پایان نامه زمانبندی کار در محیط ابر مبتنی بر الگوریتم درهم آمیختن جهش قورباغه

پایان نامه زمانبندی کار در محیط ابر مبتنی بر الگوریتم درهم آمیختن جهش قورباغه

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه
چکیده    1
فصل اول: کلیات پژوهش    2
1-1 مقدمه تعریف    3
1-3سابقه وضرورت انجام تحقیق    4
1-4 هدف ها    6
1-5 جنبه نوآوری تحقیق    7
1-6 مراحل انجام تحقیق    7
1-7 ساختارپایان نامه    7
فصل دوم:مقدمه¬ای بر رایانش ابری    8
2-1 مقدمه    8
2-2 تعریف رایانش ابری    8
2-3 سیر تکامل محاسبات    10
2-4 عناصر زیربنایی محاسبات    12
2-4-1 محاسبات گرید    12
2-4-2 مجازی سازی    12
2-4-3 وب 2    12
2-4-4 معماری مبتنی بر سرویس(SOA)    13
2-5 سرویس‌های محاسبات ابری    13
2-5-1نرم‌افزار به عنوان سرویس (SaaS)    13
2-5-2   پلتفرم به عنوان سرویس(PaaS)    13
2-5-3 زیر ساخت به عنوان سرویس(IaaS)    14
2-6  لایه ماشین مجازی    14
2-6-1  ماشین‌های مجازی    14
2-6-2   ناظر ماشین مجازی    14
2-7   لایه مرکز داده    14
2-7-1  سخت افزار    15
2-8   مدل¬های پیاده سازی محاسبات ابری    15
2-8-1  ابر خصوصی    15
2-8-2  ابر عمومی    15
2-8-3  ابر گروهی    16
2-8-4 ابر آمیخته    16
2-9 مقدمه¬ای بر شبیه سازی    16
2-10 برخی نرم افزارهای شبیه سازی شبکه های محاسباتی    17
2-10-1 کلودسیم    17
2-10-2 کلود آنالایز    18
2-10-3 کلود ریپورتر    18
2-10-4 اپ تی آرسیم    18
2-10-5 گریدسیم    18
2-11 آشنایی با ابزار کلودسیم    18
2-11-1 کاربردهای کلودسیم    19
2-11-2 معماری کلودسیم    19
2-11-2-1 لایه کد کاربر    20
2-11-2-2 لایه کلودسیم    21
2-11-2-3 لایه هسته کلودسیم    21
2-12 مدل های تخصیص ماشین های مجازی    21
2-13 کلاس های موجود در کلودسیم    22
2-14 کلاس پهنای باند    22
2-15 کلاس کلودلت یا تکه ابر    23
2-16 کلاس تکه ابر زمانبند    25
2-17 کلاس مرکز داده    25
2-18 کلاس مرکز داده واسط    25
2- 19 کلاس میزبان    25
2-20 کلاس توپولوژی شبکه    26
2-21 کلاس ماشین مجازی    26
2-22 جمع بندی    26
3-1  مقدمه    27
3-2  الگوریتم موازنه بار فرصت طلبانه(OLB)    28
3-3  الگوریتم زمان اجرا کمینه(MET)    28
3-4  الگوریتم زمان اتمام کمینه(MCT)1    28
3-5  الگوریتم Min-Min    29
3-6  الگوریتم GA    29
3-7 الگوریتم گرمایشی(SA)    30
3-8  الگوریتم Tabu    30
3-9  الگوریتم بهترین درصد (KPB)K    31
3-10  الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات(PSO)    31
3-11  الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان(ACO)    31
3-12 الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه    34
3-13مقایسه الگوریتم های اکتشافی    37
3-14  نتیجه گیری    40
فصل 4: روش پیشنهادی    41
4-1  مقدمه    41
4-2بهبود در زمان بندی الگوریتم جهش قورباغه    41
4-3 تفاوت در نتایج حاصل از الگوریتم جهش قورباغه و الگوریتمهای دیگر    42
4-4 ارائه روش پیشنهادی:    42
4-5 جمع بندی:    43
فصل پنجم:آزمایش ها و ارزیابی نتایج    44
5-1 مقدمه    44
5-2 محیط پیاده سازی و اجرا    45
5-2-1 پارامترها و مقادیر مورد استفاده    45
فصل ششم    60
نتیجه گیری و پیشنهادات    60
6-1  مقدمه    60
6-2 نتایج حاصل از تحقیق    60
6-3 پیشنهادها    61
مراجع:    62
واژه نامه    68

 

 

 

 

فهرست جدول¬ها
عنوان                                                                                          صفحه
جدول 2-1.انواع متغیرها و پارامترهای کلاسBw    21
جدول 2-2.متدها و متغیرهای کلاس Cloudlet    22
جدول  3-1.مقایسه الگوریتم¬های زمانبندی    34
جدول 5-1.پارامترهای استفاده شده در الگوریتم Aco    41
جدول 5-2.پارامترهای استفاده شده در الگوریتم Sfla    41
جدول 5-3.پارامترهای استفاده شده در کلودسیم    42
جدول 5-4.زمان اجرا هر الگوریتم در محیط ابر با 10 بار اجرا و 50 تسک    43
جدول 5-5. زمان اجرا هر الگوریتم در محیط ابر با 10 بار اجرا و 100 تسک    43
جدول 5-6. زمان اجرا هر الگوریتم در محیط ابر با 10 بار اجرا و 200 تسک    44
جدول 5-7. زمان اجرا هر الگوریتم در محیط ابر با 10 بار اجرا و 300 تسک    45
جدول 5-8. زمان اجرا هر الگوریتم در محیط ابر با 10 بار اجرا و 400 تسک    45
جدول 5-9. زمان اجرا هر الگوریتم در محیط ابر با 10 بار اجرا و 500 تسک    46
جدول 5-10. کدهای نوشته شده در این پروژه    48
    

 

فهرست شکل¬ها
عنوان                                                       صفحه
شکل 2-1. تعریف NISTدر محاسبات ابری    9
شکل 2-2. سیر تکامل محاسبات    10
شکل 2-3. معماری جدید CLOUDSIM    19
شکل 3-1. نمایش مراحل یافتن کوتاهترین مسیر توسط مورچه¬ها    29
شکل 3-2. شبه کد الگوریتم کلونی مورچه    30
شکل 3-3. فلوجارت الگوریتم کلونی مورچه    31
شکل3-4. فلوچارت الگوریتم Sce-Ua    33
شکل 5-1. نمودار Aco    47
شکل 5-2. نمودار Sfla    47
شکل 5-3. میانگین makespan  از الگوریتم¬های Sfla، Acoو Fcfs    51

 

 

 

فهرست کلمات اختصاری:
الگوریتم کلونی مورچه        Ant Colony Optimazition    Aco  
واسط الگوریتم کلونی مورچه      Ant Colony Optimazition Broker    Aco Broker  
پهنای باند    Bandwidth    Bw
تکامل مجتمع رقابتی    Competitive  Complex Evolution    Cce
مرکز داده    Data Center    Dc
اولین ورودی اولین خروجی    First Come First Service    Fcfs
واسط اولین ورودی اولین خروجی    First Come First Service Broker    FcfsBroker
الگوریتم ژنتیک    Genetic Algorithm    Ga
سخت افزار به عنوان سرویس    Hardware As A Service    Haas
زیر ساخت به عنوان سرویس    Infrastructure as a Service    Iaas
الگوریتم بهترین درصد    k-Persent Best    Kpb
الگوریتم زمان اتمام کمینه    Minimum Completion Time    Mct
حداقل زمان تکمیل مورد انتظار    Minimum Expected Completion Times    Mect
الگوریتم زمان اجرا کمینه    Minimum Execution Time    Met
الگوریتم مینیمم-ماکسیمم        Min-Max Algorithm    Min-Max
الگوریتم مینیمم-مینیمم    Min-Min Algorithm                                                               Min-Min           
چند میلیون دستور در ثانیه    Milion Instructure Per Second    Mips
موسسه فناوری و استاندارد    National Of  Standards And Technology    Nist
الگوریتم موازنه بار فرصت طلبانه    Opportunistic Load Balancing    Olb
سکو به عنوان سرویس        Platform As A Service    Paas
عناصر پردازشی    Process Element    Pe
بهینه سازی گروه ذرات    Particle Swarm Optimization    Pso
الگوریتم گرمایشی    Simulated Annealing    Sa
نرم افزار به عنوان سرویس    Software  As A Service    Saas
تکامل مجتمع قورباغه    Shuffled Complex Evalution    Sce            
جهش قورباغه    Shuffled Frog Leaping    Sfl
الگوریتم جهش قورباغه    Shuffled Frog Leaping Algorithm    Sfla
واسط الگوریتم جهش قورباغه    Shuffled Frog Leaping Algorithm Broker    SflaBroker
معماری مبتنی بر سرویس    Service Oriented Architecture    Soa
بر پایه¬ی اینترنت    Internet-Base    Tcp/ip
ماشین مجازی    Virtual Machine    Vm  
ناظر ماشین مجازی    Virtual Machine Monitor    Vmm
       
 

چکیده:
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و همه گیر شدن سیستم¬های کامپیوتری ، سیستم¬های رایانش ابری به شدت رو به توسعه و ترویج هستند که با توجه به این حجم عظیم انتقال اطلاعات در بستر اینترنت نیاز مبرمی به مکانیزم هایی داریم تا در کوتاهترین زمان، به تمامی سرویس¬ها پاسخ دهند و کارهای قابل انجام را به بهترین شکل به انجام رسانند. از الگوریتم¬هایی که در زمان¬بندی کار در محیط های ابری استفاده شده است می توان به FCFS و RR اشاره کرد که جزو قدیمی¬ترین و پایدار¬ترین الگوریتم¬ها در¬¬این زمینه می باشند. از طرف دیگر ، در سال¬های اخیر با ظهور علوم جدیدی همچون هوش مصنوعی، محاسبات نرم، یادگیری ماشین و غیره ، متخصصین حوزه¬ی فناوری اطلاعات در تلاشند تا الگوریتم¬های کلاسیک را با الگوریتم¬های نوظهور تلفیق کنند و یا از الگوریتم¬های هوشمند به عنوان یک جایگزین بهره بگیرند.
اخیرا ، در حوزه¬ی زمان¬بندی کارها در محیط¬ ابر از الگوریتم¬های هوشمندی همچون ژنتیک، PSO ، کلونی مورچگان، شبیه¬سازی تبرید و غیره استفاده شده است که نتایج حاصله نشان دهنده¬ی بهبود در  زمان کل اجرای کارها بوده است. در این پژوهش سعی بر این است تا از الگوریتم جهش قورباغه جهت کاهش زمان کارها در زمان¬بندی در محیط ابر بهره گرفته شود تا بهبودی در الگوریتم¬های زمان بندی نسبت به کار¬های قبلی به دست آید. پیاده¬سازی آزمایشات و شبیه¬سازی ها به زبان جاوا و با کمک کتابخانه CloudSim انجام شده است. نتایج حاصله از انجام پیاده¬سازی¬ها و آزمایشات انجام گرفته در این پایان¬نامه نشان¬دهنده  بهبود زمان اجرای کار¬ها در محیط ابر می¬باشد که در این تحقیق با الگوریتم های FCFS و ACO مقایسه شده است.

واژه¬های کلیدی:
پردازش ابر، محیط ابر ، زمانبندی، کلونی مورچه، جهش قورباغه

 

 

 

فصل اول:
کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه
رایانش ابری با عنوان یکی از مشهورترین و داغ¬ترین موضوعات در زمینه فناوری اطلاعات پدیدار گردید. امروزه کاربران اینترنت به وسیله ابزارهای الکترونیکی بسیار سبکی به سرویس¬های آن دسترسی دارند،در چنین حالتی کاربران نیازهای خود را که ممکن است نیازمند پردازش سنگینی باشدبر حسب تقاضا درخواست می کنند و بدون توجه به محل سرویس و چگونگی ارائه آن،به مشاهده نتایج بازگردانده شده می پردازند. رایانش ابری بر پایه tcp/ip وبر پایه اینترنت  بوده و شامل پردازنده¬ها،حافظه¬های عظیم،شبکه انتقال داده  سریع و معماری سیستم¬های قابل اعتماد می باشد و بدون پروتکل¬های استاندارد حاکم بر شبکه نمی توان موجودیتی به این فناوری بخشید. سرویس¬های این تکنولوژی به 3 دسته عمده تقسیم می شود: زیر ساخت به عنوان سرویس ،سکو به عنوان سرویس  و نرم-افزار به عنوان سرویس  می باشند. رایانش ابری به 5 لایه ،مشتری، کاربردی، سکو، زیرساخت و سرورها تقسیم می شوند. تحمل خطای فوق العاده این فناوری، وفق پذیری آن را با زیرساخت شبکه افزایش می دهد. ویژگی کاربرد آسان آن، تمام پیچیدگی سرویس¬ها را مخفی کرده و کاربران را با رابطی ساده به مرکز داده متصل می¬کند. مجازی¬سازی و امنیت بالا نیز از خصوصیات دیگر این تکنولوژی می باشند et al., 2009). Dikaiakos).

 

در سال¬های اخیر، الگوریتم¬های بهینه سازی به خصوص الگوریتم¬های هوش جمعی در تمامی علوم به خوبی به کار گرفته شده¬اند و نسبت به الگوریتم¬های کلاسیک کارایی بسیار بالایی داشته اند.از طرفی الگوریتم¬های زمان بند¬کار،الارغم حالت توزیع پذیری که دارند در محیط¬های ابری فاقد این هوش می باشند.در این تحقیق سعی بر این است تا با الگوریتم قورباغه دقت و سرعت زمان¬بندی کارها را در محیط ابری بهبود بخشیم. وبا مقایسه دو الگوریتم مورچه و قورباغه بررسی شود که کدام الگوریتم از نظر بهینه سازی زمان تکمیل کل کارها بهتر عمل می کند.

تعریف
طبق تعريف موسسه ملي استاندارد و فناوري،رايانش ابري مدلی است براي فراهم کردن دسترسي آسان بر اساس تقاضا کاربر از طريق شبکه به مجموعه¬اي از منابع رايانشي قابل تغيير و پيکربندي(مثل سرورها، شبکه ها، فضاي ذخيره¬سازي، برنامه¬هاي کاربردي و سرويس¬ها) که اين دسترسي بتواند با کمترين نياز به مديريت منابع و يا نياز به دخالت مستقيم فراهم کننده سرويس به سرعت فراهم شده يا آزاد گردد. به دليل طبيعت پوياي منابع و همچنين درخواست¬هاي مختلف کاربران در فناوري ابري براي افزايش کارايي، نياز به انتخاب يک الگوريتم زمانبندی درست و کارآمد مي باشد..(Chang et al.,2010)
الگوریتم¬های بهینه¬سازی الهام گرفته از طبیعت، به عنوان روش¬های هوشمند بهینه¬¬سازی در کنار روش¬های کلاسیک موفقیت خوبی از خود نشان داده¬اند. از جمله این روش¬ها می توان به الگوریتم¬های قورباغه، وبهینه¬سازی کلونی مورچه¬ها (بر مبنای حرکت بهینه مورچه¬ها)اشاره نمود. در این راستا،در تحقیق حاضر از میان الگوریتم¬های تقریبی مختلف،دو الگوریتم قورباغه و بهینه¬سازی کلونی مورچه¬ها در مساله زمانبندی کار در محیط ابر جهت مقایسه انتخاب گردیدند. هر دو الگوریتم کلونی مورچگان و جهش قورباغه مبتنی بر جمعیت هستند و مهمترین مزیت آن¬ها نسبت به روش¬های قطعی، سرعت حل مساله خصوصا در مسایلی که با حجم زیادی از داده روبرو است می-باشد (Misevicius et al.,2013).
الگوریتم جهش قورباغه یکی از الگوریتم¬های الهام گرفته از طبیعت است که توسط لنزی و یوسف توسعه داده شد، این الگوریتم برای جستجوی محلی میان زیر گروه¬های قورباغه از روش نموممتیک استفاده می کند (Eusuff et al.,2006) (Huynh,2008).
در الگوریتم قورباغه ( SFLA) نه تنها در جستجوی محلی بلکه در جستجوی سراسری نیز پیام¬ها مبادله می¬شوند. بدین ترتیب جستجوی محلی و سراسری به خوبی در این الگوریتم ترکیب می-شوند. الگوریتم ژنتیک(GA) و بهینه¬سازی گروه ذرات(PSO)الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه یک الگوریتم بهینه¬سازی مبتنی بر کولونی است.SFLA  قابلیت بالایی برای جستجوی سراسری دارد و پیاده¬سازی آن آسان است.الگوریتم کلونی مورچه¬ها از هوش¬جمعی بهره برده و از مهم¬ترین مزایای هوش جمعی می توان به عدم وجود کنترل متمرکز، تعاملات توزیع شده موجودات، سرعت انتقال و کارکرد موازی اشاره نمود. نکته¬ی دیگر که حائز اهمیت می¬باشد، توانایی سازگاری مورچه¬ها با تغییرات محیط پیرامونش می¬باشد. به عنوان مثال زمانی که کوتاهترین مسیر به دلیل وجود یک مانع بسته شده باشد،  مورچه¬ها کوتاهترین مسیر جدیدی را پیدا می¬کنند(Dorigo et al.,2006).
هدف اصلي الگوريتم¬هاي زمانبندي به حداقل رساندن Makespanاست که همان مينيمم ساختن زمان تکميل کل کارها مي باشد. در اين تحقیق سعي شده است زمانبندی وظایف براساس الگوریتم جهش قورباغه در محیط ابر ارائه شود وبا مقايسه دو الگوريتم قورباغه و الگوریتم کلونی مورچه بررسي شود که کدام الگوريتم از نظر بهينه¬سازي زمان تکميل کل کارها بهينه تر عمل مي کند.

1- 3 سابقه وضرورت انجام تحقیق
هدف این تحقیق این است که به وسیله الگوریتم قورباغه دقت و سرعت زمانبندی کارها را در محیط ابری بهبود بخشیم و با مقایسه دو الگوریتم مورچه و قورباغه بررسی شود که کدام الگوریتم از نظر بهینه سازی زمان تکمیل کل کارها بهینه تر عمل می¬کند. امروزه کاربران ابر باید نیازهای بزرگشان را با توجه به روند کاری برنامه¬هایی که می¬توانند در اجرای ابر ارائه شوند،انتقال دهند.محاسبات ابر یک فن آوری جدید است که با استفاده از زیرساخت های ارتباطی و شبکه¬های کامپیوتری ونیز با به کارگیری حد اعلای مفاهیم و امکانات سیستم¬های توزیع شده، به ما امکان دسترسی به انواع مختلف منابع را به صورت راه دور می¬دهد
.(Chang et al.,2010)برای این که سیستم محاسبات ابر به بهترین شکل کارهای منتصب شده به خود را انجام دهد و پاسخ را در کم-ترین زمان ممکن و با سرعت بالا با مدیریت ابر برگرداند باید از یک الگوریتم بهینه بهره ببرد. به این ترتیب که کاربران گرید به ازای استفاده از منابع، به دارندگان آن منابع هزینه ی مالی پرداخت می¬کنند.این چارچوب باعث ایجاد انگیزه در دارندگان منابع می¬شود تا منابع خود را به اشتراک بگذارند(Cybenko,2012)برای زمانبندی کارها در محیط ابر الگوریتم¬های متفاوتی از جمله الگوریتم زمانبندی تحمل¬خطا، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم کلونی¬مورچه¬ها، الگوریتم مینیمم،مینیمم(Min-Min)،الگوریتم گرمایشی استفاده شده است. متاسفانه پویایی و ناهمگونی منابع ابر باعث پیچیدگی زمانبندی وظایف می¬شوند. اکثر سیستم¬های زمانبندی موجود در محیط ابر،زمان اتمام کارها را به صورت مجزا بهینه می¬کنند.  (Meng Xu et al.,2009),(Qiyi and Tinglei,2010) .

مقاله ای که مورد مطالعه قرار گرفت مربوط به زمانبندی وظایف بر اساس الگوریتم ژنتیک است که در این مقاله یک راهکرد فرامکاشفه¬ای به نام CSMGA به منظور یافتن راه¬حل مناسب جهت نگاشت مجموعه¬ای از درخواست¬ها به منابع در دسترس سیستم، با توجه به شرایط سیستم¬های محاسبات ابری ارائه گردیده است.که از راهکرد تکاملی الگوریتم ژنتیک استفاده نموده است. در این روش، پس از گروه¬بندی منابع بر اساس توانایی پردازش و درخواست¬ها بر اساس نیاز پردازشی و قرارگرفتن آن¬ها در گروه مربوطه، فرایند زمانبندی برای هر گروه انجام می¬گیرد. ابتدا درخواست¬های هر گروه بر اساس حجم کاری، حساسیت اجرا، deadline وزمان تلف شده مرتب می¬شوند،تا علاوه بر در نظر گرفتن اولویت اجرای taskها ، امکان بروز گرسنگی نیز رفع گردد. در انجام عملیات مختلف GAنظیر:ایجاد جمعیت اولیه، Crossover  یا mutation مناسب بودن منبع کاندید برای هر task،تست و لیست مجازی منابع به روز می¬شود. با در نظر گرفتن deadline در تست مناسب بودن منبع برای task امکان رفع انتظار کاربر را تا حد امکان فراهم می¬کند.به طور میانگین راه¬حل تولید شده توسط الگوریتم CSMGA، زمان اجرای مجموعه taskها را نسبت به الگوریتم RoundRobin به میزان 36.39% و نسبت به الگوریتم First-Fit به میزان 10.45% کاهش داده است. واین در حالی است که در تولید راه¬حل، برقراری توازن¬بار در منابع نیز در نظر گرفته شده است(Chenhong  Zhao et al.,2009).
مقاله ای دیگر که مورد بررسی قرار گرفت در مورد ارائه یک روش زمانبندی کار مبتنی بر الگوریتم قورباغه در محیط محاسباتی گرید¬های اقتصادی می¬باشد.گرید عبارت است از شبکه گسترده¬ای با توان محاسباتی بالا که امکان اتصال به اینترنت را هم داراست. در این مقاله راهکاری را جهت زمانبندی در راستای بهبود زمان و هزینه ارائه کرده است و هم¬چنین با استفاده از نوعی نگاشت کار، هزینه را نیز به حداقل رسانده است. در این مقاله کارها را از نظر طول به صورت نزولی مرتب کرده است. هم¬چنین منابع موجود را نیز از نظر هزینه به صورت صعودی مرتب کرده است ودر ادامه کار به ترتیب ریزکار اول را به منبع اول انتصاب داده است و به همین ترتیب ریزکار دوم به منبع دوم والی آخر. نکته حائض اهمیت اینکه وقتی در حال واگذارکردن کار¬ها به منبع انتخابی هست،به تدریج به کارهای کوچکتر می¬رسد، زیرا کارها به صورت نزولی مرتب شده¬اند. بنابراین این احتمال وجود دارد که به کاری برخورد کند که یک منبع که از منبع انتخابی ارزان¬تر است نیز بتواند آن کار را پیش از مهلت تعیین شده اجرا کند. برای هر کار، همه¬ی منابع را به ترتیب از ابتدا بررسی می¬کند و به محض برخورد به منبعی که بتواند کار را قبل از مهلت تمام کند، کار را به آن واگذار می کند(Huynh,2008). مقاله¬ای دیگر که برای زمانبندی وظایف در ابر مورد بررسی قرار گرفت الگوریتم Min-Min بود که این رویکرد اولویت بندی وظایف و تولید زمانبندی بر اساس اولویت است. این اولویت  بر اساس زمان اتمام وظیفه مورد انتظار بر روی یک منبع تولید می¬شود. این روش وظایف را در چند گروه وظایف مستقل تنظیم می¬کند. پس از آن این گروه¬ها مکررا زمانبندی می¬شوند. هر تکرار مجموعه¬ای از وظایف مستقل نگاشت نشده را می¬گیرد و برای هر وظیفه، حداقل زمان تکمیل مورد انتظار ( MECT)را تولید می¬کند. وظیفه¬ای که کوچک¬ترین مقدار MECT،بیش از تمام وظایف انتخاب شده به منابع مربوطه را دارد. در این تکرار اول زمانبندی می¬شود. این تا زمانی که تمام وظایف زمانبندی شوند،ادامه می¬یابد (Maheswaran,1999)هدف این الگوریتم، رسیدن به کم¬ترین پاسخ است و برای رسیدن به این هدف، ابتدا وظایفی با زمان تکمیل کم و سپس وظایفی با زمان بیشتر را زمانبندی می¬کند. مسیر تحقیقی که ما بررسی می¬کنیم این است که زمانبندی وظایف در ابر را با الگوریتم در هم آمیختن جهش قورباغه پیاده سازی کنیم و دقت و سرعت آ¬ن را افزایش دهیم و با الگوریتم کلونی¬مورچه مقایسه می¬شود. روش کار به این شکل می¬باشد که تعدادی تسک و ماشین مجازی ساخته می¬شود، سپس به سه روش  ACO،  FCFS،  SFLA زمانبندی می¬شود و در محیط ابر شبیه¬سازی می¬شود و در نهایت نتایج شبیه¬سازی به کاربر گزارش می¬شود.

1-4 هدف¬ها
      هدف اصلی در این پژوهش¬، بالا بردن دقت وسرعت زمانبندی کارها با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه می-باشد و هم¬چنین با مقایسه الگوریتم کلونی¬مورچه بررسی شود که کدام الگوریتم از نظر بهینه¬سازی زمان تکمیل کل کار¬ها بهتر عمل می¬کند.

1-5 جنبه نوآوری تحقیق
در سال¬های اخیر، الگوریتم¬های بهینه¬سازی به خصوص الگوریتم-های هوش¬جمعی در تمامی علوم به خوبی به کار گرفته شده¬اند و نسبت به الگوریتم¬های کلاسیک کارایی بسیار بالایی داشته اند. از طرفی الگوریتم¬های زمان بند کار، الارغم حالت توزیع¬پذیری که دارند در محیط¬های ابری فاقد این هوش می باشند. در این تحقیق بر آن شدیم تا با الگوریتم قورباغه دقت و سرعت زمان بندی کارها را در محیط ابری بهبود بخشیم. وبا مقایسه دو الگوریتم مورچه و قورباغه بررسی شود که کدام الگوریتم از نظر بهینه¬سازی زمان تکمیل کل کارها بهتر عمل می کند.

1-6 مراحل انجام تحقیق
مراحل انجام تحقیق را می¬توان به دو بخش تقسیم نمود. در بخش اول، ما به مطالعه جامعی در زمینه پردازش ابری و مطالعه مقاله¬های موجود در زمینه زمانبندی وظایف در محاسبات ابری پرداخته و جنبه¬های مختلف آن را مورد بررسی قرار می¬دهیم. سپس در بخش دوم، با ارائه الگوریتم قورباغه در راستای بهبود دقت و سرعت زمانبندی کارها در محیط ابر پرداخته ودر نهایت به ارزیابی الگوریتم قورباغه با الگوریتم الگوریتم کلونی مورچه می¬پردازیم.

1-7 ساختارپایان¬نامه
پس از بیان اهداف کلی در این فصل، در فصل دوم به مقدمه¬ای از محاسبات ابری شامل تعریف، سیر تکامل محاسبات و عناصر محاسبات ابری وکلودسیم¬ می¬پردازیم. در ضمن سرویس¬های متفاوت ابر از قبیل،نرم¬افزار به عنوان سرویس، پلتفرم به عنوان سرویس وزیرساخت به عنوان سرویس و مدل¬های استقرارابر را مورد بررسی قرار می¬دهیم.فصل سوم مروری بر کارهای انجام شده و الگوریتم¬های زمانبندی وظایف خواهیم پرداخت. فصل چهارم به معرفی روش پیشنهادی،بهبود در زمانبندی الگوریتم جهش قورباغه در ابر می¬پردازیم. فصل پنجم به ارزیابی روش پیشنهادی وآزمایشات می¬پردازیم و با الگوریتم کلونی مورچه مقایسه می¬کنیم. در فصل ششم به تحلیل نتایج حاصل از آن¬ها خواهیم پرداخت و به ارائه جمع¬بندی نهایی و پیشنهادها خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

                     

بررسی زمان‌بندی کار در محاسبات ابری

بررسی زمان‌بندی کار در محاسبات ابری
چکیده :

با پیشرفت سخت‌افزارهای و سپس سیستم‌عامل‌ها و در دنباله آن نرم‌افزارهای ، درخواست سرویس‌های بیشتر و سرعت و قدرت بالاتر هم افزایش یافت و این وضعیت به‌جایی رسیده که کاربران بدون سخت‌افزار مناسب نمی‌توانند نرم‌افزار دلخواه خود را اجرا نمایند . با تولید و ایجاد نسخه‌های بالاتر و نرم‌افزارهای مختلف به صورتی تولید و ایجاد می‌شود که توانایی اینکه سخت‌افزار مربوطه هم به همان سرعت تغییر یابد برای کاربران به دلیل هزینه بیش‌ازاندازه امکان‌پذیر نخواهد بود ازاین‌رو ابرها ایجاد گردید تا نرم‌افزار و سرویس‌ها و … بر روی آن‌ها فعال گردید و کاربران با پرداخت هزینه اندک و بدون نگرانی در مورد از دست دادن اطلاعات و خرابی‌های سخت‌افزاری بتوانند از سرویس خود استفاده نمایند . ازاین‌رو ابرها نیازمند نرم‌افزارهایی برای کنترل منابع و سرویس‌ها و سخت‌افزارهای گوناگون دیگر درخواست‌های کاربران هستند که این مقوله به قسمت‌های مختلفی تقسیم‌شده است که یکی از موارد زمان‌بندی کار در ابرها می‌باشد در این پروژه سعی بر این داشته‌ایم تا بتوانیم طرحی را ایجاد و بهینه نماییم تا با کمترین هزینه بیشترین بازدهی در زمان تقسیم کارهای مختلف به ابرهای مختلف را داشته باشد .

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل یک کلیات تحقیق ۲
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسئله ۴
۱-۳ اهمیت ضرورت تحقیق ۵
۱-۳-۱ انواع سیستم‌عامل‌ها ۵
۱-۳-۲ زمان‌بندی کار در سیستم‌عامل‌ها ۸
۱-۴ مبانی نظری و بیشینه تحقیق ۲۳
فصل دو مروری بر ادبیات تحقیق ۲۷
۲-۱ مقدمه ۲۸
۲-۲ تاریخچه ۳۱
۲-۳ مدل معماری ۳۳
۲-۴ گونه‌های رایانش ابری ۴۰
۲-۵ چالش‌ها ۴۳
۲-۶ سرویس‌های رایج بر روی ابرها ۴۸
۲-۷ الگوریتم‌های زمان‌بندی موجود در ابرها ۵۰
فصل سه کلیات تحقیق ۵۶
۳-۱ خلاصه ۵۷
۳-۲ مقدمه ۵۷
۳-۳ زمان‌بندی کار ۵۹
۳-۴ مدل معماری ۶۰
۳-۵ مسئله فرمول‌بندی ۶۱
۳-۶ تابع هدف MO_GA ۶۲
۳-۷ زمان‌بندی الگوریتم ۶۳
فصل چهار یافته‌های تحقیق ۶۹
۴-۱ شرح اولیه ۷۰
۴-۲ شرح بهینه‌سازی ۷۱
فصل پنج نتیجه‌گیری و مقایسه ۷۳
۵-۱ شرح اولیه ۷۴
۵-۲ روند اجرا و مقایسه ۷۴
۵-۳ پیشنهاد‌ها و نگاهی به آینده 84
منابع 85

فهرست اشکال
شکل ۲-۱ ساختار معماری ۳۴
شکل ۲-۲ نمایی از لایه‌ها ۳۵
شکل ۳- ۱ عملکرد مدل معماری ۶۲
شکل ۳-۲ ماتریس دو ستونه ابرها و برنامه‌ها ۶۴
شکل ۳-۳ متقاطع کردن ۶۶
شکل ۳-۴ کارهای ما را ایجاد می‌کند که شبیه‌سازی کارهای ورودی توسط کاربر ۶۷
شکل ۳-۵ نمایش‌دهنده خروجی الگوریتم ۶۷
شکل ۴-۱ نمایی از اجرای برنامه بهبودیافته ۷۲
شکل ۵-۱ الگوریتم پروژه بهینه یافته ۷۵
شکل ۵-۲ الگوریتم پروژه الگوریتم ژنتیک ۷۵
شکل ۵-۳ نمودار مقایسه زمانی دو الگوریتم ۷۶
شکل ۵-۴ نمودار مقایسه تکمیل‌نشده‌ها ۷۶
شکل ۵-۵ نمودار مقایسه هزینه ۷۷
شکل ۵-۶ شکل الگوریتم ژنتیک ۷۸
شکل ۵-۷ شکل الگوریتم بهینه‌شده ۷۸
شکل ۵-۸ نمودار مقایسه زمانی دو الگوریتم ۷۹
شکل ۵-۹ مقایسه تعداد تکمیل‌نشده‌های دو الگوریتم ۷۹
شکل ۵-۱۰ مقایسه هزینه‌ای دو الگوریتم ۸۰

مقاله زمانبندی بهینه و روش کنترل ولتاژ زمان واقعی برای سیستم‌های توزیع نامتعادل

مقاله زمانبندی بهینه و روش کنترل ولتاژ زمان واقعی برای سیستم‌های توزیع نامتعادل

 

عنوان انگلیسی مقاله:

Optimal scheduling and Real Time Voltage Control Method for Unbalanced Distribution Systems
 

عنوان فارسی مقاله:

زمانبندی بهینه و روش کنترل ولتاژ زمان واقعی برای سیستم‌های توزیع نامتعادل

سال انتشلر:2014

تعداد صفحات انگلیسی:6

تعداد صفخات فایل ترجمه شده به فرمت ورد قابل ویرایش:24

ناشر:IEEE

Abstract

This paper presents an optimal scheduling and real
time voltage control of tap changing transformers and converters
interfaced with Distributed Generators (DGs) in unbalanced
three-phase distribution systems. The DGs considered in this
paper are supposed to be Photovoltaic (PV) generators, due
to the growing demand of renewable energies. However, high
penetration of DGs may cause considerable voltage fluctuations
and deviations from the statutory limits. Thus, based on predicted
values of load demand and PV generation, a set of voltage
references of tap transformers and DGs is optimized, using
Genetic Algorithms (GA) optimization method, to reduce the
losses while keeping the distribution voltage within an acceptable
range. For that, the three phase power flow equations, which
must be satisfied, are solved using Newton-Raphson method.
The voltage control references are optimized for every preset
period of time. However, in the meanwhile the voltage may
fluctuate due to the PV power nature. Thus, a real time voltage
control is applied on the DGs inverters exploiting their available
reactive power based on the voltage drop. According to local
voltage measurements at each node containing DG, fuzzy logic
controllers adjust the voltage references of the optimal schedule.
Twenty-four-hour data are used to simulate a 14-bus distribution
system with unbalanced three-phase loads in 6 nodes to verify
the effectiveness of the method.

چکیده

این مقاله یک زمانبندی بهینه و کنترل ولتاژ زمان واقعی ترانسفورماتورهای با قابلیت تغییر تپ و مبدل‌های متصل به تولیدات پراکنده(DGها)  در سیستم‌های توزیع سه فاز نامتعادل ارائه می‌دهد.DGهای در نظر گرفته در این مقاله ژنراتورهای فوتوولتائیک فرض می‌شوند که دلیل آن  رشد تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر است.با این وجود نفوذ بالای DGها ممکن است باعث تغییرات قابل ملاحظه ولتاژ و انحراف از حدود مقرر شود ، بنابراین بر اساس مقادیر پیش‌بینی شده  تقاضای بار و تولید PV ،مجموعه‌ای از رفرنس‌های ولتاژ،  تپ‌های ترانسفور‌ماتور و DG بهینه‌سازی می‌شوند.بمنظور کاهش تلفات همراه با حفظ ولتاژ توزیع در رنج‌های قابل‌ پذیرش، از روش بهینه‌سازی الگوریتم‌ ژنتیک(GA) استفاده می‌شود.به این دلیل معادلات پخش توان سه فاز که باید ارضاء شوند ،با روش نیتون رافسون حل می‌شوند.با این وجود در این بین ممکن است ولتاژ بخاطر طبیعت توان PV تغییر کند.از اینرو یک کنترل ولتاژ زمان واقعی بر روی اینورترهای DG که از توان راکتیو موجودشان بر اساس کنترل دروپ استفاده می‌کنند،اعمال می‌شود.بر اساس اندازه‌گیری‌های ولتاژ زمان واقعی در هر گره‌ای که دارای DG است،کنترل‌کننده‌های منطق فازی، رفرنس‌های ولتاژ ،زمانبندی بهینه را تنظیم می‌کنند.داده‌های 24 ساعته برای شبیه‌سازی سیستم توزیع 14 باسه با بارهای سه فاز نامتعادل در 6 گره برای تایید موثر بودن روش،استفاده می‌شوند.

 

         

دانلود مقاله زمانبندی بهینه و روش کنترل ولتاژ زمان واقعی برای سیستم‌های توزیع نامتعادل

دانلود مقاله زمانبندی بهینه و روش کنترل ولتاژ زمان واقعی برای سیستم‌های توزیع نامتعادل
عنوان انگلیسی مقاله:

Optimal scheduling and Real Time Voltage Control Method for Unbalanced Distribution Systems

عنوان فارسی مقاله:

زمانبندی بهینه و روش کنترل ولتاژ زمان واقعی برای سیستم‌های توزیع نامتعادل

سال انتشلر:2014

تعداد صفحات انگلیسی:6

تعداد صفخات فایل ترجمه شده به فرمت ورد قابل ویرایش:24

ناشر:IEEE

Abstract

This paper presents an optimal scheduling and real
time voltage control of tap changing transformers and converters
interfaced with Distributed Generators (DGs) in unbalanced
three-phase distribution systems. The DGs considered in this
paper are supposed to be Photovoltaic (PV) generators, due
to the growing demand of renewable energies. However, high
penetration of DGs may cause considerable voltage fluctuations
and deviations from the statutory limits. Thus, based on predicted
values of load demand and PV generation, a set of voltage
references of tap transformers and DGs is optimized, using
Genetic Algorithms (GA) optimization method, to reduce the
losses while keeping the distribution voltage within an acceptable
range. For that, the three phase power flow equations, which
must be satisfied, are solved using Newton-Raphson method.
The voltage control references are optimized for every preset
period of time. However, in the meanwhile the voltage may
fluctuate due to the PV power nature. Thus, a real time voltage
control is applied on the DGs inverters exploiting their available
reactive power based on the voltage drop. According to local
voltage measurements at each node containing DG, fuzzy logic
controllers adjust the voltage references of the optimal schedule.
Twenty-four-hour data are used to simulate a 14-bus distribution
system with unbalanced three-phase loads in 6 nodes to verify
the effectiveness of the method.

چکیده

این مقاله یک زمانبندی بهینه و کنترل ولتاژ زمان واقعی ترانسفورماتورهای با قابلیت تغییر تپ و مبدل‌های متصل به تولیدات پراکنده(DGها) در سیستم‌های توزیع سه فاز نامتعادل ارائه می‌دهد.DGهای در نظر گرفته در این مقاله ژنراتورهای فوتوولتائیک فرض می‌شوند که دلیل آن رشد تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر است.با این وجود نفوذ بالای DGها ممکن است باعث تغییرات قابل ملاحظه ولتاژ و انحراف از حدود مقرر شود ، بنابراین بر اساس مقادیر پیش‌بینی شده تقاضای بار و تولید PV ،مجموعه‌ای از رفرنس‌های ولتاژ، تپ‌های ترانسفور‌ماتور و DG بهینه‌سازی می‌شوند.بمنظور کاهش تلفات همراه با حفظ ولتاژ توزیع در رنج‌های قابل‌ پذیرش، از روش بهینه‌سازی الگوریتم‌ ژنتیک(GA) استفاده می‌شود.به این دلیل معادلات پخش توان سه فاز که باید ارضاء شوند ،با روش نیتون رافسون حل می‌شوند.با این وجود در این بین ممکن است ولتاژ بخاطر طبیعت توان PV تغییر کند.از اینرو یک کنترل ولتاژ زمان واقعی بر روی اینورترهای DG که از توان راکتیو موجودشان بر اساس کنترل دروپ استفاده می‌کنند،اعمال می‌شود.بر اساس اندازه‌گیری‌های ولتاژ زمان واقعی در هر گره‌ای که دارای DG است،کنترل‌کننده‌های منطق فازی، رفرنس‌های ولتاژ ،زمانبندی بهینه را تنظیم می‌کنند.داده‌های 24 ساعته برای شبیه‌سازی سیستم توزیع 14 باسه با بارهای سه فاز نامتعادل در 6 گره برای تایید موثر بودن روش،استفاده می‌شوند.

ترجمه مقاله زمانبندی سیستم های چند پردازنده ای با حافظه اشتراکی

این مقاله ترجمه مقاله انگلیسی A Fair-progress Process Scheduling Policy on Shared-Memory Multiprocessors می باشد ./

 

سال انتشار : 2013/

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11/

تعداد صفحات فایل ترجمه : 12/

فرمت فایل ترجمه : Word /

 

مقاله اصلی را به زبان انگلیسی می توانید رایگان از اینجا دریافت فرمایید /

 

 

 

 

چکیده

 امروزه پردازنده‌های چند هسته‌ای که دارای واحدهای پردازشی متعددی بر روی یک تراشه‌ی سخت‌افزاری می‌باشند، به طور گسترده‌ای به عنوان راهی برای رسیدن به افزایش کارایی و موازی سازی درون پردازنده مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده‌ مناسب از منابع پردازشی در این پردازنده‌های می‌تواند در افزایش کارایی برنامه‌ها بسیار موثر باشد و در نقطه‌ مقابل، عدم استفاده‌ بهینه و شایسته از آنها نه تنها باعث عدم افزایش کارایی بلکه در مواردی باعث افت شدید کارایی در برنامه‌ها خواهد شد. در این پردازنده‌ها برخی منابع به صورت اشتراکی بین هسته‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. مسئله‌ رقابت بر سر منابع اشتراکی در پردازنده‌های چند هسته‌ای به عنوان یک چالش بزرگ است. زمانبندی سیستم‌عامل می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم و کارا به منظور رفع این مشکل مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله ابتدا به بررسی تحقیق های انجام شده در زمینه بهینه کردن عدالت در سیستم های چندپردازنده ای با حافظه اشتراکی پرداخته می شود و سپس معماری پردازش های موازی و متدولوژی استفاده شده تشریح می گردد و در نهایت نتیجه گیری حاصل می گردد.

 

پس از خرید از درگاه امن بانکی لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین به آدرس ایمیل شما فرستاده میشود.

 

تماس با ما برای راهنمایی آدرس ایمیل:

magale.computer@gmail.com

 

شماره جهت ارتباط پیامکی :

09337843121

 

 

 

توجه: اگر کارت بانکی شما رمز دوم ندارد، در خرید الکترونیکی به مشکل برخورد کردید و یا به هر دلیلی تمایل به پرداخت الکترونیکی ندارید با ما تماس بگیرید تا راههای دیگری برای پرداخت به شما پیشنهاد کنیم.

پروژه کامل ارائه و حل یک مدل زمانبندی چندهدفه در کلاس ماشین موازی نامرتبط با تولید بهنگام بوسیله الگوریتم ژنتیک

77 صفحه ورد 

دانلود پروژه کامل ارائه و حل یک مدل زمانبندی چندهدفه در کلاس ماشین­های موازی نامرتبط در محیط تولید بهنگام  بوسیله  الگوریتم ژنتیک NSGA-II و NRGA

چکیده

رشد روز افزون صنایع در دهه­های اخیر و رقابت شدید در بازار، سبب توسعه مدل­های بهینه­سازی در سیستم­های تولیدی مختلف شده است. در دنیای فراصنعتی کنونی برای شرکت­ها، داشتن بهترین زمانبندی برای فعالیت­ها، یک نیاز اساسی به منظور بقا می­باشد و عملا سفارشی بدون موعد تحویل وجود ندارد. زمانبندي ماشين­هاي موازي نامرتبط دسته مهمي از مدل­هاي زمانبندي مي­باشد که از نقطه ­نظر تئوري و تجربي داراي اهميت فراوان است. در این تحقیق مسأله زمانبندي ماشين­هاي موازي نامرتبط، با هدف کمینه نمودن مجموع وزنی دیرکردها و زودکردها و نیز کمینه نمودن زمان تکمیل کارها بررسی شده است. همچنین برای نزدیکی مدل به دنیای واقعی محدودیت­های مهمی نظیر، “زمان نصب وابسته به توالي پردازش کارها” و” دسترسي محدود به ماشين­ها” در این مدل در نظر گرفته شده است. یک مدل دو هدفه برنامه­ریزی عدد صحیح ارائه شده است که برای حل آن با توجه به اینکه این مدل متعلق به کلاس مسائل NP-Hard می­باشد، دو الگوریتم فراابتکاری (NSGA-II و NRGA) برای حل مسأله با اندازه­های بزرگ توسعه داده شده است. برای حل مسائل با اندازه­های کوچک و متوسط و نیز نشان دادن کارایی الگوریتم­های فراابتکاری، مدل با یکی از روش حل دقیق با نام الگوریتم محدودیت-  نیز حل گردید و با الگوریتم­های NSGA-II و NRGA مقایسه شد تا کارایی آن­ها را نشان دهد. در نهایت با طراحی مثال­های عددی متنوع و حل آن­ها، عملکرد دو الگوریتم فراابتکاری مذکور، مورد مقایسه قرار گرفت، و آناليز نتايج محاسباتي نمايانگر عملکرد رضايت­بخش الگوريتم­های ارائه شده بوده است. همچنین با استفاده از شاخص­های آماری، الگوریتم­های فراابتکاری ارائه شده مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند که نتایج نشان دهنده کارایی بهتر الگوریتم فراابتکاری NRGA در برخی شاخص­های مشخص شده می­باشد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول(کلیات تحقیق) 2

1-1- مقدمه: 3

1-2- بیان مسأله: 5

1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق: 6

1-4- اهداف تحقیق: 7

1-5- پرسش­های پژوهش و  فرضیه­های تحقیق: 8

1-6- قلمرو تحقیق: 9

1-7-  روش کار و تحقیق، موانع و مشکلات تحقیق: 9

1-8-  تعریف اصطلاحات و متغیرها: 10

فصل دوم(مروری بر ادبيات تحقيق) 11

2-1- مقدمه 12

2-2- انواع مسائل زمانبندی : 16

2-2-1- مسائل تک ماشینه : 16

2-2-2- ماشین­های موازی کاملا یکسان: 16

2-2-3- ماشین­های موازی با سرعت­های متفاوت: 17

2-2-4- ماشین­های موازی نامرتبط: 17

2-2-5- جریان کارگاهی : 17

2-2-6- جریان کارگاهی انعطافپذیر: 17

2-2-7- کار کارگاهی : 18

2-2-8- سیستم کارگاهی باز : 18

2-2-9- پردازش انباشته­ای: 18

2-2-10- سیستم ساخت انعطاف پذیر : 19

2-2-11- سیستم کارگاهی وابسته : 19

2-3- مسائل ماشين­هاي موازي. 20

2-3-1- مسائل ماشين­هاي موازي نامرتبط: 21

2-3-2-  زمان نصب و آماده­سازی. 26

2-3-3- دسترسي محدود به ماشين­ها 31

2-3-4- زمان دسترسی متفاوت به کارها 31

2-4- مسائل با تمرکز بر موعد تحويل براي کارها 32

2-4- 1- زمان تکمیل کارها 33

2-4- 2- زمان­هاي زودکرد و ديرکرد 33

2-5- مروری بر رویکرد و اصول سیستم تولیدی  بهنگام 34

2-5-1- توالي ماشينﻫاي موازي با معيارهاي زودکرد و ديرکرد 37

2-6- روش­های بهینه­سازی. 38

2-6-1- روش­های اسکالر 38

2-6-2- روش­های عکس العملی. 40

2-6-3- روش­های مبتنی بر منطق فازی. 40

2-6-4- روش­های فرا ابتکاری. 41

2-6-4-1- الگوریتم ژنتیک:42

2-6-2-2-واژگان الگوریتم ژنتیک : 43

2-6-2-3- شماي کلي الگوريتم ژنتيک44

2-7- جمع بندی. 47

فصل سوم(مدل رياضي پيشنهادي) 48

3-1- مقدمه: 49

3-2- روش تحقیق: 50

3-3- ابزار و روش گردآوری اطلاعات و داده­ها: 50

3-3-1-  نرم­افزارهای مورد استفاده: 51

3-4-1- تعریف مسأله و ارائه مدل: 51

3-4-1- مفروضات مسأله 51

3-4-2- اندیس ها و پارامترها 52

3-4-3- متغیرهای تصمیم. 53

3-4-4- مدل ریاضی دوهدفه 53

3-5- اعتبارسنجی مدل. 55

3-6- الگوریتم‌های فراابتکاری برای حل مدل دوهدفه 58

3-6-1- بهینه‌سازی چندهدفه 59

3-6-2- جواب‌های غیر مغلوب.. 60

3-6-3- رویکردهای پایه‌ای موجود 61

3-6-4- ساختار و پیچیدگی مسایل چندهدفه 62

3-7- روش اپسیلون محدودیت.. 63

3-7-1- طراحی روش اپسیلون محدودیت برای حل مسأله 64

3-8- الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیرمغلوب-II (NSGA-II) 65

3-9- الگوریتم ژنتیک رتبه‌بندی غیرمغلوب (NRGA) 67

3-10- ساختار پیشنهادی الگوریتم‌های دو هدفه 69

3-10-1- نحوه‌ی نمایش جواب.. 69

3-10-2- ایجاد جمعیت اولیه 70

3-10-3- عملگر تقاطع. 70

3-10-4- عملگر جهش72

3-10-5- ارزیابی فرزندان. 72

3-10-6- جستجوی محلی. 72

3-10-7- تابع همسایگی. 74

3-10-8- معیار توقف.. 75

3-11- جمع‌بندی. 75

فصل چهارم(تحلیل پارامترها) 77

4-1- مقدمه 78

4-2- تنظیم پارامتر 78

4-2-1- تنظیم پارامتر با استفاده از روش تاگوچی. 78

4-2-2- تنظیم پارامتر الگوریتم‌های فراابتکاری پیشنهادی. 79

4-3- طراحی مثال‌های عددی. 84

4-4-اپسیلون محدودیت.. 84

4-4-1- طراحی روش محدودیت –  برای حل مسأله 85

4-5- ارزیابی کیفیت جواب‌های الگوریتم‌ها 88

4-5-1- معیارهای ارزیابی الگوریتم‌های چند هدفه 88

4-5-2- ارزیابی آماری کیفیت الگوریتم‌های به کار گرفته شده 97

4-6- جمع بندی. 101

فصل پنجم(نتیجه­گیری و پیشنهادات) 102

5‐1- مقدمه 103

5-2- پاسخ سوالات تحقیق: 104

5-3- نتیجه گیری: 106

5-4- محدودیت­های تحقیق: 107

5-5- پيشنهادهاي آتي   107

تغذیه برای ورزشکاران قدرتی و توانی

فهرست مطالب

مقدمه  2

نیاز های اساسی تمرین و مسابقه چه چیزی هستند؟ 2

ورزشکاران قدرتی-توانی چه می خورند؟  3

ورزشکاران قدرتی-توانی چه باید بخورند؟  4

زمان بندی و علت اساسی دریافت پروتئین در سراسر تمرین مقاومتی 7

کیفیت پروتئین  9

منابع پروتئین  9

توزیع دریافت پروتئین روزانه  13

نیازهای کربوهیدرات  15

کربوهیدرات بعد از تمرین مقاومتی  16

هیدراتاسیون  17

تغذیه برای دستکاری ترکیب بدن  18

کاهش چربی بدن  19

تغذیه رقابت 22

دانلود تحقیق اصول سرپرستی با موضوع مديريت و زمانبندی و تقسيم کار.Doc

دانلود تحقیق اصول سرپرستی با موضوع مديريت و زمانبندی و تقسيم کار

نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق

تعداد صفحات : 22

فهرست محتوا

مقدمه
به طور دقیق برای مدیریت نمی توان مبدأ مشخصی را تعیین کرد و بشر در طول تاریخ جهت ادامه ی زندگی خود به نحوی از مدیریت استمداد جسته است. جهش علمی و شکل پذیری اماکن صنعتی در اواخر قرن 19 زمینه را برای تشکیل نطفه ی مدیریت علمی مساعد ساخت. در اوایل قرن 20 فردریک تایلور که از او به نام پدر مدیریت علمی یاد می کنند با تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات مدیریت تولید، روش علمی تجزیه وتحلیل مطالب را به عرصه ی مدیریت عرضه داشت.
در حال حاضر کشور ما که از هر نظر جزو کشورهای در حال توسعه می باشد و با برنامه ریزیهای دقیق قدم در راه توسعه ی پایدار گذاشته و با توجه به ایدئولوژی خاص حاکم بر کشور ما که نشأت گرفته از اسلام می باشد لازم دیده شد که ضمن استفاده ی بهینه از نظریات مدیریت علمی دانشمندان و نظریه پردازان بیگانه، مدیریت و عوامل آن از دیدگاه ایدئولوگ های بزرگ این مکتب نیز بررسی شود. چرا که خواه یا ناخواه این ایدئولوژی بر مدیریت حاکم در کشور ما تأثیرگذار می باشد لذا به بررسی مدیریت از دیدگاه بزرگ مرد تاریخ اسلام و بشریت امام علی ( ع ) پرداخته می شود…

 • اصول مديريت و وظایف مديران
 • اصول‌ مديريت‌ از ديدگاه‌ امام‌ علی‌(ع)
 • 1. صبر و تحمّل‌
 • 2. صداقت‌
 • 3. امانتداری‌
 • 4. آگاهی‌ و تخصص‌
 • 5. پرهيزگاری‌
 • 6. عدالت‌
 • 7. دوری‌ از بدرفتاری‌
 • 8. مهربانی
 • 9. برخورد منصفانه‌ با فرودستان‌
 • 10. توجّه‌ به‌ وضع‌ معيشتی‌ كاركنان‌
 • 11. مصمم‌ بودن‌ در اجرا
 • 12. توانايی‌ انسجام‌ دهی‌ و حفظ‌ جامعه‌
 • 13. نظم‌
 • 14. تعهد در برابر هدف‌
 • 15. توانايی‌ شناخت‌ خويشتن‌
 • 16. آگاهی‌ از تحوّلات‌ اجتماعی‌
 • 17. آشنايی‌ به‌ تكليف‌
 • 18. پاك‌سازی‌ محيط‌ از چاپلوسان‌
 • 19. رفتار ملايم‌
 • 20. انتقادپذيری‌
 • 21. رعايت‌ اعتدال‌ در امور
 • 22. تشويق‌ و تنبيه‌
 • 23. حفظ‌ اسرار
 • 24. آينده‌نگری‌
 • منبع :

 

ارائه و حل یک مدل زمانبندی چندهدفه ماشینهای موازی نامرتبط در محیط تولید بهنگام بوسیله الگوریتم ژنتیک NSGA-II و NRGA

فایل ورد 124 صفحه با فرمت docx

این پایانامه با کسب اجازه مولف  برای دانلود قرار گرفته است

 پایان نامه ارشد مهندسی صنایع

ارائه و حل یک مدل زمانبندی چندهدفه در کلاس ماشین­های موازی نامرتبط در محیط تولید بهنگام  بوسیله  الگوریتم ژنتیک NSGA-II و NRGA

چکیده

رشد روز افزون صنایع در دهه­ های اخیر و رقابت شدید در بازار، سبب توسعه مدل­های بهینه­ سازی در سیستم­های تولیدی مختلف شده است. در دنیای فراصنعتی کنونی برای شرکت­ها، داشتن بهترین زمانبندی برای فعالیت­ها، یک نیاز اساسی به منظور بقا می­باشد و عملا سفارشی بدون موعد تحویل وجود ندارد. زمانبندي ماشين­هاي موازي نامرتبط دسته مهمي از مدل­هاي زمانبندي مي­باشد که از نقطه ­نظر تئوري و تجربي داراي اهميت فراوان است. در این تحقیق مسأله زمانبندي ماشين­هاي موازي نامرتبط، با هدف کمینه نمودن مجموع وزنی دیرکردها و زودکردها و نیز کمینه نمودن زمان تکمیل کارها بررسی شده است. همچنین برای نزدیکی مدل به دنیای واقعی محدودیت­های مهمی نظیر، “زمان نصب وابسته به توالي پردازش کارها” و” دسترسي محدود به ماشين­ها” در این مدل در نظر گرفته شده است. یک مدل دو هدفه برنامه­ریزی عدد صحیح ارائه شده است که برای حل آن با توجه به اینکه این مدل متعلق به کلاس مسائل NP-Hard می­باشد، دو الگوریتم فراابتکاری (NSGA-II و NRGA) برای حل مسأله با اندازه­های بزرگ توسعه داده شده است. برای حل مسائل با اندازه­های کوچک و متوسط و نیز نشان دادن کارایی الگوریتم­های فراابتکاری، مدل با یکی از روش حل دقیق با نام الگوریتم محدودیت-  نیز حل گردید و با الگوریتم­های NSGA-II و NRGA مقایسه شد تا کارایی آن­ها را نشان دهد. در نهایت با طراحی مثال­های عددی متنوع و حل آن­ها، عملکرد دو الگوریتم فراابتکاری مذکور، مورد مقایسه قرار گرفت، و آناليز نتايج محاسباتي نمايانگر عملکرد رضايت­بخش الگوريتم­های ارائه شده بوده است. همچنین با استفاده از شاخص­های آماری، الگوریتم­های فراابتکاری ارائه شده مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند که نتایج نشان دهنده کارایی بهتر الگوریتم فراابتکاری NRGA در برخی شاخص­های مشخص شده می­باشد.

فهرست پایان نامه 

فصل اول(کلیات تحقیق) 

1-1- مقدمه: 

1-2- بیان مسأله: 

1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق: 

1-4- اهداف تحقیق: 

1-5- پرسش­های پژوهش و  فرضیه­های تحقیق: 

1-6- قلمرو تحقیق: 

1-7-  روش کار و تحقیق، موانع و مشکلات تحقیق: 

1-8-  تعریف اصطلاحات و متغیرها: 

فصل دوم(مروری بر ادبيات تحقيق) 

2-1- مقدمه 

2-2- انواع مسائل زمانبندی : 

2-2-1- مسائل تک ماشینه : 

2-2-2- ماشین­های موازی کاملا یکسان: 

2-2-3- ماشین­های موازی با سرعت­های متفاوت: 

2-2-4- ماشین­های موازی نامرتبط: 

2-2-5- جریان کارگاهی : 

2-2-6- جریان کارگاهی انعطافپذیر: 

2-2-7- کار کارگاهی : 

2-2-8- سیستم کارگاهی باز : 

2-2-9- پردازش انباشته­ای: 

2-2-10- سیستم ساخت انعطاف پذیر : 

2-2-11- سیستم کارگاهی وابسته : 

2-3- مسائل ماشين­هاي موازي

2-3-1- مسائل ماشين­هاي موازي نامرتبط: 

2-3-2-  زمان نصب و آماده­سازی

2-3-3- دسترسي محدود به ماشين­ها 

2-3-4- زمان دسترسی متفاوت به کارها 

2-4- مسائل با تمرکز بر موعد تحويل براي کارها 

2-4- 1- زمان تکمیل کارها 

2-4- 2- زمان­هاي زودکرد و ديرکرد 

2-5- مروری بر رویکرد و اصول سیستم تولیدی  بهنگام 

2-5-1- توالي ماشينﻫاي موازي با معيارهاي زودکرد و ديرکرد 

2-6- روش­های بهینه­سازی

2-6-1- روش­های اسکالر 

2-6-2- روش­های عکس العملی

2-6-3- روش­های مبتنی بر منطق فازی.

2-6-4- روش­های فرا ابتکاری

2-6-4-1- الگوریتم ژنتیک:

2-6-2-2-واژگان الگوریتم ژنتیک : 

2-6-2-3- شماي کلي الگوريتم ژنتيک

2-7- جمع بندی.

فصل سوم(مدل رياضي پيشنهادي) 

3-1- مقدمه: 

3-2- روش تحقیق: 

3-3- ابزار و روش گردآوری اطلاعات و داده­ها: 

3-3-1-  نرم­افزارهای مورد استفاده: 

3-4-1- تعریف مسأله و ارائه مدل: 

3-4-1- مفروضات مسأله 

3-4-2- اندیس ها و پارامترها 

3-4-3- متغیرهای تصمیم

3-4-4- مدل ریاضی دوهدفه 

3-5- اعتبارسنجی مدل

3-6- الگوریتم‌های فراابتکاری برای حل مدل دوهدفه 

3-6-1- بهینه‌سازی چندهدفه 

3-6-2- جواب‌های غیر مغلوب

3-6-3- رویکردهای پایه‌ای موجود 

3-6-4- ساختار و پیچیدگی مسایل چندهدفه 

3-7- روش اپسیلون محدودیت.

3-7-1- طراحی روش اپسیلون محدودیت برای حل مسأله 

3-8- الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیرمغلوب-

3-9- الگوریتم ژنتیک رتبه‌بندی غیرمغلوب (NRGA) 

3-10- ساختار پیشنهادی الگوریتم‌های دو هدفه 

3-10-1- نحوه‌ی نمایش جواب.

3-10-2- ایجاد جمعیت اولیه 

3-10-3- عملگر تقاطع

3-10-4- عملگر جهش

3-10-5- ارزیابی فرزندان

3-10-6- جستجوی محلی

3-10-7- تابع همسایگی

3-10-8- معیار توقف

3-11- جمع‌بندی

فصل چهارم(تحلیل پارامترها)

4-1- مقدمه 

4-2- تنظیم پارامتر 

4-2-1- تنظیم پارامتر با استفاده از روش تاگوچی

4-2-2- تنظیم پارامتر الگوریتم‌های فراابتکاری پیشنهادی

4-3- طراحی مثال‌های عددی

4-4-اپسیلون محدودیت

4-4-1- طراحی روش محدودیت –  برای حل مسأله 

4-5- ارزیابی کیفیت جواب‌های الگوریتم‌ها 

4-5-1- معیارهای ارزیابی الگوریتم‌های چند هدفه 

4-5-2- ارزیابی آماری کیفیت الگوریتم‌های به کار گرفته شده 

4-6- جمع بندی

فصل پنجم(نتیجه­گیری و پیشنهادات) 

5‐1- مقدمه 

5-2- پاسخ سوالات تحقیق: 

5-3- نتیجه گیری: 

5-4- محدودیت­های تحقیق: 

5-5- پيشنهادهاي آتي

فهرست منابع: 

پیاده سازی مساله زمانبندی تک ماشین در نرم افزار GAMS با تابع هدف مینیمم سازی مجموع وزنی دیرکرد و زودکرد کارها

پیاده سازی مدل مسأله زمانبندی تک ماشین در نرم افزار GAMS با تابع هدف مینیمم سازی مجموع وزنی دیرکرد و زودکرد کارها.

این محصول یک فایل کد گمز می باشد.

برنامه ريزي زماني

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

 

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

 

تعداد صفحه :6

 

 

 

فهرست:

آگاهی دقیق از گذران وقت و زمان

برنامه منحصر به فرد شما

 

مقدمه :

اگر مایل هستید که از زمان خود استفاده بیشتری ببرید، قبل از همه باید بدانید در حال حاضر وقت شما چگونه می‌گذرد؟ چه زمانهایی را از دست می‌دهید و چه زمانهایی سرتان را شلوغ می‌کنید و … . برای این کار به فعالیتهای خود در طول یک روز فکر کنید.

دانلود مقاله برنامه ريزي تحصيلي

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

 

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

 

تعداد صفحه :7

 

 

 

فهرست:

اهمیت برنامه ریزی تحصیلی

فواید برنامه ریزی تحصیلی

اصول صحیح برنامه ریزی تحصیلی

 

مقدمه :

امور درسی یکی از مهمترین فعالیتهاست که اهمیت زیادی در سایر جنبه‌های زندگی دارد. بر این اساس انجام این فعالیت مهم به نحو احسن بطوری که نتایج خوب و عالی در بر داشته باشد اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

زمانبندی کار در محیط ابر مبتنی بر الگوریتم درهم آمیختن جهش قورباغه

بصورت ورد ودر 65صفحه

چکیده:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و همه گیر شدن سیستم¬های کامپیوتری ، سیستم¬های رایانش ابری به شدت رو به توسعه و ترویج هستند که با توجه به این حجم عظیم انتقال اطلاعات در بستر اینترنت نیاز مبرمی به مکانیزم هایی داریم تا در کوتاهترین زمان، به تمامی سرویس¬ها پاسخ دهند و کارهای قابل انجام را به بهترین شکل به انجام رسانند. از الگوریتم¬هایی که در زمان¬بندی کار در محیط های ابری استفاده شده است می توان به FCFS و RR اشاره کرد که جزو قدیمی¬ترین و پایدار¬ترین الگوریتم¬ها در¬¬این زمینه می باشند. از طرف دیگر ، در سال¬های اخیر با ظهور علوم جدیدی همچون هوش مصنوعی، محاسبات نرم، یادگیری ماشین و غیره ، متخصصین حوزه¬ی فناوری اطلاعات در تلاشند تا الگوریتم¬های کلاسیک را با الگوریتم¬های نوظهور تلفیق کنند و یا از الگوریتم¬های هوشمند به عنوان یک جایگزین بهره بگیرند. اخیرا ، در حوزه¬ی زمان¬بندی کارها در محیط¬ ابر از الگوریتم¬های هوشمندی همچون ژنتیک، PSO ، کلونی مورچگان، شبیه¬سازی تبرید و غیره استفاده شده است که نتایج حاصله نشان دهنده¬ی بهبود در زمان کل اجرای کارها بوده است. در این پژوهش سعی بر این است تا از الگوریتم جهش قورباغه جهت کاهش زمان کارها در زمان¬بندی در محیط ابر بهره گرفته شود تا بهبودی در الگوریتم¬های زمان بندی نسبت به کار¬های قبلی به دست آید. پیاده¬سازی آزمایشات و شبیه¬سازی ها به زبان جاوا و با کمک کتابخانه CloudSim انجام شده است. نتایج حاصله از انجام پیاده¬سازی¬ها و آزمایشات انجام گرفته در این پایان¬نامه نشان¬دهنده بهبود زمان اجرای کار¬ها در محیط ابر می¬باشد که در این تحقیق با الگوریتم های FCFS و ACO مقایسه شده است.

زمان‌بندی وظيفه‌ها در سيستم‌های بی‌درنگ نهفته چند‌هسته‌ای با هدف بهبود انرژی مصرفی و کارايی

زمان‌بندی وظيفه‌ها در سيستم‌های بی‌درنگ نهفته چند‌هسته‌ای با هدف بهبود انرژی مصرفی و کارايی بصورت ورد ودر120صفحه

چکيده

امروزه با پیشرفت¬های چشمگیر در صنعت الکترونیک و نیاز روزافزون به تکنولوژی¬های کنترلی، کاربرد و اهمیت سیستم¬های تعبیه‌شده نیز بیشتر شده است تا جاییکه سیستم¬های تعبیه‌شده از مهمترین زمینه¬های پژوهشی در سالهای اخیر محسوب می¬شوند. در اکثر مواقع، عملیات در یک سیستم تعبیه‌شده باید در زمان کوتاه و مناسبی اجرا شوند، از اینرو عموماً اکثر سیستم¬های تعبیه‌شده، بی¬درنگ می¬باشند. تجهیزات نظامی و صنعتی، تلفن همراه و کاربردهای تجاری همچون دستگاههای خودپرداز و سیستم¬های هوشمند، نمونه‌هایی از سیستم¬های تعبیه‌شده بی¬درنگ می¬باشند. علاوه بر بی-درنگ بودن، مصرف انرژی مناسب نیز یکی دیگر از مشخصه¬های اصلی سیستم-های تعبیه‌شده می¬باشد که یک مسئله اساسی پیش روی طراحان سیستم¬های دیجیتال محسوب می¬شود. یکی از مسائل مهم در سیستم¬های چند هسته¬ای زمانبندی وظیفه¬ها و اجرای آنها توسط هسته¬های موجود است. برخلاف سیستم-های تک هسته¬ای که مسئله زمانبندی فقط در مورد زمان می¬باشد، در سیستم¬های چند هسته¬ای این مسئله یک مسئله دو بعدی است و علاوه بر زمان ، مکان و فضای اجرای هسته¬ها را هم شامل می¬شود، یعنی تصمیم¬گیری می¬شود که یک وظیفه چه زمانی و توسط کدام هسته اجرا شود و هدف آن استفاده بهینه از توان پردازشی موجود، افزایش بازده و حداقل کردن زمان پاسخ سیستم است. در این پایان نامه ما بروی چهار مشکل اصلی در این نوع سیستم ها تمرکز می¬کنیم: مصرف انرژی ، بهره‌وری سیستم، کارایی سیستم، زمان پاسخ سیستم. یکی از مهم ترین مسائلی که روی تمامی این چهار مشکل تاثیر مستقیم دارد نحوه توزیع بار بین منابع موجود است که در اینجا منظور از منابع، هسته¬های یک پردازنده چند هسته¬ای می¬باشد. یک توزیع ناکارامد بار روی هسته¬ها باعث مصرف انرژی بیشتر و پایین آمدن بهره¬وری و کارایی کل سیستم می¬شود. بیشتر روش¬هایی که تاکنون ارائه شده‌اند، بدون توجه به نوع وظیفه، آنها را بین پردازنده¬ها توزیع می¬کنند و بیشتر به تمرکز روی روش¬های تنظیم فرکانس و ولتاژ هر هسته بسنده می¬کنند. الگوریتم پیشنهادی ما در این پروژه، یک الگوریتم سه سطحی می¬باشد که در سطح اول یک روش جدید برای تفکیک وظایف تناوبی از وظایف غیرتناوبی متناسب با تعداد هسته¬های موجود ارائه می¬شود. سطح دوم از دو قسمت تشکیل می¬شود. در قسمت اول یک الگوریتم جدید برای توزیع وظایف تناوبی بین هسته¬های مربوط به آن ها که در سطح اول الگوریتم مشخص شده، ارائه می¬شود و در قسمت دوم الگوریتم توزیع وظایف غیرتناوبی بین هسته¬های مشخص شده برای آن‌ها ، مطرح می¬شود. در سطح سوم الگوریتم جدیدی برای تنظیم فرکانس و ولتاژ سررسید محور بیان می¬کنیم. نتایج شبیه¬سازی نشان می¬دهد که الگوریتم پیشنهادی ما در مقایسه با الگوریتم‌های موجود، در حین اینکه باعث کاهش مصرف انرژی کل سیستم می¬شود، بهره¬وری و کارایی سیستم و همچنین زمان پاسخ وظایف غیر تناوبی را بهبود بخشیده است و با توجه به تامین سررسیدهای زمانی بیشتر برای وظایف تناوبی وکاهش زمان پاسخ وظایف غیرتناوبی با حفظ میزان کارایی و پایین بودن نسبی مرتبه زمانی اجرای الگوریتم، کیفیت سیستم افزایش پیدا خواهد کرد.

دانلود پایان نامه برنامه ریزی مجدد خط لوله چند فرآورده ای با مدیریت موجودی

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

 خطوط لوله به عنوان روشی مطمئن و اقتصادی، نقش عمده­ای در جابجایی فرآورده­های مختلف نفتی از پالایشگاه­ها به مراکز توزیع دارد، در پالایشگاه­ها فرآورده­های مختلف پشت سرهم و بدون هیچ واسط و جداکننده فیزیکی به خط لوله تزریق می­شوند و در طرف دیگر یعنی مراکز توزیع، فرآورده­ها دریافت و در مخازن مربوطه تخلیه می­شوند، با استفاده از برنامه­ریزی ریاضی، زمانبندی عملیات حمل فرآورده­های مختلف نفتی در یک دوره زمانی معین(افق زمانی) بدست می­آید تا فرآورده­های مختلف بعد از گذراندن دوره ته­نشینی بنا به نیاز روزانه به دست مشتری برسند. در شرایط واقعی عواملی مختلفی از جمله شرایط آب و هوایی، رخ دادهای اجتماعی و غیره ممکن است نیاز روزانه به فرآورده­های مختلف را در مراکز توزیع تغییر دهند در نتیجه زمانبندی اولیه باید بروزرسانی شود. لذا به دنبال زمانبندی اولیه­ای می­گردیم که با کمترین هزینه و تغییر بتواند عدم قطعیت در نیاز روزانه مشتری­ها در مرکز توزیع را پشتیبانی کند. برای این منظور یک مدل قطعی ارائه و آن ­را به یک مدل غیرقطعی تعمیم می­دهیم و با ارائه روش­های مختلف بکارگیری این دو مدل، سعی می­کنیم روشی را که در شرایط مختلف بهترین زمانبندی را ارائه می­کند، مشخص کنیم تا از آن به عنوان یک ابزار کارا و موثر در تصمیم­ گیری­ ها استفاده شود.

 واژه­ های کليدی : 

 زمانبندی، خط لوله­ چند فرآورده­اي، مدیریت موجودی، برنامه­ريزي عدد صحيح.

فهرست مطالب

فهرست جدولها 8

فهرست شکلها 9

مقدمه. 1

اصطلاحات پروژه: 3

فصل اول: مروري بر مسئله حمل و نقل فرآوردههاي نفتي.. 6

 1. 1.1 مقدمه. 6
 2. 1 انواع روشهاي زمانبندي براي خطوط لوله. 7
 3. 1 سابقه مسئله. 8
 4. 1.4 جمعبندی.. 11

فصل دوم: زمانبندی انتقال و توزيع فرآوردههاي نفتي.. 13

 1. 2.1 مقدمه. 13
 2. 2.2 انواع انبار در فرآيند انتقال فرآورده 13
 3. 2.2.1 انبارهاي اوليه. 14
 4. 2.2.2 انبارهاي تدارکاتي یا مراکز توزیع. 14
 5. 2.2.3 انبارهاي انتهايي.. 14
 6. 2.3 انواع روشهاي حمل و نقل فرآوردههاي نفتي.. 15
 7. 2.3.1 وسايل حمل و نقل دريايي.. 16
 8. 2.3.2 وسايل حمل و نقل ريلي.. 16
 9. 2.3.3 وسايل حمل و نقل جادهاي.. 16
 10. 2.3.4 خطوط لوله. 17
 11. 2.4 مسئله زمانبندي حمل و نقل فرآوردههاي نفتي.. 18
 12. 2.5 جمعبندی.. 19

فصل سوم: مدلبندي مسئله حمل و نقل فرآوردههای نفتی.. 21

 1. 3.1 مقدمه. 21
 2. 3.2 شرح و توصیف مسئله. 21
 3. 3.3 مفروضات مسئله. 22
 4. 3 دادههای مسئله. 23
 5. 3.5 مدل قطعی.. 24
 6. 3.5.1 شمارهگذاري و مختصات هر محموله درون خط لوله. 25
 7. 3.5.2 مولفه‌های اصلی مدل. 26

مجوعهها و انديسها 26

 1. 3.5.3 محدوديتهاي مدل. 30
 2. 3 جمعبندی.. 42

فصل چهارم: مدل غيرقطعی مسئله انتقال فرآوردههاي نفتي.. 45

 1. 4 مقدمه. 45
 2. 4 سابقه مدل غيرقطعی.. 46
 3. 4 ضرورت مطالعه مدل غيرقطعی.. 46
 4. 4 تعاريف و مفاهيم نظريه احتمال. 47
 5. 4 نقش متغيرهای تصادفی در برنامهريزی خطی غيرقطعی.. 49
 6. 4 سناريو و احتمال هر سناريو. 50
 7. 4 ساختار مدل برنامهریزی دو مرحلهای.. 50
 8. 4 مدلبندی مسئله مورد مطالعه. 52
 9. 7.4 مجموعه و انديسها 55
 10. 7.4 پارامترها 55
 11. 7.4 محدودیتهای جدید. 56
 12. 4 جمعبندی.. 58

فصل پنجم: روش بکارگيری مدلها و ارزيابی آنها 60

 1. 5 مقدمه. 60
 2. 5 روش تولید سناریو. 60
 3. 5 روش مستقيم. 61
 4. 5 روش غیرقطعی.. 61
 5. 5 روش میانگین.. 61
 6. 5 اصطلاحات لازم. 62
 7. 6.5 زمانبندی اولیه. 62
 8. 6.5 روزهای ثابت62
 9. 6.5 زمان تشخیص…. 63
 10. 5 مدل مکمل ارزياب67
 11. 7.5 مجموعه و اندیسها 68
 12. 7.5 پارامترها 68
 13. 7.5 متغیرهای پیوسته. 68
 14. 7.5 متغیرهای دودوئی.. 68
 15. 7.5 قیود. 68
 16. 5 رویکرد مختلف نسبت به عدم قطعیت دادهها در کارهای قبلی.. 71
 17. 5 جمعبندی.. 71

فصل ششم: بررسی و ارزیابی روشهای مختلف…. 73

 1. 6.1 مثال اول. 73
 2. 6.2 مثال دوم. 82
 3. 6 خلاصه و نتيجهگيري.. 88
 4. 6 کارهای آتی.. 89

جدول 2. 1نسبت هزینه حمل و نقل وسایل مختلف به خط لوله. 15

جدول 4. 1: مثال سناریوهای مختلف برای قیمت گندم. 50

جدول 6. 1: اطلاعات مربوط به هزينه تداخل فرآورده­ها در خط لوله. 74

جدول 6. 2: اطلاعات مربوط به وضعيت فرآورده­ها در مرکز توزیع. 74

جدول 6. 3: نمونه یک زمانبندی اولیه. 75

جدول 6. 4: مشخصات حل مثال اول با روش غیرقطعی.. 76

جدول 6. 5: مشخصات حل مثال اول با روش میانگین.. 76

جدول 6. 6: مشخصات حل مثال اول با روش مستقیم. 76

جدول 6. 7: مقدار  به ازای ورودی­های مختلف فرآیند. 78

جدول 6. 8 : پایداری زمانبندی­های اولیه مختلف مثال 1. 80

جدول 6. 9: مقدار  به ازای سناریوهای مختلف81

جدول 6. 10: قدر مطلق اختلاف مقدار  به ازای ورودی­های مختلف فرآیند با …… 81

جدول 6. 11: اطلاعات مربوط به هزينه تداخل فرآوردهها در خط لوله. 83

جدول 6. 12: اطلاعات مربوط به وضعيت فرآورده­ها در مرکز توزیع. 83

جدول 6. 13: مشخصات حل مثال اول با روش غیرقطعی.. 84

جدول 6. 14: مشخصات حل مثال اول با روش میانگین.. 84

جدول 6. 15: مشخصات حل مثال اول با روش مستقیم. 85

جدول 6. 16: مقدار  به ازای ورودی­های مختلف فرآیند. 85

جدول 6. 17 : پایداری زمانبندی­های اولیه مختلف مثال 1. 87

جدول 6. 18: مقدار  به ازای سناریوهای مختلف87

جدول 6. 19: قدر مطلق اختلاف مقدار  به ازای ورودی­های مختلف فرآیند با …… 87

شکل 2. 1: درصد سهم کارکرد و هزینه وسایل مختلف حمل و نقل فرآورده­های نفتی در ایران. 15

شکل 3. 1: سيستم توزيع فرآورده 25

شکل 3. 2: شماره گذاری محمولهها درون خط لوله. 25

شکل 3. 3: وضعيت خط لوله بعد از پمپاژ فرآورده  به آن. 26

شکل 3. 4. 35

شکل 5. 1: فرآیند ارزیابی.. 64

شکل 5. 2: الگوریتم.66

تعداد صفحات پایان نامه:102

فرمت پایان نامه: ورد و قابل ویرایش

دانلود مقاله انگلیسی ISI 2015 در زمینه زمانبندی در محاسبات ابری به کمک شبکه های عصبی و منطق فازی

در این مقاله روش جدیدی برای زمانبندی (scheduling) و توزیع بار load) balancing) در سیستم های ابری (Cloud Computing) معرفی شده است. روشی که نویسنده پیشنهاد داده است استفاده از یک الگوریتم شبکه عصبی مبتنی بر کنترل (Control based neural network algorithm) است که از معیارهایی مانند کیفیت خدمات (Quality of service) برای زمانبندی کارها روی ماشین های مجازی (Virtual Machine) استفاده میکند. همچنین از منطق فازی (Fuzzy logic) نیز در برخی موارد استفاده شده است. آزمایشات نشان داده است که روش پیشنهادی نه تنها منجر به افزایش رضایت کاربران میشود بلکه منجر به افزایش کارایی و افزایش کیفیت توزیع بار میشود.

این مقاله در سال 2015 در ژورنال Applied Mathematics & Information Sciences An International Journal به چاپ رسیده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

مقاله کامپیوتر، مقاله ISI کامپیوتر، مقاله 2015 رایانش ابری، مقاله 2015 محاسبات ابری، کلود، مقاله رایانش ابری، مقاله محاسبات ابری، شبیه سازی رایانش ابری، شبیه سازی محاسبات ابری، کلود سیم، کلود آنالیست، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم زنبور عسل، الگوریتم Backfill ، توزان بار در رایانش ابری، توازن بار در محاسبات ابری، زمانبندی در رایانش ابری، زمانبندی در محاسبات ابری، توازن ابر، زمانبندی در ابر با منطق فازی، زمانبندی رایانشا ابری با شبکه عصبی، چالش های توازن بار، الگوریتم های توازن بار ابری، زمابندی کارها، زمانبندی وظایف، مقایسه الگوریتم های زمانبندی در رایانش ابری،  Cloud Computing, cloud computing load balancing, load balancing in cloud computing, cloud scheduling, scheduling in cloud computing, job scheduling, task scheduling, genetic algorithms, honey bee algorithm, backfill algorithms, cloud analyst, cloud sim

 

 

پس از خرید از درگاه امن بانکی لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین به آدرس ایمیل شما فرستاده میشود.

(هزینه ترجمه تخصصی، تایپ شده و با کیفیت عالی: 130 هزار تومان)

تماس با ما برای راهنمایی، درخواست مقالات و پایان نامه ها و یا ترجمه با آدرس ایمیل:

ArticleEbookFinder@gmail.com

 

شماره تماس ما در نرم افزار واتس آپ:

آیکون نرم افزار واتس آپ+98 921 764 6825

شماره تماس ما در نرم افزار تلگرام:

تماس با ما+98 921 764 6825 

 

 

توجه: اگر کارت بانکی شما رمز دوم ندارد، در خرید الکترونیکی به مشکل برخورد کردید و یا به هر دلیلی تمایل به پرداخت الکترونیکی ندارید با ما تماس بگیرید تا راههای دیگری برای پرداخت به شما پیشنهاد کنیم.

توزین بار در زمانبندی کارهای وابسته به هم بر روی گرید محاسباتی

توزین بار در زمانبندی کارهای وابسته به هم بر روی گرید محاسباتی

چکيده:
گرید محاسباتی راهکاري براي گریز از پرداخت هزینه ي گزاف جهت استفاده از ابرکامپیوترها و بکارگیري توان محاسباتی شبکه ي گسترده اي از کامپیوترها است. گرید محاسباتی با استفاده از قدرت پردازش کامپیوترهاي موجود در شبکه و اشتراك منابع، سعی در حل بهینه ي مسائل پیچیده و زمانبر علمی دارد. براي رسیدن به هدف گرید و حداکثرِ استفاده از منابعِ موجود در محیط گرید، نحوه ي توزیع زیروظایف بین منابع و زمانبندي آنها از اهمیت ویژه اي برخوردار است. اگرچه در روشهای موازنه بار در سیستم های توزیع شده و موازی بطور متعارف مطالعات زیادی انجام شده است اما آنها در معماری گرید کار نمی کنند. زیرا این ها دو محیط کاملا متمایز هستند. در واقع زمانبندی وظایف در چندپردازنده ای یا چندکامپیوتری که پردازشگرها همگن بوده و توسط شبکه های سریع و همگن به هم متصل هستند در صورتی که در گرید اینگونه نیست. در این مقاله بررسی تعادل بار در محیط گرید محاسباتی انجام و علاوه بر این مقایسه کیفی الگوریتم های توازن بار نیز ارائه شده است. عملکرد این الگوریتم ها با روش های مختلفی اندازه گیری شده است، از قبیل زمان پاسخ، هزینه، پیاده سازی، خوشه بندی، تحمل پذیری خطا و غیره.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه
1-1-گريد محاسباتی
1-2- محيط مديريت منابع ARMS
1-3- موازنه بار در گريد برای وظایف وابسته به هم
1-4- نمای کلی پژوهش
فصل دوم: گرید محاسباتی و سيستم مدیریت منابع ARMS
2-1- مقدمه
2-2- گرید محاسباتی
2-2-1- انواع محيطهای گريد
2-3 سيستم مديريت منابع
2-3-1-  مقايسه مشخصه های سيستمهای مديريت منابع در سيستمهای توزيع شده و گريد
2-3-2- مشخصه های سيستم مديريت منابع گريد محاسباتی
2-4- کاربرد عاملها در سيستمهای مديريت منابع
2-4-1- سيستمهای چند عامله
2-4-2-کاربرد عاملها
2-5- روش مديريت منبع مبتنی بر عامل (ARMS)
2-5-1- پيش زمينه ARMS
2-5-2- معماری ARMS
2-5-3- ساختار عاملها
2-5-4- نحوه تبليغ و اكتشاف سرويس
2-6- جمع بندی
فصل سوم: الگوریتمهای موازنه بار و زمانبندی وظایف در گریدهای محاسباتی
3-1- مقدمه
3-2- موازنه بار
3-2-1- ويژگيهای الگوريتم موازنه بار
3-2-2- دسته بندی کلی روشهای موازنه بار موجود
3-2-3- عمليات لازم برای انجام موازنه بار
3-3- بررسی روشهای پيشين موازنه بار در گريد
3-3-1 بررسی کلی روشهای موجود
3-3-1-1  روشهای سطح زمانبند
3-3-1-1-1 ابتکارهای لیست
3-3-1-1-1-1- الگوریتم HEFT
3-3-1-1-1-1- الگوریتم FCP
3-3-1-1-1-1- الگوریتم LMT
3-3-1-1-1-2 – الگوریتم Hybrid_BMCT
3-3-1-1-1-3 – الگوریتم Hybrid Remapper
3-3-1-1-2  الگوریتمهای مبتنی بر دو نسخه سازی
3-3-1-1-2-1 الگوریتم TDS
3-3-1-1-2-2  الگوریتم TANH
3-3-1-1-3   ابتکارات کلاستر سازی
3-3-1-1-3-1 DSC
3-3-1-1-3-2  CASS-II
3-3-1-1-3-3  LB
3-3-1-1-3-4  CTM
3-3-1-1-3-5 RAND
3-3-1-1-4 الگوریتم های پویا
3-3-1-2-5 استفاده از الگوریتمهای ژنتیک
3-3-1-2 استفاده از هوش جمعی
نتيجه گيری
منابع و مراجع

                 

زمانبندی در پردازش ابری

زمانبندی در پردازش ابری

14.00

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-language:FA;}

چکیده

امروزه
محاسبات ابری شهرت زیادی پیداکرده و نمونه‌ای از محاسبات توزیع‌شده، متشکل از
منابع و درخواست‌ها باهدف اشتراک‌گذاری منابع به صورت سرویس در بستر اینترنت است.
این محیط تصوری از منابع بی‌نهایت را برای کاربران فراهم می‌کند؛ بنابراین کاربران
می‌توانند مبنی بر تقاضا، میزان استفاده از منابعشان را افزایش یا کاهش دهند. به
عبارتی محیط ابر، پرداخت به اندازه استفاده است. در ابر، فراهم‌کنندگان می‌خواهند بیش‌ترین
بازده را از منابع خود ببرند و کاربران نیز می‌خواهند هزینه‌های خود را حداقل
نمایند درعین‌حال، عملکرد مورد نیازشان را نیز به دست آورند. استفاده مناسب و
بهینه از منابعی همچون حافظه، پردازشگر یک چالش است از این رو، چگونگی زمانبندی
وظایف مسئله‌ای مهم محسوب می‌شود که تأثیر زیادی در عملکرد فراهم‌کنندگان سرویس
ابر دارد. زمانبندی، انتخاب بهترین منبع مناسب باهدف انتشار بار در پردازنده‌ها و
حداکثر بهره‌وری از منابع است. درحالی‌که باید زمان پاسخ و تکمیل هر وظیفه و
همچنین هزینه سرویس را حداقل نماید. در این گزارش ابتدا به بیان مسئله و مشکل
زمانبندی و ادبیات تحقیق اشاره می‌شود. سپس تعاریفی مرتبط با زمانبندی وظایف را
مطرح کرده و ویژگی‌های یک زمانبند خوب را بیان می‌کنیم و در آخر به بررسی برخی از الگوریتم‌های
موجود در ابر پرداخته و مقایسه‌ای از آن‌ها ارائه می‌شود

14.00

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-language:FA;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:”Table Grid”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-priority:59;
mso-style-unhide:no;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-language:FA;}
table.MsoTableGridFirstRow
{mso-style-name:”Table Grid”;
mso-table-condition:first-row;
mso-style-priority:59;
mso-style-unhide:no;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:”B Mitra”;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightGrid
{mso-style-name:”Light Grid”;
mso-tstyle-rowband-size:1;
mso-tstyle-colband-size:1;
mso-style-priority:62;
mso-style-unhide:no;
border:solid black 1.0pt;
mso-border-themecolor:text1;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:1.0pt solid black;
mso-border-insideh-themecolor:text1;
mso-border-insidev:1.0pt solid black;
mso-border-insidev-themecolor:text1;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-language:FA;}
table.MsoTableLightGridFirstRow
{mso-style-name:”Light Grid”;
mso-table-condition:first-row;
mso-style-priority:62;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-top-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-left-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-bottom:2.25pt solid black;
mso-tstyle-border-bottom-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-right-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-insideh:cell-none;
mso-tstyle-border-insidev:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-insidev-themecolor:text1;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-bottom:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
line-height:normal;
font-family:”Cambria”,”serif”;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:major-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:major-fareast;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:major-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:major-bidi;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightGridLastRow
{mso-style-name:”Light Grid”;
mso-table-condition:last-row;
mso-style-priority:62;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-top:2.25pt double black;
mso-tstyle-border-top-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-left-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-bottom-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-right-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-insideh:cell-none;
mso-tstyle-border-insidev:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-insidev-themecolor:text1;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-bottom:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
line-height:normal;
font-family:”Cambria”,”serif”;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:major-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:major-fareast;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:major-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:major-bidi;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightGridFirstCol
{mso-style-name:”Light Grid”;
mso-table-condition:first-column;
mso-style-priority:62;
mso-style-unhide:no;
font-family:”Cambria”,”serif”;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:major-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:major-fareast;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:major-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:major-bidi;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightGridLastCol
{mso-style-name:”Light Grid”;
mso-table-condition:last-column;
mso-style-priority:62;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-top-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-left-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-bottom-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-right-themecolor:text1;
font-family:”Cambria”,”serif”;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:major-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:major-fareast;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:major-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:major-bidi;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightGridOddColumn
{mso-style-name:”Light Grid”;
mso-table-condition:odd-column;
mso-style-priority:62;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-shading:silver;
mso-tstyle-shading-themecolor:text1;
mso-tstyle-shading-themetint:63;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-top-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-left-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-bottom-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-right-themecolor:text1;}
table.MsoTableLightGridOddRow
{mso-style-name:”Light Grid”;
mso-table-condition:odd-row;
mso-style-priority:62;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-shading:silver;
mso-tstyle-shading-themecolor:text1;
mso-tstyle-shading-themetint:63;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-top-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-left-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-bottom-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-right-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-insidev:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-insidev-themecolor:text1;}
table.MsoTableLightGridEvenRow
{mso-style-name:”Light Grid”;
mso-table-condition:even-row;
mso-style-priority:62;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-top-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-left-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-bottom-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-right-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-insidev:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-insidev-themecolor:text1;}
table.MsoTableMediumShading1
{mso-style-name:”Medium Shading 1″;
mso-tstyle-rowband-size:1;
mso-tstyle-colband-size:1;
mso-style-priority:63;
mso-style-unhide:no;
border:solid #404040 1.0pt;
mso-border-themecolor:text1;
mso-border-themetint:191;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:1.0pt solid #404040;
mso-border-insideh-themecolor:text1;
mso-border-insideh-themetint:191;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-language:FA;}
table.MsoTableMediumShading1FirstRow
{mso-style-name:”Medium Shading 1″;
mso-table-condition:first-row;
mso-style-priority:63;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-shading:black;
mso-tstyle-shading-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid #404040;
mso-tstyle-border-top-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-top-themetint:191;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid #404040;
mso-tstyle-border-left-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-left-themetint:191;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid #404040;
mso-tstyle-border-bottom-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-bottom-themetint:191;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid #404040;
mso-tstyle-border-right-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-right-themetint:191;
mso-tstyle-border-insideh:cell-none;
mso-tstyle-border-insidev:cell-none;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-bottom:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
line-height:normal;
color:white;
mso-themecolor:background1;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableMediumShading1LastRow
{mso-style-name:”Medium Shading 1″;
mso-table-condition:last-row;
mso-style-priority:63;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-top:2.25pt double #404040;
mso-tstyle-border-top-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-top-themetint:191;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid #404040;
mso-tstyle-border-left-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-left-themetint:191;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid #404040;
mso-tstyle-border-bottom-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-bottom-themetint:191;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid #404040;
mso-tstyle-border-right-themecolor:text1;
mso-tstyle-border-right-themetint:191;
mso-tstyle-border-insideh:cell-none;
mso-tstyle-border-insidev:cell-none;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-bottom:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
line-height:normal;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableMediumShading1FirstCol
{mso-style-name:”Medium Shading 1″;
mso-table-condition:first-column;
mso-style-priority:63;
mso-style-unhide:no;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableMediumShading1LastCol
{mso-style-name:”Medium Shading 1″;
mso-table-condition:last-column;
mso-style-priority:63;
mso-style-unhide:no;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableMediumShading1OddColumn
{mso-style-name:”Medium Shading 1″;
mso-table-condition:odd-column;
mso-style-priority:63;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-shading:silver;
mso-tstyle-shading-themecolor:text1;
mso-tstyle-shading-themetint:63;}
table.MsoTableMediumShading1OddRow
{mso-style-name:”Medium Shading 1″;
mso-table-condition:odd-row;
mso-style-priority:63;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-shading:silver;
mso-tstyle-shading-themecolor:text1;
mso-tstyle-shading-themetint:63;
mso-tstyle-border-insideh:cell-none;
mso-tstyle-border-insidev:cell-none;}
table.MsoTableMediumShading1EvenRow
{mso-style-name:”Medium Shading 1″;
mso-table-condition:even-row;
mso-style-priority:63;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-insideh:cell-none;
mso-tstyle-border-insidev:cell-none;}

1-  
فصل اول: مقدمه‌ای بر رایانش ابری

‏1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………
10

1-2 تعریف رایانش ابری
…………………………………………………………….. ………………………………………………………
10

1-3 سیر تکامل محاسبات
…………………………………………………………… ………………………………………………………
11

‏1-4 عناصر زیربنایی محاسبات ابری
…………………………………………………………………………………………………
12

1-4- 1محاسبات گرید
………………………………………………………………………………………………………………..
12

1-4-2      
مجازی سازی
…………………………………………………………………………………………………………………13

1-4-3      
وب 2
…………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-4-4      
معماری
مبتنی بر سرویس
(SOA) ……………………………………………………………………………………….13

‏1-5 سرویس‌های
محاسبات ابری
…………………………………………………………………………………………………….
14

1-5-1      
نرم‌افزار
به عنوان سرویس
(SaaS) ………………………………………………………………………………….. 14

1-5-2       پلتفرم به عنوان سرویس (PaaS)………………………………………………………………………………………
14

1-5-3 زیرساخت به عنوان سرویس
(
IaaS)…………………………………………………………………………………..
14

1-6  بررسی اجمالی از معماری ابر سطح بالا
…………………………………………………………………………………
14

1-6-1       لایه کاربر………………………………………………………………………………………………………………….15

1-6-1-1 
 زیر
لایه کاربردی
…………………………………………………………………………………………….. 15

1-6-1- 2
زیر لایه محیط برنامه‌نویسی………………………………………………………………………………. 16

1-6-2        لایه مدیریت سیستم ابر
……………………………………………………………………………………………..
16

1-6-2-1         
 ناظر SLA ………………………………………………………………………………………………. 17

1-6-2-2           
تأمین منابع ……………………………………………………………………………………………….. 17

1-6-2-3
 
ترتیب‌دهنده و زمانبند
……………………………………………………………………………………………….
17

1-6-2-4 توزیع‌کننده ………………………………………………………………………………………………………………..
17

1-7                   
حسابداری …………………………………………………………………………………………………………. 17

1-8                   
اندازه‌گیری
…………………………………………………………………………………………………………
18

1-9                   
متعادل‌کننده بار ………………………………………………………………………………………………….. 18

1-10                
مدیریت سیاست ………………………………………………………………………………………………….
18

1-11                
ناظر ذخیره منابع پیشرفته ……………………………………………………………………………………… 19

1-12                     
مدیریت
امنیت و تشخیص منابع
………………………………………………………………………….. 19

1-13                     
 مدیریت
خودمختار
………………………………………………………………………………………….  19

1-14                   
اقدامات سبز……………………………………………………………………………………………………..
20

1-6-3        لایه ماشین مجازی
…………………………………………………………………………………………………………………..
20

1-6-3-1  
ماشین‌های مجازی …………………………………………………………………………………………………. 20

1-6-3-2  
ناظر ماشین مجازی
…………………………………………………………………………………………………
20

1-6-4      
 لایه مرکز داده
……………………………………………………………………………………………………………
21

1-6-4-1                                                                                                                                                                                                                                            
سخت‌افزار …………………………………………………………………………………………………………… 21

1-7          
مدل­های پیاده­سازی محاسبات ابری
…………………………………………………………………………………….
21

1-7-1      
ابر
خصوصی
…………………………………………………………………………………………………………
21

1-7-2      
 ابر
عمومی
…………………………………………………………………………………………………………..
22

1-7-3        ابر
گروهی
…………………………………………………………………………………………………………..
22

1-7-4      
ابر آمیخته…………………………………………………………………………………………………………….
22

2-  
فصل دوم: تعاریف مرتبط با
زمانبندی وظایف

2-1  زمانبندی
در سیستم­های توزیع‌شده
………………………………………………………………………………………. 24

2-2  ویژگی‌های زمانبند وظایف…………………………………………………………………………………………………..
25

2-3   هدف زمانبندی وظایف……………………………………………………………………………………………………….
26

2-3-1       تعادل
بار

……………………………………………………………………………………………………………..
26

2-3-2      
 کیفیت خدمات
…………………………………………………………………………………………………….
26

2-3-3      
 اصول اقتصادی …………………………………………………………………………………………………..  26

2-3-4      
 بهترین زمان
اجرا
…………………………………………………………………………………………………. 27

2-3-5  توان عملیاتی
سیستم

……………………………………………………………………………………………….
27

2-4        ساختارهای زمانبندی………………………………………………………………………………………………………..
27

2-4-1      
 زمانبندی متمرکز
………………………………………………………………………………………………….
27

2-4-2      
 زمانبندی توزیع‌شده ……………………………………………………………………………………………… 28

2-4-3      
 زمانبندی
غیرمتمرکز

……………………………………………………………………………………………..
28

2-5        طبقه‌بندی سلسله مراتبی…………………………………………………………………………………………………….
28

2-5-1         زمانبندی محلی در برابر
عمومی

…………………………………………………………………………….
29

2-5-2         زمانبندی ایستا در برابر
پویا

…………………………………………………………………………………..
29

2-5-3      
   بهینه در برابر غیر بهینه
………………………………………………………………………………………..
30

2-5-4      
  توزیع‌شده در برابر غیر
توزیعی

……………………………………………………………………………..
30

2-5-5       تقریبی
در برابر اکتشافی

…………………………………………………………………………………………
30

2-5-6         همکار در برابر غیر همکار ……………………………………………………………………………………
30

2-6      
 مقدمه‌ای بر جریان کار………………………………………………………………………………………………………
31

2-6-1        تعریف جریان کار…………………………………………………………………………………………………
31

2-6-2      
زمانبندی جریان کار………………………………………………………………………………………………..
31

2-6-3      
 معماری سیستم مدیریت
جریان کار
………………………………………………………………………….
31

3-  
فصل سوم: الگوریتم‌های زمانبندی

3-1          
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
34

3-2           
مدل­های اکتشافی برای
زمانبندی وظایف
………………………………………………………………………
34

3-2-1        استراتژی­های ایستا…………………………………………………………………………………………………………..
35

3-2-1-1 الگوریتم موازنه بار فرصت‌طلبانه (OLB).……………………………………………………………...  35

3-2-1-2 الگوریتم زمان اجرا کمینه (MET)………………………………………………………………………… 35

3-2-1-3 الگوریتم زمان اتمام کمینه (MCT) …………………………………………………………………………. 35

3-2-1-4الگوریتم Min-Min …………………………………………………………………………………………… 36

3-2-1-5 3-2-1-5 الگوریتم Min-Max ……………………………………………………………………………… 36

3-2-1-6 الگوریتم GA ………………………………………………………………………………………………………. 36

3-2-1-7 الگوریتم گرمایشی SA
…………………………………………………………………………………………
37

3-2-1-8 الگوریتم Tabu …………………………………………………………………………………………………. 37

3-2-1-9الگوریتم A*
………………………………………………………………………………………………….
38

3-2-2      
 استراتژی­های پویا
……………………………………………………………………………………………………….
40

3-2-2-1 حالتOn-line ………………………………………………………………………………………………….. 40

3-2-2-2حالت Batch …………………………………………………………………………………………………….. 40

3-2-3        زمانبند­های اکتشافی
……………………………………………………………………………………………………
40

3-2-3-1هادوپ ……………………………………………………………………………………………………………….. 40

3-2-3-2درایَد …………………………………………………………………………………………………………………. 42

3-2-4        الگوریتم­های زمانبندی
جریان کار

………………………………………………………………………………….
42

3-2-4-1      الگوریتم مسیر بحرانی سریع (FCP) ………………………………………………………………………….. 43

3-2-4-2     
 الگوریتم زمانبند کلی تطبیقی (AGS)……………………………………………………………………… 43

3-2-4-3      مکانیزم نگاشت جریان کار(WMM) ……………………………………………………………………… 44

3-2-4-4 الگوریتم انشعاب جریان کار تطبیقی  (AWS)………………………………………………………….44

3-2-4-5رویکرد سود و زیان ………………………………………………………………………………………….45

3-2-5      
الگوریتم­
بهینه‌سازی اجتماع ذرات (PSO)
…………………………………………………………………….
46

3-2-6      
 الگوریتم بهینه­سازی کلونی مورچگان(ACO)
…………………………………………………………………. 46

3-2-7      
مقایسه الگوریتم­های اکتشافی ………………………………………………………………………………………..
46

3-2-8        نتیجه­گیری
…………………………………………………………………………………………………………………
48

3-3   
 الگوریتم­های زمانبندی وظایف بلادرنگ
…………………………………………………………………………………..
48

3-3-1      
 استراتژی اولویت ایستا…………………………………………………………………………………………………….
49

3-3-2         استراتژی اولویت پویا…………………………………………………………………………………………………….
49

3-3-3      
  زمانبند­های بلادرنگ……………………………………………………………………………………………………….
49

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….51

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

 

       

پایان نامه رشته کامپیوتر با عنوان پیاده سازی الگوریتم FLB با فرمت WORD

فهرست مطالب

 عنوان                                              صفحه       

 فصل اول  :  مقدمه   

1-1مفهوم گرید…………………………………………..2   

  1-2طبقه بندی گرید……………………………………… 4                         

 3-1 ارزیابی گرید……………………………………….. 4                 

1-4کاربردگرید……………………………………………5                     

1-5 تعریف زمانبندی گرید………………………………….6  

1-6 مروری بر تحقیقات گذشته………………………………..7    

1-7 مفهوم اصطلاحات به کار برده شده…………………………8

1-8 نمای کلی پایان نامه…………………………………..9

فصل دوم:زمانبندی کارها در سیستم های توزیع شده

2-1 زمانبندی کلاستر و ویژگیهای آن ………………………… 10 

2-2 زمانبندی گرید و ویژگیهای آن…………………………..13   

 3-2  رده بندی الگوریتم های زمانبندی گرید………………….. 16 

  2-3-1   زمانبندی محلی/سراسری…………………………… 16            

  2-3-2  زمانبندی ایستا/پویا……………………………..16    

  2-3-3  زمانبندی بهینه/نزدیک به بهینه………………………21

  2-3-4  زمانبندی توزیع شده/مرکزی…………………………22

  2-3-5  زمانبندی همکار و مستقل………………………….22

2-3-6  زمانبندی زمان کامپایل /اجرا…………………… 23

 2-4-1  رده بندی الگوریتم های زمانبندی از دیدگاهی دیگری….. 23

  2-4-2  اهداف زمانبندی…………………………………..23  

  2-4-3   زمانبندی وفقی…………………………………24

  2-4-4 رده بندی برنامه های کاربردی………………………25

   2-4-4-1  کارهای وابسته……………………………….25

   2-4-4-2  گراف کار……………………………………26

 2-4-5   وابستگی کارهای تشکیل دهنده برنامه کاربردی………..       26   

2-4-6  زمانبندی تحت قیود کیفیت سرویس……………………..26   

2-4-7  راهکارهای مقابله با پویایی گرید…………………..28

 2-5  الگوریتم های زمانبندی کارهای مستقل………………….32

2 -5-1 الگوریتم   MET   …………………………………….32

      2-5-2  الگوریتم  MCT……………………………………….32

      2-5-3 الگوریتم   Min-min………………………………………..33

  2-5-4  الگوریتم Max-Min …………………………………………33

2      -5-5 الگوریتم Xsuffrage  ……………………………………….34                                 

2   -5-6-  الگوریتم GA . …………………………………….35      

2-5-7- الگوریتم        SA. …………………………………….37 

فصل سوم:الگوریتم های زمانبندی گراف برنامه

3-1 مشکلات زمانبندی گراف برنامه……………………………39

3-2 تکنیک­های مهم زمان­بندی گراف برنامه در سیستم­های توزیع شده…..40   

3-2-1-  روش ابتکاری بر پایه لیست ………………………….. 40

  3-2-2- روش ابتکاری بر پایه تکثیر…………………………..40

  3-2-3- روش ابتکاری کلاسترینگ………………………………..41

 3-3- دسته بندی الگوریتم­های زمان­بندی گراف برنامه در سیستم­های توزیع شده……………………………………………..44

 3-4- پارامترها و مفاهیم مورد استفاده در الگوریتم­های زمان­بندی گراف   برنامه…………………………………………………46

 3-5- الگوریتم­های زمان­بندی گراف برنامه با فرضیات محدودکننده……50

  3-5-1- الگوریتمی با زمان چند جمله­ای برای گراف های درختی – الگوریتم HU …………………………………………….50

  3-5-2- الگوریتمی برای زمان­بندی گراف برنامه  با  ساختار دلخواه در سیستمی با دو پردازنده……………………………………51 

  3-5-3- الگوریتمی برای زمان­بندی گراف بازه­ای مرتب شده…………52

 3-6- الگوریتم­های زمان­بندی گراف برنامه در محیطهای  همگن ……….54

  3-6-1- الگوریتم Sarkar…………………………………………54

   3-6-2- الگوریتمHLFET…………………………………………55

   3-6-3- الگوریتم ETF…………………………………………55

   3-6-4- الگوریتم ISH ……………………………………….55

   3-6-5- الگوریتم FLB…………………………………………56

   3-6-6- الگوریتم DSC…………………………………………56

   3-6-7- الگوریتم CASS-II……………………………………….58

   3-6-8- الگوریتم DCP…………………………………………59

   3-6-9- الگوریتم MCP…………………………………………60

   3-6-10- الگوریتم MD………………………………………..61

   3-6-11- الگوریتم TDS.……………………………………….61

 3-7- الگوریتم­های زمان­بندی گراف برنامه در محیطهای ناهمگن……………63    

  3-7-1- الگوریتم HEFT…………………………………………63

  3-7-2- الگوریتم CPOP…………………………………………..63

  3-7-3- الگوریتم LMT………………………………………….64

  3-7-4- الگوریتمTANH ………………………………………….65  

 فصل چهارم :الگوریتم FLB

1-4           ویژگیهای الگوریتم………………………………….66  

    4-2 اصطلاحات به کار برده شده……………………………66

    4-3 الگوریتم…………………………………………67  

    4-4 پیچیدگی الگوریتم………………………………….75       

    4-5 کارایی الگوریتم…………………………………..77 .

فصل پنجم: شبیه سازی گرید

    5-1 ابزار شبیه سازی……………………………..79

        5-1-1- optosim…………………………………………..79

        5-1-2 SimGrid …………………………………………..80

        5-1-3- Gridsim  …………………………………………..80

 کارهای انجام شده………………………………………..83          پیشنهادات……………………………………………………83 

 مراجع     …………………………………………………….85   

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

   عنوان                                          صفحه

    شکل 1-2 ساختار کلاستر  ………………………………..11

    شکل 2-2 ساختار زمانبند گرید ………………………….14

    شکل 2-3-2 رده بندی الگوریتم های ایستا…………………..19

    شکل 2-4 رده بندی برنامه های کاربردی…………………….26

    شکل 2-5-6کلاس بندی برنامه های کاربردی …………………..37

    شکل 3-2-3 گراف نمونه با هزینه محاسباتی و ارتباطی ………….43

    شکل 3-3 دسته بندی الگوریتم های گراف برنامه………………45

    شکل 3-4 گراف کارها …………………………………..50

    شکل 3-5-3 گراف بازه ای مرتب شده با هزینه محاسباتی یکسان …..53

   شکل 3-5-3 مقایسه الگوریتم های زمانبندی گراف برنامه در محیطهای

   همگن ………………………………………………..54

    شکل     4-1 گراف کار…………………………………….76

    شکل  5-2 ساختار   Gridsim  ……………………………….81