مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت در محیط جهانی، به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت در محیط جهانی، به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری، به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری، به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری، به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری، به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیرة تأمین

مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیرة تأمین

دانلود   ترجمه شده با عنوان تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیرة تأمین و عملکرد عملیاتی، به همراه اصل مقاله،

جزئیات بیشتر این محصول:
عنوان انگلیسی مقاله:

The
contingency effects of environmental uncertainty on the relationship
between supply chain integration and operational performance

مقاله برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن

مقاله برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن

فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

اقتصاد زيرزميني پديده‌اي است که همه کشورهاي جهان با آن مواجه اند.تحقيقات نشان مي‌دهد که اندازه بخش زيرزميني در بيشتر کشورها نسبتا قابل توجه بوده و فعاليت‌هاي اين بخش علت بيشتر نابه ساماني‌هاي اقتصادي است. بنابراين برآورد اين بخش از اقتصاد از جنبه شناسايي شکاف مالياتي، اثر بخشي سياست‌هاي پولي و مالي، رشد اقتصادي و توزيع درآمد اهميت فراواني دارد. در اين پژوهش در قسمت تجربي درگام نخست اندازه اقتصاد زيرزميني ايران را طي سالهاي ١٣٨٧-١٣٥٢، به کمک تحليل عاملي اکتشافي برآورد کرده ايم. در گام دوم چگونگي و شدت اثرگذاري متغيرهايي همچون بارمالياتي مستقيم، بارمالياتي غير مستقيم، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، عرضه پول، توليد ناخالص داخلي و نرخ فعاليت را در قالب الگوي خودرگرسيون برداري مورد مطالعه قرار داديم. نتايج نشان مي‌دهد، ميانگين اندازه اقتصاد زيرزميني در اين دوره به طور متوسط در حدود ٢٧ درصد از GDP است. همچنين برآورد مدل نشان داد که در بلندمدت شوک رشد توليد ناخالص داخلي و رشد تشکيل سرمايه ناخالص اثر منفي بر رشد اقتصاد زيرزميني داشته‌اند. و شوک رشد عرضه پول، رشد بارمالياتي غيرمستقيم، رشد بارمالياتي مستقيم و رشد نرخ فعاليت اثر مثبت بر رشد اقتصاد زيرزميني داشته اند.که در بين اين عوامل، رشد توليد ناخالص داخلي بيشترين اثر را بر اقتصاد زيرزميني داشته است.

واژگان کليدي : اقتصاد ايران، اقتصاد زيرزميني، عوامل مؤثر بر اقتصاد زيرزميني، تحليل عاملي اکتشافي

 

 

 

1- مقدمه

اقتصاد زيرزميني پديده‌اي است که همه کشورهاي جهان با آن مواجه اند،برآوردها در بيشتر کشورها از يک اندازه قابل توجه از فعاليت‌هاي توليدي در زيرمجموعه اقتصاد زيرزميني حکايت دارد. اندازه گيري حجم اقتصاد زيرزميني و بررسي علل و آثار آن، از آن جهت مي‌تواند مهم و مورد توجه اقتصاددانان و کارشناسان باشد که ريشه بسياري از نابه ساماني‌هاي اقتصادي و کانال‌هاي ارتباطي مجرمانه مقابل قانون را آشکار مي‌سازد.بنابراين برآورد اين بخش از اقتصاد از جنبه شناسايي شکاف مالياتي، اثر بخشي سياست‌هاي پولي و مالي، رشد اقتصادي و توزيع درآمد اهميت فراوان دارد. اهميت موضوع و محدود بودن مطالعات انجام شده در اقتصاد ايران و استفاده از روش‌هاي مشابه جهت اندازه گيري اقتصاد زيرزميني ما را بر آن داشت تا براي نخستين بار با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي به اندازه گيري اقتصاد زيرزميني به پردازيم .در اين پژوهش با استفاده از برخي شاخص‌ها و علت‌هاي تصريح شده در ادبيات اقتصاد زيرزميني که به نظر از ديگر شاخص‌ها مهمتر و پوشش دهنده اثرات بيشتري از اين پديده باشند به کمک تحليل عاملي اکتشافي اندازه اقتصاد زيرزميني را تخمين زده و سپس به کمک تکنيک اقتصاد سنجي عوامل اثر گذار بر آن را بررسي مي‌کنيم.

2- اهميت و ضرورت پژوهش

ابعاد اقتصاد زيرزميني اثرات مختلفي بر اقتصاد رسمي و سياست‌هاي کلان کشور مي‌گذارد. اين اثرات عبارتند از: برهم خوردن ساختار مشاغل ،شرايط ايمني و ساعات قانوني کار،تقسيم درآمد و ثروت بين اقشار جامعه ،عقيم کردن سياست‌هاي تثبيتي دولت ،مانعي براي استفاده از مقياس‌هاي وسيع توليد و عدم بهره مندي اقتصاد از فوايد تقسيم کار بيشتر و تخصصي تر،تخصيص نامناسب منابع اقتصادي، افزايش هزينه‌ها (پنهان کاري)، تحريف آمار و اطلاعات آماري مانعي براي استفاده مطلوب از نظام مبادلات پيشرفته به خاطر نقدي و کالايي بودن مبادلات، ناديده گرفتن ارزش‌هاي مذهبي و اخلاقي و رواج پارتي بازي.

شواهد حاکي از وجود گسترده ي اين فعاليت‌ها در ايران مي‌باشد و اين به عنوان زنگ خطري براي سياستگذاران تلقي مي‌شود، از اينرو يک بررسي جامع و دقيق در ارتباط باحجم اين بخش از اقتصاد و عوامل موثر بر آن  ضروري به نظر مي‌رسد.

 

.از ديدگاه فايگ مجموعه فعاليت‌هاي اقتصاد زيرزميني در ٤ گروه ديده شده اند که عبارتند از:

١. اقتصاد غيرقانوني

شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي است که قوانين مرتبط با اشکال قانون تجارت را نقض مي‌کنند.ميزان درآمد حاصله در اين نوع فعاليت‌ها که در آن فعالان به توليد و توزيع کالاها و خدمات ممنوعه مي‌پردازند حجم آن را معلوم مي‌کند.از جمله اين فعاليت‌ها توليد و توسعه کالاهاي ممنوعه مي‌باشد.

٢. اقتصاد گزارش نشده

شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي است که در آنها قواعد و مقررات مالي نهادي در نظر گرفته نمي‌شود مانند کدگذاري کردن ماليات و… ،تفاوت بين درآمد واقعي و درآمد گزارش نشده به مقامات مالياتي ،شاخص اقتصاد گزارش نشده محسوب مي‌گردد.شکاف مالياتي نيز مي‌تواند به نوعي مبين اقتصاد گزارش نشده باشد.يعني تفاوت بين ماليات جمع آوري شده و مالياتي که بايد پرداخت مي‌شده است که ميزان شاخص شکاف مالياتي همين تفاوت خواهد بود.

٣. اقتصاد ثبت نشده

در برگيرنده بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي است که ضوابط و مقررات نهادي را در خصوص ارائه گزارش به مراکز آمار دولتي رعايت نمي‌کنند. شاخص اقتصاد ثبت نشده مقدار درآمد ثبت نشده است .يعني درآمدي که مي‌بايست در نظامهاي حسابداري ملي ثبت شوند ولي به ثبت نمي‌رسند.به عنوان نمونه فعاليت‌هاي توليدي خانوار از جمله فعاليت‌هاي اقتصادي ثبت نشده است.

٤. اقتصاد غير رسمي

شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي است که هزينه‌هاي معاملاتي را ناديده مي‌گيرند و از منافع و حقوق مندرج در قوانين و قواعد اداري پوشش دهنده روابط مالکيت، صدور پروانه بازرگاني، قراردادهاي کارگري، نظام‌هاي اعتبار مالي و تأمين اجتماعي محروم مي‌شوند. شاخص اقتصاد غيررسمي درآمد توليد شده توسط فعالان اقتصادي است که به طور غير رسمي عمل مي‌کنند.

از نظر توماس اقتصاد زيرزميني شامل کليه فعاليت هايي است که بنا به عللي در حسابهاي ملي نمي‌آيند. وي اين فعاليت‌ها را در ٤ گروه طبقه بندي مي‌کند که عبارتند از:

١. بخش خانوار

توليدات بخش خانوار معمولا در همان بخش به مصرف مي‌رسد و تنها حداقلي از آنها به بازار عرضه مي‌شوند.مهمترين ويژگي‌هاي بخش خانوار عبارتند از:

– محصولات آنها کمتر به بازار عرضه مي‌شود.

– قيمت براي کالاهاي توليدي آنها وجود ندارد(قيمت بازاري).

– برآورد ارزش کالاهاي آنها دشوار است.

– در حسابهاي ملي ناديده گرفته مي‌شوند.

در واقع مجموعه فعاليت‌هاي بدون مزد خانواده‌ها در خانه در حسابهاي ملي ناديده گرفته مي‌شود مانند خانه داري،نگهداري کودک و …

١.  بخش غير رسمي

توليدکنندگان جزء و کارکنان آنها ،کسبه و پيشه وران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاري، حمل و نقل و ديگر خدمات غير رسمي است .فعاليت‌هاي کسبه دورگرد، کارگاههاي کوچک بدون کارگر، کارگاههاي خانگي، بخش عمده اين گروه فعاليت‌ها هستند. محاسبه اين گروه از فعاليت‌ها در حسابهاي ملي هزينه زيادي دربر خواهد داشت و معمولاٍّ به همين علت به آنها توجه نمي‌شود.

٢. بخش نامنظم يا غيرعادي(اقتصاد زيرزميني- اقتصاد سياه)

مجموعه اقدامات صورت گرفته در اين بخش ماهيتاٍّ غيرقانوني است. فرار ماليات، زيرپا گذاشتن مقررات، فساد، جعل و تقلب در مقررات و قوانين و…از جمله اين فعاليت‌ها است.

نکته‌اي که در اين بخش قابل ذکر است آن است که نوع فعاليت اين بخش‌ها ماهيتاٍّ غير قانوني نيست بلکه نوع رفتار و روش بکار گرفته شده و توليد و توزيع (نحوه توليد و توزيع) اين بخش ،به دليل شکستن قانون غيرقانوني محسوب مي‌شوند. اساساٍّ فعاليتي که از طريق غيرقانوني انجام مي‌گيرد تمايل به اظهار و ثبت آن وجود ندارد لذا اندازه گيري آنها نيز با مشکل روبه روست.

٣. بخش غيرقانوني (جزايي و جنايي)

اين بخش در برگيرنده فعاليت هايي است که انجام آنها مستلزم حذف قانون است. فعاليت هايي نظير توليد، خريد و فروش کالاها و خدمات ممنوع از نظر قانون شرع و يا عرف، از اين دسته فعاليت‌ها محسوب مي‌شوند.

4- كاربردهاي تخمين حجم اقتصاد زيرزميني

تخمين حجم اقتصاد زيرزميني عبارت از اندازه گيري يا برآورد حجم و ارزش پولي فعاليت‌هاي انجام يافته درچارچوب اقتصاد غيررسمي ،به منظور شناسايي هرچه دقيق تر فعاليت‌هاي اقتصادي در يک کشور است .گرچه در ظاهر  به نظر مي‌رسد که اندازه گيري فعاليت هايي که ماهيتي مخفي و زيرزميني دارند غير ممکن است ،اما مطالعات محققان باعث شده است تا ايشان بتواند بر اساس آثاري که اين دسته از فعاليت‌ها به انواع مختلف از خود به جاي مي‌گذارند ،تصويري از اشکال و حجم آنها بدست آورند.

١. بهبود حسابهاي ملي

از آنجا که حسابهاي ملي تنها ارقام مربوط به اقتصاد رسمي را در بر دارند، لذا تخمين حجم اقتصاد زيرزميني مي‌تواند تصوير واضح تري از وقايع اقتصادي رخ داده در يک کشور و در يک دوره معين را نشان دهد.

٢. برآورد دقيق تر رشد اقتصادي

از آنجا که رشد اقتصاد رسمي بر اساس تغييرات توليد ناخالص ملي بيان مي‌شود، لذا با تخمين حجم اقتصاد زيرزميني و تصحيح توليد ناخالص ملي، امکان بدست آوردن دقيق تر رشد اقتصادي در طي زمان ميسر خواهد بود.

٣. اندازه گيري رفاه

مسلماٍّ فعاليت‌هاي زيرزميني تاثيرات مثبت و منفي بر رفاه و استانداردهاي زندگي مي‌گذارد، بنابراين تخمين اقتصاد زيرميني و شناخت ماهيت و کارکرد اين اقتصاد باعث اندازه گيري دقيق تر تابع رفاه اجتماعي و استاندارد زندگي در يک کشور مي‌باشد.

٤. امکان افزايش درآمدهاي مالياتي

تخمين حجم اقتصاد زيرميني باعث شناخت آن دسته از فعاليت‌ها مي‌شود که قابليت ماليات دهي دارند اما به نحوي از انحاء از پرداخت ماليات فرار مي‌کنند.

 

6- مروري بر مطالعات انجام شده

6-1- مروري بر مطالعات اقتصاد زيرزميني در ايران

در اقتصاد ايران نخستين بار فيروزه خلعتبري در سال ١٣٦٩ براي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني از روش محاسبه نقد کيگان  استفاده نموده است. وي با  مبنا قرار دادن سالهاي

٦٥-٥٥ بعنوان سال‌هاي پايه يعني سال هايي که در آن اندازه اقتصاد زيرزميني صفر يا نزديک به آن بوده است، حجم اقتصاد زيرزميني کشور را در سال ٦٥ معادل ٢٠٩٧.٤ ميليارد ريال يعني ١٤.٤ درصد توليد ناخالص داخلي اندازه گيري مي‌کند.

 

9- آثار اقتصاد زیرزمینی در ایران

در این مطالعه سعی شده است برای نشان دادن آثار اقتصاد زیرزمینی از تمرکز بر شاخص پولی فراتر رفته و آثار اقتصاد زیرزمینی را بر حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم.

1- تولید ناخالص داخلی واقعی: گروهی معتقدند که افزایش فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی بنا به دلایل زیر می‌تواند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شود.

  • اقتصاد زیرزمینی سبب جذب نقدینگی موجود در جامعه شده و سبب می‌شود فعالیت‌های بخش رسمی اقتصاد کاهش یابد.
  • اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر روی بازار کار اثر گذاشته و به دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود می‌گردد.
  • بالاتر بودن هزینه‌های فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی سبب می‌شود که بنگاه‌های موجود در بخش رسمی ‌توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلندمدت ممکن است سبب خروج این بنگاه‌ها از بخش رسمی اقتصاد شده و تولید ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد. گروهی نیز معتقدند که اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی بیکار در جامعه و ایجاد درآمد برای آنها سبب افزایش تقاضا برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد شده و از این رو می‌تواند سبب رونق در تولید ناخالص داخلی جامعه شود.

 

 

برچسب ها 
                 

مقاله طراحی مکانیزم ها

مقاله طراحی مکانیزم ها

دانلود مقاله طراحی مکانیزم ها 25 ص زبان اصلی+ترجمه 

 

 

Design of Mechanisms

 

A mechanism is a mechanical device that has the purpose of transferring motion and/or force from a source to an output. A linkage consists of links or bars, generally considered rigid, which are connected by joints such as pins or revolutes or prismatic joints, to form open or closed chains or loops. Such kinematic chains, with at least one link fixed, become (1) mechanisms if at least two other links retain mobility, or (2) structures if no mobility remains. In other words, a mechanism permits relative motion between its rigid links; a structure does not.

 

طراحی مکانیسمها:

مکانیسم یک وسیله مکانیکی است که هدف آن تبدیل حرکت و یا نیرو از یک منبع به یک خروجی است. هر اتصال شامل زنجیرها یا میله هایی سخت و محکم است که بوسیله پین ها یا لبه های برگشته یا مفصلهای منشوریبرای باز یا استه کردن زنجیرها یا حلقه ها ایجاد شده است.چنین زنجیرهای سینماتیکی با حداقل یک یک بازوی ثابت ،اگردارای دو بازوی متحرک باشد ، مکانیسم و اگر هیچ قابلیت حرکتی دیگری نداشته باشد ،سازه محسوب میشود. بعیارت دیگر ، یک مکانیسم اجازه حرکت را بین مفصلهای سخت خود می دهد ولی سازه چنین امکانی ندارد.

 

برچسب ها 
     

مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی

مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی

دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی 13 ص فرمت Word

 

مقدمه:

امروزه راههای ارتباطی یكی از عوامل مهم زیربنایی توسعه اقتصادی شناخته شده ودر ارتباط مستقیم با شكوفایی اقتصاد و صنعت كشـور وایجادرابطه اجتماعی افراد؛از لحاظ مبادلات بازرگانی واز همه مهمتر بسط دانش، فرهنگ وبهداشت در مناطق دور و نزدیك شناخته شده است بدین جهت راه و راهسازی بعنوان پایه و اساس اقتصاد معقول هر جامعه موردتوجه قرار گرفته است . از اینجاست كه راه وسیله جابجا كردن ثروت{1} نام گرفته است. مراحل مختلف طراحی واحداث راهها ، متاثر از عوامل مختلف اقلیمی ،اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی است .پارامترهای مختلفی كه در مراحل مختلف مسیر یابی ،انتخاب مصالح مناسب ، روش اجرا و… تاثیر گذارند، را میتوان به دو بخش اختیاری و غیر اختیاری تقسیم نمود.بعنوان مثال انتخاب نوع مصالح روسازی را می توان اختیاری به حساب آورد، چون بسته به شرایط اقتصادی وبررسی منابع قرضه دور و نزدیك میتوان بهترین مصالح را از جهات مختلف انتخاب كرد،ولی پارامترههایی مانند توپوگرافی و شرایط اقلیمی به گونه ای هستند كه ایجاد تغییرات در آنها مستلزم سرمایه گذاری هنگفت ودور از دسترس است و به ناچار تمامی مراحل طراحی و اجرا باید با در نظر گرفتن این شرایط صورت پذیرد.

 

 

برچسب ها 
         

دوربین های مدار بسته

دوربین های مدار بسته
واژه دوربین مداربسته برگردان فارسی کلمه انگلیسی Closet Circuit television یا به اختصار CCTV می باشد . معنی لغوی آن جعبه جادویی مدار بسته است و به دوربین هایی گفته می شود که در جای خود ثابت اند.
دوربین مداربسته به کلیه دوربین هایی اطلاق می گردد که در محل خود ثابت بوده و تصاویر را به یک یا چند محل ارسال می کنند.

مفهوم و تاریخچه دوربین مداربسته4
کاربردهای دوربین مداربسته7
انواع دوربین مداربسته 9
دوربین های آنالوگ 11
دوربین های آی پی ) تحت شبکه( 12
دوربین های دومنظوره 23
دوربین های دام DOME 23
دوربین های صنعتی 24
دوربین های مینیاتوری 24
دوربین های آی آر 25
دوربین های اسپیددام چرخشی 25
دوربین های ضد آب 26
دوربین های مخفی 26
تجهیزات دوربین مداربسته 27
راهنمای انتخاب لنز مناسب 32
آموزش نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته 35
نرم افزارهای مخصوص نظارت از طریق شبکه 36
كابلهاي ارتباطي 38
نمونه هایی از DVR 40
آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته 43

مقاله رده بندي انواع سنگهاي ساختماني‌وتزييني

مقاله رده بندي انواع سنگهاي ساختماني‌وتزييني

دانلود مقاله رده بندي انواع سنگهاي ساختماني‌وتزييني 8 ص فرمت word 

چكيده
سنگ يكي ازمصالح ساختماني بسيار قديمي است.انواع مختلف سنگ را كه داراي مشخصات لازم باشند،ميتوان بعنوان سنگ ساختماني مورد استفاده قرارداد.مثل گرانيتها،سنگهاي آهكي، تراورتن وآراگونيت(مرمر)،ماسه سنگ وانواع سنگهاي آذرين ودگرگوني.
سنگ ساختماني،به شكلهاي مختلف مورد استفاده قرارميگيرد،كه عبارتنداز:
لاشه سنگ(سنگ شكسته)،مالن(سنگ تراشيده وچكش خورده)،خرده سنگ،تخته سنگ صيقلي (سنگ نماوتزئيني) وسنگهاي زينتي،جهت ساختن مصنوعات سنگي مانند مجسمه هاي زينتي، منبروظروف سنگي،كاشيهاي سنگي، دكراسيونهاي داخلي ساختمانهاوغيره.مالن يا سنگ تراشيده چكش خورده، براي ساختن پلها،ديوارها،سيل شكنها،كف كانالها وساختمان سازي(چه براي ديواره وچه براي پي ساختمان )بكار مي رود.
از سنگهاي مختلف ميتوان بلوكهايي با ابعاد مختلف مثلاَ30* 20*15 تهيه نمود و مابقي نيز كه لاشه سنگ است وبر اثر تراش سنگها توليد مي شود در مصارف مختلف ، مثل پركردن بين ديوا رها وشفته ريزي وغيره كاربرد دارد.

 

 

برچسب ها 
           

مقاله سازه های دریایی

مقاله سازه های دریایی

دانلود مقاله سازه های دریایی 27 ص فرمت word

هدف از تحقيقات اين گروه، ارزيابي واقع‌بينانه از مسائل و مشكلات مرتبط با زمينة سازه و مصالح در محيط‌‌هاي دريايي، و نيز دستيابي به روش‌هاي مناسب و عملي جهت حل چنين مسائل و مشكلاتي مي‌باشد. در همين ارتباط، محورهاي تحقيقاتي زير مشخص شده كه پروژه‌هاي مرتبطي در هر زمينه تعريف شده و يا در حال تعريف است.

 

 

برچسب ها 
       

مقاله روشهای اجرای شالوده های عمیق

مقاله روشهای اجرای شالوده های عمیق

دانلود مقاله روشهای اجرای شالوده های عمیق 12 ص فرمت word 

 

2-1- مقدمه

 طراحی شمع ها هم جنبه های هنری دارد و هم جنبه های علمی. هنر طراحی در انتخاب مناسب ترین نوع شمع و روش نصب آن با توجه به شرایط بار گذاری و ساختگاهی است. جنبه های علمی طراحی شمع به پیش بینی و تخمین درست عملکرد شمع مستقر در خاک در حین نصب و بار گذاری دوران بهره برداری کمک می کند. این عملکرد بطور مؤثر بستگی به روش نصب شمع بستگی داشته و به تنهایی نمی تواند توسط خصوصیات فیزیکی شمع و مشخصات خاک دست نخورده پیش بینی شود. دانستن انواع شمع ها و روش های ساخت و نصب شالوده های شمعی مستلزم فهم علمی رفتار آنهاست.

 

برچسب ها 
           

مقاله تخریب بتن

مقاله تخریب بتن

دانلود مقاله تخریب بتن 32 ص فرمت word

 

1) مقدمه

ضريب نفوذ پذيرى مشخصه‏اى از بتن است كه بوسيله آن مى‏توان اطلاعات مناسبى از ريز ساختار و كيفيت بتن بدست آورد. با توجه به اينكه در مطالعات مربوط به پايائى بتن نظير بررسى پايائى بتن در برابر نفوذ يون كلر و حملات سولفاتى، در اغلب موارد سيال مهاجم از خارج بتن به داخل بتن نفوذ مى‏كند، بنابراين ميزان نفوذ پذيرى، قابليت بتن را براى سهولت و يا صعوبت ورود سيال به داخل محيط متخلخل بتن مشخص مى‏نمايد. به اين ترتيب در بسيارى از منابع معتبر "نفوذ پذيرى به عنوان كليد پايائى بتن قلمداد شده است.

 

 

برچسب ها 
     

مقاله تعمیر ونگه داری ساختمان

مقاله تعمیر ونگه داری ساختمان

دانلود مقاله تعمیر ونگه داری ساختمان 20 ص 

مقدمه

مديريت نگهداري ساختمان، يكي از موضوعات مهم در مديريت ساختمان مي باشد، كه تاكنون در كشور ايران مورد توجه جدي قرار نگرفته است. بطور كلي دوره تعمير و نگهداري ساختمان در حدود نود و پنج درصد دوره حيات يك ساختمان را – از زماني كه مفهوم ذهني ساخت شكل مي گيرد تا پايان عمر آن- به خود اختصاص مي دهد. با اعمال يك سيستم مناسب مديريتي در بخش تعمير و نگهداري نه تنها مي توان كيفيت ساختمان را افزايش داد بلكه امكان بهينه سازي هزينه ها نيز فراهم مي گردد. بديهي است با توجه به اين مطلب تعمير و نگهداري ساختمان و مديريت آن از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. در اين پايان نامه ابعاد مختلف مديريت نگهداري ساختمان مورد مطالعه قرار گرفته است. نظر به اينكه داشتن مديريتي صحيح و مناسب، نيازمند داشتن يك سازماندهي جهت اعمال اهداف مديريت مي باشد، به همين جهت در اين پايان نامه همچنين مقوله سازماندهي تعمير و نگهداري مورد مطالعه قرار گرفته است.از آنجا كه آموزش و پرورش در ايران داراي بيشترين ساختمان بعداز خانه هاي مسكوني مي باشد و همچنين با توجه به اهميت مدارس، در اين پايان نامه مديريت تعمير و نگهداري مدارس و چگونگي سازماندهي آن در وضعيت فعلي مورد نقد و بررسي قرار گرفته و براي بهبود آن، سازمان جديدي ارائه شده است.

 

برچسب ها 
         

مقاله تکنولوژی ساخت و ساز

مقاله تکنولوژی ساخت و ساز

دانلود مقاله تکنولوژی ساخت و ساز 22 ص

 

مقدمه

    در اجراي سازه هاي عظيم علاوه بر مسائل مختلفي كه در محاسبات و طراحي انها مطرح است, تكنولوزي ساخت نيز مسئله مهمي است كه ميتواند بر تمام طرح تاثيرات زيادي داشته باشد. سازه هاي بتن آرمه نيز از اين مسئله مستثني نيستند  در ساليان متمادي روشهاي جديد و موثري براي تسهيل در قالب بندي بتن به وجود آمده است. يكي از اين روشها استفاده از قالبهاي لغزنده (Slip From) است  كه بيشتر براي اجراي سازه هاي مرتفع مورد استفاده قرار مي گیرد .

     استفاده از قالب لغزان با هدف انجام دادن همزمان عملیات قالب بندی آرماتوربندی و بتن ریزی و نیز کوتاه کردن زمان اجرای سازه بتن آرمه در اجرای سازه های غیر مدور است. تجربه نشان داده است که استفاده از این قالبها موثرترین روش اجراتی سازه های بتنی مرتفع با مقطع و ضخامت دایره متغیر همانند برجهای تلویزیونی, سیلوها, برجهای خنک کننده و … می باشد. این قالبها در دو نوع افقی و قائم وجود دارند. که نوع افقی بیشتر در احداث ابنیه و تاسیسات رله که مقطع ثابتی دارند بکار می رود. در این مقاله انواع قالب قائم لغزنده که کاراتی بیشتر و فن آوری پیچیده تری دارند بررسی می شود.

 

 

برچسب ها 
       

مقاله اتحادهای استراتژیک (Strategic alliance)

مقاله اتحادهای استراتژیک (Strategic alliance)

مقاله اتحادهای استراتژیک (Strategic alliance) 

در این بخش، ما انواع مختلفی از اتحادهای (ادغام) درون شرکتی تشکیل شده را بررسی می کنیم که این اتحادها در بازارهای بین المللی وارد و کامل می شوند. به طور خاص ، ما طبیعت اتحادهای  استراتژیرا بررسی می کنیم و چگونگی این امر را که آنها قسمتی از ادامه روشهای ورود بوده اند ، مورد بررسی قرار دهیم . بخش بعد، و معامله های شراکت بازاری را مورد بررسی قرار می دهد و در ادامه بخشهایی در مورد جواز گیری، فرانشیز ( حق امتیاز) ، و معامله های مشترک می باشد. بخش آخر، روشهای سنجش و کنترل اتحادهای استراتژیکی در بازارهای بین المللی می باشد. طبیعت اتحادهای استراتژیک : اتحادهای رقابتی به شرکتها اجازه بدست آوردن دارایی، صلاحیتها، یا توانایی را می دهد که این ها در بازارهای دارای رقابت در واقع قابل دسترس نمی باشند و بخصوص این امر در بازار تخصصی خاص صادق است. یک معامله اشتراکی، دسترسی را به تولید و تکنولوژی پیشرفته میسر می سازد و پیشرفت توانایی ها و می تواند مثالی از آن باشد دارای های قابل لمس ، مانند اعتبار، نیز جزء آن می تواند باشد. برای مثال ، یک اتحاد جهانی با میزان محلی ایجاد می شود تا اعتبار شرکت را در بازار محلی افزایش می دهد. برای اتحاد های استراتژیکی خطوط هوایی انگلیس ، لازم است که تمام مشتریان را در هر جایی دنیا که علاقه به پرواز دارند، خدمت رسانی کنیم. 

 

برچسب ها 
                     

مقاله آهك

مقاله آهك

دانلود مقاله آهك 21 ص فرمت word

 

آهك از مهمترين مصالح كلسيم دار است كه در ساختمان به شكلهاي گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرد. ممكن است بشر هم زمان پيدايش آتش به آهك دسترسي پيدا كرده باشد.

بدين طريق كه انسانهاي اوليه از سنگ اهك براي ساختن اجاقهاي خود استفاده مي كردند، و اين سنگ در مجاورت آتش پخته شده و در اثر بارندگي شكفته شده و هيدراته گشته و موجب بهم چسبانيدن قطعات سنگي مجاور خود گرديده است. مصرف آهك در جهان مخصوصاً در ايران سابقه چند هزار ساله دارد. در ساختمانهايي كه از عهد باستان و دوران قبل از اسلام در ايران به جا مانده است مصرف آهك را نشلن مي دهد ، در ساختمان ديوار چين كه به سيصد سال قبل از ميلاد مسيح مربوط است آهك بكار رفته است.

 

 

برچسب ها