

/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
هر آنچه را توسط انسان پديد مي آيد، ‌دستخوش تغيير و تكامل است، استانداردها نيز بر اساس تكامل علم و حيطه تخصصي مرتبط، ‌از اين تكامل بي نصيب نمي مانند، علم مديريت كيفيت نيز در پاسخگويي به نيازهاي مطرح در بوجود آوردن محصولات و ارائه خدمات با توجه به روند پيشرفت حيطه هاي متفاوت فني، ‌تخصصي نيازمند الگوها و روش‌هاي مختلف براي شكل‌دهي به سيستم مديريت كيفيت و در نتيحه بالا بردن بهره‌وري در كاركنان مي‌باشد.

تعداد صفحات: 78

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول (کلیات)
مقدمه
موضوع پژوهش
بیان مسئله پژوهش
اهمیت موضوع پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیات تحقیق
متغیرهای پژوهش
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دو م( پیشینه تحقیق)
پیشگفتار
کلیات
دیدگاه فرایندگرا
سازگاری با سایر سیستم های مدیریت
سیستم مدیریت کیفیت – الزامات
سیستم مدیریت کیفیت
تحقق محصول
اهمیت مدیریت کیفیت و گستردگی موضوع
سیستم های کیفیت
مدیریت کیفیت فراگیر
مدیریت کیفیت و بهره وری
مولفه های بهره وری
کنترل کیفیت و سیستمهای پشتیبانی
پنج اصل دستیابی به کیفیت عالی در محیط کار
مدیریت کیفیت عاملی موثر بر بهره وری
تعریف بهره وری
انواع بهره وری
عوامل موثر بربهره وری
سیاستهای کلان بهره وری بر پایه تکنولوژی
نقش عوامل تکنولوژی در بهبود بهره وری و فرایند کار
تکنیکهای بهبود بهره وری
فصل سوم( روش پژوهش)
مقدمه
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
شیوه جمع آوری
روش تحلیلی داده ها
روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری)
فصل پنجم(نتیجه گیری)
پیشنهادات
منابع
پرسشنامه