پایان نامه بررسی مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

پایان نامه بررسی مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                    شماره صفحه
چكيده………………………………………………………………………………….1
كلمات كليدي: …………………………………………………………………………1
فصل اول:كليات تحقيق
1-1-مقدمه……………………………………………………………………………….3
1-2-بيان مسأله …………………………………………………………………………4
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………..10
1-4-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ……………………………..11
1-4-1- هدف اصلی تحقیق………………………………………………………. …………………………………………………………..11
1-4-2- اهدف فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………11
1-5-سوالات و فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..11
1-5-1-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. …………..11
1-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………11
1-5-2- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………12
1-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………12
1-6-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………. ………………………………………………..13
1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….13
1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..13
1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..13
1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………………………………………………….13
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-2-  ادبيات و پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………20
2-2-1- ادبيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………20
2-2-1-1- بانک و بانکداری ………………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-1-2- ضرورت بانکداری ………………………………………………………………………………………………………………..20
2-2-1-3- جایگاه ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………..21
2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک ………………………………………………………………………………………………………23
2-2-1-5- نظریه ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………….26
2-2-1-6- اهمیت ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………..26
2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک ……………………………………………………………………………………………………..27
2-2-1-8- مدیریت ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………28
2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ………………………………………………………………29
2-2-1-10- تعریف ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………30
2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها ……………………………………………………………………………………………………………30
2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات ………………………………………………………………………………………………………..32
2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی …………………………………………………………………………………………………..34
2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی …………………………………………………………………………….36
2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR …………………………………………………………………….36
2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان ……………………………………………………………39
2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی …………………………………….41
2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور ……………………………………………………..44
2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی …………………………….48
2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی …………………………………………………50
2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود …………………………………………………………………………….50
2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک …………………………………………………………..51
2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ………………………………………………………………………………53
2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………….55
2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی ………………………………………………………………………………………………..56
2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال ……………………………………………………………56
2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی …………………………………………………………………………………….57
2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی …………………………………………………………………………………60
2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز …………………………………………………………………………..60
2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ……………………………………………………………………61
2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها …………………………………………………………………………62
2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها ………………………………………………………………………………………….63
2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی …………………………………………………………………………………………………….69
2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی ……………………………………………………………………………….72
2-2-1-35- معرفي بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان……………………………………………………..73
1-تاريخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………………………………..75
2-شبکه بین المللی بانک…………………………………………………………………………………………………………………………76
3-اهداف /چشم انداز/مأموريت ها…………………………………………………………………………………………………………….76
4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان………………………………………………………………………………………….79

2-2-2- پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………..80
2-2-2-1-پيشينه تحقيق داخلي…………………………………………………………………………………………………………………80
2-2-2-2-پيشينه تحقيق خارجي……………………………………………………………………………………………………………….85
3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………….90
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
3-2- روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………93
الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف………………………………………………………………………………………………….93
1-تحقیق بنیادی…………………………………………………………………………………………………………………………………….93
2-تحقیق کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………94
3-تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………………………………………………………….94
ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)………………………………………………………..94
تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)………………………………………………………………………………………………………………….94
تحقیق آزمایشی……………………………………………………………………………………………………………………………………..94
تحقیق کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
3-2-1-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………..95
3-2-2-حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………… 97
شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………97
3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………….100
3-3- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..102
3-3-1- فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………102
3-3-2- فرضیات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………102
1-1-    فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….102
1-2-    فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………102
1-3-    فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..102
2-1-    فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….102
2-2- فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..102
2-3- فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………102
3-4-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….102
 3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………102
3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..103
3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………103
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………103
الف) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………104
ب) آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..106
4-2-توصيف آماري داده ها………………………………………………………………………………………………………………….106
4-3-جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري…………………………………………………………………………………108
4-3-1-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………108
3-3-2-حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………..108
4-4- نتايج آزمون هاي اوليه داده ها………………………………………………………………………………………………………109
4-4-1-توصیف آماری داده ها  و ویژگی¬های داده ها……………………………………………………………………………… 109
4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………109
4-5- نحوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………111
4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………….111
4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………………………………111
فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………111
4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………115
فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..115
4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………..119
فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….119
4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق…………………………………………………………………………………………………123
فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..123
4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق…………………………………………………………………………………………………..127
فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….127
4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق…………………………………………………………………………………………………..131
فرضیه ششم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….131
4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق……………………………………………………………………………………………135
فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..135
4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………139
فرضیه اصلی دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..139
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………145
5-2-بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………….145
5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)…………………………….145
5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………………………………….145
5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………………………………………146
5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………147
5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………..148
5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………….149
5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………………………..150
5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………………………………………………………….151
5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………………………………………………………………152
5-2-10-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 154
5-3-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..155  
5-4- پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 156
5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..156
5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی……………………………………………………………………………………158
فهرست منابع و مآخذ تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….159
الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..159
ب) منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………..164
فهرست پيوست ها و ضمائم تحقیق …………………………………………………………………………………………………………170
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            شماره صفحه
جدول 1- رتبه های مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندی……………………………………………………………………………24
جدول 2-1: نمادها، تعاریف رتبه های اعتباری…………………………………………………………………………………………… 25
جدول شماره2-2: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 1387-1390…………………………………………… 42
جدول شماره2-3: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد 1387-1390……………………………………………………. 44
جدول شماره 2-4: نرخ سود علي الحساب سپرد ه هاي سرمايه گذاري مدت دار……………………………………………… 46
جدول شماره 2-5: نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي ومشاركتي (پس ازاجراي قانون بانكداري بدون ربا). 47
جدول2-6: روش شاخص استاندارد…………………………………………………………………………………………………………. 59
جدول2-7: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال……………………………………………………………………………………………………………….. 71
جدول2-8: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام)  بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال…………………………………………………………………………………………………. 71
 جدول2-9: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال 81 الی 91………………… 72
جدول2-10: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام)بانک ملت استان سمنان از سال81 الی 91……. 72
جدول (3-1): نمونه آماري تحقیق (بانک ملت استان سمنان از سال1381الی 1391)………………………………………….. 99
جدول 3-1: شناسایی ماهیت مطالبات معوق…………………………………………………………………………………………….. 101
جدول 3-2: نرخ سود بانکی…………………………………………………………………………………………………………………. 101
جدول4-1- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق در بازه زمانی 1391-1381……………………………….. 107
جدول4-1- 1-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………. 107
جدول4-1- 2-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………. 107
جدول4-1-3- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………..108
جدول4-1-4- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………..108
جدول 4-2 -آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده¬ها درجامعه آماری تحقیق ………. 110
جدول 4-2 -1- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق- بخش مشتریان حقیقی)…………………………………… 110
جدول 4-2 -2- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق-بخش مشتریان حقوقی)……………………………………. 110

جدول 4-2 -3- بررسی نرمال بودن (متغیرهای مستقل تحقیق)…………………………………………………………………….. 110
جدول 4-3-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 111
جدول 4-4-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اول تحقیق……………………………………………. 112
جدول 4-5-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه اول تحقیق………………………………………. 113
جدول 4-6-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه اول تحقیق…………………… 114
جدول 4-7-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 116
جدول 4-8-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه دوم تحقیق…………………………………………… 117
جدول 4-9-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق………………………………………. 117
جدول 4-10-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق………………… 118
جدول 4-11-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین،حاصل ازآزمون فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120
جدول 4-12-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه سوم تحقیق………………………………………… 121
جدول 4-13-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه سوم تحقیق…………………………………….. 121
جدول 4-14-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه سوم تحقیق………………. 122
جدول 4-15-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 124
 جدول 4-16-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه چهارم تحقیق…………………………………….. 125
 جدول 4-17-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه چهارم تحقیق………………………………… 125
جدول 4-18-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه چهارم تحقیق…………….. 126
 جدول 4-19-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 128
جدول 4-20-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه پنجم تحقیق………………………………………. 129
جدول 4-21-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق………………………………….. 129
جدول 4-22-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق……………… 130
جدول 4-23-آزمون ضریب همبستگی،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه ششم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 132
جدول 4-24-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه ششم تحقیق………………………………………. 133
جدول 4-25-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق…………………………………… 133
جدول 4-26-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق……………… 134
جدول 4-27-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 136
جدول 4-28-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)-فرضیه اصلی اول تحقیق…………………………………… 137
جدول 4-29-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………. 137
جدول 4-30-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق…………. 138
جدول 4-31-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 140
جدول 4-32-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………………. 141
جدول 4-33-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………… 141
جدول 4-34-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق…………. 142
جدول5-1-خلاصه نتیجه فرضیه های تحقیق با تفکیک……………………………………………………………………………… 155

 

 

 

 

 

فهرست اشكال و نمودارها
عنوان                                                                                                            شماره صفحه
نمودار2-1- تقسیم بندی سطوح ریسک…………………………………………………………………………………………………… 31
نمودار2-2- ریسک های موسسات مالی…………………………………………………………………………………………………… 32
شکل 2-1:روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی……………………………………………………………………………………… 57
شکل-2-1- تاريخچه بانك ملت…………………………………………………………………………………………………………….. 75
نمودار شماره 3-1: چارچوب نظری تحقیق (شکل مفهومی تحقیق برگرفته از ادبیات تحقیق)……………………………… 90
نمودار 4-1-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق………………………………………………… 114
نمودار4-2-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………… 115
نمودار 4-3-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق………………………………………………… 118
نمودار4-4-خط و معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………… 119
نمودار 4-5-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق……………………………………………….. 122
نمودار4-6-خط و معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………… 123
نمودار 4-7-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق…………………………………………….. 126
نمودار4-8-خط و معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق………………………………………………………………………….. 127
نمودار 4-9-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………. 130
نمودار4-10-خط و معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………………………….. 131
نمودار 4-11-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق…………………………………………….. 134
نمودار4-12-خط و معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………….. 135
نمودار 4-13-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………………. 138
نمودار4-14-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق……………………………………………………………………. 139
نمودار 4-15-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………………… 142
نمودار4-16-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………………………………………………… 143

 
موضوع: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت
(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)
چكيده
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:1-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.
واژگان کليدي: مدیریت ریسک اعتباری، مطالبات معوق، مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه
ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.
ريسك اعتباري از اين واقعيت ريشه مي‌گيرد كه طرف ‌قرارداد  نتواند يا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شيوۀ سنتي، تأثير اين ريسك با هزينۀ ريالي ناشي از نكول  طرف قرارداد سنجيده مي‌شود. زيان‌هاي ناشي از ريسك اعتباري ممكن است قبل از وقوع واقعي نكول از جانب طرف قرارداد، ايجاد شود.
بنابراين، ريسك اعتباري را مي‌توان به‌ عنوان زياني محتمل تعريف كرد كه در اثر يك رويداد اعتباري اتفاق مي‌افتد. رويداد اعتباري زماني واقع مي‌شود كه توانايي طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغيير كند. با اين تعريف، تغيير ارزش بازار بدهي به‌خاطر تغيير رتبه‌بندي اعتباري (يا تغيير آگاهي بازار از توانايي طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نيز مي‌توان به‌عنوان ريسك اعتباري در نظر گرفت(رادپور،1390).
تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.
قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.
 بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003).
کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.
پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است.
بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:
1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).
2- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)
3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با استفاده از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).
1-2-بيان مسأله
واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مديريت ریسک اعتباري که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:
1- بررسي ريسك اعتباري وام‌ها و مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است).
2- بررسي ريسك اعتباري سبد وام به‌ صورت غیرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است).
ارزيابي و سنجش توان بازپرداخت مشتريان اعتباري به‌صورت انفرادي و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دريافتي آن¬ها را “اعتبارسنجي” گويند. اعتبارسنجي، نظامي است كه به وسيلة آن بانك¬ها و مؤسسات اعتباري با استفاده از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضي، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وي را ارزيابي نموده و به او امتياز خاص خود را مي‌دهند. اين روش ابزاري عيني براي مديريت ريسك اعتباري بانك‌ها بوده و مشتريان اعتباري را بي‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات كيفي و كمّي طبقه¬¬بندي مي‌نمايد. مدل‌هاي اعتبارسنجي را مي¬توان به دو گروه عمده تقسيم نمود:
1) مدل¬هاي اعتبارسنجي پارامتري مانند:
•    مدل احتمال خطي  
•    مدل¬هاي پروبيت و لوجيت  
•    مدل¬هاي مبتني بر تحليل مميزي  
2) مدل¬هاي اعتبارسنجي غيرپارامتري مانند:
•    برنامه¬ريزي رياضي
•    درختواره¬هاي طبقه¬بندي (الگوريتم¬هاي تقسيم¬بندي بازگشتي)  
•    مدل¬هاي نزديك¬ترين همسايگان  
•    فرآيند سلسله مراتب تحليلي  

•    سيستم¬هاي خبره  
•    شبكه¬هاي عصبي مصنوعي  
ارزيابي و سنجش ريسك اعتباري سبد وام‌هاي بانك با در نظر گرفتن اثرات متنوع‌سازي و ارتباط ميان موقعيت‌هاي مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر اين اساس، “مديريت سبد اعتباري ” نام دارد.

 

 

                 

پاورپوینت ارتباط روان شناسی با دانش مدیریت Power Point

پاورپوینت ارتباط روان شناسی  با دانش مدیریت Power Point

  این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


کار اداری معمولاً کار پرجنجال و پردردسر و وقت گیر است. با بالا گرفتن گزارشها و موضوعات مرتبط به ناکارآمدی سیستم اداری مهم است به این موضوع پرداخته شود که چطور میتوان احساس امنیت را در محیط کاری ایجاد کرد، صداقت را قدرت بیشتر بخشید، ظرفیت کارمندان و مامورین را افزایش داد، و یک رابطه مفید و قدرتمند میان رییس، مدیر و کارمندان دیگر ایجاد کرد. این مقاله از منظر روانشناسی به بررسی این موضوع می پردازد .

 

 

 

مقدمه

 

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.

 

واقعا باید گفت ؛ که در ابتدا انسان ها درباره مدیریت چقدر می دانند؟ دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را می توان از طریق مديریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگر را ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوخته ها درشرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن.»

 

 

 

تعریف روانشناسی مدیریت

 

در مورد روانشناسی مدیریت تعاریف مختلف و حتی برداشت هایی تا حدودی متفاوت ارائه داده اند از مجموعه اشاراتی که از آنها سخن رفت می توان نتیجه گرفت که : روانشناسی مدیریت عبارت است از زمینه مطالعاتی معینی که در چهارچوب آن ، رفتار مدیر و فرآیند رهبری از دیدگاه روانشناسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به یقین یک چنین مطالعه ای به ما امکان می دهد تا در حل مشکلات مدیریت از یافته- های روانشناسی مدد بگیریم و با استفاده از نظریه های آن ، به تجزیه و تحلیل مسائل مدیریت بپردازیم و گره های آن را باز کنیم.

 

باید در نظر داشت که مطالعات مربوط به روانشناسی مدیریت نه تنها موجب می- گردد که مدیر در اداره امور سازمان توانایی بیشتری پیدا کند ، بلکه استفاده از یافته- های علمی نیازهای مربوط به آن را امکان پذیر می سازد و با در نظر گرفتن یک چنین استفاده ملموس از روانشناسی مدیریت است که آن را شاخه ای کاربردی از دانش روانشناسی تلقی می کنند.

 

از لحاظ موضوع روانشناسی قسمتی از علوم اجتماعی است و بسیاری از مسایل که جامعه شناسان در آن تحقیق می کنند ، مورد علاقه روانشناسان نیز هست و از طرف دیگر تحقیقات روانشناسان مورد استفاده کلیه شعبه های علوم اجتماعی قرار می گیرد.

 

 

 

اهمیت مطالعات رواشناسی مدیریت

 

انسان موجودی اجتماعی است ، بطوری که بدون ارتباط با اجتماع ( اعم از اجتماعات حاضر و یا اجتماعات تاریخی و گذشته که با استفاده از تجربیات آن زندگی انسانی نمود پیدا می کند ) مفهوم زندگی بشر از بین می رود و حیات او با زیست حیوانات پست تفکیک ناپذیر می شود . به هر حال زندگی در اجتماع ، آدمی را به موجود سازمانی تبدیل کرده است ؛ و او برای ادامه حیات بشری ناگذیر است در اجتماعات متعددی عضویت و شرکت داشته باشد و با توجه به تاثیر مطالعات مربوط به دانش مدیریت در شکل گیری و دوام سازمانهای اجتماعی ، اقتصادی و …. می توان نتیجه گرفت که انسان معاصر در طول زندگی خود به دانش مدیریت متکی است و برای بهتر زیستن ( اداره صحیح سازمان ها ) گریزی جز رویکرد به مدیریت و مطالعه آن نمی باشد.

 

نارسایی های مربوط به مدیریت نه تنها کارکرد سازمان ها را مختل و در سازمان زندگی معاصر بشر اختلال ایجاد می کند ، بلکه هم چنین موجب می شود بر اثر عدم کارایی سازمانها و یا حتی پاشیدگی آن ها تلاش های افراد بشر بطور صحیح و اصولی پیوند نخورد و کوشش های آدمی در سازندگی جوامع به هدر رود و نیروی انسانی به عنوان گرانبهاترین سرمایه پایمال گردد .

 

مطالعه در زمینه روانشناسی مدیریت به ما این امکان را می دهد که تا با اصول، قواعد و تکنولوژی بهره برداری صحیح از نیروی انسانی ، فعال کردن خلاقیت ها و ایجاد جریان فکری در جامعه آشنا شویم و از طریق کاربرد یافته های روانشناسی موانع توسعه در زمینه ایجاد سیستم های فعال اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، آموزشی و فرهنگی را از میان بر داریم . از طریق ترویج یک چنین مدیریت مبتنی بر روانشناسی به ویژه در زمینه مدیریت آموزشی و تحقیقاتی است که باروری نسل های آینده امکان-پذیر خواهد شد و خلاقیت آنان به عنوان بزرگترین سرمایه ملی به کار گرفته خواهد شد.

 

روح و روان انسان‌ها سرچشمه‌ای است از انرژی که انگیزه، اشتیاق، پیشرفت و افتخارات از آن برمی‌خیزد و افراد را قادر می‌سازد کارهای ارزنده‌ای به ثمر برسانند. این آرزوی هر مدیر است که با ایجاد انگیزه در مامورین و کارکنان اداره اش، نیروی درونی و نهفته آنان را از قوه به ‌فعل درآورد و محیطی پرتحرک و بانشاط برای تجلی بهترین استعدادها فراهم کند. نقش فرد و ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری او به‌عنوان یک انسان در سازمان در چند دهه اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته است و برای توفیق در این زمینه، علم روانشناسی با تمام ظرافت و توانمندی خود به یاری حوزه مدیریت آمده است. امروزه روانشناسی سازمانی (Organizational Psychology) یکی از رشته های مهم، کارآمد و مورد علاقه است.

 

ورود روانشناسی به عرصه پرفراز و نشیب مدیریت سبب شد تا با استفاده از نظریه‌ها و مکتب‌های گوناگون روانشناسی و با استناد و برقراری روابط انسانی به تبیین شخصیت و رفتار فرد در سازمان پرداخته شود و مفاهیمی مانند انگیزش، تشویق، و رفتار سازمانی مورد تاکید و دقت قرار گیرد. انسان گرامی‌ترین گوهر آفرینش ولی در عین زمان ناشناخته‌ترین آن است. رفتار آدمی تابع اندیشه‌ها، احساسات، انگیزه‌ها، خواست‌های درونی و عوامل عاطفی و تربیتی اوست که در موقعیت‌های مختلف به‌صورت‌های گوناگون ظاهر می‌شود. بهمین دلیل، برای آشنایی با ابعاد مختلف وجود آدمی و ایجاد یک ارتباط بهتر و ایجاد انگیزش و حفظ و تامین صحت روانی در افراد، آشنایی با علم روانشناسی و علوم رفتاری امری لا‌زم و ضروری است.

 

خوشبختانه در قرون جدید، علم روانشناسی در حوزه کار مدیریت به فعالیت‌های چشمگیری پرداخته است و از اواسط دهه ۱۹۲۰ روابط انسانی به صورت یکی از ارکان و راهبردهای مهم کاری در مدیریت تبدیل شده است. در مدیریت (Management)، راهبردهای روانشناسی از قبیل: شناخت تفاوت‌های فردی، استعدادها، عوامل انگیزشی، برقراری روابط انسانی، چگونگی تشویق و تنبیه و… مدیران را در پیوند بیشتر با کارمندان و همتایان آنان یاری می‌دهد. موضوع این است که پی‌بردن به شیوه‌های نفوذ و برقراری ارتباط سازنده و سبک‌های رهبری، مدیران و رؤسا را از حالت خشک و بی‌روح مدیریت بیرون آورده، به سمت مدیریت بانشاط و پرتحرک سوق داده، شور و اشتیاق، انگیزش، آرامش، پویایی، نوآفرینی و تغییر و تحول در کٌل سازمان تحت پوشش را افزایش داده و در نهایت به بالا‌بردن کیفیت و بهره‌وری بیشتر رهنمون میسازد.

 

از روانشناسی چند تعریف میتوان بیان کرد، ولی دو تعریف عمده از آن درینجا ارایه شده که هر یک جنبه ویژه‌ای را نمایان می‌کند: بنابر تعریف اول، روانشناسی علم رفتار است. این تعریف که از سوی روانشناسان رفتارگرا ارائه شده است، انسان و سایر جانداران را از دیدگاه رفتاری آنان مورد مطالعه قرار می‌دهد. علوم رفتاری که به این جنبه روانشناسی بستگی دارد، رفتار را بیشتر مطالعه می‌کند تا ذهن و اندیشه و یا احساسات را، زیرا رفتار قابل مشاهده، ثبت‌کردنی، قابل اندازه گیری، و درخور مطالعه است. در این نوع روانشناسی اندیشه‌ها، احساس‌ها و درک افراد را از راه مطالعه رویدادهایی که به‌صورت رفتار آشکار می‌‌شوند، مورد قضاوت قرار می‌دهد.

تعریف دیگری که از روانشناسی شده است، موضوع علم روانشناسی را مطالعه درباره ماهیت رفتار، استعدادها، عواطف و محصول

 

مجموعه نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با پاسخنامه (سری دوم)

مجموعه نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با پاسخنامه (سری دوم)

دانلود   سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با پاسخنامه (سری دوم)،
در قالب pdf و در 20 صفحه.

توضیحات:
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، به عنوان یکی از مباحث آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت مالی می باشد.

این
فایل شامل سری دوم نمونه سوالات در  زمینه مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با
پاسخنامه  در 20 صفحه  است که همه  بخش های درس مبانی سرمایه گذاری و ریسک
را شامل می شود. از جمله این بخش ها می توان به نمونه سوالات در زمینه
بازارهای مالی، ریسک و بازده، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل
های عاملی، مدل قیمت گذاری آربیتراژ، اوراق مشتقه (قراردادهای آتی و اختیار
معامله) و بورس اوراق بهادار اشاره نمود.

 

پایان نامه بررسی انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه

پایان نامه بررسی انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


چکیده

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه­ها، هزینه­های متغیر به نسبت تغییرات در سطح فعالیت تغییر می­کنند، به این معنا که اندازه تغییر در هزینه­ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نه به جهت تغییر. اما نظریه­ی جدید در مورد رفتار هزینه­ها حاکی از آن است که میزان درصد افزایش هزینه­ها با افزایش حجم فعالیت، بیشتر از میزان درصد کاهش هزینه­ها در نتیجه­ی کاهش همان حجم فعالیت است. این نوع رفتار هزینه به «چسبندگی هزینه­ها» معروف شده ­است. عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه­ها مؤثر است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه­ها در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور دو فرضیه ارائه شده است که به آزمون و بررسی تحلیلی ارتباط بین انگیزه­های مدیریت سود و میزان چسبندگی هزینه­ها می­پردازد. جامعه آماری شامل کلیه­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره­ی 5 ساله از 1387 تا 1391 است. از بین کل جامعه، با استفاده از روش نمونه­گیری حذف سیستماتیک، 138 شرکت انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی فرضیه­ها از تحلیل رگرسیون به روش داده­های پنلی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که در سال­های مورد بررسی بین انگیزه­های مدیریت سود و چسبندگی هزینه­ها رابطه معنی­داری وجود دارد. به عبارت دیگر، انگیزه­های مدیریت سود باعث کاهش چسبندگی هزینه در شرکت­ها می­شود. از این رو، فعالیت­هایی که در جهت شناخت عوامل تعیین­کننده­ی ساختار هزینه­ی شرکت­ها انجام می­شود، باید با توجه به انگیزه­های مدیران در اتخاذ تصمیمات مرتبط با هزینه­ها و منابع این شرکت­ها، خصوصاً انگیزه­های ناشی از نمایندگی، باشد.

واژگان کلیدی: چسبندگی هزینه، انگیزه­های مدیریت سود، تصمیمات سنجیده، بورس اوراق بهادار تهران

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. 12

مقدمه.. 2

1-1. تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش.. 2

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3. اهداف تحقیق.. 4

1-4. سؤالات پژوهش.. 4

1-5. فرضیههای تحقیق.. 5

1-6. روش تحقیق.. 5

1-6-1. متغیرهای تحقیق.. 5

1-7. قلمرو تحقیق.. 7

1-8. جامعه و نمونه آماری.. 7

1-9. روش گردآوری دادهها و اطلاعات.. 8

1-10. روشهای آماری و آزمون فرضیهها.. 8

1-11. تعریف واژهها واصطلاحات.. 9

1-12. ساختار کلی تحقیق.. 10

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق.. 11

مقدمه.. 12

2-1. مبانی نظری.. 13

2-1-1. تحلیل رفتار هزینهها.. 13

2-1-2. چسبندگی هزینهها.. 15

 

 

2-1-2-1. مفهوم چسبندگی هزینهها.. 16

2-1-2-2. تئوریهای چسبندگی هزینهها.. 17

2-1-3. مدیریت سود.. 18

2-1-3-1. تئوری نمایندگی.. 18

2-1-3-2. مفهوم مدیریت سود.. 22

2-1-3-3. روشهای مدیریت سود.. 26

2-1-3-3-1. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری.. 26

2-1-3-3-2. مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی.. 26

2-1-3-3-3. فعالیتها و عوامل مؤثر بر دستکاری سود از طریق فعالیتهای واقعی:.. 27

2-1-3-4.انگیزههای مدیریت سود.. 29

2-1-4. چسبندگی هزینه و انگیزههای مدیریت سود.. 32

2-2. پیشینه پژوهش.. 34

2-2-1. مروری بر تحقیقات خارجی.. 34

2-2-2. مروری بر تحقیقات داخلی.. 39

2-2-3. خلاصهای از پژوهشهای انجام شده.. 41

فصل سوم: روش تحقیق.. 47

مقدمه.. 48

3-1. روش تحقیق.. 48

3-2. روش و ابزار گردآوری دادهها.. 48

3-3. قلمرو پژوهش.. 48

3-4. جامعه و نمونهی آماری.. 49

3-5. طرح مسأله تحقیق.. 49

 

 

3-6. فرضیههای پژوهش.. 50

3-7. مدل آماری پژوهش.. 51

3-8. نحوهی محاسبه متغیرهای تحقیق.. 52

3-8-1. متغیر وابسته.. 52

3-8-2. متغیرهای مستقل.. 52

3-8-3. متغیرهای کنترلی.. 52

3-9. روش تخمین مدل.. 54

3-9-1. دادههای تابلویی.. 54

3-9-2. روشهای تخمین مدل دادههای تابلویی.. 55

3-9-2-1. روش حداقل مربعات تلفیقی (pls):.. 55

3-9-2-2. مدل اثرات ثابت (مدل حداقل مربعات با متغیر موهومی)(LSDV):   55

3-9-2-3. مدل اثر تصادفی.. 56

3-9-2-4. مدل پارامترهای تصادفی.. 56

3-9-3. آزمونهای الگوی دادههای تابلویی:.. 57

3-9-3-1. آزمون چاو.. 57

3-9-3-2. آزمون هاسمن.. 57

3-9-4. آزمون مانایی در دادههای تابلویی.. 58

3-9-5. آزمون همجمعی  در دادههای تابلویی.. 58

3-9-6. آزمون استقلال خطاها.. 59

3-9-7. آزمون معناداری کلی رگرسیون و ضرایب.. 59

3-10. خلاصه فصل سوم.. 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها.. 60

 

 

مقدمه.. 61

4-1. آمار توصیفی.. 61

4-2. آزمونهای تشخیص بر روی دادهها.. 62

4-2-1. آزمون مانایی.. 62

4-2-2. آزمون همجمعی.. 63

4-2-3. آزمون چاو.. 64

4-3. تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. 65

4-3-1. آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان و نتایج آن.. 65

4-3-2. آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از کاهش سود و نتایج آن   66

4-3-3. آزمون مدل انگیزهی اجتناب از زیان و یا کاهش سود و نتایج آن   67

4-4. خلاصه فصل.. 69

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 70

مقدمه.. 71

5-1. بحث و نتیجهگیری.. 71

5-2. محدودیتهای تحقیق.. 72

5-3. پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش.. 73

5-4. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 73

فهرست منابع و مأخذ.. 74

پیوست.. 81

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                 صفحه

جدول (1-1): متغیرهای تحقیق.. 6

جدول (2-1): خلاصهای از پژوهشهای انجام شدهی خارجی.. 41

جدول (2-2): خلاصهای از پژوهشهای انجام شدهی داخلی.. 44

جدول (3-1): جمعبندی متغیرهای تحقیق.. 53

جدول (4-1): آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش.. 61

جدول (4-2): نتایج آزمون مانایی مربوط به متغیرهای پژوهش.. 62

جدول (4-3): بررسی وجود همجمعی میان متغیرهای تحقیق در مدل.. 63

جدول (4- 4): نتایج آزمون چاو.. 64

جدول (4-5): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان.. 65

جدول (4-6): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از کاهش سود   66

جدول (4-7): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان و یا کاهش سود.. 68

جدول (5-1): جمعبندی نتایج حاصل از آزمون فرضیهها.. 72

شکل (2-1): رابطهی بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی.. 19

 

 

 

 

 

 

 

فهرست پیوست­ها

عنوان                                                                                                                                                                 صفحه

پیوست 1: اسامی شرکتهای موجود در نمونه.. 82

پیوست2: آمارهای توصیفی.. 83

پیوست3: آزمونهای مانایی.. 84

پیوست 4: آزمون همجمعی مدل 1 (اجتناب از زیان).. 87

پیوست 5: آزمون F لیمر مدل 1 (اجتناب از زیان).. 88

پیوست 6: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 1 (اجتناب از زیان).. 89

پیوست 7: آزمون همجمعی مدل 2 (اجتناب از کاهش سود).. 90

پیوست8: آزمون F لیمر مدل 2 (اجتناب از کاهش سود).. 91

پیوست 9: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 2 (اجتناب از کاهش سود).. 92

پیوست 10: آزمون همجمعی مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود).. 93

پیوست11: آزمون F لیمر مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود).. 94

پیوست 12: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود).. 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی را به تولید محصولات با کیفیت با حداقل بهای تمام شده و استفاده بهینه از منابع ترغیب کرده است. از این رو، مطالعه رفتار هزینه­ها برای مدیران و همچنین برای تمام کسانی که فعالیت­های حرفه­ایشان با فعالیت­های شرکت در ارتباط است، دارای اهمیت است. در مدل­های سنتی رفتار هزینه­ها در حسابداری مدیریت، هزینه­های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش می­یابد. اما در تحقیقات اخیر، رفتاری نامتقارن از هزینه­ها نشان داده شده است که “چسبندگی هزینه” نامیده می­شود. چسبندگی هزینه­ها یکی از ویژگی­های رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است (نمازی و دوانی­پور 1389). عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه­ها مؤثر است؛ یکی از این عوامل تصمیمات سنجیده­ی مدیران است، به این معنی که چسبندگی هزینه در نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران در مورد منابع تخصیص­یافته به فعالیت­ها، ایجاد می­شود. در پژوهش حاضر، تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر تصمیم­گیری مدیران و نتیجتاً بر چسبندگی هزینه­ها مورد بررسی قرار گرفته است.

در این فصل کلیاتی درباره­ی موضوع پژوهش مطرح می­شود. در ابتدا به تشریح و بیان مسأله­ی پژوهش که «بررسی تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» است، پرداخته می­شود. سپس اهمیت و اهداف پژوهش، فرظیه­های پژوهش و روش جمع­آوری اطلاعات بیان می­شود. در ادامه جامعه و نمونه آماری و تعاریف عملیاتی برخی از واژه­ها و اصطلاحات تخصصی تشریح و در پایان خلاصه­ای از ساختار پژوهش ارائه می­شود.

1-1. تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش

مطالعه­ی رفتار هزینه­ها، نه تنها برای پژوهشگران دانشگاهی، بلکه برای آن­هایی که فعالیت­های حرفه­ای­شان به طور مستقیم با فعالیت­های شرکت در ارتباط است، دارای اهمیت است. آگاهی از چگونگی رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم­گیری مدیران در خصوص برنامه­ریزی و بودجه­بندی، قیمت­گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه­سر و سایر موارد مدیریتی است. در مدل­های سنتی رفتار هزینه­ها در حسابداری مدیریت، هزینه­های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش می­یابد. به این معنا که بزرگی تغییرات در هزینه­ها تنها به بزرگی تغییرات در حجم فعالیت وابسته است و جهت تغییرات (افزایش یا کاهش) در حجم فعالیت، تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینه­ها ندارد. اما نتایج پژوهش­های برخی از پژوهشگران در سال­های اخیر بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینه­ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه­ها هنگام کاهش در حجم فعالیت، به همان میزان، است. این رفتار هزینه­ها را “چسبندگی هزینه­ها” می­نامیم. چسبندگی هزینه­ها یکی از ویژگی­های رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است (نمازی و دوانی­پور 1385).

 

پاور پوینت مدیریت انبار داری

پاور پوینت  مدیریت انبار داری
مدیریت انبارداری
انبار: محل وفضایی است که مواد اولیه براي ساخت محصولات كالاهاي نيمه ساخته وقطعات وابزار آلات وضايعات بر اساس سيستم صحيح طبقه بندي نگهداري مي شود
انواع انبار
عوامل موثر در انتخاب محل انبار
مزایای سیتم انبار داری
وظایف انبار
روش های انبار داری
عوامل مهم چیدمان اجناس در انبار
شیوه های استفاده از اجناس در انبار

تحقیق مدیریت بر پایه شایستگی

تحقیق مدیریت بر پایه شایستگی

مسایل بازاریابی بین المللی

مسایل بازاریابی بین المللی
تاریخچه کابل در دنیا
در سال 1876 اندیشه تولید کابل با روکش لاستیکی به مرحله اجرا در آمد در این مرحله چند رشته سیم به هم تابیده و با نوعی کائوچوی طبیعی روکش می‌کردند بعد در سال‌های نخست دهه 1880 کابل‌هایی ساخته شد که با مواد نفوذ ناپذیر در برابر آب عایق و روکش شدند از آن پس استفاده از مواد دیگر متداول گردید بدین ترتیب بود که صنعت کابل‌سازی در 125 سال قبل شکل گرفت و همواره روند تکمیلی ساخت کابل پیوسته ادامه داشت تا در سال 1953 برای اولین بار کابل خشک با عایق پلی اتیلن XLPE در آمریکا ساخته شد و باعث تحولی شگرف در امکان ساخت کابل‌هایی با ولتاژ بالا شد به نحوی که امروزه ساخت کابل‌های بالاتر از 500 کیلو ولت با استفاده از مواد پلیمری نیز امکان‌پذیر می‌باشد…

پایان نامه بررسی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه

پایان نامه بررسی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                شماره صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1بیان مسئله تحقیق    4
1-2 اهمیت موضوع    5
1-3 اهداف تحقیق    6
هدف اصلی    6
1-4 فرضیه های تحقیق    7
1-5 روش تحقیق    7
1-6 جامعه و نمونه آماری    8
1-7 روش گردآوری اطلاعات    8
1-8 ابزار گردآوری اطلاعات    8
1-9 مدل مفهومی    9
1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه    12
2-1 بخش اول شایستگی محوری    12
2-1-1 اطلاعات    12
2-1-2 مديريت و نيازهاي اطلاعاتي    13
2-1-3 تعریف فناوري اطلاعات    14
2-1-4 كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان    14
2-1-5 نقش فناوری اطلاعات در فرآیندهای سازمان    15
2-1-6 مديران و فناوري اطلاعات    16
2-1-7 پذیرش فناوری اطلاعات    17
2-1-8 سیستم های اطلاعاتی    18
2-1-9 معماری  و سیستم های اطلاعات استراتژیک    18
2-1-9-1 معماری سیتم    18
2-1-9-2 تعریف سیستم های اطلاعات استراتژیک    19
2-1-9-3 اهميت معماري براي سيستم هاي اطلاعات استراتژيك    20
2-1-9-4 فرايند تهيه معماري سيستم هاي اطلاعات استراتژيك    20
2-1-9-5 برنامه ريزي سيستم هاي اطلاعات استراتژيك    22
2-1-9-6 پشتيباني از موقعيت رقابتي سازمان    22
2-1-9-7 سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی    23
2-1-9-8 سیستم های اطلاعات منابع انسانی    24
2-1-9-9 طراحي سيستم اطلاعات منابع انساني    25
2-2 بخش دوم مزيت رقابتي    29
2-2-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ    34
2-2-2 ﮔﺮﻭهﺑﻨﺪﻱ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ    36
2-2-3 ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ    36
2-2-4 تعریف شایستگی    38
2-2-5 تاريخچه شايستگي ها    39
2-2-6 سطوح شايستگي    40
2-2-7 ابعاد شایستگی    40
2-3 شایستگی شغلی و رفتاری    42
2-3-1 تعریف شایستگی رفتاری    42
2-3-2 حوزه های شایستگی رفتاری    42
2-3-3 شایستگی شغلی و رفتاری    43
2-3-3-1 تعریف شایستگی شغلی    43
2-3-3-2 الگوهاي شايستگي    43
2-3-3-3 ويژگي هاي مدل شايستگي    44
2-3-3-4 اهمیت توجه به شایسته گزینی در اسلام    44
2-3-3-5 چارچوب هاي نظري شایستگی هاي مدیران    46
2-4 بخش سوم پیشینه تحقیق    51
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه    55
3-1 روش تحقیق    56
3-1-1 طبقه بندی بر اساس هدف    56
3-1-2 طبقه بندی بر اساس روش    56
3-2 روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات    58
3-2-1 مطالعات کتابخانه ای    58
3-2-2 پرسشنامه    59
3-3 روایی و پایایی پرسشنامه    59
3-3-1 روایی پرسشنامه    59
3-3-2 پایایی پرسشنامه    60
3-4 جامعه و نمونه آماری    61
3-4-1 جامعه آماری    62
3-4-2 نمونه آماری    62
3-5  روش ها و تکنیک های تحلیل آماری    63
3-5-1 مدل یابی معادلات ساختاری    64
3-5-1-1 پايه هاي مدل يابي معادلات ساختاري    64
3-5-1-2 موارد استفاده مدل يابي معادلات ساختاري    65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه    69
4-1آمار توصیفی    70
4-1-1 بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری    70
4-1-2 بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری    71
4-1-3 بررسی وضعیت سن در نمونه آماری    72
4-1-4 بررسی وضعیت سابقه کاری    74
4-1-5 بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری    75
4-1-6 توصیف متغیرهای تحقیق    77
4-2 آمار استنباطی    78
4-2-1 بررسی فرضیات تحقیق    78
4-2-1-1 فرضیه شماره 1: سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد.    78
4-2-1-2 فرضیه شماره 2: مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد.    79
4-2-1-3 فرضیه شماره 3: مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد.    80
4-2-1-4 فرضیه شماره 4: تاثیر گذاری کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد.    81
4-2-1-5 فرضیه شماره 5: تخصص کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد.    82
4-2-2 بررسی وضعیت شاخص های تحقیق    83
4-3 مدل معادلات ساختاری    85
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه    89
5-1 نتایج آمار توصیفی    89
5-2 نتایج آمار استنباطی    89
5-3 نتایج بررسی وضعیت شاخص های تحقیق    91
5-4 نتایج بررسی مدل معادلات ساختاری    92
5-5 محدودیت های تحقیق    93
5-6 پیشنهادات تحقیق    93
5-6-1 پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق    93
5-6-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی    94
پیوست ها    95
پرسشنامه    95
خروجی نرم افزار    97
منابع و مآخذ    108
منابع فارسی    108
منابع غیر فارسی    109
چکیده انگلیسی    111

فهرست جداول
(جدول 2-1) تئوری های مزیت رقابتی    32
(جدول 2-2) فهرست شایستگی های پرکاربرد(Epstein & Rankin,2003)    49
(جدول 4-1) بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری    70
(جدول 4-2) بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری    71
(جدول 4-4) بررسی وضعیت سابقه کاری در نمونه آماری    74
(جدول 4-5) بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری    75
(جدول 4-6) توصیف متغیرهای تحقیق    77
(جدول 4-7) بررسی رابطه بین سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری    78
(جدول 4-8) بررسی رابطه بین مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری    79
(جدول 4-9) بررسی رابطه بین مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری    80
(جدول 4-10) بررسی رابطه بین تاثیر گذاری کاربران سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری    81
(جدول 4-11) بررسی رابطه بین تخصص کاربران سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری    82
(جدول 4-12) بررسي وضعيت شاخص های تحقیق    83
(جدول 4-13) شاخص های برازش مدل معادله ساختاری    86
(جدول4-14) ضرائب رگرسیونی مولفه های تحقیق(آزمون فرضیات)    87
 فهرست نمودار
(نمودار 4-1) بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری    70
(نمودار 4-2) بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری    71
(نمودار 4-3) بررسی وضعیت سن در نمونه آماری    73
(نمودار 4-4) بررسی وضعیت سابقه کاری در نمونه آماری    74
(نمودار 4-5) بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری    76
(نمودار4-6) مدل معادله ساختاری تحقیق    85

فهرست اشکال
(شکل 1-1) مدل مفهومی    9
(شکل 2-1) تاثير سطوح مديريت بر منبع اطلاعات و شكل ارائه آن(صرافی زاده و علی پناهی، 1380)    13
(شکل 2-2) ديدگاه مبتني بر منابع و كاركرد راهبرد    34
(شکل 2- 3)نمونه اي ازچارچوب شایستگی ها    46
(شکل 2-4) چارچوب نظري شایستگی ها در تحقیق حاضر    47
 
 
چکیده
امروزه شرکت های بیمه ای نقش مهمی در توزیع منابع مالی ایفا می کنند. در این میان بیمه ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی تلاش می کنند تا حداکثر استفاده را از سیستم های اطلاعاتی بهره برداری نمایند. هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران می باشد. بنابراین جامعه تحقیق شرکت های بیمه ای استان تهران می باشد. تعداد این افراد 800 نفر می باشد که با توجه به استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق 256 نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که بر اساس پرسشنامه و مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق باچا(2012)، این پرسشنامه طراحی و اجرا می گردد. در این تحقیق سرمایه گذاری، مهارت های مدیریتی، مهارت های فنی، تخصص کاربر و تاثیر گذاری کاربر به عنوان متغیر های سیستم اطلاعاتی انتخاب شده است. فرضیات این تحقیق به بررسی ارتباط بین این متغیر ها و شایستگی محوری می پردازد. در این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین متغیر های تحقیق از آزمون های رگرسیونی استفاده شده است. نتایج این تحلیل نشان داد که رابطه معنی داری بین مهارت مدیریتی و سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی با شایستگی محوری وجود دارد.
کلید واژه:
شایستگی محوری، سیستم های اطلاعاتی، شرکت های بیمه ای

 

مقدمه
با ظهور فناوري اطلاعات در دهه هاي اخیر و رشد سریع آن در سال هاي گذشته، فناوري اطلاعات یکی از ابزارهایی بوده که به صورت گسترده سازمان ها از آن استفاده کرده اند و استفاده از آن نیز با سرعت زیادي در حال افزایش است. براي استفادة مناسب از راهکارهاي ارائه شدة فناوري اطلاعات، اکثر سازمان ها واحدي با نام فناوري اطلاعات یا اسامی مشابه دایر نموده اند که وظیفۀ شناخت نیازهاي کسب و کار در زمینۀ فناوري اطلاعات و برطرف نمودن این نیازها را برعهده دارند. با رشد سریعی که در حوزة فناوري اطلاعات وجود دارد، در صورتیکه همۀ این کارکردها در داخل سازمان و از سوي واحد فناوري اطلاعات محقق گردد گسترش بیش از اندازة این واحد را به دنبال خواهد داشت و از آن جایی که حوزة کاري در اکثر سازمان ها با حوزة فناوري اطلاعات فاصلۀ زیادي دارد، گسترش بیش از اندازة واحد فناوري اطلاعات باعث عدم یکپارچگی و اعمال هزینه هاي سربار زیادي بر سازمان می شود. بر این اساس سازمان ها تلاش می کنند تا جاي ممکن بسیاري از این کارکردها را به خارج سازمان برون سپاري کنند تا علاوه بر جلوگیري از بروز مشکلات بیان شده، از توانمندي و قابلیت هاي سازمان هایی که در حوزة فناوري اطلاعات فعالیت دارند، استفاده نمایند(نهاوندی و همکاران،1387). در این میان در محيط متغير امروز، براي حضور و رشد در بازار رقابتي بايد نسبت به رقيب مزيت رقابتي داشت. محصولات برجسته، فناوري پيشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزيت رقابتي مؤثر نباشند، هیچ اثري در موفقیت شركت نخواهند داشت و راهبرد رويكردي است كه  به دنبال خلق مزیت رقابتي است(غفاريان،1383). به همین منظور شرکت ها لازم دارند تا همواره از قابلیت های خود به عنوان یک شایستگی محوری و مزیت رقابتی برای پیشی گرفتن از رقبا استفاده نمایند. در این فصل از تحقیق کلیاتی از طرح تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بیان مسئله، اهمیت موضوعی، اهداف و فرضیات تحقیق و هم چنین مدل مفهومی و روش شناسی در این بخش از فصول پنجگانه طرح تحقیق ارائه می گردد.

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

1-1بیان مسئله تحقیق
در قرن بيست و يكم كاملاً آشكار است كه اطلاعات و ارتباطات، اهميت راهبردي گسترده اي پيدا كرده است. فناوري اطلاعات بسياري از جنبه هاي زندگي روزمرة ما را تحت تاثير قرارداده است و امروزه، ناگزير به استفاده از انواع فناوري هاي اطلاعاتي هستيم(سرلک و جواديان،1390). فناوري اطلاعات عنصري کليدي در حذف محدوديت زماني و مکاني، دسترسي بهتر و سريع تر به اطلاعات، به روز بودن و … است. به عبارت ديگر، فناوري، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده بستري که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهاي الکترونيکي تبديل شود که آن را در اصطلاح تبادل الکترونيکي اطلاعات مي نامند(اعتمادي و همکاران،1385). در واقع چالش هاي فزاينده محيطي به شكل قابل ملاحظه اي كسب و كار را تحت تأثير قرار داده است. چالش هايي مانند تغييرات سريع، ظهور اينترنت، تنوع نيروي كار، جهاني سازي، تغيير در قوانين و مقررات، كمبود مهارت هاي مورد نياز و ظهور بخش هاي خدماتي نه تنها ساختارهاي سازماني را تحت تأثير قرار داده اند، بلكه ماهيت و نقش همه بخش هاي كسب و كار را نيز تحت تأثير قرار داده اند.  بايد بيان نمود که، سيستم هاي اطلاعاتي، سيستم هايي هستند كه اطلاعات لازم براي تصميم گيري را براي افراد تصميم گير فراهم مي آورند. اطلاعاتي را كه سيستم هاي اطلاعاتي در اختيار كاربران قرار مي دهند خدمات سيستم هاي اطلاعاتي مي ناميم. براي اين كه سيستم هاي اطلاعاتي بتوانند خدمات مناسب را در اختيار كاربران قرار دهند نيازمند در اختيار داشتن سخت افزار و نرم افزار مناسب و نيروي انساني آموزش ديده و با انگيزه اند كه در هر صورت، هزينه هاي بالايي را براي سازمان در بر دارند(مهدوي،1384). در محيط متغير امروز، براي حضور و رشد در بازار رقابتي بايد نسبت به رقيب مزيت رقابتي داشت. محصولات برجسته، فناوري پيشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزيت رقابتي مؤثر نباشند، هيچ اثري در موفقيت شركت نخواهند داشت و راهبرد رويكردي است كه به دنبال خلق مزيت رقابتي است(غفاریان،1383). در اين شرايط، سازما ن ها با تغيير رويكردهاي راهبردي كنوني به منابع داخلي شركت، به همراه توجيه مزاياي آن در عملكرد شركت مواجه شده اند(بارنی ،2001).  در این میان برای حضوری فعال در بازارهای رقابتی امروزی شرکت ها لازم دارند تا شایستگی های محوری خود را توسعه دهند. شایستگی های محوری به عنوان تخصص یک شرکت شناسایی می شود که به شرکت ها اجازه می دهد تا ارزش آفرینی نمایند و محصولاتی متمایز و منحصر به فرد به بازار ارائه نمایند. در حالی که این اعمال برای رقبا بسیار سخت و گاه غیرممکن است(باچا ،2012). در زمینه سیستم های اطلاعاتی ابعاد مختلفی ارائه شده است. در این تحقیق  بر اساس تحقیق باچا(2012) ابعاد سیستم های اطلاعاتی در حوزه سرمایه گذاری، مهارت های مدیریتی، تخصص کاربر، مهارت های فنی سیستم اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. باید بیان نمود که تحقیقات زیادی در زمینه بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد شرکت ها انجام شده است(سیرکار  و همکاران،2000). در این میان بررسی ارتباط بین مدیریت سیستم های اطلاعاتی با شایستگی های محوری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از سویی در صنعت بیمه با توجه به گسترش توجه مسئولین نظام مالی و بیمه ای شاهد گسترش بالایی در بازار مربوطه می باشیم. این امر لزوم استفاده از سیستم های اطلاعات به منظور کنترل بهتر نمایندگی ها و یکپارچگی بیشتر در آنان را افزایش می دهد و مدیران بیمه ای را با چالش جدی روبرو نموده است. در این تحقیق تلاش می شود تا با رویکردی جامع تر به بررسی ابعاد این رابطه بپردازیم.
1-2 اهمیت موضوع
امروزه استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی هم در سطح سازمان ها و هم در سطح مردمی به شدت در حال گسترش می باشد. سازمان ها برای انجام فعالیت های مدیریتی و کارکنانی خود از سیستم های اطلاعاتی مختلفی استفاده می کنند. دیگر کمتر سازمانی را می توان پیدا نمود که از سیستم اطلاعاتی خاصی استفاده ننماید. توسعه و بهبود عملکرد سیستم های مالی، ارتباط با مشتریان، تولید و مدیریت پروژه و صدها فعالیت دیگر، مرهون استفاده از سیستم های اطلاعاتی می باشد. در این میان لازم است تا مدیران این سیستم ها را به عنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفته و به گونه ای از آن استفاده نمایند تا به عنوان یک شایستگی محوری برای سازمان ها در بیاید، در این صورت است که می توان از سیستم های اطلاعاتی برای ایجاد تمایز سازمان نسبت به رقبا استفاده نمود. با وجود اهمیت بالای این موضوع، تا کنون تحقیق جامعی که به بررسی ابعاد این رابطه پرداخته باشد دارای سابقه تحقیقاتی نمی باشد. این امر خلاء تحقیقاتی را سبب شده است. محقق تلاش دارد تا با بررسی ارتباط بین این دو متغیر مسیری جدید را در حوزه آکادمیک و صنعتی برای انجام تحقیقات بیشتر فراهم سازد.
1-3 اهداف تحقیق
هدف اصلی
تبیین تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران
اهداف فرعی
– تبیین تاثیر سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران.
– تبیین تاثیر مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران.
– تبیین تاثیر مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت‌های بیمه ای استان تهران.
– تبیین تاثیر تاثیر گذاری کاربران در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران.
– تبیین تاثیر تخصص کاربران در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران.
– ارائه راهکارهایی به منظور بهبود شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران از طریق سیستم های اطلاعاتی.
1-4 فرضیه های تحقیق
– سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران دارد.
– مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران دارد.
– مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران  دارد.
– تاثیر گذاری کاربران بر سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران دارد.
– تخصص کاربران در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران دارد.
1-5 روش تحقیق
در این تحقیق با توجه به توصیف متغیرهای تحقیق می توان نوع پژوهش را از انواع توصیفی دانست. هم چنین با توجه به میدانی بودن پژوهش می توان تحقیق را از نوع تحقیقات پیمایشی دانست. در نهایت با توجه به کاربردی بودن نتایج تحقیق می توان این تحقیق را از انواع تحقیقات کاربردی دانست.

 

1-6 جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و کارکنان شعب شرکت های بیمه در استان تهران تشکیل می دهند. تعداد این افراد 800 نفر می باشد که با توجه به استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق 256 نفر تعیین شده است.
1-7 روش گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از دو دسته منابع اطلاعاتی استفاده می شود. نخست به منظور جمع آوری اطلاعات در مورد مبانی نظری از مطالعات کتابخانه ای در قالب مقالات و پایان نامه ها استفاده می شود. در بخش دوم نیز به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه و در قالب کار میدانی به جمع آوری اطلاعات می پردازیم.
1-8 ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که بر اساس پرسشنامه و مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق باچا(2012)، این پرسشنامه طراحی و اجرا می گردد.

 

 

                 

پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

مقدمه:
فلسفه نوین مدیریت منابع انسانی، ساختار و سازماندهی آن به شکل امروزی همگی نتیجه تعامل میان مجموعه حوادث و تحولاتی است که با وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان (حدود سال 1760) آغاز شده است و تا به امروز ادامه دارد. البته پیدایش و رشد تدریجی مدیریت منابع انسانی به پیشتر از آن و به دوران باستان باز می گردد و شواهدی از تشکیل اصناف و بروز اعتصابات کارگری منظم و سازمان یافته در روم و مصر مشاهده شده است.


فهرست مطالب:
مقدمه
انقلاب صنعتی
نهضت کارگری
نهضت مدیریت علمی
اصول مدیریت علمی
روان شناسی صنعتی
متخصصان امور نیروی انسانی
مکتب روابط انسانی
عوامل موثر در شکل گیری مدیریت منابع انسانی


 

تحقیق ارایه مدلی بر اساس UML برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت تحقیق

تحقیق ارایه مدلی بر اساس UML برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت تحقیق

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

توضیحات:

تحقیق دانشجویی ارایه مدلی بر اساس UML برای روش زنجیره
بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه ، در قالب فایل
pdf و در حجم 141 صفحه.


چکیده:

این
پژوهش با مروری دقیق و گسترده بر ادبیات روش زنجیره بحرانی در سیستم کنترل
پروژه
سعی در ارائه ی مدلی بر اساس
 UMLبرای
آن داشته است تا از سویی پایه ای برای ایجاد یک نرم افزار فراهم گردد و از سویی
دیگر کاستیهایی که در این متدولوژی وجود دارد مشخص گردد تا بتواند مورد بررسی و
تحقیقات آینده قرار گیرد. مطالعه ادبیات به ادبیات زنجیره بحرانی بسنده نکرده و در
تمام تئوریهای حواشی این متدولوژی ادامه یافته و از سویی به ریاضیات پیچیده ای
مانند حل
 RCPSC
و
از سوي ديگر به تئوریهای مدیریتی دمینگ و نظریه محدودیتها می رسد.

حاصل بررسی های به عمل آمده مشخص ساخت که به
لحاظ عملی نقاط ضعفی در این سیستم وجود دارد، که می توان به چگونگی تعیین انداره
بافر، نحوه زمانبندی سیستم در طول اجرای پروژه و الگوریتم زمانبندی اشاره کرد.

پس از انجام این مطالعات مدل uml برای این متدولوژی توسعه یافت. هر بخش بسته به
زمینه و پیچیدگی های خود در درجات مختلف مبسوط و رسم گردیده است و در مورد گزینه
های مختلف اجرا نیز توضیحاتی داده شده است.

حاصل این تحقیق مدل uml ای برای دو بخش زمانبندی و کنترل است. این مدلها از
دیاگرام های اولیه که از دیدگاه کاربر سیستم را نمایش می دهند شروع و تا نمودارهای
استاتیک و دینامیک سیستم پیش می روند. در برخی مواقع الگوریتم هایی برای پیاده
سازی نمودار ها نیز ارائه شده است.

به این ترتیب این پایان نامه از سویی یک
راهنمای پراتیک را در اختیار قرار می دهد تا بتوان با پیروی از آن به پیاده سازی
این روش – چه با استفاده از رایانه و چه به صورت دستی – اقدام کرد، و از سویی دیگر
یک تصویر غنی از این متدولوژی ارائه می کند تا بتوان به صورت شفاف آن را مطالعه و
مورد بررسی قرار داده کاستیهایی آن را مشاهده و بتوان در رفع آنها اقدام کرد.

 

فهرست مطالب:

1.مقدمه

روش تحقیق

فلسفه تحقیق

هدف تحقیق

مشی تحقیق

2. UML چیست؟

مقدمه

UML  چیست؟

زیر ساختهای UML

3. تئوری محدودیتها (TOC)

پنج مرحله تمرکز

4. اعمال تئوری محدودیتها در کنترل پروژه

قدمهای تئوری محدودیتها در کنترل پروژه

تضاد پایه ای

مدل UML

5. مدل سازی

ساختار داده ی پروژه ها

نگاه شی گرا به پروژه

پروژه

زنجیره

بافر

منبع

کاربر

کارمند

زمانبندی

ورود اطلاعات

زمانبندی

زمانبندی مداوم یا یکباره

رفتار با بافرها در زمانبندی

روش زمانبندی

تعیین زنجیره بحرانی

تعیین زنجیره های فرعی

تعیین اندازه بافر

روش Cut&Past

روش جذر مربعات

روش های وفقی

مقایسه روشهای تعیین اندازه بافر

روش پیشنهادی برای تعیین اندازه بافر

6. کنترل

معماری کلی

روش پیشنهادی برای سیستم کنترل

معماری سه لیه نرم افزاری

نمودارها

7. نتیجه گیری

8. پیشنهاد تحقیقات آتی

فهرست تصاویر

فهرست نمودارها


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

در صورت نیاز به کسب مشاوره و راهنمایی در خصوص تکنیک زنجیره
بحرانی نیز می توانید از بخش تماس با ما در ارتباط باشید.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

 

                                     

دانلود پاورپوینت کنترل مدیریت و اندازه گیری عملکرد استراتژیک

دانلود پاورپوینت کنترل مدیریت و اندازه گیری عملکرد استراتژیک

عنوان: دانلود پاورپوینت کنترل مدیریت و اندازه گیری عملکرد استراتژیک 

این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

تعداد اسلاید: 62 اسلاید

دسته: حسابداری مدیریت

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان “کنترل مدیریت و اندازه گیری عملکرد  استراتژیک  “بوده و در 62 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس حسابداری مدیریت در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و حسابداری مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

راههای ارزيابي عملكرد مديريت استراتژيك

نحوه ارزيابي

ارزیابی عملکرد و کنترل
ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف مدیریت

کنترل مدیریت و کنترل عملیاتی

نمودار سازمانی
کنترل عملیاتی و کنترل مدیریت

هدف های کنترل مدیریت

قرارداد های اشتغال

مدل قرارداد رئیس-مرئوس

تهيه گزارش فعاليت هيئت مديره

روش طراحی سیستم کنترل مدیریت و ارزیابی

جدول کنترل مدیریت چرخه حیات فروش

انواع سیستم های کنترلی

انواع سیستم های غیر رسمی کنترلی

سیستم های کنترل مدیریت

معيارهاي ارزيابي عملكرد سازماني

عدم تمرکز سازمانی

مزایا و معایب استفاده از رویکرد عدم تمركز سازمانی

انواع واحد های تجاری استراتژیک

واحد های تجاری استراتژیک هزینه

انتقال هزینه

تاکید بیش از حد بر هدف های کوتاه مدت

اختلاف بین عملکرد بودجه شده و میزان مورد انتظار

روش های اجرای SBUs هزینه در دوایر مختلف

دوایر اداری و عمومی

هزینه ثابت پشتیبانی اداری

برون سپاری و یا تحکیم مراکز هزینه

تخصیص هزینه

معیارهای انتخاب روش تخصیص

روش تخصیص دوگانه

واحد تجاری استراتژیک درآمد

دایره بازاریابی

واحد تجاری استراتژیک سود

نقش استراتژیک SBU سود

صورت سود و زیان حاشیه فروش

هزینه یابی جذبی و متغیر

گزارش ارزیابی عملکرد متوازن

جنبه های اجرایی گزارش ارزیابی عملکرد متوازن

نقشه استراتژی و برقراری ارتباط بین 4 دیدگاه گزارش ارزیابی عملکرد متوازن

کنترل مدیریت در واحدهای تجاری خدماتی و سازمانهای غیر انتفاعی

 

پاورپوینت کنترل مدیریت و اندازه گیری عملکرد استراتژیک

پاورپوینت کنترل مدیریت و اندازه گیری عملکرد استراتژیک

جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی

جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی

دانلود   مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی،
در قالب pdf و در 236 صفحه.

توضیحات:
این
جزوه جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته مدیریت دولتی می باشد که همراه با
مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوری ها ارائه شده است.

 

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی

فهرست مطالب

 

عنوان

 

فصل اول

مقدمه

شرح: مدیریت کارهای ساختمانی

فصل دوم

محل احداث پروژه

انواع نقشه های ساختمانی

روش های اجراء

روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی

ساختمانهای اسکلت فلزی

اجرا تشکیل دهنده ساختمان های فلزی

ستون

دسته های اتصال

چگونگی اتصال تیر به ستون

نکاتی در مورد ساخت تیرها

وصل تیرهای سراسری

وصل نمودن دو نقطه تیرآهن به همدیگر

تیرچه

پروفیل های اتصال و میل مهار

بادبند

پله

سقف تیرچه بلوک

فصل سوم

مزایای و معایب ساختمان فلزی

مراحل کامل اجرای یک پروژه ساختمانی

نکات اجرایی در اجرای ساختمان

ضمائم

 

     

ترجمه مقاله با موضوع تعیین تاثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری های بیمارستان های دولتی کشور لهستان

ترجمه مقاله با موضوع تعیین تاثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری های بیمارستان های دولتی کشور لهستان

پاورپوینت (اسلاید) مراحل توسعه مدیریت

پاورپوینت (اسلاید) مراحل توسعه مدیریت

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مدیریت با موضوع مراحل توسعۀ مدیریت در حجم 43 اسلاید.

بخشی از متن:
پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد. مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا به یک قرن ونیم قبل بازمیگردد اما معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود.

فهرست مطالب:
مقدمه
مراحل توسعۀ مدیریت
تعاریف واهداف مدیریت منابع انسانی
وظایف مدیریت منابع انسانی
استراتزیهای بهره وری
رضایت شغلی بیشترJob satisfaction
بهبود کیفیت زندگی کاری Qua  litiy  of  work life 
سیر توسعۀ مدیریت منابع انسانی
دورۀ مدیریت پرسنلی
دورۀ کارآفرینی
دلایل چالشی شدن مدیریت منابع انسانی
سیستم مدیریت منابع انسانی
تجزیه وتحلیل شغل
مراحل تجزیه وتحلیل شغل
شیوه های جمع آوری اطلاعات
طراحی شغل Job design
الگوهای طراحی شغل
روش توسعه یا غنی سازی شغل
ویژگیهای شغل
حالات روحی شغل
الگوهای جدید طراحی شغل
منابع و مأخذ

 

آشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریت

آشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریت
آشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریت
این جزوه برای آشنایی اولیه با تکنیک های مدیریتی می باشد و مناسب دانشجویان رشته های مدیریت و صنایع می باشد .
فهرست مطالب
موضوع صفحه
مديريت جامع كيفيت (Total Quality Management) 2
مهندسي مجدد 16
مهندسي معكوس 34
الگوبرداري (Benchmarking) 41
شش‌سيگما 49
مهندسي ارزش 60
تفكر ناب 68
سازمانهاي يادگيرنده 87
TRIZ 94
مديريت پروژه 100
مديريت ريسك 136
مديريت استراتژيك 140
مديريت منابع انساني 144
مديريت زنجيره تامين(Supply Chain Management) 153
برنامه‌ريزي منابع سازماني (Enterprise Resource Planning) 163
پژوهش در عمليات 172
الگوريتمهاي هيوريستيك 178
مهندسي فاكتورهاي انساني (ارگونومي) 181
مدیریت دانش 183
تعميرات و نگهداري 188
مباني 5S 205
انجمن جهاني سازمانهاي صنعتي , فن آوري و تحقيقاتي WAITRO 220

چالش های مدیریت دولتی در ایران

چالش های مدیریت دولتی در ایران

توضیحات:
مديريت دولتي خط مشي گذاري است اما خط مشي گذاري مستقل- انحصاري يا جداي ازساير بازيگران نيست. خط مشي گذاري در حوزه اي صورت مي پذيرد كه نيروهاي قدرتمند در آن با هم رقابت مي كنند و جامعه نيز درآن دخالت دارد ( نوعي خط مشي گذاري كه تابع خط مشي گذاران ديگر است ). مديريت دولتي يكي از فرايندهاي سياسي است كه از آن طريق مردم حاكميت خود را محقق مي سازند.


 

پاورپوینت (اسلاید) کنترل مدیریت و اندازه گیری عملکرد استراتژیک

پاورپوینت (اسلاید) کنترل مدیریت و اندازه گیری عملکرد استراتژیک

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی رشته حسابداری مدیریت با موضوع کنترل مدیریت و اندازه گیری عملکرد استراتژیک در حجم 62 اسلاید.

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان کنترل مدیریت و اندازه گیری عملکرد
استراتژیک
بوده و در 62 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل طراحی شده
است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس حسابداری
مدیریت در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و حسابداری
استفاده کرد.

بخشی از متن:
ارزیابی عملکرد و کنترل عبارتست از فرآیندی که از طریق آن مدیران در سطوح مختلف، اطلاعات مربوط به عملکرد وظایف مختلف در داخل واحد تجاری را کسب نموده و پس از مقایسه با معیارهای از پیش تعیین شده در بودجه، برنامه و هدف ها به قضاوت درباره آن می پردازد.

فهرست مطالب:
راههای ارزيابي عملكرد مديريت استراتژيك
نحوه ارزيابي
ارزیابی عملکرد و کنترل
ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف مدیریت
کنترل مدیریت و کنترل عملیاتی
نمودار سازمانی
کنترل عملیاتی و کنترل مدیریت
هدف های کنترل مدیریت
قرارداد های اشتغال
مدل قرارداد رئیس-مرئوس
تهيه گزارش فعاليت هيئت مديره
روش طراحی سیستم کنترل مدیریت و ارزیابی
جدول کنترل مدیریت چرخه حیات فروش
انواع سیستم های کنترلی
انواع سیستم های غیر رسمی کنترلی
سیستم های کنترل مدیریت
معيارهاي ارزيابي عملكرد سازماني
عدم تمرکز سازمانی
مزایا و معایب استفاده از رویکرد عدم تمركز سازمانی
انواع واحد های تجاری استراتژیک
واحد های تجاری استراتژیک هزینه
انتقال هزینه
تاکید بیش از حد بر هدف های کوتاه مدت
اختلاف بین عملکرد بودجه شده و میزان مورد انتظار
روش های اجرای SBUs هزینه در دوایر مختلف
دوایر اداری و عمومی
هزینه ثابت پشتیبانی اداری
برون سپاری و یا تحکیم مراکز هزینه
تخصیص هزینه
معیارهای انتخاب روش تخصیص
روش تخصیص دوگانه
واحد تجاری استراتژیک درآمد
دایره بازاریابی
واحد تجاری استراتژیک سود
نقش استراتژیک SBU سود
صورت سود و زیان حاشیه فروش
هزینه یابی جذبی و متغیر
گزارش ارزیابی عملکرد متوازن
جنبه های اجرایی گزارش ارزیابی عملکرد متوازن
نقشه استراتژی و برقراری ارتباط بین 4 دیدگاه گزارش ارزیابی عملکرد متوازن
کنترل مدیریت در واحدهای تجاری خدماتی و سازمانهای غیر انتفاعی

 

بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با عملکرد شورای معلمان

بررسی رابطه مدیریت مشارکتی  با عملکرد شورای معلمان

توضیحات:
تحقیق بررسی رابطه مدیریت مشارکتی باعملکرد شورای معلمان، در قالب فایل word و در حجم 19 صفحه.

بخشی از متن:

اختصاص سوره ای از قرآن با عنوان شورا ناشی از اهمیت مشورت در اسلام است، پس شوراها باعث اطلاع رسانی از وضع آموزشی می شوند و همچنین از لحاظ تربیتی نیز قابل توجه است و آموزش بهتر در مدرسه خواهد شد و یکی از شیوه های برقراری ارتباط و افزایش بهره وری و کارایی در مدرسه مشارکت است. مشارکت یعنی مجموعه اقداماتی که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان را در فرایند تصمیم گیری از طریق تفویض اختیار در سطوح مختلف افزایش می دهد.
شورا نمادی از رهبری، تدبیر، آزاد اندیشی و احترام به کرامت انسانی از سوی مدیر به حساب می آید و مدیریت مشارکت جو، مدرسه را در وصول به اهداف آموزشی و تربیتی یاری می رساند. مدیریت صحیح شورای معلمان موجب افزایش بهره وری، استحکام دوستی، افزایش اعتماد و شکوفایی خلاقیت ها می شود. اما در مسیر رسیدن به این اهداف مسایل و مشکلاتی نیز وجود دارند که عدم آگاهی مدیران از آنها و یا بی توجهی به اهمیت هر یک، امکان بروز چالش های جدی را در مدرسه فراهم آورده و ناراحتی های بعدی را برای مدیر به همراه خواهد داشت.
مدیریت بدون مشورت را دین مبین اسلام خودکامگی و خود محوری و سلطه گری تلقی می نماید. در مدیریت مشارکتی مدیر تصمیمات خود را با مشارکت معلمان اتخاذ می کند (جمالی 1377، ص 78). بنابرین با توجه به تجربه پژوهنده در مدارس به نظر می رسد که شورای معلمان از تحرک لازم برخودار نیست و این امر بر عملکرد معلمان تاثیر می گذارد. پس سوال این است که آیا مدیریت مشارکتی بر عملکرد معلمان تاثیر دارد به همین جهت به بررسی علل بی انگیزگی معلمان جهت مشارکت در برگزاری جلسات این شوراها پرداخته و راه حلهای مشارکت آنان مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست کلی مطالب:
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
مباحث نظری تحقیق
وظایف شوراي دبیران
پیشینه تحقیق
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع