جریان های یاتاقان و رابطه آنها با درایوهای PWM

جریان های یاتاقان و رابطه آنها با درایوهای PWM

این مقاله ولتاژهای شفت موتور ac و جریان های یاتاقان منتجه از آنها را مورد بررسی قرار می دهد در حالتی که موتور توسط اینورترهای منبع ولتاژ با مدولاسیون عرض پالس (PWM) کار می کند. همچنین این مقاله مشخصات مکانیکی و الکتریکی یاتاقان ها و موتور را در رابطه با ولتاژهای شفت و جریان های یاتاقان بازنگری می کند. مختصری از کار گذشته مرور می شود، از جمله مدل سیستم و نتایج آزمایشگاهی. تئوری ماشین تخلیه الکتریکی (EMD) بیان می شود، شامل محاسبات عناصر سیستم. تاثیر عناصر سیستم روی ولتاژهای شفت و جریان های یاتاقان از طریق آزمایش بررسی شده و نتایج آن با تئوری مقایسه می شود. محاسبه طراحی ارائه می شود که پتانسیل نسبی برای EDM را فراهم می کند. در نهایت، مقاله نتایج کمی برای حل مساله ولتاژ شفت و جریان یاتاقان را بیان می کند.

 

             

بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد

بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد

مقدمه:
در اين تحقيق به بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران پرداخته ايم. از آن جايي كه موضوع اعتياد و فراواني آن يكي از دغدغه هاي ذهني جامعه ما است و طي دو دوره ي كارورزي با اين مسئله به طور دقيق تر آشنا شديم پس تصميم گرفتيم به بررسي دقيق تر آن بپردازيم.
در واقع مي توان گفت: از آنجايي كه اعتياد يكي از معضلاتي است كه به طور ملموس در جامعه ما بروز كرده و هر روز مشكلات آن مشاهده مي شود پس لازم است به طور علمي تر اين مشكلات بررسي گردد. در اين تحقيق جامعه آماري ما شامل افراد معتاد در طبقات اجتماعي بالا، متوسط و پائين در مركز اجتماع درمان  مدار T.c (هجرت) و همچنين مركز نداي آرامش در استان تهران مي باشد. كه با استفاده از روش تحقيق ميداني به بررسي رابطه بين نوع اعتياد و سطح طبقه ي اجتماعي افراد مي پردازيم. بدينصورت كه ابتدا مصاحبه ي اكتشافي انجام شده و سپس مصاحبه نامه ي نهايي تنظيم گرديد كه اطلاعات حاصل از آن را در فصل چهارم به طور مبسوط ملاحظه مي كنيد. اين پژوهش در اسفند ماه 1385 تا پايان مرداد 1386 در تهران انجام شد.

فهرست مطالب:
چكيده:
فصل اول: مقدمه
مقدمه
الف- بيان مسئله
ب- طرح مسئله
آمار معتادين در ايران
ت- سؤالات پژوهش
ث- اهداف تحقيق
ج- اهميت موضوع
اهميت كاربردي
تعاريف و مفاهيم
فصل دوم: پیشینه تحقیق
تعريف اعتياد
معتاد
تعريف طبقه ي اجتماعي
فصل سوم: مباني روشي تحقيق
مقدمه
انتخاب طرح تحقيق
الف- 1: تحقيق توصيفي
الف- روش تحقيق
الف- 2: روش پيمايش
ب: تكنيكهاي مورد استفاده در تحقيق
ب- 1: مشاهده
روش هاي مشاهده
راهنماي تهيه گزارش از مشاهده
ب- 2: روش مصاحبه
چگونگي آغاز مصاحبه
نقاط قوت مصاحبه
نقاط ضعف مصاحبه
بايدها و نبايدها در مصاحبه
ب- 3: روش مشاركت در تحقيق
ب- 4: بررسي اسناد
پ- جامعه آماري
ج- حجم نمونه
د- روش نمونه گيري
تعريف مفاهيم اصلي تحقيق
فصل چهارم: نتایج آماری
داده هاي تحقيق
نتايج حاصل از پرسشنامه
جداول فراواني متغيرهاي اصلي تحقيق
جدول تحليل
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري
تاكتيك هاي مؤثر پيشنهادي
منابع

 

                 

بررسي رابطه تماشاي تلويزيون با باورهاي مذهبي مخاطبان

بررسي رابطه تماشاي تلويزيون با باورهاي مذهبي مخاطبان

مقدمه:
باورها و ارزشها به فرهنگ كلي و جامعه مفهوم و معني مي بخشد. وقتي مسئله قضاوت و ارزشيابي جامعه مطرح مي شود عملاً با مفهوم مقايسه ميان بهتر و بدتر سر و كار خواهيم داشت. در واقع باورها و ارزشها ي هر جامعه معرف شخصيت و هويت اجتماعي، فرهنگي افراد و حتي جوامع هستند، چرا كه خصيصه «انسان» داشتن نظامي از باورها، هنجارها و ارزشهاست. اين نظام باورها است كه مقررات و قوانين جامعه حول آن شكل مي گيرد. به تعبيري نه فقط حيات اجتماعي و سالم انسانها نيازمند داشتن مجموعه اي از باورها و نظام هاي ارزش است، بلكه تداوم زيست معني دار و با هدف انسانها «تعالي و كمال‌» جز با برپايي و اقامه نظام ازشي ميسر نيست.
در نظام اجتماعي ايران كه متكي به باورهاي اسلامي است توجه به باورهاي مذهبي افراد جامعه حائز اهميت است. جامعه بشري همواره جهت حفظ و استمرار و صيانت از «انسانيت» خويش نيازمند داشتن پروراندن نظام هاي باورهاي مذهبي است. امروز بر همه انسانهاي اهل شعور و منطق اثبات شده كه ارزشها و هنجارهاي ديني است كه همواره انسجام بخش حيات جامعه انسانها است و تنظيم كننده روابط اجتماعي و حدود و شعور مقررات هر جامعه و اجتماع انساني است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و کلیات

مقدمه
بيان مسئله
اهميت موضوع
ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سئوالات تحقيق
فرضيات
تعاريف مفهوم
فهرست منابع و مأخذ
فصل دوم: پیشینه تحقیق
سوابق نظري موضوع
مقدمه
تاريخچه
مباني نظري
سوابق تجربي
فهرست منابع و مأخذ
فصل سوم: روش تحقیق
روش شناسي تحقيق
روش تحقيق
ابزار تحقيق
جامعه آماري
جامعه نمونه
روش نمونه گيري
شاخصها
روشهاي آماري
فصل چهارم: داده ها و یافته ها
یافته های تحقیق
جداول یک بعدی
جداول دو بعدی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع و ماخذ

 

               

بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر

بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر

چکیده:
در پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران مرکز رشته روان شناسی شهر تهران در سال تحصیلی 1387 پرداخته شد، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی روان شناسی دانشگاه تهران مرکزی در سال تحصیلی 88 -1387 می باشد که از این گروه تعداد 50 نفر بعنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند که برای 25 نفر از این گروه موسیقی اجرا شده و برای 25 نفر اجرا نشده است و روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است.
ابزار مورد استفاده آزمون تولوز پیه رون می باشد که با استفاده از روشهای آماری به بررسی داده ها پرداخته، در نهایت نتایج ذیل استخراج شده است:
بین دو گروه آزمودنی آزمایش و گواه از نظر میزان دقت تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفت شنیدن موسیقی آرام بخش بدلیل عدم کنترل عوامل مزاحم و …. نتوانسته بر افزایش دقت آزمودنی تأثیر داشته باشد.

فهرست مطالب:
چکیده    
فصل اول: مقدمه    
موسیقی    
بیان مسئله    
اهمیت و ضرورت پژوهش    
هدف تحقیق    
سؤال پژوهش    
فرضیه پژوهش    
تعاریف مفهومی 
موسیقی 
دقت و تمرکز 
تعاریف عملیاتی    
موسیقی 
دقت 
فصل دوم: پیشینه تحقیق    
هنر درمانی     
تعریف هنر    
مقدمه    
تعریف کنونی هنر درمانی    
بیانیه ارسالی انجمن هنر درمانی آمریکا ( AATA )    
هنر درمانی به عنوان یک تخصص    
تاریخچه 
سرآغازها    
وضعیت موجود    
جایگاه تئوری در هنر درمانی    
روش شناسی در هنر درمانی    
تعریف موسیقی درمانی 
موسیقی درمانی چیست ؟    
موسیقی درمانگر کیست ؟    
بیشترین کاربرد موسیقی درمانی چیست ؟    
چه نوع پژوهشهایی وجود دارد ؟    
اهداف موسیقی درمانی    
فهم موسیقی    
پژوهشهایی در زمینة تأثیر موسیقی درمانی    
موسیقی درمانی برای همه    
اصول موسیقی    
یک نمونه از جلسه درمان
آمادگی
شنیدن موسیقی   
جمع آوری و جذب انرژی   
تغییر جلسه های شفا بخشی   
ابزار اصلی موسیقی درمانی   
ابزار شماره ۱ موسیقی   
سبکهای موسیقی وریتم   
ابزار شماره ۲ موسیقی   
درمان از طریق تن و آلات موسیقی   
ابزار شماره ۳ موسیقی   
درمانهای صوتی   
زبان عملیات عالی مغز   
تأثیر علمی لالائی ها   
پیدایش صوت و تأثیرات موسیقی موزارت   
هوش تجسمی   
تجدید حیات صوتی   
بالا بردن سرعت یادگیری   
گوش دادن به موسیقی   
الف- شنیدن اصوات (آناتومی صدا، شنیدن، گوش کردن)   
ب- هیأت صوت   
دیدن صوت    
هنر شنیدن    
گوش راست وگوش چپ    
گوش و حالت بدن    
دو چنگ هماهنگ    
صدا درمانی    
داستانهای شفابخش معجزه آسا    
اختلال کمبود توجه    
بیماری آلزایمر (فراموشی)    
تاریخ موسیقی درمانی    
چکیده ای از تاریخ موسیقی درمانی    
طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی    
تم های آرام بخش    
موسیقی درمانی در تاریخ ادبیات ایران    
توجه (دقت)
توجه انتخابی
عوامل تعیین کننده انتخاب محرک    
همبسته های فیزیولوژیایی توجه    
تقسیم بندی دقت    
الف- متمرکز 
ب- پراکنده 
شرایط دقت    
اقسام دقت    
عوامل مؤثر بر دقت    
الف- عوامل خارجی  
ب- عوامل روانی 
ابزار سنجش دقت    
فصل سوم: روش اجرای تحقیق    
جامعه    
نمونه و روش نمونه گیری    
روش پژوهش    
ابزار و وسایل اندازه گیری    
روش انجام آزمون    
روش نمره گذاری آزمون    
روشهای آماری    
آمار توصیفی   
آمار استنباطی  
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    
نمودارها و جداول آماری
فصل پنجم: نتیجه گیری و بیان پیشنهادات و محدودیت ها    
موسیقی درمانی    
موسیقی    
جامعه آماری    
ابزارسنجش    
نتایج تحقیق    
نظر پژوهشگر    
محدودیت ها    
پیشنهادات    
منابع و ماخذ
ضمائم

 

               

بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری

بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری

مقدمه:
خشنودی شغلی از عوامل مهمی است که باید در توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد، مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیل جوامع به جوامع صنعتی تاثیر انکار ناپذیری داشته است.
هر فردی سعی دارد شغلی را انتخاب کند که علاوه بر تامین نیاز های مادی ازنظر روانی نیز او را ارضا نماید. بدین لحاظ برای نیل به این هدف یعنی گماردن افراد در مشاغل مناسب مطالعه فردی و بررسی خصوصیات آن ها لازم و ضروری است. در غیر این صورت با سپردن مشاغل به افرادی که یا علاقه ای به انجام شغل مورد نظر ندارد و یا فاقد خشنودی شغلی لازم برای انجام آن هستند علاوه بر آن که فردی ناشایست بر سر کار گمارده می شود بلکه موجب تغییر در سطح پرخاشگری نیز می گردد.
در جامعه صنعتی بر خلاف جوامع سنتی هیچگاه مشاغل افراد از قبل تعیین شده نیست بلکه رغبت ها، توانایی ها، استعداد ها و نیاز های شغلی جامعه تعیین کننده آینده فرد می باشند هر فردی باید از بازار کار مطلع بوده و با مؤسسات استخدام کننده و نحوه استخدام آن ها آشنا باشد.
ارضای نیاز های جسمانی که از طریق کسب پول در مقابل انجام کار حاصل می شود نمی تواند تنها علت لازم و کافی برای کار کردن محسوب گردد. ارضای نیاز های روانی، اجتماعی نیز از تعیین کننده های مهم در اشتغال و نوع آن به شمار می روند.
تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری پرداخته است. اگر خشنودی شغلی به شکل صحیح مطالعه و بررسی بشود و با توجه به نتایج به دست آمده برای دستیابی به آن ، طرح ریزی شده و بر اجرای طرح ها نظارت شود ، منابع چند گانه عام و خاص به همراه خواهد داشت.
یکی از منافع مطالعه و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی و پرخاشگری این است که جهت سطح عمومی خشنودی کارکنان بر پرخاشگری در صنعت را به مدیریت نشان می دهد.
نتایج تحقیق منعکس کننده بخشی از خشنودی یا ناخشنودی گروه های خاصی از کارکنان است و به عبارت دیگر بیانگر احساسات کارکنان در خصوص کارشان است. که این احساسات مربوط به کدام بخش از خشنودی شغلی می شود. پرخاشگری بیشتر از کدام بخش از خشنودی تاثیر خواهد پذیرفت و به چه عاملی مربوط می شود.
تحقیق و مطالعه خشنودی شغلی راهی است تا از نظرات کارکنان مطلع شویم و از سوی دیگر آنان را نیز از طریق بیان احساسات خود به تغییرات توسعه نزدیک نماییم . بر اساس نتایج تحقیق می توان نیاز های آموزش را تعیین کرد. نگرش ، شناخت و دید کارکنان را نسبت به شاخص های زمینه ساز خشنودی بخش مورد شناسایی قرار داد و همچنین درک کرد که کارکنان چه انتظاراتی از عناصر تاثیر گذار و نحوه سلوک و عملکرد آن دارند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش   

مقدمه
بیان کلی مسئله
هدف پژوهش
اهداف خاص پژوهش به شرح ذیل است
اهمیت موضوع پژوهش
فرضیه پژوهش
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی
تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها
تعریف عملیاتی متغیر ها
تعریف نظری /متغیر ها
پرخاشگری
افسردگی
مدل عملیاتی ارتباط متغیر ها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق  
تاریخچه تعاریف رضایت شغلی  
ابعاد رضایت شغلی
تعریف شغل
تعریف رضایت شغلی
عوامل موثر در انتخاب شغل  
عوامل موثر بر رضایت شغلی
پیامد های رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی
الف) بررسی های روان شناسان
ب) مطالعات جامعه شناختی  
علل اساسی رضایت از شغل
مفاهیم انتخاب شغل
۱. تصادفی یا اصولی بودن انتخاب شغل
۲. آگاهانه یا نا آگاهانه بودن انتخاب شغل
۳. عقلانی یا عاطفی بودن انتخاب
۴. آنی یا تکاملی بودن انتخاب
تقسیم بندی ویلیامسون
۱. عدم انتخاب  
۲. تردید در انتخاب
۳. انتخاب نامعقول
نظریه های تصمیم گیری
تقسم بندی کراتیز
۱- نظریه های غیر روانی انتخاب شغل و حرفه
۲- نظریه های روانی انتخاب شغل وحرفه
۳- نظریه های عمومی انتخاب شغل و حرفه
نظریه سوپر
نظریه بوهلر
نظریه کینز برگ  
نظریه آنارو
نظریه جان هالند
علل و انگیزه های پرخاشگری
عوامل تعیین کننده پرخاشگری
خلاصه عوامل مربوط به خشنودی شغلی
ناخشنودی شغلی و پرخاشگری
فرضیه ناکامی ـ پرخاشگری
خشنودی شغلی
نظریه ی کامروایی نیازی
نظریه گروه مرجع
نظریه انگیزشی ـ بهداشتی هرزبرگ
همبسته های خشنودی شغلی: متغیر های شخصی
عوامل مرتبط با رضایت شغلی
نظریه های سازش شغلی
نظریه خصیصه و عامل  
نظریه روان پویایی
نظریه رشدی
نظریه های رضایت شغلی
انگیزش
نظریه نیاز های آشکار
نظریه های انگیزش شغلی
۱- نظریه محرک و پاسخ
۲ – نظریه میزان سازگاری
۳- نظریه عقلی و استدلالی
تحقیقات انجام شده در ایران
چکیده
پیشینه تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش پژوهش  
مقدمه  
جامعه ی پژوهش
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
روش نمره گذاری
پرسش نامه scl_ 90  
پرخاشگری (HOS)  
طرح تحقیق   
روش جمع آوری داده ها   
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها   
مقدمه   
توصیف آماری داده ها   
1. توصیف نمونه مورد بررسی   
۲. توصیف داده های بدست آمده از پرسشنامه   
ب) بررسی فرضیه پژوهش   
فصل پنجم: بحث و نتیجه   
مقدمه   
نتیجه پژوهش   
الف) یافته های توصیفی   
ب) یافته های حاصل از بررسی فرضیه ها   
محدودیت های پژوهش   
پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی  
پیوستها
پیوست شماره 1: نمونه پرسش نامه خشنودی شغلی (JDI)
پیوست  شماره 2: نمونه پرسشنامه پرخاشگری (بخشی از SCL-90)
منابع و ماخذ

 

               

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

چكيده طرح پژوهشي:
 به اعتقاد بسياري از صاحب نظران از ميان همه مفاهيمي كه متخصصان رفتار سازماني، مديريت و روانشناسان سازمان و صنعتي در موقعيت هاي مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، رضايت شغلي از مهمترين زمينه هاي پژوهشي بوده است. اهميت رضايت شغلي از يك سو به دليل نقشي است كه در بهبود و پيشرفت سازمان و نيز بهداشت و سلامت نيروي كار دارد و از دگرسو، به علت آن است كه مفهوم رضايت شغلي علاوه بر تعاريف و مفهوم پردازيهاي متعدد و گاه پيچيده، محل تلاقي و نيز سازه مشترك بسياري از حوزه هاي علمي مانند روانشناسي، مديريت، جامعه شناسي و حتي اقتصاد و سياست بوده است. به همين دليل ديدگاه ها و مفهوم سازيهاي (conceptualization) متعدد و گاه متناقضي درباره آن شكل گرفته و توسعه يافته است. يكي از جديدترين نظريه ها در اين باره متعلق به ترز (2000) است. ترز (Terez) در نظريه خود تحت عنوان «جستجوي معنا در محيط كار» تلاش كرده است از ديدگاه روانشناختي عواملي را كه مي تواند به محيط هاي كاري و سازماني معنا بخشيده و آنها را مطلوب سازد شناخته و راه هاي عملي ساختن آنها را تبيين كند. مقاله حاضر سعي دارد هر يك از اين عوامل را همراه با ديدگاه ساير صاحب نظران و نظريه پردازان به اختصار توصيف كند.

فهرست:
فصل اول – کلیات تحقیق        
فصل دوم – ادبیات تحقیق     
فصل سوم – روش تحقیق    
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل آماری     
فصل پنجم – نتیجه گیری     
منابع     
ضمائم

                 

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

 

برچسب ها 
         

پاورپوینت رابطه بین انسان وکار در ارگونومی

پاورپوینت رابطه بین انسان  وکار در ارگونومی
در اصطلاح عمومي به هر عمل يا حركتي كه انسان به منظور ايفاء و تكميل يك وظيفه انجام مي دهد، كار اطلاق مي شود.
از ديدگاه ارگونومي، كار عبارتست از مجموعه انرژي و اطلاعاتي كه براي تحقق يافتن يك وظيفه كاري توسط انسان تجزيه و تحليل شده و بكارگرفته مي شود.
كار فيزيكي يعني توليد يا تكميل قطعات با كمك انرژي و اطلاعات
كار فكري يعني تهيه اطلاعات به وسيله بكارگيري و استفاده از اطلاعات ديگر
برخی مشکلات معمول در صنایع شامل طراحی نامناسب محل کار ، عدم انطباق بین قابلیتهای کارگر و الزامات شغلی، وجود محیط کار و مشاغل زیان آور ، طراحی نا مناسب سیستم انسان –ماشین و برنامه های ضعیف مدیریت می باشد. این مشکلات منجر به ایجاد مخاطرات در محل کار ، ضعف سلامتی کارگران ، صدمات ناشی از کار با تجهیزات ، معلولیتها و در عوض کاهش بهره وری کارگر و کیفیت تولید و افزایش هزینه می شود. کاربرد موثر ارگونومی در طراحی سیستم کاری می تواند تعادلی را بین ویژگی های کارگر و نیازهای شغلی برقرار کند.

این علم ، گستره وسیعی را در زمینه طراحی کار ، ابزار ، تجهیزات ، ماشین آلات ، ایستگاه کار و سیستمها در موارد مختلف صنعتی ، آموزشی ، ورزشی و غیره در بر گیرد. هدف ارگونومی آن است که در طراحی ابزارو وسایل کار و سیستمهای فنی و تولیدی نیز در طراحی محیط کار ، نیازها و خصوصیات جسمی وروحی انسانها در نظر گرفته شود تا در عین نیل به افزایش بازدهی تولید ، به سلامت و بهداشت و راحتی انسانها نیز به بیشترین حد توجه شده باشد

ارگونومی یا مهندسی فاكتورهای انسانی از دو كلمه یونانی»Ergo« به معنی كار و «Nomos» به معنی قانون و قاعده مشتق شده است و در لغت به معنای قانون و قاعده كار است ارگونومی كوششی است در جهت تناسب كار با انسان هدف اساسی از این علم, بهبود بخشیدن به نحوه كار, روش های كار و وسایل كار و انطباق بخشیدن آنها با خصوصیات روانی و بدن انسان است

اگر این استرس ها در محیط كاری بیش ازاندازه و از حد عادی خود تجاوز كند نتایج نامطلوبی نظیر اشتباهات كاری، ایجاد حوادث و كاهش سلامتی جسمی و روانی افراد خواهد داشت. با رعایت اصول ارگونومی، فشار كار و خستگی های بی مورد كاهش می یابد و كارایی افزایش پیدا می كند. ارگونومی (مهندسی فاكتورهای انسانی) عملی نسبتاً جدید است كه با علوم مختلف در ارتباط است.

ستون فقرات

به طور كلی در كارهای عملی به ویژه درمحیط های كارگاهی و حتی اداری بیشتر ناراحتی های كمر به علت فشاری است

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان

بخشی از چکیده:
از آنجا که توجه به هوش هیجانی و خلاقیت نقش مهمی در تعلیم و تربیت دارد لازم ا ست دست اندرکاران نظام آموزشی توجه به پرورش و رشد و شکوفایی خلاقیت را در نظر دا شته باشند.
بایستی به معلمان خاطر نشان ساخت که رفتار خلاق و عوامل درونی و بیرونی مرتبط با آن رفتار را می توان تغییر داد و در بهبود آن تلاش کرد.
در مورد هوش عمومی و خلاقیت همواره این سوال مطرح است که آیا خلاقیت یکی از عوامل هوش است.یا اینکه بین این دو استقلالی وجود دارد؟ عده ای معتقدند بین این دو ارتباطی قوی وجود دارد و آنها شبیه بهم هستند و خلاقیت بدون هوش بی معنی ا ست.
عده ای دیگر معتقدند بین این دو ارتباطی وجود ندارد و آنها مستقل از هم عمل می کنند . در این دیدگاه اظهار می شود خلاقیت ترکیبی یکپارچه از عناصر مختلف سیالی ابتکار انعطاف پذیری و بسط
است. که بعدی خاص تحت عنوان خلاقیت را می سازند و این عناصر با هم در تعامل و ارتباط هستند.
یکی از کارکردهای اصلی آموزش و پرورش این است که دانش آموزان را نسبت به شخصیت خودشان آگاه سازد. دانش آموزان باید از همان سالهای ابتدا یی مدرسه بی همتا بودن خود و دیگران را بطور عمیق و کامل احساس کنند. فرد برای رسیدن به خلاقیت و خود شکوفایی نیازمند اعتماد به خود است .شخص باید به ارزش فردی خود اطمینان داشته باشد.
از جنبه کاربردی اهمیت موضوع پژوهش را باید بطور عمده به نفع نظام آموزشی تفسیر کرد. اگرچه در سیستم آموزشی ما کمتر به شناسایی و پرورش خلاقیت توجه شده اما لازم است به شناخت دقیق فرایند های هوش هیجانی و خلاقیت پرداخته شود و عوامل موثر بر آنها بررسی گردد.نتیجه ای که از پژوهش حاضر حاصل خواهد شد این است که آیا بین هوش هیجانی و خلاقیت رابطه وجود دارد یا خیر؟
فرضیه اصلی تحقیق : بین هوش هیجانی و خلاقیت در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه ۱۱ تهران همبستگی وجود دارد.
فرضیه های فرعی تحقیق: …

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات پژوهش
بیان مسئله 
اهمیت وضرورت موضوع پژوهش 
اهداف پژوهش 
فرضیه های تحقیق 
متغیرها 
تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها  
الف ) تعاریف نظری 
ب) تعاریف عملیاتی 
فصل دوم: پیشینه تحقیق
پیشینه موضوع پژوهش درایران 
پیشینه موضوع پژوهش در جهان 
مبانی نظری تحقیق 
تعریف هیجان 
تعریف هوش 
ریشه های تاریخی هوش هیجانی 
هوش هیجانی وبهره هوشی 
آموزش هوش هیجانی 
آیامی توان هوش هیجانی را آموخت وآموزش داد 
برنامه های آموزشی که مستقیماً درمورد هوش هیجانی می باشند 
رشد تنظیم هیجانی 
عوامل موثر در قابلیت هیجانی 
نقش خود 
مهارت های قابلیت هیجانی 
هوش هیجانی در محیط کار 
هوش هیجانی وتفکر انتقادی 
تمایز بین احساسات سازنده ومخری 
استفاده از عواطف برای تعیین اهداف 
طبقه بندی هیجانی 
انگیزش وهیجان 
ترس هیجان 
دلیل اهمیت عواطف چیست 
چگونگی شکل گیری هوش هیجانی 
انواع هوش 
مدل های هوش هیجانی 
ویژگیهای آزمون هوش هیجانی 
آزمونی Eqi 
زمینه های تاریخی هوش هیجانی 
نظریه سالوی 
هوش هیجانی وهوشبهر بالا 
خلاقیت چیست 
تعریف خلاقیت 
مراحل خلاقیت 
نظریه های خلاقیت 
رویکردتداعی گری و رفتار گرایی 
رویکرد شناختی 
رویکرد روان کاوی 
رویکرد انسان گرایی 
رویکرد روان سنجی 
ویژگیهای افراد خلاق 
موانع خلاقیت 
موانع خلاقیت در مدرسه 
محیط کلاسی مناسب برای پرورش خلاقیت 
نقش معلم درپرورش خلاقیت دانش آموزان 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه 
روش تحقیق 
جامعه آماری 
نمونه وروش نمونه گیری 
ابزار جمع آوری اطلاعات 
الف: آزمون هوش هیجانی بار-آن (Bar-on) 
ب: ـآزمون خلاقیت عابدی 
روش آزمون خلاقیت عابدی 
چگونگی اجرای تحقیق 
شیوه نمره گذاری ابزار اندازه گیری خلاقیت 
روش آماری 
روش تجزیه وتحلیل داده ها
فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه
شاخص های آماری مربوط به کل آزمودنی ها
نمودار هوش هیجانی
نمودار خلاقیت
آزمون فرضیه اصلی
نمایش گرافیکی همبستگی هوش هیجانی با خلاقیت
نتایج آزمون همبستگی
آزمون فرضیه های فرعی
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی دختران وپسران
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات خلاقیت رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی
یافته های مربوط به میانگین هوش هیجانی دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم
یافته های مربوط به میانگین خلاقیت دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دختران( جدول ۴-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی پسران ( جدول ۵-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه اول دبیرستان (جدول ۶-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه دوم وسوم ( جدول ۷-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه تجربی وریاضی ( جدول ۸-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه علوم انسانی ( جدول ۹-۴)
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه 
پیشنهادات
الف: پیشنهادات مبتی بر فرضیه های بررسی شده 
ب: پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 
ج: پیشنهادات جانبی 
محدودیتها 
منابع فارسی 
منابع انگلیسی

 

               

سؤالات رایج در رابطه با آسیب دیدگی كشتی‌گیران به همراه پاسخ آنها

سؤالات رایج در رابطه با آسیب دیدگی كشتی‌گیران به همراه پاسخ آنها
عنوان مقاله: سؤالات رایج در رابطه با آسیب دیدگی كشتی‌گیران به همراه پاسخ آنها
قالب فایل: WORD

سؤالات مطرح شده در این مقاله به شرح زیر است:
1- آيا تفاوتي در ميزان بروز شدت آسيب هاي زانو دركشتي گيران با ساير ورزشكاران وجود دارد؟
2- شايعترين محل آسيب در كشتي گيران كجاست و اصولا مكانيسم آسيب در ورزش كشتي شامل چه مواردي است؟
3- منظور از زمان آسيب يا Injury time چیست؟
4- در مورد نحوة برخورد با پارگي ها و يا بريدگي هاي در حين مسابقه شرح دهيد.
5- چگونه بايد خونريزي از بيني را متوقف كرد؟
6- اصلاح گوش گل كلمي به چه معناست ؟ چگونه نمي توان از ايجاد آن جلوگيري كرد؟
7- آيا در كشتي خطر انتقال عفونت از فردي به ديگر وجود دارد ؟ چگونه مي توان از احتمال آن كاست؟
8- در مورد عفونت ويروس هرپس ( تب خال) در كشتي گيران توضيح دهيد راه درمان و پيشگيري از آن چيست؟
9- توجه زياد به كاستن وزن در كشتي گيران سبب بروز اختلالات جسمي ورواني در آنان مي شود. راه صحيح كاهش وزن چيست ؟
10- چگونه دهيدراتاسيون روي يك كشتي گير اثر خواهد گذاشت؟

* بخشی از ابتدای مقاله:

آيا تفاوتي در ميزان بروز شدت آسيب هاي زانو دركشتي گيران با ساير ورزشكاران وجود دارد؟

ميزان بروز آسيب هاي زانو در كشتي گيران بالا است ( تقريبا مثل فوتبال ) ، اما شدت آن كمتر است، احتمالا به دليل حركات پيچشي و خم شدن بيش از حد زانوها ، آسيب منيسك ( خصوصا قسمت خارجي آن) در اين ورزش از همه رشته هاي ديگر شايعتر است .

شايعترين محل آسيب در كشتي گيران كجاست و اصولا مكانيسم آسيب در ورزش كشتي شامل چه مواردي است؟

زانوها بيشترين احتمال آسيب را دارند. اگر چه صدمات شانه ، سر و گردن هم به طور معمول مشاهده مي شوند . در كل تماس مستقيم با حريف يا تشك كشتي ، ضربات مستقيم به سر و صورت تحت فشار قرار گرفتن يا كشيده شدن گردن و شانه ، برخورد زانو در هنگام زير گيري يا افتادن روي تشك ازجمله علل آسيب در ورزش كشتي مي باشند.

منظور از زمان آسيب يا Injury time چيست؟

در جريان مسابقه به هر كشتي گير صدمه ديده حداكثر 2 دقيقه وقت درمان داده مي شود تا به رقابت بازگردد( و گرنه نتيجه به سود حريف اعلام خواهد شد، مگر اينكه آسيب در اثر مانور غير قانوني حريف باشد).

اين زمان حالات خونريزي دهنده را شامل نمي شود ( مثلا برايخونريزي از بيني ) ، ولي ميزان وقتهايي كه براي مقابله و درمان خونريزي گرفته خواهد شد بر عهده داري مسابقه است. اگر خونريزي بيش از 5 دقيقه طول بكشد. داور مي تواند بازي را خاتمه يافته اعلام كند. پس تصميم سريع و صحيح در مرود توانايي ادامه كشتي توسط كشتي گير برعهده پزشك تيم است ….

نتایج یک بررسی در رابطه با آسیب دیدگی كشتی‌گیران

نتایج یک بررسی در رابطه با آسیب دیدگی كشتی‌گیران
عنوان مقاله: نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی كشتی‌گیران
قالب فایل: WORD

* بخشی از ابتدای مقاله:

نتیجه‌ی یك تحقیق نشان داد، مهم ترین علت بروز آسیب دیدگی در میان كشتی گیران به ترتیب 62 درصد خستگی مفرط، 60 درصد آسیب های قبلی، 58 درصد شرایط روحی نامناسب و 56 درصد تمرین و تكنیك غلط و حركات ورزشی است.

به گزارش ایسنا، در این تحقیق كه از سوی علی‌ اكبرنژاد گردآوری شده، آمده است: بررسی نتایج آسیب‌های ورزشی حاكی از آن است كه در كل جراحت اندام با 100 درصد شیوع در مقام اول و پس از آن آسیب‌های زخم، ضرب دیدگی وكوفتگی، با 98 درصد شیوع درمقام دوم، آسیب‌های شكستگی 96 درصد سوم و آسیب های كشیدگی و پیچ خوردگی با 90 درصد شیوع درمقام چهارم قرار دارند.

هم‌چنین آسیب در رفتگی با 58 درصد، مینیسك 50 درصد، ترك خوردگی 48 درصد، پارگی عضلات با 26 درصد شیوع در رده‌های بعدی قرار دارند. ضمن این كه آسیب دیسك با 20درصد پایین‌ترین درصد شیوع را به خود اختصاص داده است.

به علت درگیر شدن كلیه‌ی اندام‌ها در ورزش كشتی می توان گفت هیچ یك از اعضای بدن مصون از آسیب نخواهند بود و تنوع آسیب‌ها نیز زیاد است. به طوری كه در آسیب‌های استخوانی، شكستگی گوش با 86 درصد، دندان با 65 درصد بیشترین و در ترك خوردگی نیز انگشتان دست و ترقوه با 10 درصد بیش‌ترین شیوع را به خود اختصاص داده‌اند.

در آسیب‌های پوستی در جراحت، گردن‌، گوش و انگشتان دست به ترتیب با 98 درصد، 90 درصد، 42 درصد؛ در زخم حفره‌ی دهان، ابرو و گوش با 72 درصد، 68 درصد، 58 درصد؛ در آسیب‌های عضلانی، ضربدیدگی و كوفتگی انگشتان دست گردن و كمر به ترتیب 76 درصد، 62 درصد، 48؛ در كشیدگی عضلانی گردن و ران 48 درصد و در پارگی عضلانی ران با 8 درصد بیش‌ترین شیوع را داشته‌اند….

دانلود پاورپوینت جامع در رابطه با کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی

دانلود پاورپوینت جامع در رابطه با کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی
نانو از یک کلمه یونانی (کوتوله )یا (به معنای چیزی کوچکتر
از اندازه معمولی) گرفته شده است.
در حدود سال 1950 میلادی ، فیزیکدان معروف آمریکایی ، پروفسور ریچارد فاینمن پیشنهاد ساخت یک موتور الکتریکی
با ابعاد کمتر از 1.64 اینج را داد و برای کسی که اولین بار بارموفق به ساخت آن شود جایزه 1000 دلاری تعیین نمود. سرانجام ویلیام مک لیلان با زحمت فراوان توانست بوسیله یک انبرک دستی و یک میکروسکوپ این کار را به انجام برساند.
در واقع هدف فاینمن از این کار ایجاد انگیزه در موسسات
آموزشی و تحقیقاتی بود تا توجه آنها را به دنیای میکروها و
نانوها جلب کند.
فاینمن برای اولین بار و بطور جدی این بحث را در سال 1960 ودر تکنولوژی کالیفرنیا (Caltech) طی یک سخنرانی با عنوان (آن پایین فضای بسیاری هست) مطرح کرد. در طی این سخنرانی فاینمن طریقه نگارش 24 جلد دایره المعارف Britanica را به صورت تئوری بر نوک یک سوزن توضیح داد و بدین ترتیب شاخه جدیدی از دانش پا به عرصه ظهور گذاشت.

نانو فناوری چیست؟
فناوری نانو عبارت است از هنر دستکاری مواد در مقیاس اتمی یا مولکولی و به خصوص ساخت قطعات و لوازم میکروسکوپی (مانند روبات‌های میکروسکپی)
در ساده ترین حالت دانش نانو عبارت است از مطالعه اصول بنیادین مولکول ها و ساختارهایی با حداقل ابعاد ۱ تا ۱۰۰ نانومتر. این ساختارها به نانو ساختارها معروفند.
نانو فناوری عبارت است از کاربرد این ساختارهای نانویی در ادوات نانو مقیاس. هر چیزی که اندازه آن کوچکتر از یک نانومتر باشد تنها می تواند یک اتم آزاد یا یک مولکول کوچک باشد که در فضا معلق است مانند ذره رقیق بسیار کوچک بخار.

این فایل با فرمت پاورپوینت در 77 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

پاورپوینت رابطه معماری و طبیعت در روستای ابیانه

پاورپوینت رابطه معماری و طبیعت در روستای ابیانه

توضیحات:
پاورپوینت رابطه معماری و طبیعت در روستای ابیانه، در حجم 24 اسلاید.

بخشی از متن:
ابیانه از روستاهای کمیاب سرزمین ایران است که کم و بیش توانسته وحدت و یکپارچگی خود را با طبیعت حفظ کند . نکات و ظرایفی که در معماری روستای ابیانه به جهت سازگاری با اقلیم و محیط رعایت شده ، قابل توجه می باشد.این مقاله با هدف بررسی چگونگی تلفیق معماری ابیانه با اقلیم و سرزمین خویش تنظیم گشته و سعی شده تا پس از شناخت خصوصیات کلی این روستا ، نحوه آمیختگی معماری بافت روستا با طبیعت اطرافش شناسایی گردد و هنر خودجوش معماران زبردست این مرزوبوم در ایجاد پناهگاهی ایمن و آرامش بخش مورد تحسین قرار گیرد.دراین پاورپوینت به بررسی ویژگی های  طبیعی این روستا خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب:
مقدمه
شرایط اقلیمی
خصوصیات کلی بافت شهری و روستائی
معرفی روستا
موقعیت اقلیمی-جغرافیایی روستا
بافت معمار ی روستا
تنظیم شرایط محیطی بناها
نور گیر سقفی
اندود سطوح بناها
وضعیت خدمات عمومی در روستا
آمیختگی معماری ابیانه با طبیعت
بافت و مصالح
بستر بناها
تیپولوژی ساختمان ها
بناهای مذهبی ابیانه
نگاهی به وضعیت کنونی روستای ابیانه
منابع و مآخذ

 

بررسی رابطه هوش هیجانی و گرایشات مذهبی

بررسی رابطه هوش هیجانی و گرایشات مذهبی

بخشی از مقدمه:
وجه تمایز بشر با موجودات دیگر دین است یعنی تنها انسان ها هستند که در این کره ی خاکی می تواند قابلیت دریافت دین را داشته باشد و در سرتاسر عالم فقط انسان موجودی است دینی. در تاریخ چندین هزار ساله ای بشر هرگز حتی قبیله ای وجود نداشته است که نوعی از گرایشات بر دین را نداشته باشد.حتی بوترنشینان استرالیای مرکزی و سرخپوستان که دارای پست ترین صور موجود زندگی هستند. نیز نوعی از گرایشات دینی را داشته اند. آنها به عالم ارواح معتقد بوده اند. به پرستش آنها مشغول اند این امر از قدیمی ترین آثار باستان تمدن بشری است که بدست آمده و کاملا آشکار و واضح می باشد. دین خصیصه ای است واقعا برجسته که سرآمد تاریخ بشر می باشد. بشر واقعا معتقد است که در برابر گونه ای روابط خاص فوق بشری قرار دارد. که این روابط خارج از دسترس و تجربه بشر می باشد اما این روابط ناشناخته کمک های فوق بشری لازم را دریافت نموده و از این واقعا خرسند می باشد. دین بر انسان چیزی را می دهد که از هیچ منبع دیگری قابل دریافت نیست. یعنی اعتماد  به حاصل کوشش های بشری از طریق اتصال شخصی بر قدرت متعالی جهان از منظر روانشناختی دین تاحدی عقلی، تا حدی عاطفی و نیز تاحدی عملی می باشد. اما دین مسلماً چیزی بیش از یک تجربه ی صرفا درونی است و همواره اشاره به یک موضوع مورد پرستش  اشاره دارد (ا.هیوم، 1948).

فهرست مطالب:
فصل اول     
1- مقدمه    
2- بیان مسئله     
3- سوال    
4- اهمیت و ضرورت تحقیق    
5- اهداف پژوهش    
6- فرضیه های تحقیق    
7- تعریف متغیرها     
فصل دوم    
1- تار یخچه  مذهب و سیر تحولات مذهبی    
2- تعاریف مذ هب  و دینداری    
3- مفهوم پرورش مذهب    
4- مذهب و درک عاطفی    
5- انگیزش مذهبی    
6- صفات مذهبي    
7- اعتقادات مذهبي    
8- مذهب عاملي براي حركت عملي     
9- مذهب يك عاملي براي تغذيه عواطف انساني    
مذهب يك عامل ثبات در برابر شوائد    
مذهب عاملي براي احياي روح وظيفه شناسي    
آثار ايمان به خدا     
عومل دلهره     
شخصيت مذهبي    
نشانه هايي از انسان داراي مذهب    
مذهب حس چهارم روح انسان     
ارزش دين   
انگيزه هاي گرايش مذهب    
دين از نظر علماي اسلام و تشيع     
نظريه شهيد استاد مطهري     
نظر روان شناسان در مورد دين     
نظريه اريكسون    
نظريه كلبرگ     
تاريخچه هوش هيجاني     
مولفه هاي هوش هيجاني    
الگوي هوش هيجاني    
فيزيولوژي هيجاني    
عوامل تشكيل دهنده هوش هيجاني    
آموزش هوش هيجاني    
هفت ويژگي مهم هوش هيجاني    
مفاهيم توانايي ذهني هوش هيجاني    
الگوي تركيبي هوش هيجاني    
الف ) الگوي پنج شخصيتي هوش هيجاني بار- آن    
ب ) مفاهيم تركيبي هوش هيجاني بار-آن     
33- مفاهيم تركيبي هوش هيجاني گلمن     
34- مديريت هيجان ها     
35- الگوي ژنج قسمتي بار-آن     
36- نتايج يادگيري اجتماعي و هيجاني     
37- اهميت هوش هيجاني در فرايند تفكر و يادگيري     
38- هوش هيجاني در سلامن جسماني    
39- اهميت هوش هيجاني در سلامت جسماني    
40- اهميت هوش هيجاني در كنترل جسماني    
41- اهميت هوش هيجاني در در روابط اجتماعي    
42- نضريه جيمز لانگه    
43- نظريه كنون بارد    
44- نظريه ارزيابي شناختي در هيجان    
45- نظريه ساكتر سينگر    
46- نظريه ژيوند هوش هيجاني    
47- نظريه ثيراندارك    
49- تحقيقات انجام شده در مورد هوش هيجاني و گرايشات مذهبي در داخل كشور    
50- در داخل كشور    
فصل سوم     
1- جامعه آماري    
2- نمونه آماري    
3- روش نمونه گيري    
4- روش اجرا و جمع آوري اطلاعات     
5- طرح هاي پژوهشي    
6- روايي و اعتبار آزمون     
7- روش گردآوري داده ها     
8- پيش فرض هاي پژوهش    
فصل چهارم     
تجزيه و تحليل آماري    
فصل پنجم     
محدوديت هاي تحقيق     
پيشنهادات     
بحث و تفسير نتايج     
ضمائم  
پرسشنامه سنجش اعتقادات ديني
پرسشنامه هوش هيجاني
فهرست منابع

 

               

تحقیق بررسي رابطه بين سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم

تحقیق بررسي رابطه بين سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم

توضیحات:
تحقیق رشته حسابداری با موضوع بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، در قالب فایل word و در 76 صفحه.

بخشی از متن:
طبيعتاً فعالان بازارهاي سرمايه‌ جهت تصميم‌گيري‌هاي خود با اطلاعات و متغيرهاي بيشماري روبرو مي‌باشند و خواهان آن هستند كه تصميمي براساس مفيد‌ترين و مربوط‌ترين اطلاعات اتخاذ نمايند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را عايد آن‌ها نمايد و روشهايي كه تصميم‌گيرندگان را جهت يافتن چنين پارامترهايي ياري مي‌رساند ممكن است يافته‌هاي تجربي در طي چندين سال فعاليت در بازارها باشد يا اينكه از مباني و مفاهيم تئوريك استفاده نمايند.
لذا با توجه به مطالب مذكور در فوق دو تا از مفاهيم و پارامترهاي ماندگار سرمايه‌گذاري كه تصميم‌گيرندگان در امر پيش‌بيني‌هاي خود از آن بسيار استفاده مي‌كنند EPS (سود هر سهم) و نسبت P/E (قيمت به سود هر سهم) مي‌باشد. چرا كه سهامدار يا تصميم‌گيرنده با توجه به بازار آتي سهام و انتظار خود از بازار آتي حاضر مي‌شود سهامي را به چندين برابر سود حاصل از آن خريداري نمايد. ليكن اينكه آيا اين نسبت‌ها محتواي اطلاعاتي دارد و تا چه اندازه‌ سرمايه‌گذاران را در جهت اخذ تصميمات به جا ياري مي‌رساند مسايلي هستند كه هميشه محقيقن در جهت جواب دادن به اين مسائل بوده‌اند. لذا اين موضوع هم از لحاظ تئوريك و مفهومي و هم از لحاظ تجربي با توجه به مطالعات انجام شده در طي سنوات گذشته در برخي از بازارهاي سرمايه‌ كشورهاي مختلف روشن شده‌است كه نسبت P/E داراي بار اطلاعاتي جهت انجام پيش‌بيني مي‌باشد. بعنوان مثال يكي از معتبرترين تحقيقات صورت گرفته، آقاي باسو در سال 1973، اين موضوع را مطرح نمود كه عوايد گروه سهم‌هاي با نسبت P/E پايين بيشتر از عوايد گروه سهم‌هاي با نسبت بالا مي‌باشد.
اين تحقيق نشانگر آن است كه اين نسبت جهت امر تصميم‌گيري مناسب مي‌باشد و در سطح جزئي‌تر نيز مي‌تواند مفيد واقع شود با همه اين تفاسير آيا مي‌توان با توجه به مفاهيم تئوريك و تجربه‌هاي بازارهاي مختلف نتيجه مشابهي را اتخاذ نمود و بيان نمود كه اين نسبت در بازار سرمايه ايران نيز همان نتايج بازارهاي سرمايه‌ كشورهايي مانند آمريكا (بورس نيويورك) را دارد؟

فهرست مطالب:
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه
2-1- اهميت موضوع
3-1- تعريف مسأله
4-1- فرضيه هاي تحقيق
5-1- اهداف تحقيق
6-1- روش تحقيق
7-1- حدود پژوهش
8-1-واژه‌هاي كليدي
فصل دوم: ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه
2-2- بازده سهام و انواع روشهاي محاسبه بازده سهام
3-2- سود هر سهم (ESP) و انواع روشهاي محاسبه سود هر سهم و قيمت به سود هر سهم
4-2- بررسي رابطه بين سود هر سهم (EPS) و نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام
5-2- تحقيقات داخلي و خارجي انجام شده
فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق
1-3- مقدمه
2-3- اهداف تحقيق
3-3- فرضيه‌هاي تحقيق
4-3- جامعه و نمونه آماري
5-3- روش جمع‌آوري داده‌ها
6-3- روشهاي آزمون آماري فرضيه‌ هاي تحقيق و نحوه بررسي فرضيه هاي
تحقيق
فصل چهارم: نتايج و تجزيه وتحليل اطلاعات
1-4- مقدمه
2-4- نتايج و يافته‌هاي تجربي حاصل از فرضيه‌هاي تحقيق
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5- نتايج آزمون فرضيه اول
2-5- نتايج آزمون فرضيه دوم
3-5- نتايج آزمون فرضيه سوم
4-5- نتايج آزمون فرضيه چهارم
5-5- نتيجه‌گيري
6-5- پيشنهادات در جهت تحقيق آتي
منابع و مآخذ به كار رفته در تحقيق

 

تحقیق رابطه اخلاق با آزادی

تحقیق رابطه اخلاق با آزادی

دانلود تحقیق رابطه اخلاق با آزادی 24 ص با فرمت word 

فهرست مطالب:

رابطه اخلاق با آزادی                                                            2
مفهوم اخلاق                                                                          2
مفهوم آزادی                                                                           4
دلايل ضرورت آزادی                                                             6 
آزادي، چونان روش و ارزش                                                  8
موانع و محدوديت‌ها                                                               8 
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري                                                          11
منابع                                                                                       12

 

       

طرح تحقیق رابطه جوسازمانی با میزان مشارکت دبیران

طرح تحقیق رابطه جوسازمانی با میزان مشارکت دبیران

توضیحات:
پروپوزال بررسی رابطه جو سازمانی با میزان مشارکت معلمان مقطع متوسطه از دیدگاه مدیران و معلمان، در قالب فایل Word و در حجم 28 صفحه.

این پروپوزال در رابطه با بررسی میزان جو سازمانی با میزان مشارکت دبیران از دیدگاه مدیران است. جامعه آماری پژوهش از طریق جدول مورگان و انتخاب نمونه از روش تصادفی استفاده شده است. جهت سنجش جو سازمانی از پرسشنامه هالپین کرافت استفاده شده است و جهت سنجش میزان مشارکت از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.

 

پایان نامه بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد

پایان نامه بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

 

چکیده.. 1

 

فصل اول: كليات تحقيق

1-1مقدمه. 3

1-2- بيان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق. 9

1-4-  اهداف پژوهش. 12

1-4-1-  اهدف کلی. 12

1-4-2-  اهداف جزیی. 12

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق. 13

1-6-  تعاريف مفهومي‌ و عملیاتی. 13

1-6-1- سبك زندگي. 13

1-6-2-  هويت اجتماعی. 14

1-6-3-  ادراك خدا. 14

 

فصل دوم: ادبيات تحقيق

2-1- ادبیات تحقیق. 16

2-1-1- سبک زندگی. 16

2-1-2-  تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای نوین ارتباطی   20

2-1-3 – ارزیابی سبک زندگی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی. 23

2-2- ادراک از خدا. 25

2-2-1- ادراک از خدا از نظر علمای مسلمان. 26

2-2-2 – ادراک در لغت. 26

2-2-3- رابطه علم وادراک. 26

2-2-4- ادراک امور حسی. 26

2-2-5- ادراک به معنای رویت. 26

2-2-6- مدرک بودن خداوند. 27

2-2-7- آيا ادراك از جمله صفاتي است كه بتوان آن را به خدا نسبت داد؟.. 27

2-2- 8- ادراک خدا از نظر فلاسفه. 28

2-2-9- ادراک از خدا از نظر روان تحلیل گران. 30

2-2-10- رابطه دلبستگی شکل گرفته دوران کودکی با ادراک از خدا   34

2-3-  هویت. 37

2-3-1- واژه هویت. 37

2-3-2- هویت در نگاه دیگران. 38

2-3-3- هویت ونوجوانی. 39

2-3-4- هویت وهویت یابی (نظریه ها وتعاریف ). 41

2-3-5-  عوامل موثر بر شکل گیری هویت :. 44

2-3-6-  تاثیر هویت بر سبک زندگی. 47

2-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 49

 

فصل سوم: روش تحقيق

3-1-مقدمه. 53

3-2- روش تحقیق. 53

3-3- جامعه ي آماري 54

3-4- نمونه ي آماري و روش نمونه گيري. 54

3-5- نحوه اجرای پرسشنامه. 54

3-6- ابزار جمع آوری اطللاعات:. 55

3-6-1- پرسشنامه سبک زندگی       lsq. 55

3-6-2- پرسشنامه هویت (isi- 6g). 56

3-6-3- پرسشنامه اداراک از خدا. 56

3-7- روش تحلیل آماری :. 58

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 60

4-2- تجزيه و تحليل يافته‌ها. 60

4-3- توصیف داده ها. 60

4-4- سنجش رابطه متغیرهای تحقیق. 65

4-5- فرضیات تحقیق. 65

4-6- سنجش تفاوت متغیرهای تحقیق. 74

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 78

5-2- اهمیت ومزیتهای پژوهش. 82

5-3- راهکارهای پیشنهادی. 83

5- 4- محدودیت‌هاي تحقیق. 84

منابع و مآخذ.. 85

پيوست‌ها.. 92

چكيده انگليسي. 101

فهرست جدول‌ها

عنوان                                           صفحه

جدول 3-1 ضرایب پایایی آزمون. 57

جدول3-2 اعتبار آزمون تصور ازخدا. 58

جدول 4-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تحصیلات. 60

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار سن پاسخگويان. 61

جدول 4-3 میانگین و انحراف معیارمولفه‌هاي سبک  زندگی. 62

جدول 4-4 میانگین و انحراف متغیرهای تحقیق. 64

جدول  4-5 ضریب همبستگی متغیر سبک زندگی با هویت و ادراک از خدا   65

جدول 4-6 ضریب همبستگی مولفه‌هاي مختلف  سبک زندگی و هویت. 67

جدول 4-7 ضریب همبستگی مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا   70

جدول 4-8  ضریب همبستگی متغیر هویت و ادراک از خدا. 73

جدول 4-9 مقایسه میانگین مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و هویت. 75

جدول 4-10 مقایسه میانگین مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا   76

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                           صفحه

نمودار 4-1 توزيع فراواني پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات. 61

نمودار 4-2 میانگین مولفه‌هاي سبک زندگی پاسخگویان. 63

نمودار 4-3 میانگین متغیرهای تحقیق. 64

نمودار 4-4-پراکنش داده‌هاي سبک زندگی ،هویت وادراک از خدا. 66

نمودار 4-5 پراکنش مولفههای سبک زندگی و هویت. 69

نمودار 6-4 پراکنش مولفه‌هاي سبک زندگی وادراک از خدا. 72

نمودار 4-7  پراکنش هویت و ادراک از خدا. 73

 

 

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ شهرستان دره شهر بوده و تلاش مي‌ کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مولفه‌های فوق الذکر رابطه وجود دارد یا نه ؟جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر، روش تحقیق توصیفی زمینه یابی و ازآمار توصیفی و استنباطی ازجمله ضریب همبستگی پیرسون وآزمونt جهت تجزیه وتحلیل داده‌هاي استفاده شده است  ، ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق سه نوع پرسشنامه شامل پرسشنامه‌هاي هنجاریابی شده سبک زندگی،هویت وادراک از خدا  بوده است . شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه طبق جدول مورگان  120 نفر است. یافته‌هاي تحقیق نشان داد که با 95درصد اطمینان میتوان گفت، متغیر سبک زندگی و هویت اجتماعی  دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستنددر حالیکه رابطه خطی متغیرهای سبک زندگی و ادراک از خدا از نظر آماری معنادار نیست.همچنین بین هویت اجتماعی وادراک از خدا رابطه مثبت وجود دارد.

 

واِژگان کلیدی: هویت اجتماعی، سبک زندگی، ادراک از خدا

 

پایان نامه بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران و کارایی کارکنان

پایان نامه بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران و کارایی کارکنان

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه

چکیده………………………………… الف

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه………………………………… 1

بيان مسئله……………………………. 2

قلمرو تحقیق…………………………… 3

قلمرو مکانی تحقیق……………………… 3

قلمرو زمانی تحقیق……………………… 3

اهميت و ضرورت تحقيق……………………. 4

اهداف تحقیق…………………………… 5

فرضیات تحقیق………………………….. 6

تعاریف نظری و عملیاتی کلید واژگان……….. 7

تعاریف عملیاتی………………………… 8

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول : مديريت و رهبري……………….. 9

مقدمه………………………………… 9

تعریف مدیریت………………………….. 9

فعالیت منظم وسازمان یافته………………. 10

نظریه نقشهای مدیریتی…………………… 10

فراگرد مدیریت…………………………. 12

کار کرد های مدیریت…………………….. 12

رهبری………………………………… 13

تعاریف رهبری………………………….. 14

رهبری و مدیریت………………………… 15

نفوذ رهبری……………………………. 16

اختیارات قانونی……………………….. 18

اعتماد مدیر نسبت به دیگران……………… 18

شیوه های نفوذ رهبری……………………. 19

عناصر رهبری…………………………… 20

موقعیت رهبری………………………….. 20

ویژگیهای رهبری………………………… 21

هوش و قدرت فکری……………………….. 21

اعتماد به نفس…………………………. 21

وظایف رهبری…………………………… 22

مدلهاي رهبري………………………….. 24

سبك‌هاي رهبري………………………….. 28

دوديدگاه نوين درخصوص رهبري……………… 32

تفاوت مدیریت و رهبری…………………… 35

بخش دوم اصول مديريت‌ اثربخش‌ بيمارستان…….. 39

مقدمه………………………………… 39

تصمیم گیری……………………………. 43

تعریف تصمیم گیری………………………. 43

خلاقیت مدیران………………………….. 44

مدیریت موفق و مؤثر…………………….. 44

برنامه ریزی…………………………… 45

تعریف  برنامه ریزی…………………….. 45

فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی………………. 45

تعیین اهداف وبرنامه ریزی……………….. 46

فراگرد برنامه ریزی…………………….. 46

سازماندهی…………………………….. 46

تعریف سازماندهی……………………….. 47

انواع مختلف سازماندهی………………….. 48

تعریف سازمان رسمی……………………… 48

تعریف سازمان غیر رسمی………………….. 48

هدفها………………………………… 49

تقسیم بندی کار وگروه بندی وظایف…………. 50

حیطه نظارت……………………………. 50

وحدت فرمان……………………………. 51

اختیار……………………………….. 52

نظارت وکنترل………………………….. 54

اهمیت کنترل…………………………… 56

مدیریت آموزش وپرورش……………………. 56

تعریف مدیریت آموزشی……………………. 56

هدفها آموزش وپرورش…………………….. 57

وظایف مدیران آموزش…………………….. 58

برنامه آموزشی تدریس……………………. 58

امور کارکنان آموزشی……………………. 59

تسهیلات وتجهیزات……………………….. 59

امور اداری ومالی………………………. 60

محیط آموزشی موثر………………………. 60

سيستمهای اطلاعاتی در سازمان……………… 61

سیستمهای اطلاعات مدیریت…………………. 62

سازمان ها به عنوان سيستم……………….. 63

ريشه های نگرش سيستمی…………………… 63

سيستمهای اطلاعاتی و نگرشهای مختلف نسبت به آنها  65

مقدمات طرز فکر سيستمی………………….. 66

روش سيستمی به چه کار می آيد؟……………. 69

مقايسه تفکر ماشينی و سيستمی…………….. 70

انديشه عصر ماشين و انديشه سيستمی………… 70

بهره‌وری………………………………. 72

برنامه ريزي و ارزشيابي…………………. 81

امکانات ویژه و برتر نرم افزار…………… 83

بخش سوم پیشینه تحقیق…………………… 85

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه………………………………… 92

روش تحقيق…………………………….. 92

جامعه آماري…………………………… 93

تعيين حجم نمونه……………………….. 93

ابزار اندازه گيري……………………… 94

پايايي……………………………….. 94

روايي………………………………… 95

روش هاي آماري…………………………. 95

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………… 96

آمار استنباطی…………………………. 97

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری و پیشنهادات……………….. 105

بحث………………………………….. 106

محدودیت های تحقیق…………………….. 107

پیشنهادات موضوعی……………………… 108

منابع و ماخذ

منابع………………………………… 109

پیوست ها

چکيده    

سبك رهبری مديران يكي از عوامل مؤثر در افزايش اثر بخشي، كارايي و در نهايت بهره وري سازمانها مي باشد. اين پژوهش با هدف تعيين رابطه بين سبك مديريت مديران با كارايي بيمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان در سال 1391-1390 انجام شده است. براي انجام اين پژوهش توصيفي و مقطعي از پرسشنامه تعيين سبك رهبري رنسيس ليكرت و پرسشنامه کارائی محقق ساز استفاده شد كه پس از سنجش روايي و پايايي براساس نمونه گيري آماري تصادفي طبقه بندي شده سهميه اي بين 40 نفر از مديران و كاركنان بيمارستان مورد مطالعه  توزيع گرديد. شاخصهاي كارايي بيمارستان نيز از واحد آمار دانشگاه بدست آمد. تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار SPSS  صورت گرفته است.

سبك مديريت مشاركتي به عنوان سبك غالب در جامعه پژوهش از ديدگاه مديران و كاركنان بوده است. ميانگين درصد اشتغال تخت بيمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان 30/57 درصد، ميانگين اقامت بيمار در بیمارستان 07/4 روز ، ميانگين گردش تخت بیمارستان 40/51 دفعه و ميانگين فاصله گردش تخت بيمارستان برابر با 03/3 روز بوده است.  با توجه به اينكه سبك غالب مديران بيمارستان، سبك مديريت مشاركتي بوده است، رابطه اي بين سبك مديريت آنها و ميزان كارايي بيمارستان وجود نخواهد داشت.

بكارگيري سبك مديريت مشاركتي در بيمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان منجر به بهبود كارايي بيمارستان نشده است. تعهد و ثبات مديريت، توجه به بلوغ سازماني كاركنان، فراهم نمودن پيش زمينه هاي مديريت مشاركتي و آموزش مديران در اين زمينه مي تواند منجر به بكارگيري صحيح اين سبك مديريتي يا انتخاب بهترين سبك مديريت مناسب براي سازمان گردد.

واژه های کلیدی: سبک رهبری، مديريت مشارکتی، کارایی، بلوغ سازمانی، بيمارستان

 

بررسی رابطه هوش معنوی با باورهای غير منطقی در زوج‌ های دارای تعارض‌ های زناشويی

بررسی رابطه هوش معنوی با باورهای غير منطقی در زوج‌ های دارای تعارض‌ های زناشويی

چکیده:
 هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش معنوی با باورهای غیر منطقی در زوج‌های دارای تعارض‌های زناشویی است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماري شامل کلیه زوجين مراجعه كننده به پنج مركز مشاوره شهر قوچان (بين سنين 18-40 ساله با مقاطع تحصيلي مختلف) مي‌باشد. در این مطالعه از سه پرسشنامه هوش معنوي (ISIS)، پرسشنامه باورهاي غير منطقي و پرسشنامه تعارض‌های زناشويي جهت جمع آوری داده‌ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونهای همبستگی و رگرسیون استفاده شد. يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه بین هوش معنوي و تعارض‌های زناشويي رابطه معنادار منفی وجود دارد؛ بين باورهاي غير منطقي و تعارض‌های زناشويي رابطه معنادار وجود دارد؛ هم چنین، یافته‌ها نشان داد تاثیر شاخص‌های دموگرافیک بر رابطه بین تعارض زناشویی و متغیرهای مستقل معنادار نبودند.
واژه گان کلیدی: هوش معنوي، باورهاي غير منطقي، تعارضات زناشويي

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: موضوع تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه‌هاي تحقيق
تعاريف نظري و عملياتي
فصل دوم: ادبيات و پيشينه‌ي تحقيق
مقدمه
هوش
تاريخچه هوش    
نظریه هوش گاردنر    
معنويت
ديدگاه‌هاي روانشناسانه به معنويت    
اسلام و معنويت
شرايط يك زندگي معنوي
هوش معنوي
تاريخچه هوش معنوي    
مؤلفه‌های هوش معنوی
مولفه‌های هوش معنوی در اسلام    
مقايسه هوش معنوي با هوش‌هاي ديگر    
مؤلفه‌هاي هوش معنوی از ديدگاه‌هاي مختلف
مهارت‌هاي هوش معنوي (SQ) از ديدگاه سيندي ويگلز ورث
رشد هوش معنوی
تفاوت فرد داراي هوش معنوي و افراد ديگر
رابطه هوش‌ها (سیندی ویگلورث)    
مقايسه هوش معنوي با هوش‌هاي ديگر از ديدگاه‌هاي مختلف    
فوايد هوش معنوي    
تعارض زناشویی
منابع تعارض
كاركردهاي تعارض
شناسايي تعارض‌های همسران در زندگي مشترك
آسیب شناسی زندگی زناشویی
نظریه‌های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی
مدل‌های ارزیابی آسیب شناسی زندگی زناشویی
اهداف حل مشكلات خانوادگي
باورهاي غير منطقي
تحقیقات انجام شده درداخل وخارج از كشور
استنتاج از مطالعه پیشینه     
فصل سوم: روش تحقيق
روش پژوهش    
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
شيوه اجراي پژوهش
روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري داده‌ها
مقدمه    
بررسي توصیفی مشاهدات    
فرضيه‌های پژوهش    
بررسي مناسبت مدل
یافته‌های جانبی    
نتیجه گیری نهایی    
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
مقدمه    
بحث و نتيجه‌گيري    
محدوديت‌ها    
پيشنهادهای پژوهش    
منابع و ماخذ 
منابع فارسی
منابع انگليسي
پيوست‌ها  
پرسشنامه باورهاي غير منطقي- غير عقلاني IBT
پرسشنامه تعارضات زناشويي MCQ
پرسشنامه هوش معنوي ISIS
چکیده انگلیسی
فهرست جدول‌ها
فهرست نمودارها