پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده

    با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار  با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری  در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه  این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری  به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .

کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ٥، شهرداری، منافع عمومی
           

فهرست مطالب
مقدمه    1
مقدمه    2
بیان مسئله    2
ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش    4
پیشینه‌ی پژوهش    4
پرسش‌های اصلی پژوهش    6
اهداف پژوهش    6
. اهدف اصلی؛    6
اهداف فرعی؛    6
فرضیه‌های پژوهش    7
فرضیه‌های فرعی؛    7
تعریف مفاهیم    7
روش‌شناسی پژوهش    8
. ابزار گردآوری اطلاعات    8
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات    8
فصل اول: (کلیات و مبانی)    9
مقدمه    10
گفتار اول: مفهوم حق    10
بند اول- معناي لغوي حق    10
بند دوم-  معناي اصطلاحي «حق»    11
بند سوم: اصطلاح حقوقي    11
گفتار دوم: اقسام حق    14
بند اول- حق عینی و حق دینی    14
بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی    15
گفتار سوم: مالکیت    16
بند اول- معنای لغوی مالکیت    16
بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت    16
بند سوم- اوصاف مالکیت    17
بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت    17
بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت    19
بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت    20
گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت    21
بند اول- حدود اختیار مالک    21
الف)تصرف به قدر متعارف باشد    23
ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد    23
بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد    24
بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی    25
گفتار پنجم- مفهوم شهر    29
بند اول- تعاریف شهر    29
بند  دوم- تعریف شهر در متون ایرانی    31
بند سوم-  مفهوم جامعه شناختي شهر    31
بند  چهارم-  مفهوم شهر از ديدگاه حقوقي    31
فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری)    33
مقدمه    34
گفتار اول- حدود شهر    34
بند اول-  ضرورت وجود شهر    37
بند دوم- شهرداری    38
بند سوم- وظائف شهرداری    39
بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران    40
الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران    40
ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری    40
‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری    41
د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی    41
گفتار دوم-  مالکیت و منافع عمومی    44
بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومي بر حقوق مالکانه    46
بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری    47
بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر    49
بند  چهارم- اولویت استفاده از اراضي ملي و دولتي در طرحها    51
بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری    52
بند ششم. نظريه‌ي قراردادي بودن توافقات    53
بند هفتم- مستندات ديدگاه قراردادي بودن توافقات    54
بند هشتم- « بهاء» و «خسارات»    55
گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح    56
بند اول- نظريه‌ي تملك بودن توافقات    57
بند دوم- مستندات نظريه‌ي تملك بودن توافقات    58
الف- آثار و نتايج نظريه‌ي تملك بودن توافقات    60
ب) اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پيش از تصويب آن    60
ج) تغيير طرح يا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قيمت به مالك    61
د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده    61
 ه) مقررات مالياتي    62
گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحديد يا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌هاي عمومي    62
بند اول- مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري    62
بند دوم- کمیسیون ماده 5    63
بند سوم-  شورای اسلامی شهر    63
الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه    63
ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه    65
ج) عدم توافق در واگذاری حقوق    66
د) وسایل تأمین حق مالکانه    68
ه)  آثار انتقال حقوق مالکانه    69
فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥  و تضییع حقوق مالکانه)    71
گفتار اول- تعریف کاربری املاک    72
بند اول- مفهوم تغییر کاربری    72
بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی    74
بند سوم- جرم تغییر کاربری    75
بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری    77
بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری    80
بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری    80
گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری    81
بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع    81
بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری    82
بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها    84
گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران    85
بند اول- فروش تراکم    88
بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم    88
گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5    91
بند یک. تملک قسمتی از اراضی    91
بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز    92
بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای    92
بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان    93
گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵    95
بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران    95
بند دوم- دیوان عدالت اداری    95
بند سوم- مراجع قضایی    96
فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات    98
گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛    99
بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛    99
بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛    100
بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛    101
بحث و نتیجه‌گیری    102
محدودیتهای پژوهش    106
پیشنهادات    107
منابع و مآخذ    110

 
 
  مقدمه
اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.
بیان مسئله
در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. قانونگذار با توجه به ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، با اتکا به قدرت حاکمه‌ی خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزیده است.
افزایش جمعیت و بالارفتن نیازهای عمومی، باعث شده است که ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌ریزی در این امور بیشتر احساس ‌شود. چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است.
جهت تقلیل مشکلات پیچیده اجتماعی و معضل شهرنشینی و همچنین کمبود فضاهای موجود، قانون‌گذار را بر آن داشته که از زمین‌های بایر و دایر شهری اشخاص خصوصی، طبق قوانین و مقررات سلب مالکیت نموده و آنها را تحت تملک خود در‌آورد. مالکین این زمین‌ها نیز موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. این سلب مالکیت‌ها در دو بعد صورت می‌گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری‌ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می‌نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می‌گیرد. که از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون اراضی شهری مصوب 1360 و قانون زمین شهری مصوب 1366 می‌باشد(ثابتی، 1378).
یکی از مراجعی که با تشحیص و در جهت منافع عمومی، ممکن است اقدام به تحدید و یا سلب مالکیت اشخاص نماید، کمیسیون ماده‌ی پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است. این کمیسیون در شهرها، به تصویب و تغییر طرح تفصیلی شهر می‌پردازد و مبنای اقدامات او نیز مصلحت عمومی، طراحی شهری و زیبایی آن است.  به نظر می‌رسد، تصمیمات و مصوبات کمیسیون مذکور که در همین راستا انجام می‌گیرد، حقوق مالکانه‌ی اشخاص را تضییع می‌نماید و یا با آن در تضاد قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر در نظر دارد به برررسی وضعیت حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای مصوبات کمیسیون ماده پنج بپردازد. برای این منظور در فصول آتی به بررسی مفهوم حقوق مالکانه از منظر قانون و فقه می‌پردازیم. همچنین مبانی نظری و قانونی مصوبات این کمیسیون و مراحل اجرای طرح‌ها و مصوبات آن و توافق با مالک مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان، تحلیل و بررسی فرضیه‌های پژوهش و نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد آمده است.  
ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش
ملزم بودن شهرداري به تصرف املاك و اراضي به منظور اجراي طرح مصوب كميسيون موضوع ماده پنج شوراي عالي معماري و شهرسازي از یک طرف و متعارض بودن اين موضوع با حقوق مالكانه اشخاص و قاعده تسليط از طرفی دیگر باعث ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می‌نماید. بنابراین  پرداختن به ‌این موضوع و بررسي تعامل حقوقي شهرداري و نحوه تملك املاك و اراضي جهت اجراي طرح ضروری می‎نماید. در پی اجرای مصوبات کمیسیون ماده5، حقوق مالکانه اشخاص در معرض تهدید قرار میگیرد و در بسیاری موارد نارضایتی آنها را به دنبال می‌آورد. درحال حاضر رتبه دوم میزان  دعاوی مطروحه در ديوان عدالت اداري عليه شهرداري مربوط به تضییع حقوق مالکانه مردم بابت اجراي طرحهاي عمومي و خدماتي مي‌باشد. به همین جهت پژوهش حاضر واکاوی این مسئله را وجهه همت خود قرار داده است.
همچنین معضلات و مشكلاتي كه اشخاص در شهرداري‌ها با آن مواجه می‌شوند و در بلاتكليفي و سردرگمي به سر برده و شهرداري نیز به صرف وقوع ملك شخص در طرح، از صدور پروانه ساختماني، گواهي مفاصا حساب، پايان‌كار و ديگر اسناد متضمن و متذکر حقوق مالكانه اشخاص، استنكاف می‌نماید، می‌تواند پژوهش در این زمینه و پرداختن به راهكارها و رويه‌هايی که از مشكلات موجود را بررسی و تحلیل نماید و از شدت آنها بکاهد را توجیه نماید. لازم به ذکر است که به صرف وقوع ملك در طرح مصوب شهرداري، اشخاص از يك طرف از اخذ مجوز ساختماني و گواهي پايانكار و… محروم شده و از طرف ديگر نحوه تصرف املاك و اراضي واقع در طرح و چگونگي تقويم و ارزيابي آن، گاهاً منجر به تضييع حق و حقوق مالكين گرديده، بنابراین جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی افراد از مبانی حقوقی اقدامات نهادهایی همچون شهرداری و کمیسیون ماده پنج، بررسی موضوع حاضر، دارای اهمیت و کارکردی اجتماعی می‌باشد.
پیشینه‌ی پژوهش
1.    محمدسلیمان طاهری(١٣٨١)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است. با این حال ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد».
2.    محمدجواد اسدی(١٣٨٩)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی مبانی قانونی فروش تراکم در شهرداری با تکیه بر تعارض با حقوق مالکانه سایر اشخاص»، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه قم  انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «تراكم ساختماني بعنوان يك هدف و موضوع صرفاً اقتصادي به آن نگريسته شده و شهرداريها با انگيزه كسب درآمد به عرضه و فروش آن خارج از ضوابطي كه در طرحهاي شهري پيش‌بيني شده پرداخته‌اند. برخورد در آمد زائي به اين ابزار تبعات منفي اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، زيست محيطي و حتي سياسي – مديريتي را همراه داشته است. اگر اين معامله را در چارچوب اصل آزادي قردادها محقق بدانيم، به لحاظ محدويت قانوني كه در تعيين تراكم پيش‌بيني شده، هرگونه توافق برخلاف آن، مخالف قانون و نظم عمومي بوده و داراي ضمانت اجراي قانوني مي‌باشد. در ارزيابي ديگر، اثرات فروش تراكم ساختماني،كيفيت زندگي ساكنين را تحت الشعاع قرار ميدهد،كه ناديده گرفتن حقوق مالكانه مانند اشراف، سايه اندازي، ايجاد مزاحمت و سلب آسايش از نمونه‌هاي بارز آن مي‌باشند».
3.    مرتضی عاشوری(١٣٩٢)، در پژهشی تحت عنوان « بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «گسترش شهرنشینی و لزوم توسعه آن برای منافع عمومی، شهرداری را بر آن داشته است که در راستای انجام وظایف قانونی خود، اقدام به اجرای طرحهای عمرانی جهت بهره‌مند شدن هرچه بیشتر اعضای جامعه از امکانات، نماید. ولی، حقیقت این است که اجرای برخی از این طرح‌ها ممکن است با حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح برخورد نماید که قانونگذار سعی نموده است در تزاحم بین حقوق مالکانه و منافع عمومی، با وضع قوانین و مقررات این مشکل را به بهترین شکل حل نماید. این تلاش قانونگذار، به وضع مقرراتی در این راستا انجامیده است تا توجه صرف به منفعت عمومی، باعث تعرض به حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح عمرانی نشود. در واقع، قوانین و مقررات ناظر به این امر، شرایطی را پیش‌بینی و مقرر نموده‌اند که شهرداری بایستی جهت سلب و یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح، شرایط مزبور را رعایت نماید. عدم رعایت تمام یا بخشی از این شرایط، بطلان اقدامات شهرداری را به دنبال دارد».
پرسش‌های اصلی پژوهش
1.    منظور ازحقوق مالكانه اشخاص در اجراي طرح مصوب كميسيون ماده پنج چيست؟
2.    آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در تصمیمات کمیسیون ماده ٥ تضییع می‌شود؟
اهداف پژوهش
. اهدف اصلی؛
١. بررسی و تبیین حقوق مالکانه‌ی اشخاص در ارتباط با مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
٢. نیل به پاسخ این پرسش که آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در مصوبات و تصمیمات کمیسیون ماده ٥ رعایت می‌شود یا خیر؟
اهداف فرعی؛
1.    بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ حقوقی) در مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
2.    بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ فقهی) در مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
3.    بررسی و تبیین میزان رضایت مالکین از مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
فرضیه‌های پژوهش
فرضیه‌ی اصلی؛
به نظر میرسد حقوق مالکانه اشخاص با مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری در تعارض است‌.
فرضیه‌های فرعی؛
1.    به نظر میرسد حقوق مالکانه اشخاص از لحاظ حقوقی با مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری در تعارض است‌.
2.    به نظرمي رسد حقوق مالکانه اشخاص از لحاظ فقهی با مصوبات کمیسیون ماده 5 در تناقص است.
3.    به نظر مي‌رسد مصوبات کمیسیون ماده 5 رضایت مالکین را تأمین نمی‌کند.
تعریف مفاهیم
حقوق مالکانه: مقصود از حقوق مالکانه، حقوقي است که اشخاص نسبت به اموال اعم از مادي و غيرمادي دارند حقوقي است که اولاً متعلق به اشخاص بوده و ثانياً جنبه مالي و مادي داشته باشد. بنابراين از اوصاف حقوق مالکانه، وصف قابليت مبادله با پول و تعلق بر اشياء است. و لذا مقصود صرفاً حق مالکيت نيست. بلکه حق مالکيت نيز يکي از حقوق مالکانه و البته کاملترين حق مالکانه است(امامی، 1390).
کمیسیون ماده 5: کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که به «کمیسیون ماده ۵» معروف است یک نهاد تصمیم‌گیری در امور شهری است که تصمیمات آن در بافت شهرها تأثیر غیرقابل انکار دارد. این کمیسیون وفق مقررات شورای عالی شهرسازی‌ و ‌معماری کشور، وظیفه بررسی و تصویب طرح تفصیلی را برعهده دارد و همچنین اعمال تغییرات احتمالی در طرح نیز جزو وظایف کمیسیون ماده پنج محسوب می‌شود(قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، ماده5).

روش‌شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش انجام آن، توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و با مطالعه‌ی کتابها، مجلات پژوهشی، تحقیقات و پایان‌نامه‌ها و سایتهای معتبر، به گردآوری اطلاعات خواهیم پرداخت. برای تحلیل اطلاعات از روش توصیفی – تحلیلی استفاده خواهد شد. که نگارنده، با هدایت اساتید محترم به کنكاش و جستجو در منابع مختلف پرداخته و به بیان، مقایسه و تحلیل نظرات مختلف پرداخته می‌شود.
. ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر فیش‌برداری است.
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تحلیل اطلاعات گردآوری شده، آرا و نظرات و نتایج مختلف مقایسه و تطبیق داده می‌شوند و نهایتاً  بحث، نتیجه‌گیری و بیان پیشنهادات ارائه می‌شود.

 

 

 

                     

دانلود طرح توجیهی خرد کردن و بسته بندی قندو شکر(کار در خانه) با سرمایه 4 میلیون تومان

دانلود طرح توجیهی خرد کردن و بسته بندی قندو شکر(کار در خانه) با سرمایه 4 میلیون تومان

 

 

این مقاله دارای پشتیبانی و مشاوره از ساعت 9 صبح تا 13 و 15  تا 22  میباشد.

از طریق تلگرام و یا  تماس تلفنی منتظر شما هستیم.

 

بخش اول:

مجوز های لازم جهت احداث کارگاه خرد کردن و بسته بندی قند و شکر و ثبت برند:

  • گرفتن مجوز از جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت (در قالب مشاغل خانگی)
  • گرفتن مجوز از وزارت صنعت و معدن (در قالب صنعتی در این مقاله مورد مبحث ما نیست)

بخش دوم:

دستگاه ها و وسایل مورد نیاز:

شما برای خرد کردن و بسته بندی قند و شکر نیاز به دستگاه ها و وسایل زیر دارید:

 

  • دستگاه قند خرد کن دو تیغه نیمه اتومات
  • تاریخ زن و قیمت زن
  • دوخت حرارتی
  • نایلون 10 کیلویی و نخ

سلفون پاکتی  قند و شکر

 

بخش سوم:

نحوء سفارش خرید قند فله  از کارخانه:

سفارش شما از کارخانه تولید قند می تواند روزانه یا هفتگی یا ماهانه باشد . برای سفارش قند فله شما به واحد فروش کارخانه قند و شکر رفته

 

بخش چهارم:

کار با دستگاه ها و بسته بندی:

در این بخش شما با تمام دستگاه ها و ابزارهای بسته بندی  به طور کامل اشنا میشوید.این بخش را تصمیم گرفتیم بیشتر از فیلم کارکرد دستگاه ها کمک بگیریمو…

بخش پنجم:

قیمت گزاری محصول

ایتدا قیمت قند و شکر فله را یگیریم.

در تیر ماه 95 حدود قیمت شکر…

بخش ششم

بازار یابی

بازاریابی از اصلی ترین  مرحله در هر کسب و کاری  است، و حدود 50 درصد  کار شما همین بازاریابی و فروش میباشد…

 

بخش هفتم:

هزینه ها و نکات مهم:   

  1. شما حدود 3 میلیون تومان برای خرید دستگاه قند خورد کن کارکرده باید در نظر بگیرید.

حدود یک میلیون تومان نیز برای خرید سلفون اماده…

 

 

 

در این مقاله به طور کامل و کاربردی تمام مراحل به زبان ساده شرح داده شده است.

در این مقاله ما متعهد میشویم که دستگاه ها و وسایلهای مورد نیاز برای بسته بندی را در صورت درخواست شما تامین کنیم.

بعد از مطالعه مقاله شما میتوانید سوالات خود را از ما بپرسید.

ما شما را از ابتدا یعنی خرید دستگاه ها و راه اندازی تا فروش محصولات خود به فروشگاه ها یاری میکنیم.

 

تعداد صفحات :حدود 23 صفحه

همراه فیلم کارکرد دستگاه ها

 

 

 

 

             

پاورپوینت طرح کسب و کار (BUSINESS PLAN)

پاورپوینت طرح کسب و کار (BUSINESS PLAN)

طرح شهرسازی 5؛ طرح آماده سازی زمین مسکن مهر مهرگان

طرح شهرسازی 5؛ طرح آماده سازی زمین مسکن مهر مهرگان

توضیحات:
طرح شهرسازی 5 با موضوع طرح آماده سازی زمین برای محدوده منطقه 5 مسکن مهر مهرگان در استان قزوین، در قالب pdf (تبدیل شده از پاورپوینت) و در حجم 65 اسلاید، همراه با تصاویر و نقشه ها.

در طرح شهرسازی 5 بعد از مطالعه و انتخاب سایت مهرگان و جمع آوری اطلاعات شناخت، به انجام مطالعات محیطی، جمعیتی، اجتماعی پرداخته و ضوابط و مقررات را بررسی کرده، سپس اقدام به تدوین ایده های اصلی طراحی (آلترناتیو) کرده و بعد از بررسی و امتیاز دهی، اقدام به طراحی طرح سه بعدی به صورت کلی و ارتفاع دهی نموده ایم.

بخشی از متن:
درحد فاصل محمدیه و قزوین، علاوه بر کانونهای فعالیتی عمده مانند کارگاههای سنگبری، تعمیرات ماشین، کارخانه های تولید نخ و فرودگاه قزوین، شهر بیدستان با 35000 نفر جمعیتو شهر شریفآباد با 20000 نفر جمعیت بعنوان دو سکونتگاه عمده قرار گرفته اند. این مراکز سکونتی
بدلیل استقرار در کنار جاده آبیک و فاصله نزدیک با شهرهای قزوین، الوند و محمدیه، دارای رشد چشمگیر جمعیتی می باشند.
روستاهای کوندج، حصارخروان، باورس و شترکمارخوین از جمله روستاهایی هستند که خدمات سطوح پایین خود را به دلیل نزدیکی به شهر محمدیه و ارتباط مستقیم با آن، در درجه اول از شهر محمدیه و در درجه بعد از الوند و قزوین دریافت می کنند. شهر محمدیه به انضمام روستاهای فوق یکی از مراکز سطوح خدماتی درجه 2 شهر قزوین را تشکیل می دهند.

فهرست کلی مطالب:
انتخاب سایت
مطالعات کلی
تدوین ایده های اصلی طراحی

 

دانلود طرح توجیهی بسته بندی ادویه جات در خانه با سرمایه 950 هزار تومان

دانلود طرح توجیهی بسته بندی ادویه جات  در خانه با سرمایه 950 هزار تومان

 

1 – طرح کسب و کار :

 

میزان اشتغال زایی : 1 تا 2 نفر

سرمایه مورد نیاز : 950 هزار تومان

حداقل فضا : 3 متر مربع

میزان سود : 50 تا 100 درصد

مجوز : نیازی به مجوز ندارد

نیاز به مهارت : ندارد

 

فصل دوم

 

2 – مواد اولیه بسته بندی و غذایی و دستگاه های مورد نیاز برای بسته بندی:

 

فصل سوم

3 : نحوه خرید مواد اولیه بسته بندی و دستگاه ها و ادویه جات آسیاب شده :

 

فصل چهارم

4 : روش بسته بندی ادویه جات :

 

فصل پنجم

 

5 : روش توزین و قیمت گذاری :

 

 

فصل ششم

6: میزان سرمایه لازم و هزینه مواد اولیه و دستگاه ها :

 

فصل هفتم

7 : بازار یابی :

 

8 : صحبت نویسنده مقاله :

 

در این مقاله همه چیز در مورد بسته بندی ادویه جات در داخل سلفون به طور شفاف و کامل و واضح توضیح داده شده است.

بعد از خواندن مقاله میتوانید تماس بگیرید و یا در تلگرام پیام بگزارید تا به سوالات

شما پاسخ دهم.

مشاوره زیر نظر مهندس جواد جدی 

تعداد صفحات 12  فرمت pdf

 

           

پاورپوینت مطالعات طرح معماری 5 مجتمع مسکونی خیام(مشهد)

پاورپوینت مطالعات طرح معماری 5 مجتمع مسکونی خیام(مشهد)
بررسی موقعیت استقرار سایت:

نزديكي به مراكز اداري و تجاري شهر
شريانهاي اصلي شهر مجاور
آب و هواي مناسب
ارامش محيط و فاصله گرفتن از شريان اصلي شهر
همجواريها:اداري.آموزشي.خدماتي.مسكوني

ادامه دارد………

پیشنمایش در تصویر زیر:تصویر
بخش مشخصات

حجم فایل : 3.04مگابایت
فرمت فایل :پاورپوینت(pptx)
تعداد اسلاید : 74 اسلاید
منبع : معمآرک
رمز عبور : ندارد
پشتیبانی:
تلفن :09147582237
ایمیل:esmaeel.s.aref@gmail.com

بخش آموزش

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید
برای دانلود فایل ها از نرم افزار دانلود منیجر استفاده نمایید
درخواست ها و سوالات خود را در بخش نظرات و یا تماس با ما مطرح نمایید
بسیاری از سوالات و درخواست های کاربران در قسمت نظرات پاسخ داده شده است
برای انتشار آثار معماری خود در سایت از بخش تماس با ما در ارتباط باشید

دانلود پروژه بررسی طرح اقتصادی تولید ورق پی وی سی pvc نرم

دانلود پروژه بررسی طرح اقتصادی تولید ورق پی وی سی pvc نرم

این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد

 این پروژه یک طرح اقتصادی میباشد که در مورد تولید ورق های پی وی سی نرم میباشد ورق پي-وي-سي نرم، محصولي است كه از تركيب مواد پليمري و مقاديري اضافه كننده بدست مي آيد و به دو صورت شفاف (Transparent) و مات (رنگي) توليد مي‌شود و در بازار ايران به نام طلق معروف است از ويژگي هاي عمده اين محصول مقاومت در برابر رطوبت، آفتاب و مواد روغني است كه به همين منظور در خيلي از مواقع به عنوان يك عامل حفاظت كننده (روكش مبل و صندلي چادر ماشين) بكار مي رود از خواص ديگر آن نرمي و انعطاف آنست كه به آن قابليت دوخت پذيري و جوش خوردن (پرس) را مي دهد به همين منظور براي بسته بندي بسياري از اقلام و محصولات بكار مي رود. وزن مخصوص اين محصول بين  35/1-32/1 متغيراست و در ضخامت هاي 60 تا 1000 ميكرومتر (1~06/0) ميلي متر و عرض‌هاي 100 تا 200 سانتيمتر در رولهاي 50 تا 100 متري بسته بندي و توليد مي شود 

این پروژه در فرمت word قابل ویرایش و در 39 صفحه میباشد

فصل اول: خلاصه مطالعات فني، مالي و اقتصادي طرح
جدول اطلاعات كلي طرح    
فصل دوم: كليات معرفي محصول
1-2- ويژگي ها و مشخصات فني محصول    
2-2- طبقه بندي محصول و كاربردهاي آن    
3-2- شماره تعرفه گمركي، استاندارد     
4-2- كاربرد، محصولات جايگزين    
5-2- بررسي بازار و قيمت فروش    
6-2- بررسي روند مصرف، واردات    
فصل سوم: مطالعات فني
1-3- ارائه روش هاي مختلف توليد    
2-3- تشريح فرايند توليد و روش انتخابي    
3-3- تعيين ظرفيت مناسب و انتخاب ماشين آلات متناسب با ظرفيت    
4-3- جدول مواد مصرفي (مواد اوليه) و منابع تامين آن    
5-3- دستگاهها و تغييرات خط توليد    
6-3- تجهيزات و تاسيسات عمومي (آب، برق، سيستم هاي سرمايش و 
گرمايش)    
7-3- نيروي انساني مورد نياز    
8-3- ساختمانهاي مورد نياز طرح    
9-3- برنامه زمان بندي اجرائي پروژه    
فصل چهارم: بررسي هاي مالي و اقتصادي
1-4- سرمايه در گردش و برآورد آن    
2-4- مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي     
3-4- هزينه هاي تامين نيروي انساني    
4-4- هزينه تامين انرژي مصرفي    
5-4- سرمايه ثابت و برآورد آن    
6-4- هزينه خريد ماشين آلات خط توليد    
7-4- هزينه خريد تجهيزات و تاسيسات عمومي كارخانه    
8-4- هزينه زمين، ساختمان و محوطه سازي    
9-4- هزينه لوازم حمل و نقل، لوازم دفتري و اداري    
10-4- هزينه هاي قبل از بهره برداري    
11-4- جمع كل سرمايه‌گذاري ثابت و در گردش و نحوه تامين سرمايه كلي    
12-4- هزينه هاي ثابت توليد    
13-4- هزينه هاي متغير توليد    
14-4- قيمت تمام شده محصول    
5-4- ارزيابي مالي و اقتصادي طرح    
فصل پنجم: جداول محاسباتي مالي و اقتصادي
فصل ششم: جداول و مشخصات فني‌مواداوليه و وضعيت مواد در ايران و جهان
فصل هفتم: مشخصات فني، كاتالوگ و تصاوير خط توليد

 

 

پایان نامه شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی

پایان نامه شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد .

 
فهرست مطالب
چکیده    8
مقدمه    8
الف. بیان مساله    11
ب. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    13
ج. مرور ادبیات و سوابق مربوطه    13
د. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق    15
ه. اهداف مشخص تحقيق    15
و. فرضيه‏هاي تحقیق    15
فرضیه اصلی    15
فرضیه هاي فرعی    15
بخش اول: آشنایی با نحوه تملکات املاک در طرح های عمومی و دولتی    17
فصل اول: آشنایی با مفاهیم مرتبط    17
گفتار اول: تحلیل مفاهیم کلی    17
بند اول: اقسام کلی اراضی    17
بند دوم: مفهوم مال و مالكيت    20
بند سوم: مفهوم حقوق مالکانه    25
بند سوم: مالکیت خصوصی    26
بند چهارم: طرح‌های عمومی و دولتی    27
گفتار دوم: تشریفات تملک اراضی    28
بند اول: تعيين محدوده مورد تملك و اعلام به اداره ثبت    29
بند دوم: اخذ نظريه كميسيون ماده 12 وزارت مسكن و شهرسازي    30
بند سوم: اعلام تملك اراضي به اشخاص ذينفع    31
گفتار سوم: مراجع صالح به تملك اراضي    32
بند اول: تملك اراضي توسط دولت    32
بند دوم: وزارتخانه ها    33
بند سوم: مؤسسات دولتي    33
بند چهارم: شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت    34
بند پنجم: مؤسساتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد    34
بند ششم: تملك اراضي توسط شهرداري    35
فصل دوم: اصل تسلیط و حمایت قانونی از حق مالکیت خصوصی    36
گفتار اول: جایگاه حق مالکیت خصوصی    36
بند اول: بررسی حق مالکیت    36
بند دوم: اصل تسلیط    39
گفتار دوم: جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعه    41
گفتار سوم: محدودیت های وارده بر حق مالکیت خصوصی    44
بند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرر    44
بند دوم: استثنائات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک، قرارداد و اشاعه    46
بند سوم: تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی    47
فصل سوم: ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران    57
گفتار اول: نظریه عقد (قرارداد)    57
بند اول: مفهوم اجتماعی عقد قرارداد    57
بند دوم: ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن    58
بند اول : تحلیل توافق    59
بند دوم: نظریه ایقاع    59
گفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه    60
بند اول:‌ مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه    60
بند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه    63
گفتار سوم: چگونگي قيمت گذاري املاك و اراضي واقع در طرح هاي عمراني يا عمومي    70
بند اول: قیمت توافقی    70
بند دوم: قیمت کارشناسی    70
بند سوم: قیمت منطقه ای    70
بند چهارم: قیمت روز    71
بخش دوم: حقوق مالکانه در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی و روش‌های آن    72
فصل اول: شرایط و آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک    73
گفتار اول: شرایط اساسی صحت معاملات    74
بند اول: قصد طرفین و رضای آنها    74
بند دوم: اهلیت طرفین اهلیت طرفین    74
بند سوم: مورد معامله    75
گفتار دوم : شرایط راجع به اشخاص تملک کننده    75
گفتار سوم : شرایط جهت تحصیل    76
فصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک    79
گفتار اول: موارد توافق    80
بند اول: توافق در قیمت    80
بند دوم: توافق در انتقال    81
بند سوم: شرایط توافق    82
گفتار دوم: توافقات شهرداری با مالكان تابع قواعد عمومی قراردادها    83
بند اول:  قراردادي بودن توافقات و مستندات آن    83
بند دوم: نظريه ي تملك بودن توافقات و مستندات آن    88
گفتار سوم: آثار و نتايج نظريه ي تملك بودن توافقات    90
بند اول: اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پيش از تصويب آن    91
بند دوم: تغيير طرح يا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قيمت به مالك    92
بند سوم: انتقال سند توسط مالك و مراجع الزام كننده    92
فصل سوم: تامین غیر توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک    94
گفتار اول: مقررات موجود در تامین غیر توافقی    94
گفتار دوم: موارد عدم توافق    97
بند اول: عدم توافق در قیمت    97
بند دوم: عدم توافق در واگذاری حقوق    100
گفتار سوم: مراجع صالح در جریان اعتراض  به تملک اراضی اشخاص    102
بند اول: دیوان عدالت اداری    102
بند دوم: محاکم دادگستری    103
بند سوم: رسیدگی های خاص در جریان یا پس از تملک اراضی    104
جمع بندی و نتیجه گیری    106
نتیجه گیری    106
ارایه پیشنهادات    110
منابع    111

 

چکیده
با توجه به پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه روند طرح؛ منوط به كسب مالكيت اراضي و املاك واقع در طرح هاي مصوب از سوي سازمان مجري طرح است. در اين شرايط حتي اگر مالك در انتقال مالكيت تمايلي نداشته باشد اما از یکسو به علت اهميت طرح هاي تصويبي و از سوی دیگربه دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالكيت از طريق راهكاري قانوني اخذ مي گردد. البته، برای حل و فصل این اختلافات، قانونگذار در صدد برآمده تا تعارض ناشی از تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص نماید. اين نوشتار با رويکردي تحلیلي، با توجه به مباني فقه حکومتي و با اعتقاد به برتري حقوق عمومي بر حقوق خصوصي به اي ن نتیجه میرسد که تملکات دستگاه های اجرایی، به نوعی  اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه ی قاهره و به نحو يك جانبه صورت می گیرد.
کلمات کلیدی: حقوق مالکانه، تملک اراضی، طرح های عمومی و دولتی، حقوق عمومی

 

 

 

 

 

مقدمه
افزايش جمعيت شهرها و توسعه محيط‌هاي شهري، چاره‌اي جز توسعه شاهراه‌ها و زيرساخت‌هاي عمراني باقي نمي‌گذارد؛ اما مشکلات بسياري براي توسعه طرح‌هاي عمراني وجود دارد که مهم‌ترين مشکل، تعيين تکليف وضعيت حقوقي زمين‌هايي است که در محدوده اين طرح‌ها قرار دارند. قوانين و مقررات مختلفي به تصويب رسيده است تا شايد اين مشکل را حل کند که در ادامه به بررسي اين قوانين و مقررات مي‌پردازيم.
املاک خصوصی مشتمل بر عرصه و اعیانی احداثی بر آن، هسته ی اصلی اموال غیر منقول را تشکیل می دهند. این املاک از دیدگاه های گوناگون حقوقی مورد توجه قانونگذار واقع شده اند. از روی در جهت حفظ حرمت منازل خصوصی به طور خاص و مالکیت افراد به طور عام، حقوق اساسی به عنوان بنیادیترین شاخه حقوق عمومی و نیز حقوق بشر، حاوی قواعدی برای حمایت از مالکیت اشخاص در این زمینه می باشد. در حقوق خصوصی، املاک مزبور قسمت مهم مباحث مربوط به حقوق اموال را به خود اختصاص داده اند و این چنین است که این املاک محل تلاقی رشته های مختلف حقوقی می باشد.
زمانی این تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، عطف توجه مضاعفی می طلبد که تعارض احکام و آثار آنها نیاز به تمهید قواعدی ویژه داشته باشد. زمانیکه دولت و دستگاه های اجرایی برای دستیابی به توسعه مجبور به استفاده از اراضی خصوصی باشند، حقوق توسعه به عنوان یکی از پر تحول ترین رشته های حقوق عمومی، تملک اراضی و املاک اشخاص حقیق یا حقوقی را مجاز می شمرد.  این در حالی است که حرمت مالکیت خصوصی از دیدگاه حقوق خصوصی قاعده ای است دایمی و تخلف ناپذیر. در مقام جمع بین این دو حق، چاره ای نیست جز اینکه تملک اراضی خصوصی در زمان اضطرار اجازه داده شود، به شرط آنکه بهای عادله املاک خصوصی پرداخت گردد و در ارزیابی املاک اعم از اراضی و اعیانی، فقط به آنچه مورد نیاز دستگاه اجرایی است توجه نگردد بلکه ارزیابی خسارت وارده به مالک خصوصی اعم است از قیمت ابنیه و اراضی و خسارت ناشی از تقویت موقعیت، مد نظر واقع شود.
گرچه قوانین متعددی به بهای روز و قیمت عادله  در ارزیابی املاک خوصوص تملک شده ارجاع دده اند، لیکن در عمل اجرای این قوانین به نحوی است که قیمت و بهای واقعی املاک مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از طرفی ظلم فاحش به مالکین خصوصی که اراضی آنان در محدوده طرح عمومی و عمرانی قرار گرفته روا داشته می شود و از طرف دیگر مالکین اراضی اطراف طرح های عمرانی، به ویژه طرح های توسعه معابر در داخل شهرها و طرح های احداث جاده ها و بزرگراه ها در خارج از شهرها، از اجرای این طرح ها استفاده ناروا می نمایند و صرف هرینه های هنگفت توسط دولت و شهرداری ها در اجرای طرح های توسعه در مجاورت یا نزدیکی آنان، موجب افزایش قیمت املاک خصوصی مزبور می گرددف بدون اینکه عامل افزایش قیمت (دولت و شهرداری ها) از آن بهره برداری داشته باشند. این رویه ی غل در هر دو طرف نیاز به اصلاح دارد و قوانین شفاف و روشن در این رابطه می تواند کارساز باشد.
 

الف. بیان مساله
با توجه به افزایش روز افزون جمعیت، توسعه و گسترش شهرنشینی، پیشرفت صنعت و تکنولوژی از یک طرف و لزوم ایجاد امکانات رفاهی و ارائه خدمات به شهروندان از طرف دیگر، تملیک یا تحصیل اراضی یکی از فعالیت ها و برنامه های جاری برخی دستگاه ها و شرکت های دولتی (مانند سازمان ها و شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو، راه، مخابرات، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و…) است که بمنظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد، ضرورت و اهمیت دخالت دولت و سایر سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی از جمله شهرداریها روشن می گردد  .
تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی، یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیتهای حقوقی است که متأسفانه در اغلب موارد، بدون دقتهای حقوقی و قانونی انجام می پذیرد و از آنجا که اجرای سریع طرح های عمومی و عمرانی برای دستگاه ها از اولویت و اهمیت درجه اول برخوردار است، لذا عموماً از اهمیت و ارزش حقوقی و قانونی تملک غفلت نموده که نهایتاً در مواردی منجر به بروز دعاوی حقوقی می گردد که در بسیاری از موارد، همراه با تحمل هزینه های بسیار سنگین می شود. علاوه بر این، برای مالکین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشکل آفرین گردیده و بعضاً اسباب نارضایتی گروهی از مردم را فراهم می سازد  .
در همین راستا با توجه به آنچه که بیان گردید، باید اشاره داشت که حق مالکیت خصوصی در قوانین اساسی و عادی از شان و منزلتی بالا برخوردار می باشد و احترام به این حق در قوانین و مقررات مختلفی مورد تاکید قرار گرفته و ضمانت های اجرایی موثری در این موارد پیش بینی شده است. از سوی دیگر، ضرورت های زندگی اجتماعی، قانونگذار را بر آن داشته تا به واسطه ی قدرت حاکمه ی خویش (قدرت عمومی) و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی و به منظور تسهیل امکان اداره ی امور جامعه در مواردی نسبت به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مباردت ورزد. بنابراین اراضی و املاک مورد نیاز دولت در اجرای طرح ها و برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی حتی الامکان بایستی از اراضی و املاک چنین امکانی میسر نمی گردد و از سوی دیگر، ضرورت اجرای این طرح ها و برنامه ها که لازمه ی ارایه خدمات عمومی و ارتقا صنعت و توان اقتصادی کشور و بعضا اداره جامعه و اعمال حاکمیت است، در مواردی تحدید یا سلب مالکیت خصوصی را اجتناب ناپذیر می نماید  .
اراضی و املاکی که بدین منظور مورد نیاز واقع می شوند ممکن است اراضی و املاک عمومی یا خصوصی باشند. تملک و تصرف اراضی و املاک عمومی یا خصوصی هر کدام تابع شرایط و ضوابط قانونی و مستلزم طی مراحل اجرایی و اداری خاصی هستند که تا کنون مطالعه و بررسی و نقد آنها به خصوص در مورد اراضی خارج از محدوده ی شهرها انجام نگردیده است. از طرفی هم تامین اراضی مورد نیاز در اجرای کلیه ی طرح ها و برنامه های عمرانی، عمومی و … به عنوان اولین گام لازم می اید و بررسی راه کارهای حقوقی و معایب و محاسن رویه های موجود می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات و موثر در تسریع اجرای طرح ها و برنامه و ارایه خدمات عمومی به جامعه گردد  .
اما از مقررات مربوطه این طور استنباط می‌شود که دولت و صاحب حقوق مالکانه می‌توانند در خصوص قیمت و ارزش حقوق واقع در طرح دولت، با یکدیگر توافق و تراضی نمایند. دارندگان حقوق مالکانه، به صورت معمول برای توافق در قیمت دارای محدودیتی نمی‌باشند اما در ارتباط با دولت این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت می‌تواند رأسا نسبت به تعیین قیمت و توافق با صاحب حق اقدام نماید، یا این که در این خصوص محدودیت‌هایی وجود دارد.
در پاسخ به سئوال فوق‌الذکر می‌توان گفت، اصولاً دولت برای توافق در خصوص قیمت حقوق مالکانه واقع در طرح دارای اختیار است. در ماده واحده ق.ن.ت.ش گفته شده که در صورت عدم توافق بین دولت و مالک در خصوص قیمت، قیمت توسط هیأتی از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود. همچنین در ماده 3 ل.ق.ن.خ آمده است که: «بهای  عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد».
ب. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
موضوع کاربری اراضی و حفاظت از آن در مواجه با طرح های عمومی و دولتی که تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی اشخاص را به همراه دارد، در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارد، بطوریکه در بخش هایی از حقوق ابهاماتی برای عموم وجود دارد که ضرورت توجه ویژه بدان مبذول می شود.
در این راستا بررسی و شناسایی حقوق راجع به این ثروت (زمین) از اهمیت فراوانی برخور دارد است، مع الاسف این رشته (حقوق زمین یا حقوق اراضی) مهجور مانده است، چنان که اکثریت از قوانین تملک اراضی بی اطلاع هستند.
ج. مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در خصوص این موضوع با بررسی و مطالعاتی که صورت گرفت، می توان به پایان نامه هایی همسو با این موضوع اشاره داشت، که از آن جمله می تواند به رساله های زیر اشاره داشت:
1.    سيدمحمد صادق طباطبايي و احسان صافيان اصفهاني (1391) در پژوهشی همسو تحت عنوان “ماهيت توافق‌ شهرداري با مالك ملك در راستاي اجراي طرح‌ عمراني” در چکیده مطالعات خود اشاره دارند که مطابق قوانين حاكم، شهرداري‌ ابتدا بايد با كسب رضايت مالك، ملك را تملك كند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداري‌ وفق ماده‌ي 8 لايحه‌ي قانوني نحوه‌ي خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 ملك مورد نظر را در اختيار گرفته و تملك مي‌كند. پرسش اين است كه ماهيت حقوقي اين قبيل تملك‌ها چيست؟ آيا توافقي كه شهرداري مطابق لايحه‌ي قانوني مزبور با مالك انجام مي‌دهد، در زمره‌ي معاملات و تابع قواعد عمومي قراردادها، به ويژه اصل حاكميت اراده است يا آن‌كه نوعي اعمال حاكميت دولت است و شهرداري در اين خصوص، با برخورداري از قوه‌ي قاهره اقدام به تملك يك‌جانبه‌ي ملك مي‌كند؟ اين نوشتار با رويكردي تحليلي، با توجه به مباني فقه حكومتي و با اعتقاد به برتري حقوق عمومي بر حقوق خصوصي به اين نتيجه مي‌رسد كه تملكات شهرداري، به نوعي اعمال حاكميت دولت است كه با برخورداري از قوه‌ي قاهره و به نحو يك‌جانبه‌ صورت مي‌گيرد.
2.    رضا افلاطونی (1385) با عنوان “نظام حقوقی- اداری کاربری اراضی در ایرن با تاکید بر حفاظت اراضی” نام برد، وی در چکیده این پایان نامه، چنین معتقد است که موضوع مالکیت اراضی و حدود آن و محدودیت های مالکیت از جمله محدودیت های ناشی از حفظ نظم عمومی و مبحث اصل توسعه و تقابل یا تقارن آنها با یکدیگر و یا به عبارت دیگر نقش حقوق عمومی در تحدید حقوق خصوصی در جهت حفظ نظم و تامین منافع عمومی است.
3.    از دیگر سو سید محسن بهشتیان (1386) در مطالعات خود تحت عنوان “روش تملک اراضی تامین حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک واقع در طرح های عمومی شهرداری” می نویسد؛ گسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است، شهرهای به سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمانی را به مرحله اجرا در آورند. اجرای طرح های عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین در صدد بر آمده اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری و گاه از جنبه ی کاربردی و اجرایی قابل بررسی است. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چهارچوب ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد. در بررسی کاربردی نظم موجود، سعی بر آن است تا راه حل های موجود قانونی، صرف نظر از مبانی و خاستگاه های مربوطه، آن گونه که هستند مورد بررسی و شناخت قرار گیرند. در این طریقه به طرز عمل مجریان و نحوه ی اجرای قوانین بیشتر توجه می شود. برای آشنایی با نظم حاکم بر حقوق مالکانه اشخاص در برابر طرح های عمومی و عمرانی شهرداری، شایسته است که هر دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد. در این راه، توانمند کسی خواهد بود که بر هردو جنبه موضوع مورد بحث، احاطه و تسلط داشته باشد.
د. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
راجع به موضوع با بررسی سوابق تاریخی چندان تحقیق جامعی صورت نگرفته است و تنها بر می گردد به چند رساله آنهم مربوط به بعد از دوره قانونگذاری بوده و متعلق به دهه های قبل می باشد. لذا در این پایان نامه بیشترین توجه به قوانین جدید در این امر است.
ه. اهداف مشخص تحقيق
•    نقش اصول حقوق عمومی در حفظ حق مالکیت اراضی و حدود آن و محدودیت های مالکیت
•    تعیین الزامات صیانت از حق بر مالکیت در اجرای طرح های عمومی و عمرانی
•    تعیین کاستی های تملک اراضی در جهت حفظ حقوق مالکانه از دیدگاه حقوق عمومی
و. فرضيه‏هاي تحقیق
فرضیه اصلی
1.    ماهیت حقوقی تملک اراضي باتوجه به توافق در خصوص ثمن بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین به عنوان عقد شناخته می شود.
فرضیه هاي فرعی
1.    دستگاه های اجرایی برای اجرای طرح های خود، مجوزی برای متزلزل نمودن اصل تسلیط نمی باشد.
2.    شرایط جهت تحصیل مجوز تملک یک امر استثنایی می باشد که می تواند اصل تسلیط را تضعیف نماید.

 

 

                   

آموزش تهیه طرح کسب و کار

آموزش تهیه طرح کسب و کار
آموزش جامع و کاربردی تهیه طرح کسب وکار
آموزش تهیه طرح کسب وکار ایده تاب
آموزش تهیه طرح کسب و کار استارتاپ ویکند
و…
راهنمایی به صورت قدم به قدم

مجموعه 4 طرح لایه‌باز جشن عبادت (ویژه مدارس و مهدکودک‌ها)

مجموعه 4 طرح لایه‌باز جشن عبادت (ویژه مدارس و مهدکودک‌ها)
گروه طراحی mimdesign با هدف تسهیل در امور طراحی هنرمندان، مدارس طرح لایه باز جشن عبادت را تقدیم می‌کند. این فایل لایه باز به سادگی نیاز طراحان و مسئولان مدارس را مرتفع می‌کند.

شما عزیزان می توانید طرح های دیگر را از این نشانی دریافت کنید:
http://mimdesign.nafisfile.com/

پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی

پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی

توضیحات:
فایل پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های
آماده سازی،درحجم 92اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
بخش مسکن را می توان یکی از مهمترین بخشهای توسعه در جامعه دانست. این بخش با ابعاد وسیع اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی و کالبدی خود اثرات گسترده ای بر ارائه ویژگیها و سیمای جامعه به مفهوم عام دارد. از یک سو اهمیت اقتصادی و اجتماعی مسکن ، این بخش را کانون توجهات عمومی قرار داده است و از سوی دیگر ، به دلیل اشتغال زایی این بخش و ارتباط آن با بسیاری از بخشهای دیگر اقتصادی ، به عنوان ابزاری مناسب در جهت تحقق سیاست های اقتصادی ،تلقی می شود. برنامه ریزی مسکن جزیی از نظام برنامه ریزی شهری محسوب می شود که در آن فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جزیی از فعالیتهای درون مکانی واحدهای مسکونی و جزیی از فضاهای تغییر شکل و تطابق یافته محسوب می شود که بر حسب موضوع در چارچوب برنامه ریزی مسکن مورد توجه قرار می گیرد.بر همین اساس ،برنامه ریزی مسکن با تخصیص فضاهای قابل سکونت به نیاز های مسکونی و توجه به محدودیت منابع و استفاده از تئوری ها و تکنیک های ویژه با چارچوب های اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی سر و کار دارد.

فهرست کلی مطالب:
مسکن و برنامه ریزی مسکن
تراکم شهری
اقتصاد مسکن
برنامه ریزی مسکن
بناهای مسکونی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 92 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26اسلاید)


 

             

مجموعه طرح های توجیهی گیاهان دارویی

مجموعه طرح های توجیهی گیاهان دارویی
گیاهان دارویی به عنوان یکی از مواهب الهی است و چنانچه برنامه ریزی اصولی در شیوه تولید فرآوری و بازاریابی آن صورت پذیرد،می تواندعلاوه بر درمان بیماریها، سبب ایجاد اشتغال مولد، جلوگیری از تخریب جنگلها و مراتع و حفظ محیط زیستگردد.از عمده ترین مشکلات موجود بر سر راه رشد و توسعه گیاهان دارویی، بازاریابی , عدم فرآوری و خام فروشی محصولات می باشد .فرآوری صحیح سبب می شود تا محصولات بر اساس نیاز مصرف کنندگان تولید و به نحو بهداشتی و مورد پسند در اختیار آنان قرار گیرد . به دلیل ویژگیهای خاص گیاهان دارویی خام چون فسادپذیری، تولید فصلی و حجیم بودن، بازاریابی محصولات آن از حساسیت بالایی برخوردار است لذا حتما بایستی فراوری و به بهترین شکل ممکن بسته بندی گردد

محصولات این مجموعه:

فایل زیر مجموعه ای از طرح های توجیهی تولید و فراوری,طرح های اسانس گیری,طرح توجیهی عصاره گیری از گیاهان دارویی,طرح های عرق گیری و گلاب گیری,طرح های توجیهی بسته بندی گیاهان دارویی و تولید مواد آرایشی بهداشتی است

با خرید این مجموعه پکیج کاملی از مشاغل مرتبط با گیاهان دارویی داشته باشید

پاورپوینت طرح پرورش قـارچ خوراكـي

پاورپوینت طرح پرورش قـارچ خوراكـي
توضیحات:
فایل پاورپوینت طرح پرورش قـارچ خوراكـي، در حجم 74 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
موضوع طرح :پرورش قارچ خوراكي به ظرفيت 50 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 8/889 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 8/89 ميليون ريال

 سهم تسهيلات: 800 ميليون ريال

 دورة بازگشـت سرمايه: 26 ماه

مواد پروتئيني ، يكي از مهم ترين اجزاي مواد غذايي مورد استفاده انسانها است. نياز طبيعي بدن انسان به اين مواد ، مبين ضرورت استفاده آنها در سبد غذايي خانواده ها است. از ديرباز انواع گوشت ها، خصوصا گوشت قرمز‌ منبع اصلي تامين پروتئين موردنياز انسان بوده است.
لكن در حال حاضر ، به واسطه تغيير روش زندگي از سنتي به ماشيني و كاهش تحرك افراد در زندگي روزمره ، استفاده از گوشت قرمز بدليل دارا بودن مقدار زيادي مواد چرب رو به كاهش نهاده و در عوض، استفاده از مواد غذايي اي كه با داشتن مقدار كافي پروتئين، براي سلامتي زيان آور نباشند مورد توجه واقع شده است. حبوبات ، سويا و قارچ خوراكي مهم ترين منابع پروتئين غير حيواني هستند كه امروزه به طور وسيع مصرف مي‌شوند. در اين ميان بازار مصرف قارچ خوراكي به دليل افزايش سطح آگاهي جامعه نسبت به فوايد و روش مصرف آن ، روند رو به رشدي را تجربه مي‌كند
و…

این فایل با فرمت پاورپوینت در 74 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

پاورپوینت طرح شهرسازی سمنان

پاورپوینت طرح شهرسازی سمنان
توضیحات:
فایل پاورپوینت طرح شهرسازی سمنان،در حجم 58 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
چشم انداز چیست؟
– چشم انداز سفر از قلمرو شناخته ها به مرز ناشناخته ها
– آفرینش تصویری از آینده بر پایه واقعیت ها، امیدها، مخاطرات و فرصت های حال
– استفاده از فرصت های موجود و خلق فرصت های جدید
– چشم انداز چیزی است که موجب تفاوت شهرها و محلات میشود

در این مرحله از کار با توجه به مطالعات طرح های فرادست و به دست آوردن نقاط قوت و ضعف شهر سمنان تلاش شده است که آینده پیش روی شهر را به بهترین سمت هدایت کرد و ترسیم روشنی از آینده شهر را معرفی کرد.
 
شهر الفبای نا نوشته هاست
هرگاه هنر خواندن نا نوشته ها را اموختیم
شهر هامان را حیات مجدد خواهیم بخشید

نیم رخ شهر سمنان در وضعیت فعلی خود از ابعاد آموزشی، مذهبی و تاریخی برخوردار است که میتوانند نقاط قوت شهر باشند.

فهرست مطالب:
معرفی سازمان فضایی محدوده راهبردی
تدقیق چشم انداز پیشنهادی
تدوین بیانیه راهبردی
نظام محیط طبیعی واکولوژیک
نظام حرکت و دسترسی
نظام کاربری زمین و فعالیت
نظام اجتماعی ، عرصه عمومی و فضاهای همگانی
نظام فرم کالبدی
نظام منظر شهری
سازمان فضایی-ادراکی
پهنه بندی پیشنهادی
توجیه پهنه بندی پیشنهادی
نقشه محورهای پیشنهادی
توجیه محورهای پیشنهادی
نقشه پروژه های پیشنهادی
لیست پروژه ها
طراحی ساختاری محدوده

این فایل با فرمت پاورپوینت در 58 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD معماری ايلام قديم(54صفحه)

پاورپوینت طرح توسعه راهبردی حوزه جنوب غرب شهر مشهد

پاورپوینت طرح توسعه راهبردی حوزه جنوب غرب شهر مشهد
توضیحات:
فایل پاورپوینت طرح توسعه راهبردی حوزه جنوب غرب شهر مشهد،در حجم 43 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
حوزه جنوب‌غربی از حیث جغرافیای تاریخی و توسعه کالبدی قدمت زیادی ندارد. به گزارش طرح جامع سال 1350 ( طرح خازنی ) این حوزه هنوز شکل نگرفته و به استثناء خیابان وکیل‌آباد و برخی سکونتگاه های روستایی، محدوده فاقد حیات و عناصر شهری است. به استناد اسناد و مدارک ، رشد و توسعه این محدوده در امتداد رشد رضا شهر و ایجاد پارک مقابل دانشگاه و دانشگاه فردوسی و بر محوریت وکیل‌آباد به طرف غرب صورت گرفته و طرح خازنی اثری جدی بر توسعه هدایت شده محدوده داشته است. لذا این حوزه از حیث تاریخی حوزه‌ای جدید و رو به اعتلاء است و سرعت رشد آن شتابان می‌باشد.
از مجموع 210408 هكتار توسعه شهر از سال 1355 به بعد اين محدوده 27/04 درصد از از توسعه فيزيكي سالهاي پس از انقلاب را به خود اختصاص مي دهد.
از جهت تاريخ تحول بافت، منطقه 11 توسعه تدريجي از شرق به غرب را داشته، در حاليكه در منطقه 9 به نظر مي رسد وجود هسته هاي روستايي با بافتهاي ارگانيك و توسعه هاي كالبدي بصورت منفصل كه توسط شركتهاي تعاوني و دولتي ساخته شده، لايه هاي مورفولوژيك را شكل داده است.
به طور خلاصه شاخصهاي معرف حوزه نشان از آن دارند كه حوزه جنوبغربي، به صورت پهنه اي مسكوني -خدماتي در طي مدت زمان كوتاه 20 تا 30 سال با دخالت شركتهاي تعاوني و دولتي به صورت منفصل و لكه شكل گرفته است.

فهرست مطالب:
مطالعات وضع موجود
موقعیت کلان شهر مشهد به عنوان مرکز مجموعه شهری مشهد
محدوده قانونی و حریم شهر مشهد
حوزه های برنامه ریزی کلانشهر مشهد
حوزه جنوب غربی شهر مشهد
معرفی محدوده مورد مطالعه
ویژگی های تاریخی
مراحل توسعه و عمران شهر در محدوده جنوب غربي
توسعه و تحلیل محدوده جنوب‌غربی مشهد و نیروی موثر بر آن در سال 1364
توصیف و تحلیل محدوده جنوب‌غربی مشهد و نیروهای موثر بر آن از سالهای 1376 تا امروز
ویژگی های محیط طبیعی
ویژگی های جمعیتی و اجتماعی
ویژگی های اقتصادی
ویژگی های کاربری زمین و فعالیت
ویژگی های کارکردی
نظام فرم کالبدی
ویژگی های مسکن
نظام منظر شهری
ویژگی های تفریحی و گردشگری
نظام حرکت و دسترسی
محدودیت های توسعه
اسناد و طرحهای فرادست
ارزیابی تاثیرات کلی طرحهای فرادست در حوزه
جدول طرح های موضوعی – موضعی موثر بر محدوده حوزه جنوب غربی مشهد
طرح جامع شهر مصوب فروردین 1350 (طرح خازنی)
معرفی طرح
مشخصات و فرایند طرح
پیشنهادات طرح خازنی برای حوزه جنوب غربی
طرح جامع شهر مصوب اسفند 1371در محدوده حوزه جنوب غربی (مهرازان)
معرفی طرح
مشخصات و فرایند
پیشنهادات طرح مهر آزان برای حوزه جنوب غربی
طرح تفصیلی مشهد –جنوب بزرگراه آسیایی (دی1377)
معرفی طرح
فرآیند طرح
پیشنهادات طرح
طرح تجدید نظر تفصیلی محدوده اراضی زکریا 2(با رویکرد طراحی شهری)
معرفی طرح
فرآیند طرح
پیشنهادات و پیش بینی های طرح تجدید نظر محدوده اراضی زکریای 2
طرح جامع احیا ء و سا ما ندهی ا راضی جنوبی
معرفی طرح
مشخصات و فرآیند
پیشنهادات طرح
طرح منطقه بندی و تعیین محدوده های دارای پتانسیل برای بلند مرتبه(طرح موضعی موضوعی)
معرفی طرح
مشخصات و فرآیند طرح
پیشنهادات طرح
نقش و جایگاه حوزه جنوب غرب در الگوی عمومی توسعه و عمران کلانشهر مشهد
جمع‌بندی
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 43 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت آشفتگي بصري در نماهاي شهري(14اسلاید)

پاور پوینت – بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی

پاور پوینت - بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی
بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی
مقدمه:
یکی از مهم‌ترین روش‌های رایج برای شکل‌دهی پلاستیک‌ها قالب‌ریزی تزریقی است. امروزه خانه، دفتر کار و کارخانه شامل انواع وسایلی است که به روش قالب‌ریزی تزریقی ساخته شده است. قالب‌ریزی تزریقی یکی از روش‌های متالوژی و ریخته‌گری می‌‌باشد. هنر ریخته‌‌گری و قالب‌ریزی تزریقی مواد پلاستیکی هنری است دیرین و کهن و اولین دستگاه‌های پیشرفته آن در سال 1872 ساخته شد. بسیاری از صندلی‌های پلاستیکی به روش قالب‌گیری تزریقی ساخته می‌شوند در این پروژه سعی شده است که صندلی پلاستیکی به روش قالب‌گیری تزریقی ساخته شود.
فهرست مطالب
عنوان
فصل اول- کلیات تحقیق
1-1) مشخصات متقاضیان طرح
2-1) معرفی اجمالی پروژه
3-1) معرفی محصول
4-1) سوابق تولید
5-1) مصرف‌کنندگان
6-1) موارد کاربرد
7-1) بررسی نیاز جامعه به محصول
فصل دوم: طراحی تولید
1-2) فرایند تولید
2-2) نمودار فرآیند تولید
3-2) ابزار و ماشین‌آلات موردنیاز و منابع تأمین آن
4-2) طرح استقرار ماشین‌آلات
5-2) مواد اولیه و منابع تأمین آن
6-2) ظرفیت تولید
7-2) برنامه زمان‌بندی اجرای طرح
8-2) جایابی و محل اجرای طرح
فصل سوم: بررسی اقتصادی طرح
1-3) نیروی انسانی موردنیاز
2-3) شرح وظایف پرسنل
3-3) حقوق و دستمزد
4-3) سازماندهی نیروی انسانی
فصل چهارم: زمین و ساختمان‌های موردنیاز
1-4) زمین موردنیاز طرح
2-4) ساختمان‌های تولید
3-4) ساختمان‌های خدمات اداری و پشتیبانی
4-4) هزینه ساختمان‌سازی و محوطه‌سازی
5-4) پلان طرح
فصل پنجم: انرژی و تأسیسات
1-5) انرژی برق
2-5) انرژی آب
3-5) سوخت
4-5) تأسیسات حرارتی
5-5) تأسیسات برودتی
6-5) ارتباطات
7-6) تأسیسات تهیه و اطفاء حریق
8-5) وسایل حمل و نقل
فصل ششم: محاسبات مالی طرح
1-6) سرمایه کل و منابع تأمین آن
2-6) محاسبه سرمایه ثابت طرح
3-6) محاسبه هزینه تولید سالیانه
4-6) محاسبه هزینه مواد اولیه
5-6) محاسبه هزینه مواد اولیه
6-6) محاسبه قیمت تمام شده محصول
7-6) محاسبه قیمت فروش محصول
8-6) محاسبه سود ناخالص تولید
9-6) محاسبه سود خالص
10-6) محاسبه در برگشت سرمایه
11-6) توجیه اقتصادی طرح
منابع و مآخذ
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-1) مشخصات متقاضیان طرح
جدول (1-2) ابزارآلات و ماشین‌آلات موردنیاز طرح و هزینه تأمین آنها
جدول (2-2) ظرفیت تولید
جدوا (3-2) جایابی و محل اجرای طرح
جدول (1-3) مشخصات نیروی انسانی
جدول (2-3) حقوق و دستمزد
جدول (1-4) زمین موردنیاز
جدول (2-4) ساختمان واحد تولید
جدول (3-4) هزینه ساختمان‌سازی
جدول (4-4) محاسبه هزینه محوطه‌سازی
جدول (1-5 ) محاسبه مصرف برق دستگاه‌های تولیدی
جدول (2-5) محاسبه برق واحد
جدول (3-5) انرژی سوخت مصرفی
جدول (4-5) تأسیسات حرارتی
جدول (5-5) هزینه‌های سرمایه‌ای تأسیسات و انرژی
جدول (6-5) هزینه‌های مصرفی انرژی
جدول (7-5) هزینه حمل و نقل
جدول (1-6) سرمایه گذاری کل طرح
جدول (2-6) محاسبه سرمایه ثابت
جدول (3-6) هزینه‌های قبل از بهره‌ب‌رداری
جدول (4-6) برآورد سرمایه در گردش
جدول (5-6) هزینه تولید سالیانه طرح
جدول (6-6) هزینه تعمیر و نگهداری
جدول (7-6) هزینه استهلاک
جدول (8-6) هزینه ثابت و متغیر
فهرست نمودارها و تصاویر
عنوان صفحه
نمودار (1-2) فرآیند تولید صندلی
نمودار (2-2) برنامه زمان اجرای طرح
نمودار (1-3) چارت سازماندهی طرح
نقشه شماره (1-2) پلان سالن تولید
نقشه شماره (1-4) پلان طرح
فهرست نمودارها و تصاویر
عنوان صفحه
نمودار (1-2) فرآیند تولید صندلی
نمودار (2-2) برنامه زمان اجرای طرح
نمودار (1-3) چارت سازماندهی طرح
نقشه شماره (1-2) پلان سالن تولید
نقشه شماره (1-4) پلان طرح

طرح توجیهی کارخانه لبنیات 1395

طرح توجیهی کارخانه لبنیات 1395
موضوع : تولید لبنیات
ظرفیت : ۲۰۰۰ تن شیر ، ۱۵۰۰ تن ماست و ۱۵۰ تن خامه
اشتغال زایی : 56 نفر

– معرفی محصول
– نام و کد محصول آیسیک
– بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول
سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز
– زمین
– محوطه سازی
– عملیات ساختمانی
– ماشین آلات و تجهیزات تولیدی
– تاسیسات عمومی
– وسایل اداری و خدماتی
– ماشین آلات حمل و نقل
– هزینه های قبل از بهره برداری
– هزینه های پیشبینی نشده
– برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح شناسایی و اندازه گیری هزینه و فایده اجرای طرح
– لحاظ کردن نقطه سربسر تولید
– لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار
– برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن
– معرفی مواد اولیه اصلی و میزان مصرف آن ها
– معرفی منابع تأمین مواد اولیه
– بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
– پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
– بازارهای فروش محصول
– بازارهای تأمین مواد اولیه
– احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح
– بررسی تاثیرات زیست محیطی
– وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
– بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
– برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
– برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
– برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
– برآورد هوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
– برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی
– سایر تجهیزات مورد نیاز
– برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز
– وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
– حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی
– حمایت های مالی
– تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید
– بررسی بازار
– عرضه و تقاضا
– هزینه های سرمایه گذاری
– ظرفیت اقتصادی
– اشتغال
– تولید جهت مصرف داخلی/ تولید جهت صادرات
– پیشنهاد محل اجرای طرح
– شماره تعرفه گمرکی محصول طرح
– شرایط ورود به بازارهای جهانی
– هزینه ثابت سرمایه گذاری اجرای طرح
– هزینه محوطه سازی
– هزینه عملیات ساختمانی
– هزینه ماشین آلات تولیدی
– هزینه تاسیسات عمومی
– هزینه ماشین آلات حمل و نقل
– برآورد هزینه های ثابت و متغیر دوران بهره برداری
– برآورد درآمد سالانه تولید در دوران بهره برداری
– قطعات و مواد اولیه اصلی
– نیروی انسانی لازم طرح
– و …

تحقیق طرح های توسعه بخش کشاورزی در زيربخش شيلات و آبزيان

تحقیق طرح های توسعه بخش کشاورزی در زيربخش شيلات و آبزيان

پاورپوینت گزارش بازنگری طرح جامع شهر بوشهر

پاورپوینت گزارش بازنگری طرح جامع شهر بوشهر
توضیحات:
فایل پاورپوینت گزارش بازنگری طرح جامع شهر بوشهر،در حجم 34اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
شبه جزیره بوشهر در ساحل شمالی خلیج فارس با ابعاد تقریبی 20 کیلومتری در 8 کیلومتر استقرار یافته است .
بخش شمالی و غربی آن محدود به دریا ، بخش شرقی آن در نیمه شمالی محدود به خور پودر و سلطانی و نیمه جنوبی آن محدود به اراضی پست و آبگیر وبخش جنوبی نیز به دریا منتهی می گردد.
به استثنای پهنه مربوط به دماغه شمالی و حوزه میانی تا جنوبی پهنه کوچکی از اراضی مرکزی،شبه جزیره بوشهر جزو اراضی پست محسوب می شود و شیب عمومی آن کمتر از 2 در صد است .
بر اساس مطالعاتی که به منظور پهنه بندی خطر نسبی زلزله صورت گرفته است ، محدوده شبه جزیره و حریم 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی جزو محدوده با خطر نسبتاً پایین طبقه بندی شده است .
عرض جغرافیای و مجاورت با بستر های آبی ، مهم ترین عوامل اقلیمی موثر بر اب و هوای شبه جزیره بوشهر و نواحی ساحلی خلیج فارس می باشد . منطقه مورد مطالعه در عرض پایین 28 درجه شمالی استقرار و این امر بر زاویه تابش خورشید و رزیم دمایی هوا به شدت تاثیر می گذارد؛به طوری که محدوده را در قلمرو گرمترین مناطق حرارتی ایران قرار می دهد.
محدوده مورد مطالعه دارای رژیم بارندگی مدیترانه ای می باشد و به طور معمول در مهر ماه بارندگی منظم ان آغاز و روند افزایشی آن تا دی ماه ادامه دارد . پس از ان مقدار بارندگی ماهانه کاسته شده و بالاخره در اردیبهشت ماه روند نسبتا منظم بارندگی در این محدوده خاتمه می یابد . حدود 60 درصد از بارندگی سال (134 میلیمتر ) در ماه های دی و آذر صورت میگیرد. در مقابل ماه های تیر ومرداد و شهریور کم باران ترین ما ه های سال هستند .
 تیر و مرداد ماه گرمترین ماه های سال و دی و بهمن و آذر ماه خنک ترین ماه های سال هستند .
متوسط سالیانه رطوبت در حدود 64 درصد برآورد گردید که در این میان دی ماه با 9/72 درصد دارای بیشترین و اردیبهشت ماه با 8/55 درصد کمترین مقدار رطوبت نسبی است.
جهت غالب باد ، شمال غربی و غربی است که در زمستان ها شمال غربی و در تابستان جهت باد غربی است .
باد غالب در 9 ماه سال از سال شمال غربی ودر سه ماه از سال غربی است .

فهرست مطالب:
مقدمه
بررسي شناخت منطقه و حوزه نفوذ
بررسي مسائل جغرافيايي و اقليمي منطقه
مشخصات جمعيتي
مشخصات اقتصادي
مشخصات كالبدي
طرح توسعه آتي
راه حل ها و پيشنهادات براي حل مسائل و مشكلات موجود

این فایل با فرمت پاورپوینت در 34 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26اسلاید)