بررسي اثرات بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگي

بررسي اثرات بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگي

چكيده:
در اين تحقيق به بررسي اثرات بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگي شهر تهران پرداخته شد، بدين ترتيب پس از تدوين سوال و فرضيه دال بر اثبات ثبت بازي درمهد كودك بخصوص بازي گروهي و با قاعده در مهد كودك بر ميزان رشد اجتماعي، بررسي مباحث نظري و بخصوص نظريه وايلند در محيط رشد اجتماعي تأكيد شد، پس از آن تعداد و 60 نفر بعنوان نمونه تحقيق به صورت تصادفي با روش نمونه گيري خوشه اي گزينش شدند و از پرسشنامه وايلند بر روي آن ها اجرا گرديد. سپس از طريق آزمون t استيودنت گروه هاي مستقل با آزمون فرضيه تحقيق پرداخته شد و مشخص گرديد كه ميانگين رشد اجتماعي كودكي يا كودكاني كه در مهد كودك بازي گروهي و با قاعده انجام ميدهند در مقايسه با كودكاني كه در مهد كودك بازي گروهي و با قاعده انجام نميدهند، بالاتر است و اين تفاوت از لحاظ آماري در سطح 0/01 معنادار ميباشد. بنابراين ميتوان نتيجه گيري نمود كه بازي گروهي و با قاعده در مهد كودك ميتوان تأثير مثبتي را در افزايش رشد اجتماعي كودكان ايفا نمايد.

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول: مقدمه و کلیات
تعريف مفهومي و عملياتي
موضوع
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت پژوهش
هدف پژوهش
فرضيه پژوهش
تعاريف مفهومي و عملياتي واژه ها
مفهومي
عملياتي
فصل دوم: پیشینه تحقیق
تاريخچه بازي
اشاره اي گذرا به تاريخچه روانشناسي كودك
بازي از ديدگاه اسلام
بازي از نظر قرآن
بازي در كردار و گفتار معصومين
بازي از ديد روانشناسي قديم
بازي از ديد روانشناسي جديد
تعريف بازي و فرق آن با كار
بازي و رشد اجتماعي
ارزش بازي براي كودكان
شرط مقررات خوب و جامع
فوائد بازي
چرا بازي براي رشد كودكان ضرورت دارد؟
انواع بازي
بازي سمبليك
بازي و بيان كلامي
عوامل مؤثر در بازي
رشداجتماعي كودك
رفتار اجتماعي كودك
اصول رشد شناختي اجتماعي كودك
مراحل رشد ذهني اجتماعي كودك كودكستاني و مهد كودكي
بازي درماني
ارزش بدني
ارزش عقلي
ارزش شناسايي شخصيت
ارزش تربيتي درماني
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
ابزار پژوهش
روش هاي آماري
نمره گذاري
دستورالعمل نمره گذاري
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
محاسبات آماري توصيفي
جداول و نمودارها
محاسبات آمار استنباطي
بحث و نتيجه گيري
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه
يافته هاي اساسي مربوط به فرضيات تحقيق
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات تحقيق
منابع و ماخذ
ضمائم

تست رشد اجتماعي وايلند

 

             

بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان 15-49 ساله

بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان 15-49 ساله

چكيده:
در جهان امروز رشد شتابان جمعيت مايه اصلي نگراني هاي بشر در آينده را تشكيل مي دهد ، روند سرسام آور افزايش جمعيت از يك سوو محدوديت منابع از سوي ديگر دست اندكاران امر توسعه را با شگفتي و سر در گمي روبرو ساخته است به طوري كه در صورت نبود منابع لازم براي توسعه و يا عدم تجهيز آن ها در جهت رفع احتياجات بشر افزايش جمعيت به عنوان يكي از موانع اصلي توسعه عمل كرده و به طور مستقيم بر تقليل سطح برخورداري هاي اقتصادي و اجتماعي وارد خواهد شد.
نظر به اهميت رابطه اي بين جمعيت و توسعه براي نيل به توسعه شناخت جمعيت و خصوصيات آن در هر منقطه ضروري مي نمايد . اين شناخت از طريق ارزيابي و تجزيه و تحليل پديده هاي مختلف جمعيتي «چون باروري، مرگ و مير،‌مهاجرت، ازدواج، طلاق زمينه ي مناسب را براي برنامه ريزي هاي مختلف توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي مهيا مي سازد».
در فاصله زماني سه دهة‌ گذشتة باروري ايران به طور چشمگيري كاهش يافته است هر چند تا به حال تحقيقاتي در زمينه تبيين كاهش باروري ، ايران صورت گرفته است، حال مكانيزم تحولات باروري و همچنين عوامل مرتبط به آن همچنان در پرده ابهام قرار دارد.
اين پژوهش عوامل نهادي موثر بر فرآيند انتقال باروري در منطقه 9 تهران با تاكيد بر تحولات خانواده خود در تحليل قرار مي دهد . به بيان دقيقتر، اين مطالعه با پيوند زدن برخي از تحولات اجتماعي چند دهة اخير با رفتارها و ارزش هاي خانوادگي نشان مي دهد كه چگونه برخي از اين فراگردهاي اجتماعي عمده نظير وقوع جنگ و انقلاب و نيز تحولات نگرشي و ارزشي پياپي اين سال ها به مسير و جهت سياري از تحولات خانوادگي ،‌و از جمله بر رفتار ها و نگرش هاي باروري تاثيري اساسي نهاده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه    
1-1 بیان مسئله     
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق    
1-3 علت انتخاب موضوع    
1-4 تاریخچه مطالعات جمعیتی     
1-5 اهداف پژوهش     
1-6سوالات تحقیق    
1-7 فرضیه  های تحقیق    
1-8 قلمرو تحقیق    
1-9 مدل های تحقیق    
1-10 تعاریف عملي و نظري متغیرها    
1-11 محدودیت ها    
فصل دوم: چارچوب نظري و پیشینه تحقیق
2-1 چارچوب نظری    
2-2 نظریه طرفداران افزایش جمعیت    
2-3 نظریه مخالفان افزایش جمعیت    
2-4 نظریه طرفداران جمعیت ثابت    
2-5 نظریه ی طرفداران جمعیت متناسب یا مطلوب    
2-6 نظریه های باروری    
2-6-1 تئوری های اقتصادی- اجتماعی باروری    
2-6-2 تئوری لیبن اشتاین    
2-6-3 تئوری بکر    
2-7 تئوری رفتار مصرف کننده و اقتصاد خود باروری    
2-8 نظریه میکرو اقتصاد باروری    
2-9 تئوری استیرلین    
2-10 نظریه پیرامون- مرکز ایسترلین    
2-11 راه حل دیدگاه اقتصاد باروری     
2-12 تئوری ارتقاء اجتماعی    
2-13تئوری تغییر و پاسخ ( k.Davis )     
2-14 تئوری اشاعه عقب افتادگی فرهنگی     
2-15 تئوری نوگرایی    
2-16 مدل جامعه شناختی باروری    
2-17 مدل های متغیرهای بینابین     
2-18 تئوری فرهنگی هال    
2-19 تئوری بیولوژیک یا زیستی باروری    
2-20 باروری از دیدگاه اسلام    
2-21 رهیافت کلی    
2-22 پیشینه تحقیق    
2-23 تحقیقات در ایران    
2-24 تحقیقات خارجی     
2-25 مقایسه نتایج به دست آمده از تحقیقات تجربی در ایران و سایر کشورهای جهان  
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه    
3-2 بررسي مدارك     
3-3 روش هاي تحقيق    
3-4 روش تحقیق     
3-5 جامعه آماری    
3-6 حجم نمونه    
3-7 روش نمونه گیری    
3-8 روش انتخاب حجم نمونه    
3-9 روش گردآوری اطلاعات    
3-10 روایی و اعتبار پرسشنامه     
فصل چهارم: تحلیل داده ها
4-1 یافته های تحقیق    
4-2 يافته هاي استنباطي (تحليل فرضيات)    
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری    
5-2 پیشنهادات    
ضمائم و پيوستها     
پرسشنامه   
منابع و ماخذ   

 

             

داده های ده ساله 84 تا 93 صورت سود وزیان شرکتهای بورسی

داده های ده ساله 84 تا 93 صورت سود وزیان شرکتهای بورسی

مجموعه کل داده های صورت سود وزیان شرکت های بورسی از سال 84 تا 93 در قالب 10 فایل اکسل به طور مجزا و تفکیک شده، جهت نگارش تحقیقات و پایان نامه های کارشناسی ارش و دکتری

 

             

داده های ده ساله 84 تا 93 صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی

داده های ده ساله 84 تا 93 صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی

مجموعه داده های صورت جریان وجوه نقد مربوط به بازه زمانی 10 ساله از 84 تا 93 کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای نگارش مقالات، پایان نامه ارشد و رساله ی دکتری

 

           

مقايسه اضطراب در بين كودكان داراي شب ادراري و كودكان عادي 4- 5 ساله

مقايسه اضطراب در بين كودكان داراي شب ادراري و كودكان عادي 4- 5 ساله

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدود 4- 5 ساله منطقه ۱۱ شهر تهران است. که در فرضیه عنوان شده بررسی و مقلسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی است که جامعه است که جامعه آماری کودکان که در حدود سنی 4- 5 ساله در مهد کودک منطقه ۱۱ هستند که جمعاً ۱۰۰۰ نفر هستند که ۱۴۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که روش نمونه گیری به صورت طبقه ای بوده است و روش تحقیق استفاده شده از طریق علی و مقایسه ای بوده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهداف تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
فرضیه تحقیق
مقدمه
علل بروز و ریشه ها اضطراب
آثار علایم و اضطراب
علایم جسمانی
علایم روانی
انواع اضطراب
نقش اضطراب
ترس و اضطراب
رابطه اضطراب با جنس
دیدگاهای نظری درباره اضطراب
دیدگاه رفتار گرایی
اختلالهای اضطراب تعصمیم یافته و هراس
تعریف اضطراب جنبه های وجلوهای مختلف آن
شیوه های بیان اضطراب
انواع اضطراب
بحرانهای اضطرابی حاد
واکنشهای اضطراب موقت
اضطراب در سطح رفتار
اضطراب فزون کنشی، اختلال توجه
اضطراب و اختلالهای حرکتی
نشانه های اضطراب در سطح بدنی
دستگاه روانی
رشد روانی جنسی
نوفرویدیها
کارل یونگ و روان شناسی تحلیلی
کارن هارنی
هری استاک سالیوان
اریک فرام
هینزهارتمن
مارگارت ماهلر
فصل سوم: روش تحقیق
حجم نمونه
ابزار تحقیق
بیان مساله
روش آماری
فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
جدول 2-4 فراوانی مشاهده شده
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و ماخذ

 

             

بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب حدود سنی 8 ساله

بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب حدود سنی 8 ساله

مقدمه:
خلاقیت اصطلاح و واژه اغی است که امروزه در محافل علمی و آموزشی و دانشگاهی و کارگاهی و حتی اذهان عموم مردم کاربرد فراوانی دارد.
فراوانی این کاربرد و استفاده از این اصطلاح به موقعّیت فعلی و رشد و ترقّی و پیشرفت جامعه، مربوط می شود. البته این بدان معنی نیست که در سال های گذشته خلاقیت وجود نداشته است زیرا زمینه های پیشرفت و توسعه و رشد و تعالی در عرصه های مختلف که امروزه شاهد هستیم در گذشته پی ریزی شده است.
اما آنچه که در حال حاضر احساس می شود یک نیاز عام و عمومی است ولی در گذشته این اصطلاح و واژه بصورت خاص در میان عدّه ای از فرهیختگان و نخبگان مشهود بود. زیرا این عدّه خاص در دانشگاه ها و مراکز علمی کارهای بدیع و نو خلق می کردند ولی امروزه شاهد خلاقیت بسیار جدید و بدیع یک کارگر ساده در کارخانه یا یک کشاورز در تولید یک محصول خاص یا یک گاودار در تربیت و اصلاح نژاد یک دام و یا یک معلّم در ابداع روش جدید تدریس و مطالعه و یا یک تولید کننده در تولید قطعات صنعتی و یا یک خانه دار در طرز استفاده از مواد غذایی و حفظ و نگه داری از آنها هستیم. و این امر در هر حال حاضر باعث توجّه عده زیادی از دسته های مختلف شغلی و عملی هم شده است.
خلاقیت بیانگر فرآیندی است که طی آن درک کامل و همه جانبه از یک موضوع پدیده و بازیابی آن در درک زوایای ناپیدا و کشف روابط میان مفاهیم و تجزیه و تحلیل داده ها در فضایی از ابداع و نوجویی بوجود می آید (شجری 1379)
تعریف کلی خلاقیت شامل عناصر و پارامترهای چندی است که اولاً خلاقیت یک فرآیند و جریان است و در ضمن در طی فرایند اطلاعات و آگاهی کامل از موضوع که به درک کامل اشاره شده وجود دارد در کنار این آگاهی کامل بازیابی و بازشناسی همه فرایند پدیده یا موضوع در ذهن همراه با زوایا و عناصر مجهول و کشف روابط آن و نیز تجزیه و تحلیل داده ها در هر بخش در انگیزه و فضایی از ابداع و اختراع امر خلاقیت را محقق می سازد.
در این گزارش که به موضوع خلاقیت پرداخته ایم به مقایسه این امر در میان کودکان اجتماعی و منزوی حدود سنی 8 ساله اقدام شده است، هر چند از همان آغاز پاسخ این سئوال روشن است که خلاقیت کودکان انزوا طلب و اجتماعی چگونه است؟ ولی باید غافل نبود که گاهی کودکان انزوا طلب اتفاقاً به دلیل خلاقیت و در فکر فرو رفتن به خاطر موضوعی منزوی شده اند و باید دقت کافی بعمل آید که در این تحقیق به زمینه های این موارد اشاره شده است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و کلیات
مقدمه                                         
کلیات (بیان مساله)                                    
اهمیت و ضرورت مساله                                
اهداف تحقیق                                        
فرضیات تحقیق                                    
تعاریف عملیاتی متغیرها                                
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق                                    
یادگیری خلاق                                     
تحریک نیمکره های مغز                                 
گسترش دامنه فعالیت مغز                                 
حافظه                                         
شناخت حافظه                                     
حافظه در تشبیه                                     
حافظه و عضله                                     
حافظه و انبار                                     
تفاوت های فردی در صفات اجتماعی مختلف                    
ارتباط و مکالمه                                     
مبادلات کلامی                                     
آفرینندگی                                         
توانایی ها آفریننده                                     
ویژگی های افراد آفریننده                                 
آفرینندگی و هوش و استعداد تحصیلی                         
روش آموزش آفرینندگی                                 
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق                                         
جامعه                                         
حجم  نمونه                                         
ابزار گردآوری اطلاعات                                 
داده های خام نمرات اجتماعی و انزوا و خلاقیت                     
نمودار شماره 1 فراوانی کودکان منزوی و اجتماعی                
نمودار پراکنش                                    
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
تحلیل یافته ها                                     
تحلیل نموداری یافته ها                                
تحلیل استنباطی یافته ها                                
تحلیل آلفای کرونباخ                                    
اعتبار و روایی ابزار گردآوری اطلاعات                        
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری          
نتیجه گیری                                         
محدودیت ها و مشکلات تحقیق                             
پیشنهادات                                         
ضمائم و پیوست ها
آزمون خلاقیت تورنس                     
منابع و مأخذ

 

                 

مقايسه سلامت رواني زنان سرپرست خانوار و بدون سرپرست حدود 35 ساله

مقايسه سلامت رواني زنان سرپرست خانوار و بدون سرپرست حدود 35 ساله

چكيده:
هدف از تحقيق حاضر مقايسه سلامت روان در بين زنان با سرپرست و بدون سر پرست حدود سني 35 ساله شهرستان رشت است كه جامعه آماري مشخص شده عبارتند از زنان داراي شوهر و بدون شوهر كه طبق آمار بدست آمده از اداره ثبت احوال از بين 12000 زن حدود سني 35 سال و مشخص كردن آمار زنان بي سرپرست و با سرپرست 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و جهت سنجش اين آزمودنيها پرسش نامه سلامت عمومي گلدنبرگ كه داراي 28 سوال چهار گزينه اي است استفاده گرديده و نمرات خام آن بدست آمده و جهت آزمون فرضيه ها از روش آماري t متغير مستقل استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين سلامت رواني و اضطراب و افسردگي و نشانه هاي بدني در بين زنان با سرپرست و بدون سرپرست تفاوت معني داري وجود دارد.

فهرست مطالب:
چكيده                                        
فصل اول: كليات تحقيق                            
مقدمه                                        
بيان مسئله                                    
اهميت و ضرورت تحقيق                            
اهداف تحقيق                                    
سوال مسئله                                    
فرضيه تحقيق                                    
متغيرها                                        
تعاريف نظري و عملياتي واژه ها و مفاهيم                    
فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق                        
تعريف سلامت رواني                                
مشكل تعريف                                    
مختصري درباره تاريخچه و پيشينه سلامت رواني در ايران            
تاريخچه بهداشت و سلامت رواني                        
زمينه تاريخي آسيب شناسي رواني                        
موضوع آسيب شناسي رواني                            
تعريف آسيب شناسي                                
ديدگاه اختلالات اضطرابي در سلامت عمومي                    
ديدگاه روان پويايي                                
ديدگاه رفتار گرايي                                 
ديدگاه شناختي                                    
نظريه ها، تحقيقها و درمان افسردگي در سلامت عمومي            
نظريه هاي زيست شناسي                            
تحقيقات انجام شده در خارج و داخل كشور                    
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور                                                     
فصل سوم: روش تحقيق                                                                       
طرح تحقيق                                                                                       
جامعه تحقيق                                                                                       
حجم نمونه تحقيق                                
پرسشنامه سلامت عمومي (ghq)                        
روش تحليل داده ها                                
فصل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها                
مقدمه فصل چهارم                                
جدول 2-4: مقايسه سلامت رواني                                                                 
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري                                                                        
بحث و نتيجه گيري                                                                                   
پيشنهادات                                                                                               
محدوديت ها                         
منابع  و ماخذ 

 

               

دانلود تحقیق جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي 12ص

دانلود تحقیق جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي 12ص

این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد

جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي

20 مهر 1350 با قرائت خطابه محمدرضا پهلوي در برابر مقبره كوروش هخامنشي در پاسارگاد، جشنهاي 2500ساله شاهنشاهي آغاز شد.
در اين جشنها رؤساي جمهور، پادشاهان‌، نخست وزيران و هيأتهاي بلندپايه بيش از يكصد كشور جهان همراه با صدها رقاصه و گروههاي متعدد اركستر وموزيك از كشورهاي مختلف شركت داشتند. صدها نوع غذا و نوشيدني‌هاي سفارشي ازخارج كشور وارد شده وخيابان‌هاي تهران و ديگر شهرها چراغاني شده، رژه نمونه سربازان سواره و پياده نظام مربوط به دوره‌هاي مختلف سلسله پادشاهي‌، مهمترين وجه ظاهري اين جشنها بود.
جشنهاي 2500ساله شاهنشاهي كه با هدف بزرگداشت 25 قرن حكومت پادشاهي در ايران ترتيب يافت بيش از سيصد ميليون دلار هزينه دربر داشت‌. اين درحالي بود كه متجاوز از نيمي از جمعيت كشور در روستاها و حومه شهرهاي بزرگ در فقر و فلاكت زندگي مي‌كردند.
 

 

بررسي برنامه پنج ساله اول ماليات در ايران (1372-1368)

بررسي برنامه پنج ساله اول ماليات در ايران (1372-1368)

بخشی از متن:
برنامه ريزي اقتصادي را مي توان كوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگي تصيممات اقتصادي در بلند مدت و تاثير گذاشتن، جهت دادن و در برخي موارد كنترل سطح و رشد متغيرهاي اصلي اقتصادي يك كشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمايه گذاري، پس انداز، صادرات و واردات و … براي رسيدن به يك سلسله هدف هاي از قبل تعيين شده توسعه دانست.
بنابراين برنامه اقتصادي به سادگي يك رشته هدف هاي كمي اقتصادي خاص است كه بايد در طي يك دوره زماني به آنها رسيد.
برنامه هاي اقتصادي هم مي توانند جامع باشند و هم چزئي در يك برنامه جامع تنظيم هدف ها به گونه اي است كه تمامي جنبه هاي اصلي اقتصادي ملي را در بر مي گيرد. يك برنامه جزئي فقط بخشي از اقتصاد ملي را شامل مي شود.

فهرست مطالب:
فصل اول: تجزيه وتحليل برنامه پنج ساله اول
1- برنامه پنج ساله اول و مالياتها
2- بررسي درآمد هاي مالياتي درطول برنامه اول
فصل دوم: بررسي درآمدهاي مالياتي مستقيم در طول برنامه
1- ماليات بر درآمد
2- ماليات بر حقوق
3- ماليات بر مشاغل
فصل سوم: بررسي درآمدهاي مالياتي غير مستقيم در طول برنامه
1- ماليات بر مصرف و فروش
فصل چهارم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
فهرست منابع و مأخذ

 

             

پایان نامه رشته روانشناسی مقايسه شيوع افسردگي در بين زنان و مردان زنداني و غير زنداني حدود سني 35 ساله شهر قزوين

دانلود پایان نامه آماده

دانلود با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 123

 چكيده

  هدف از تحقيق حاضر ميزان شيوع افسردگي در بين زنان ومردان زنداني قزوين ومقايسه افسردگي آنها با زنان غير زنداني حدود سني 35 ساله شهر قزوين است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از مقايسه افسردگي زنان ،مردان زنداني ، مقايسه افسردگي زنان زنداني وغيرزنداني ومقايسه افسردگي زنان متأهل زنداني ، مجرد زنداني كه جامه مورد مطالعه زنان زنداني وغيرزنداني شهرستان قزوين است كه 35 نفر زنان زنداني در زندانهاي قزوين هست كه 30نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد و30نفر هم به عنوان زنان غير زنداني كه جهت آزمون فرضيه ها از روش آمار توصيفي و استنباطي وtمتغيير مستقل استفاده گرديد كه جهت آزمون فرضيه ها از آزمون افسردگي بك استفاده گرديد كه نتايج بدست آمده نشان مي دهد بين زمان زنداني وغير زنداني وهمين طور زمان زنداني مجرد و متأهل از لحاظ  افسردگي تفاوت وجود دارد و در سطح معني داري 5% قرار دارد ولي بين زنان زنداني و مردان زنداني تفاوت وجود ندارد .         

مقدمه :

مشاهدات بين المللي بدون ارتباط با كشور تحت مطالعه افسردگي يك قطبي را بين زنان دو برابر شايع تراز مردان معرفي كرد . (كاپلان 1379صفحه 125) از اين جنبه مي توان دليل سبك تزييني نا مناسبي دانست كه در مورد زنان اعمال مي شود . از جنبه هاي ديگر شايد به علت آن است كه زنان افسرده بيشتر به كلينيك ها مراجعه مي كنند . يا فردي كه طرفدار نظريه زيستي است . اختلالات هور موني را در اين زمينه موثر مي داند و يا فردي كه آسيب پذير است وقتي كه در يك مكان قرار مي گيرد زندگي شخصي او عمومي مي شود به زندگي شاد متنوع و حتي تميز هم از او سلب مي شود . و خود را در ميان افرادي مي بيند كه از لحاظ فرهنگي ، فكري با او فرق دارند . فرد مورد نظر حرفي براي گفتن ندارد . وجه اجتماعي خود را از دست داده مي بيند از اين رو فكر مي كند تمام اين مسايل به دليل جرمي است كه مرتكب شده است بر اساس فرضيه افسردگي در زنان نسبت به مردان بيشتر است . به طور اختصاصي تر استعداد فردي و محيطي نا مناسب افسردگي  را در زندان امري طبيعي تر جلوه مي دهد و تحقيق حاضر سعي در بررسي افسردگي در زنان زنداني و درك مؤلفه هاي جمعيت شناختي آن دارد .  

بيان مسئله

در بررسي علل افسردگي محققان مختلف به عوامل ژنتيكي ، خانوادگي و محيطي  ، رواني و اجتماعي توجه داشته و بروز افسردگي را ناشي از صرف يك علت يا دليل بسيط و مشخص نمي دانند . ولي طبق بررسي ها جرايمي كه در زنان مرتكب مي شوند و حتي وسايل و روش هايي كه زنان بكار مي برند با مردان متفاوت است . علل ارتكاب جرم و بزهكاري زنان به عوامل عاطفي و جسمي ، هور موني و اختلالات رواني ، ذهني و تكوين نيافتن شخصيت بستگي دارد . كه آنان را وادار به جرايم مي كند ( حمزه پور و افشين جو1380به نقل از بهمبندي 82-1381)

ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی کودکان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی زبان شهر تهران

ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی کودکان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی زبان شهر تهران

بيان مسئله:
آسيب شنوايي در كودكان منجر به عوارض سوء متعددي مي‌گردد كه از جمله اين عوارض مشكلاتي در كسب مهارت‌هاي شنوايي (يعني كشف صدا، تمايز اصوات، شناسايي اصوات، درك گفتار و …)، مشكلاتي در رشد طبيعي زبان، مشكلات عديده گفتاري و غيره مي باشند. براي غلبه بر اين عوارض سوء، پس از آن كه كودك مناسب‌ترين وسيله كمك شنوايي را دريافت نمود، بايد آموزش‌هاي ويژه در حيطه‌هاي گوناگون توانبخشي شنوايي مثل، تربيت شنوايي، زبان‌آموزي، توليد و اصلاح گفتار، مشاوره و غيره به فراخور نياز كودك ارائه شود. ترتيب شنوايي، نوعي آموزش ويژه براي ايجاد و يا بهبود مهارت‌هاي شنوايي است. اما چگونه مي‌توان فهميد كه سطح مهارت‌هاي شنوايي كودك چقدر است و او به كداميك از آموزش‌ها در حيطه تربيت شنوايي نياز دارد؟ اين اولين سؤا لي است كه شنوايي‌شناسان در حيطه توانبخشي شنوايي با آن روبرو هستند. روش درست اين است كه ابتدا آزمون‌هاي شنوايي مختلف روي كودك انجام شود، سپس پاسخ‌هاي وي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.


فهرست مطالب:

فصل اول: طرح پژوهش
1-1- عنوان پژوهش
1-2- بيان مسئله
1-3- اهداف پژوهش
1-4- سؤالات پژوهش
1-5- تعريف مفاهيم
فصل دوم: پيشينيه تحقيق
2-1- ويژگي‌هاي گفتار كودكان دچار آسيب‌ شنوايي
2-1-1- اشتباهات در بعد زنجيره‌اي گفتار
2-1-2– اشتباهات در بعد زبرزنجيره‌اي گفتار
2-2- خاصيت‌هاي صوتي گفتار
2-3- درك شنيداري گفتار
2-4- آموزش مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي
2-5- انواع روش‌هاي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي
2-5-1- درآمد
2-5-2- آزمون‌هاي غيرفارسي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري كودكان دچار آسيب شنوايي
2-5-3- آزمون‌هاي فارسي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي
2-6- مروري بر اطلاعات و آمار موجود
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- نوع پژوهش
3-2- محيط پژوهش
3-3- جامعه و نمونة پژوهش
3-4- روش گردآوري اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوري اطلاعات
3-5- نحوة انجام كار
3-5-1- پيش‌آزمون
3-5-2- نحوة ارزشيابي آزمون
3-6- روش تجزيه و تحليل اطلاعات
3-7- نحوة رعايت نكات اخلاقي
3-8- مشكلات اجرايي در انجام طرح
فصل چهارم : يافته هاي پژوهش
4-1- درآمد
4-2- اعتبار ساختاري آزمون تعيين سطح مهارتهاي شنوايي خرداد
4-2-1- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسة امتيازات دوگروه كودكان دچار كم شنوايي شديد و عميق
4-2-2- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسه امتيازات دو گروه كودكان 3 و 4 ساله
4-3- پايايي آزمون تعيين سطح مهارتهايي شنوايي خرداد
4-4- تأثير نوع آموزشهاي مخصوص ناشنوايان بر امتياز آزمون
4-5- تأثير ميزان آموزشهاي دريافتي كودك بر امتياز آزمون
4-6- تأثير نوع سمعك بر امتياز آزمون
4-7- تأثير سن كودك هنگام دريافت سمعك بر امتياز آزمون
4-8- تأثير جنسيت بر امتياز آزمون
4-9- يافته هاي توصيفي مدت زمان اجراي آزمون

                 

بررسی تاثير مهد كودك بر رشد هوش علمي كوكان 7 تا 9 ساله

بررسی تاثير مهد كودك بر رشد هوش علمي كوكان 7 تا 9 ساله

چكيده:
اين تحقيق به منظور بررسي تأثير مهد كودك در بالا بردن هوش عملي مقاطع اول و دوم و سوم ابتدايي كه قبل از ورود به مدرسه دورة مهد كودك و پيش دبستاني را طي كرده اند انجام گرفته است.
براي نمونه برداري از بين دانش آموزان شهرستان ابهر ، ناحيه يك آموزش و پرورش اين شهر تعداد 96 نفر در مقاطع تحصيلي اوّل، دوّم، سوّم به طور تصادفي خوشه اي گزينش شدند كه از اين تعداد نيمي پسر و نيمي دختر هستند.
فرضيه هاي اساسي اين پژوهش عبارتند از:
ـ رشد هوش عملي كودكان برخوردار از آموزش هاي مهد كودك بيش از رشد عملي كودكان محروم از آموزشهاي مهد كودك است.
ـ بين كودكان دختر و پسر برخوردار از آموزشهاي مهد كودك بر رشد هوش عملي تفاوت معناداري وجود دارد.
ـ نتايج بدست آمده از تحقيق حاكي از آن بود كه تفاوت بين دو گروه معنادار نبود .نتايج حاصل از آزمون t محاسبه شده مربوط به نمره هاي حاصل ازمكعبهاي كهس  نشان داد كه فرض ضر بدردو گروه از پسران و دختران تاييد مي شود و فرض خلاف رد مي شود اين بدان معنا است كه رشد هوش عملي در دو گروه مهد رفته يا نرفته معني دار نبود به عبارت ديگر فرضيه پژوهش مبني بر تفاوت اين گروه تاكيد نمي شود. در كل يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه  گرفت كه آموزشهاي مهد كودك بر رشد هوش عمل تاثيري ندارد و بين رشد هوش عمل كودكان مهد كودك رفته و نرفته تفاوت معنا داري وجود ندارد.

فهرست مطالب:
تشکر
چکیده
فصل اوّل
مقدمه
بیان مسئله
فصل دوم
پیشینه
«تاریخچه مهد های کودک»
تاریخچة مهد کودک در جهان
«تاریخچة مهد کودک در انگلستان»
«تاریخچة مهد کودک در آلمان»
«تاریخچة مهد کودک در آمریکا»
«تاریخچه مهد کودک در روسیه»
«تاریخچه مهد کودک در ایتالیا»
«اهداف کلی آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران»
اهداف اجتماعی
اهداف دورة ابتدایی
علمی و آموزشی
کودک شما و مدرسه
کودکستان و مهد کودک
ویژگیهای کودکان در دورة کودکستان (3 تا 6 سالگی)
انواع کودکستان
یادگیری پایه به پایه دوره پیش دبستانی
بچه ها چگونه یاد می گیرند ؟ تبدیل شدن به «یادگیرنده»
«یادگیری از طریق بازی»
«تشکیل تصویر در ذهن »
هوش
آزمونهای هوشی
(هوش چگونه تحول می یابد)
«هوش عملی»
هوش عملی چیست ؟
هوش تحصیلی در مقابل هوش عملی .
آزمون توانش های سه گانة استرابنرگر
اختلاف جنسیّت در فراگیری مهارتها
بازی و رشد ذهنی
اهمیت بازی
«هدف بازی»
«آیا بازی رشد شناختی را تسریع می کند»
«ارزش بازی»
بازی آموزش است
بازی درمان است
ارزشیابی هوش عملی در ورودی دانشکدة بازرگانی
هوش عملی و اثر معلم دبستان
«محیط اولیه در رشد عقلانی»
«مهدکودک نوباوگان و کودکان نوپا»
آموزش خصوصی در مقابل آموزش مدرسه ای
دورة پیش دبستانی و مهد کودک و اهمیت آن
اهداف و فرضیه ها
هدف فرعی یا جزئی
فصل سوم
روش تحقیق
تعاریف نظری اصطلاحات
هوشبهر (IQ)
سن عقلی (سن ذهنی) (MA)
تعریف عملیاتی واژه ها
هدف بررسی
جامعه آماری
روش جمع آوری اطلاعات
کودک مهد کودک رفته یا نرفته
«روش یا طرح تحقیق»
«ماهیت آزمون»
وسایل لازم جهت اجرای آزمون
روش اجرای آزمون
تصریح دستورالعمل
«نمره گذاری»
«برگه نمره گذاری آزمون مکعب های کهس»
«روش های آماری»
ملاحضات اخلاقی
فصل چهارم
نتایج
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل
محدودیتها
پیشنهادات
منابع فارسی و انگلیسی

               

خلاقيت در كودكان بررسي نيازها و خصوصيات كودكان 4 تا 6 ساله و طراحي مبلمان كار هنري براي آنان

خلاقيت در كودكان  بررسي نيازها و خصوصيات كودكان 4 تا 6 ساله  و طراحي مبلمان كار هنري براي آنان

مقدمه:
اگر بزرگسالاني خلاق و با قوة تخيل مي‌خواهيم بايد از سال‌‌هاي اولية زندگي آن‌ها براي اين كار برنامه‌ريزي كنيم. ما كودكان را براي زندگي تربيت مي‌كنيم و هر خصوصيتي را كه در اين سن در آنان تشويق كنيم با آنان مي‌ماند. اگر خلاقيت و قوة تخيل آنان را تشويق نكنيم كودكان به بزرگسالاني خلاق بدل نمي‌شوند.
كار و فعاليت هنري كودكان در ايجاد فرصت‌هايي بمنظور ابراز خلاقيت اهميت حياتي دارد. در نظر گرفتن تنوع وسايل و امكانات دار اتاق كودك به دليل استفادة طولاني مدت از اهميت بسياري برخوردار است. كودكان به نقاشي و حجم‌سازي بسيار علاقه مندند و دوست دارند وسايلي را كه در اختيار دارند رنگي كنند، مثل نقاشي كردن روي ديوارهاي اتاقشان. گاهي اين مسئله باعث ايجاد اضطراب و نگراني در خانواده‌ها مي‌شود: اما بايد دقت كرد كه كودكان را از انجام اين كار نهي نكنيم و فضاي لازم را براي انجام اين كار براي او فراهم كنيم.
تحقيقات نمايانگر آن است كه هوش و استعداد، خلق و خو و شخصيت، قدرت‌ها و مهارت‌ها در سال‌هاي اول زندگي شكل مي‌گيرد. در مرحلة بعدي، رشد انسان بيشتر در جهت  كمي است تا كيفي. لذا هر قدر محيط زندگاني كودك غني‌تر، سالم‌تر و آگاهانه‌تر باشد، هوش كودك بيشتر و رفتار او متعادل‌تر خواهد بود و در اينجا ضرورت استفاده از فضاي كار و فعاليت مناسب كه كودك را به سمت و سويي مناسب سوق دهد، ضروري به نظر مي‌رسد.

فهرست:

                 

بررسي برنامه 5 ساله اول ماليات و مقايسه آن با ماليات قبل از انقلاب

بررسي برنامه 5 ساله اول ماليات و مقايسه آن با ماليات قبل از انقلاب

بررسي برنامه 5 ساله اول ماليات و مقايسه آن با ماليات قبل از انقلاب

 

چكيده گزارش عملكرد بخش صنعت و معدن در راستاي سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور

چكيده گزارش عملكرد بخش صنعت و معدن در راستاي سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور

قسمتی از متن:
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران هم اكنون داراي 5/20 ميليارد دلار طرح سرمايه‌گذاري مي‌باشد كه از اين تعداد، 38 طرح با سرمايه‌گذاري 7/6 ميليارد دلار در دست اجرا بوده و 35 طرح با سرمايه‌گذاري كل 11 ميليارد دلار در مرحله گشايش اعتبار اسنادي و يا انتخاب پيمانكار و 17 طرح نيز با سرمايه‌گذاري كل 8/2 ميليارد دلار در دست مطالعه مي باشند .


محورهاي مهم سند چشم انداز 20 ساله كشور مرتبط با بخش اقتصادي بويژه بخش صنعت و معدن عبارتند از :

– جايگاه اول اقتصادي علمي صنعتي و فناوري در منطقه
– ارتقاء كيفيت توليد
– كسب فناوري و ارتقاء فناوري‌هاي جديد
– جذب سرمايه گذاري‌هاي خارجي
– توسعه صادرات غيرنفتي
– توسعه صنايع (انرژي‌بر، معدني، تبديلي كشاورزي، شيميايي)
بهره‌برداري
آغاز عمليات اجرايي طرحهاي مهم راهبردي
حجم سرمايه گذاري
توسعه سرمايه‌گذاري
توسعه پيمانكاري عمومي  
سرمايه گذاري در صنايع پيشرفته  
5- طرحهاي صادراتي
1-5- توليد خودرو
6- سرمايه گذاري خارجي
– توليد
– اشتغال
10- توسعه زيرساختها

                     

مقايسه ويژگيهاي شخصیتی زنان سرد مزاج با زنان عادي حدود سني 20 تا 30 ساله

مقايسه ويژگيهاي شخصیتی زنان سرد مزاج با زنان عادي حدود سني 20 تا 30 ساله

چكيده:
در اين تحقيق به بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سرد مزاج و عادي با آزمون MMPI پرداخته شد و پس از اينكه دو گروه 85 نفري نمونه هاي تحقيق، زنان سرد مزاج و زنان عادي گزينش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گيري قرارگرفت. در نهايت پس از محاسبه شاخص هاي آماري، توجه به فرآيند آزمون فرضيه مشخص گرديد كه همه فرضيه هاي تحقيق رد شد. سه فرضیه مبنی بر اینکه تفاوت معنی دار بین زنان سرد مزاج و عادی در هیستیریک و اضطراب بین زنان سرد مزاج و عادی در هیپوکندری و افسردگی و همچنین بین مانیا و پارانویید تفاوت معنی دار وجود دارد یا خیر .در نتیجه این سه فرضیه هم براساس نتایج آزمون رد شد پیشنهاد می شود با گسترده تر کردن دامنه جامعه ی تحقیق بتوان به نتایج بهتری اعم از تفاوت دار شدن فرضیه های این تحقیق شویم.

فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1: مقدمه   
1-2: بيان مساله
1-3: موضوع پژوهش   
1-4: هدف پژوهش   
1-5: فايده واهميت پژوهش   
1-6: فرضيه هاي پژوهش   
1-7: تعريف عملياتي متغيرها                                    
فصل دوم: پیشینه تحقیق
پيشينه پژوهش   
الف: مباني نظري   
ب: تحقيقات انجام شده   
فصل سوم: روش تحقیق
3-1: مقدمه   
3-2: جامع آماري   
3-3: نمونه و روش نمونه گيري   
3-4: ابزار اندازه گيري   
3-5: روش آماري   
فصل چهارم: تحلیل داده ها
تحليل داده ها   
فصل پنجم: نتایح پژوهش و نتیجه گیری
5-1: بحث و نتيجه گيري   
5-2: محدوديت هاي تحقيق   
5-3: پيشنهادات تحقيق   
5-4: چكيده تحقيق   
فهرست منابع
پيوست
آزمون شخصيتي چند وجهي مينه سوتا (MMPI)

               

پایان نامه رشته روانشناسی مقايسه سلامت رواني زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سني 35 ساله شهرستان رشت

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقايسه سلامت رواني زنان با سرپرست و بدون سرپرست  حدود سني 35 ساله شهرستان رشت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 112

چكيده 

هدف از تحقيق حاضر مقايسه سلامت روان در بين زنان با سرپرست و بدون سر پرست حدود سني 35 ساله شهرستان رشت است كه جامعه آماري مشخص شده عبارتند از زنان داراي شوهر و بدون شوهر كه طبق آمار بدست آمده از اداره ثبت احوال از بين 12000 زن حدود سني 35 سال و مشخص كردن آمار زنان بي سرپرست و با سرپرست 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و جهت سنجش اين آزمودنيها پرسش نامه سلامت عمومي گلدنبرگ كه داراي 28 سوال چهار گزينه اي است استفاده گرديده و نمرات خام آن بدست آمده و جهت آزمون فرضيه ها از روش آماري t متغير مستقل استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين سلامت رواني و اضطراب و افسردگي و نشانه هاي بدني در بين زنان با سرپرست و بدون سرپرست تفاوت معني داري وجود دارد .           

   مقدمه

  اعتقاد كامل داريم كه تندرستي يكي از نعمتهاي بزرگ در زندگي انسان است و نمي توان منكر شد كه سلامتي رواني در رده بالاترين نعمتها است . افرادي  كه به نحوي با بيماران رواني ، عقب ماندگان ذهني ، معتادان به مواد مخدر و الكل سر و كار دارند به اين امر اعتقاد كامل دارند بديهي است بيماريهاي رواني مخصوص به يك قشر و يا طبقه خاصي نبوده و تمام طبقات جامعه را شامل مي گردد . بيماري رواني ، كارگر ، كارمند ، محصل ، مهندس نمي شناسد و به عبارت ديگر امكان دارد ابتلا به ناراحتي هاي رواني براي همه افراد جامعه وجود دارد و هيچ انساني از فشارهاي رواني و اجتماعي مصون نيست و به عبارت ديگر در برابر بيماريهاي رواني مصونيت نداشته و ندارد به طوركلي بايد گفت وجود يك بيماررواني به كار عادي و اقتصاد خانواده لطمه شديد وارد مي كند از لحاظ روابط انساني ساير افراد خانواده را دروضع ناراحت و تاسف آوري قرار مي دهد و خانواده بايد صرفنظر از مخارج هنگفت و صرف وقت فشار رواني شديدي را براي نگهداري بيمار خود تحمل كند و هدف از سلامت روان ارشاد و راهنمايي و آشنا ساختن مردم به اصول و روابط صحيح انساني و بر حذر داشتن آنها از مخاطراتي است كه سلامت روان را تهديد مي كند متخصصين بهداشت رواني آموزش بهداشت همگاني را اساسي ترين روش پيشگيري اوليه مي دانند شخص سالم احساس مي كند كه افراد اجتماع او را دوست دارند و به او احترام مي گذارند و او نيز متقابلاً به آنها احترام گذاشته و آنها را دوست دارد . فرد غير عادي اظهار مي كند به كسي اعتماد ندارد ، اجتماع براي او ارزش قائل نيست او دوست خود و واقعي نداشته و ندارد . به افراد اجتماع بد بين بوده و نسبت به آنها سوء ظن دارد و روي اين اصل براي خود نيز ارزش قائل نيست هدف اصلي از سلامت روان تقويت فكر و اصلاح رفتار افراد است لذا بر اساس اين اصول بايد به شخصيت و حيثيت ديگران احترام گذاشت و نسبت به ديگران گذشت و بردباري داشت و اين اصل را قبول كرد كه افرا اجتماع از هر صنفي و در هر موقعيتي باشند مي توانند مثمر ثمر باشند و اجتماع مي تواند به نحو مفيدي از آنها استفاده كند و عدم قبول اين اصول باعث پيدايش عقيده خود كم بيني ، عدم اعتماد به نفس ، نا امني و سوء ظن و عدم سازش شده است

 

فهرست
عنوان                                                                                     
چكيده                                        
فصل اول:كليات تحقيق                            
مقدمه                                        
بيان مسئله                                    
اهميت و ضرورت تحقيق                            
اهداف تحقيق                                    
سوال مسئله                                    
فرضيه تحقيق                                    
متغيرها                                        
تعاريف نظري و عملياتي واژه ها و مفاهيم                    
فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق                        
تعريف سلامت رواني                                
مشكل تعريف                                    
مختصري درباره تاريخچه و پيشينه سلامت رواني در ايران            
تاريخچه بهداشت و سلامت رواني                        
زمينه تاريخي آسيب شناسي رواني                        
موضوع آسيب شناسي رواني                            
تعريف آسيب شناسي                                
ديدگاه اختلالات اضطرابي در سلامت عمومي                    
ديدگاه روان پويايي                                
ديدگاه رفتار گرايي                                 
ديدگاه شناختي                                    
نظريه ها ، تحقيقها و درمان افسردگي در سلامت عمومي            
نظريه هاي زيست شناسي                            
تحقيقات انجام شده در خارج و داخل كشور                    
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور                                                     
فصل سوم: روش تحقيق                                                                       
فهرست
عنوان                                                                                    
طرح تحقيق                                                                                       
جامعه تحقيق                                                                                       
حجم نمونه تحقيق                                
پرسشنامه سلامت عمومي(ghq)                        
روش تحليل داده ها                                
فصل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها                
مقدمه فصل چهارم                                
جدول 2-4: مقايسه سلامت رواني                                                                 
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري                                                                        
بحث و نتيجه گيري                                                                                   
پيشنهادات                                                                                               
محدوديت ها                                                                                            
منابع  و ماخذ                                                                                           

سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی

سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی

پایان نامه سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در سال 1385

چکیده:
پژوهش حاضر از نوع پس رویدایست با این فرضیه که بین آمادگی تحصیل و عوامل چون سابقۀ آموزش پیش از دبستان ، تحصیلات والدین، سن مادر، یک زبانه و دوزبانه بودن، دست غالب، شهری و روستایی بودن و تعداد افراد کودک پیش دبستانی رابطه وجود دارد.
این پژوهش بر روی 700 کودک پیش از دبستان و نحوۀ آمادگی تحصیل کودکان رابطۀ معنادار است.
بین جنسیت و نحوۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار نیست و رابطۀ تعامل بین جنسیت و مسابقۀ آموزش قبل از دبستان معنادار نمی باشد.
فرضیه 2) بین تحصیلات مادران و نمرۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار است. بین جنسیت و نمرۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار نیست. رابطۀ تعامل بین جنسیت و تحصیلات مادران معنادار نمی باشد.
فرضیه 3) بین تحصیلات پدران و نمره آمادگی تحصیلی رابطه معنادار است. بین جنسیت و نمرۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار نیست. رابطۀ تعامل بین جنسیت و تحصیلات پدران معنادار نمی باشد.
فرضیه 4) بین تعداد افراد خانواده و نمره آمادگی تحصیل کودکان رابطه معنادار نمی باشد.
فرضیه 5) بین سن مادر و نمرۀ آمادگی تحصیلی رابطه معنادار نمی باشد.
فرضیه 6) بین یک زبانه و دوزبانه و نمرۀ آمادگی تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد.
فرضیه 7) بین دانش آموزان دست راست و چپ و نمرۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 8) بین دانش آموزان شهری و روستایی و نمرۀ آمادگی تحصیل کودکان رابطۀ معنادار است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه    
بیان مسئله    
هدف پژوهش    
ضرورت پژوهش    
فرضیه پژوهش    
تعاریف اصطلاحات    
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه    
مفهوم و تعریف های مختلف هوش    
تعریف تربیتی هوش    
تعریف تحلیلی هوش   
تعریف کاربردی هوش    
انواع هوش از دیدگاه ثراندایک    
انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن    
انواع هوش از دیدگاه ترستون    
تقسیم بندی هوش به انواع کلامی و عملی     
انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ     
انواع هوش از دیدگاه گاردنر     
هوش از دیدگاه رشد     
تاریخچه مطالعات مربوط به هوش     
تاریخچه آزمون های هوش     
سیرتحول نظری های زیربنایی تست های هوش     
عوامل موثر بر هوش     
محیط و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی    
اهمیت خانواده     
تاثیر محیط خانواده در هوش     
عوامل بیولوژیکی     
خانواده با وضعیت اقتصادی مطلوب     
خانواده با وضعیت اقتصادی نامطلوب     
موفقیت اجتماعی خانواده     
میزان تحصیلات والدین     
کم خونی و فقر آهن و اثر آن بریادگیری     
غلبه طرفی     
تفاوتهای جنسیتی    
سنجش و ارزیابی کودکان پیش دبستانی     
طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان در ایران         
نتایج پژوهشهای انجام شده در ایران     
نتایج پژوهشهای انجام شده در خارج    
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری    
نمونه و روش نمونه گیری     
روش نمره گذاری     
روایی و اعتبار تست     
دستور اجرای آزمون     
روش آماری     
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    
جداول یک بعدی    
الف- توصیف متغیرها    
ب- تحلیل داده ها    
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها و مشکلات    
پیشنهادها    
پیشنهادهای کاربردی    
پیشنهادهای پژوهش     
منابع و ماخذ     
منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
فهرست نمودار

             

بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب حدود سنی 8 ساله

بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی  و انزوا طلب  حدود سنی 8 ساله

« فهرست مطالب »
عنوان                                         صفحه
 فصل اول :                                         1
 مقدمه                                         2
کلیات ( بیان مساله )                                    4
 اهمیت و ضرورت مساله                                12
 اهداف تحقیق                                        13
 فرضیات تحقیق                                    14
تعاریف عملیاتی متغیرها                                14
 فصل دوم :                                         16
یادگیری خلاق                                     17
 تحریک نیمکره های مغز                                 19
 گسترش دامنه فعالیت مغز                                 21
 حافظه                                         23
 شناخت حافظه                                     24
 حافظه در تشبیه                                     24
 حافظه و عضله                                     25
 حافظه و انبار                                     25
تفاوت های فردی در صفات اجتماعی مختلف                    26
« فهرست مطالب »
عنوان                                         صفحه
ارتباط و مکالمه                                     28
مبادلات کلامی                                     29
 آفرینندگی                                         31
 توانایی ها آفریننده                                     33
 ویژگی های افراد آفریننده                                 34
 آفرینندگی و هوش و استعداد تحصیلی                         36
 روش آموزش آفرینندگی                                 36
 فصل سوم :                                        43
 روش تحقیق                                         44
 جامعه                                         46
حجم  نمونه                                         47
 ابزار گردآوری اطلاعات                                 48
  داده های خام نمرات اجتماعی و انزوا و خلاقیت                     49
 نمودار شماره 1 فراوانی کودکان منزوی و اجتماعی                51
نمودار پراکنش                                    56

 
 « فهرست مطالب »
عنوان                                         صفحه
فصل چهارم :                                        59
تحلیل یافته ها                                     60
تحلیل نموداری یافته ها                                62
 تحلیل استنباطی یافته ها                                63
 تحلیل آلفای کرونباخ                                    64
 اعتبار و روایی ابزار گردآوری اطلاعات                        65
 فصل پنجم :                                         68
 نتیجه گیری                                         69
 محدودیت ها و مشکلات تحقیق                             72
 پیشنهادات                                         75
ضمائم و پیوست ها (خلاقیت تورنس)                        77
منابع و مأخذ                                         92                       

مقدمه :
 خلاقیت اصطلاح و واژه اغی است که امروزه در محافل علمی و آموزشی و دانشگاهی و کارگاهی و حتی اذهان عموم مردم کاربرد فراوانی دارد.
فراوانی این کاربرد و استفاده از این اصطلاح به موقعّیت فعلی و رشد و ترقّی و پیشرفت جامعه، مربوط می شود. البته این بدان معنی نیست که در سال های گذشته خلاقیت وجود نداشته است زیرا زمینه های پیشرفت و توسعه و رشد و تعالی در عرصه های مختلف که امروزه شاهد هستیم در گذشته پی ریزی شده است.
اما آنچه که در حال حاضر احساس می شود یک نیاز عام و عمومی است ولی در گذشته این اصطلاح و واژه بصورت خاص در میان عدّه ای از فرهیختگان و نخبگان مشهود بود. زیرا این عدّه خاص در دانشگاه ها و مراکز علمی کارهای بدیع و نو خلق می کردند ولی امروزه شاهد خلاقیت بسیار جدید و بدیع یک کارگر ساده در کارخانه یا یک کشاورز در تولید یک محصول خاص یا یک گاودار در تربیت و اصلاح نژاد یک دام و یا یک معلّم در ابداع روش جدید تدریس و مطالعه و یا یک تولید کننده در تولید قطعات صنعتی و یا یک خانه دار در طرز استفاده از مواد غذایی و حفظ و نگه داری از آنها هستیم. و این امر در هر حال حاضر باعث توجّه عده زیادی از دسته های مختلف شغلی و عملی هم شده است.
خلاقیت بیانگر فرآیندی است که طی آن درک کامل و همه جانبه از یک موضوع پدیده و بازیابی آن در درک زوایای ناپیدا و کشف روابط میان مفاهیم و تجزیه و تحلیل داده ها در فضایی از ابداع و نوجویی بوجود می آید (شجری 1379)
تعریف کلی خلاقیت شامل عناصر و پارامترهای چندی است که اولاً خلاقیت یک فرآیند و جریان است و در ضمن در طی فرایند اطلاعات و آگاهی کامل از موضوع که به درک کامل اشاره شده وجود دارد در کنار این آگاهی کامل بازیابی و بازشناسی همه فرایند پدیده یا موضوع در ذهن همراه با زوایا و عناصر مجهول و کشف روابط آن و نیز تجزیه و تحلیل داده ها در هر بخش در انگیزه و فضایی از ابداع و اختراع امر خلاقیت را محقق می سازد.
در این گزارش که به موضوع خلاقیت پرداخته ایم به مقایسه این امر در میان کودکان اجتماعی و منزوی حدود سنی 8 ساله اقدام شده است، هر چند از همان آغاز پاسخ این سئوال روشن است که خلاقیت کودکان انزوا طلب و اجتماعی چگونه است؟ ولی باید غافل نبود که گاهی کودکان انزوا طلب اتفاقاً به دلیل خلاقیت و در فکر فرو رفتن به خاطر موضوعی منزوی شده اند و باید دقت کافی بعمل آید که در این تحقیق به زمینه های این موارد اشاره شده است.