دانلود مقاله سنسورهاي مگنتورزيستيو

 

 

كـــــاربـــرد ها
اين سنسور ها براي پيدا كردن اشياء مغناطيسي در هواپيماها، قطار واتومبيل ها كه ميدان مغناطيسي زمين را به هم مي زنند به كار مي روند.
از كاربردهاي ديگر آنها در قطب نماي مغناطيسي، سنسورهاي زوايه اي و چرخشي موقعيت، رديابي و هدايت مته در زير زمين مي تواند يادكرد.
برخلاف ديگر سنسورهاي AMR سنسور موقعيت AMR بايد توسط ميدان خارجي به حالت اشباع در آيد يعني با افزايش بزرگي ميدان تغييري در مقدار مقاومت AMR پديد نيايد و تنها عاملي از موقعيت ميدان بر مبناي زاويه حاصل بين بردارمغناطيس كنندگي و جريان باشد. بنابراين اين سنسورهاي موقعيت سنجي درناحيه اشباع عمل مي كنند.
رخلاف سنسورهاي اثرهال كه نياز به ميدان مغناطيسي درحد كيلوگارس نياز دارند، AMR به اين شدت ميدان مغناطيسي نيازي ندارد. با استفاده از چند سنسور خاصيت براحتي افزايش مي يابد.
براي توضيح كاربرد ها ، از دو سنسور صنعتي شركت Honeywell با نامهاي HMC1501 و HMC1512 مي كنيم .
سنسورهاي HMC1501 و HMC1512 به ترتيب داراي مقاومت 5 و 2.1 كيلواهم در مدار پل مي باشند. ضريب حساسيت آنها بين مي باشد. ( در ناحيه خطي عملكرد) ولتاژ خروجي تقريباً 120mv مي باشد. پهناي باند درحدود 5MHZ مي باشد.
HMC1501 دسته ازموقعيت سنجهاي AMR هستند كه داراي يك پل وتستون براي موقعيت سنجي مي باشند خروجي مدار پل به شرح زير است:

 

HMC1512 دسته اي ديگر از موقعيت سنجهاي AMR است كه داراي دو پل وتستون براي رنج مي باشد. كه خروجي هر يك از مدارهاي پل بصورت و مي باشد.
رزولوشن و رنج كاري هريك در Data sheet آمده است.
كاربردهاي خطي
دياگرام زير 2 دوره متناوب از خروجي مدار پل را نشان مي دهد، ناحيه خطي در بازه اي در اطراف زواياي 180-،90-،0،90،180 درجه قرار دارد. در نقاط 0 و شيب مثبت و در بقيه شيب منفي است.

خروجي سنسورهاي موقعيت AMR نيازمند مدار بهسازي است. چنانچه تغييرات دمايي زياد باشد بايد از جبرانساز دمايي نيز استفاده نماييم. همينطور اگر از چند مدار پل استفاده نماييم، خطاي ديگري كه بايد آنرا بطريقي جبران نماييم تلورانس بخش به بخش در مواد است.

 

شكل زير يكي از كاربردهاي موقعيت سنجي خطي را نشان ميدهد.

IC بكار گرفته شده HMC1501 است كه داراي يك مدار پل مي باشد و مي تواند را در رنج تغييرات خطي تعيين كند. با فرض منبع تغذيه 5 ولت اين سنسور دربازه ميلي ولت تغييرات ولتاژ خواهد داشت. شكل موج خروجي بر حسب زوايه  در زير‌آمده است.
شكل زير يك تقويت كننده ابزار دقيق را نشان مي دهد. يك تقويت كننده تفاضلي وانتگرالي. گين ولتاژ اين تقويت كننده تقريباً 25 ولت است. بنابراين مقدار پيك – پيك خروجي را از 120 ميلي ولت به 3 ولت تغيير مي دهد.

ضريب ولتاژ آفست مدار پل و با منبع تغذيه 5 ولت آفست مدار پل 35mV خواهد بود كه در نهايت با وجود تقويت كننده به 850mv خواهدرسيد. بنابراين بايد بگونه اي آفست مدار را تضعيف نمود. يك روش براي مقابله با آفست مدار تغيير زمين مدار با استفاده از يك پتانسيومتر مي باشد.

روش ديگري براي حذف خطاي آفست وجود دارد و آن اين است تا بوسيله آزمايش كاليبراسيون مقدار خطا را بدست آورده و از مقدار نهايي كم كنيم. اين عمل با كاهش متعلقات مدار بهسازي از افزايش حجم، قيمت و تاثير نويز جلوگيري مي كند. ولي از آن جهت كه طراح را مجبور مي كند تا بهره تقويت كننده را جهت تعادل در آفست و ضريب حساسيت كاهش دهد چندان جالب نمي باشد.
جهت افزايش رنج موقعيت سنجي از به از 2 سنسور HMC1501 و يا يك سنسور HMC1512 (با 2 مدار پل) استفاده مي كنيم.
براي افزايش رنج اندازه گيري موقعيت خطي معمولاً از چند سنسور استفاده مي كنيم. جهت افزايش ويژگي خطي سيستم معمولاً رنج خطي هر سنسور را كمتر از حد نامي در نظر مي گيرند. به خاطر داريم كه براي موقعيت سنج خطي مي بايست AMR در ناحيه اشباع قرار گيرد. بنابراين فاصله آهنرباي متحرك از مقابل سنسورها بازاي ميدان يك كيلو گاوسي حداكثر 25/0 اينج خواهد بود كه با افزايش فاصله به 5/0 اينج ميدان مي بايست به حدود 3 كيلوگاوس افزايش يابد. همانطور كه در شكل زير

مشخص است با عبور آهنربا از مقابل سنسورها بازاي 4 سنسور 4 موج بوجود خواهد آمد. بازاي يك موقعيت سنج 2 اينچي نمودار تغييرات ولتاژ خروجي برحسب موقعيت براي يك سنسور و 4 سنسور رسم شده است.

رزولوشن براي اين سنسور در حدود 002/0 اينچ است و دقت در حدود %0.1 مي باشد.
در حاصل از هر مدار پل سنسور، بايد بدانيم كه هر سنسور جهت حذف خطاي آفست واندازه گيري ولتاژ پيك-پيك خروجي كاليبره شده است تا خروجي نهايي در يك رنج مشابه تنظيم گردد. پس از كاليبراسيون ولتاژ خود را تشكيل مي دهد و عمل مقايسه ما بين ولتاژهاي خروجي تصحيح شده انجام مي شود و شيب هايي را در ميان سنسورهاي مجاور هم توليد مي كند. درنهايت تنها از شيب هاي مثبت استفاده مي شود (رنج خطي هر سنسور) و مقدار كوچك برشيب يا شيب هاي مثبت قرار داده مي شود. با فرض اينكه هر سنسور به يك ميكروكنترلر 8 بيتي متصل باشد، مي تواند 256 نقطه را براي رنج خطي خود در نظر بگيرد. بنابراين براي كل رنج 1024 نقطه خواهيم داشت.

براي افزايش رنج موقعيت سنجي خطي روش ديگري مطرح است. شكل زير كاربرد خطي را نمايش مي دهد.

دو آهنربا را نشان مي دهد كه نسبت به هم در وضعيت ناموازي قرار گرفته اند و در فاصله ميان آنها سنسور در طول دوآهنربا حركت مي كند. در موقعيت هاي نزديك زوايه شار روبه پايين است و در فاصله هاي دور زاويه شار رو به بالا قرار دارد. بنابراين با يك سنسور AMR مي توان موقعيت سنجي نمود. در اين حالت هم آهنربا، هم سنسور مي توانند نسبت به هم حركت كنند.
كاربرد هاي زاويه اي
شكل زير يك آهنرباي متصل به انتهاي شفت را نشان مي دهد كه در برابر يك سنسور HMC1512 قرار گرفته است. زماني كه شفت مي چرخد دو ولتاژ سينوسي وكيسنوسي در خروجيهاي سنسور قرار مي گيرد.

 

پس از حذف ولتاژ آفست با تقسيم خروجيها برهم توسط ميكروكنترلر خواهيم داشت:

باتوجه به ويژگي  كه تابعي از معكوس تانژانت است حالت زير رخ مي دهد:

 

شكل زير مدار ارتباطي با ميكروكنترلر را نشان مي دهد. توجه داريم كه چنانچه زوايه چرخش بيشتر از 90 باشد با ز هم خروجي برمبناي ورودي محدود خود تعيين مي شود يعني خروجي هيچگاه از بازه 90 خارج نمي شود.

چنانچه انتهاي شفت قابل استفاده يا در دسترس نباشد از يك آهنرباي حلقه اي با قطب هايي كه بصورت قطاع قرار گرفته اند. شكل زير از يك آهنربا و دو سنسور HMC1501 تشكيل شده است.

اين روش نمي تواند تمام محيط شفت را در برگيرد ( ) و در عين حال بايد محافظتي از ميدان مغناطيسي موتور نيز در نظرگرفته شود. نكته ديگري كه بايد در نظر گرفت اين است كه تداخلي در موقعيت دو سنسور وجود دارد تا اينكه يك يا هر دو به اشباع برسند.
براي ايجاد حسگر چرخشي 360 درجه از يك سنسور HMC1512 به همراه سنسور هال استفاده مي كنيم. سنسورهاي هال براي موقعيت سنجي دقيق و حساس پيشنهاد نمي گردند. در اين روش از آنها جهت تعيين پلا ريته كه كدام نيمه از سنسور AMR در مقابل آهنربا مي باشد، استفاده مي شود.

وقتي كه آهنرباي متصل به شفت بدور سنسورهاي هال و AMR مي چرخند، پلاريته ولتاژ سنسور اثرهال تغيير مي كند. با به بكاربردن يك مدار مقايسه گر درخروجي سنسوراثرهال، موقعيت، تبديل به 2 حالت 180 درجه مي شود كه با موقعيت سنجي از سنسور AMR يك موقعيت سنجي خواهيم داشت.

 

براي حالت زوايه اي شكل زير 2 آهنرباي حلقه اي كه به يك شفت قرار گرفته اند را نشان مي دهد.

آهنربا ها بصورت غير هم مركز با شفت قرار گرفته اند. هر آهنربا با ديگري 180 فاصله از مركز دارد. 2 موقعيت سنج به گونه اي قرار گرفته اند.تا 360 درجه چرخش را پوشش دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________
Vehicle detection
ميدان مغناطيسي زمين در يك سطح وسيع (چند كيلومتر مربع) يكنواخت است. مطابق شكل زير

يك شي مغناطيسي آشفتگي موضعي در ميدان زمين ايجاد مي كند. سنسورهاي AMR تغييرات و آشفتگي ميدان زمين را احساس مي كند.
يك سنسور يك محوره AMR مي تواند حضور يا عدم حضور اتومبيل را تا فاصله 15متري، وابسته به جنس، درك كند. از اين ويژگي در پاركينگ ها جهت در اختيار قراردادن راننده از فضاهاي كافي استفاده مي شود. كاربرد ديگري در كنترل ترافيك، وجود دارد كه معمولاً 3 سنسور AMR را در يك مسير باريك قرار مي دهند. ا ين سنسورها زماني كه وسيله نقليه اي از بالاي آنها عبور كند سيگنال هايي را ايجاد مي كند.

________________________________________
قطب نماي الكتريكي با استفاده از AMR
ميدان مغناطيسي زمين در حدود 0.5 تا 0.6 گوس مي باشد و تقريباً موازي سطح زمين است و هميشه درجهت قطب جنوب مي باشد. اينها اساس قطب نماها مي باشند. AMR گزينه مناسبي براي قطب نماست، چون رنج حساسيت آن در بزرگي ميدان زمين متمركز است.

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله اسلام و تعلیم و تربیت

 

 

اسلام و تعليم و تربيت
اسلام بر اساس نياز فطري انسان ، مباني تربيتي و آموزشي را به ايمان آورندگان مي آموزد.
چنانكه اگر تربيت را به سه قسم تربيت بدني ، تربيت عقلي و تربيت رواني تقسيم كنيم اسلام در يك نظام هماهنگ دربارة هر قسم از اين انواع بياناتي حكيمانه دارد . اين نظام تربيتي هماهنگ بايد در محيطي مناسب به آدمي القاء گردد.منظور از محيط ، تمام عوامل خارجي است كه در موجود زنده از آغاز رشد وجود دارد.هر چند عوامل محيطي بسيار فراوان است ، اما در تقسيم اوليه مي توان آن را به دو قسم مادي و معنوي تقسيم نمود.
محيط مادي :عبارت از آب ، هوا ، نور ، حرارت ، مسكن ، خوراك ، پوشاك و … بالآخره هر امر مادي كه انسان بدانها محفوف و محاط مي باشد.
محيط معنوي :عبارت از عوامل فرهنگي است كه روح آدمي را به تعالي سوق مي دهد.
محيط مورد نظر ما محيطي است كه در تعليم و تربيت از آن بهره برداري مي شود و ضبط و كنترل آن امكان دارد .مانند محيط خانه ، خانواده و مدرسه . اين گونه عوامل محيطي براي مربي ، معلم و والدين بسيار با اهميت است.
محيط خانواده : محيط خانه و خانواده ، يك محيط طبيعي است كه در آن پدر و مادر تربيت كودك را بر عهده مي گيرند .
كودك تحت تاثير مقام انگيزه هاي خانوادگي است و رفتار او قهراً از خانواده درست مي شود ، او زبان مادري را مي آموزد و از طريق مكالمه وگفتگو ، افكار و آراء زيادي از افراد خانواده به او منتقل مي شود و معارف و اطلاعات او هم سطح با افكار خانواده پيش مي رود .نقش تربيتي و الدين آنچنان بزرگ و مهم است كه دين و علوم الهي نيز در نخستين لحظات حيات به وي منتقل مي شود ، چنانكه پيامبر اسلام (ص) مي فرمايد :
((كل مولود يولد علي الفطرة حتي يكون ابواه يهودانه و ينصرانه ))[2]
((هر كودك ونوزادي به اين فطرت متولد مي شود ، جز اينكه پدر و مادر او به يهوديت و نصرانيت گرايش مي دهند .))
رسول اكرم (ص) دين ورفتار كودك را در ارتباط پيوسته به افكار و وسعت معارف وبينش پدر و مادر مي داند . پس كودك به خويشها و ناخويشهاي خانواده مربوط مي شود وميان او خانواده اش رابطة وجداني بر قرار مي شود.
به لحاظ اينكه محيط خانواده بهترين محل تربيت كودك است ، تربيت وي در آن محيط از حقوق كودك محسوب مي شود و اهمال وسهل انگاري در آن روا نيست.
امام سجاد (ع) مي فرمايد :
((حق فرزند است كه بداني او از تو و پيوسته به تو در خير و شر امر دنيا است ، وتو مسئول او از لحاظ نيك ادب كردن و راهنمايي به پروردگارش و كمك به طاعت او هستي .پس عمل تو دربارة او عمل كسي باشد كه مي داند در او احسان به مثاب ، و در مسامحه وبدي نسبت به او كيفر مي بيند .))[3]
بر اين اساس رسول اكرم (ص) مي فرمايد :
((خداوند خشم نمي گيرد براي چيزي مانند خشمي كه او را به خاطر زنان و كودكان مي گيرد ))[4]
پيامبر اسلام در جايي مي فرمايد :
((احبّوا الصبيان و ارحموهم ))[5]
((به كودكان محبت كنيد و نسبت به آنها ترحم نماييد .))
ودر جاي ديگر مي فرمايد :
((من حق الولد علي الوالد ثلاثة ، يحسن اسمه ، ويعلمه الكتابة ، ويزوجه اذا بلغ .))[6]
((از جمله حقوق فرزند بر پدر سه چيز است : اسم زيبا براي او قرار دهد ، و نوشتن را به او بياموزد ، وبه هنگام بلوغ ، همسر براي او بگيرد .))
با توجه به محيط مذهبي خانه و تخلق به اخلاق حسنه و آداب اسلامي و الدين آيت ا… حيدري از لحظه هاي آغاز حيات معارف الهي را از پدر و مادر دريافت كرد و عشق به اهل بيت عصمت و طهارت (ع) را در جان خود پرورد.
2- محيط مدرسه :
مدرسه دومين مركز تعليم و تربيت است كه از سنين كودكي تا مراحل عالي آموزشي و پرورشي را شامل مي شود . تا پيش از طلوع اسلام از ابتدايي ترين مراكز آموزشي هم در جزيره العرب خبري نبود و جامعه شبه جزيره فاقد فرهنگ علمي بوده وبه عنوان ملتي منزوي و گسسته از جامعه هاي متمدن تلقي مي شد و از روابط فرهنگي بي بهره بود .با بعثت رسول اكرم (ص) و تاسيس حكومت اسلامي مساجد به عنوان مراكز عبادي و آموزشي شناخته شدند و در هر مسجدي چندين حلقة درس تشكيل شد . رفته رفته مدارس علميه در كنار مساجد بناي مستقلي را به خود اختصاص دادند ، ليكن در اغلب موارد در مكان يابي همجواري با مساجد و اماكن مقدسه را ترجيح دادند تا از مركز عبادي و تربيتي دوري نجسته باشند.
محيط مدرسه از ساير مؤسسات تربيتي ، نظير ، مراكز تربيتي قبيله اي ، از نظر وضع محيطي امتيازات خاصي را كسب كرد. برخي از آنها عبارتند از:
1- مدرسه محيط تربيتي ساده و آسان كننده اي است.
2- مدرسه محيط تربيتي سالمي است.
3- مدرسه محيط تربيتي وسيع و پهناوري است و از نظر زمان و مكان و دريافت تجارب بشري و دانش الهي مناسب است.
4- مدرسه محيطي هماهنگ كننده است.
دين مبين اسلام در طي رهنمودهايي كه در قرآن كريم و از طريق رسول اكرم (ص) وائمه معصومين (ع) به مؤمنان القاء مي فرمايد ، لزوم اخلاص و پاكسازي نيت در طريق تعليم و تعلم را از ضروريات اوليه و آداب مشترك معلم و شاگرد مي داند و يادآور مي شود كه نبايد از يادگيري و تحصيل آگاهي در هيچ شرايطي استنكاف نمود.
رسول اعظم الهي مي فرمايد :
((الحكمة ضالة المؤمن ، فحيث وجدها فهو احق بها.))[7]
((حكمت و دانش گمشدة افراد با ايمان است . يك فرد با ايمان آنگاه كه علم و حكمت را در هر جا بيابد براي دست يابي بر آن ، از همة افراد ديگر شايسته تر و سزاورتر است.))
ويژگى هاى تربيت اسلامى
هر مكتب تربيتى داراى ويژگى هايى است. اين ويژگى ها را در مبانى، اصول، اهداف، منابع، شيوه ها و ابزارها و ساير عوامل مؤثر در تربيت مى توان يافت.
همچنان كه موفقيت يك مكتب تربيتى نيز به اين ويژگى ها و عوامل مؤثر ديگرى چون مربى، متربى، محيط تربيت و ساير شرايط وابسته است، كه در خلال بحث هاى كتاب آمده است، حال ذيل عنوان ويژگى هاى تربيت اسلامى چند مطلب عمده را كه خلاصه اى از مباحث پيشين است، خاطرنشان مى سازيم.
1ـ منبع وحى
از ويژگى هاى نظام تربيتى اسلام منبع و مأخذى است كه محتواى آن را تشكيل مى دهد و خاستگاه آن منبع وحى و الهام الهى است كه در كتاب آسمانى تبلور دارد و همسو با كتاب تكوين ـ يعنى فطرت است ـ و از مصدر غيبت به وسيله امين وحى بر پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نازل شده و سنت و سيره مفسر و مبين آن مى باشد.
«الر كِتابٌ اَنْزَلناهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ بِإِذنِ رَبِّهِم اِلى صِراطِ الْعَزيزِ الْحَميدِ».(1)
1. سوره ابراهيم، آيه 1.

 

 

 

على(عليه السلام) درباره نقش قرآن مى فرمايد: اين قرآن نصيحت كننده اى امين است كه
غش و دغل نمى كند و هدايت گرى كه گمراه نمى سازد و پيام آورى كه دروغ نمى گويد:
«اِنَّ هذَا القُرْآنَ هُوَالنَّاصِحُ الَّذى لايَغُشُّ وَ الْهادِى الَّذى لايُضِلُّ وَ الُمحَدِّثُ الَّذِى لايَكْذِب».(1)
با اين ويژگى تربيت اسلامى از اتقان و استحكام و جامعيت برخوردار است، زيرا سرچشمه آن، حكمت و لطف خداوندى است كه فياض مطلق از بندگان دريغ نكرده و با احاطه اى كه به ابعاد وجود انسان دارد، آن چه را كه مصالح فردى و اجتماعى و دنيوى و آخروى بشر بدان وابسته است و لازمه خير و سعادت واقعى اوست با برنامه ريزى مناسب و طرح جامع در اختيارش نهاده و در آيينِ جاودانه اسلام به كامل ترين صورت تبيين فرموده كه نظير آن را در هيچ يك از مكاتب و حتى شرايع نمى توان يافت.
حضرت امام اين مطلب را به شيوه استدلالىو براساس «قاعده لطف»چنين بيان مى كند:
«و ببايد دانست كه از براى نفوس صحت و مرض و صلاح و فساد و سعادت و شقاوتى است كه پى بردن به طرق آن و دقايق مصالح و مفاسد براى احدى جز ذات مقدس حق ممكن نيست. ناچار در نظام اتّم كه احسن نظام است (و قبل از اين معلوم شد كه مُنَظِّمِ آن حكيم على الاطلاق است و واقف بر همه امور است) تعليمِ طريق سعادت و شقاوت و هدايت راه صلاح و فساد و اعلام طريق عروج نفوس، ممتنع است اهمال شود، زيرا كه اهمال آن يا نقص در علم لازم آيد يا نقص در قدرت يا بخل و ظلم»(2) و ذات بى چونِ الهى منزه از آن هاست.
2ـ اسوه هاى الهى
مكتبِ تربيتى اسلام مزيت ديگرى دارد كه ساير مكتب ها فاقد آنند و آن عبارت است از: اسوه هاى الهى و چهره هاى علم و عصمت كه با نفوس قدسى و در سايه هدايت الهى و تأييد ربانى با زبان و عمل به هدايت مردم پرداخته اند و همان گونه كه از حديث «ثقلين»(3)مستفاد مى گردد، آن ها از قرآن انفكاك ناپذيرند و قرآن از آن ها جداشدنى نيست و آن ها معلم و مفسرِ قرآن و كتاب ناطق و تجسم عينى مكتب تربيتى اسلام مى باشند و گفتار و رفتارشان به عنوان منبع و مأخذ و الگوى انسان سازى مطرح است و منابع روايى با غناى بى نظير خود پس از قرآن، نمايانگر آن مى باشد.
حضرت امام، درباره نهج البلاغه كه رشحه اى از چشمه سار باب مدينه علم، على(عليه السلام)است، چنين مى فرمايد:
«و اما كتاب نهج البلاغه كه نازله روح اوست براى تعليم و تربيت خفتگان در بستر منيّت و در حجاب خودخواهى، خود معجونى است براى شفا و مرهمى است براى دردهاى فردى و اجتماعى و مجموعه اى است داراى ابعادى به اندازه ابعاد يك انسان و يك جامعه بزرگ انسانى از زمان صدور
1. تصنيف غرر، ص 111.
2. چهل حديث، صص 174 – 173. «الا يعلم من خلق و هواللطيف الخبير» (سوره ملك، آيه 14).
3. حديث: «انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا و انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» كه مورد اتفاق خاصه و عامه مى باشد.
آن تا هرچه تاريخ به پيش رود و هرچه جامعه ها به وجود آيد و دولت ها و ملت ها متحقق بشوند.»
3ـ برنامه عملى مناسب
از عوامل موفقيت تربيت ارائه راه و روشها و برنامه هايى است كه در تحقق يافتن اهداف تربيت ايفاى نقش مى كند. طرح و برنامه اى كه در اسلام براى تعليم و تربيت و رشد و تكامل انسان ارائه مى شود، برنامه اى است دقيق و جامع و عملى و عينى كه آفريدگار جهان براى وى تنظيم كرده است و پيام آوران خدا مُبلغ و مجرى آنند.
راهبردهايى كه اسلام براى انسان سازى ارائه داده چنان كه قبلا ديديم، در ميدان عمل و آزمون، قرينِ موفقيت بوده و انسان هاى بى شمارى را به كمال و والايى رسانيده است و مى تواند براى بشريت ره توشه سعادت باشد.
نظام تربيتى با فرض واقع بينانه بودن هرگاه فاقد برنامه عملى و ضمانت اجرايى باشد، در ميدان عمل ناكام خواهد ماند، به ويژه در مسائلى كه با عواطف و اميال انسان سروكار دارد و در نتيجه به كشمكش و تضاد درونى كشيده مى شود. پشتوانه نظام تربيتى اسلام، ايمان و حب خدا و عامل خوف و رجا و عمل صالح است كه مؤمن از روى معرفت و عشق به حق و كوشش در طلب رضا و تقرب او انجام مى دهد و در اين ميان عبادات از نقش مداوم و مؤثرى در تكميل و تهذيب نفوس برخوردارند به ويژه نماز با فلسفه ذكر خدا كه يك تكليف مستمر در ساعات شبانه روزى مادام العمر مؤمن است به عنوان سرچشمه معنويت و تغذيه روح و عامل بازدارنده از گناه قابل ذكر مى باشد كه نيرومندترين ضامن
اخلاقى است.
اين ويژگى را در هيچ يك از مكاتب تربيتى رايج نمى توان يافت، زيرا تنها مؤمنان اند كه به خدا عشق مىورزند و از كيفر او بيمناك اند و در برابر اوامر او سر فرود مى آورند.
4ـ تعبد و تسليم
در برنامه هاى تربيتى پاى تعبد و تسليم به ميان مى آيد، زيرا انسان از راز هستى و پى آمد اعمال همواره و به طور كامل آگاه نيست و همانند بيمارى كه براى بازيافتن سلامت خويش به حكم ضرورت تسليم طبيب مى شود و از راز دارو و درمان بى خبر است، در مسائل تربيتى نيز مى بايست سخن مربى را بپذيرد. بديهى است كه انقيادِ كامل و تعبد محض جز در برابر اوامر و نواهى الهى معقول و عملى نيست و انسان نمى تواند بدون قيد و شرط زمام خويش را به دست افرادى بسپارد، بدون اين كه آن ها را با منبعى مطمئن و مصون از خطا مرتبط بداند. اما مؤمن با اعتقاد به حكمت و علم خداوند و يقين به صدق و امانت پيام آوران او، خود را تسليم فرامين حق مى كند و به فلاح و رستگارى اطمينان دارد:
«اِنَّما كانَ قَوْلَ المُؤمِنينَ اِذا دُعُوا اِلَى اللهِ وَ رَسوُلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُم اَنْ يَقوُلُوا سَمِعْنا وَ اَطَعْنا وَ أُولئِكَ هُمُ المُفلِحوُنَ».(1)
اين ايمان و اطمينان تا بدان جا پيش مى رود كه حتى اگر دستور كشتن و كشته شدن بدو دهند، همانند مسئله جهاد و شهادت ـ برخلاف تمايل نفسانى خود ـ آن را با آغوش باز مى پذيرد و شهادت را فوز عظيم مى داند. بديهى است كه در مسائل تربيتى و اخلاقى و حلال و حرام الهى، كه اين تعبد و تسليم سهل تر خواهد بود، مؤمن هرگز چون و چرا نخواهد كرد: «عَسى اَنْ تَكْرَهُوا شَيأً وَ هُوَ خَيرٌ لَّكُمْ».(2)
1. سوره نور، آيه 51.
2. سوره بقره، آيه 216.
5 ـ جهانشمول بودن
تعليم و تربيت اسلامى محدود به عصر و نسلى نيست بلكه كل بشريت را در همه اقطار و اعصار و با شرايط مختلف جغرافيايى، فرهنگى و اجتماعى دربرمى گيرد و هيچ گونه تبعيضى را نمى پذيرد و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) «نَذيراً لِلْبَشَر» و «رَحمةً لِلْعالَمينَ» است و احكام نورانى اسلام تا پايان حيات انسان در زمين به قوت خود باقى است و توان اداره انسان را دارد.
6 ـ هدف بودن انسان
در تربيت اسلامى، انسان با هويت انسانى هدف است و كمال او مقصد تربيت مى باشد (و نه چيز ديگر)، بعثت انبياء و نزول كتب آسمانى و احكام و شرايع و تكليف و بندگى تنها به منظور انسان سازى است و قرب الهى يا پرستش كه قبلا در اهداف تربيت گفتيم، به فلاح و رستگارى انسان بازمى گردد چراكه انسان از قرب الهى بهره مى برد و به فوز عظيم مى رسد و واجب الوجود را به پرستش و قرب بنده نيازى نيست و هدايت و تزكيه انسان به خود او بازگشت مى كند: «فَمَنِ اهْتَدى فَاِنَّما يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ»(1)، «…و مَنْ تَزَكَّى فَاِنَّما يَتَزَكّى لِنَفْسِهِ…»(2) و پيامبران در كار رسالت و هدايت از مردم چيزى جز پيمودن راه خدا كه همان راه سعادت انسان است، نمى خواهند: «قُلْ ما أسئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر اِلاّ مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ اِلى رَبِّهِ سَبِيلاً».(3)
ساير مكاتب فاقد چنين ويژگى اند و هرچند از اصالت انسان سخن بگويند مقاصد ديگرى را وراى
1. سوره يونس، آيه 108.
2. سوره فاطر، آيه 18.
3. سوره فرقان، آيه 57.
سعادت انسان در تربيت لحاظ مى كنند، دليل اين مدعا را در ره آورد اين مكاتب و جايگاه انسان در فرهنگ جوامع مى توان يافت.
7ـ جامعيت
همان گونه كه در مباحث پيشين ملاحظه كرديم انسان داراى ابعاد مختلف جسمى و روحى، عقلى و عاطفى، فردى و اجتماعى، مادى و معنوى، عرفانى و اخلاقى است و مادامى كه تربيت به كليه اين ابعاد توجه نكند، نمى تواند تضمينى براى خير و سعادت و رشد و تكامل انسان باشد. مكاتبى كه تك بعدى و يا با عينك ماديت به انسان مى نگرند از اسرار پيچيده و استعدادهاى نهفته و بى نهايت و قابليت هاى ذاتى وى عاجز و ناتوان اند و به همين دليل برنامه ها و روش هاى تربيتى آنان نيز از اين نقيصه خالى نخواهد بود. اما در نگرش الهى انسان با همه ابعاد و اسرار وجودى اش از سوى آفريدگار خود مورد توجه قرار مى گيرد و تربيت مفهوم كامل و واقعى خود را مى يابد و برنامه ها نيز بر اين اساس تنظيم مى گردد: «ألا يَعْلمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُواللَّطِيفُ الخَبيرُ».
قرآن كريم با اشاره به محدوديتِ دانش انسان در شناخت خود و ابعاد حيات خويش آياتى دارد از جمله:«وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمرِ رَبِّى وَ ما اُوْتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ اِلاّ قَليلاً».(1)
«از تو مى پرسند حقيقت روح چيست، بگو روح از امر پروردگار من است، و شما را جز اندكى از دانش بهره نيست». استفاده از واژه «ربّى» كه مشتمل بر مفهوم تربيت است و واژه «امر» كه وراى عالم «خلق» است، مى تواند عنايتى به اين نكته باشد كه روح از «عالم امر» مى باشد و تنها پروردگارِ روح يعنى مربى واقعى انسان مى داند كه حقيقت آن چيست و براى رشد و سعادت آن چه طرحى را ارائه
1. سوره اسراء، آيه 85.
دهد، در حالى كه ديگران از درك چنين حقيقتى غافل اند.
حضرت امام مى فرمايد:
«تربيت انسان به همه ابعادش، هم تربيت جسمى و هم روحى و هم عقل و هم مافوق آن، نمى شود در عهده بشر باشد. براى اين كه بشر اطلاع ندارد از احتياجات انسان و كيفيت تربيت انسان نسبت به ماوراء الطبيعه. تمام قواى بشر را روى هم بگذاريد همين طبيعت را و خاصيت طبيعت را مى تواند بفهمد.(1)
بديهى است كه بدون توجه به ابعاد وجودى انسان و علم به آغاز و انجام سير و حركت وى، تربيت او به نحو كامل و با هدف نهايى قابل تحقق نيست. از ديد مكاتب مادى كه انسان را در چارچوبه طبيعت و آثار آن زندانى مى كند و زيستن بهتر و لذت و تمتع بيشتر را غايت و فلسفه حيات مى داند و مبدأ و مقصد را تنها در جهان خاك مى شناسد، قلمرو تربيت نيز از مرزهاى مادى و حيوانى نمى گذرد و از خور و خواب و خشم و شهوت فراتر نمى رود، همان گونه كه قرآن مى گويد:
«يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الحَياةِ الدُّنيا وَ هُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غافِلوُنَ».(1)
و در مقام ارزيابى حاصل عمل و انديشه و ايده كافران مى فرمايد: «…الَّذينَ كَفَروُا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأكُلوُنَ كَما تَأكُلُ الاَْنعامُ وَ النَّارُ مَثوىً لَهُمْ».(2)
1. صحيفه نور، ج 2، ص 226.
2. سوره روم، آيه 7.
3. سوره محمد، آيه 12.

 

كفر پيشه گان، تمتع مى برند و مى خورند همانند خوردن حيوانات و آتش جايگاه آن هاست. در اين نوع تفكر، پرورش فضائل اخلاقى و تربيت انسانى نامفهوم است و از اين رو قرآن كريم اينان را به چهارپايان مانند مى كند. (و اين فاجعه اى است كه مادى گرى براى نسل بشر پديد آورده و انسان را خصلت جانوران و درندگان بخشيده كه براساس روايات اينان در آخرت نيز به صورت جانوران و وحوش محشور خواهند شد.)
اين در حالى است كه نگرش الهى انسان را از خدا مى داند و منتهاى سير او را لقاالله مى شناسد: «اِنَّ اِلى رَبِّكَ الرُّجْعَى»(1)، «وَ اَنَّ اِلى رَبِّكَ المُنْتَهى».(2)
و بنابراين انسان در عين آن كه موجودى است خاكى و عرصه تكامل او عالم طبيعت است بارقه الهى است كه از سوى خدا آمده و با ره آوردى كه از اين سير و سفر دارد به سوى خدا و به عالم بقا رهسپار مى گردد و به رستگارى و جاودانگى نائل مى آيد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 41   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بیسبال

 

 

 

 

 

بسمه تعالي
پيشگفتار
بي‌شک توسعه و ترويج ورزش به عنوان يکي از ارکان تربيت همه انسانها نقش بسزايي ايفاء ‌مي‌نمايد. ورزش نه تنها آراستن و پرداختن جسم و کالبد آدمي بلکه رسيدن به خودباوري که نياز به آن بي‌نيازي مطلق است مي‌باشد. در اين راستا کميته بيس‌بال فدراسيون اقدام به تنظيم آئين نامه اجرائي رقابت‌هاي ليگ باشگاههاي بيس‌بال کشور جام اتحاد ملي نموده است. که با لطف و عنايت پروردگار متعال در سال‌هاي آينده پيشرفت و توسعه رشته مهيج و زيباي بيس‌بال را در سطوح مختلف سني آحاد جامعه علي الخصوص جوانان برومند ايران اسلامي تحقق خواهد يافت. ورزش بيس‌بال در سطح کشور هم اکنون جايگاه خود را پيدا نموده و با برگزاري رقابت‌هاي ليگ به صورت منسجم و منظم آينده‌اي روشن براي اين رشته ورزشي نويد بخش خواهد بود.
در پايان وظيفه خود مي‌دانيم از مساعدتها و حمايت‌هاي بي‌دريغ جناب آقاي مهندس حسين صادق عابدين رياست محترم فدراسيون بيس بال جمهوري اسلامي ايران و جناب آقاي دکتر محمّد رضا علي نائب رئيس محترم فدراسيون تشکر و قدرداني نمائيم.

 

سازمان ليگ بيس بال کشور

 

تهيه کنندگان: مهرداد حاجيان و محمد علي يزدي

 

اهداف برگزاري:
برگزاري مسابقات ليگ قهرماني باشگاههاي بيس‌بال كشور به منظور رسيدن به اهداف زير مي باشد:
1- تعميم و گسترش و شناساندن اين رشته ورزشي در سطح كشور به آحاد جامعه.
2- ارتقاء سطح فني و علمي و اجرايي مربيان و ايجاد رقابت سالم و سازنده در بين آنان.
3- ارتقاء سطح فني و علمي و اجرايي داوران و ايجاد رقابت سالم و سازنده در بين آنان.
4- ارتقاء سطح اجرايي كادر برگزاري مسابقات در كليه استانهاي تابعه
5- ارتقاء سطح فني و علمي و اجرايي بازيكنان اين رشته ورزشي و ايجاد رقابت سالم و سازنده در بين شركت كنندگان.
6- كشف و رشد استعدادهاي استثنايي مربيان- داوران و بازيكنان تميمها و استفاده از قابليتهاي ارزنده آنان.
7- ايجاد زمينه هاي مناسب و سالم جهت سرمايه گذاري بخش خصوصي.
8- بكارگيري چهره هاي شاخص مربيان- داوران و بازيكنان در تيمهاي منتخب استان جهت اخذ مقام بالاتر در مسابقات كشوري و اخذ مؤفقيت در ميادين بين‌المللي و معرفي اين چهره‌ها به تيم‌هاي ملي.

 

مادة يك: برگزاري
الف: برگزاري
برگزاري مسابقات ليگ كشور برعهدة واحد برگزاري مسابقات ليگ در كميته بيس بال فدراسيون مي باشد كه دراين آيين نامه با نام كميته برگزاري ذكر مي شود.
مادة دو: وظايف كميته برگزاري
وظايف كميته برگزاري مسابقات ليگ بشرح زير مي باشد:
1- ارائه پيشنهاد چگونگي برگزاري مسابقات با ذكر تعداد و رده سني و كليه موارد مربوط به مسئولان فدراسيون لااقل سه ماه قبل از شروع مسابقات كه پس از تائيد بصورت بخش نامه به سراسر كشور ارسال خواهد گرديد.
2- ثبت نام از متقاضيان شركت در مسابقات براساس شرايط مندرج در بخشنامه صادره كميته بيس بال فدراسيون
3- قرعه كشي تيمها براساس قوانين و مقررات و تنظيم جدول برگزاري و تحويل به تيمها.
توضيحات:
1- هرگونه تغييري در بندهاي يك و دو بالا به تائيد كميته بيس بال فدراسيون و ابلاغ قبلي به تيمها در غيرزمان اعلام شده مجاز مي باشد.
2- در صورت عدم حضور بموقع هرتيم و عدم ارايه اسامي بازيكنان در زمان مقرر، از پذيرفتن اسامي در غير زمان اعلام شده جلوگيري بعمل خواهد آمد و مسئوليت آن برعهده مسئولان تيم و با تيمهاي مربوطه مي باشد.
3- در صورت ديركرد و عدم ارايه به موقع ارسال اسامي توسط هر تيم بصورت زير عمل خواهد گرديد:
الف: اعلام باخت تيم و اعلام برنده تيم مقابل با اخذ 9 امتياز (9 ران).
4- تنظيم جدول و اوراق مسابقات همان روز توسط مسئولان برگزاري.
5- برگزاري مسابقات براساس جدول اعلام شده بر طبق مقررات جاري كميته و فدراسيون.
6- ارائه گزارش برگزاري هر هفته مسابقه با ضمائم جدول امتيازات همان هفته و جمع امتيازات كل مسابقات برگزار شده به روابط عمومي و دفتر كميته توسط مسئول برگزاري.
7- ارائه گزارش كامل برگزاري كل مسابقات پس از پايان دوره.
8- كميته برگزاري در صورت مواجهه با مواردي كه در آيئن نامه قيد نگرديده و در مقررات اجرائي نيز درج نگرديده باشد، ميبايست موضوع را كتبا و مشروحا به كميته نظارت و يا برگزاري اعلام و راي اعلام شده پس از تأييد مسئولان كميته به اجرا خواهند گذاشت.
مادة سه: نظارت
نظارت بر حسن برگزاري مسابقات ليگ برعهدة كميته نظارت بر مسابقات ليگ متشكل از رئيس كميته هاي مسابقات و داوران (با نماينده حاضر) كه مسئوليت آن برعهدة رئيس برگزاري است مي باشد.ناظر دبير ليگ 4 نفر با داور
مادة چهار: وظايف نظارت
1- نظارت بر كليه امور مربوط به مسابقات ليگ و پيشگيري هاي لازمه در طول برگزاري هر فصل.
2- حضور لااقل يک نفر از كميته نظارت در مسابقات هر هفته و نظارت بر كليه امور برگزاري.
ناظرگزارش به فدراسيون يا ليگ با نظر مربيان
3- انتخاب بهترين سرپرست تيم- بهترين مربي تيم و اخذ نام بهترين داور از ارنج داوران مسابقه و معرفي به مسئولان فدراسيون جهت درج در رسانه ها توسط كميته روابط عمومي با ارايه مستندات لازمه.
مادة پنج: روش برگزاري
براساس آئين نامه مسابقات ليگ كه به تاييد رياست فدراسيون رسيده باشد برگزار خواهد گرديد.
1- چنانچه در حين برگزاري مسابقات موضوعي منظور نشده در آئين نامه پيش آيد موضوع توسط كميته نظارت رسيدگي و نتيجه آن پس از تائيد رئيس فدراسيون به اجرا درخواهد آمد.
2- مسابقات ليگ بصورت رفت و برگشت براساس تعداد تيمهاي شركت كننده برگزار مي گردد.
3- كليه مواردي كه مي بايست از سوي كميته برگزاري جهت اعلام به تيمها انجام گردد اعم از تاريخ و محل برگزاري هر هفته از مسابقات و غيره يك هفته قبل از زمان برگزاري در تابلو اعلانات فدراسيون نصب و در صورت امكان از طريق رسانه هاي گروهي اعلام مي گردد و مسئولان تيمها با مراجعه به دفتر كميته و يا تماس تلفني اطلاع لازم را كسب و در غير اين صورت هيچ مسئوليتي بر عهده كميته و يا برگزار كنندگان مسابقات ليگ نخواهد بود.
مادة شش : وظايف شركت كنندگان الف: تيمها ب: بازيكن
الف: وظايف تيمها
1- اخذ آئين نامه برگزاري مسابقات ليگ و عمل نمودن دقيق به مفاد آن.
2- ارسال تقاضاي كتبي از سوي باشگاه جهت شركت در مسابقات با ذكر و منظور نمودن اسامي مسئولان تيم شامل سرپرست يا مدير- مربي و غيره براساس بخشنامه‌هاي صادره از سوي كميته بيس‌بال فدراسيون قبل از اتمام زمان اعلام شده در بخشنامة فدراسيون.
3- ثبت نام تيم و بازيكنان براساس شرايط و مدارك اعلام شده در آئين نامه.
4- حضور در زمان گروه بندي مسابقات مورد نظر بر طبق اعلام كميته و مسئولان برگزاري.
5- اخذ جدول برگزاري مسابقات از مسئولان برگزاري كميته.
6- كسب اطلاع از زمان و مكان برگزاري هر هفته از مسابقات با مراجعه به دفتر فدراسيون كه از سوي كميته برگزاري لااقل يك هفته قبل از زمان برگزاري در تابلو اعلانات كميته نصب گرديده كه در صورت عدم امكان حضور مي توانند تلفني از دفتر كميته پيگيري نمايند در غير اينصورت فدراسيون مسئولان برگزاري هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهند داشت.
7- حضور شايسته در طول برگزاري مسابقات در زمين برگزاري مسابقه.
8- حضور سرپرست معرفي شده در هر مسابقه از ابتدا تا انتها الزامي است و در صورت عدم امكان حضور سرپرست تيم يكي از مسئولان تيم كه قبلا، كتباً معرفي شده باشد مي بايست در طول مسابقه مسابقه داشته باشد.
تبصره: كميته اجرائي و برگزاري، از پذيرفتن و ثبت نام تيمهايي كه داراي سرپرست معرفي شده در هر مسابقه نباشند جلوگيري بعمل خواهد آورد.
10- صحت مدارك ارائه شده توسط تيمها جهت ثبت نام اعضاء و مسئولان تيم بر عهدة مسئول باشگاه شركت كننده مي باشد.
تبصره: در صورت بروز و اثبات هر گونه تخلف در هر يك از مدارك ارائه شده مسئوليت آن مستقيماً برعهدة باشگاه و سرپرست تيم معرفي كننده مي باشد و موضوع با ذكر دلايل اثبات آن از طرف كميته برگزاري به مسئولان و فدراسيون ارسال و پس از تعيين ميزان تنبيهات با هماهنگي كميته رسيدگي به شكايات و با تصويب و نظر نهايي مسئولان فدراسيون بمورد اجرا در خواهد آمد.
11- پرداخت 20 درصد از كل قرارداد بازيكن به مربي بازيكن در صورتيكه بازيكن براي بار اول به عضويت آن تيم درآمده و يا بازيكن آزاد باشد.
12- اجراي قرارداد في ما بين با اعضاء تيم (قرارداد داخلي باشگاه و قرارداد مخصوص فدراسيون).
13- در صورت فسخ قرارداد باشگاه با بازيكن مي بايست يك نسخه از قرارداد فسخ شده بهمراه دلايل فسخ قرارداد ظرف مدت سه روز به كميته برگزاري ارسال گردد.
14- ثبت نام تيم با حداقل 20 بازيكن و حداکثر 40نفر معرفي سرپرست و مربي انجام خواهد گرديد.
15- پرداخت هزينه صدور كارت هر بازيكن در زمان ثبت نام طبق اعلام فدراسيون .
16- ثبت نام بازيكنان حداقل مي بايست يكهفته قبل از شركت بازيكن در مسابقه با ارائه كليه مدارك اعلام شده انجام گردد.
17- تعداد بازيكنان 40 نفر جمعاً (18 نفر بازيکن برايهر مسابقه) ميباشد.
18- هر تيم مجاز به استفاده از سه بازيكن با تابعيت غيرايراني مي باشد.در بازي فقط 3 نفر
19- تيمها در صورت عدم توانايي حضور در يك مسابقه ميبايست تقاضاي به تعويق افتادن آن مسابقه را با دلايل قابل قبول و مورد تأييد مسئولان از 15 روز قبل كتبا به دفتر فدراسيون ارسال و شمارة ثبت دفتر را دريافت نمايند و فدراسيون مي بايست ظرف حداكثر 5 روز به درخواست آنان رسيدگي و پاسخ لازمه را اعلام نمايد.
20- تيمها در صورت ارسال درخواست به تعويق افتادن روز مسابقه با هر تيمي و اخذ موافقت فدراسيون مي بايست كليه مخارج برگزاري مجدد آن مسابقه را قبل از برگزاري بازي بتعويق افتاده پرداخت نمايند و در غير اينصورت بعنوان غايب محسوب و برابر مقررات مندرج در ماده دو عمل خواهد گرديد.
تبصره: در صورت برگزاري بازيهاي به تعويق افتاده در هفته هاي برگزاري مسابقات قسمتي از مخارج بنا به تشخيص فدراسيون مي بايست توسط تيم مربوطه پرداخت گردد.
21- در صورت عدم پرداخت هزينه مسابقات به تعويق افتاده توسط تيم مربوطه قبل از برگزاري مجدد آن مسابقه بنفع تيم مقابل با 9 امتياز منظور خواهد گرديد.
22- در صورت عدم توانايي ميزباني به خرج تيمي که قرار بوده ميزبان مسابقات باشد در شهر ديگري با همان مخارج از طرف تيمي که توانايي برگزاري نداشته است با توافق فدراسيون برگزار مي‌شود.
ب: شرايط بازيكن:
شرايط بازيكنان در ليگ بشرح زير مي باشد:
1- دارا بودن رضايتنامه كتبي از مربي مربوطه با تائيد هيئت و فدراسيون در صورتيكه براي بار اول با باشگاه قرارداد بسته باشد.
2- دارا بودن رضايتنامه از باشگاه قبلي (درصورت عضويت در سال گذشته).
3- ارائه رضايت نامه كتبي از مربي (جهت بازيكن آزاد).
4- بازيكناني كه دوران مقدس خدمت نظام وظيفه خود را در يكي از ارگانها و يا باشگاههاي شركت كننده مي گذرانند در صورت اتمام خدمت در هر زمان با ارائه كارت پايان خدمت بعنوان بازيكن آزاد تلقي مي گردند.
5- بازيكناني كه حداقل يك سال تمام در تيمي عضويت داشته لاكن در هيچ مسابقه اي از طرف آن تيم شركت داده نشده باشد در سال بعد بازيكن آزاد تلقي مي گردند.
6- هر بازيكن در هر سال مجاز به شركت در يك تيم مي باشد و در صورت فسخ قرارداد با تيم قبلي اخذ رضايتنامه كتبي مجاز به عضويت در يك تيم ديگر مي باشد در مسابقات همان سال تا قبل از نيمه فصل ميباشد.
8- دارا بودن حسن اخلاق و رفتار.
9- ارائه مدارك لازمه به مسئولان تيم.فتوکپي
10- حضور در تمرينات و مسابقات طبق مفاد قرارداد في مابين با تيم مربوطه.
11- احترام به قوانين و مقررات مربوطه.
ماده هشت: مدرک ثبت نام 1- تيم 2- بازيکن
الف- مدارک تيم
1- معرفينامه کتبي از باشگاه با مهر و امضاء‌معتبر . جواز باشگاه يا مهر هيئت
2- ارائه آلبوم تيم با مهر و امضاء باشگاه مربوطه.
3- ارائه کپي برابر اصل شده توسط فدراسيون استان از گواهينامه معتبر سرمبري و مربيان تيم.
4- ارائه اصل فرم نقل و انتقال باشگاه در صورت تعويض شدن و يا خريد امتياز تيم .
5- ارائه اصل فرم نقل و انتقالات بازيکنان که در سال گذشته در تيم ديگري عضو بوده‌ا ند.
6- پرداخت هزينه ثبت‌نام تيم براساس اعلام سازمان ليگ مباغ يک ميليون .
7- پرداخت هزينه ثبت‌نام هر بازيکن براساس اعلام هئيت.
توضيح: ارائه مدارک ثبت‌نام تا مهلت اعلام شده قابل قبول خواهد بود.
8- ارائه يک فقره چک بمبلغ هزينه ثبت‌نام تعيين شده در وجه فدراسيون بمنظور ضمانت حضور تا پايان ليگ.
ب: مدارک بازيکنان
1- ارايه معرفينامه از باشگاه متقاضي و يا حاضر در مسابقات ليگ
2- ارائه فرم قرارداد باشگاه و بازيکن طبق فرم فدراسيون در سه نسخه اصلي (فدراسيون ، باشگاه، بازيکن).

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   20 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله قوانین حرکت

 

 

 

لختی، و حرکت دو بعدی
قانون اول نیوتن:
هر جسمی حالت سکون یا حرکت یکنواخت روی خط راست را حفظ می کند مگر اینکه ناچار شود در اثر نیروهایی که به آن وارد می شود حالتش را تغییر بدهد.
این قانون شامل خاصیتی به نام لختی (اینرسی) در همه اجسام است. لختی هر جسم مقاومتی است که جسم در مقابل هرگونه تغییر در حالت حرکتش از خود نشان می دهد.
حرکت دو بعدی

(متوسط)
(لحظه ای)

 

 

 

معادلات حرکت با شتاب ثابت در دو یا سه بعد:

 

حرکت پرتابی
جسمی که در نزدیکی سطح زمین پرتاب شده باشد، به طور کلی شامل دو حرکت مستقل از هم است:
(I) یک حرکت افقی با سرعت ثابت
(II) یک حرکت شتابدار در راستای قائم که ناشی از شتاب ثقل زمین است.

 

مسیر حرکت پرتابی

در غیاب مقاومت هوا، مسیر پرتاب به شکل سهمی است.

 

معادلات حرکت پرتابی
حرکت در راستای افقی

 

حرکت در راستای قائم

 

ارتفاع نقطه اوج: ماکزیمم ارتفاعی که پرتاب به آن نقطه می رسد. (نقطه H)
زمان اوج: زمانی که پرتاب به بالاترین نقطه مسیرش می رسد.
زمان برد: زمانی که پرتاب به نقطه هم سطح نقطه پرتاب برسد.

 

 

 

محاسبه زمان اوج

محاسبه زمان برد

محاسبه برد

محاسبه ارتفاع اوج

معادله مسیر پرتابه

 

برد ماکزیمم به ازای زاویه پرتاب حاصل می شود.
برد افقی به ازای پرتاب و یکی است.

 

تمرین: از بام ساختمانی به ارتفاع m16 ، گلوله ای با سرعت اولیه m/s 21 تحت زاویه بالاتر از افق پرتاب می شود. کمیات زیر را تعیین کنید.
الف) زمان پرواز ب) برد افقی ج) حداکثر ارتفاع از زمین د) زاویه فرود به زمین و هـ) سرعت در ارتفاع m2 از سطح بام

 

حرکت دایره ای یکنواخت
از تشابه دو مثلث OPQ , ABC
شتاب مرکز گرا

 

تمرین: هواپیمایی در یک مسیر دایره ای افقی، شتاب مرکز گرای g5 پرواز می کند اگر سرعت این هواپیما 2 ماخ باشد (هر ماخ برابر است با سرعت صوت در هوا، یعنی m/s 340) ، شعاع دایره مسیر چقدر است؟

 

سرعت نسبی

اگر نسبت به s با سرعت ثابت v در امتداد محور x حرکت کند:
(تبدیل گالیله ای مختصات)

 

اصل نسبت گالیله:
شکل قوانین مکانیک در تمام چارچوبهای مرجع لخت یکسان است.

 

حرکت دایره ای یکنواخت

نکته: در حرکت دایره ای یکنواخت است.

 

 

 

فصل 5: دینامیک ذره (1)
قانون دوم نیوتن

تمرین: برای کشیدن اتومبیلی به جرم kg 1200 که در جاده یخزده ای از کار افتاده است، از دو طناب استفاده می کنیم. با اولی نیروی N را در جهت شمال شرقی و با دومی نیروی N را در جهت جنوب شرقی به اتومبیل وارد می کنیم. مجموع این دو نیرو چه شتابی به اتومبیل می دهد؟ اتومبیل را مثل ذره و اصطکاک را ناچیز بگیرید.

 

شکل برداری قانون دوم نیوتن

 

قانون گرانش عمومی

نیروی وزن
F=W

مقدار اندازه گیری شده g، به علت دوران زمین ، اندکی با فرق دارد.

 

قانون سوم نیوتن (قانون عمل و عکس العمل)
نیروی وارد بر A از B ، مقدارش مساوی و جهتش مخالف با نیرویی است که A بر B وارد می کند یعنی:
مثال: سیب زمینی را با همان نیرویی جذب می کند که زمین سیب را.

راهنمای حل مسائل دینامیک:
1- جسم مورد بحث را مشخص کنید.
2- نیروهای خارجی وارد بر جسم را ترسیم کنید.
3- یک چارچوب مرجع لخت انتخاب کنید. راحت تر است که یکی از محورها را در امتداد شتاب ذره بگیریم. (جهت شتاب را فرضی در نظر می گیرید اگر مقدار عددی آن منفی به دست آمد جهت آن را عوض کنید)
4- نیروها را در امتداد محورهای مختصات تجزیه کنید.
5- قانون دوم نیوتن را در شکل مؤلفه ای اش بنویسید.

6- در سرعت های ثابت و در حالت تعادل اجسام است.

 

تمرین: قاب عکسی به وزن N20 به وسیله دو رشته نخ آویزان است. اگر و باشد، کشش در هر یک از نخ ها چقدر است؟

 

وزن ظاهری
وزن ظاهری هر جسم، برایند نیروهایی است که از سطح نگهدارنده به آن جسم وارد می شوند.

 

الف) آسانسور با شتاب ثابت بالا می رود وزن واقعی > وزن ظاهری N>mg

 

ب) آسانسور با شتاب ثابت پایین می آید N<mg

 

شکل برداری قانون دوم نیوتن در هر دو حالت
(حالت الف)
(حالت ب)
تمرین: شخصی به جرم kg 60 سوار بر آسانسوری است که با سرعت ثابت بالا می رود. الف) وزن ظاهری این شخص هنگامی که حرکت آسانسور با شتاب ثابت کند می شود چقدر است؟ ب) بنا به قانون سوم نیوتن، عکس العمل نیروی وزن این شخص چقدر است و به چه جسمی وارد می شود؟

 

فصل ششم: دینامیک ذره (2)
نیروی اصطکاک
1- نیروی اصطکاک متناسب با نیرویی است که دو جسم را به هم می فشارد.
2- نیروی اصطکاک بستگی محسوسی به مساحت سطح تماس دو جسم ندارد.
3- نیروی اصطکاک (در سرعت های نسبتاً کم) مستقل از سرعت است.

 

انواع اصطکاک:
– جنبشی
– ایستایی
– جنبشی (لغزشی)

 

نیروی اصطکاک با حرکت نسبی دو سطحی که با هم در تماس اند مخالفت می کند.

اصطکاک ایستایی
مقدار متغیر است. بیشترین مقدار آن هنگامی است که جسم در آستانه حرکت قرار گیرد.

تغییر نیروی اصطکاک با نیروی اعمال شده
تمرین 1: جسمی به جرم kg 5 روی سطح افقی با نیروی که جهت آن بالای افق است کشیده می شود. اگر و باشد نیروی اصطکاک در هر یک از شرایط زیر چقدر است؟
الف) جسم ساکن است.
ب) جسم حرکت می کند.

 

تمرین 2: در شکل زیر نقطه ای به جرم روی قطعه دیگری به جرم قرار گرفته است. روی سطح بدون اصطکاکی است و نیروی افقی به آن وارد می شود. ضریب اصطکاک ایستایی میان دو جسم حداقل باید چقدر باشد تا روی بلغزد؟

 

دینامیک حرکت دایره ای
(شتاب مرکزگرا)
(نیروی مرکز گرا)
ذره ای که حرکت دایره ای یکنواخت دارد مدام با یک نیروی مرکزگرا از مسیر خط چین به طرف مرکز کشیده می شود، یعنی جهت سرعتش دائماً تغییر می کند و در نتیجه شتابدار است.

 

مدارهای ماهواره ای
جرم m حول جرم M حرکت دورانی دارد.

(ثابت جهانی گرانش) G
مداری v
(دوره تناوب مدار)
(قانون سوم کپلر)

 

تمرین: اتومبیلی به جرم kg 1000 در مسیری دایره ای به شعاع m10 که شیب عرضی آن (نسبت به افق) است حرکت می کند. جاده لغزنده است و ضریب اصطکاک ایستایی فقط 1/0 است. حداکثر سرعتی که این اتومبیل می تواند با آن به سلامت از این پیچ عبور کند چقدر است؟

 

فصل هفتم: کار و انرژی
کار نیروی ثابت

 

وقتی نیرو بر جابجایی عمود باشد، کار صفر است.
وقتی چند نیرو همزمان روی جسمی کار انجام می دهند، کار خالصی که روی جسم انجام می شود برابر با جمع جبری کار تک تک نیروهاست، یعنی
خالص W
. خالص = خالص W حرکت انتقالی

 

کار نیروی ثقل

کار نیروی وزن به مسیر بستگی ندارد.

 

کار نیروی متغیر در یک بعد
کار برابر با مساحت زیر نمودار است.

کاری که فنر انجام می دهد.
(قانون هوک)

 

کار در سه بعد

قضیه کار-انرژی

کار خالص کاری است که توسط برایند همه نیروهای وارد بر جسم انجام می شود.

 

توان
(توان متوسط)
(توان لحظه ای)

تمرین: نیروی افقی F به طور خیلی آهسته گلوله یک آونگ ساده را از وضعیت قائم تا وضعیتی که نخ آونگ به راستای قائم زاویه می سازد حرکت می دهد. اندازه این نیرو ضمن حرکت طوری تغییر می کند که گلوله در هر لحظه در حال تعادل است. کاری که نیروی F روی وزنه انجام می دهد چقدر است؟

 

فصل هشتم: پایستگی انرژی
انرژی پتانسیل
انرژی پتانسیل انرژی ای است که به وضعیت نسبی دو یا چند ذره ای که با یکدیگر برهم کنش دارند وابسته است.
به عبارت دیگر این انرژی به واسطه تغییر وضعیت یا موقعیت در جسم ذخیره می شود.

 

انرژی پتانسیل و کار خارجی
کار خارجی می تواند انرژی پتانسیل سیستم را تغییر دهد.
خارجی

 

نیروهای پایستار
کار نیروی پایستار مستقل از مسیر است و فقط به مکان های اولیه و نهایی بستگی دارد. مثل نیروی وزن، فنر و ….
کار نیروهای ناپایستار به مسیر حرکت بستگی دارد مثل اصطکاک و …

یعنی کار نیروی پایستار در هر مسیر بسته ای صفر است.

 

انرژی پتانسیل و نیروهای پایستار
انرژی پتانسیل را فقط برای نیروی پایستار می توان تعریف کرد.
( نیروی پایستار است)

پایستگی انرژی مکانیکی
ذره ای را در نظر بگیرید که فقط تحت تأثیر نیروهای پایستار است.

 

نکاتی درباره کاربرد اصل پایستگی انرژی مکانیکی در حل مسائل
1- در حالت کلی ممکن است بیش از یک ذره در انرژی جنبشی سیستم سهیم باشد، و امکان دارد بیش از یک نوع انرژی پتانسیل (گرانشی، فنر و …) در کار باشد.
2- اگر اصل پایستگی انرژی مکانیکی را به صورت به کار می برید، باید سطح مرجع پتانسیل (0=v) را مشخص کنید.
3- اگر از شکل استفاده می کنید، نیازی نیست که برای انرژی پتانسیل سطح مرجع در نظر بگیرید.

 

انرژی مکانیکی و نیروهای ناپایستار
کار نیروهای پایستار =
کار نیروهای ناپایستار =
کل W

 

نیروی پایستار و تابع انرژی پتانسیل

در یک بعد

نیروی پایستار از تابع اسکالر انرژی پتانسیل مشتق می شود.

 

پایستگی کلی انرژی
انرژی ممکن است از صورتی به صورت دیگر تبدیل شود، اما هرگز امکان ندارد خلق یا نابود شود. (قانون اول ترمودینامیک)
به بیان دیگر:
انجام کار در واقع به معنی انتقال انرژی از یک جسم به جسم دیگر است.

 

فصل نهم: تکانه خطی
تکانه خطی:
بیان دیگر قانون دوم نیوتن:

برای سیستم هایی با جرم ثابت و می شود که همان قانون دوم نیوتن است. (در حالت کلی تر)

 

پایستگی تکانه خطی
وقتی دو ذره با هم برخورد می کنند در حین برخورد به یکدیگر نیرو وارد می کنند.
= نیرویی که ذره 2 بر 1 وارد می کند.
= نیروی که ذره 1 بر 2 وارد می کند.

تغییر تکانه بر اثر برخورد:

برخورد
برخورد برهم کنش شدیدی است که در زمان کوتاهی بین دو جسم انجام می شود.

 

انواع برخورد:
– الاستیک (کشسان)= انرژی جنبشی بقا دارد.
– غیرالاستیک = انرژی جنبشی بقا ندارد
– کاملاً غیر الاستیک = انرژی جنبشی بقا ندارد و دو جسم بعد از برخورد با هم حرکت می کنند.

 

 

 

انواع برخورد پایستگی تکانه

پایستگی انرژی چنبشی

الاستیک
غیرالاستیک
کاملاً غیرالاستیک دارد
دارد
دارد دارد
دارد
دارد

 

راهنمای حل مسائل مربوط به پایستگی تکانه خطی
1- طرحی از سیستم بکشید و در آن جهت همه سرعت ها را قبل و بعد از برخورد رسم کنید و محورهای مختصات را انتخاب کنید.
2- تکانه یک کمیت برداری است. باید قانون پایستگی را برای هر مؤلفه جداگانه بنویسید. ولی انرژی جنبشی یک کمیت اسکالر است.
3- علامت سرعت ها در معادلات مؤلفه ای، باید با جهت هایی که در طرح برخورد برای سرعت ها مشخص کرده اید سازگار باشد. سرعت مجهول به صورت نوشته می شود و علامت های درست و از حل معادلات معلوم خواهد شد.

 

 

 

صورت مؤلفه های بقای تکانه

تمرین: از یـک تفنــگ به جرم kg 24/3 گــلوله ای به جرم g 7/11 با سرعت m/s 800 شلیک می شود.
الف) تفنگ با چه سرعتی پس می زند؟
ب) انرژی های چنبشی گلوله و تفنگ چه نسبتی با هم دارند؟

 

آونگ بالستیک، برای تعیین سرعت گلوله

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 24   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله توسعه اجتماعی در کشور ایران

خلاصه :
كشور ما، رشد جمعيت نزديك به 2 درصد، دركمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعيت خود خواهد بود. تمركز در شهرهاي بزرگ نظير تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبريز حدود 1334300 نفر به حدود بالايي رسيده است و افزايش تراكم در آنها توصيه نمي شود. علاوه بر اين محدود بودن امكان گسترش افقي شهرها از يك سو و پر هزينه بودن گسترش عمودي آنها از سوي ديگر، سبب مي شود كه ساخت شهرهاي جديد بعنوان يكي از راه حل هاي مطلوب مطرح گردد. و نيز به همين دليل توسعه شهرهاي كوچك و متوسط وساخت شهرهاي جديد به صورت يك ضرورت درآمده است.
شهرهاي جديد مي توانند بصورت حومه هاي تازه شهرهاي كوچك ومتوسط و يا درمكان هاي دورتري از قطب هاي تمركز جمعيتي و يا مگاپوليس ساخته شوند.
واژه هاي كليدي: سرزمين آرايي-انرژي –بهينه سازي- كلان شهر

مقدمه
توسعه اجتماعي جوامع برگرفته از برنامه ريزي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است واين برنامه ريزي عموما براساس مطالعاتي انجام مي گيرد كه بر روند تحول جامعه اي خاص در يك دوره مشخص صورت يافته باشد وبا استفاده از روش مدل سازي و فرا افكني تلاش مي شود. آينده نگري هاي لازم جهت تدوين آمايش سرزمين كه از حدود سال هاي دهه 50 ميلادي ابتدا در كشورهاي اروپايي و با فاصله كمي در خط مشي ها وسياست ها وراهكارهاي اقتصادي- اجتماعي براي توسعه شهرها وايجاد شهرها جديد يافته شوند. به ويژه به اين نكته تاكيد ميشد كه در ايجاد شهرهاي جديد بر مجموعه اي از معيارهاي اقليمي، اقتصادي- اجتماعي و فني بهترين مكانيابي انجام گيرد.
درنهايت هدف غايي برنامه ريزي آن است كه با بازنگري به پيشينه تاريخي از يك سو آينده قابل تصور از سوي ديگر، مهمترين شاخص ها و راه كارها براي بهينه سازي مصرف انرژي در ساخت شهرهاي جديد و يا توسعه شهرهاي كوچك ومتوسط و بازسازي شهرهاي بزرگ ارائه گردد.
مطالعات مربوط به برنامه ريزي و آمايش سرزمين از ابتدا دهه 50 ميلادي در كشورهاي اروپايي كه در طول جنگ جهاني دوم به شدت تخريب شده بودند آغاز شد.
در كشور ما سابقه طرح هاي كالبدي تحت عناويني چون عمران كشوري و آمايش فضاي اقتصادي و … از نيمه دهه 1350 ابتدا بر عهده سازمان برنامه و بودجه وسپس بر عهده وزارت آباداني ومسكن وبعد وزارت مسكن و شهرسازي گذاشته شد.
در اين برنامه ها نيز اهداف اصلي عبارتند از تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت پذير آينده تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي كنوني وآتي مكانيابي براي شهرك هاي صنعتي، تعيين كاربري هاي گوناگون براي فعاليت هاي كشاورزي، صنعتي، جهانگردي و سرانجام تعيين سياست ها وخط مشي ها و ضوابط لازم براي هدايت وكنترل شهرنشيني.
اين طرح ها تا به امروز ادامه يافته و در حال حاضر اهداف جديدتري چون بهينه سازي الگوي توزيع فعاليت هاي انساني وبهينه سازي فضاي شهري و پرسپكتيو شهري و باغ شهرهاي مدرن در كليه فضاها اعم از شهر، روستا و شبكه هاي ارتباط و همچنين توجه بيشتر به حفاظت از محيط زيست و توجه به پيامدهاي كالبدي سوانح طبيعي. در دستور كار آنها قرار گرفته اند.
در مورد شهرهاي جديد مطالعاتي نيز در قالب پروژه هاي تحقيقاتي مهندسين مشاور( ايتك، شارستان و…) در سال 1371 وهمچنين سمينارهايي در وزارت مسكن و شهرسازي، به بررسي مفهوم شهر جديد و تجربه كشورهاي گوناگون در اين زمينه اختصاص داشته است. اما در اين مطالعات كمتر توجهي به موضوع مديريت مصرف انرژي شده است.
با توجه به پيش بيني افزايش جمعيت كشور در افق سال 1400 تا حدود 100 ميليون نفر وا فزايش شهرهاي كشور به بالاي 1000 شهر كه براي آن نياز به آمايش چيزي بيش از 700 هزار هكتار زمين شهري جديد وجود دارد بررسي راه كارهاي مناسب در طراحي وآماده سازي شهرهاي جديد امري ضروري شمرده ميشود.
تمركز وپراكنش شهري
ديناميسم اساسي جديدي كه بر پيش زمينه توسعه شهري قرار ميگيرد و تا اندازه زيادي تعيين كننده آن است از عملكرد همزمان 3 پارامتر محيط زيست، روابط اجتماعي و روابط اقتصادي /تكنولوژيك است ديناميسم تمركز زدايي است.
توسعه به همراه خود سبب رشد مصرف انرژي مي شود. شاخص مصرف سرانه انرژي امروزه يكي از شاخص هاي معتبر براي اندازه گيري توسعه است با اين حال توسعه مناسب يعني يافتن تمركز مناسب خود را بصورت كاهش ويژه يا شدت انرژي مصرف شده براي هر واحد محصول نشان ميدهد.
در نخستين پارامتر بايد به اين نكته توجه داشتكه اصل توسعه پايدار حكم مي كند كه توسعه يك نسل نبايد به بهاي هزينه هاي جبران ناپذير براي نسل هاي آتي انجام گيرد. از اين نظر دو اصل اساسي مطرح هستند، نخست جلوگيري از اتلاف منابع زيستي از طريق استفاده مناسب از آنها و دوم جلوگيري از تخريب و آلوده سازي محيط زيست. تمركز هاي جمعيتي منبع آلايندگي محيط زيست هستند، اما نكته مهم در اين زمينه آن است كه اين تمركز ها در عين حال امكان كنترل آلودگي را نيز فراهم ميكنند و از پراكنده شدن منابع آلاينده جلوگيري مي نمايند.
دومين پارامتر الزام اجتماعي افراد به تمركز يافتن در شهرهاست. رشد جمعيتي و افزيش تراكم سبب آن مي گردد كه تقسيم وظايف اجتماعي هر چه بيشتر افزايش يافته و جامعه شكل پيچيده تر و بافت متراكم تري بيابد. در اين بافت اجتماعي پيچيده نابرابريهاي اجتماعي ناشي از افزايش ثروت بيشتر شده وپتانسيل تنش هاي اجتماعي نيز بالا مي رود. و نيز تمركز جهت سازماندهي اجتماعي و ايجادنظم اجتماعي مي باشد.
سومين پرامتر، الزام اقتصادي/ تكنولوژيك افراد به زندگي شهري است. رفاه اجتماعي امروزه به بهاي افزايش امكانات تكنولوژيك بوجود مي آيد. كه خود وابسته اي از مصرف منابع بويژه منابع انرژي هستند.
اين امكانات عمدتا در آماده سازي زمين وايجاد كاربرهاي خاص بوجود مي آيند اما هزينه هاي آن بسيار سنگين بوده و تنها در شكل تمركز يافته توجيه اقتصادي مي يابند.
به طور كلي اين سه پارامتر گسترش افقي شهرها (پراكندگي جغرافيايي) را محدود مي كند و هزينه گسترش آنها را در هر سه جنبه فوق چنان بالا مي برد كه نه دولت و نه بخش خصوصي قادر به تامين هزينه آن نيست و اگر شاهد پديد آمدن كلان شهرها هستيم بايد به اين نكته توجه كنيم كه رشد اين شهرها اغلب به صورت برنامه ريزي نشده و بزرگ سري بوده و همه آنها منشا مشكلات بسيار بزرگي هستند كه به دليل كنارهم قرار گرفتن اقشار وموقعيت هاي بسيار نابرابر به وجود آمده اند.
محدوديت گسترش افقي طبعا سبب مرتفع شدن شهرها مي شود كه افزايش شمار ساختمان هاي بزرگ مرتفع در كشورهاي توسعه يافته وگذار تدريجي از خانه نشيني به آپارتمان نشيني در اغلب كشورهي در حال توسعه در طول چند دهه اخير نمونه بارز آن است. با اين همه بايد توجه داشته كه الزمات اجتماعي، اقتصادي و تكنولوژيك، رشد ساختمان هاي شهري را در محور عمودي نيز محدود مي كند.
در اغلب كشورها درابتدا تا ارتفاع 4 تا 5 طبقه صورت گرفت كه نياز به تجهيزات بالا بر و هزينه‌اي ناشي از آن وجود نداشت. در مرحله بعد ارتفاع تا سطح 12 طبق بالا رفت. در اين حالت نيز دليل عمده آن بوده كه هزينه‌هاي ساخت وبويژه هزينه اي تأسيساتي از اين سطح به بالا حدود 30 درصد افزايش مي ‌يافتند. از اين رو تنها در شرايط كمبود و گراني بسيار زياد زمين، چنين ساختمان‌هايي مقرون به صرفه بودند.
محدوديت گسترش افقي و عمودي ساختمان،‌منجر به آن مي گردد كه در هر شهر موجود و يا در طراحي شهرهاي جديدبتوان با مطالعات در 3 جنبه فوق‌الذكر به حدودي از بهينه رسيد.
زماني كه گسترش در دو محور محدود شده باشد ادامه توسعه تنها از طريق تراكم هر چه بيشتر بافت و افزايش كاربردهاي زمين و چندگانه شدن كاركردها در تقسيم بندي شهري امكان پذير است كه آن امر خود نياز به تكنولوژي پيشرفته اي داردكه به شدت بر تمركز مي افزايد.
تغيير تكنولوژي تأثير مستقيم بر مصرف انرژي دارد. كه مهمترين تأثير آن در حمل و نقل درون شهري و برون شهري است. بدين معني كه افرد برا انجام كارهي گوناگون از جمله كار، خريد يا فروش كالاها و خدمات، ايجاد ارتباط با يكديگر و غيره نياز بسيار كمتري به جابجايي فيزيكي خواهند داشت. وكليه اين تبادلات مي تواند بر روي شبكه رايانه اي انجام بگيرند. اين امر تأثير مستقيم بر حمل و نقل خواهد داشت به صورتي كه در طراحي شهرهاي جديد و در تجديد نظر در ساختار شهرهاي قديمي بايد كاهش نسبي اين گروه از حركات جابجايي پيش بيني شده و براي آن برنامه ريزي شود در صورت برنامه ريزي مناسب، مي توان افزايش مطلق جابجايي ها به دليل افزايش جمعيت شهري و نيز توليد سفرهاي درون شهري را با استفاده از امكانات رايانه اي خنثي كرد و از افزايش حجم بي رويه شهرها و ترافيك شهري جلوگيري نمود.
مديريت مصرف انرژي و شهرگرايي
برنامه مديريت انرژي را در برنامه ريزي كلان ميتوان در چهار مرحله گوناگون مورد بررسي قرارداد كه عبارتند از:
مكانيابي توسعه شهرهاي موجود و ايجاد شهرهاي جديد
طراحي در سطح كلان
طراحي در سطح خرد يا معماري
تعمير و نوسازي
در برنامه ريزي مكان يابي چندين گروه از ملاحظات مورد توجه قرار مي گيرند. نخست ملاحظات مسائل زيست محيطي، حفظ توازن زيستي اكوسيستم ها و جلوگيري از افزايش آلودگي در محيط مهم ترين موارد در مكان يابي هستند. ملاحظات اقليمي از جمله توانايي ها و قابليت هاي خاك و هوا وجود منابع طبيعي ضروري بويژه منابع آب از ديگر الزامات در يافتن مكان مناسب براي توسعه شهري هستند.
در بعد ديگر، ملاحظات اقتصادي و تكنولوژيك مي باشد كه امكان پذيري و اقتصادي بودن نسبت هزينه/درآمد را در برنامه توسعه شامل مي شوند. در اين ميان مسأله توانايي جذب سرمايه و مسأله وجود زير ساخت هاي ضروري بويژه امكانات حمل و نقل بايد مطرح شود.
سرانجام موضوع زمينه هاي فرهنگي و جتماعي كه به تناسب نوع توسعه مربوط مي‌شود. مسائلي همچون ميزان دسترسي به نيروي انساني نيز در مكانيابي توسعه شهري بايد مد نظر قرار بگيرد. موضوع انرژي در اين ميان تا كنون جاي اندكي داشته است. در اين زمينه آنچه در برنامه هاي مكانيابي مورد توجه است. بيشتر به مكانيابي شهرك هاي صنعتي، كه وجود انرژي شرط اصلي براي برپايي آنها شمرده مي شود. با اين وجود در مكانيابي معمولاً بيشتر بر موضوع دسترسي به انرژي تأكيد شده است و آن هم بيشتر در مواردي كه مواد انرژي زا به عنوان مواد اوليه مورد استفاده قرار مي گيرند و كمتر توجهي به موضوع مديريت انرژي شده است.
بايد توجه داشت كه در پي سرمايه گذاري هاي كلان نيروگاهي در دو دهه اخير و وجود شبكه سراسري توزيع برق، در كنار امكانات دسترسي به سوخت هاي ارزان بودن هزينه حمل و نقل به دليل وجود يارانه هاي انرژي، متأسفانه اغلب سبب شده اند كه مديريت انرژي نقش چنداني در برنامه ريزي مكانيابي نداشته باشد.
اما با تغيير رويكردي كه امروزه به دنبال عدم تعادل و ثبات قيمت هاي جهاني سوخت در كشور ما پيدا شده است، مي توان معيار امكان بالقوه انجام پروژه هاي بهينه سازي و مديريت انرژي را نيز به عنوان يكي از معيارهاي اصلي مكانيابي مطرح نمود/
از سوي ديگر در مكانيابي شهرهاي جديد و يا جهت يابي توسعه شهرهاي موجود اغلب كمتر توجهي به نقاط استقرار تاريخي مي شود. در حالي كه انتخاب محل شهرها به دليل اقليم نامساعد ايران در طول تاريخ عمدتاً با ديدگاهي زيست محيطي به مفهوم ايجاد شرايطي مساعد در برابر شرايط نامساعد اقليمي انجام گرفته است. شهرها در نقاطي قرار مي گرفتند كه طبيعت به دلايل مختلف كمترين قدرت را در آسيب رساندن به آنها داشته باشد. از اين رو استفاده از امكانات انسان شناسي تاريخي براي مكانيابي ها با توجه به اين نكته مي تواند مفيد باشد.
«طراحي شهري و اقليم گرايي مصرف انرژي»
در طراحي كلان بر 5 گروه از مسائل تأكيد مي شود
مسائل حمل و نقل- مسائل بهداشتي و رفاهي- مسائل اقتصادي، اجتماعي- مسائل زيباشناسي- مسائل فرهنگي، وجود نارسايي در هر يك از اين موارد، سبب ناهماهنگي و اختلال در ساير موارد خواهد شد. برنامه ريزي شهري در اين موارد بايد بصورتي تفكيك شده در شهرهاي موجود و شهرهاي جديد انجام بگيرد.
در شهرهاي موجود نيز دو گروه بايد از يكديگر تميز داده شوند كلان شهرها از يكسو و شهرهاي كوچك و متوسط از سوي ديگر. در مورد شهرهاي كلان و مگاپوليس بايد توجه داشت كه آنها مراكز انرژي بر بسيار بزرگ و زيان باري هستند كه گاه تأمين نيازهاي انرژي آنها به بهاي محروم كردن مناطق ديگر تمام مي شود اين نكته را درباره منابع آب در كشور ما بارها شاهد بوده ايم.
شايد مهمترين مواردي كه در اينگونه شهرها بر مصرف انرژي تأثير مي گذارد كاركردي شدن و تفكيك حوزه هاي درون شهري يا بعبارت ديگر فاصله گرفتن هرچه بيشتر حوزه هاي مسكوني حرفه اي، اداري، خدماتي و سرانجام تفريحي از يكديگر است كه سبب افزايش سرسام آور كاربري هاي زمين شده و با تأثير سويي كه بر قيمت زمين دارد جدا شدن و فاصله گرفتن حوزه ها از يكديگر را هرچه بيشتر تقويت مي كند.
نتيجه روشن است: افزايش فزاينده تعداد و طول زماني و جغرافيايي سفرهاي شهري كه به همان ميزان بر مصرف انرژي و بر ميزان آلودگي محيط زيست مي افزايد. زماني كه اين شهرها بافت هاي صنعتي قديمي را نيز به دليل گسترش افقي بي رويه درون خود بكشند به شرايطي فاجعه باز نظير آنچه امروز در مكزيكوسيتي شاهدش هستيم نزديك مي شويم. در شهرهاي بزرگ علاوه بر مشكلات تأمين انرژي مشكلات، نظارت اجتماعي و بروز پاتولوژي اجتماعي و افزايش فقر اجتماعي و در نتيجه زاغه نشيني بوجود مي‌آيد.
در چنين شهرهايي آنچه در زمينه مديريت انرژي قابل انجام است پيش از هر چيزي، نوعي تمركز زدايي دروني است. به اين معني كه تا حد ممكن از طريق سياست گذاريهاي حساب شده و دخالت دولت يا شهرداري ها در تعيين كاربري هاي زمين، فاصله حوزه ها از يكديگر كاهش يافته و تفكيك مطلق آنها از يكديگر جاي خود را به تلفيق نسبي آنها در قالب ناحيه هاي شهري بدهد. به نحوي كه هر ناحيه داراي نوعي بافت زنده و چند كاركردي باشد تا به اين ترتيب بتوان تعداد و طول زماني/ مكاني سفرها را به حداقل ممكن رساند.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  32  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله میرزا فتحعلی آخوند زاده پیشگامان نقد ادبی نوین در ایران

 

 

آخوند زاده
نقد ادبی نوین در ایران، در اواخر دوران حکومت سلسله قاجار ( اوایل سده سیزده خورشیدی) به وجود آمد، و ریشه اصلی پیدایش آن ، گذشته از ضرورت های زمانه و تحولات اجتماعی در آستانه انقلاب مشروطیت، آشنایی با مبادی فرهنگ و تمدن و ادبیات و علوم ادبی اروپایی، از جمله نقد ادبی اروپایی بود، و این آشنایی در قشر روشنفکر و تحصیل کرده ایرانی، که اغلب دانش آموختگان مکتب های آموزش و پرورش اروپا بودند، باعث بروز و پیدایش یک رشته نظریات و افکار نوگرایانه مترقی و پیشرو شد که ادبیات نوین و نقد ادبی نوین را در ایران روزگار خود به وجود آورد. دو تن از نخستین پیشگامان نقد ادبی نوین در ایران آن روزگار، میرزا فتحعلی آخوند زاده ( 1257- 1190 خورشیدی) و میرزا آقا خان کرمانی ( 1276- 1232 خورشیدی) بودند. این نوشته به بیان آراء و نظریات میرزا فتحعلی آخوند زاده در زمینه نقد و نقد ادبی اختصاص دارد، و بررسی نظرات میرزا آقاخان کرمانی را به نوشته ای دیگر موکول می کنم.
میرزا فتحعلی آخوند زاده محقق و منتقدی برجسته، پژوهشگری مستعد، نویسنده و شاعری تواناست و آثار منثور و منظوم فراوانی از او در عرصه های داستان، نمایش، بررسی اجتماعی، نقد ادبی، اقتصاد و جامعه شناسی، زبان شناسی، و دیگر زمینه ها به یادگار مانده است . برخی از صاحب نظران تاریخ داستان نویسی معاصر ایران، داستان ” حکایت یوسف شاه ” او را نخستین رمان ادبیات معاصر ایران و تمثیلات او را نخستین متن های نمایشی این سرزمین دانسته اند. او از نخستین آغازگران و پیشگامان نقد ادبی نوین ایران در دو سده اخیر است.
میرزا فتحعلی آخوند زاده در خانواده ای بازرگان، به دنیا آمد. نیاکان او از اهالی رشت بودند و جدش از رشت به آذربایجان آمده و در آن جا اقامت گزیده بود. در کودکی ، مادرش از پدرش جدا شد و میرزا فتحعلی همراه مادرش به نزد عموی مادرش- آخوند علی اصغر – که در محال مشکین اردبیل، زندگانی می کرد، آمد، و نزد عموی مادرش در قریه هوراند از دهات قراداغ ساکن شد و نام فامیلی آخوند زاده در همین رابطه و به خاطر عمویش بر روی او گذاشته شد و همه او را به نام میرزا فتحعلی آخوند زاده یا آخوندوف شناختند.. بعد از یک سال آخوند حاجی علی اصغر به تعلیم و تربیت او شروع کرد و نخست، قرآن، و پس از اتمام آن، برخی از کتاب های ساده و آموزشی فارسی و عربی را به او آموخت. مدتی بعد، همراه خانواده اش به شهر گنجه سفر کرد و در آنجا اقامت گزید و در این شهر، نزد میرزا شفیع گنجوی تربیت ادبی یافت و مشق خط نستعلیق و تحصیل علم و معرفت کرد.
مدت یک سال در شهر نخو، در ولایت شکی قفقاز، در مکتبی، زبان روسی یاد گرفت و سپس همراه خانواده اش به تفلیس رفت، و به خواهش پدرخوانده اش، در دفترخانه سردار روس- بارون روزین- به عنوان مترجم زبان های شرقی استخدام و مشغول خدمت شد و مدتی بعد صاحب نشان “کولونیلی” گردید. در این مدت شش تمثیل یا نمایش نامه ( قامیدیا= کمدی) به زبان ترکی تصنیف کرد و عرضه نمود که با استقبال وسیعی روبرو شد و پس از آن حکایت یوسف شاه را به زبان ترکی نوشت که این نیز با استقبال چشمگیر عمومی مواجه گردید. خود میرزا فتحعلی آخوند زاده در این باره چنین نوشته است:
” شش قامیدیا یعنی تمثیل در زبان ترکی آذربایجانی تالیف کردم و معروضش داشت. مورد تحسین زیاد و مشمول انعامات وافره آمدم. تمثیلاتم را در تیاتر تفلیس، که احداث کرده این امیر فیاض است، در آوردند. از حضار مجلس تیاتر آفرین ها و تعریف ها شنیدم. بعد از آن حکایت یوسف شاه را باز در زبان ترکی تصنیف کردم. این هفت تصنیف به زبان روسی ترجمه شده ، به چاپ رسیده است و در خصوص آن ها تعریف نامه ها در ژورنال های پطربورغ و برلین آمده است.”
این شش نمایش همان ها هستند که میرزا محمد جعفر قرچه داغی – همراه داستان ” حکایت یوسف شاه سراج” به فارسی ترجمه کرده است و عبارتند از : وزیر خان لنکران – خرس قولدورباسان( دزد افکن) – مرد خسیس – وکلاء مرافعه – موسی ژوردان – ملا ابراهیم خلیل کیمیا گر.
تمثیلات آخوند زاده با آثار مولیر و گوگول مقایسه شده و از نظر ارزش ادبی و جنبه های انتقادی- اجتماعی، از کمدی های مشهور این دو کمدی نویس بزرگ عرصه نمایش چیزی کم ندارد.
در سال1857، آخوند زاده جزوه ای در باره تغییر الفبای زبان اسلامی- فارسی تهیه کرد و دلایل وجوب تغییر آن را در این جزوه تشریح کرد. با مساعدت غراندوف میخائیل ( امپراطور زاده افخم) روانه اسلامبول شد و جزوه را به صدراعظم عثمانی، فواد پاشا، ارائه و تقدیم کرد. تمثیلات و حکایت یوسف شاه را نیز تقدیم نمود . به امر صدراعظم عثمانی، دانشمندان و زبان شناسان آن دیار مطالب و استدلال ها و پیشنهاد های جزوه را مطالعه و بررسی، از هر نظر مقبول و معقول یافتند و آخوندزاده را تشویق و تحسین کردند. و دولت عثمانی به او نشان مجیدیه و فرمان تحسین داد، ولی مجوز اجرای آن را صادر نکردند، و اجرای آن را باعث ایجاد دشواری های تازه و آشفتگی دانستند. ناچار میرزا فتحعلی آخوند زاده ، دست از پا دراز تر ” بی نیل مرام” به تفلیس بر گشت.
پس از بازگشت به تفلیس، جزوه ای دیگر در باره تغییر رسم الخط اسلامی- فارسی تهیه کرد و به تهران فرستاد که در تهران نیز به آن توجهی نکردند و ترتیب اثر ندادند. بار دیگر جزوه ای در همین زمینه همراه با نقدی خیالی و فرضی از یکی از دانشمندان عثمانی بر آن تهیه کرد و برای صدراعظم عثمانی ، عالی پاشا فرستاد که این هم بی نتیجه ماند. پس از نومید شدن از این جزوه و ایجاد تغییر در الفبای فارسی ، منظومه ای تهیه کرد و گزارش فعالیت هایش در این زمینه را به نظم در می آورد. این منظومه چنین آغاز می شود:
باندوه و حسرت مرا روزگار
سرآمد درین دیر ناپایدار
به بسیار تدبیرها چنگ زن
همی بودم از فرط حب وطن
نبخشید سعیم ولی حاصلی
ندیدم در این عصر صاحب دلی

 

پس از آن نقدی بر ملحقات روضه الصفا ی خواند میر – نوشته رضا قلی خان هدایت- و نقدی بر قصیده ای از سروش اصفهانی متخلص به شمس الشعرا مکتوب کرد و مکتوبات را برای آشنایان خود در تهران ارسال کرد. و به دنبال آن رساله ” کمال الدوله” را تصنیف کرد.
پس از آن آخوند زاده هم چنان تا پایان عمر به نوشتن مقالات و به ویژه نقدهایش ادامه داد. از جمله می توان به نقد های او بر رساله ” یک کلمه” ، نمایش نامه های میرزا آقا تبریزی، و “درباره ملای رومی و تصنیف او” اشاره کرد. آخوند زاده شعر نیز می سرود و با تخلص صبوحی شعر فارسی می سرود. از او یازده قطعه شعر فارسی و چهارده قطعه شعر ترکی به جا مانده است. از جمله قصیده ای در رثای پوشکین، پس از کشته شدن این شاعر بزرگ روس و جهان، سرود و” نخستین فریاد آزادی خواهی خود را در برابر زشت کاری و خون آشامی سررشته داران وقت بلند کرد”. قصیده ” مرگ پوشکین” را مارلینسکی به روسی برگرداند و در روزنامه ” روسکایا استارینا” ،چاپ پطرزبورگ، منتشر کرد.این قصیده چنین آغاز می شود:
نداده دیده به خواب و نشسته در شب تار
بگفتمی به دل ای کان گوهر اسرار
چه شد که بلبل گلزلرت از نوا مانده؟
چه شد که طوطی نطقت نمی کند گفتار؟
آخوند زاده در سال 1257 خورشیدی، در سن شصت و هفت سالگی ، وفات یافت. شرح کامل و جامع زندگی میرزا فتحعلی آخوند زاده را می توانید در منابع زیر بخوانید:
یک – بیاغرافیا – زندگینامه آخوند زاده به قلم خودش در سن شصت سالگی
دو- اندیشه های میرزا فتحعلی آخوند زاده- پژوهش از دکتر فریدون آدمیت
سه- جلد اول از صبا تا نیما – تالیف یحیی دولت آیادی
” آخوند زاده در تمام عمر اوقات فراغت را به مطالعه در ادبیات و فلسفه و علوم سیاسی و اقتصادی گذرانده، در نوشته های خود به خصوص از گوگول و رادیشچف و پوشکین متاثر شده و از نظر مسائل اجتماعی پیرو عقاید بلینسکی، چرنیشفسکی و دابرولیوبف بوده است. کوشش های مداوم وی در باره حقوق و آزادی زنان و نشر فرهنگ و دانش و تغییر الفبای اسلامی و برانداختن پندارهای پوچ و تعصب های غلط، تاثیرات عمده ای در پیشرفت ملت های خاور نزدیک داشته است.”
” این مرد آزادی خواه و مبارز، که در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری با قدرت و جسارت فوق العاده ای بر ضد ظلم و بیداد گری دست به قلم برده، نخستین کسی است که رئالیسم کامل را در ادبیات آذربایجان به وجود آورده و مانند گ.گ.ل در ادبیات روس و مولیر در ادبیات فرانسه، رهبری و آموزگاری کمدی نویسان آذربایجان را به عهده گرفته است و هم در سایه تربیت و تاثیر نوشته های اوست که بعدها ارباب قلم و درام نویسان بزرگی ماندد بیگ وزیراوف، عبدالرحیم حقویردوف و میرزا جلیل محمد قلی زاده پدید آمده و در ایران کسانی مانند میرزا ملکم خان به تقلید او دست به نمایش نامه نویسی زده اند.”
” برنامه ادبی آخوند زاده جنبه اصلاحی و انقلابی دارد و هدف ان به وجود آوردن یک اسلوب ساده و صمیمی، پیوند دادن هنر با زندگی و اندرزگویی از راه طنز و طیبت و انتقاد است تا مردم از ” خوبی ها” بهره یابند و به ” صفات نیک” آراسته شوند. مساله رئالیسم انتقادی و فکاهی در هنر اخودن زاده یکی از مسائل مهم و درجه اول است و چنان که خود می گوید وضع موجود او را واداشته است که دست به قلم فکاهی ببرد. به عقیده او در روزگاری که ” مردم به کارهای ناپسند خو گرفته اند” و ظلم و ستم و واپس ماندگی و موهومات همه جا حکم فرما است، برای قطع ریشه فساد و تباهی بهتر از انتقاد حربه ای نیست و برای پرورش دادن معنویات مردم و ایجاد حس امیدواری و نیک بختی بالاتر از ادبیات فکاهی وسیله ای وجود ندارد و در جایی که به هر سو می نگری و به هر چه دست می زنی آلوده و فاسد است، پا به پا کردن و پرده کشیدن و نرمش و سازش هرگز جایز نیست.” ( از صبا تا نیما – جلد اول)

 

مهم ترین آثار ادبی به جا مانده از میرزا فتحعلی آخوند زاده عبارتند از:
حکایت یوسف شاه سراج ( ستارگان فریب خورده) – تمثیلات( شامل شش نمایشنامه) – سه مکتوب شاهزاده هندی کمال الدوله به شاهزاده ایرانی جلال الدوله و جواب این به آن – رساله ایراد( در انتقاد از ملحقات تاریخ روضه الصفا، تالیف رضا قلی خان هدایت – و شرحی در انتقاد از شکل و مضمون یکی از قصاید شمس الشعرا، سروش اصفهانی)- تلقین نامه عربی- ملای رومی و مثنوی او – پاسخ به فیلسوف هیوم، عقیده جان استوارت میل در باره آزادی – یادداشت های انتقادی – درباره کاتب چلبی -وضع اردوی ترکیه در نزدیکی بغداد در سال 1618 – و …
اما بعد از این مقدمه نسبتاً مفصل می پردازیم به مهم ترین نظریات آخوند زاده در باره نقد به طور کلی و نقد ادبی به طور خاص . این نظرات که او خود آن ها را ” قریتقا” یا “قریتکا” و گاه ” کریتکا” نامیده است، در برخی از مکتوبات آخوند زاده مطرح شده است و او در این مکتوبات نظریات انتقادی خود را در باره نثر، شعر و نمایشنامه گرد آورده است. مهم ترین این مکتوبات و مقالات عبارتند از : فن کریتکا – درباره نظم و نثر – اصول نگارش- درباره ملای رومی و تصنیف او – کریتکا – فهرست کتاب – سواد جواب میرزا فتحعلی.
البته عنوان این نوشته ها همگی از خود آخوند زاده نیست و برخی از آن ها نیز مقالات کاملی نیستند که خود آخوندزاده نوشته باشد، بلکه از اینجا و آنجا و از میان نوشته های او گردآوری شده و به صورت مقاله جداگانه در آمده است و بر روی برخی از این نوشته ها هم توسط محققان بعدی عنوان گذاشته شده است. اینک می پردازم به برخی از نظریات آخوند زاده در باره نقد ادبی و فن کریتکا:
آخوند زاده در مقاله ” فن کریتکا”، به توضیح فن نقد و کریتکا و تفاوت های آن با نصیحت و موعظه می پردازد و بحت مبسطی در اهمیت فن کریتکا و بی ثمری موعظه و نصیحت می کند. این مکتوب البته ارتباط مستقیمی به نقد ادبی ندارد، بلکه به طور کلی در باره فن انتقاد و نقد استهزا آمیز در زمینه مفاسد فردی و اجتماعی و نقاط ضعف انسان و کاستی ها و عیب ها و نقص هایش می پردازد. آخوند زاده در تشریح فن نقد چنین می نویسد:
” کریتکا بی عیب گیری و بی سرزنش و بی استهزا و بی تمسخر نوشته نمی شود. مکتوبات کمال الدوله کریتکا است،مواعظ و نصایح نیست. حقی که نه به رسم کریتکا،بلکه به رسم موعظه و نصیحت و مشفقانه و پدرانه نوشته شود در طبایع بشریه بعد از عادت انسان به بدکاری هرگز تاثیر نخواهد داشت بلکه طبیعت بشریه همیشه از خواندن و شنیدن مواعظ و نصایح تنفر دارد. اما طبایع به خواندن کریتکا حریص است.”
آخوند زاده بر این باور است که هیچ چیز بهتر و موثر تر از کریتکا و استهزا و تمسخر قبایح و ذمایم را از طبیعت بشری قلع و قمع نمی کند و در نهایت برای تربیت ملت و اصلاح و تهذیب اخلاق همکیشان و برای نظم دولت و انفاذ اوامر و نواهی ، سودمند تر از کریتکا و نقد وسیله ای نیست.
او می نویسد: ” اگر نصایح و مواعظ موثر می شد گلستان و بوستان شیخ سعدی رحمت الله من اوله الی آخره وعظ و نصیحت است. پس چرا اهل ایران در مدت ششصد سال هرگز ملتفت مواعظ و نصایح او نمی باشند؟” سراسر این مکتوب که خطاب به میرزا محمد جعفر قرچه داغی – مترجم تمثیلات آخوند زاده نوشته شده، اختصاص دارد بر دلایل برتری و مزیت فن کریتکا بر نصیحت و موعظه و تفاوت های اساسی این دو فن.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  22  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله فرار از مدرسه و راه درمان آن

 

 

فرار از مدرسه بیشتر در نوجوانان مبتلا به اختلالات روانی، سایكوپات ها، حالات اضطراب و نظایر آن دیده می شود. در این حالت نوجوان ازمدرسه فرار می كند و به منزل نمی رود. پدر و مادر از غیبت فرزند از مدرسه اطلاعی ندارند، یعنی در حقیقت نوجوان از مدرسه و منزل هر دو فرار می كند.
ترس از مدرسه را باید با فرار از مدرسه فرق گذاشت. فرار از مدرسه بیشتر در نوجوانان مبتلا به اختلالات روانی، سایكوپات ها، حالات اضطراب و نظایر آن دیده می شود. در این حالت نوجوان ازمدرسه فرار می كند و به منزل نمی رود. پدر و مادر از غیبت فرزند از مدرسه اطلاعی ندارند، یعنی در حقیقت نوجوان از مدرسه و منزل هر دو فرار می كند.
این كودكان با این عمل مقررات مدرسه را زیرپا می گذارند و از قوانین متداول اجتماعی تحصیلی و خانوادگی پیروی نمی كنند. اكثر این كودكان پس از فرار از مدرسه با افرادی نظیر خودشان به عیاشی، دزدی و رفتارهای سایكوپاتیك می پردازند و یا این كه بدون هدف معین در خیابان ها پرسه می زنند. این نوجوانان اغلب كم استعداد و اكثراً در تطابق و سازش خود با محیط های تحصیلی و خانوادگی اشكال دارند.
معمولاً شرایط منزل نیز ناگوار است و در واقع نوجوان نه دل خوش ازخانه دارد ونه علاقه ای به مدرسه، و به راحتی هر دو را ترك و كوچه را انتخاب می كند. نوجوانان گریزان از مدرسه اگر هم استعداد خوبی داشته باشند، از نظر عاطفی سالم نیستند و رفتارشان در منزل و مدرسه طبیعی نیست، اما نوجوانانی كه از رفتن به مدرسه امتناع می كنند، اكثراً از خانواده های طبقات بالای اجتماعی هستند و رفتارشان در مدرسه بهتر و آرامتر از سایر شاگردان است.
به نظر تایمرمن (۱۹۶۶) نوجوانی كه ترس از مدرسه دارد نزد مادرش می ماند، ولی نوجوان فراری از مدرسه در خیابان های شهر گردش می كند. نیمی از این نوجوانان فراری از مدرسه میان همسالان خویش محبوبیتی ندارند و نیم دیگر آنها مرتكب خلاف و لغزش می شوند.
به نظر تایمرمن عوامل موثر در خانه عبارتند از: طرد شدگی، سخت گیری های افراطی، انضباط متناقض و بی ثبات، كتك زدن، بی نظمی والدین بی علاقه، محیط زیست و همسایگی بد، ناشادی در خانه یا مدرسه، پرجمعیت بودن خانواده، جدایی كودك از مادر در اوایل كودكی یا جدایی از پدر پس از سن ۵ سالگی.
در این موارد معمولاً نوجوان در انجام تكالیف و كار مدرسه ای ضعیف است، لیكن مشكل در بی علاقگی به مدرسه یا معلم نیست. تنبیه صرفاً این گریز را تشدید كرده و به صورت پیچیده تری درمی آورد. در بیشتر اوقات فرار از مدرسه با دروغگویی همراه خواهد بود. این افراد با مهارت به دروغ گفتن می پردازند و طوری وانمود می كنند كه از مدرسه غیبت نداشته اند.
به طور خلاصه باید گفت كه فرار از مدرسه حالتی است كه نوجوان سالم بدون عذر موجه از حضور در مدرسه خودداری كند و غیبت او غیرقانونی یا غیر موجه شناخته شود. در بعضی كشورها كه بین سنین ۶ تا ۱۴ سالگی تعلیمات اجباری است، حتی اگر والدین باعث این عمل شده باشند به دادگاه احضار می شوند و مجازات های خاصی درباره آنها به مورد اجرا گذاشته می شود.
لازم به ذكر است كه در مورد ترس از مدرسه و فرار از مدرسه تفاوت هایی وجود دارد. نوجوان مبتلا به ترس از مدرسه با مراقبت شدید مادرانه، اختلال در غذا خوردن، دردهای شكمی، حالت تهوع و مشكلات خواب و علایم بالینی (اضطراب) مشخص می گردد، در حالی كه نوجوان گریزان ازمدرسه با بی ثباتی در تعلیم خانواده، دروغگویی دائمی، فرار از خانه و دزدی ازخانه معرفی می گردد.
متخصصان و روانكاوان تعلیم و تربیت معتقدند كه نوجوانان مبتلا به ترس از مدرسه با ترس های بیمارگونه در ارتباط با حضور در مدرسه، شكایت مداوم جسمانی، ارتباط و همزیستی بیش از حد با مادر و تعارض بین پدرها و مادرها و مدیریت مدرسه توصیف می شوند.
به طور خلاصه نوجوانی كه ترس یا هراس از مدرسه دارد ظاهراً با عوامل مربوط به ترس و اضطراب به بهترین وجهی مشخص می شود، در حالی كه نوجوان گریزان از مدرسه با رفتار بزهكارانه تعریف می گردد. نكته آخر این كه نوجوانان مبتلا به ترس از مدرسه ممكن است از نظر پیشرفت تحصیلی ضعیف نباشد و حال آن كه نوجوانان گریزان ازمدرسه معمولاً شاگردانی ضعیف هستند.
● علل فرار ازمدرسه
ترس و دلهره از عدم توانایی انجام تكالیف، مواجه شدن با چهره آموزگار جدید، آشنا شدن با دوستان و همكلاسی های جدید و … مواردی هستند كه همواره ذهن بعضی از نوجوانان را به خود مشغول می كند.
این گونه معضل به مرور زمان و پس از سپری شدن هفته های اول سال تحصیلی، برطرف می شوند و به این ترتیب جای نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت، اما عده ای دیگر از نوجوانان آن قدر از درس و مدرسه متنفر و بیزارند كه این گونه نوجوانان هم برای خود و هم برای والدین و مربیانشان مشكل آفرین بوده و شناخت علل و انگیزه های این رفتار بسیار لازم و ضروری است. برای ریشه یابی رفتارهای چنین كودكانی باید علل مختلفی را كه باعث پدیدآمدن این دسته از اختلافات رفتاری می شوند، مورد بررسی قرار داد كه عبارتند از:
▪ خانواده های از هم گسیخته:
مشاجرات لفظی، نزاع و كشمكش، عدم تفاهم اخلاقی و عقیدتی، طلاق و متاركه، فوت یكی از والدین و… از جمله عواملی هستند كه می توانند باعث از هم پاشیدگی نظام خانواده شوند. در این قبیل خانواده ها، هرج و مرج و بی نظمی به وضوح مشاهده می شود. علاوه بر این، باعث پدید آمدن بیماری های روحی و روانی و همچنین ترس، اضطراب و دلهره در اعضای خانواده می گردد.قربانیان اصلی این دسته از خانواده ها، اكثر اوقات نوجوانان بی گناه هستند.
▪ مردود شدن:
به طور معمول ۲ علت دارد:
۱) ضعیف بودن در پایه تحصیلی
۲) افت ناگهانی تحصیلی كه باعث می شود كودك به مرور زمان از مدرسه گریزان شود.

▪ بی علاقه بودن به درس و تحصیل:
از جمله مسائلی است كه سبب فرار كردن از مدرسه می شود و چون نسبت به آینده تحصیلی خود نا امید است به این نتیجه می رسد كه رفتن به مدرسه برایش فایده ندارد. از این دسته از نوجوانان به طور معمول در خانواده های از هم گسیخته و متزلزل بیشتر به چشم می خورد.
▪ ترس از تنبیه بدنی:
باعث می شود نوجوان همیشه اضطراب درونی نسبت به مدرسه داشته باشد و آماده فرار از مدرسه باشد.
▪ بی توجهی والدین:
نسبت به نوجوان و عدم اهمیت آنها به تحصیل و تربیت فرزندشان مقدمات فرار از مدرسه را تشكیل می دهد.
▪ عدم رفاه مالی نوجوان و خانواده:
باعث می شود كه نوجوان خود را در برابر بقیه ضعیف تر پنداشته از همكلاسی های خود دوری جسته و باعث شود كه از مدرسه فرار كند.
▪ عدم توجه معلم به شاگرد و تبعیض قائل شدن:
باعث می شود دیدگاه های منفی فكری در ذهنش ایجاد شده و مدرسه را دوست نداشته باشد.
▪ عقب ماندگی ذهنی:
به تعدادی از نوجوانان كه در یادگیری مطالب درسی و مهارت های شغلی از دانش آموزان دیگر كندتر هستند، عقب مانده خوانده می شوند. این نوع دانش آموزان با توجه به این كه چه اندازه در یادگیری مطالب درسی مهارت های شغلی و سازگاری اجتماعی از دوستان خود عقب مانده باشند، به طبقات مختلفی تقسیم می شوند. این دانش آموزان نیاز دارند كه موارد درسی متفاوت (از دانش آموزان عادی) جهت حداكثر رشدشان در نظر گرفته شود. نوجوان عقب مانده با این كه از لحاظ هوشی عقب مانده است، ولی به اندازه ای استعداد دارد كه بتواند امور و نیازهای روزمره خود را بدون نظارت بی مورد دیگران اداره كند.
تحقیقات نشان داده كه عقب ماندگی ذهنی و فرار از مدرسه رابطه مستقیم دارند. در مطالعاتی كه در مدارس نیویورك توسط خانم «ایروین» انجام گرفته تقریباً ۴۳ درصد فرار دانش آموزان به علت عقب ماندگی ذهنی بوده است.
● پیشنهادات در جهت رفع مشكل فرار از مدرسه
۱) تهیه و تنظیم كارنامه محرمانه برای هر یك از دانش آموزان به منظور آگاه شدن آموزگاران از وضعیت جسمانی و روانی آنها توسط مدیر مدرسه.
۲) آشنا شدن معلمان با خانواده های شاگردان جهت كمك به حل مشكلات آنان و آگاه شدن از شرایط حاكم بر فضای منزل.
۳) برانگیختن انگیزه دانش آموزان برای روی آوردن به درس و مدرسه و مطالعات جانبی دیگر.
۴) پرهیز از به كارگیری هرگونه تنبیه بدنی.
۵) توجیه دانش آموزان به این مسأله كه مدرسه خانه دوم شماست (در جلسات عمومی كه بین مدیر و معلمان یا دانش آموزان برگزار می شود)
۶) كمك به دانش آموزان محروم و مستضعف: لازم است مربیان و مسئولان مدرسه كه از توانایی مالی خوبی برخوردار هستند، این گونه دانش آموزان را تحت حمایت خویش قرار دهند. به خصوص زمانی كه كودك علاقمند به تحصیل است و خانواده وی به علت مساعد نبودن وضعیت مالی قادر به تأمین احتیاجات فرزندشان نیستند.
۷) شناسایی به موقع كودكان عقب مانده ذهنی و معرفی سریع آنها به مدارس یا مراكز مخصوص تعلیم و تربیت این دسته از دانش آموزان.
۸) تبدیل مدارس و مراكز آموزشی به اماكن علمی- فرهنگی و ترتیب دادن اردوهای مختلف تفریحی جهت بازدید از زیارتگاه ها، موزه ها، آثار باستانی، تاریخی و سایر مكان های دینی دیگر.
۹) ایجاد رابطه عاطفی و دوستانه به صورت مداوم از سوی كادر مدرسه با چنین دانش آموزانی.
عوامل موثر بر مدرسه گريزي
1- وجود تعارض يا کشمکش درون رواني والدين: يکي از والدين به دليل وجود رگه هاي مرضي در شخصيت نشانه هاي وابستگي کودک را تقويت مي کند. طوري که جدايي از والدين براي کودک سخت شده، در نتيجه از مدرسه مي گريزد.
2- کشمکش درون رواني کودک: مدرسه هراسي و ديگر اختلا لا تي که براي اولين بار در طي کودکي بروز مي کند، مي توانند از عوامل تسريع کننده يا زمينه ساز مدرسه گريزي باشند. مثلا بيش فعالي مي تواند شکست تحصيلي و گريز از مدرسه را به خاطر پاسخ ندادن به توقعات مدرسه، در پي داشته باشد، بنابراين درمان اختلا لا ت زمينه اي بسيار مهم است.
3- کشمکش درون خانواده: روش هاي فرزندپروري سه گونه اند: سهل انگاري، مستبدانه و دموکراتيک که هم ديکتاتوري والدين و هم سهل انگاري را مي توان زمينه ساز دانست. زيرا در هر دو حالت شکلي از فشار رواني روي کودک است. در شکل مستبدانه نهنگي در آکواريومي اسير و در شکل سهل انگارانه ماهي قرمز کوچکي در دريا با تمام خطرها رها مي شود.
کودک نياز به حمايت، امنيت و تاييد از سوي والدين رادارد و آزادي بدون مرز او را مضطرب مي کند زيرا او قادر نيست به تنهايي مسير را طي کند. کما اينکه روش مستبدانه هم خلا قيت و اعتماد به نفس کودک را تخريب مي کند. هر دو شکل تربيت مستبدانه و دموکراتيک بيانگر جهل و بي دانشي والدين است و ناتواني آنها را نشان مي دهد.
4- عادي بودن فشار رواني در مراحل انتقالي: در زندگي يک سري مراحل انتقالي وجود دارد که مي توان هم آن را به شکل وسايل عبور (رشد) ديد و هم آنها را منشا يک آسيب دانست. مراحلي چون بلوغ، ازدواج و امثال آن.
5- عدم درک نيازهاي اساسي در خانه يا مدرسه: مي توان گفت مهمترين عامل در مدرسه گريزي است. مدرسه ناکام کننده و خانواده سرکوب کننده از آن جمله است. روابط ديکتاتوري – سهل انگاري در مدرسه و خانه منجر به آسيب هايي در سطح جامعه مي شود. آسيب هايي چون دختران فراري، پسران بزهکار و… که نوجوانان آسيب ديدگان اين نوع برخوردند.
زيربناي اين رابطه چه در مدرسه و چه در خانه روابط غيرانساني است.
ويرجينا ساتير، خانواده درمانگر شهير، مي نويسد: من در گذشته فکر مي کردم که بمب اتم ما را از بين مي برد اما حالا فکر مي کنم که اگر چيزي بتواند ما را از بين ببرد چيزي جز روابط غيرانساني نيست.
خانواده درماني در مورد خانواده هاي دشوار يا آشفته لا زم است. زيرا که مدرسه گريزي محصول مشترک خانواده و اجتماع است، محيط آموزش به شکل اخص، جامعه به طور اعم مدنظر است. اين مساله آنجا بغرنج تر مي شود که پيشينه تحکم گونه نيز دنباله محيط اجتماعي را تشکيل دهد.

 

 

 

منابع :
سایت اطلاع رسانی آفتاب
www.aftab.ir
http://www.mardomsalari.com

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله نظام اقتصاد

 

 

مقدمه
قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما”در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .
اقتصاد چیست
انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

 

موضوع علم اقتصاد
موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .
ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص
تعریف اقتصاد
یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .
از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا” همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .
به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .
ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .
آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .
استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع
ریکاردو :اقتصاد علم است .
آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

 

نظام اقتصاد
قسمت اول شامل مبانى روش شناختى موضوع و قسمت دوم مباحث مربوط به اصول اثباتى علم اقتصاد و تحليل درباره على و معلولى ميان متغيرهاى اقتصاد كلان است و در ادامه نتايج و نظراتى ارائه شده است. از آنجا كه روشن شدن ابعاد موضوع نيازمند بررسى دقيق تر است، لذا ضمن طرح آن نتايج و نظرات به نقد و بررسى آنها مى پردازيم.
۱- «ابزارها در نظام اقتصاد سرمايه دارى برگرفته از مبانى اقتصاد سرمايه دارى است كه در مبانى فلسفى مكتب سرمايه دارى ريشه دارد. بنابراين عدم تناقض و همگرايى ميان ابزار و مبانى حاكم است مانند اصالت فرد كه به عنوان اصل فلسفى مكتبى تعيين كننده سياست ها است.»در اين مورد بايد توجه داشت كه از نيمه قرن نوزدهم كه نظام اقتصاد سرمايه دارى ليبرال به سرمايه دارى مقرراتى تحول يافت موضوع تضاد ابزار با اهداف نظام سرمايه دارى و مبانى فكرى فلسفى آن به عنوان يك مسئله جدى نظام سرمايه دارى مطرح شده و تا امروز با درجات شدت و ضعف ادامه دارد.
مداخله دولت در زمينه تعيين حداقل نرخ دستمزد، تعيين ساعات كار روزانه، نظارت بر بازار، برقرار كردن نظام تامين اجتماعى، اجبارى كردن بيمه و محدود كردن مالكيت خصوصى و اعمال سياست هاى اقتصادى با اهداف ايجاد اشتغال كامل، رشد اقتصادى، ثبات قيمت ها، توزيع مجدد درآمد و همچنين اجراى برنامه هاى ارشادى معمولاً از نوع پنج ساله و… همه محدودكننده آزادى هاى فردى و تناقض اصل اصالت فرد است. اگرچه اين مداخلات در كشورهاى مختلف سرمايه دارى و در زمان هاى متفاوت يكسان نبوده و نيست اما هنوز شنيتسر در مقدمه كتاب خود شكوه از اين دارد كه مداخلات دولت آمريكا در اقتصاد اين كشور در زمان رياست جمهورى كلينتون زيادتر شده است و فريدمن نيز از مداخله دولت در فعاليت هاى اقتصادى و محدود كردن آزادى هاى فردى اظهار نگرانى كرده آن را عاملى براى شكاف برداشتن نظام و تهديدى براى نابودى آن مى داند: «اگرچه آمريكا برنامه ريزى مركزى در زمينه اقتصاد را نپذيرفته است، با اين همه ما در عرض پنجاه سال گذشته در جهت گسترش نقش دولت در امور اقتصادى راه درازى پيموده ايم و اين دخالت ها به لحاظ اقتصادى ما را در معرض تهديد و نابودى قرار داده است… اگر از اين فراتر رويم خانه شكاف برداشته، در كام نظام هاى خودكامه خواهد غلتيد.» بنابراين ملاحظه مى شود كه نتيجه گيرى اول با واقعيت منطبق نبوده و نه تنها مورد قبول اقتصاددانان سرمايه دارى نيست بلكه به شدت به فقدان چنين همگرايى اعتراض دارند. در ادامه و به مناسبت به نمونه هاى ديگرى از اين قبيل موارد برخورد مى كنيم و خواهيم ديد كه بعضى از اقتصاددانان معروف اين نظام حتى به خود اين اصول و مبانى انتقاد دارند.
۲- «چون در كشور ما چارچوب نظام اقتصادى اسلام هنوز ساخته و پرداخته نشده است، لذا نتيجه غايى به كارگيرى ابزارهايى نظير نرخ سود بانكى با ابهام مواجه است و ميان اين ابزار و مبانى اعتقادى طراحان كاهش نرخ سود بانكى نمى توان يك رابطه منطقى و قابل دفاع برقرار ساخت … يك حلقه مفقوده وجود دارد به نام اقتصاد اسلامى كه ما تعريف مشخص و مدونى از آن را در دست نداريم.»اين اولين بار نيست آقاى ضرغامى هم اولين نفرى نيستند كه اسلام را فاقد چارچوب ساخته و پرداخته شده نظام اقتصادى و يا اصولاً فاقد نظام اقتصادى مى دانند و طرح هر ابزار اقتصادى را در ارتباط با مبانى اعتقادى اقتصاد اسلام ابهام آميز تلقى مى كنند. چون نگرش جدايى دين از اقتصاد با نگرش جدايى دين از سياست پيوند ناگسستنى دارد و ريشه يابى و تحليل آن از حوصله اين مختصر خارج است، فعلاً به آن نمى پردازيم. فقط يادآور مى شويم كه علت اينكه آقاى ضرغامى به صراحت در مصاحبه خويش مى پذيرند كه «دولت ايران جهت گيرى هاى نظام سرمايه دارى را پذيرفته است» حاكميت همين نگرش است.
۳- «مهمترين نتيجه فقدان نظام اقتصاد اسلام بهره بردارى نادرست و ناقص از نظرات منتقدان نظام اقتصاد سرمايه دارى است بدون توجه به اينكه منتقدان، مبانى فلسفى سرمايه دارى را پذيرفته اند و تنها در خصوص تعميم سياست هاى برگرفته از اين مكتب به كشورهاى پيرامون منتقد هستند … بنابراين از انتقادات آنها نمى توان نتيجه گرفت كه نظام اقتصاد سرمايه دارى شكست خورده است و چون دولت ايران نيز جهت گيرى هاى اين نظام را پذيرفته است، در نتيجه…» در اين زمينه بايد يادآور شويم كه اقتصاددانان معروف سرمايه دارى كه اخيراً اصول و مبانى فلسفى و مكتبى اين نظام را به چالش كشيده اند، كم نيستند كه به دو نمونه از آن اشاره مى كنيم. يكى لسترتارو استاد دانشگاه هاروارد است كه بعضى از نظرات او به اين شرح است.«سرمايه دارى از بدو تولد خود اين مسائل را داشت اينها بخشى از اين نظام هستند. همين مسائل بود كه به پيدايش سوسياليسم، كمونيسم و نظام تامين اجتماعى انجاميد.»«نظام سرمايه دارى درست به اين جهت كارآمد است كه نيرو هاى بى ترحم و حرص و آز عشق و اشتياق به ثروت را در مسير افزايش هر چه بيشتر سود مى اندازد. سرمايه دار در به در دنبال آدم هايى مى گردد كه بتوان آنها را از كار اخراج كرد… . بزرگ ترين ضعف نظام سرمايه دارى اين است كه در اين نظام «هر كس به فكر خويش است». سرمايه دارى به طور ذاتى افق زمانى كوتاهى دارد و به آينده دور نمى نگرد.»«اگر قرار باشد كه سرمايه دارى در بلند مدت كارآمد باشد بايد سرمايه گذارى هايى بكند كه نفع شخصى هيچ كس را تامين نمى كند بلكه نفع بلند مدت جامعه انسانى را در بر دارد. يك دكترين مبنى بر فردگرايى افراطى كه افق ديد آن كوتاه است چگونه مى تواند منافع جمعى بلند مدت را مورد تاكيد قرار دهد.»«جامعه انسانى نمى تواند عملكردى بسيار خوب داشته باشد مگر اينكه بيشتر اعضاى آن در بيشتر اوقات راست گفتار و نيك كردار باشند. اما چه كسى بايد بگويد كه جوانان با چه ارزش هايى بايد پرورش يابند؟ نظام سرمايه دارى براى اين پرسش پاسخى ندارد. سليقه ها صرفاً سليقه ها و پسند هاى شخصى هستند. هدف نظام سرمايه دارى اين است كه به افراد حق انتخاب بدهد و از اين راه خشنودى و رضايت خاطر آنها را به حداكثر برساند…. از آرمان هاى اجتماعى مانند صداقت با برابرى سخنى در ميان نيست.»همچنين پس از انتقاد شديد از سيستم توزيع درآمد اين سئوال را مطرح مى كند كه: «نابرابرى تا كجا مى تواند ادامه يابد پيش از آنكه نظام ترك بخورد يا از هم بپاشد.»در مورد نقش دولت در نظام اقتصاد سرمايه دارى مى گويد:«تصور نظام سرمايه دارى از دولت واقعاً عقب مانده است. گروه ها خيلى پيشتر از افراد (به مفهوم خاص خود) پيدا شدند. حمايت اجتماعى و فشار اجتماعى چيزى است كه انسان ها را انسان مى سازد»در مورد نقش جمع در برابر فرد و لزوم تعادل ميان آن معتقد است:
«هر جامعه موفقى بايد اين را درك كند اما نظام سرمايه دارى درك نمى كند. جامعه موفق بايد بين دو وجه انسان موازنه برقرار كند.»و در نهايت پس از انتقاد به ويژگى هاى اين نظام از قبيل مصرف گرايى كه به لحاظ مبانى فلسفى مكتبى (آزادى هاى فردى و اصالت فرد) چاره پذير نيست وقوع زلزله را در اين نظام غير قابل اجتناب مى داند:«سئوال اين نيست كه آيا زمين لرزه اى رخ خواهد داد يا نه. وقوع زلزله حتمى است، سئوال فقط اين است كه كى و اينكه آيا به صورت تكانى بسيار بزرگ خواهد بود يا تكان هايى كوچك تر كه ويرانى كمترى به بار خواهد آورد.» و در ادامه انسان هايى را كه به علت اتفاق نيفتادن چنين حادثه اى باورشان مى شود كه تا ابد مى توان در برابر گرانيگاه اقتصادى ايستادگى كرد ناباور و خردگريز معرفى مى كند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  20  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله نظریه پرداز تالكوت پارسونز (جامعه شناس)

 

 

 

 

تالكوت پارسونز
تالكوت پارسونز مشاركت زيادي در نظريه پردازي جامعه شناختي داشته است. حتي منتقدين او در اين مسئله توافق دارند، البته او منتقدين بسياري دارد پارسونز نظري را ارائه داد كه شايد از نظر همة ديدگاه هاي جديد فونكلسيوني درباره نظام هاي اجتماعي بسيار بحث انگيز باشد بحث درباره نظريه پارسونز را بايد با در نظر گرفتن آن به عنوان يك سنتز آغاز كرد. افكار پارسونز بر مبناي يك چارچوب نظري بسط يافت، اگر چه غالبا چسباندن انگ فونكلسيوني به كار او درست است. اما نبايد وي را هميشه رد اين مكتب يافت. خود او هم هيچگاه بر آن نبود كه نامش با مكتبي گره بخورد تحصيلات اوليه او در هنر و اقتصاد بود، استفاده اش از نظريه وبر، نمايانگر علاقه او به تاريخ اقتصادي است، به علاوه، از روانشناسي نيز بهره اي داشت.
با اين وصف نظريه پارسونزي در خلال تكامل چهل ساله خود از منابع مختلف به سادگي دست چين نشده است. تك تك آثار نقش مهمي در اين زمينه داشته است، مضافا اين كه وي همزمان با يافن اجزاء طرحي براي وحدت بخشيدن آن ها به وجود آورد.
معمولاً، اين طرح وحدت بخش را نظام پادوفزي مي نامند، و در اينجا عمدتا اين طرح مفهومي با اين نظرية الگو است كه مورت بحث قرار خواهد گرفت.
هدف
هدف همة نظريه هاي، تبين است. هدف كلي پارسونز با هدف همة نظريه پردازان اجتماعي ديگر يكي است. او درصدد تبيين مسئله نظم است يعني مي خواهد بداند چرا نظم اجتماعي وجود دارد. پارسونز احساس مي كرد كه آثار اوليه اش در اين زمينه، تجربي هستند، اما او از واژه تجربي به روش عجيبي استفاده مي كرد. روش تجربي اوتحقيق در آثار منتشر شدة قبلي بود تا ببيند اين آثار چگونه نظم را تحليل كرده اند. احساس پارسونز اين بود كه بسيار از اين نويسندگان مسير درستي را انتخاب كرده بودند. اگر چه همة آن ها دست كم بخشي از حقيقت را ناديده گرفته بودند ليكن نكات ارزشمندي در اين نظريه هاي رقيب وجود داشت. سنتر پارسونز اين بود كه وحدتي در بخش هاي همگراي (يعني بخش هاي شبيه به هم، اگر چه در شكل هاي بياني متفاوت) ساير نظريه پردازان به وجود آورد، تا سپس بتواند نظريه كاملتري درباره نظم اجتماعي از آن ها ارائه دهد. وي براي نيل به اين هدف به سه عنصر نياز داشت؛
1) بخشي از آثار اين افراد كه مي توان آن را محتواي نظريه پارسونزي دانست، 2) يك زبان و 3) يك طرح مفهومي كه براساس آن اين آثار با هم تاليف يابند. زندگي حرفه اي پارسونز به عنوان يك نظريه پرداز داراي ويژگي هايي است از جمله تدقيق بي وقفه، طرح مفهومي كه مورد نظر او بود، تقويت محتواي آن، و استفاده جامعه شناسي فراوان و متنوع از آن ها، پارسونز هرگز جمع كننده اطلاعات نبوده است. بلكه قوت او در مفهومي كردن تفسير كردن حوادث و سازمان دادن افكار است. اين نقطه قوت ناشي از هدف اصلي او در وحدت بخشيدن به بينش هاي مختلف دربارة نظم اجتماعي و افزودن نظر خود بر آنها بوده است.
عناصر اوليه نظام پارسونزي
اراده گرايي
پارسونز مي دانست كه از چه اشتباهاتي بايد پرهيز كرد. در درجه اول نظريه بايد مبتني بر اراده گرايي باشد و نبايد افراد را به عنوان اجزاي بي فكر تصور كنيد، بلكه بايد تاكيد كند كه اشخاص مي توانند با تلاش هاي معقول و عاطفي خود دريابند كه چگونه عمل كنند پارسونز مي خواست از مهملاتي كه با تاكيد بيش از حد بر اراده گروه و امثال آن همراه است، اجتناب كند، او آن تصوير از جامعه را كه در آن هي فضايي براي بروز فرديت وجود نداشته باشد، نمي پذيرد.
پارسونز ضمن مقاومت در برابر اين افراط، از تفريط در فرد گرايي نيز مي پرهيزد. گفتن اين كه كل حيات اجتماعي از كنش هاي فردي و كنش هاي مبتني بر ارزيابي فردي شكل ميگيرد، مي تواند به جاي تصوير نظم به تصويري از هرج و مرج منجر شود. شواهد تجربي نشان ميدهد كه اشخاص مستقل از ارزش ها و تصميمات ديگران، تصميم نمي گيرند هدف پارسونز يافتن مباني نظريه اي بود كه بتواند هم از فردگرايي افراطي و هم از جبرگرايي افراطي اجتناب كند.
عقلانيت
پارسونز بايد از تله هاي ديكر نيز پرهيز مي كرد يكي از اين ها عقلانيت بود به نظر پارسونز مطرح ساختن اين نكته كه اشخاص عقلاني رفتار مي كند اگر منظور از عقلاني اين است كه اشخاص هميشه همة گزينه هاي كنش خويش ار مي شناسند و دقيقا آن نتيجه اي را كه هر يك از گزينه ها خواهد داشت مي دانند و هميشه كنشي را انتخاب مي كند كه با كارآ ترين گزينه متناسب باشد مهمل خواهد بود. پرواضح است كه عقلانيتي از اين نوع وجود ندارد و پس چه چيز ديگري وجود دارد؟ پارسونز اين فكر را به طور كامل رد نمي كند كه افراد با علم به نتيجه مورد نظرشان رفتار مي كنند يا اين كه آن ها كاري را انجام مي دهند كه به نظر مي رسد به يك نتيجه قابل پيش بيني منتهي مي شود وي طرح اهداف وسايل را مي پذيرد اما فكر تبعات دقيق عقلانيت است.
ايستارهاي ارزشي
نفي عقلانيت بي قيد و شرط، موجب نفي مسئله اي بزرگ است و آن اين كه چه مكانيسم هاي در كل در تنظيم كردن گزينه هاي انتخاب و نظم موثرند؟ علم اقتصاد با رجوع به شكل نهاد گرايي به اين سوال پاسخ مي دهد.
پارسونز به علت تحصيل در رشته اقتصاد، مي دانست كه تلاش ها براساس استفاده از نظريه كلاسيك اقتصاد كه در بسياري از موارد به دليل استفاده فرض تصادفي بودن اميال با شكست روبرو شده است، موجه نيست. خواسته ها به طور مجزا، ان چنان كه گويي در خلاء قرار دارند، بروز نمي كنند. به طور كلي نوعي تاثير گروهي، آشكارا، خواسته هاي فردي را در حصر الگوهاي منسجم تر قرار مي دهد؛ اين الگوها را مي توان ايستارهاي ارزشي به لحاظ فرهنگي متعين ناميد. پارسونز ميديد كه اقتصاد دانان دانشگاهي فرض مي كنند كه برخي از رفتارهاي انساني بر اراده گرايي و رفتار فردي عقلاني مبتني است ضمن آن كه انسان ها به زيور مجموعه هاي به لحاظ اجتماعي معتبر و محدودي از گزينه ها تجهيز مي نمايند، و بدين ترتيب شرط محدود كنده اي را بر اقتصاد كلاسيك افزوده اند. اما پارسونز، فقط موضوع محدوديت گزينه ها را پذيرفت و ايدة اساسي ايستارهاي ارزشي را به طرح خود افزود.
به منظور بسط نكته نظر ايستارهاي ارزشي، لازم است به نكات بيشتر اشاره شود. به اين نكته بايد اشاره كرد كه جامعه آنچه را آنچه را اعضايش ارزشمند در نظر مي گيرند، معين ومحدود مي كند مسئله ديگر اين است كه محدوديت ها از جا ريشه مي گيرند و از چه نوعي هستند آيا بايد آن ها را محدوديت هاي شناختي دانست كه تمام افراد جامعه به لحاظ عقلي آن را موجه دانسته و عالما آن را پذيرفته اند؟ به اندازه كافي دليل بر نفي اين اعتقاد وجود دارد. حداقل به يك دليل، محدوديت هاي جسمي از اين نوع مي تواند به راحتي زيان آور باشد، واحتمالا به رشو هايي به وضوح محدود كننده تر از ان روش هايي كه درجامعه بشري مشود است،مي انجامد به علاوه شواهد زيادي وجود داردكه نشان مي دهد اشخاص از نظر عاطفي عميقا به قساوت ها و ارزش هايتان وابسته هستند، و معمولاً نمي توان اين عقايد را كاملا بر بنياني عقلي تعليل كرد. بنابراين نتيجه گيري موقتي پارسونز آن بود كه ايستارهاي ارزشي بايد به عنوان بيان احساساي كه ريشه در حيات جمعي اجتماع دارند، در نظر گرفته شوند هميهش نمي توان اين ايستارها را با عقل و استدلال تعليل كرد.
به علاوه، ايستارهاي ارزشي مشتقل شده از اجتماع يك ويژگي حيات جسمي است و مستقيما قابل انتساب به افراد نيست. در توليد اين ايستارها و شيوه هاي ارزشگذاري نكته اي وجود دارد كه نمي توان آن را از زمينه اجتماعي شان جدا نمود. اين ويژگي اجتماعي ايستارها را به عنوان امري خارجي براي هر يك از اعضاء جلوه گر مي سازد. هر شخصي مي فهمد كه ايستارهاي ارزشي از آن فكر خود نيست؛ بلكه در تجربه او به صورت ويژگي خارجي از همان او متجلي مي شود. اين ايستارهاي براي او ضرورت تخيلاتي ذهني را دارد كه او در آن ها شريك است ضمن آن كه بيرون از او هستند.
سنتز مقدماتي
اكنون سنتز پارسونز از نظرات متعدد دربارة كنش اجتماعي به تدريج هويدا مي شود. او اميدوار است كنشي را تعليل كند كه تحت كنترل و تعيين نبوده بلكه مبتني بر اراده افراد است. چنين كفشي در اجتماعي در رخ مي دهد كه به طور كلي قدرتي انتزاعي براي تعيين تناسب نش ها و شيوه هاي ارزشگذاري شده داشته باشد اما، اهداف نمايي كنش بر مبناي عقل تعيين نمي شوند گرچه اشخاص بر اساس خرافات يا ميل غريزي عمل نمي كنند، اما مي توان انتظار داشت كه انتخاب گزينه ها و تعيين اهداف و وسايل مبنايي عاطفي و غير منطقي داشته باشد. به گفته پارسونز مي توان تاثير ايستارهاي ارزشي ناشي از اجتماع را يك ويژگي اجتماعي دانست در اين معنا روح، اجتماعي كه مي توان آن را فرهنگ هم ناميد، في نفسه داراي وحدت و انسجايي است كه خود را بر افراد به عنوان موجودي خارجي از آگاهي شخصي شان تحميل مي كند.
نظام ها و محيط ها
اكنون، مي توانيم يكي از طرح هاي كلي فونكلسيوناليزم را با افكار پارسونز مقايسه كنيم. پارسونز فعاليت هاي اجتماعي ارادي را كه در نتيجه قدرت اجتماع در تعيين و تعريف كنش در يك فرايند وحدت بخش، شكلي منسجم مي يابند. بينش سيستمي كنش اجتماعي ناميد روش است كه خود كنش ها تصادفي نيستند. بلكه، منظم و هنجاري مي باشند به علاوه، به شيوه اي به سامان منظم شده اند؛ در وضعيتي مشابه، رفتارهاي مشابه احتمالا پاسخ هاي مشابهي خواهند داشت، اين نتيجه گيري پارسونز از داه هاي جامعه شناختي روزمره اين امر في نفسه يك ايدة معمولي است اما پارسونز مفهوم نظام سيستم را در مورد اين واقعيت به كار مي برد.
وقتي كه پارسونز كنش را به عنوان يك نظام در نظر مي گيرد اين نكته مطرح مي شود كه شايد همساني هاي خاصي رد خودنظام كنش وجود دارد. اين همساني هاي نظام كنش ذاتا انتزاعي هستند زيرا محدوديتي بر كنش اجتماعي اعمال نمي كنند، بلكه انواع مختلف كنش و انواع مختلف وضعيت ها را محدود مي سازند نظام هاي كنش برخود كنش اعمال محدوديت و فشار نمي كند، بلكه انواع كنش را محدود مي سازد. مثلا، بايد انتظار داشت كه هنگام خريد از يك فروشگاه شيوه هاي رفتاري همساني وجود داشته باشد اين همساني ها از نظر نظام يافتگي كنش كه به اقتضاي روابط اجتماعي نزديك در بين اعضاء يك خانواده صورت ميگيرد، متفاوت است نظام كنش، همساني در جهت گيري ها، ارزش گذاري، و تفكر مقتضي با وضعيت ها را پديد مي آورد، و مردم با به سوي ايفاي كنش هاي نوعي در يك قالب نوعي مي كشاند، اما اين كنش ها را نمي توان به اين دليل كه كنش هاي نظام داري هستند به شيوه اي ملموس از قبل تعيين نمود.
فونكلسيوناليست ها مي گويند كه نظام به منظور بقاء خود، در ارتباط با رفتار اعضايش انتظارات مشخصي دارد اين همان ايدة ضروريات نظام است اگر استنباط ما از اين اشكال نظام هاي كنش اجتماعي انساني مثل پارسونز باشد، بايد به اين نكته كه كنش اجتماعي انساني عملا چيست، با ديدي عاميانه بنگريم. يك عمل اجتماعي مشتمل بر مجموعه اي از انتخاب هايي است كه توسط عامل صورت مي گيرد كنش ها، معطوف به موضوعات اجتماعي، از جمله ساير مردم يا گروه ها است. بنابراين، در زمرة اولين انتخاب ها اين مسئله مطرح است كه عامل، موضوع را چگونه مي بيند. پارسونز اين چگونه ديدن موضوعات را كه مسئله اي عمومي است مسئله نظام جهت گيري هاي عامل مي نامد آيا اين موضوع ارادي است يا نه؟ اهميت اين موضوع براي عامل چيست؟ و غيره. پارسونز جهت گيري عامل را با ارجاع به انگيزه و ارزش طراحي كرده است.
پارسونز اين انتخاب هاي جهت دار را استاندارد شده مي داند در اسا دو نوع انتخاب جهت دار وجود دارد و هر يك از آن دو نوع نيزع به دو بخش فرعي تقسيم مي شود، اول اين كه عامل در ارتباط با تصميم گيري درباره اين موضوعات با دو معضل دربارة ايستار هاي خود نسبت به آن موضوعات روبرو است. دوم آنكه بايد مشخص كندكه چه جهت گيري انگيزشي نسبت به آن ها اتخاذ خواهد كرد.
در ملاحظة ايستار عامل نسبت به يك موضوع، ابتدا، دو انتخاب وجود داردكه بايد انجام گيرد:
1- آيا عامل بايد از موضوع مورد نظر خشنود باشد و تحت تاثير آن باشدع يا از اين امر بايد اجتناب شود؟
2- آيا عامل بدون اين كه خشنودي خود را در نظر بگيريد، بايد به موضوعي روي آورد، يا صرفا هدف خشنود سازي خود را بايد دنبال كند؟
عاملان در ارتباط با انتهاب هاي انگيزشي موضوعات، با مجموعة ديگري از معضلات مواجه هستند.اين عضلات درباره چگونگي ارتباط با هر موضوع با عامل، يا هر يك از موضوعات با يكديگر است.
1- اهميت يك موضوع ممكن است به علت ارتباط خاصي باشد كه آن موضوع با خود عامل دارد، و براي افراد ديگر بي ارزش باشد. يا ممكن است اهميت يك موضوع به علت ويژگي هاي خاص آن موضوع باشد و هيچ ربطي با عامل نداشته باشد.
2- موضوع ممكن است در ماهيت خود مهم باشد، يا به دليل كاري كه انجام مي دهد با اهميت تلقي شود. اولي يك كيفيت ذاتي است، و دومي مربوط به عملكرد آن است.
متغيرهاي الگو
پارسونز اين جفت هاي معضل انتخاب را متغيرهاي الگو مي نامد. اكنون متغيرهاي الگو را به همان نامي كه پارسونز بر آنها نهاده است، متذكر مي شويم:
عاطفي بودن در مقابل معضل احساس خشنودي در مقابل
بي تفاوتي عاطفي اجتناب از خشنودي
مخص بودن در مقابل معضل جهت گيري به كل موضوع در مقابل
پراكنده بودن جهت گيري به بخشي از آن
عام گرايي در مقابل معضل عمل نسبت به موضوع در پرتو روابط
خاص گرايي خاص آن براي عامل در مقابل عمل نسبت به موضوع به علت ويژگي هاي عام آن
مسائل نظام
اكنون در اينجا به بازسازي بينش پارسونز در زمينة مسائل ثابتي مي پردازيم كه نظام هاي اجتماعي به منظور بقاء بايد آن ها را حل كنند. بنابراين با استفاده از متغيرهاي الگو مي توان ايستارها و انگيزه هايي را كه براي حل اين مسائل اتخاذ مي شود، توضيح داد. پارسونز با اين شيوه مي تواند جنبه هاي انتزاعي نظام اجتماعي را با اجزاء كنش ارادي فردي با هم در آميزد.
يك مورد متنازل از يك نظام اجتماعي را در نظر بگيريد، دو نفر در يك ايستگاه راه آهن، كنش هايي كه اين دو مشخص نيست به يكديگر دارند، اين نظام كنش را مي سازد و ساير افراد و خود عمارت ‌[منظور ساختمان ايستگاه راه آهن] محيط را مي سازد. حالا اگر اين نظام بخواهد كاري انجام دهد، بايد انرژي صرف كند. البته، اين انرژي را مشاركت كنندگان در كنش فراهم مي سازد، اما هدفي را كه اين انرژي رو به سوي آن دارد، مشكل ديگري است؛ اين هدف هم توسط اميال شخصي و افراد و هم توسط صور روابط اجتماعي بين مشاركت كنندگان و هم توسط محيط تعيين مي شود اگر دو نفر موردنظر ما در ايستگاه راه آهن تمايل به گفتگو داشته باشند، هدف متقابل در ارتباطات آن دو نفر در بر گيرنده موضوعاتي از اين قبيل است كه چه صداي گوش خراشي مي آيد چه كسي مي تواند صدايي بشنود كجا مي توان نشست و امثال آن، بنابراين انجام اين عمل ساده شامل تصميمات پيچيده اي است كه كل جنبه هاي نظامي و محيطي روابط را در بر مي گيرد اين مورد دو مشكل عمومي نظام را مطرح مي سازد كه اولي، انطباق (زيستن و عمل كردن در يك محيط معين) ودوم، دستيابي به هدف (تعيين يك هدف و مصرف انرژي براي تحقق آن به منظور منطبق كردن نظام كنش با محيط آن) است زماني كه يك نظام با صرف انرژي به سوي يك هدف، مشكل انطباق را حل مي كند، حتما آن نظام در معرض پيامدهاي دروني قرار خواهد گرفت انرژي صرف شده از بين خواهد رفت، و براي حل مشكل ممكن است چيز جديد با نظام در آميخته شود. نظام اجتماعي در كل بعد از حل مشكل انطباق به شيوة متفاوتي در خواهد آمد. چنين تفاوتي مسئله سازگاري مجدد را مطرح ميكند كه پارسونز آنرا يكپارچگي ناميده است. در نهايت، اگر نظامي كه يكپارچكي مجدد يافته به كنش ادامه دهد، بايد توانايي حفظ خودش را داشته باشد. پارسونز اين مسئله را بقاي الگو مي نامد. منظور پارسونز آن است كه در غياب فعاليت هايي كه براي بقاي الگوهاي كنش طراحي شده اند، ممكن است يكپارچگي نظام از دست برود. همچنين به نظر او بقاي الگو، حالتي از آمادگي [نظام] براس كسب آگاهي نسبت به مسائلي است كه از انطباق جديد ناشي مي شوند اكنون در مي يابيم كه صرفنظر از خاص بودن ياخاص نبودن، يا بزرگي و كوچكي و يا برجسته بودن يا برجسته نبودن ظام، كل نظام هاي اجتماعي با مسائل انتزاعي انطباق، دستيابي به هدف، يكپارچگي و بقاي الگو مواجه هستند. پارسونز استدلال منحصر به فردي در مورد اينمسئله كه كل نظا ها با مسائل مشابهي مواجه هستند ارائه داده است. هر چيزي كه به عنوان نظام در نظر گرفته شود، با اين مسائل روبروست. پارسونز، هم روابط اجتماعي و هم نظام هاي فرهنگي و نظام هاي شخصيتي را با به كار بردن اين طرح مورد تحليل قرار ميدهد.
اكنون به منظور پي بردن به اين نكته كه چگونه ممكن است معضل انتخاب با مسائل كلي نظام در آميخته شود، به متغيرهاي الگو بر مي گرديم اگر چه ممكن است واژه هاي بسيار جديدي استفاده نماييم، اما اصل راهنما هنوز نسبتاً ساده است. متغيرهاي الگو احكام كلي دربارة جنبه هاي عام كنش اجتماعي انسان هستند اين متغيرها مقدمه عمل رفتار اجتماعي در ارتباط با موضوعات است و الزامي مي باشد متغيرهاي الگو چگونه مي خواهد مسائل عمومي نظام در انطباق و دستيابي به هدف، يكپارچگي و بقاي الگو را با كنش ارادي در آميزند، پارسونز ابتدا بايد براساس كنش شخصي تبييني از نظام اجتماعي ارائه دهد و سپس براساس كنش اجتماعي، كنش شخصي را تبيين كند.
ابتدا مسئله انطباق را توضيح مي دهيم. انطباق، هم نوايي نظام اجتماعي با محيط خود اوست. جنگ كه در آن دو جامعه بقاي يكديگر را مورد تهديد قرار مي دهند نمونة برجسته يك بحران انطباقي است بدون هيچ ترديدي دشمن فعال چيزي نست مگر جنبه خصمانه محيط.
يك رفتار جنگي را براساس متغيرهاي الگو در نظر بگيريد اول اجاهز بدهيد به جاي خاص گرايي، عام گرايي را در نظر بگيريم در جنگ جهت گيري عاملان به امور جنبه اي عام گرايانه دارد، يعني بايد موضوع (دشمن) را به عنوان عضوي از يك طبقه از اشياء (كه دشمنان ناميده مي شود) در نظر گرفت اگر يك سرباز دشمن را صرفا به عنوان فردي خاص در نظر بگيريم ذهن ممكن است بر انسان بودن او تاكيد بيش از حدي نمايد و در چنين حالتي ممكن استاز نظر رواني، كشتن چنين فردي امكان پذير نباشد، و او نيز نبايد چنين اشتباهي را در مورد ما بكند.
در هر حال انطباق در جنگ چيزي مانند قتل از روي تمرد نيست. دومين متغير الگو، يعني خاص بودن در مقابل پراكنده بودن، مي گويد كه علاقه به دشمن امري خاص است، صرفا تا زماني كه او كنش خصومت آميز عليه شما انجام ميدهد شما با او مخالف هستند بر مبناي كل وجود او نيست كه تصميم مي گيرد كه مقابل او چگونه باشيد، بلكه اين تصميم بر اعمال او به عنوان يك دشمن مبتني است.
متغير الگوي بعدي عملكرد در مقابل كيفيت است. در بحران هاي انطباقي مانند جنگ، سر و كار موضوعات پر دردسر (دشمنان) به علت كاري است كه آنها انجام مي دهند، نه به خاطر اين كه آن ها چه هستند پارسونز اين نوع سمت گيري نسبت به موضوع را عملكرد ناميده است. در نهايت بايد گفت كه منضم ساختن احساس هاي عاطفي و هيجاني به موضوع انطباق پذيري كاري شايسته نيست هر كس مي داند كه سربازان هنگام كشتن دشمنانشان معمولاً آنها را به عنوان انسان در نظر نمي گيرند. قيد عاطفي بودن بروز و يا هرگز بسط نمي يابد. بي تفاوتي عاطفي، مبناي جهت گيري است.
بياييد با روشي ذهني تر اين موضوع را به سرعت مررور كنيم زماني كه نظام هاي اجتماعي با مسائل انطباق پذيري مواجه مي شوند بهترني راه حل براي اين مسائل توسط به كنشاجتماعي مي باشد كه مشخصه ان بي طرحي عاطفي، خاص گرايي عام گرايي و عملكرد است. اين چهار متغير الگو كه متناسب با انطباق پذيري هستند، الگوي عامي براي جهت گيري به وجود مي آورند اشخاص درگير در كنش براي بهتر فائق آمدن بر معضلات انطباق پذيري براساس اين الگو رفتار خواهند كرد. دراينجا اختصاصا كنش هاي ملموس مطرح نيست و اين الگو توصيف انتزاعي شيوه هاي سمت گيري و ارزيابي است. اتخاذ چنين شيوه هايي موجب مي شود كه يك نظام اجتماعي براي انطباق پذيري با محيط اش در موقعيت بهتري قرار گيرد.
بنابراني اگر يك نقش انطباق يافته، نهادي شود، براي رفتار انطباق يافته در وضعيتي خاص يا چيزي بيشتر از ضروريات عام نخواهد بود.
دستيابي به هدف انطباق پذيري
يكپارچگي بقاي الگويي

 

ساير مسائل نظام نيز به همان اندازه انطباق پذيري است با متغيرهاي الگو آميخته است بر طبق نظر پارسونز براي هر يك از مسائل دستيابي به هدف، يكپارچگي و بقاي الگو، تركيب منحصر به فردي از متغير هاي الگو وجود دارد كه پاسخ گوي نيازهاي آن نظام در هر يك از اين مراحل است اين چهار مسئله نظام، شايد پرآوازه ترين ايده هاي پارسونز باشد. طرح مفهومي چهار وجهي كه در شكل 1-5 آمده است اين ايدة چهار وجهي ما را جلوتر مي برد. اين چهار مسئله نظام با همديگر يك نظام را شكل مي دهند هر نظام اجتماعي در حال حيات مصرا و مستمرا در حال حل مسئله اي اساسي است بحث سطوح تحليل را كه با فونكليسوناليزم همراه بود به خاطر بياوريد چون طرح چهار وجهي كاملا انتزاعي است، پارسونز مي تواند آن را دوباره مطرح كند. او مي تواند آن را تا سطح كليت بكشاند، يا به تعليل كنش هاي كلي جوامع، نهادها، يا حتي اشخاص تقليل دهد. يا او مي تواند يكي از خود چهار مسئله موجود يك نظام را براساس آن تعيين كرده و سپس در ارتباط با آن، يك وجه از اين الگوي چهار وجهي را نمايش دهد.
درشكل 2-5، نظام فرعي دستيابي به هدف به عنوا موضوع تحليل فرض شده است و به همان چهار عنصر انتزاعي بنيادي نظام هاي بزرگتر كه دستيابي به هدف بخشي از آن بود، تقسيم شده است. اكنون آن سه نظام ديگر به منزله محيط براي نظام فرعي دستيابي به هدف تبديل شده اند. پارسونز مي گويد كه نظام چهار وجهي توصيفي است از شيوه اي كه هر نظام عمل مي كند، و چون نظام ها ممكن است به بزرگي جوامع كوچكي گروه هاي بين شخصي باشند. نظام چهار وجهي ممكن است به طور يكسان در تحليل كلي تمام انواع مناسبات اجتماعي به كار رود.
دستيابي به هدف انطباق پذيري انطباق پذيري
يكپارچگي بقاي الگو
يكپارچگي بقاي الگويي
چه نوع نظام هايي وجود دارد؟
پارسونز ايده اساسي خود را كاملا انتزاعي مي داند، و منظور او آن است كه اين ايده در بدو امر نبايد به عنوان توصيفي از يك موضوع فرض مي شود، بلكه بايد به عنوان شيوه اي در مفهومي كردن وابستگي هاي متقابل و محيط هاي نظام فرض شود. به نظر مي رسد كه پارسونز از اين ايده براي چندين سطح تحليل استفاده مي كند اينجا، نحوه كاربرد لغات نيز يك مسئله است زيرا اگر چه پارسونز ايدة نظام را خيلي گسترده به كار مي برد، منظور او از نظام، جامعه است.
كتاب نظام اجتماعيع شيوه هاي تفكر پارسونز را رد مورد جوامع به توصيف مي كشد. اما پارسونز به خوبي مي توانست كتاب هايي دربارة نظام هاي ديگر بنويسد. مثلا قلمرو ايده ها و ارزش ها وجود دارد. پارسونز مي گويد كه در حقيقت، نظام هاي اجتماعي بر نظام هاي فرهنگي (نظام ارزش ها، احكام اخلاقي، و نمادهايي كه دقيقا بر همان اصول انتزاعي نظام اجتماعي مبتني است) متكي هستند از نمونه چهار وجهي كه انتزاعي و قابل انتقال است مي توان براي نظام فرهنگي نيز استفاده نمود نظام هاي فرهنگي از لحاظ وحدت، يكپارچگي و منطق دروني اي كاملا با نظام هاي كنشي همراه خود مشابهت دارند به علاوه، هر دو نظام وابستگي متقابل داشته و به هم تاثير مي گذارند.
با انتقال به سطح ديگر تحليل مي توان شخصيت انسان را به عنوان يك نظام سازمان يافته براساس طرح چهار وجهي در نظر گرفت به علاوه، شخصيت از نظام اجتماعي و نظام فرهنگي مجزا است و براي آن ها جنبه محيطي دارد. با اين توصيف در سطح پايين تري از انتزاع مي توان ارگانيزم جسمي را به طور مجزا از شخصيت در نظر گرفت و آن را به عنوان نظامي كه مابقي رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي انرژي خود را از آن به دست مي آورند، مورد بررسي قرار داد.
ارگانيزم جسمي، نظام شخصيت، نظام اجتماعي و نظام فرهنگي با همديگر يك زنجيرة در هم تاثير كنندة فراگير – يا يك نظام – مي سازند. نظام ها، محيط هايي براي نظام ها هستند و بدين صورت است كه آن ها تواني براي حل ساير مسايل فراهم مي آورند. نظام ها را مي توان سرچشمه هاي آن مسايل نيز دانست. كل اين تصوير (كه در مشي پارسونزي يك تصوير ممكن است ناميده شود) به صورت واحد يكپارچه اي عمل مي كند در حالي كه هر بخش انسجام دروني داشته و در تحليل مجزا است.
حال مي خواهيم كاربرد اين مفهوم انتزاعي چهار وجهي را تا حد نظريه اجتماعي بسط مي دهيم پارسونز با استفاده از اين طرح چهار وجهي فراگير براي ساير نظام ها، نظام اجتماعي را با ايدة انتزاعي يك پارچگي مشخص مي كند يك پارچگي به معني ارتباط اجزاء يك كل با يكديگر است كنش اجتماعي به هم بسته چنين كاري انجام مي دهد، و جامعه عبارت از كنش اجتماعي به هم بسته است.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   44 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار

 

 

 

1- شناسايي خطرات ايمني و بهداشتي محيط كار
1-1- شناسايي خطرات ايمني
شناسايي خطرات ايمني و بهداشتي محيطهاي كاري، وظيفه اوليه و اساسي كميته هاي بهداشت و ايمني شغلي مي باشد. بطور كلي چهار نوع از حوادث خطرساز (در بحث ايمني) موجودند كه شامل:
الف- سقوط در سطوح هم تراز و سقوط از ارتفاع
ب – برخورد با اجسام
ج – درگيري بين قطعات ثابت و متحرك
د – تصادفهاي تماسي، همانند تماس با سطوح بسيار سرد يا بسيار داغ و يا تماس با برق

 

اعضاي كميته هاي بهداشت و ايمني بايد قادر به شناسايي و معرفي خطرات ايمني بوده و بتوانند اقداماتي را در زمينه مديريت صحيح خطرات و همچنين كاهش و تنزل تعداد آنها به انجام رسانند. اعضاي كميته مي توانند از طريق مشورت با كارفرمايان و كارگران، مراجعه به گزارشات مربوط به حوادث و يا صدمات ناشي از كار، مرور گزارشات مربوط به عملكرد ماشين آلات و …… با محدوده و حوزه خطراتي كه افراد در معرض آنها قرار دارند، آشنا گردند و در پيشگيري از بروز آنها اقدام نمايند.

 

2-1- ملاحظات ايمني:
پاسخگويي به سؤالات ذيل، اعضاي كميته هاي بهداشت و ايمني و همچنين بازرسان كار را در امر شناسايي و پيشگيري از خطرات ايمني ياري مي رساند:
1-آيا كليه اجسام و ماشين آلات الكتريكي داراي سيستم اتصال به زمين مناسب مي باشند؟ و يا آيا كليه اجسام فوق و سيم هاي برق داراي روپوش عايق مناسب هستند؟
2-آيا كليه تسمه فلكه ها، چرخ دندها، فن ها و ساير اجزا و قسمتهاي متحرك، داراي حفاظ و پوشش مناسب هستند؟
3- آيا كليه تجهيزات الكتريكي در شرايط كاري خوبي قرار دارند؟
4- آيا كليه ابزارآلات دستي در شرايط مناسبي نگهداري مي شوند؟
5- آيا كليه ابزارآلات تيز و برنده همانند قيچي ها، كاردكها و …… داراي پوشش هاي نگهداري ايمن هستند؟
6- آيا كليه وسايل نقليه موتوري درون كارگاهي در شرايط كاري خوبي قرار دارند؟ آيا اجزاي آنها سالم وصحيح مي باشند؟
7- آيا كف زمين تميز، خشك و عاري از هرگونه زباله مي باشد؟ آيا ابزار و تجهيزات از محل عبور و مرور افراد جمع آوري مي شوند؟
8- آيا افراد با روش صحيح كار با نردبانها آشنايي دارند؟
9- آيا براي مواقع ضروري وقوع خطر، پيش بيني دربهاي خروج اضطراري شده است؟
10- آِيا دربها و قسمتهاي خروجي اضطراري دقيقاً علامتگذاري و به وضوح مشخص
شده اند؟
11- آيا راههاي خروجي مناسب، براي راهنمايي به سمت دربهاي خروجي تعبيه شده است؟
12- آيا راه پله ها در دسترس مي باشند و آيا در شرايط خوبي قرار دارند؟
13- آيا كمدها و قفسه ها و كشوها در محل مناسبي مي باشد، به نحوي كه كشوها و دربهاي آنها به محلهاي رفت و آمد افراد باز نشود؟
14- آيا براي دسترسي ايمن به سطوح بالاتر، نردبانها يا چهارپايه هاي مناسب در نظر گرفته شده است؟
15- آيا نور مناسبي براي روشن كردن اداره ها و محيطهاي كاري ديگر فراهم شده است؟
16- آيا كاركنان از محل دقيق كپسولهاي آتش نشاني اطلاع كافي داشته و با شيوه كار‌ آنها آشنايي دارند؟
17- آيا كاركنان از محل دقيق آژيرهاي اعلام خطر اطلاع دارند؟
18- آيا كاركنان با اقدامات مربوط به كمكهاي اوليه در مواقع ضروري آشنايي دارند؟
19- آيا كاركنان از موقعيت مكاني نزديك ترين بيمارستان يا درمانگاه اطلاع كافي دارند؟
سؤالات مطرح شدة فوق، چندين پرسش پيشنهادي مي باشد كه البته در محيطهاي گوناگون و بسته به نوع و شرايط كاري، كميته هاي بهداشت و ايمني مي توانند ليست ديگري از سؤالات مربوطه را مطرح كرده و سپس به پاسخگويي به پرسشهاي مطرح شده بپردازند. همچنين اين كميته ها موظفند كليه اقدامات لازم جهت دستيابي به اهداف ايمني را به انجام رسانند.
3-1- شناسايي خطرات بهداشتي محيط كار
در موارد بسياري، شناسايي خطرات بهداشتي محيطهاي كاري، به نسبت خطرات ايمني مشكل تر مي باشد و اغلب اوقات از زمان تماس اوليه با مواد شيميايي سمي و خطرناك تا زمان بروز اثرات زيان آور اين مواد، سالهاي زيادي سپري مي شود. بنابر اين اعضاي كميته هاي بهداشت و ايمني بايد با تكنيكهاي تشخيص خطرات بهداشتي آشنايي كامل داشته باشند. براي اطمينان بيشتر از وجود يا عدم وجود اين نوع خطرات، صحبت كردن و مشورت با كارگران به همراه طرح سؤالاتي در اين زمينه، مرور پرونده هاي پزشكي كاركنان و مطالعه در زمينة سوابق بيماريهاي شغلي آنان، مراجعه به اسناد مربوط به بازرسي هاي انجام شده و كليه مدارك مربوطه در اين زمينه مي تواند راهگشا باشد.

 

4-1- ملاحظات بهداشتي
پاسخگويي به سؤالات ذيل، اعضاي كميته هاي بهداشت و ايمني و همچنين بازرسان كار را در امر شناسايي خطرات بهداشتي ياري مي رساند:
1-آيا اعضاي كميته و بازرسان كار به عنوان قسمتي از وظايفشان از بخشهايي كه احتمال وجود خطرات ناشناخته در آنها موجود است (همانند آزمايشگاهها، كارخانجات توليد موادشيميايي و بخشهايي از كارگاهها كه از موادشيميايي استفاده مي كنند، نيروگاههاي هسته اي و بخشهايي از كارگاهها كه از مواد هسته اي و راديواكتيو استفاده مي كنند و…..)، بازرسي كامل بعمل مي آورند؟
2- آيا در صورت مواجهه با محيط كار ناايمن، افراد و كاركنان از لوازم حفاظت فردي استفاده مي كنند؟ در صورت پاسخ منفي، آيا تا زمان ايمن سازي كامل محيط، تمهيدات ديگري در اين زمينه در نظر گرفته مي شود؟
3- آيا در محيط كار، استفاده از انواع خاصي از لوازم حفاظت فردي ضروري مي باشد و در صورت لزوم آيا انتخاب بهترين و مناسب ترين نوع اين لوازم (با توجه به روندكاري) مدنظر قرار مي گيرد؟ و آيا اين لوازم در شرايط مناسبي، مصرف و نگهداري مي شوند؟
4- آيا در حين كار، لوازم و ابزار توليدكننده ارتعاش، مورد مصرف قرار مي گيرد؟ در صورت پاسخ مثبت چه تمهيداتي در اين زمينه انديشيده شده است؟
5- آيا افرادي كه با موادشيميايي و يا ساير مواد خطرناك سروكار دارند، با نوع و خواص اين مواد آشنا هستند؟
6- آيا تهويه موضعي و عمومي درمحل مصرف موادشيميايي و يا محل توليدگازها و بخارات سمي و خطرناك، تعبيه شده است؟
7- آيا دماي محيط كار در حد نرمال و طبيعي مي باشد؟ در صورت بروز دماهاي بسيار بالا و يا پايين، چه تمهيداتي در نظر گرفته شده است؟
8- آيا گازها، بخارات و گردو غبار در فضاي محل كار وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت، آيا منابع توليد اين مواد شناخته شده هستند؟ و آيا اين مواد موجب ايجاد عوارضي از جمله تهوع، سردرد و سرگيجه، طولاني شدن مدت زمان عكس العمل به عوامل خارجي و …. براي كارگران گشته اند؟
9- آيا ماشين آلات، لوازم و تجهيزات مصرفي، ايجاد سر و صدا و آلودگي هاي صوتي غيرمجاز مي كنند؟ در صورت پاسخ مثبت، چه تمهيداتي انديشيده شده است؟
10- آيا كارگران در حين انجام كار، با مشكلاتي از قبيل خستگي زود هنگام، ناراحتي هاي پوستي وتنفسي، ناراحتي هاي عصبي و استرسهاي شغلي و …. مواجه مي شوند؟ در صورت پاسخ مثبت، آيا در مورد اين موضوع، ريشه يابي هاي لازم انجام شده است؟

 

5-1- فرم ارزيابي خطرات بهداشتي
اين فرم بر اساس استانداردNIOSH (National Inistitute for Occupational Safety and Health )
تهيه و تنظيم گشته است و براي تكميل آن، فاكتورهاي زير بايد مدنظر قرار گيرد:
1- نوع صنعت و توليدات محل كار
2- مشخص كردن مكانهاي با احتمال خطرات بهداشتي بيشتر
3- تعداد افراد در معرض خطرات بهداشتي
4- مدت زمان تماس (برحسب تعداد ساعات در طي يك روز كاري)
5- نوع فعاليت كاري افرادي كه در معرض تماس يا مواجهه با خطرات بهداشتي هستند
6- تعيين پروسه كاري مربوطه
7- آيا خطرات بهداشتي محل كار، اخيراً مورد ارزيابي بازرسان كار، كارشناسان بهداشت كار و يا سازمانها و ارگانهاي فعال در زمينه هاي بهداشتي قرارگرفته است؟ در صورت پاسخ مثبت، اين عمل توسط چه كساني (و يا چه ارگاني) صورت پذيرفته است؟
8- آيا مشكلات بهداشتي مشاهده شده، مورد بررسي قرار گرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است، اين عمل توسط چه سازمانها، انجمن و يا ارگانهايي صورت پذيرفته است؟
9- مسئوليت ايمني و بهداشتي كاركنان بر عهده چه كسي (كساني) مي باشد؟
10- تمامي موارد، عوامل و يا شرايط كاري كه ممكن است در بروز خطرات نقش داشته باشند، ليست شوند. در مورد مواد شيميايي خطرناك بهتر است نام شيميايي، نام تجاري، نام شركت توليدكننده و همچنين ساير اطلاعات مفيد و مناسب ذكر گردد.
11- اشكال و فرمهاي فيزيكي موادمصرفي (بصورت جامد، گاز، مايع، گرد و غبار، ميست و …..) تعيين گردند.
12- نحوه تماس افراد در معرض تماس با مواد، تعيين شود. (تنفس، تماس پوستي، استنثاق و …..)
13- نوع مشكلات بهداشتي و يا عوارض حاصل از تماس افراد با اين مواد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميست (Mist ) : بخار كنداسه تمامي مايعات بغير از آب
2- مراحل پنج گانه ارزيابي ريسك
1-2- ارزيابي ريسك چيست؟
ارزيابي ريسك همان بررسي دقيق عامل آسيب رساندن به افراد در محيط كار مي باشد، بطوريكه شما قادر خواهيد بود ارزيابي كنيد كه آيا اقدامات پيشگيرانه شما كافي بوده يا بايد كارهاي بيشتري را براي جلوگيري از آسيب به افراد انجام دهيد.
هدف، حصول اطمينان از اين مسأله است كه هيچ شخصي مجروح يا بيمار نخواهد شد. حوادث و بيماريها مي توانند سبب نابودي زندگي افراد شوند و همچنين مي توانند از طريق كاهش راندمان كاري، آسيب به ماشين آلات، افزايش بهاي بيمه يا الزام شما در پاسخگويي به شكايات قضايي افراد بر روي شغل شما نيز اثر گذار باشند.
براي تصميم گيري در مورد اينكه آيا خطر در محيط كار قابل توجه است يا خير و اينكه آيا شما توسط اقدامات پيشگيرانه مفيد و كافي، ميزان خطر پذيري را كاهش داده ايد يا خير،
به مسائل زيادي نياز داريد. زمان ارزيابي ريسك بايد تمام اين مسائل را كنترل كنيد. براي مثال جريان برق مي تواند سبب مرگ افراد شود اما در يك محيط كاري اين خطر را
مي توان با عايق بندي قسمتهاي فلزي و ايجاد سيستم اتصال زمين مناسب كاهش داد.

 

2-2- نحوه ارزيابي ريسك در محيط كاري
مراحل پنجگانه جهت ارزيابي ريسك عبارتند از:
مرحله 1: خطرات موجود را پيدا كنيد.
مرحله 2: تشخيص دهيد كه چه كساني و چگونه ممكن است آسيب ببينند.
مرحله 3: خطرات را ارزيابي كرده و تعيين كنيد آيا اقدامات احتياطي موجود، كافي است يا نياز به انجام اعمال پيشگيرانه و احتياطي بيشتري است؟
مرحله 4: يافته هاي خودتان را ثبت كنيد.
مرحله 5: ارزيابي هاي خودتان را مرور كنيد و در صورت نياز آنها را مورد تجديد نظر و اصلاح قرار دهيد.
خودتان را سر در گم نكنيد. عموماً در بخشهاي تجاري، خدمات و صنايع سبك، خطرات كم و ساده اند و كنترل آنها آسان اما لازم است. احتمالاً شما با اين خطرات آشنايي داريد: خطراتي نظير ماشين آلات خطرناك و پلكان معيوب يا ورودي هاي نامطمئن كه ممكن است سبب صدمه به افراد شوند. در اينصورت درخصوص اقدامات احتياطي جهت پيشگيري از صدمه و جراحت تحقيق كنيد.
اگر شما صاحب يك مؤسسه كوچك مي باشيد و كاملاً مطمئن هستيد كه اطلاعات كافي از مسائل مربوط به كارتان را داريد مي توانيد عمل ارزيابي را خودتان انجام دهيد. (لازم نيست كه متخصص ايمني و بهداشت باشيد)؛ ولي اگر صاحب مؤسسه بزرگتري هستيد
مي توايند از يك كارشناس مسئول و متخصص يا نماينده ايمني و يا مراكز مشاوره ايمني و يا در صورت عدم اطمينان، از مراجع ذيصلاح در اين زمينه كمك بخواهيد.

 

1٭ خطرات و 2٭ ريسك موجود در محل كار، اجازه هيچ گونه اهمال كاري را به شما نمي دهند.

 

1-2-2- مرحله 1: جستجوي خطرات
اگر شما خودتان عمل ارزيابي ريسك را انجام مي دهيد در محيط كارتان قدم بزنيد و به موارديكه مي توانند موجب آسيب شوند توجه كنيد. از موارد جزئي صرف نظر كنيد و توجه خود را روي خطراتي كه ممكن است منجر به آسيبهاي جدي شود يا روي افراد بيشتري اثر بگذارد، متمركز كنيد.
از كارگران يا نمايندگان آنها نظرخواهي كنيد. آنها ممكن است به چيزهايي توجه داشته باشند كه شما در نگاه اول متوجه نشده ايد. همچنين اطلاعات و دستور العمل هاي كارخانه توليد كننده مي تواند در تشخيص خطرات و مشاهده ريسكها در جايگاه واقعي خودشان به شما كمك كند.
به اين ترتيب حوادث و بيماريها ثبت مي شوند.

 

1- خطر: عبارت است از هرچيزي كه سبب آسيب رساندن به افراد شود نظير مواد شيميايي، جريان برق، كار با نردبانها و غيره.
2 – ريسك: احتمال (كم يا زياد) وارد شدن آسيب به افراد توسط خطرات را ريسك مي نامند.

2-2-2- مرحله 2: تعيين اينكه چه كسي و چگونه ممكن است آسيب ببيند.
فراموش نكنيد كه افراد زير در معرض خطر بيشتري قرار دارند:
الف- كارگران جوان، كارآموزان، مادران باردار و افراديكه بصورت ويژه اي در معرض خطر قرار دارند.
ب – كارگران نظافتكار، ارباب رجوع، پيمانكاران، كارگران بخش تعميرات و ساير افراديكه بطور دائم در محيط كار حضور ندارند.
ج – افراد عادي و يا كسانيكه در محيط كاري با شما شريكند و ممكن است در اثر فعاليتهاي شما آسيب ببينند.

 

3-2-2- مرحله 3: ارزيابي اقدامات احتياطي انجام شده.
در نظر بگيريد كه چگونه هر خطري ممكن است منجربه آسيب شود. به اين ترتيب مشخص خواهد شد كه اقدامات بيشتري جهت كاهش احتمال ريسك نياز مي باشد يا خير؟
حتي بعد از انجام همه اقدامات احتياطي باز هم برخي از ريسكها ممكن است باقي مانده باشند. شما بايد تعيين كنيد كه ريسكهاي قابل توجه موجود بعد از انجام اعمال احتياطي لازم در چه حدي باقي مي مانند (بالا، پائين يا متوسط). ابتدا بايد از خودتان بپرسيد كه آيا تمام اعمالي را كه مقررات به شما مي گويد انجام داده ايد يا خير؟ براي مثال يكسري مقررات براي جلوگيري از تماس با قسمتهاي خطرناك ماشين آلات وجود دارد. سپس از خودتان سؤال كنيد كه آيا تمام استانداردهاي صنعتي پذيرفته شده را در محيط كارتان اعمال كرده ايد. اما خودتان را تا اين مرحله متوقف نكنيد زيرا طبق قوانين و مقررات موجود، بايد تمام اقدامات اجرائي ممكن را جهت ايمني خود بكار ببنديد.
هدف واقعي، انجام اقدامات احتياطي جهت كاهش ريسك هاي موجود مي باشد. پس از تعيين كارهاي لازم جهت اجرا، يك ليست از اين اقدامات تنظيم كنيد و هميشه حق تقدم را به ريسكهايي كه در حد بالا باقي مانده اند و يا ممكن است روي افراد بيشتري اثر بگذارند بدهيد. از خودتان بپرسيد:
1- آيا مي توانم از وجود خطرات خلاص شوم.
2- در غير اينصورت چگونه مي توانم ريسكها را طوري كنترل كنم كه احتمال آسيب ديدن افراد تقريباً غيرممكن شود.
براي كنترل ريسكها اصول كلي زير را بكار ببريد:
– سعي كنيد انتخابهايي داشته باشيد كه ميزان خطر پذيري كمتري دارند.
– از دسترسي به قسمتهاي خطرناك توسط حفاظ گذاري جلوگيري كنيد.
– كارتان را طوري سازماندهي كنيد كه ميزان تماس با خطرات كاهش يابد.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   21 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مدل پنهان کردن اطلاعات

 

 

 

این مقاله ارائه دهنده رهیافت جدید در ظرفیت بالای پنهان کردن اطلاعات آسیب ناپدیر دارد که براساس تبدیل امواج کوچک اصلی که ازا ین طریق ظرفیت بالای اطلاعات را به داخل سطح بیتها( ذره) غیر حساس ضرایب امواج وارد می کند. بویژه در این مقاله به سه مدل پنهان کردن اطلاعات آسیب پذیر با ظرفیت بالا با نام های C,B,A اشاره شده است مدل 8 یک تکنیک قدیمی پنهان کردن اطلاعات می باشد که قادر است بطور آسیب ناپذیری تصویر اصلی را عوض کند. این ظرفیت می تواند به 10/1 درصد از حجم اطلاعاتی که تصویر اصلی در بر می گیرد برسد و تغییر نمودار ستون بمنظور جلوگیری از جریان اطلاعات کم یا زیاد می باشد. مدل B تکنیک قدیمی پنهان کردن اطلاعات نمی باشد بلکه تنها قادر است تصویر پردازی شده را به جای تصویراصلی بدون آسیب پذیری درست کند.
با این حال این ظرفیت می تواند به 3/1 درصد حجم مطالعاتی که تصویر اصلی در بر دارد برسد. ودر حیطه فضایی ازکیفیت دیداری بهتری به نسبت جایگزین کردن 4 سطح بیت جزئی برخورداراست. مدل C نه تنها دارای طرفیت بیشتری می باشد بلکه همچنین از کیفیت دیداری بهتری نسبت به مدل B هم برخوردار است. با این حال تنها قادر است که اطلاعات پنهان شده را پردازش کند. این 3 روش را در تمام 1096 مورد تصاویر در پایگاه داده های نقاشی کرنل مورد آزمایش قرار داند از این تفکیک ها می شود در سیستم اطلاعاتی دولتی، تجاری، پزشکی و سیستم اجرای قانون و سیستم نظامی استفاده کرد.

 

1- مقدمه
با گسترش شبکه ها افراد می تواند بآسانی اطلاعات بسیاری را ازطریق شبکه ها مختل کنند که منجر به افزایش احتمالی افشای اطلاعات بشود. علاوه براین ضروری است که تحقیق در زمینه نقل و انتقالات شبکه از طریق تکنیک های پنهان کننده اطلاعات با ظرفیت بالا پیشرفت کند. این مقاله ارائه دهنده 3 مدل پنهان کردن اطلاعات با ظرفیت های بالا بعنوان مدل های C,B,A است که قادر هستند بطور آسیب ناپذیری تصاویر اصلی را پردازش کنند.
خوئان و چند تن دیگراز چند سبب بند( باند جزئی فردی) امواج غیرحساس استفاده کننده اطلاعات را بداخل یک سطح بیت ضریب امواج وارد کنند دراین آزمایش از روش A اطلاعات وارد سطوح بیت های چند گانه شد و با پیشرفت های اخیر و خوب تر شدن تغییر نمودار ستونی و برنامه های حسابداری، کیفیت دیداری تصویر مشخص شده و ظرفیت واردکردن از طریق روش A بسیارافزایش یافت. این ظرفیت می تواند به 10/1 درصد حجم اطلاعات که تصویراصلی اشغال کرده برسد. مدل B تکنیک قدیمی پنهان کردن اطلاعات آسیب ناپذیرنیست بلکه می تواند بطور آسیب پذیری تصویر پردازش شده را بجای تصویر اصلی درست کند. با این حال این ظرفیت قادر است بوسیله تصویر اصلی بخاطر استفاده از تصویر پردازش شده در ضرایب امواج ببه 2/1 دهم حجم اطلاعات برسد. در سطح 256 یک تصویر خاکستری رنگ ظرفیت اطلاعات پنهان شده قادر است به 4 bpp ( ذرا هر پیکسل( تصویر – دانه) برسد و از کیفیت دیداری بهتری به نسبت جایگزین کردن حداقل 4 سطوح بیت ها در حیطه فضایی برخورداراست مدل c تنها می تواند بطور آسیب ناپذیر اطلاعات پنهان شده را به جای تصویر اصلی یا تصویر از قبل پردازش شده کشف کند. با این حال نه تنها ازظرفیت بیشتر بلکه از کیفیت دیذداری تصویری به نسبت مدل b برخوردار است از این تکنیک های با ظرفیت بالای پنهان کردن اطلاعات می توان در سیستم اطلاعاتی حکومتیف نجاری،پزشکی، اجرای قانون و سیستم نظامی استفاده کرد ادامه مقایسه به شرح زیر می باشد: انتقال امواج اصلی و توزیع سطح بیت در بخش 2 و تغییر نمودار ستونی در بخش 3توضیح داده شده است. بعد از این مقدمات مدلهای با ظرفیت بالای پنهان کردن اطلاعات و نتایج آزمایشی در بخش 4 و چند نکته و خاتمه در بخش 5 و 6 به ترتیب ارائه شده است.
2- انتقال امواج اصلی و توزیع سطوح بیت
1-2 انتقال امواج اصلی (IWT )
از آنجا که لازم است سیگنال اصلی بدون تغییر بازسازی شود ما از طرح ارتقای اصلی انتقال امواج استفاده می کنیم بویژه ماCDF(2,2) و سری های مشابه بکار برده در استاندارد IPE2000 را بکار گرفت.
جدول زیر مربوط به انتقال وارونه و انتقال روبه جلوی امواج اصلیCDF (2و2) می باشد.

 

انتقال وارونه
ارتقای اولیه وارونه
ارتقای دو طرف وارونه
ادغام
انتقال امواج اصلی CDF (2و2) جدول 1
انتقال به سمت جلو
انشعاب
:ارتقای دو طرفه
:ارتقای اولیه
2-2 توزیع سطوح بیت
توزیع سطوح بیت بمنظور واردکردن اطلاعات در ساب بندها و در سطوح بیتهای قرینه انتقال امواج می باشد. مدل جایگزینی LSB در محیط امواج از محیط فضایی عمل می کند. زیرا که امواج به سیستم دیداری انسان(یا HVS ) نزدیکتر هستند. مدل HVS در بین ساب بند هابا سطح های متفاوت به غیر حساس های متفاوتی اشاره دارد. هرچقدر یک ساب بند به سطح پائین تری تعلق داشته باشد در سیستم دیداری انسان(HVS ) حساس تر است. درهمین طح ساب بند HH از کمترین حساسیت برخورداراست. LH,HL در در جات بعدی هستند و LL از بیشترین حساسیت برخودار است. حساسیت بیشتر در HVS به معنای این است که می توان اطلاعات بیشتر را بدون ایجاد اشیاء مصنوعی، دیداری، برجسته وارد کرد.
3- تغییر نمودار ستونی
1-3- اصول تغییر نمودار ستونی
در تصویر ارا ئه شده بعد از ورود اطلاعات به چند ضریبIWT ( انتقال امواج اصلی) ممکن است جریان کم و زیاد شود به این معنی که بعد ازانتقال امواج وارونه مقدار میزان خاکستری چند پیسکل در تصویر مشخص شده ممکن است مقدار برگشت قسمت های بالاتر با قسمت های پائین تر و یا هر دو بیشتر شود.( ر قسمت های بالاتر 255 برگشت برای 8 بیت قسمت خاکستری تصویر و در قسمت های پائین تر هیچ برگشتی برای 8 بی قسمت خاکستری تصویر بمنظور جلوگیریاز کم و زیاد شدن جریان ما ا زتغییر نمودار ستونی استفاده می کنیم که نمودار ستونی ازهر دوطرف همانطور که در تصویر نشان داده شده کوتاه تر می کند.
درکوتاه کردن یک نمودار ستونی به میزان لازم است که اطلاعات تغییر نمودار ستونی به عنوان جزئی از اطلاعات وارد نشده ثبت می کنیم. اطلاعات وارد شده از 3 قسمت وارد می شود:1) از سیگنال ته نقش 2) از اطلاات حسابداری شده تغییر نمودار ستونی و3) از طریق JBIC که بطور آسیب ناپذیری اطلاعات را از سطوح بیت های اصلی بهم فشرده می کند. اگر اطلاعات در این 3 قسمت کمتر از ظرفیت سطوح بیت های اصلی باشد واردکردن اطلاعات بدون آسیب امکان دارد. اطلاعات به عبارت دیگر از فرکانس بال(HH,HL,LH ) به فرکانس پائین ت(LL ) وارد می شوند و از کمترین سطح بیت به بالاترین سطح بیت وارد می شوند. در این مسیر تصویر مشخص شده می تواند از بهترین کیفیت دیداری برخوردار باشد.
2-3- یک مثا ل از تغییر نمودار ستونی ساده شده
بمنظورنشان دادن فرآین کوتاه کردن مودار ستونی از یک مثال ساده استفاده می کنیم. که دراین مثال تصویر اصلی با مقیاس خاکستری می باشد همانطور که در شکل شماره 2 نشان میدهد.
از جدول 2 و شکل 2 در می یابیم که میزان نمودار ستونی تغییر یافته در حال حاضر 6-1 به 7-0 تغییر یافته یعنی هیچ پیکسلی با میزان رنگ خاکستری 0 و 6 در نظر گرفته نشده است. بعد ازتغییر مقیاس رنگ خاکستری(1) در داخل رنگ خاکستری (2) ادغام می شود مقیاس خاکستری(0) به مقیاس خاکستری رنگ 1 تبدیل می شود.به همین شکل مقیاس زنگ خاکستری شماره 6 هم در 5 ادغام می شود مقیاس خاکستری شماره 7هم به مقیاس خاکستری شماره 6 تبدیل می شود.
نمودارستونی قبل و بعد الز تغییر و خیره اطلاعات در جدول شماره 2 و 3 به ترتیب نشان داده می شود.

 

 

 

جدول شماره 3 اطلاعات نمودار ستونی قبل و بعد از تغییر
میزان خاکستری = 0 1 2 3 4 5 6 7
شماره ها قبل از تعیبر 3 2 4 7 10 5 1 4
شماره ها در حین تغییر 3 0 6 10 7 6 0 3
شمار ه ها بعد ازتغییر 0 3 6 10 7 6 3 0
جدول 3 ذخیره اطلاعات
برای تصویر نمودار ستونی درهر دو طرف به مقیاس 1 رنگ خاکستری کوتاه می شود. طول بیتهای کامل 37 بیت است.
=S طول هر بیت کامل 37 بیت(00100101) + ادغام فشرده مقیاس 2 رنگ خاکستری(010)+ اولین نمودار ستمنی از سمت چپ مقیاس 1 خاکستری (001)+ ثبت طول 6(0110) + مراتب اسکن(101101)+ اولین نمودار ستونی از سمت راست مقیاس 6 خاکستری(10)+ ثبت طول 6(0110) + مراتب اسکن( 11011)
بیت های ثبت شده سمت چپ با مقیاس خاکستری سمت چپ آن(101101) در جدول 3 نشان می دهد که هم دومین و هم پنجمین مقیاس 3 بوسیله اسکن در ت صویر2(d ) ددر اصل مقیاس ر1 در تصویر شماره 2 می باشند. همچنین بیتهای ثبت شده سمت راست با مقیاس خاکستری سمت راست آن در جدول 3 نشان می دهد که سومین مقیاس 5 بوسیله اسکن در تصویر 2( d ) در اصل مقیاس 6 در تصویر(c ) 2 می باشد.
4- روشهای با ظرفیت های بالای پنهان کردن اطلاعات
1-4- روش A ( پنهان کردن اطلاعات آسیب پذیر)
اصل این روش مشابه روش(1) می باشد به غیر از مواردی1) اطلاعات بداخل سطوح بیت جندگانه وارد می شود. 2) طرح های جدید برای تغییر نمودار ستونی و ذخیره سازی یک نمودار کلی در تصویر شماره 3 نشان داده شده است.
تصویر مشخص شده تصویر اصلی

 

انتقال امواج وارونه تغییرنمودار ستونی

وارد کردن انتقال امواج کوچک
سطوح بیت های سالم
کاتنیشین جریان بیت فشردگیJBIG بیتهای انتخاب شده اطلاعات ذخیره شده
ته نقش
تصویر 3 نمودار ورود اطلاعات
تصویر شماره 4 سه تصویر مشخص شده
سختی های ظرفیت ورود در مقابل PSNR این سه تصور در تصویر 5 نشان داده شد ه است. اطلاعات پنهان شده از 2 ساختار رند ابعادی” مطلب” بدست آمده است. در مقاسه با روش های دیگر] 1،2 [ در شرایط ظرفیت و PSNR عملکرد این روش بسیار بالاست ه حدود شماره 3 مراجعه کنندید. توجه کنید که با همان PSNR (3G,5,Db ) ما از هر دو روش a و رورش” تیئین”(2) در Mpic که در تصویر شماره 4 نشان داده شده بکار گرفتیم. مدل A از ظرفیت بیشتری برای ورود اطلاعات به نسبت روشی تیئین] 2 [ که یکی جدیدترین و پیشرفته ترین طرح هایپنهان کردن اطلاعات است برخوردار است. در مقایسه با مدل قبلی]1 [ که و مدل A بسیار بهئتر عمل میکند. پردازش های از قبل روی ضرایب
( امواج شامل 1) تغییر نمودار ستونی بمنظور جلوگیری از کم و زیادشدن جریان 2) انتقال امواج اصلی به سمت جلو 3) شفافیت سطوح بیت چندگانه حیطه امواج 4 ) وارونگی انتقال امواج اصلی در ینجا بجای تصویر اصلی تنها تصویر پردازش شد بدون آسیب پذیری قابل پردازش است. یک نمودار کلی از مدل B در تصویر 6 نشان داده شده است.
4.3 مدل C
در تغییر نمودار ستونی گاهی اوقات نمودار ستونی باید تنها بمنظور کم و زیاد شدن جریان چندین پیکسل کوتاه شود. اگر اطلاعت این پیکسل 4 را بجای کوتاه کردن نمودار حفظ کنیم می توانیم PSNR بالاتری بدست آوریم. در ورود اطلاعات دو مدل C طور بیت های سطوح بیت چندگانه را جایگزین می کند. و محل آنها را بجای مشخص کرد ن تمام بیت های هر سطوح بیت به یاد می سپارند. مدل C می تواند اطلاعات پنهان شده ا بطور آسیب ناپذیر در حالی که تصویر اصلی در حال از بین رفتن است بازسازی کند.
4.4 3 منحنی از ظرفیت در مقابل PSNR در تصویر” لنا”
تصویر شماره 7 منحنی های ظرفیت وارد شده در مقابل PSNR را با مدلهای C,B,Aبرای تصویر نشانشان میدهد. اطلاعات پنهان شده از شکل ساختار” رند” مطلبD .2 می باشد. دیده شده که مدل A PSNR بالا و نسبتاً ظرفیت کمتر ورود را حفظ م ی کند انتظار این امر می رفت چرا که مدل A می تواند تصویر مشخص شده را جایگزین تصویر اصلی آن بکند. از آنجائیکه هم مدل A و هم مدل B می تواند از ظرفیت بالای ووردی اطلاعات برخوردار باسد ممدل C همانطور که انتظار آن می رفت به نسبت مدل B PSNR بیشتری بدست می آورد.
جدول شماره 5 مقایسه ای بین مدل C و مدل موجود در حقطه محیطی که اطلاعات از LSB به دومین LSB وارد می شود است که هر دو مدل از نظر ظرفیت ورود 109 bpp برخوردارند. میم بینیم که مدل c پی د رپی PSNR بیشتری را به جهت برتری IWT بدست می آورد.
تصویر شمار 8 حاوی دو بخش مشروح می باشد چشم سمت راست و شانه از تصویر مشخص شده لنا در این تصویر بوضوح نشان داده شده که مدل B,C در جدول 5 نه تنها از PSNR بیشتری dB 10-6 برخوردار شده اند بلکه همچنین از کیفیت دیداری بهتری به نسبت مدل فضایی برخوردارند.( بکارگیری پنهان کردن اطلاعات LSB بدنبال ورود LSB بعدی و غیره).
ما بطور موفقیت آمیزی این 3 مدل را در تمامی 1096 مورد تصاویر خاکستری رنگ پایگاه داده های نفاسی کریل مرود آزمایش قرار داده ایم.
5- موارد استعمال
ما از مدل B در پنهان کردن تصاویر گرافییکی استفاده کردیم. همانطور که در تصویر 9 نشان می دهد ما 4 تصویر رنگی گرافییک را وارد(a ) یک تصویر از قبل پردازش شده کردیم(b ) و یک تصویر مشخص شده را بوجود آوردیم.(c) از این تصاویر مشخص کردن تصویر(c ) از تصویر(b ) مشکل است.
6- خاتمه
این مقاله ارائه دهنده 3 تکنیک پنهان کردن اطلاعات با ظرفیت بالا براساس انتقال مواج کوچک اصلی می باشد. عملکرد این 3روش بهتر از عملکرد د رحیطه فضایی می باشد. بخصوص کیفیت دیداری ازتصاویر مشخص شده عبتر است مدل A می تواد تصویراز قبل پردازش شده را بدون آسیب بازسازی کند مدلB می تواند تنها اطلاعات پنهان شده را بدون آسیب بازسازی کند. با این حال هردو روش C,B در 1096 مورد تصاویر خاکستری رنگ در پایگاه داده ای
« نقاشی کاریل» در زمینه های دولتی و بانک شبکه اطلاعاتی بکار روند و هردو عملکرد نستباً خوبی بدست آورند.
پنهان کردن اطلاعات آسیب ناپذیر با استفاده از انتقال امواج کوچک اصلی و تکنیک ورود آستانه.
خلاصه
این مقاله ارائه دهنده یک روش جدید پنهان کردن اطلاعات آسیب ناپذیر دیجیتالی است با استفاده از انتقال امواج کوچک اصلی و تکنیک ورود آستانه اطلاعات وادر جرئئ تری سطوح بیت(LSB ) فرکانس بالاCDF (2و2) ضرایب امواج کوچک اصلی که اندازه آنها کوچکتر از یک آستانه اصلی مشخص می باشد می شوند. از تغییر نمودار ستونی بعنوان یک پردازش که از کم و زیاد شدن جریان جلوگیری می کند استفاده می شود.
نتایج آزمایشی نشان می دهد که این طرح مهارت های قبلی را با موفقیت بیشتر( در همان میزان PSNR ) یا با PSNR بیشتر انجام می دهد.
مقدمه
با گسترش تکنولوژیهای اطلاعات افراد به راحتی میتوانند اطلاعات بیشتری را از طریق اینترنت منتقل کنند. اگرچه از این طریق دزدان کامپیوتر می توانند اطلاعات با ارزش را بدزدند. بنابراین باید اطلاعات در برابر اینگونه افراد محفوظ نگاهداشته شود. دستگاه دیجیتالی پنهان کننده اطلاعات می تواند اطلاعات مهم را در سیستم چندرسانه ای به منظور پنهان کردن ارتباطات پنهان کند. بسیاری از تکنیک های پنهان کننده اطلاعات چندرسانه ای راسنه پوشش را تغیر میدهد اطلاعات اضافی را وارد کند اگرچه این تغییر غالباً کوچک و بطور تدریجی در سیستم دیداری انسان(HVS ) عمل می کند

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  21  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله Data center چیست

 

 

 

 

 

Data Center ها با در اختيار داشتن اتصالات پرسرعت ‌اي به اينترنت، و همچنين در اختيار داشتن سرورهاي قوي و متعدد، امكان راه‌اندازي سرورهاي وب را براي عموم مردم ممكن ساختند. شركت‌هاي تجاري و مردم مي‌توانستند با اجاره كردن فضاي محدودي در اين سرورها، سايت‌هاي وب خود را معرض ديد عموم قرار دهند.

تا قبل از دهه 90 استفاده از اينترنت براي مردم عادي به سادگي امكان‌پذير نبود، چرا كه استفاده از امكانات اينترنت نياز به دانش خاصي داشت. محيط خط فرماني(Command Line) و ساختار غير گرافيكي اينترنت سبب شده بود كه كاربران عادي علاقه چنداني به استفاده از اينترنت نداشته باشند.
در اوايل دهه 90، پس از به وجود آمدن مفهوم وب در اينترنت (سال 1993 ) و پروتكل HTTP كه به سادگي امكان به اشتراك گذاشتن مستندات در اينترنت را در اختيار كاربران قرار مي‌داد، روز به روز بر تعداد كاربران اينترنت افزوده شد. از سوي ديگر با اضافه شدن كاربران اينترنت، حجم مستندات نيز روز به روز افزايش يافت. مسلماً خطوط سابق اينترنتي و سرورهاي موجود، توانايي جوابگويي به خيل عظيم كاربران را نداشتند.

 

همچنين با زياد شدن كاربران و بالا رفتن حجم مستندات، و نيز سادگي انتشار اطلاعات در اينترنت، مفاهيم تجاري نيز وارد عرصه اينترنت شدند. شركت‌هاي تجاري نياز به سرورهايي داشتند كه اين امكان را به آنها بدهد كه به سادگي و با سرعت بتوانند اطلاعات خود را در اختيار مشتريان و كاربران خود قرار دهند.

 

بالطبع اين امكان وجود نداشت كه هر شركت يا سازماني كه قصد راه‌اندازي سايت‌هاي اينترنتي را دارد، خود راساً اقدام به راه‌اندازي سرور خود كند، چرا كه با وجود كاربران زياد اين سايت‌ها و حجم بالاي ترافيك، نياز به اتصال‌هايي با سرعت‌هاي بسيار بالا وجود داشت كه مسلما حتي در صورتي كه اين امكان از لحاظ عملي وجود داشته باشد، هزينه بالايي را مي‌طلبيد.

 

راه‌حلي كه براي اين مشكل به نظر رسيد، راه‌اندازي مراكز خاصي تحت عنوان Data Center يا مراكز داده‌اي بود. Data Center ها با در اختيار داشتن اتصالات پرسرعت ‌اي به اينترنت، و همچنين در اختيار داشتن سرورهاي قوي و متعدد، امكان راه‌اندازي سرورهاي وب را براي عموم مردم ممكن ساختند.
شركت‌هاي تجاري و مردم مي‌توانستند با اجاره كردن فضاي محدودي در اين سرورها، سايت‌هاي وب خود را معرض ديد عموم قرار دهند. برخي شركت‌هاي بزرگ نيز با توجه به نياز خود، اقدام به اجاره كردن يك سرور در مركز داده‌اي مي‌كردند و آن را از راه دور با ابزارهاي خاص كنترل مي‌كردند.
اكنون با توجه به رشد سريع اينترنت، روز به روز به تعداد Data Center ها اضافه مي‌شود به طوري كه در حال حاضر در اكثر كشورهاي پيشرفته اين مراكز وجود دارند. تمركز اين مراكز بخصوص در كشور امريكا بسيار زياد است. دليل آن ارزان بودن نرخ اتصال به اينترنت و همچنين در دسترس بودن سرعت‌هاي بالا مي‌باشد.

 

برخي از اين Data Center از طريق خطوط مختلف فيبرنوري، پهناي باندي بيش از 4Gbps را در اختيار دارند و تعداد سرورهاي اين Data Center معمولا بيش از 1000 است كه بر اساس مشخصات به متقاضيان اجاره داده مي‌شود.
پارامترهاي زيادي در قيمت اجاره ماهانه يك سرور تاثيرگذار است كه مي‌توان به سرعت CPU، مقدار حافظه RAM و اندازه Hard Disk ، حداكثر ترافيكي كه ماهانه در اختيار هر سرور قرار مي‌گيرد، سيستم عامل سرور و همچنين سابقه مركز داده‌اي بستگي دارد.

 

مشخصات يك Data Center
Data Centerهاي متفاوتي در نقاط دنيا وجود دارد كه با توجه به نياز و همچنين شرايط منطقه‌اي طراحي و ساخته شده‌اند. استاندارد خاصي براي يك Data Center وجود ندارد اما در اينجا سعي شده است به برخي از مشخصات عمومي يك مركز داده‌اي اشاره شود. در اختيار داشتن اتصالات مختلف به اينترنت از طريق ISP و ICPهاي مختلف: به طور معمول يك Data Center براي اتصال به اينترنت از چندين اتصال مختلف استفاده مي‌كند تا در صورتي كه هر يك از اتصالات به دليلي از كار افتادند، در سرويس‌دهي مركز وقفه‌اي پيش نيايد. برخي از Data Center معروف با بيش از 12 اتصال مختلف به اينترنت متصلند.

 

وجود سيستم قدرت پشتيبان:
يكي از مهم‌ترين مسائل در Data Center سرويس‌دهي بدون وقفه به مشتريان مي‌باشد. با توجه به امكان قطع برق به دلايل مختلف همچون حوادث غيرمترقبه يا جنگ، نياز به سيستم برق پشتيبان ضروري است. معمولاً Data Centerهاي بزرگ از UPS هاي مخصوصي استفاده مي‌كنند كه امكان سرويسدهي به بيش از 100 كامپيوتر را دارند. علاوه بر سيستم UPS، ژنراتورهاي قوي نيز در مركز داده‌اي وجود دارد تا در صورت قطع بلندمدت برق، سرويس‌دهي بدون وقفه انجام شود.

 

وجود سرورهاي متعدد:
هدف اصلي يك Data Center در اختيار گذاشتن سرورهاي وب براي مشتريان است. سرورهاي مورد استفاده با توجه به نياز و امكانات Data Center تعيين مي‌شود. تنها تفاوت مهم، نوع سرورهاي مورد استفاده توسط Data Center است. در Data Center ها از دو نوع سرور استفاده مي‌شود: سرورهاي Rackmount و يا سرورهاي Desktop. با توجه به حجم كم سرورهاي Rackmount اين امكان براي مركز داده‌اي فراهم مي‌شود كه در فضايي كوچك، تعداد زيادي سرور قرار گيرد. اما مسئله مهم در اين نوع سرورها، قيمت بالاي اين سرورها نسبت به سرورهاي Desktop است. علاوه بر اين امكان ارتقاء سرورهاي Rack Mount تنها به مقدار اندك امكان‌پذير است. با توجه به اين موضوع اكثر Data Center از سرورهاي Desktop استفاده مي‌كنند.

 

مشخصات فيزيكي:
با توجه به اين نكته كه اكثر سرورهاي وب از نوع Desktop هستند، ساختمان‌هاي مراكز داده‌اي اكثرا با سقف‌هاي بلند ساخته مي‌شوند كه علاوه بر تهويه هوا، امكان قرار دادن سرورهاي بيشتر را مي‌دهند. همچنين در تمامي Data Centerها، مسيرهايي براي گذراندن كابل‌هاي شبكه و همچنين كابل‌هاي برق وجود دارد. علاوه بر اينها، وجود سيستم تهويه قوي براي پايين نگاه داشتن دماي سرورها ضروري مي‌باشد. البته مشخصاتي همچون وجود سقف كاذب، كف كاذب و همچنين سيستم اطفاء حريق در برخي موارد توصيه شده است.
مسئله مهم در Data Centerها، امكان استفاده متقاضيان از سرورهاي Data Center مي‌باشد كه در اين بخش به آن مي‌پردازيم.

 

نحوه در اختيار گرفتن يك سرور وب:
پس از اينكه متقاضي سرور، با شرايط قراردادي كه Data Center مفاد آن را تنظيم كرده موافقت كرد، يك سرور در اختيار وي گذاشته مي‌شود. بسته به نوع قرارداد سرور مي‌تواند تنها شامل سيستم عامل و يا نرم‌افزارهاي كمكي همچون نرم‌افزارهاي FTP و يا Control Panel سايت باشد. در صورتي كه اين نرم‌افزارها بر روي سرور نصب نشده باشد، متقاضي خود بايد اين نرم‌افزارها را نصب كند. متقاضي اكثرا از طريق Remote terminalها و يا نرم‌افزارهاي خاصي مانند PCAnywere سرور خود را از راه دور كنترل مي‌كند. پس از نصب و تنظيمات نرم‌افزاري، سرور آماده سرويسدهي مي‌شود و بر حسب نياز متقاضي استفاده مي‌شود.

 

نكته قابل توجه، كنترل سرورها توسط متقاضي از راه دور است. با توجه به اين موضوع مسئوليت كليه مسائل و مشكلات سرور از جمله از كار افتادن سرويس‌ها و نرم‌افزارها و يا حملات هكري به عهده متقاضي مي‌باشد.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ترجمه شده تحقیق در عملیات به همراه متن انگلیسی

 

 

 

تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری
نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

 

نوشته لئوپرینگل
خلاصه مطالب
کانون اصلی توجه OA برای مدیریت عبارتند از تعیین مراحلی که می توان به واسطه آنها به بهبود بهره وری دست یافت . تحقیق در عملیات به عنوان ابزار ارزشمندی در این تحقیق به شمار می رود و می توان از آن به عنوان رشته ای یاد کرد که به ایجاد و مدیریت بهبود بهره وری تخصیص یافته است . پژوهشگران عملیاتی روشهای دستیابی به سطوح بالای عملکرد را شناسایی می کنند . آنها از طریق ادراک مشکلات در سطح سازمانی به بهبود بهره وری دست می یابند . راه حل های آنها به طور طبیعی از روشی نشات می گیرد که به واسطه آن می توان این مشکلات را توصیف ، درک و ارائه کرد . روش یک پژوهشگر عملیاتی عبارتند از تجزیه و تحلیل خصوصیاتی چون سود ، هزینه ، راندمان و سایر موارد عملی و قابل سنجش . تحقیق در عملیات یا به عبارت دیگر به کاربردن روشهای تحلیلی پیشرفته در جهت اتخاذ تصمیمات بهتر تحت عنوان علم برتر نامیده می شود . سازمانهایی که در شناسایی فرصت هایی که می توان از آنها در جهت بهبود بهره وری ذاتی موجود در ساختار شرکت استفده کرد به O.R (تحقیق در عملیات) اعتماد نمی کنند احتمالا کمتر از توان بالقوه خود به فعالیت می پردازند . دامنه اندوخته های حاصله به واسطه الگوهای O.R بسیار گسترده است ( از مبالغ نسبتا کم تا مبالغ چند میلیارد دلاری) نمونه هایی از بهبود بهره وری که بدون وجود O.R هرگز امکان پذیر نبود در مطالعه شرکت هایی چون سیرز ، ویرهالر ، تاکوبل ، HP ، پروکتر و گمبل مشاهده می شود .
همه ما اذعان داریم که قدرت مدیریت برخی از افراد بهتر از بعضی دیگر است . این موضوع حتی در سطوح بسیار بالای یک سازمان نیز مصداق دارد .
پرسش : اجرای ماهرانه چه وظیفه ای در تعریف شما از برتری در مدیریت از اهمیت بسزایی برخوردار است که در پاسخ به پرسش بالا می توان به چندین موضوع اشاره کرد اما قطعا این موارد با توجه به تجارت مورد نظر متفاوت خواهند بود . برخی از پاسخ ها توانایی هایی چون دانش استراتژیک را مورد توجه قرار می دهد اما برخی از آنها مهارت های میان فردیی چون شخصیت و قدرت مدیریت را مورد تاکید قرار میدهند. اکثر پاسخ ها به حقایق اساسی اشاره دارند از جمله این که مدیریت خوب در رابطه با ایجاد سازمان کاملی است که چندین بخش ناقص تشکیل شده است .
یکی از این پاسخ ها مسئولیت منحصر به فرد مدیریتی را برای ایجاد حداکثر از حداقل (یا به عبارت دیگر رسیدن به حداکثر از طریق منابع مالی ، مواد و نیروی انسانی محدود و پر هزینه موجود ) مورد تاکید قرار می دهد . در این جا جنبه های تحقق یافتن این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم .
ایجاد حداکثر از حداقل به هیچ وجه مفهوم ناآشنایی نیست . مدیریت کل بهتر از هر کس دیگری از نیاز رو به افزایش به این توانایی مطلع است و بالاخص شدت رقابت امروز و افقهای زمانی کوتاه مدت را نشان می دهد . بهبود بهره وری برای اکثر سازمان ها حائز اهمیت است و بدون آن برخی از شرکت ها با ناکامی مواجه خواهند شد .
بنابراین در راس اکثر اهداف مدیریتی بهبود بهره وری قرار دارد .
در حال حاضر بهبود بهره وری به بحث داغ روز تبدیل شده است . بهبود بهره وری مسئول ایجاد بسیاری از نگرانی های اقتصاددانها درباره آنچه که تحت عنوان اثر ثروت نامیده می شد است . علاوه بر این در حال حاضر همگان اذعان دارند که بهبود بهره وری امکان رشد سریع اقتصادی را به وجود آورده است این حقیقت در سطح سنجش اقتصاد کلان مورد قبول است و کاملا در شرکتهای خصوصی شهود است . بنابراین از آنجا که بهبود بهره وری برای تجارت رشد و رونق دائمی را به ارمغان می آورد ، درک تجارت با تجارت ، بخش با بخش و جایی که بهبود بهره وری از آنجا سرچشمه گرفته بسیار مهم است . همچنین مدیریت باید بداند چه مراحلی را برای افزایش بهبود بهره وری انجام دهد خصوصا قبل از این که هر گونه اقدامی از سوی رقبا صورت گیرد .
تحقیق در عملیات به عنوان یک رشته در رابطه با ایجاد و مدیریت بهبود بهره وری است . در واقع در یک مفهوم واقعی می توان گفت که بهبود بهره وری هدف منحصر به فرد O.R محسوب می شود و این همان چیزی است که باید انجام دهیم . مطرح کردن پرسش بهبود در بهره وری یک سازمان بدون در نظر گرفتن مزایای کاملی که O.R ارائه می دهد مشابه اتخاذ بهبود مورد نیاز در سلامت فرد بدون در نظر گرفتن انجمن دارویی است . حوزه تحقیق در عملیات بهبود بهره وری می باشد .
افراد OR به ترتیب بدین صورت قابل شناسایی هستند . 1- کانون توجه بر بهره وری متمرکز است 2- روش شناسایی ، توصیف ، درک و ارائه یک مشکل افراد تحقیق در عملیات مشکلات را مجسم می کنند . باید راه حل های ما از روشی نشات بگیرد که در آن ما مشکلات فرصت ها را در اولین مرحله مجسم کرده ایم . ما روی مشخصه هایی چون سود ، هزینه ، راندمان و سایر موارد عملی و قابل سنجش عمل می کنیم . معمولا هدف ما دستیابی به سطوح بالاتری از عملکرد است و وظیفه ما ایجاد بهره وری است . در واقع ما ابزار بهره وری یک سازمان هستیم . از این منظر تحقیق در عملیات عبارتند از : روش فکر کردن در مدیریت به عبارت دیگر ریشه استنباط ما از رضایت دقیقا مشابه رضایت در مدیریت کل است .
با توجه به این دیدگاه گزینه های جایگزین کدامند ؟ چنانچه شما ناچارید که آن را داشته باشید احتمالا باید یا آن را خریداری کنید یا آن را ایجاد کنید و یا هر دو . این بدان معنا است که باید اطمینان حاصل نمایید که شرکت شما به منظور ایجاد این بهبود ها نیروی OR کافی و با کفایت در اختیار دارد . در غیر این صورت باید مهارت ها و راه حل هایی را خریداری نمایید که توسط افراد خارج از شرکت که شغل آنها ارائه این گونه خدمات است به وجود آمده است . در این حالت ممکن است مهارت و راه حل ها به شکل نرم افزار های یا در قالب سازمان های مشاور ارائه گردد .
نکته اصلی آن است که این موضوع به عنوان مبنایی محسوب می گردد که باید به خوبی آن را پوشش داد . اگر تا کنون برای بهبود بهره وری مسئولیت را در سازمان تان ایجاد نکرده اید یا اگر تا کنون افراد تحقیق در عملیات را در فرصت های بهره وری موجود در ساختار شرکت خود به کار نگرفته اید این احتمال وجود دارد که شرکت شما پایین تر از حد توان بالقوه خود فعالیت نماید .
در این جا به چندین نمونه از فعالیت هایی که توسط افراد تحقیق در عملیات صورت گرفته اشاره می شود نه بدان چه آنها درباره آن گفتگو کرده اند یا برای آن آموزش دیده اند یا آن را وعده داده اند . فهرستی که در ذیل آورده شده است شامل نمونه هایی از آن چیزی است که افراد OR انجام داده اند . در این فهرست فقط به چندین نمونه از مواردی اشاره شده است که میلیارد ها دلار برای اقتصاد آمریکا و موسسات آن به ارمغان آورده است . در همه این موارد به سودی اشاره می کنیم که بدون این روش امکان پذیر نبود ، سودی که به کمک آن اقتصاد ما تا میزان بی سابقه ای رشد کرده است و تورم را نیز به دنبال داشته است ( از دیر باز افراد بر این عقیده بودند که نتیجه اجتناب ناپذیر چنین رشدی تورم است )
شرکت سیرز و رئوباک مدیریت ناوگان ایالات متحده را که مشتمل بر بیش از 1000 وسیله نقلیه بود را بر عهده داشت . این شرکت سالانه بیش از 4 میلیون ارسال انجام می دهد . این شرکت 46 دفتر ارسال دارد و بزرگترین سرویس ارسال اسباب و لوازم در ایالات متحده به شمار می رود . همچنین این شرکت یکی از ناوگانهای ایالات متحده را که مشتمل بر 12500 وسیله خدماتی و کارکنان وابسته تعمیرکارها است را شامل می شود . تقاضای سرویس سالانه 15 میلیون است و در آمد حاصله از این کار در حدود 3 میلیارد دلار است .
پژوهشگران عملیات سیستمی را طراحی کردند تا بتوان به واسطه آن متغیرهای زیر را بررسی کرد برنامه مشتری و زمان مورد نیاز برای عملکرد ، زمان تخمین زده شده برای سرویس مورد نیاز ، وسایل نقلیه و وسایل کارکنان ، مهارت های مورد نیاز ، قابلیت استفاده و دسترسی به قطعات و کالاها و … این سیستم به منظور برنامه ریزی خود کار همه اشکال عملکرد به گونه ای طراحی شده که 1- روزنه زمانی دقیق و راحتی را برای مشتریان سیرز فراهم می سازد 2- هزینه را به حداقل می رساند . 3- معیارهای واقعی هدف عملکرد (از قبیل رضایت مشتری ) را به حداکثر می رساند . این تلاش باعث کاهش هزینه 9 میلیون دلاری و پس انداز مداوم 42 میلیون دلاری در هر سال شد .
شرکت ویرهاوسر یکی از بزرگترین شرکت های کالاهای جنگلی در جهان می باشد که درآمد آن بالغ بر 13 میلیارد دلار است . از آنجا که این شرکت عمدتاً یک شرکت تجاری کالا به شمار می رود .
منافع آن از موارد زیر ناشی می گردد 1- کنترل هزینه ها 2- استفاده بهینه از شالوده مواد خام شرکت (یعنی درختان) این تصمیات نهایی از اهمیت بسزایی برخوردارند چون این تجارت بیش از یک میلیارد فوت مکعب در هر سال از تولید شامل می شود .
مشکل اساسی شرکت ویرهاوسر این بود که تصمیمات اصلی در زمین های اطراف شهر اتخاذ می شد که از حقیقت نهایی بازار فاصله زیادی داشت . این تصمیمات عبارت بود از آن که در کجا ساقه را به صورت کنده برش دهیم ؟ طول این کنده ها چه قدر باشد ؟ کاربرد نهایی این کنده ها در چه زمینه ای است (صادرات ، الوار ، تخته چند لا ، کاغذ) توجه داشته باشید که این تصمیمات قطعی و لازم هستند .
پژوهشگران عملیات در شرکت ویرهاوسر این مشکلات را مورد توجه قرار دادند که همین امر باعث شد بالغ بر 100 میلیون دلار صرفه جویی شود . نائب رئیس گروه – دانش راش – خاطر نشان کرد این کار رفتار ما را به گونه ای تغییر داد که باعث رسیدن به سود آوری بیشتر شد و این تغییرات همچنان ادامه دارد . نه تنها سهام سود و زیان ما در خلال زمان ادامه یافت بلکه اهمیت آن در طول زمان و تحت شرایط اقتصادی صنایع مختلف افزایش یافت . این مزیت منحصر به شرکت ویرهاوسر است و در حال حاضر هیچ یک از رقبای ما از آن بهره مند نمی باشند .
در سال 1993 ، شرکت نشنال کارنتال (national car rental) با انحلال مواجه شد . شرکت جنرال موتور در آن سال به خاطر مالکیت خود 744 میلیون دلار مطالبه کرد . شرکت در آن شرایط بحرانی برای بقا باید در کوتاه مدت به سوددهی می رسید . به همین دلیل برنامه پیچیده مدیریت در آمد را آغاز کرد . بخش اصلی این برنامه مجموعه ای از چندین الگوی تحلیلی تحقیق در عملیات بود که به منظور مدیریت ظرفیت ، قیمت گذاری و ذخیره مورد استفاده قرار می گرفت . وقتی این برنامه مدیریت این کارها را بهبود بخشید به طور شگفت آوری در آمد شرکت افزایش یافت . اجرای مقدماتی این برنامه در جولای سال 1993 نتایج مستقیمی را به بار آورد و دوباره شرکت را در حالت سود آوری قرار داد . در جولای سال 1994 شرکت نشنال سیستم مدیریت جدید ترین تکنولوژی در آمد را به اجرا در آورد و در سال اول در آمد را تا مبلغ 56 میلیون دلار بهبود بخشید در آوریل سال 1995 شرکت جنرال موتور شرکت نشنال را به مبلغ 1.2 میلیارد دلار فروخت .
شرکت پروکتروگمبل در بیش از 140 کشور بیش از 300 نوع از کالاهای مشتریان را تولید و بازاریابی می کند p&G رهبر جهانی بازار در 7 گروه از کالاها به شمار می رود . در سال 1995 میزان فروش این شرکت معادل 33.5 میلیارد دلار و سوددهی آن 2.64 میلیارد دلار بود . دو سال قبل از آن یعنی در سال 1993 شرکت به ارزیابی و طراحی مجدد منابع یابی تولیدات خود و سیستم توزیع عملیات آمریکای شمالی پرداخت .
تحقیق در عملیات در تلاشی که در جهت افزایش راندمان فرایند های کاری ، حذف تکرار و توجیه تولید و توزیع صورت می گیرد نقش اساسی دارد . این تلاش در جهت تجدید سازمان زنجیره عرضه که مشتمل بر روشهای تحقیق در عملیات از قبیل برنامه ریزی عدد صحیح ، الگوهای بهینه سازی شبکه و سیستم های اطلاعات گرافیکی است صورت می گیرد و باعث کاهش 20 درصدی در تعداد ماشین آلات آمریکای شمالی و صرفه جوی بیش از 200 میلیون دلار در سال می شود . در حال حاضر P&G نیازمند آن است که همه تصمیمات منابع یابی بر اساس الگوهای تحقیق در عملیات باشد . علاوه بر این شرکت مرکز جدیدی را در مقر خود در Cincinnati تاسیس کرده است . این مرکز به منظور حل مشکلات تجاری شرکت P&G یا تحقیق در عملیات به وجود آمده است .
شرکت هولت – یا کارد در سال 1993 به منظور تولید چاپگرهای ink-jet سیستمی را طراحی کرد اما این سیستم برای برآوردن اهداف تولیدی شرکت به قدر کافی سریع و قابل اعتماد نبود . در آن زمان این چاپگرها بازار را اشباع کرده بود . در نتیجه همه چاپگرهای تولید شده به سهام بازار و در آمد فروش تبدیل نشد .
پژوهشگران عملیات از روشهای تحلیل در جهت پیش بینی ظرفیت و تعیین ابعاد و موقعیت بافرهایی (میانگیر) استفاده می کنند که به منظور افزایش ظرفیت طراحی شده است . این کار باعث افزایش در آمد 280 میلیون دلاری و بهبود بهره وری 50 درصدی شده است . در سال 1997 شرکت تاکوبل در حدود 6500 فروشگاه در اختیار داشت و فروش سالانه آن در حدود 4.6 میلیارد دلار بود

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  20  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار هاي مالي بازار پول و سرمايه بر اساس تعاليم اسلام

 

 

چكيده: يكي ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پيشرفته وجود بازارهاي پول و سرمايه فعال است، مؤسسه هاي پولي و مالي با استفاده از روش ها و ابزارهاي متنوع، واسطة پويا و كارآمدي بين صاحبان وجوه مازاد ومتقاضيان وجوه هستند. آنها باطراحي ابزارهاي جديد، اهداف، سليقه ها و روحيات مختلف مشتريان خود را پاسخ مي دهند.
مطالعة نظام مند آموزه هاي اقتصادي اسلام نشان مي دهد علي رغم تحريم ربا، مي توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامي به طراحي انواع مؤسسه ها و ابزارهاي مالي به روز و كار آمد اقدام كرد.
اين مقاله بامروري بر معيار هاي اساسي بازارپول و سرماية كارآمد و با استفاده از قراردادهاي مجاز شرعي نشان مي دهد كه چگونه با انجام تغييرات اصلاحي نسبت به مؤسسات موجود و يا ابداع مؤسسات جديد مي توان به بازار پولي و مالي جامع و كامل دست يافت.
واژه هاي كليدي: عقود مبادله اي، عقود مشاركتي، قرض الحسنه، مؤسسه هاي پولي غيرانتفاعي، مؤسسه هاي مالي انتفاعي بدون ريسك، مؤسسه هاي مالي انتفاعي همراه ريسك.
مقدمه
مطالعات نظري و تجربي نشان مي دهد كه سرمايه نقش مهمّي در رشد و توسعه اقتصادي دارد، افزايش حجم سرمايه، هم به طور مستقيم، به عنوان يكي از عوامل توليد و هم از طريق افزايش بهره وري ديگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، توليد و رفاه جامعه مي شود. اين درحالي است كه در هر كشوري، گروهي از مردم و مؤسسه ها وجود دارند كه از يك طرف منابع مالي مازاد دارند و از طرف ديگر به عللي چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمايه گذاري مستقيم اقدام نمي كنند در نقطه مقابل گروهي از فعالان اقتصادي و صاحبان دانش و تجربه هستند كه براي فعاليت اقتصادي به منابع مالي نياز دارند.
در جوامع پيشرفته نهاد ها و مؤسسه هاي فعّال بازار پول و سرمايه توانسته اند با طراحي ابزارهاي مالي مناسب، وجوه و سرمايه هاي نقدي صاحبان پس انداز را جذب و در اختيار متقاضيان و سرمايه گذاران قرار دهند و از اين طريق، سرمايه هاي راكد را به سرمايه هاي مفيد و موّلد تبديل كنند.
دراين مقاله با بررسي معيار هاي اساسي بازار پول و سرماية كارآمد، وضعيت مؤسسات پولي و مالي ايران نقد و بررسي مي شود سپس طرحي جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمايه براساس تعاليم اسلام پيشنهاد مي گردد.
الف. معيار هاي اساسي بازار پول و سرماية كارآمد
بازار پول و سرمايه، زماني موفق به تحقق اهداف خود مي شود كه معيارهاي زير را داشته باشد
1.هماهنگي با عقايد و فرهنگ عمومي جامعه
نظام مالي، نهادها و ابزارهاي مورد استفاده در بازار پول و سرمايه در درجة اوّل بايد با فرهنگ عمومي مردم به ويژه با اعتقادات ديني و مذهبي آنان سازگار باشد چرا كه در غير اين صورت، استمرار و پايداري لازم را نخواهند داشت و به تدريج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد. مؤسسه هاي گوناگوني كه در طول پنجاه سال گذشته پديد آمده و به رغم درخشش هاي اوليه، به جهت مخالفت هاي مراجع مذهبي و متدينين به تدريج رو به افول گذاشته اند شاهد گوياي اين مطلب است.
2.همسويي با اهداف و انگيزه هاي شركت كنندگان
نظام مالي موفق بايد به اهداف و انگيزه هاي شركت كنندگان (عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه) توجه كافي داشته باشد تا بتواند به صورت مستمر و فزاينده توجه آنان را به مشاركت در نظام جلب كند. روشن است كه اين اهداف و انگيزه ها در افراد گوناگون، حتي در يك فرد متفاوت است.
به صورت كلي مي توان اهداف زير را براي عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه، در جامعه ايران اسلامي مطرح كرد.
اهداف عرضه كنندگان وجوه
– حفظ و نگهداري وجوه
– تسهيل در مبادلات پولي
– كسب سود
– مشاركت در اعطاي قرض الحسنه براي رسيدن به ثواب معنوي و اخروي
– كمك به عمران و آباداني كشور
اهداف متقاضيان وجوه
– تهيه پول براي خريد كالاها و خدمات
– تهيه سرمايه درگردش كوتاه مدت براي فعاليت اقتصادي
– تهيه سرمايه بلند مدت براي فعاليت اقتصادي
نظام مالي جامع بايد نهادها وابزارهاي كافي براي پاسخگويي به همه اين اهداف را داشته باشد تا همه عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه بتوانند از طريق آنها به اهداف و مقاصدشان دست يابند.
3. همسويي با روحيات شركت كنندگان
شركت كنندگان بازارهاي پول وسرمايه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضيان وجوه تشكيل مي دهند.
صاحبان وجوه به سه گروه ريسك گريز، ريسك پذير و متعارف تقسيم مي شوند.
گروه نخست مي كوشند با مؤسسه هايي كار كنند كه در زمان مشخص، سود معين و از قبل تعريف شده اي به آنان بپردازد. هر چند نرخ آن در مقايسه با سود انتظاري ديگر مؤسسه ها كمتر باشد. در مقابل, گروه دوم به دنبال مؤسسه هايي هستند كه در قبال تحمل ريسك و مخاطره، سود انتظاري بالاتري ارائه كنند. و گروه سوم به مؤسسه هاي معتبر و خوش نام مي انديشند هر چند درجاتي از ريسك و مخاطره هم داشته باشند.
متقاضيان وجوه به دو گروه عمده خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي تقسيم مي شوند،
گروه نخست، متقاضي وجوه براي تأمين نيازمنديهاي مصرفي چون خريد كالا هاي اساسي هستند. اين گروه ترجيح مي دهند با مؤسسه هايي كار كنند كه نرخ هاي معين و از قبل تعريف شده دارند تا بتوانند براي باز پرداخت اقساط ماهيانه از محل درآمدشان برنامه ريزي كنند.
گروه دوّم، فعالان اقتصادي هستند كه براي تأمين يا تكميل سرمايه بنگاه اقتصادي تقاضاي تسهيلات مي كنند، اين گروه از جهت روحيه به سه دسته تقسيم مي شوند.
دستة اوّل سرمايه گذاران ريسك پذيرند و ترجيح مي دهند خود عهده دار تمام مخاطره هاي بنگاه اقتصادي باشند و كسي را به عنوان شريك نمي پذيرند و ترجيح مي دهند با موسسه هايي كار كنند كه طبق قرار داد هاي با سود معين و از قبل تعريف شده تسهيلات مي دهند.
دستة دوّم افراد ريسك گريزند و ترجيح مي دهند تا جايي كه مي توانند مخاطره هاي سرمايه گذاري را به ديگران منتقل كنند در نتيجه در تأمين سرمايه سراغ مؤسسه هايي مي روند كه در ريسك بنگاه مشاركت كنند.
دسته سوّم افراد متعارف و معمولي هستند و ترجيح خاصي ندارند و متناسب با وضعيت روز و مصالح بنگاه تصميم مي گيرند و به طور معمول تركيبي از دو نوع مؤسسه را انتخاب مي كنند يعني بخشي از سرمايه مورد نيازشان را از مؤسسه هاي مشاركتي و بخش ديگر را از مؤسسه هاي پولي با سود معين تأمين مي كنند.
نظام مالي جامع و كامل بايستي متناسب با روحيات مختلف عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه، مؤسسات مالي و ابزارهاي مالي متنوع داشته باشد.
4. شفافيت اطلاعات
تنوع اهداف، انگيزه ها و روحيات مشتريانِ بازارهاي پولي و مالي اقتضا مي كند مؤسسه هاي فعال در آن بازار از جهت حوزه كاري، ابزارهاي مالي، قراردادها و نرخ ها، اطلاعات دقيق و به روز به مشتريان داده آنان را در انتخاب بهينه ياري كنند، مرزبندي مشخص كاري بين مؤسسات موجب شكل گيري كالاهاي مالي همگن شده رقابت را بالا مي برد، درنتيجه حاشيه سود واسطه گري و زمينه هاي بورس بازي كاذب از بين رفته سود صاحبان وجوه و متقاضيان وجوه افزايش مي يابد.
5. قابليت انطباق با بازارهاي مالي بين المللي
گرچه دغدغه اصلي بازار پولي و مالي، سامان دادن عرضه و تقاضاي وجوه داخلي است، لكن با پيشرفت هاي بازارهاي مالي بين المللي و گسترش ارتباطات و همكاري هاي فرا ملي نمي توان به بازار مالي داخلي بسنده كرد، بايد در طراحي نهادها و ابزارها حداكثر دقت و ظرفيت را به كار برد تا در مواقع نياز، چه در طرف عرضه سرمايه نقدي و چه در طرف تقاضا بتوان با بازارهاي پولي و مالي بين المللي به ويژه كشورهاي اسلامي تعامل داشت.
ب. وضعيت موجود بازار پول و سرمايه ايران
مطالعه مؤسسه ها و نهادهاي فعّال دربازار پولي و مالي ايران چون صندوق هاي قرض الحسنه، مؤسسه هاي مالي و اعتباري، بانك هاي تجاري و تخصصّي، بازار سهام، شركت هاي سرمايه گذاري بيان گر واقعيت هاي زير است.
1. فقدان هماهنگي كامل با عقايد و فرهنگ عمومي جامعه
پس از پيروزي انقلاب اسلامي تلاش شد مقررات حاكم بر موسسه هاي بازار پول و سرمايه منطبق با موازين اسلام باشد و در سايه اين تلاش، استقبال نسبي مردم جلب گرديد. به طوري كه به رغم مشكلات گوناگون، بانك ها، بازار سهام و صندوق هاي قرض الحسنه با رشد واقعي منابع مواجه شدند به طوري كه نرخ رشد آنها در مقايسه با قبل از انقلاب چشم گير بوده است، (موسويان،1378،ص204تا206) البته هنوز اين مؤسسه ها از جهت انطباق كامل با موازين شرعي فاصله دارند، هنوز معامله هاي ربوي و شبه ربوي در اين مؤسسات مشاهده مي شود و هنوز اين موسسه ها از ديدگاه متديّنان محل مطمئني براي سرمايه گذاري و استفاده از منابع آنها نيستند.
2. فقدان همسويي لازم با اهداف، انگيزه ها و روحيات مشتريان
مؤسسه ها و ابزارهاي مالي موجود در بازار پول و سرمايه ايران هنوز جامعيت و غناي كافي را ندارند و هنوزبراي بسياري از عرضه كنندگان وجوه و متقاضيان وجوه، راه كاري روشن و معيني تعريف نشده است. هنوز براي آن گروه از صاحبان وجوه كه در صدد به دست آوردن سود معيّن و بدون ريسك از طريق سرمايه نقدي خود هستند راهي ارائه نمي شود(موسويان.1382:ص61) و گاهي اين كمبود به آموزه هاي ديني نسبت داده مي شود كه اسلام چنين اجازه اي را نمي دهد در حالي كه در ادامه مقاله نشان مي دهيم كه اين هدف از طريق آموزه هاي ديني قابل پاسخ گويي است.
از جهت عملكرد سود دهي نيز بسياري از مؤسسه ها به ويژه سيستم بانكي هنوز نتوانسته سود مناسبي براي سپرده گذاران بپردازد و به عبارت ديگر سود پرداختي نظام بانكي در اكثر سالها به صورت واقعي (بعد از كسر نرخ تورم) منفي است (گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي، سالهاي مختلف، و معاونت امور اقتصادي و دارائي،1382، ص111و134)
3. ضعف آموزش عمومي
مؤسسه هاي حاضر در بازار پول و سرمايه ايران از جهت شفافيت ساختار، حوزه فعاليت، نوع معاملات و اطلاعاتي كه به مشتريان مي دهند مشكلات عديده داشته و در سطح قابل قبول نيستند.
بازار بورس اوراق بهادار، شركت هاي سهامي و سرمايه گذاري جز براي تعدادي از مشتريان تهراني براي اكثر مردم ناشناخته و مجهول است، ساير مؤسسه ها هر چند تا حدودي براي مردم شناخته شده اند لكن در درون، دچار تنافي و تناقض هستند، براي مثال بانك ها كه مؤسسه هاي رسمي و قانوني به شمار مي آيند ازيك طرف به صورت يك مؤسسه غير انتفاعي اقدام به جذب و تخصيص قرض الحسنه مي كنند و از طرف ديگر همانند يك مؤسسه بخت آزمايي براي مشتريان خوش شانس وعده قرعه كشي جوايز فريبنده مي دهند و از طرف ديگر همانند شركت هاي سرمايه گذاري اقدام به مشاركت حقوقي، مدني و سرمايه گذاري مستقيم فعاليت هاي اقتصادي مي كنند و در كنار همه اينها، فعاليت هاي واسطه گري پولي چون تنزيل، خريد و فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك انجام مي دهند. وضعيت مؤسسه هاي قرض الحسنه و مؤسسه هاي مالي و اعتباري از بانك ها مبهم تر است چرا كه بانك ها طبق قانون فعاليت هاي متنوع و متنافي دارند امّا اين مؤسسه ها بر خلاف قانون اقدام به افتتاح انواع سپرده هاي جاري، پس انداز و سرمايه گذاري كرده و در اعطاي تسهيلات نيز از قرض الحسنه گرفته انواع معاملات سود آور انجام مي دهند.
4. عدم تطابق با بازارهاي بين المللي
از اين جهت مي توان ادعا كرد كه بازار پول و سرمايه ايران به صورت ساختاري به طور كامل بسته است و هيچ راهكار اصولي براي ارتباط بانك ها، شركت ها، مؤسسه هاي مالي اعتباري با مؤسسه هاي بين المللي تعريف نشده است و اگر برخي از بانك ها، شعبه هاي خارج از كشور دارند بر اساس بانكداري ربوي و به دور از قوانين داخلي فعاليت مي كنند و اگر دولت يا بانك مركزي مي خواهد در عرصه بين المللي ظاهر شود از طريق فروش اوراق قرضه ارزي و امثال آن اقدام مي كند كه ربوي هستند.
ج. طرح پيشنهادي
روشن است كه ارائه طرحي كامل و جامع جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمايه در قالب يك مقاله ممكن نيست و نيازمند تحقيق مفصلي است. در اين نوشته سعي مي شود با الهام از آموزه هاي اقتصادي اسلام به ويژه فقه معاملات و با توجه به اهداف، انگيزه ها و روحيات شركت كنندگان، و با توجه به جايگاه پذيرفته شده مؤسسه هاي مشابه، تعريف و جايگاه روشني براي مؤسسه هاي پولي و مالي موجود در اقتصاد ايران ارائه دهيم و با شفاف كردن حوزه و نوع فعاليت، قدمي در كارآمد كردن آنها برداريم. براي اين منظور لازم است نگاهي به فقه معاملات اسلامي و انواع معاهده هاي مالي بيندازيم تا گستره وجودي آنها و ميزان انعطافشان براي سامان دادن بازار پولي و مالي مشخص شود.
اول. انواع معاهده هاي مالي در فقه اسلام
معاهده هاي مالي را مي توان از ابعاد گوناگون تقسيم كرد، دراين قسمت با توجه به هدف مقاله، معاهده هاي مالي را، ابتدا به دو گروه انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم كرده، سپس با تقسيم معاهده هاي انتفاعي به زير گروه مبادله اي، مشاركتي و انعطاف پذير، به توضيح فشرده معاهده هاي مورد نياز در بازار پول و سرمايه مي پردازيم.
1. معاهده هاي غير انتفاعي
دين اسلام، انواعي از معاهده هاي مالي غير انتفاعي را تأييد و در مواردي به آنها سفارش مي كند و براي آنها پاداش دنيايي و آخرتي در نظر گرفته است. معاهده هايي چون صدقه، هبه، عاريه، وديعه، وقف و قرض بدون بهره از اين گروه به شمار مي آيند. از اين گروه عقد قرض الحسنه (قرض به شرط عدم زياده) مي تواند در معاملات بازار پول و سرمايه مورد استفاده قرار گيرد.
قرار داد قرض الحسنه مي تواند اهداف آن گروه از صاحبان وجوه كه مي خواهند به قصد مشاركت در ثواب اعطاي قرض الحسنه در مؤسسه ها سپرده گذاري كنند را برآورده كند كما اينكه تأمين كننده هدف مؤسسه هاي پولي غير انتفاعي و نيازمنداني است كه توان پرداخت سود ندارند. البته چنان كه از اسم اين قرارداد پيداست بايد اعطاي قرض بدون شرط زياده باشد، چرا كه در غير اينصورت نه تنها هدف مورد انتظار را برآورده نمي كند، بلكه مطابق روايات ربا و حرام خواهد بود. امام صادق (ع) مي فرمايد:
«رباي حرام عبارت است از اين كه فردي به ديگري قرض دهد و شرط كند كه بيش تر از آنچه گرفته، برگرداند. اين همان رباي حرام است»(عاملي، 1371:ج12،ص454).
البته گرفتن كارمزد براي انجام عمليات اعطاي قرض(نه براي پول قرض شده) جايز است به ويژه زماني كه اين كار توسط مؤسسه اي انجام گيرد، مؤسسه اي كه براي انجام عمليات، هزينه هايي چون اجاره مكان، حقوق كاركنان، هزينه آب، برق، تلفن و پست مي پردازد، مي تواند تمام اين هزينه ها را به عنوان كارمزد از قرض كننده دريافت كند و اگر تعداد قرض ها زياد است به تناسب بر كل آنها تقسيم نمايد (امام خميني، 1375:ج2،ص298،س41و42).
2. معاهده هاي انتفاعي
مقصود از معاهده هاي انتفاعي آن گروه از قرار دادهاي مالي است كه مردم براي كسب درآمد و سود به كار مي گيرند و خود به سه گروه عمدة معاهده هاي مبادله اي، و مشاركتي و انعطاف پذير تقسيم مي شوند.
1-2. معاهده هاي مبادله اي
معاهده هاي مالي مبادله اي به آن نوع قراردادهاي مالي گفته مي شود كه در آنها، كالاها و خدمات در برابر پول يا مال ديگر مبادله مي شود، اين نوع معاهده ها تنوع زيادي دارند، برخي از آنها چون فروش نسيه (اقساطي)، فروش سلف، فروش دين (تنزيل) و اجاره به شرط تمليك مي توانند در بازار پول و سرمايه مورد استفاده قرار گيرند. اين گروه از قرار دادها ويژگي هايي دارند كه آنها را از ساير قراردادها متمايز و زمينه استفاده شان را مشخص مي كند.
مهمترين ويژگي اين نوع از معاهدات عبارتند از:
يك. مقطعي بودن معاهده ها
معاهده هاي مبادله اي، پس از پايان مجلس قرارداد به پايان مي رسند و دو طرف قرارداد، مسئوليتي در برابر فعاليت هاي اقتصادي همديگر ندارند، براي مثال در قرار داد فروش اقساطي، فروشنده هيچ مسئوليتي در قبال فعاليت هاي اقتصادي خريدار ندارد. يعني اگر خريدار، توانايي استفاده از كالاهاي خريداري شده را داشته باشد يا نداشته باشد، بتواند سود انتظاري خود را از فعاليت مذكور تحصيل كند يا نه، معامله از ناحيه فروشنده و خريدار قطعي و تمام شده است. اين وضعيت در فروش سلف، فروش دين و اجاره به شرط تمليك نيز وجود دارد.
دو. رابطه بدهكار و بستانكاري متعاملين
پس از پايان معاهده هاي مبادله اي، رابطه حقوقي متعاملين، رابطه بدهكار و بستانكار است و پس از وفاي به دين، اين رابطه به پايان مي رسد، براي مثال پس از تحقق فروش اقساطي و تحويل جنس به مشتري، فروشنده بستانكار و خريدار، بدهكار مي شود و با پرداخت اقساط در سر رسيد هاي مقرر، رابطه مذكور به پايان مي رسد. همين مطلب با قدري تفاوت در ساير معاهده هاي مبادله اي نيز وجود دارد.

سه. قابليت براي نرخ هاي سود معين
قراردادهاي مبادله اي، قابليت برنامه ريزي براي نرخ هاي سود معين و از قبل تعيين شده را دارند، براي مثال يك مؤسسه اقتصادي مي تواند تصميم بگيرد كه كالاهاي خود را در سال مالي خاصّي با ده درصد سود به صورت اقساطي بفروشد يا املاك خود را با اضافه كردن سود معيني بر قيمت فعلي ملك، به صورت اجاره به شرط تمليك واگذار كند يا اسناد تجاري را با نرخ معين تنزيل كند.
چهار. عدم نياز به نظارت و كنترل مستمر
لازمه منطقي ويژگي هاي پيش گفته اين است كه بعد از انعقاد قرار داد، نيازي به نظارت و كنترل از طرف متعاقدين بر فعاليت هاي اقتصادي يكديگر نيست، چرا كه نه تحولات اقتصادي كل جامعه و نه تدابير مديريتي بنگاه، هيچ تأثيري در تعهدات طرفين و مبالغ قرارداد آنان ندارد. با توجه به ويژگي هاي مذكور قرار دادهاي مبادله اي براي صاحبان وجوهي كه قصد دارند سود معين و تعريف شده اي براي پس اندازهايشان به دست آورند و براي متقاضيان وجوهي كه در صدد تهيه كالاها و خدمات مصرفي يا تأمين مالي بنگاه اقتصادي، بدون تمايل به مشاركت اند، راهكارهاي مناسبي هستند. در ادامه توضيح مي دهيم كه اين گروه از معاملات مي توانند در بانك ها به ويژه بانك هاي عمومي كاركرد موفقي داشته باشند.
2-2. معاهد ه هاي مشاركتي
معاهد ه هاي مالي مشاركتي، به آن نوع قراردادهاي مالي گفته مي شود كه دو طرف قرارداد در اصل مالكيت و سود و زيان فعاليت اقتصادي، يا در خصوص سود و زيان فعاليت اقتصادي با هم شريك مي شوند عقودي چون شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات از اين نوع هستند اين قراردادها نيز ويژگي هايي دارند كه مهمترين آنها عبارتند از:
يك. مستمر بودن قرارداد
معاهده هاي مشاركتي بر خلاف معاهده هاي مبادله اي، ماهيتي استمراري دارند و تا پايان فعاليت اقتصادي و سررسيد معاهده، قرار داد، استمرار دارد، براي مثال، وقتي چند نفر از طريق عقد شركت، سرمايه فعاليت اقتصادي را تأمين مي كنند تا زماني كه فعاليت مذكور ادامه دارد و شركت منحل نشده است، قرارداد استمرار دارد همين وضعيت در ساير معاهده هاي مشاركتي نيز وجود دارد.
دو. مشاركت در سود و زيان
در معاهده هاي مشاركتي، دو طرف يا اطراف قرارداد (شركا) به تمام حوادث و پيامدهاي مثبت و منفي فعاليت اقتصادي ملتزم هستند. اگر نتيجه فعاليت، سود سرشار بود براي همه توزيع مي شود و اگر ضرر بود براي همه است و اگر هيچ چيز نبود نتيجه متوجه همه مي شود (امام خميني«ره»، 1416ق، 573).
سه. نامعين بودن سود
مقدار سود معاهده هاي مشاركتي نامعين است و به عوامل مختلفي بستگي دارد و در پايان دوره مالي مشخص مي شود، براي مثال سود صاحبان شركت، تحت تأثير متغيرهاي اقتصادي كل جامعه و متغيرهاي تأثير گذار در خصوص بنگاه است. در نتيجه، در ابتداي سال مالي، مي توان با توجه به پارامتر هاي گوناگون، دامنه سود انتظاري را پيش بيني كرد، امّا سود واقعي در پايان دوره مالي مشخص مي شود.
چهار. نياز به نظارت و كنترل مستمر
نتيجه منطقي ويژگي هاي پيشين اين است كه شركا و صاحبان فعاليت اقتصادي براي استيفاي كامل حقوق خود، به صورت پيوسته و مستمر جريان هزينه ها و درآمدها، تغييرات قيمت ها را نظارت و كنترل كنند چون احتمال انواع اشتباهات مالي وجود دارد.
با توجه به ويژگي هاي فوق، معاهد ه هاي مشاركتي مي توانند راهكارهاي مناسبي براي آن گروه از صاحبان وجوه باشند كه روحيه ريسك پذير داشته براي رسيدن به سود انتظاري بالاتر حاضر به پذيرش ريسك هستند كما اينكه براي آن گروه از سرمايه گذاران كه در تأمين مالي فعاليت اقتصادي خود به دنبال شريك واقعي مي گردند شريكي كه حاضر باشد بخشي از ريسك و مخاطرات را تحمل كند، مناسب هستند. در ادامه توضيح مي دهيم شركت هاي سهامي و شركت هاي سرمايه گذاري مي توانند بر اساس اين قراردادها ساماندهي شوند.
3-2. معاهده هاي انعطاف پذير
در فقه اسلام معاهده هايي وجود دارد همانند جعاله و صلح كه ماهيت قابل انعطافي دارند به اين معنا كه مي توان آنها را با ويژگي هاي عقود مبادله اي يا با ويژگي هاي عقود مشاركتي به كار گرفت براي مثال اگر صاحب سرمايه اي با يك نفر قرارداد جعاله ببندد كه اگر با سرمايه من چنين باغ يا كارخانه اي را احداث كني فلان مبلغ به تو مي دهم، اينجا جعاله ماهيت عقود مبادله اي پيدا مي كند و اگر بگويد :«اگر با سرمايه من چنين باغ يا كارخانه اي را احداث كني فلان سهم از باغ يا كارخانه را به تو مي دهم، جعاله ماهيت عقود مشاركتي پيدا مي كند. كما اينكه مي توان با استفاده از اين معاهده ها، ماهيتي مركب از مبادله و مشاركت طراحي كرد براي مثال صاحب سرمايه اي بر اساس قرار داد جعاله از مديري مي خواهد كه در مقابل دستمزد مشخص ماهانه به اضافة سهم معيني از سود، كارخانه اي را براي مدت دو سال اداره كند. دوم. تغييرات لازم جهت اصلاح ساختار مؤسسات پولي و مالي
براي دست يابي به يك نظام مالي كارآمد و بازار پول و سرمايه كارا، لازم است تغييراتي در ساختار و حوزه فعاليت مؤسسه هاي موجود صورت گيرد، اين تغييرات را در سه بخش مؤسسه هاي پولي غيرانتفاعي (مؤسسه هاي قرض الحسنه)، مؤسسه هاي پولي انتفاعي بدون ريسك (بانك ها و مؤسسه هاي مالي و اعتباري) و مؤسسه هاي مالي انتفاعي همراه با ريسك (شركت هاي سرمايه گذاري)، مطرح مي كنيم.
1. مؤسسات و ابزار مالي غير انتفاعي
مطالعه صندوق هاي قرض الحسنه موجود دركشور نشان مي دهد كه اين صندوق ها به سه گروه عمده زير تقسيم مي شوند.
گروه اول: صندوق هاي قرض الحسنه محلي
در اين صندوق ها اعضاء همديگر را مي شناسند و به همديگر اعتماد دارند، مانند صندوق هاي قرض الحسنه فاميلي، صندوق هاي موجود در مساجد و ادارات. در اين صندوق ها معمولاً افراد نيكوكاري وجود دارند كه وجوه مازاد بر نيازشان را در يك جا جمع كرده به صورت قرض الحسنه در اختيار نيازمندان قرار مي دهند و غالباً فعاليتي روشن دارند و تخلفات در حداقل ممكن است. بهترين ساختار براي اين صندوق ها همين وضع موجودشان است.

گروه دوم: صندوق هاي قرض الحسنه كوچك
اين صندوق ها كه غالباً يك يا چند شعبه محدود دارند، اقدام به افتتاح سپرده پس انداز براي ساكنين يك خيابان يا شهر مي كنند و ازمحل مانده آن سپرده ها به اعطاي وام قرض الحسنه مبادرت مي كنند. بهترين وضعيت براي اين صندوق ها آن است كه با تصويب قوانين لازم، مسائل زير مشخص شود.
– مراجع ذي صلاح براي اعطاي مجوز فعاليت و ابطال آن در صورت تخلف.
– حوزة فعاليت صندوق در بخش تجهيز و تخصيص منابع.
– مراجع ذي صلاح براي نظارت و كنترل عملكرد صندوق.
– حداقل ذخاير احتياطي.
– حداكثر كارمزد قرض الحسنه اعطايي.
در اين راستا، با توجه به تأثير عملكرد صندوق هاي قرض الحسنه بر متغييرهاي پولي، پيشنهاد مي شود بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع ذي صلاح براي صدور و ابطال مجوز و براي نظارت و كنترل فعاليت صندوق ها به تصويب قانوني برسد و صندوق ها مجاز باشند از طريق افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه به تجهيز منابع اقدام كرده سپس با كسر درصدي به عنوان ذخاير احتياطي باقي مانده منابع را به صورت قرض الحسنه در اختيار متقاضيان قرار دهند و براي پوشش هزينه هاي عملياتي، كارمزد دريافت كنند. و انجام هر نوع فعاليت اعتباري ديگر و خريد و فروش اموال غير منقول از محل منابع سپرده ممنوع باشند.

 

گروه سوم: صندوق هاي قرض الحسنه بزرگ
صندوق هايي كه به صورت گسترده اقدام به افتتاح حساب سپرده براي مشتريان كرده، دفترچه پس انداز در اختيار آنان قرار مي دهند و محدوديت خاص در جذب سپرده ندارند و داراي شعب متعدد دريك شهر يا شهرهاي مختلف هستند, و در موارد زيادي مشاهده مي شود كه فراتر از عمليات قرض الحسنه به فعاليت هاي بانكي و سرمايه گذاري مي پردازند. بهترين وضعيت براي اين صندوق ها آن است كه علاوه بر تصويب قوانين لازم كه در صندوق هاي قرض الحسنه كوچك بيان شد، دولت و بانك مركزي در جهت نهادينه شدن سنت نيكوي قرض الحسنه و گسترش آن، از صندوق هاي قرض الحسنه بزرگ حمايت كرده و آنها را به عنوان مؤسسه پولي معتبر و به اسم «موسسة قرض الحسنه» به رسميت بشناسد. براي رسيدن به اين منظور، طرح زير براي اين مؤسسه ها پيشنهاد مي شود.
مؤسسه هاي قرض الحسنه
همانطور كه از اسم اين مؤسسه ها پيداست بر اساس قرارداد قرض الحسنه به شرح زير به تجهيز و تخصيص منابع اقدام خواهند كرد.
تجهيز منابع
سپرده گذاران اين مؤسسه ها آن گروه از مردم خيّر خواهند بود كه به قصد مشاركت در ثواب قرض الحسنه در مؤسسه ها سپرده گذاري مي كنند. اين مؤسسه ها مي توانند دو نوع حساب سپرده داشته باشند.

 

يك. سپرده حواله اي قرض الحسنه
اين حساب به مشترياني مربوط مي شود كه قصد دارند علاوه بر استفاده از خدمات حساب حواله اي مانده سپرده آنها، در رفع مشكل مالي نيازمندان قرض الحسنه داده شود. توضيح اين كه در حساب حواله اي همانند حساب جاري بانك ها، صاحب سپرده هم خودش مي تواند از موجوديش برداشت كند و هم مي تواند كسي را حواله كند با اين تفاوت كه قانون چك شامل اين حواله ها نمي شود و صاحب حساب، تنها با فرض موجودي حواله صادر مي كند.
دو. سپرده پس انداز قرض الحسنه
اين حساب به مشترياني مربوط مي شود كه قصد دارند علاوه بر حفظ و نگهداري وجوهشان در يك جاي مطمئن، مانده پس اندازشان براي رفع مشكل مالي نيازمندان قرض الحسنه داده شود.
مؤسسه هاي قرض الحسنه سپرده مشتريان را به عنوان قرض الحسنه تحويل مي گيرند و متعهد مي شوند عند المطالبه به آنها برگردانند، به اين حساب ها سود و بهر ه اي پرداخت نمي شود و در حقيقت صاحبان حساب ارزش زماني پولشان را به نيازمندان انفاق كرده ثواب اخروي مي برند.
تخصيص منابع
موسسه هاي قرض الحسنه منابع حاصل از سپرده هاي حواله اي و پس انداز را پس از كسر سپردة قانوني و ذخيره احتياطي (طبق ضوابط بانك مركزي)، به صورت قرض الحسنه در اختيار نيازمندان قرار مي دهند و به اقساط از آنها پس مي گيرند. اين مؤسسه ها مي توانند براي تأمين هزينه ها، از متقاضيان قرض الحسنه، كارمزد واقعي دريافت كنند.
ضوابط اجرايي
اولاً. از آنجا كه در طرح پيشنهادي مؤسسه هاي قرض الحسنه زير نظر بانك مركزي و با رعايت سپرده قانوني و ذخاير احتياطي و بر اساس سياست پولي فعاليت خواهند كرد مي توان با تغيير قوانين موجود به اين مؤسسه ها اجازه افتتاح حساب حواله اي داد تا بتوانند حداقل به اندازه پوشش دادن سپرده قانوني از مزّيت خلق پول استفاده كنند.
ثانياً. با وجود چنين مؤسسه هايي سازمان هاي دولتي و خصوصي كه به صورت هاي مختلف به كاركنان و مراجعين قرض الحسنه مي دهند مي توانند از طريق اين مؤسسه ها اقدام كنند.
ثالثاً. دولت كه همه ساله براي حمايت از اقشار آسيب پذير و جبران خسارت حوادث غير مترقبه وجوهي را به عنوان قرض الحسنه اعطا مي كند مي تواند از طريق اين مؤسسه ها اقدام كند.
اوراق قرض الحسنه
برخي از سازمان ها و مؤسسه هاي دولتي كه در زمينة حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه فعاليت مي كنند، مانند كميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي و… مي توانند براي جذب وجوه نيكوكاران اقدام به انتشار اوراق قرض الحسنه كرده از طريق صندوق ها و مؤسسه هاي قرض الحسنه بين مردم توزيع كنند، سپس منابع حاصل از اين اوراق را از طريق همان صندوق ها و مؤسسه ها به متقاضيان نيازمند وام قرض الحسنه دهند.
برخورداري از اجر معنوي اعطاي قرض الحسنه، سهولت تبديل به پول نقد اوراق، امكان واگذاري به ديگران و اختصاص جوايز معنوي به صورت قرعه كشي به دارندگان اوراق موجب مي شود افراد زيادي به جاي نگهداري پول نقد، اوراق قرض الحسنه نگهداري كنند.
2. مؤسسات و ابزار مالي انتفاعي بدون ريسك
بعد از تصويب و اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا، به دليل حضور قرار دادهاي با ماهيت هاي متنوع و متنافي چون قرض الحسنه (غير انتفاعي)، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، خريد دين (مبادله اي) و مشاركت حقوقي، مشاركت مدني، مضاربه، مزارعه، مساقات(مشاركتي)، بانك ها تبديل به مؤسسه هاي چند منظوره شده در نتيجه كارآيي خود را از دست داده اند.
با منحصر شدن بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري روي قرار دادهاي مبادله اي كه با ماهيت و جايگاه آنها به عنوان مؤسسه انتفاعي بدون ريسك، تناسب دارند، مي توان وضعيت روشن تري به بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري داد و در نظام مالي جايگاه تعريف شده اي به آن ها بخشيد. لازمه اين كار انجام تغييراتي در بخش تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات بانك ها و مؤسسه هاي مالي اعتباري به قرار زير است.
بانك ها
در طرح پيشنهادي بانك ها به عنوان مؤسسه هاي مالي انتفاعي بدون ريسك بوده و با استفاده از گروه خاصي از معاملات اسلامي به تجهيز و تخصيص منابع مي پردازند.
تجهيز منابع
در الگوي پيشنهادي تجهيز منابع بانك ها از طريق سه نوع سپرده كه تفاوت هايي با وضعيت فعلي بانكداري بدون ربا در ايران دارند انجام مي پذيرد.

يك. سپرده جاري (قرض بدون بهره)
در قانون بانكداري بدون ربا اسم اين نوع سپرده، سپرده قرض الحسنه جاري است، به كارگيري واژه قرض الحسنه از اين پندار سرچشمه مي گيرد كه هر نوع قرض بدون بهره اي قرض الحسنه است در حالي كه اين درست نيست مطابق روايات، قرض الحسنه هنگامي معنا مي يابد كه قرض دهنده براي كسب پاداش معنوي به فرد نيازمندي كمك كند، اما اگر قرض با اهداف ديگري چون حفظ پول، تسهيل در امر مبادلات، نقل و انتقال وجوه و … باشد، گرچه بدون بهره بوده و از نظر اسلام مجاز است لكن عنوان قرض الحسنه بر آن صدق نمي كند و روشن است غالب صاحبان سپرده جاري بانك ها چنين اهدافي دارند. در الگوي پيشنهادي بانك ها در قالب قرض بدون بهره وجوه سپرده گذاران حساب جاري را جذب كرده در مقابل به صورت رايگان خدمات حساب جاري ارائه مي كنند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 30   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله پست برق و ژنراتور اضطراري

 

 

پست‌هاي برق و ترانسفورماتور
پستها به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم مي‌شوند. پستهاي داخلي خود به سه دسته پست فشار قوي باز، نيمه‌باز و بسته تقسيم مي‌شوند. پستها داراي ترانس و تابلوها و سكسيونرها، دژنكتورها، فيوزها، فيدرها، باس‌ها و باس‌بارها و … هستند. در پستهاي باز و نيمه باز كليه لوازم و وسايل در يك قسمت مشخص به نام سلول و در پستهاي بسته در تابلو نصب مي‌گردند.
يكي از مهمترين اجزاي پست ترانس‌ها هستند. ترانسفورماتورها به دو نوع خشك و روغني تقسيم مي‌شوند و داراي گروه‌هاي برداري متفاوتي هستند، همچنين داراي روشهاي خنك‌سازي مختلفي مي‌باشند، براي افزايش ولتاژ معمولاً از ترانس‌هاي افزاينده با سيم پيچ ثانويه مثلث و براي كاهش ولتاژ معمولاً از ترانس كاهنده با سيم پيچ ثانوية ستاره يا زيگزاگ استفاده مي‌شود.
مشخصات ترانس‌ها در ارتفاع 1000 متر از سطح دريا و در درجه حداكثر 40 درجه و حداقل 25- درجه در فضاي باز و 5- درجه در فضاي بسته و با ولتاژ ورودي سينوسي و متقارن استاندارد شده است. در صورت شرايط متفاوت بايد هنگام سفارش به كارخانه سازنده موارد متفاوت اعلام شود.
ترانسفورماتورهاي مورد بحث در اين فصل ترانس‌هاي روغني هستند. مشخصات الكتريكي اين ترانسها عبارتند از: قدرت اسمي از 50 تا 1600 كيلوولت آمپر و فركانس نامي 50 هرتز، ولتاژ اوليه 11، 20 يا 33 كيلوولت و ولتاژ ثانويه 231 يا 400 ولت و امكان تنظيم ولتاژ %5 در طرف اوليه وولتاژ امپدانس اسمي %4 براي ترانس‌هاي 50 تا 200 كيلوولت آمپر و %6 براي ترانس‌هاي 250 تا 1600 كيلوولت آمپر و گروه اتصال YZ 5 براي ترانسهاي 50 تا 200 كيلوولت آمپر و Dy 5 براي 250 تا 1600 كيلوولت آمپر.

 

چند مشخصه ساخت مهم
الف ـ مواد عايقي به انواع C. H, F, B, E, A, Y تقسيم مي‌شوند كه حد حرارتي به ترتيب در آنها 90، 105، 120، 130، 155، 180 و بزرگتر از 180 درجه است. در ترانس‌هاي روغني از دستة A و در ترانسهاي خشك از دستة H, F, B استفاده مي‌شود.
ب ـ انواع روشهاي انتقال حرارت در ترانسها عبارتند از: هدايت حرارت از قسمتهاي مختلف به سطح ترانس، تبادل حرارتي با عايق گازي، تبادل حرارتي با عايق مايع. همچنين براي تبادل حرارتي بهتر، ترانس‌هاي تا 630 كيلوولت آمپر، منبع ترانس داراي جدار پرده‌اي و براي ترانس‌هاي 630 تا 1600 كيلوولت آمپر، ترانس داراي جداره با لوله خنك‌كننده است.
ج ـ براي جلوگيري از ورود رطوبت بايد در مسير هواكش سيستم رطوبت‌گير سيليكاژل استفاده شود.
د ـ براي حفاظت ترانسفورماتور در برابر خطرات گاز اضافي و پايين رفتن بيش از حد سطح روغن از حد مجاز از رله بوخ هولتس استفاده مي‌شود.
هـ ـ بدنه ترانس بايد مجهز به دو ترمينال اتصال زمين و هر ترمينال مجهز به دو محل اتصال براي وصل به هادي زمين باشد.
و ـ براي حفاظت ترانس‌هايي كه از فيوز به جاي ديژنكتور در آن استفاده مي‌شود جداولي برحسب ولتاژ و كيلوولت آمپرنامي براي انتخاب فيوز وجود دارد كه مي‌توان از آنها استفاده كرد.

 

نصب ترانسفورماتور
نصب ترانس‌ها به دو صورت انجام مي‌گيرد: 1ـ نصب در داخل ساختمان 2ـ نصب در فضاي آزاد
1) نصب در داخل ساختمان:
الف ـ دو نوع اتاق ترانسفورماتور وجود دارد در نوع اول ترانسفورماتور همسطح كف زمين و در نوع دو ترانس در سطحي بالاتر از كف نصب مي‌شود. البته نوع دوم ترجيح‌دارد ولي اجراي آن در همه جا امكانپذير نيست.
ب ـ ابعاد اتاق ترانسفورماتور به سه دسته كه براي ترانسهاي با حداكثر توان 630 كيلوولت آمپر اتاق كوچك است و براي ترانسهاي بالاتر از 630 كيلوولت آمپر ابعاد اتاق بزرگ و خيلي بزرگ است. ابعاد اتاق كوچك: طول 4، عرض 3 و ارتفاع 7/4 متر، ابعاد اتاق بزرگ: طول 3/4، عرض 2/3متر و ارتفاع 7/4 متر و ابعاد اتاق خيلي بزرگ: طول 5/4 متر، عرض 5/3 متر و ارتفاع 3/5 متر. همچنين ابعاد با توجه به رشد بار در آينده بايد انتخاب شود تا امكان استفاده از ترانسهاي با قدرت بيشتر بدون لزوم انجام تغييرات بنايي فراهم باشد. در هر حال فضاي آزاد اطراف ترانس نبايد از 8/0 متر كمتر باشد. (توجه كنيم در انتخاب ارتفاع اتاق، تهويه طبيعي در نظر گرفته شده است).
ج ـ جهت سهولت نقل و انتقال بايد اتاق ترانسفورماتور نزديك مركز ثقل‌بار و در طبقه همكف باشد همچنين بايد يكي از جبهه‌هاي آن رو به فضاي آزاد باشد و در برابر اين جبهه تا فاصله 5 متر هيچ مانعي نباشد در اصلي بايد در همين جبهه باشد و اين جبهه بايد در جهتي انتخاب شود كه تابش آفتاب به آن حداقل باشد يعني رو به شمال باشد. در مواردي كه ترانس در طبقات يا روي بام نصب مي‌شود از ترانس خشك بايد استفاده شود، در اين حالت استفاده از حايل آتش منتفي خواهد بود.
د ـ در شرايط عادي تهويه اتاق ترانس به صورت طبيعي صورت مي‌گيرد اما در مناطق گرمسيري استفاده از هواكشهاي برقي با ترموستات لازم است. همچنين براي جلوگيري از تعريق در اتاق ترانسفورماتور بايد گرمكن برقي مجهز به ترموستات نيز پيش‌بيني شود.
هـ ـ در زير ترانس، بايد حوضچه‌اي نصب شود كه ابعاد آن بايد حداقل برابر ابعاد خارجي بزرگترين ترانس و عمق آن با ظرفيت روغن ترانس متناسب بايد باشد، و بر روي حوضچه ريلهاي مناسبي براي قرار دادن چرخ‌ها تعبيه مي‌شود و در اطراف حوضچه شيارهايي براي عبور كابلها در نظر گرفته مي‌شود. همچنين در زير محل استقرار ترانس و پايين‌تر از مسير عبور هواي خنك، بايد حائلي مشبك كه داراي پوشش ضد زنگ باشد و روي آن حداقل 20 سانتي‌متر شن يا سنگ گرانيت شكسته است پيش‌بيني شود. زير حائل آتش نيز بايد سطح شيبداري ساخته شود تا روغن نشت شده به چاهك منتقل شود.
و ـ ترانس بايد به گونه‌اي نصب شود كه اگر محور طولي ترانس به موازات در باشد، بوشينگ‌هاي فشار قوي رو به داخل اتاق باشد و اگر محور طولي ترانس عمود بر در باشد روغن نماي مخزن انبساط رو به در اطاق باشد.
ز ـ اتاق تابلوهاي فشار قوي و فشار ضعيف بايد در دو اتاق متفاوت از اتاق ترانس باشد. به شرط اينكه همه تابلوها تمام بسته و با رعايت فاصله باشند مي‌توان از يك اتاق براي تابلوها نيز استفاده كرد.
همچنين فاصله تابلو از هم نبايد كمتر از 5/1 متر باشد، ارتفاع اتاق نبايد از 2 متر كمتر باشد و ارتفاع اتاق بيشتر يا مساوي ارتفاع بلندترين تابلو باضافه 5/0 متر باشد.
هـ ـ براي انتخاب سيستم زمين پست بايد شرايط زير را در نظر گرفت:
هـ ـ 1) براي كليد اصلي تابلو تا 25 آمپر يك فاز و سه فاز: يك الكترود زمين ساده
هـ ـ 2) براي كليد اصلي تابلو تا 60 آمپر سه فاز: دو الكترود زمين ساده در فاصله حداقل 6 متر يا يك الكترود ساده ولي به عمق 4 متر.
هـ ـ 3) براي كليد اصلي تابلو بيش از 60 آمپر سه فاز: يك اتصال زمين اساسي يا اتصال زمين مشابه پست ترانسفورماتور تغذيه كننده آن.

 

2) نصب در خارج ساختمان:
الف ـ نصب در روي زمين: بايد حوضچه‌اي در زير ترانس حفر شود و فضاي بالاي آن بايد حداقل 50 سانتي متر از كف اطرافش بالاتر باشد و همان شرايط حوضچه قبلي را داشته باشد و كف شور و چاهك جذب نيز داشته باشد.
ب ـ نصب روي تير: ترانس‌هاي با ولتاژ 11 كيلوولت تا قدرت 250 كيلوولت آمپر و ولتاژ 20 كيلوولت تا قدرت 200 كيلوولت امپر در روي تير نصب مي‌شوند.

 

سيستم برق اضطراري
سيستم برق اضطراري سيستمي است كه در موقع قطع برق با استفاده از يك يا چند مولد برق (معمولاً موتور ديزل و ژنراتور) يا مجموعه‌ايي از باتريها، نيروي برق مورد نياز ساختمان يا مجموعه را تأمين كند.
به طور كلي مولدهاي برق (ديزل ـ ژنراتور) به صورت زير طبقه‌بندي مي‌شوند.
الف) برحسب نوع كاربرد: مولد برق ممكن است براي توليد برق اصلي به عنوان مولد برق دايمي، يا به صورت موازي با شبكه برق اصلي و يا به جهت توليد نيروي برق اضطراري مورد استفاده قرار گيرد.
ب) برحسب زمان بهره‌برداري: به دو صورت مدت محدود و نامحدود ساخته مي‌شوند.

 

موارد استفاده از نيروي برق اضطراري و سيستم برق بدون وقفه
سيستم برق بدون وقفه (UPS) سيستمي است كه نيروي برق متناوب اوليه را در برابر هرگونه قطع جريان و نوسانات ولتاژ و فركانس حفاظت مي‌كند.
در موارد زير براي تأمين مصارف اضطراري و ايمني، بايد برق به كمك مولدهايي كه نيروي محرك آن موتورهاي ديزل است، در محل توليد شود.
ـ ساختمانهاي مسكوني با بيش از 4 طبقه از كف زمين و مجهز به آسانسور
ـ ساختماهاي عمومي كه قطع برق ممكن است خطرات جبران ناپذيري ايجاد كند.
ـ بيمارستانها و مراكز بهداشتي با توجه به نوع فعاليت آنها.
ـ مراكز صنعتي كه قطع برق طولاني در آن ممكن است خسارات جبران‌ناپذيري ايجاد كند.
ـ سردخانه‌هاي بزرگ
ـ هر نوع ساختمان يا مجموعه ديگري كه به تشخيص مقامات مربوطه بايد داراي نيروگاه اضطراري باشد.
در مواردي كه عملكرد كليدهاي انتقال بار، راه‌اندازي يا توقف موتورها، اثرات القايي رعد و برق و … باعث قطع جريان برق و نوسانات ولتاژ و فركانس شده باشد كه موجب اختلال در كار سيستم‌هاي كامپيوتر مي‌شود بايد از سيستم برق بدون وقفه استفاده كرد.
عمده‌ترين موارد تأمين نيروي برق با استفاده از سيستم برق اضطراري در ساختمانها عبارت است از:
ـ تأمين روشنايي براي خروج ايمن و جلوگيري از ايجاد وحشت در ساختمانهاي عمومي
ـ تأمين نيروي برق براي سيستمهاي تهويه
ـ تغذيه سيستم رديابي و اعلام حريق و نيرورساني به پمپ‌هاي آتش‌نشاني
ـ تأمين برق آسانسور
ـ تأمين نيروي برق براي فرآيندهاي صنعتي كه قطع برق باعث ايجاد خسارت مي‌شود.
الف) موتور ديزل
موتور ديزل با سوخت گازي بايد بر طبق استانداردهاي شناخته شدة بين‌المللي ساخته شده باشد. بايد از نوع زميني 4 سيلندر يا بيشتر، از نوع V يا در يك رديف با سوخت رساني از نوع انژكتوري مستقيم و مجهز به گاورنر باشد.
سيستم راه‌انداز (استارت) موتور مولدهاي برق دايمي بار سبك و كليه مولدهاي برق اضطراري بايد مستقيما از طريق باتري باشد. يك دستگاه شارژ كننده باتري اتوماتيك به صورت مستقل يا نصب شده در داخل تابلوي كنترل بايد تأمين شود همچنين سيستم راه‌انداز مولدهاي با بار سنگين از سيستم هواي فشرده است. سيستم خنك كردن آب براي مولد برق با بار سبك بايد از نوع رادياتور و فن باشد و براي مولد با بار سنگين از نوع مبدل حرارتي به انضمام لوله‌ها و پمپهاست.
تابلوي وسايل اندازه‌گيري موتور بايد در كنار موتور ديزل بر روي يك پايه نصب شود.
تابلو بايد از نوع بسته باشد و وسايل سنجش به صورت توكار روي آن نصب شده باشد و صفحة پشت تابلو بايد قابل برداشتن باشد. كليه وسايل سنجش لازم بايد در تابلو نصب شود. وسايلي كه بايد بر روي تابلو موتور نصب شود عبارت است از:
فشار سنج روغن ـ حرارت سنج روغن ـ حرارت سنج آب ورودي و خروجي موتور ـ خلاءسنج محفظة ميل لنگ ـ فشار سنج هواي ورودي به موتور ـ سرعت سنج موتور ـ حرارت سنج اگزوز موتور و …
سيستم اگزوست و جهت موتور بايد شامل لوله‌كشي و ايزولاسيون از موتور تا خارج ساختمان بوده و داراي اتصالات قابل انعطاف، زانوها ـ لوله مستقيم ـ دريچه هوا و تقليل دهندة صدا و … باشد.
نوع سوخت مورد مصرف موتور ديزل بايد مطابق مشخصات گازوييل شركت ملي نفت ايران باشد. منبع سوخت روزانه بايد داراي ظرفيت كافي براي حداقل 8 ساعت كار دايم دستگاه در حالت بار كامل باشد. براي ذخيرة سوخت بايد يك منبع ذخيره با ظرفيت سوخت حداقل 15 شبانه روز كار، با كليه لوازم مربوطه پيش‌بيني شود.
ب) ژنراتور
ژنراتور نيز بايد بر طبق مشخصات مندرج در استانداردهاي بين‌المللي ساخته شده باشد.
ژنراتور بايد به طور مستقيم يا قابل اتصال به چرخ طيّار موتور كوپله شده و براي كار با موتور ديزل مناسب باشد.

مشخصات ژنراتور سه فاز:
قدرت خروجي اسمي مطابق نقشه‌هاي تفضيلي
ضريب قدرت 8/0 ـ تأخير فاز
فركانس 50 سيكل در ثانيه
ولتاژ خروجي زيربار 220/380 ولت
حداكثر درجه حرارت محيط 50 درجه سانتي‌گراد
حداكثر درجه حرارت ژنراتور 40 درجه سانتي‌گراد
اضافه بار 10 درجه براي يك ساعت در هر 12 ساعت كار دستگاه
حداكثر مقدار هارمونيك 5 درصد
فاصله زماني اتصال كوتاه 3 ثانيه
ژنراتور بايد از نوع بدون زغال و با تحريك كننده اتوماتيك و ضد رطوبت باشد و بايد مجهز به رگولاتور ولتاژ تمام اتوماتيك باشد. سيم خنثي در ژنراتور بايد مستقيماً به سيم اتصال زمين در تابلو كنترل وصل شود.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله انواع پمپ های سانتریفیوژ گریز ازمرکز

 

 

جهت حرکت پروانه:
جهتی است عمود بر فرو رفتگی پره های درون پمپ. پمپهای گریز از مرکز از پر مصرف‌ترین پمپهائی می‌باشند که در صنعت بطور فراوان بکار می‌روند. حسن این پمپها در آنست که گذر حجمی سیال در آنها یکنواخت بوده و همچنین چنانچه لوله تخلیه مسدود و یا تنگ شود، فشار زیادی که به پمپ آسیب رساند ایجاد نخواهد شد در نتیجه بار آن بحدی نخواهد رسید که موتور محرک خود را از کار بیندازد.
دو نوع افت فشار داریم: افت اصطکاکی و افت اتصالات. عملکرد موفق یک پمپ تا حدود زیادی بستگی به انتخاب و نصب صحیح آن دارد. جهت حصول اطمینان از حداکثر کارایی پمپ و حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری ، انتخاب پمپ باید با عرضه اطلاعات صحیح به کاتولوگ صورت گیرد. بیشتر سازندگان پمپ اطلاعات لازم در خصوص پمپ تولیدی خود را در کاتولوگ و کتابچه راهنما ذکر می‌کنند:
اطلاعاتی از قبیل نصب ، عملکرد و تعمیر و نگهداری. در این مبحث منتخبی از این گونه دانستنیها درباره پمپهای سانتریفوژ و همچنینی عیوب متصوره ، علت و چگونگی رفع این عیوب ذکر می‌گردد.

 

انواع پمپ های سانتریفیوژ (گریز ازمرکز):
این پمپ ها بر اساس طراحی پروانه ها و تعداد پروانه ها کلاس بندی می شوند. یک پمپ چند مرحله ای بیشتر از یک پروانه دارد. یک پمپ دو مرحله ای دو پروانه دارد. یک پمپ دو مرحله ای اثر یکسانی، همچون دوپمپ یک مرحله ای که به صورت سری میباشد، دارند. خروجی پمپ اول وارد پمپ دوم می گردد.
یک پمپ چند مرحله ای دارای دو یا چند پروانه که روی یک شافت نصب شده اند، میباشد. دبی در خروجی پروانه دوم بیشتر از دبی خروجی در پروانه اول است. زیاد شدن تعداد پروانه ها دبی خروجی نهایی را بالا می برد.
از آنجایی که مایعات تقریبا تراکم ناپذیر هستند، تمام پروانه ها در پمپ برای ظرفیت یکسانی طراحی میگردند. پروانه های یک پمپ چند مرحله ای دارای اندازه یکسانی می باشند. این پمپ ها همچنین براساس تک مکشی و یا دو مکشی بودنشان کلاس بندی می شوند.
در یک پمپ تک مکشی سیال از یک طرف و در یک پمپ دومکشی سیال از میان دو طرف پروانه وارد می گردند. از آنجایی که مایع از دوطرف پروانه وارد میگردد، از یک پمپ دو مکشی برای ظرفیت های بالای عملیاتی استفاده می شود.
پمپ های دو مکشی دارای NPSH پایین هستند.

کاربرد پمپ های سانتریفیوژ:
پمپ دستگاهی است که با ازدیاد فشار سیال باعث انتقال آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر می گردد.
اساس کار پمپ گریز از مرکز براساس نیروی گریز از مرکز است، به اینصورت که قسمت متحرک پمپ تحت حرکت دورانی، قطرات آب را از مرکز به خارج پرتاب میکند، چون قطرات دارای سرعت زیاد می باشند در برخورد با پوسته سرعت آنها به فشار تبدیل می گردد. در واقع اساس کار آنها بر اعمال نیروی گریز از مرکز و تبادل اندازه حرکت در پره های پروانه به واحد وزن مایع مبتنی است. پمپ های سانتریفیوژ متشکل ازسه نوع جریان می باشند.
1- پمپ سانتریفیوژ با جریان شعاعی (Turbo Pumps)
2- پمپ سانتریفیوژ با جریان وتری (Impeller Pump)
3- پمپ سانتریفیوژ با جریان محوری (Roto Dynamic)
عموما با عناوین در اصطلاح فرانسه شناخته می شوند. دامنه کاربرد پمپ های سانتریفیوژ بسیار وسیع بوده، و در صنایع شیمیایی،کاغذسازی،صنایع غذایی و لبنیات، فلزات مذاب،آب و فاضلاب، دفع موادزائد، نفت و پتروشیمی ودیگر مواد به کار می روند. از نظر ظرفیت دبی، توانایی این پمپ ها برای ظرفیت های بالا و متوسط نوع جریان وتری و دبی های پایین نوع محوری و در دبی بالا نوع شعاعی می باشد. البته دو کمیت دبی و ظرفیت مستقل از هم نیستند و به شکل، اندازه و سرعت پره ها بستگی دارند.
انواع پمپهای گریز از مرکز
پمپهای گریز از مرکز را بر حسب نوع ساختمان به انواع زیر تقسیم بندی می‌کنند:
1. از نظر وضعیت طبقات که ممکن است یک طبقه و یا چند طبقه باشند.
2. از نظر مقدار آبدهی و ارتفاع که ممکن است بصورت کم ، متوسط و زیاد باشند.
3. از نظر نوع پروانه، تعداد تیغه و وضعیت آنها.
ممکن است پمپها را بر حسب نوع استفاده آنها تقسیم بندی کنند:
1- پمپهای سیرکولاتور برای به جریان انداختن آب گرم در سیستمهای حرارتی.
2- پمپهای افقی یک طبقه از نوع مکش مارپیچی جهت استفاده در تأسیسات مکانیکی.
3- پمپهای سانتریفوژ فشار قوی چند طبقه جهت استفاده در آبرسانی و غیره.
4- پمپهای شناور جهت استفاده در چاههای عمیق و نیمه عمیق.
5- پمپهای لجن کش جهت استفاده در سیستمهای فاضلاب.
نظر به اینکه پمپهای طبقاتی در سیستم تأسیساتی کاربرد فراوان دارند، مختصرا به ساختمان این نوع پمپها اشاره می‌گردد.
عوامل موثر بر ظرفیت پمپهای سانتریفوژ
ظرفیت یک پمپ سانتریفوژ بستگی عوامل زیر دارد.
1- چگونگی طراحی پمپ
2- سرعت گردش پروانه پمپ
3- فشار مطلق قسمت مکش پمپ
4- فشار قسمت تخلیه پمپ
5- خواص فیزیکی سیال عبوری
اجزای یک پمپ سانتریفوژ
1- موتور، که باعث حرکت دورانی محور پمپ می گردد.
2- روتور، که شامل محور و پره‌ها است.
3- پوسته یا جداره
4- لوله مکش
5- لوله رانش
6- محفظه بین پوسته و پروانه
اجزا اصلی و ساختمان مکانیکی:
هر پمپ گریز از مرکز دارای سه بخش اصلی زیر است که هر کدام از آنها از اجزای مختلفی تشکیل شده است که در ذیل به شرح مختصری از آن می پردازیم.
1- محرک
در پمپ های دوار معمولا از سه نوع محرک الکترومغناطیسی یا الکتروموتور، محرک دیزلی و محرک توربینی استفاده می شود. محرک الکترو مغناطیسی یک ژنراتور بوده که انرژی الکتریکی را به حرکت دورانی تبدیل می کند. محرک توربینی به کمک انرژی بخار آب؛ محور پمپ را می چرخاند.
محرک دیزلی نیز موتوری است که با سوخت فسیلی معمولا گازوئیل کار میکند. خروجی محرک به کمک کوپلینگ به میل محور پمپ متصل شده و این میل محور وارد محفظه آب بندی می شود. در این محفظه دو یاتاقان (ساچمه ای) قرار داشته که درون روغن غوطه ور می باشند و حکم تکیه گاههای میل محور را دارند. انتهای میل محور به یک پروانه که درون پوسته جا دارد متصل شده است.
2- محفظه آب بندی
3- پوسته که قسمت عمده آن پروانه و شافت است که به اختصار به شرح انواع آن می پردازیم.
الف ? پروانه Impeller :
ایمپلرها با انواع مختلف یک دهنه ،دودهنه و باز هستند اصولا پروانه های دودهنه دارای نیروی محوری Trust کمتر اما هزینه ساخت گرانتر می باشند.همچنین پروانه های باز و نیمه باز از نظر هزینه ساخت ارزانتر میباشند.مشخصه های مایع و وجود ذرات جامد، روانی و ناروانی مایع و پارامترهایی ازاین قبیل درنوع استفاده از ایمپلرموثرهستند. پروانه های باز درپمپ های محوری و پروانه های بسته در پمپ های شعاعی بکار میروند.که برای نوع باز برای مایعات حاوی ذرات جامد و الیاف دار نوع پروانه بسته برای مایع های تمیز و بدون ذرات شناور مناسب می باشند.
نوعی از پروانه های باز نیز برای مخلوط مایع و جامد بکار میروند. بنابراین ساده ترین نوع پروانه، پروانه باز بوده که برای انتقال مایعات حاوی ناخالصی جامد شناور بکار میرود. پروانه نیم باز نیز برای مایعات رسوب زا بکار برده میشود.
کاربرد پروانه بسته نیز در ظرفیت های بالا و به دو دسته یک چشمی و دو چشمی تقسیم میشود.
تعریف پروانه نیز به عنوان بخشی اساسی،قسمت متحرک پمپ است که مایع ورودی به چشم را به علت داشتن حرکت دورانی به خارج میراند.
لازم است اشاره کنیم هرچه اندازه ذرات شناور بیشتر باشد تعداد پره ها کمتر خواهد بود. وضع قرار گرفتن پروانه در پوسته باید به نحوی باشد که فاصله بین آن و پوسته حداقل ممکن باشد.این فاصله باعث میشود که مایع بین پوسته و پروانه قرار گرفته از یک طرف آن را روغن کاری کند و از طرف دیگر مانع سایش پوسته و پروانه شود.به همین دلیل نباید این نوع پمپ را بدون مایع راه اندازی کرد.پمپ های گریز ازمرکز توانایی ایجاد فشار بالا را ندارند لذا برای رسیدن به فشار بالا از پمپ های چند پروانه ای استفاده میشود. این پمپ ها برای حجم زیاد و فشار پایین بهترین راندمان را دارد.
همچنین این پمپ ها جریان خروجی یکنواختی دارند. اگر این نوع پمپ با خروجی بسته کارکند، درجه حرارت مایع درون پوسته افزایش یافته و با تولید بخار در قسمت داخلی دچار ارتعاش میشود که دراین وضع گویند پمپ هوا گرفته و باید هواگیری شود.
پروانه ممکن است به یک صفحه متصل باشد یا بین دو صفحه قرار گرفته باشد یا آزاد باشد. مایع در جهت محور وارد بدنه پمپ می‌شود و مایع ورودی بوسیله پره‌های پروانه گرفته شده و به داخل یک پیچک که مماس بر پمپ می‌باشد تخلیه می‌گردد. آب بندی پمپهای سانتریفوژ مسئله مهمی است که عدم رعایت آن باعث کاهش راندمان عمل پمپ می‌گردد. همانطور که از این پمپها در ک می‌شود، اساس کارشان برای حمل سیالات از نقطه‌ای به نقطه دیگر بر حرکت سیال در خلاف جهت مرکز محور پمپ بنا نهاده شده است، یعنی در واقع سیال با دور شدن از مرکز محور پمپ به داخل لوله رانش هدایت خواهد شد و یا اختلاف فشار ایجاد شده بین قسمت مکش و رانش پمپ ، سیال با سرعت به حرکت خود در سوی تخلیه ادامه می‌دهد. اصولا این پمپها متشکل از یک پروانه و یک محور است که داخل یک پوسته فلزی مستقر می‌باشند
(این پوسته فلزی VOLUTE یا نوع پیچکی نام دارد و پروانه داخل پوسته به IMPELLER موسوم است.)
این پمپ ها برای حجم زیاد و فشار پایین بهترین راندمان را دارد. میتوان جریان خروجی را بردن اینکه درداخل فشار زیاد شودبدون هیچ خطری متوقف کرد. همچنین این پمپ ها جریان خروجی یکنواختی دارند. اگراین نوع پمپ باخروجی بسته کارکند،درجه حرارت مایع درون پوسته افزایش یافته و با تولید بخار در قسمت داخلی دچار ارتعاش می شود که دراین وضع گویندپمپ هوا گرفته و باید هواگیری شود.
ب – رینگ های سایشی
تنها نقطه ای که پوسته و پروانه به عنوان اجزای دورانی و ثابت با هم در تماس قرار میگیرند محل رینگهای سایش است.
ممکن است که پمپ به دلایل مختلف دچار ارتعاش شود. این ارتعاش باعث ساییده شدن پروانه و پوسته میگردد. دربعضی مواقع باعث جام کردن پمپ میشود.برای جلوگیری ازاین وضع از یک حلقه سایش استفاده می شود که هم در پروانه و هم درپوسته کار گذاشته میگردد. با کمی لقی و نشت مایع از ما بین این دو رینگ حرکت دورانی ایمپلر بدون ارتعاش و مشکلات مکانیکی صورت میگردد. لقی ما بین دو رینگ پوسته و پروانه موجب عبور لایه ای ازمایع پمپاژ شده میشود که بعنوان مستهلک کننده ارتعاش عمل می کند. اما نشت زیاد مایع نیز باعث افت کارآیی پمپ و هدر رفتن قدرت محرک میگردد. ارتعاش زیاد، فشارزیاد و کارمداوم باعث سائیده شدن رینگ ها شده که باید به موقع تعویض شوند.
ج- شافت
نقش اساسی شافت انتقال گشتاور وارده،به هنگام راه اندازی و عملکرد و همچنین به عنوان نشیمنگاه و تکیه گاهی برای دیگر قطعات دوار است. حداکثر خیز شافت در شرایط دورانی می باید از حداقل لقی ما بین قطعات دوار و ثابت کمتر باشد.
بار های اعمالی به شافت عبارتند از:
– نیروی گشتاور
-نیروی وزن قطعات
-نیروی هیدرولیکی شعاعی و …
مقدار طراحی شافت ها این بارها به طور همزمان با فاصله یاتاقان ها ،مقدار overhung آویخته ازیک سر، سرعت های بحرانی و محل تاثیر بارها مورد بررسی قرار میگیرند. همچنین شافت ها می بایست تحمل بار های ضربه ای ناشی از پیچش و عدم پیچش و تنش های حرارتی بهنگام سرد و گرم شدن را داشته باشند.
– شافت صلب و انعطاف پذیر(نرم)
شافتی که سرعت (دور) عملکرد نرمال آن پایین تر از دور بحرانی نخست آن قرار گیرد به شافت صلب موسوم است. اگر دور عملکرد آن بالاتر از اولین دور بحرانی قرار گیرد آن را شافت انعطاف پذیر گویند.
معمولا دور عملکرد 20% کمتر و 25%– 40% بالاتر از دور بحرانیcritical speed نگه میدارند. هنگام راه اندازی و خاموش کردن دستگاه باید خیلی سریع از دور بحرانی عبور کرد.
د- یاتاقان ها
وظیفه یاتاقان ها در پمپ نگهداشتن شافت و روتور در مرکز شافت در مرکز اجزاء ثابت و تحمل بارهای شعاعی و محوری است .تحمل کننده بارهای شعاعی را یاتاقان ها ی شعاعی و تحمل کننده های بارهای محوری را یاتاقان های محوری نامند. البته یاتاقان های محوری در عین حال بار شعاعی را نیزتحمل میکنند. یاتاقان های مابین کوپلینگ و پمپ را این بورد و یاتاقان های سمت دیگر را اوت بورد گویند. در پمپ های آویخته از یک سر شافت آن یاتاقانی که به پروانه نزدیکتر باشد را این بورد و دورتری را اوت بورد گویند.یاتاقان های محوری در سمت اوت بورد نصب می کنند.

 

ﻫ – کوپلینگ ها
کوپلینگ ها برای انتقال دور و گشتاور از ماشین محر ک به ماشین متحرک به کارمی روند.وظیفه ی دیگر کوپلینگ از بین بردن نا هم محوری ،انتقال بارهای محوری مابین دو ماشین و تنظیم شافت های محرک و متحرک در مقابل سائیدگی می باشد.
کوپلینگ ها دو نوعند:
کوپلینگ صلب:
در مواقعی که دقت هم محوری باید بالا باشد از این نوع کوپلینگ استفاده میکنند. همچنین در مواقعی که لازم باشد که یکی از روتورها توسط شافت دیگر نگهداشته شود ،این کار را بوسیله کوپلینگ صلب انجام میدهند.در این نوع کوپلینگ ها اگر دقت هم محوری کم باشد باعث ایجاد مشکلات مکانیکی میگردد.
انواع متداول کوپلینگ صلب عبارتند از :
1- فلنجی با پیچ های مناسب (استفاده رایج در پمپ های عمودی)
2 – کلمپی چاک دار
3- در امتداد محور

 

کوپلینگ انعطاف پذیر:
این کوپلینگ ها علاوه بر اینکه وظیفه انتقال قدرت از موتور به پمپ(شافت) را دارند عمل از بین بردن ناهم محوری بین دو شافت محرک و متحرک را نیز انجام میدهند. کوپلینگ های انعطاف پذیر به غیر از مدل چرخ دنده ای برای دورها و قدرت های پایین استفاده میشوند.
غلاف ها :
جهت جلوگیری از فرسایش، خوردگی و ساییدگی در محل کاسه نمدها و یاتاقان های داخل و دیگر قسمت ها از غلاف های مناسب استفاده می شود.
مواد ساختن پمپهای سانتریفوژ
پمپهای سانتریفوژ را از مواد مختلفی می‌سازند. اکثرا پروانه و بدنه از مواد مقاوم در مقابل خوردگی و سایش ساخته می‌شوند. فولاد ضد زنگ ، نیکل ، لاستیک ، پلی پروپیلن در ساختمان پمپهای سانتریفوژ بکار می‌روند. در صورتی که پمپهای سانتریفوژ برای انتقال سیالات حاوی مواد معلق جامد مورد استفاده قرار می‌گیرند، بایستی فاصله بین پره‌ها و دریچه‌ها به اندازه کافی بزرگ باشند تا از خطر مسدود شدن آنها جلوگیری شود.

 

مزایای پمپهای سانتریفوژ
پمپهای سانتریفوژ دارای ساختمان ساده‌ای بوده و از مواد گوناگون ساخته می‌شوند.
در استفاده از این پمپها نیازی به شیر یا سوپاپ نمی‌باشد.
چون پمپ در سرعتهای بالا عمل می‌کند لذا می‌توان آنرا مستقیما به موتور الکتریکی متصل نمود. با افزایش سرعت برای عملکرد معین ابعاد پمپ کوچکتر می‌شود.
دبی آن یکنواخت است.
هزینه تعمیرات آن از پمپهای دیگر کمتر می‌باشد.
درصورت قطع جریان می‌تواند مدت بدون آسیب رسیدن به پمپ به گردش ادامه دهد.
برای انتقال سیالات با مواد معلق بخوبی عمل می‌کنند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    21صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

 

 

 

 

در مکانیک کوانتومی بر اساس اصل عدم قطعیت نمی‌توان در مورد پدیده‌ها با قطعیت کامل اظهار نظر کرد و نتیجه اندازه گیریها و آزمایشهای مختلف بوسیله نظریه احتمال تعبیر می‌شود.
نگاه ‌اجمالی
در هر شاخه‌ای از علوم قواعد و قوانین خاصی وجود دارند که صحت و درستی این قوانین بدون اثبات پذیرفته می‌شود. اینگونه قواعد را اصل می‌نامند. بنابراین در هر علمی ‌تعدادی اصل علمی ‌وجود دارد که برای متخصصین آن علم بطور کامل آشنا هستند. به ‌عنوان مثال آلبرت انیشتین در بیان نظریه نسبیت خاص خود ، ثبات سرعت نور در تمام چارچوب‌های لخت را به عنوان یک اصل می‌پذیرد. بیشترین کاربرد اصول در اثبات روابط و خصوصیات دیگری است که بعدا بیان می‌شود. اصل عدم قطعیت یک نمونه ‌از هزاران اصلی است که در علم فیزیک وجود دارد.
پیدایش عدم قطعیت
در اوایل قرن نوزدهم ، موفقیت نظریه‌های علمی ، “مارکی دو لاپلاس” را متقاعد ساخته بود که جهان بطور دربست از جبر علمی پیروی می‌کند. وی معتقد بود اگر وضعیت جهان در لحظه‌ای معین از زمان ، کاملا معلوم باشد، می‌توان وضعیت آن را در زمانهای بعدی نیز براحتی با قوانین علمی پیش بینی نمود. بطور مثال ، اگر وضعیت خورشید و سایر سیارات منظومه شمسی را در زمانی معین داشته باشیم، می‌توانیم وضعیت منظومه شمسی را در هر زمان دلخواه توسط قوانین گرانش نیوتون پیش بینی کنیم.
این مسئله ، در مکانیک کلاسیک کاملا بدیهی به نظر می‌رسد و می‌توان آن را براحتی اثبات نمود. اما لاپلاس از این هم فراتر رفت و گفت این مسئله برای تمامی پدیده‌ها از جمله رفتار بشر صادق است و قوانین مشابهی وجود دارد که تمام پدیده‌های جهان را پیش بینی می‌کند. با اینکه این مطلب با مخالفت بسیاری از افراد که می‌پنداشتند این دیدگاه به آزادی خداوند در دخالت در امور جهان خدشه وارد می‌کند روبرو شد، اما تا اوایل قرن حاضر ، این فرض ، تنها فرض مورد قبول اهل علم باقی ماند.
بعد از اینکه دوبروی نظریه خود مبنی بر انتساب موج به ذرات مادی را بیان کرد، این امواج تا اندازه‌ای نامفهوم بودند. همچنین در این زمان سوال دیگری مطرح بود، مبنی بر اینکه قوانین مکانیک کوانتومی ‌چه تاثیری بر مفاهیم مکانیک کلاسیک دارند. هایزنبرگ اشکال را از سرچشمه آن مورد نظر قرار داد، یعنی دستورها و روشهای معمولی مشاهده را در مورد پدیده‌هایی با مقیاس اتمی‌ بکار برد. در تجربیات روزانه ، می‌توانیم هر پدیده‌ای را مشاهده کنیم و خواص آن را اندازه بگیریم، بدون آنکه پدیده مورد نظر را تحت تاثیر قرار دهیم. در دنیای اتم هرگز نمی‌توانیم اختلال و آشفتگی را که حاصل از دخالت دادن وسایل اندازه گیری است، مورد بررسی قرار دهیم. انرژی‌ها در این مقیاس به اندازه‌ای کوچک هستند که حتی در اندازه گیری که با حداکثر آرامش انجام گرفته ، ممکن است آشفتگیهای اساسی در پدیده مورد آزمایش پدید آورد و نمی‌توان مطمئن بود که نتایج اندازه گیری واقعا آنچه را در نبودن وسایل اندازه گیری روی می‌داد، توصیف می‌کند. ناظر و وسیله ‌اندازه گیری یک قسمت از پدیده را مورد بررسی هستند.
اصولا چیزی به‌ عنوان پدیده فیزیکی به خودی خود وجود ندارد. در همه حالات ، یک عمل متقابل کاملا اجتناب‌ناپذیر میان ناظر و پدیده وجود دارد. هایزنبرگ این موضوع را از طریق ملاحظه مسئله دنبال کردن یک ذره مادی متصور ساخت. در جهان ماکروسکوپیک می‌توانیم حرکت یک توپ پینگ پنگ را ، بدون آنکه مسیر آن را تحت تاثیر قرار دهیم، تعقیب کنیم. اما در مورد مسیر حرکت یک الکترون هرگز وضع به همین منوال نیست و تعقیب الکترون بدون متاثر ساختن مسیر حرکت تقریبا غیر ممکن است و همین امر سبب ایجاد یک عدم قطعیت در مشاهدات ما می‌گردد.
نظریه ریلی – جینز
یکی از نخستین نشانه‌های سست بودن این باور ، کارهای دانشمندان انگلیسی ، “لرد ریلی” و “سر جیمز جینز” بود. آنها با ارائه قانون مشهور خود (قانون ریلی – جینز) ، نشان دادند که یک جسم داغ ، مثل یک ستاره باید بطور نامتناهی انرژی تابش کند. برای نمونه ، یک جسم داغ ، باید همان مقدار انرژی در قالب امواج با بسامدهای یک و دو میلیون میلیون موج در ثانیه تابش کند که در قالب امواج با بسامدهای دو و سه میلیون میلیون موج در ثانیه تشعشع می‌کند. از آنجا که تعداد امواج تابش شده در ثانیه نامحدود است، میزان انرژی تابشی نیز نامتناهی خواهد بود.
فرضیه پلانک
برای اجتناب از این نتیجه مضحک ، دانشمند آلمانی ، “ماکس پلانک” در سال 1900 اظهار داشت که امواج الکترومغناطیسی می‌توانند به میزان دلخواهی گسیل شوند، اما این گسیل در بسته‌های معینی بنام کوانتوم انجام می‌پذیرد. به علاوه هر کوانتوم مقدار معینی انرژی داراست که رابطه مستقیمی با بسامد موج دارد (E = nh). بنابراین در فرکانسهای بالا ، گسیل یک کوانتوم منفرد انرژی بیشتری نیاز دارد. از این رو ، تابش در بسامدهای بالا کاهش می‌یابد و میزان انرژیی که جسم از دست می‌دهد، مقداری معین و متناهی می‌شود.

 

 

 

به میان آمدن اصل عدم قطعیت
پلانک و اینشتین به اندازه کافی موجب سردرگمی دانشمندان شده بودنند دانشمندانی که سالیان سال نور را در قالب یک موج می‌دیدند و با این موج هر کاری که می‌خواستند انجام میدانند حال اگر این موج از عهده حل معمای تابش جسم سیاه و اثر فوتوالکتریک برنمی‌آید نیاید اینها چیزهایی نبودند که ستونهای مستحکم دیدگاه موجی نور (تابش) را درهم بریزند ولی شاید دهه بیست قرن گذشته را بتوان زلزله بار ترین سالیان عمر فیزیک دانست در این دهه بود که مکانیک موجی و ماتریسی شرودینگر و هایزنبرگ شکل گرفت و طومار جبر نیوتنی درهم نوردیده شد اصل عدم قطعیت مانند شبحی خواب خوش دانشمندانی چون اینشتین و همکفرانش را آشفته ساخت و ابرهای تیره که بر زوایای پنهان دینای زیر اتمی سایه افکنده بود آرام آرام جای خود را به روشنای آمار و احتمالات سپردنند هر چند که این مبحث جدید از انحرافات چشمگیری نسبت به اصول عقل سلیم برخوردار بود ولی نتایج آن به طرز جالبی با واقعیت ها مطابقت داشت به طوری که اینشتین با تمام مخالفت‌های بنیادی که با این رویکرد جدید علمی داشت بارها به توانمندی عملی آن اقرار نمود.
گفتیم که ماهیت دوگانه موجی- ذره‌ای هم برای تابش و هم برای ماده وجود دارد و ما نمی‌‌توانیم همزمان به کمک یک آزمایش هم ماهیت ذره‌ای وهم ماهیت موجی یک تابش یاذره ‌مادی رااندازه بگیریم گرچه به سادگی باصرفنظر کردن از یک خاصیت تابش یا ذره مادی می‌توان خاصیت دیگر آن را به دقت سنجید مثلا اگر بخواهیم بدانیم که فوتون از کدام یک از دو شکاف موجود در آزمایش تداخل گذر نموده است(چشم پوشی از ماهیت ذره‌ای فوتون) می‌توانیم بخوبی خاصیت موجی آن را مشاهده کنیم و اگر بدنبال فریزهای تداخلی نباشیم(چشم پوشی از ماهیت موجی فوتون) می‌توانیم تشخیص دهیم فوتون مورد نظر ما از کدام یک از شکاف ها گذشته است (خصلت ذره‌ای).این موضوع یعنی دوگانگی موجی –ذره‌ای ((Wave-particle duality تابش های الکترومغناطیس و ماده موجب شده است تا با تدبیرزیرکانه هایزنبرگ اصل عدم قطعیت برمبنای آن شکل بگیرید و باب جدیدی را بردنیای زیر اتمی را بگشاید.
سال ۱۹۲۶ سال تعیین کننده برای مکانیک کوانتومی بود اروین شرودینگر با طرح مکانیک موجی خود و ورنرهایزنبرگ با ارائه مکانیک ماتریسی سنگ بنای این علم نوین را بنا نهادنند، شرودینگر با تدوین مکانیک موجی توانست تابع موج یک ذره مانند الکترون را به کمک معادله خود مشخص کند این تابع موج تا حدود زیادی از اصل موجبیت یا جبر نیوتونی پیروی می‌کرد.ماباحل معادله شرودینگر( Schrödinger equation) می‌توانستیم با تعیین نیروی وارد برذره (الکترون) تابع موج آن ذره را که رفتار آینده آن رامشخص می‌کند بدست بیاوریم این تقریبا شبیه آن چیزی است که فیزیک کلاسیک برای پیش بینی رفتار یک ذره یا موج به کمک قوانین نیوتن یا معادلات ماکسول با دانستن وضعیت کنونیش به دست می‌آورد بود. معادله شرودینگر که برای تعیین رفتار موجی ذره درنظر گرفته شد معجونی از فیزیک کلاسیک ونظریه‌های جدید (که صحت آنها به کمک آزمایش تایید گردید) بود در این معادله اصل پایستگی انرژی ماهیت دوگانه‌ ذره‌ای – موجی ماده بر اساس فرض دوبروی اصل برهم نهی امواج نظیر امواج صوتی و الکترومغناطیس رعایت شده است این معادله مستقل از زمان و یک بعدی است مجذور تابع موج به ما کمک می‌کند تا بتوانیم موقعیت یک ذره مانند الکترون را با احتمال بسیار زیاد در محل معینی از فضا تعیین کنیم.کاری که شرودینگر انجام داد شبیه کاری بود که نیوتون و ماکسول انجام دادند و آن قراردادن وقایع مشاهده شده در یک چارچوب ریاضیاتی بود نیوتون و ماکسول تنها برای مسائلی که مشاهده می‌شدند قانون وضع نمودنند و این قوانین به خوبی کار خود را انجام میدادند شرودینگر نیز با استفاده از مفاهیم جدید و تازه کشف شده و با ترکیب آنها با یافته‌های پیشین توانست یک قالب به صورتیکه ناقص اصل علیت نباشد برای آنها تدوین نماید ولی این هایزنبرگ بود که به کلی بنیان این اصل را درهم ریخت و رابطه علت و معلولی را که پیش از این برای رویدادهای فیزیکی تدوین شده بود به عدم قطعیت و تردید مبدل نمود. اصل عدم قطعیت یکی از جنجالی ترین اصول مکانیک کوانتومی است این اصل بیان میدارد تعین دقیق مکان و تکانه (اندازه حرکت) یک ذره به طور همزمان غیر ممکن است و حاصل ضرب این عدم قطعیت‌ها در مکان و اندازه حرکت ذره همواره کمتر یا مساوی۳۴-^۱۰*۰۵/۱ ژول ثانیه است. کوچکی این مقدار به ما می‌گوید که باید در ذرات زیر اتمی بدنبال عدم قطعیت باشیم نه در ذرات ماکروسکوپی و بزرگ گرچه آنان نیز از اصل عدم قطعیت پیروی می‌کنند ولی مقدار آن در مقابل اندازه جسم چنان ناچیز است که قابل صرفنظر کردن می‌باشد مثلا یک توپ بیس بال به جرم ۱۴۵ گرم که با سرعت ۵/۴۲ متر برثانیه حرکت می‌کند در صورتی که بتوان سرعت آن را با دقت یک درصد اندازه گرفت تکانه آن از عدم قطعیتی معادل۲-^۱۰*۱۶/۶ کیلوگرم در متر برثانیه و بدنبال آن مکان نیز از عدم قطعیت مکان ۳۳-^۱۰*۷/۱متر(چیزی در حدودهزار میلیارد میلیارد میلیاردیم یک میلیمتر) برخوردار خواهد بود که نسبت به اندازه توپ بیس بال بسیار بسیار ناچیز می‌باشد. ولی در مورد فوتون و ذرات بنیادی و زیر اتمی دیگر جایز نیست که ما از عدم قطعیت‌ها در مکان و تکانه چشم پوشی کنیم چرا که مقدار عدم قطعیت ها درمقابل اندازه ذره چشمگیر و قابل توجه می‌باشد.اگر در آزمایش پراش، قطر روزنه که فوتون از آن می‌‌گذرد را بعنوان عدم قطعیت درمکان ذره وپهنای نقش پراش که روی پرده ایجاد می شود را به عنوان عدم قطعیت در تکانه و اندازه حرکت فوتون بدانیم در صورتی که بخواهیم عدم قطعیت در مکان ذره را کاهش دهیم تا با اطمینان بیشتری از مکان فوتون آگاهی یابیم باید قطر روزنه راکم وکمتر کنیم ، در اینجا ما اگر بتوانیم ذرات را مشاهده کنیم با برخورد آنها به پرده می‌توانستیم اندازه حرکت آنها را نیز بدست بیاوریم ولی همین کوچک کردن قطر روزنه یا شکاف موجب می‌شود پهنای نقش پراش که بیانگر جنبه موجی نور است افزایش یابد ، ظهور این ماهیت از ماده ما را در تعیین اندازه حرکت ذر ه با یک عدم قطعیتی گریز ناپذیر روبرو می‌کند که برای برطرف کردن آن باید از پهنای نقش پراش بکاهیم برای اینکار باید قطر روزنه یا شکاف را افزایش دهیم همین افزایش قطر شکاف موجب ایجاد عدم قطعیت در مکان ذره مورد نظر (فوتون) خواهد شد با یک آزمایش فکری بهتر می‌توان به اصل عدم قطعیت پی برد. فرض کنید می‌خواهیم سرعت حرکت یک الکترون و جای آن را در یک لحظه معین در اطراف هسته حساب کنیم برای این کار باید قادر به دیدن الکترون باشیم اگر دستگاهی بتواند قدرت دید ما ر ا تا حد دیدن یک الکترون بالا ببرد در این صورت برای تشخیص دقیق مکان الکترون باید پرتو نوری را با طول موج کوتاهتر به آن بتابانیم و چون برخورد این پرتو به الکترون باعث انتقال انرژی به آن می‌‌شود این انرژی منتقل شده سرعت حرکت الکترون را افزایش می‌دهد و ما برای تعیین سرعت الکترون و بدنبال آن برای تعین تکانه آن با یک عدم قطعیتی مواجه می‌شویم برای اینکه این عدم قطعیت را به حداقل کاهش دهیم باید پرتوی نوری که برای تشخیص مکان الکترون بکار می‌بریم از انرژی کمتری (طول موج بیشتری) برخوردار باشد.
این کاهش انرژی پرتو نور سبب ایجاد یک عدم قطعیتی در تعیین مکان الکترون می‌شود که با کاهش انرژی پرتو نور این عدم قطعیت در مکان الکترون افزایش می‌یابد( هرچه طول موج نور تابیده شده به یک جسم کوتاهتر باشد جزئیات آن جسم بهتر مشخص می‌‌شود.) وما قادر نخواهیم بود با دقت مورد علاقه‌مان جای الکترون را در یک محدوده معین از فضای اطراف هسته معین سازیم. اصل عدم قطعیت نه تنها تعیین همزمان مکان و تکانه ذره را با دقت نامحدود غیرممکن می‌سازد بلکه تعیین همزمان انرژی و مختصه زمان ذره را نیز با دقت نامحدود محال می‌داند.همان گونه که در مکان و اندازه حرکت یک ذره مانند الکترون عدم قطعیتی گریز ناپذیر وجود دارد در انرژی یک ترازتشدید نیز عدم قطعیت وجود دارد این بدان معناست که اگر دستگاه مورد نظر در زمان کمتری در یک تراز تشدید بماند محاسبه انرژی آن تراز از دقت کمتری برخوردار خواهد بود اگر بخواهیم عدم قطعیت در انرژی را کاهش دهیم باید اتم مدت بیشتری در آن تراز تشدیدبماند که در آن صورت عدم قطعیت در اندازه گیری زمان افزایش می یابدبنابراین اصل عدم قطعیت دقت در اندازه گیری انرژی را نیز محدود می سازد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله المپيك و محيط زيست

 

 

 

 

بازيهاي المپيك باستان، از 776 پيش از ميلاد تا 393 پس از ميلاد، به مدت 11 قرن، هر چهار سال يكبار در يونان برگزار ميشد، تا آنكه به امر تئودوسيوس پادشاه رم اجراي اين بازيها ممنوع اعلام شد. پس از 15 قرن وقفه، متفكر فرانسوي پير دو كوبرتن بازيهاي المپيك را احيا كرد و در سال 1896 نخستين بازيهاي المپيك نوين در آتن برگزار شد.
در سال 1994 كنگره صدمين سالگرد تاسيس كميته بين‌المللي المپيك در پاريس برگزار شد. به پيشنهاد اين كنگره منشور المپيك تغيير يافت و محيط زيست به عنوان سومين ركن المپيزم بعد از ورزش و فرهنگ شناخته شد. سال 1994، پس از پايان بازيهاي زمستاني ليلي هامر نروژ كه در طي آن توجه خاصي به حفاظت محيط زيست شد، رئيس كميته بين‌المللي المپيك موافقتنامه همكاري را با برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد (UNEP( به امضا رساند. بر اين اساس، در سال 1995، كميسيون ورزش و محيط زيست در كميته بين‌المللي المپيك تشكيل و اولين كنفرانس جهاني ورزش و محيط زيست در همين سال در شهر لوزان سوئيس برگزار شد.
سابقه فعاليتهاي زيست محيطي در جنبش المپيك
ـ 1992: امضاي عهدنامه «پيمان كره زمين» توسط ورزشكاران و مقامات رسمي كميته بين‌المللي المپيك در بازيهاي المپيك بارسلون در الزام به حفاظت و حراست از كره زمين
ـ 1995: ارزيابي طرح‌هاي زيست محيطي در شهرهاي نامزد ميزباني المپيك زمستاني 2002، و همچنين برگزاري اولين كنفرانس جهاني ورزش و محيط زيست
>ـ 1996: تشكيل كميسيون ورزش و محيط زيست و مطرح شدن محيط زيست به عنوان سومين ركن منشور المپيك
ـ 1997: برگزاري اولين دوره ورزشهاي سازگار با طبيعت در «پارانا» با شركت 55 كشور و برگزاري دومين كنفرانس جهاني ورزش و محيط زيست
ـ 1999: برگزاري سومين كنفرانس جهاني ورزش و محيط زيست و تصويب دستور كار 21 جنبش المپيك
>ـ 2000: بر جاي نهادن استانداردهاي جهاني نويني در خصوص محيط زيست و ورزش در بازيهاي المپيك سيدني
تشكيل كميسيون ورزش و محيط زيست در ايران
در سال 1376، اين كميسيون در كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران تشكيل شد و فعاليت خود را آغاز كرد. اين كميسيون تلاش دارد كه با افزايش آگاهي ورزشكاران، مديران و مسئولان و برگزار كنندگان مسابقات ورزشي، آثار زيانبار حاصل از فعاليتهاي ورزشي بر محيط زيست را كاهش دهد تا ورزشكاران بتوانند در محيطي سالم به فعاليتهاي ورزشي بپردازند. همچنين اين كميسيون از محبوبيت قهرمانان ورزشي به منظور توسعه فرهنگ زيست محيطي بهره‌مند است.
فعاليتهاي كميسيون ورزش و محيط زيست ايران
ـ امضاي موافقتنامه همكاري بين سازمان محيط زيست، سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك در تاريخ 26 ارديبهشت ماه 1379
ـ برگزاري نخستين كنفرانس منطقه غرب آسيا و قفقاز با حضور نمايندگان كشورهاي منطقه و سازمانهاي بين‌المللي در تهران در سال 1379
ـ برگزاري اولين همايش ملي ورزش، محيط زيست و توسعه پايدار در تهران در سال 1381
ـ شركت در مراسم نمادين روز پاكسازي كوهستان، روز درختكاري روز هواي پاك، روز همبستگي با طبيعت
ـ ارتباط با نهادهاي زيست محيطي ملي و بين‌المللي
ـ انتشار كتاب، بروشور و پوستر به منظور ترويج فرهنگ ورزش و حفظ محيط زيست

 

آثار بالقوه ورزش بر محيط زيست
چنانچه اصول مديريت پايدار، در ساخت و ساز ورزشگاهها يا برگزاري مسابقات حاكم نباشد، ورزش مي‌تواند تهديدي براي محيط زيست باشد. مانند:
ـ آلودگي هوا بر اثر مصرف سوختهاي فسيلي، انتشار گازها و ذرات معلق و توليد مه، دود ناشي از حمل و نقل، مسافرتهاي ورزشي و تاسيسات ساختماني
ـ آلودگي خاك ناشي از كاربرد سموم زراعي، به منظور حذف گياهان هرز و آماده‌سازي زمينهاي ورزشي
ـ افزايش مصرف آب هنگام برگزاري مسابقات ورزشي
ـ استفاده از منابع انرژي تجديد ناپذير (نفت، ذغال سنگ و … (
ـ ايجاد تاسيسات ورزشي و آسيب رساني به محيط زيست (ساخت پيستهاي اسكي و حذف پوشش گياهي در ارتفاعات، برگزاري مسابقات رالي در اكوسيستمهاي شكننده مانند بيابان(
اما ورزش آثار مثبت و سازنده‌اي نيز دارد. از جمله آنها مي‌توان به نمونه‌هاي زير اشاره كرد:
ورزشهايي همچون كوهپيمايي، قايقراني، دوچرخه سواري و اسكي سبب انس بيشتر انسان با طبيعت و افزايش احساس مسئوليت پذيري وي به آن مي‌شود.
آثار محيط زيست بر ورزش و ورزشكاران
ـ آثار كوتاه مدت يا دراز مدت بر سلامت ورزشكاران
ـ بروز بيماريها و اختلالات تنفسي ناشي از هواي آلوده
ـ تهديد سلامتي ورزشكاران بر اثر انجام فعاليتهاي ورزشي در مناطق آلوده پسمانده‌هاي سمي، بقاياي سموم آفتكش يا فلزات سنگين
ورزش
ورزش شامل فعاليت هر کس با يک منظور و در محيطي متفاوت از محيط روزانه براي مسابقه، لذت بردن ، براي کسب برتري، براي پيشرفت مهارت يا ترکيبي از تعدادي از اين هاست. تفاوت منظور همراه با در نظر گرفتن مهارت فرد يا گروه يا دليري علامت مشخصه ورزش است.
بنابر اين پريدن از روي يک مانع در مقابل ديدگان هزاران نفر در يک ميدان سر پوشيده ورزش است در حالي که پريدن از روي يک چشمه هنگام پياده روي در روستا فقط تلاش براي خيس نشدن پاي فرد است.
انواع مختلفي از ورزش وجود دارند و انسان ها قسمت مهمي از وقت، پولو دلبستگي خود را نه فقط به عنوان شرکت کننده بلکه به عنوان تماشاگر به آن ها اختصاص مي دهند .
ورزش امروزه در جهان به وسيله اي مبدل شده که انسان ها را با هم متحد و آشنا کرده و بين آن ها پيوند اخوت و برادري برقرار مي کند و مهمترين هدف و وظيفه ورزش همين است ايجاد مودت و دوستي بين ورزش کاران که هر چند در ميدان رقيب هم هستند اما در خارج از ميدان به عنوان رفيق همديگر مي باشند .
ورزش ترکيبي از فعاليت هاي فيزيکي عادي و معمول و مهارت هاي شخصي و به عنوان تفريح و يک سري از قوانين که براي مسابقه ، لذت بردن و رسيدن به برتري است. ترکيب شخصيت هايي با مهارت هاي متفاوت در يک ملت، شجاعت و دلاوري آن ملت را افزايش مي دهد .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله پلی استایرین (فوم)

 

 

نام و نوع شرکت مجری طرح: شرکت فوم صنعت ابهر، سهامی خاص
موضوع شرکت: تاسیس کارخانه تولید پلاستفوم و تولید انواع مواد پلاستفوم و فروش آنها و ایجاد نمایندگی در ثمرات و شهرستان ها و صادرات محصولات تولید شده به کشورهای خارجی و خرید مواد اولیه از داخل و خارج کشور.
سهامداران و امضاء هیئت مدیره شرکت:
آقای سعید مختار نیا رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل.
آقای ابراهیم خانواده نظری تایپ رئیس هیئت مدیره.
آقای حسین ابراهیمی عضو هیئت مدیره و بازرسی.
نحوه مدیریت: به موجب تصمیمات اتخاذ شده کلیه اسناد و وارث تعهد آور با امضاء مدیر عامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و به همراه مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری و قرار داد ها با امضاء مدیر عامل به همراه شرکت معتبر خواهند بود.
هیئت مدیره مجاز به اخذ شهدات مالی از بانک ها و شرکت ها و موسسات به هر مبلغ و به مدت و به هر میزان سرد تضمین شده و هر گونه شرایطی می باشند.
ساختمان اصلی:
ساختمان اصلی که به عنوان سالن تولید و سالن انبار مواد اولیه و تولیدات و قسمتی هم اختصاص به فضای مورد استفاده کارکنان دارد با احداث اسکلت فلزی (سوله) و فر پای فلزی در زیر پوشش سقف فلزی و پوشش ورق آزبست سیمانی همراه با سیم توری و عایق پشم شیشه با روکش آلومینیوم و عملیات گود برداری و اجرای فونداسیون بتون آرمه و دیوار چینی با اجر با بلوک سیمانی و تغییرات داخل با ملات پودر سنگ و سیمان سفید و کف بتون ساختمان اصلی احداث خواهد گردید.
اسکلت سوله و اجرای فونداسیون بتون آرمه و پنجره های نور گیر در بالای دیوار های جانبی و نما سازی با اجر سازی 3 سانتی در جبهه بیرونی دیواره (نمای خارجی)، هزینه اجرای سوله به مساحت 980 متر مربع می باشد.
علاوه بر ساختمان اصلی تولید، ساختمانی به مساحت 80 متر مربع با دیوار چینی آجر و پنجره های آلومینیومی و شیشه رنگی رفلکس و پوششی ورق آز بست سیمانی با اجرای سقف تیر چه و بلوک و بتون و پوشش کف با سرامیک و کاشی کاری قسمت های بهداشتی می باشد.
برق و تاسیسات برق رسانی:
برق مورد نیاز به قدرت kw60 از شبکه سراسری انتقال نیرو با استفاده از پست هوائی KvA 5/3 تامین گردید.
عملیات سیم کشی و کابل کشی و نصب تابلوهای اصلی و فرعی کلیه ماشین آلات جهت تامین برق در محل های مورد نیاز ضرورت دارد.
جهت هشدار حریق، سیستم اعلام حریق در نقاط مختلف سالن تولید نصب خواهند گردید.
آب و تاسیسات آبرسانی: در محل زمین شرکت چاهی به عمق 78 متر حفر شده به طرفه ضربه ای موجود می باشد که به جهت استفاده از آب چاه مزبور، خرید لوله های داخل چاه و شناخت و غلاف و الکترو پمپ و سایر وسایل و لوازم استخراج آب و همچنین تهیه، حمل و نصب یک دستگاه مخزن فلزی گالوانیزه هوایی به ارتفاع 12 متر و عملیات لوله کشی داخلی و تهیه و نصب لوازم و وسایل تامین آب مورد نیاز کارکنان و دستگاه ها موجود می باشد.
وسایل اطفاء حریق: شامل سیلندر های ثابت و متحرک.
سوخت و تاسیسات سوخت رسانی: سوخت مورد نیاز از شبکه کشی گاز ابهر خریداری شده
تلفن: دارای 5 خط تلفن شهری می باشد.
وسایل و لوازم اداری و کارگری: انواع میز، صندلی، ماشین های حساب، کامپیوتر و چاپگر، فاکس، یخچال، صندوق نسوز، فایل، کمد های اداری، کمد های لباس های کارگران، وسایل بهداشتی، وسایل و لوازم آشپز خانه، دفتر های حضور و غیاب کارگران.

 

 

 

پلاستوفوم را بیشتر بشناسیم:
پلی استایرین انبساطی یک مواد ترمو پلاستیک سلول بسته و سبک می باشد. گاز موجود در این مواد بر اثر گرما متساعد و باعث رشد آن می شود که در نمودار از ذیل نسبت رشد نمایشی داده شده است.
بارزترین ویژگی مواد پلاستوفرم ضریب انتقال حرارت پائین آن است که باعث وسعت دامنه مصرف آن گردیده است و آن را جهت عایق برودت، رطوبت حرارت و صوت در صنعت، ساختمان، سرد خانه ها، بسته بندی، یخدان، کلمن، گوی های ماهی گیری و امروزه در تشکل های طبی، مبلمان و صندلی نیز مصارف فراوان پیدا کرده است.
معرفی محصول:
الفسواد اولیه پلی استایون انبساطی طی محصولی به وجود می آید که در صنعت به نام یونولیت مورد استفاده قرار می گیرد.
ویژگی های این محصول عبارتند از:
1 ) سبکی وزن عایق هم عایق حرارتی و برودتی و هم عایق صوتی؛
2 ) موارد مصرف آن در صنعت عایق بندی حرارتی سرد خانه ها از ورق های یونولیت استفاده می شود.
3 ) ورق های یونولیت در درز دیوار به دلیل خواص ضد صدا بودن این محصول اخیراً مصرف آن رو به ازدیاد؛
4 ) بلوک های سقفی تولیدی یونولیت که از 10 سال گذشته وارد صنعت ساختمان سازی شده و استفاده از آن رو به گسترش می باشد، پیش بینی می شود در 5 سال آتی 70% ساختمان ها از این محصول به جای بلوک سقفی مورد استفاده قرار گیرد.
5 ) تولیدات جهت حفاظت از دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی و دستگاه های دیگر به ویژه در حمل و نقل نیز استفاده می گردد.
6 ) از یونولیت برای ظرف یکبار مصرف هم استفاده می شود زیرا که طبق تشخیص اداره بهداشت بهترین نوع ظرف های یکبار مصرف ظرف های یونولیتی می باشد.
ب ) ویژگی های اقتصادی:
صنعت در 20 سال گذشته در کشور های صنعتی تولید می شده و به دلیل حجیم بودن آن ترانسپورت قابل ملاحظه ای داشته ولی از دهه گذشته که تولید آن در کشور آغاز گردیده و اوایل با مواد خارجی ولی اکنون با مواد ایرانی تولید می شود حمل ترانسپورت را کاهش و از طرفی رابطه آن با صنایع پتر و شیمی که قسمتی از تولیدات آنرا به مصرف داخلی (صنایع ساختمان سازی و ساخت سرد خانه ها) اختصاص داده گام مثبتی در جلوگیری از خروج ارز داشته و لذا به لحاظ توجیه اقتصادی تولید یونولیت در داخل کشور و تشویق سرمایه گذاران در این بخش به ویژه در محل هایی که نیاز داخلی را تامین می نماید مجوز و بهره برداری آن را تسهیل نموده به طوری که براساس آمار وزارت صنایع در سال 83 این محصول در 103 کارخانه و به مقدار 176486 تن تولید گردیده و آمار نشان می دهد که از سال 79 تا سال 84 حدود 18% بر تولید آن افزوده شده است.
ج ) نقش یونولیت در صادرات:
به طوری که ذکر شد حدود 103 واحد تولیدی در حال بهره برداری بوده و استان های اصفهان، آذربایجان شرقی و تهران به ترتیب در ردیف های اول تولید کنند گان هستند و در حال حاضر به دلیل تولید محدود پلی استایون در پتر و شیمی تبریز اکثر کارخانجات در یک شیفت کار می کنند و در موارد ی هم ماده اولیه از بازار آزاد وارداتی تامین و تولید می گردد و لذا بیشترین تولیدات در داخل مصرف می شود و هر استان در حد نیاز تولید و مصرف می کند ولی در صورت افزایش تولید مازاد آن قابل صدور به کشور های حاشیه دریای خزر (آذربایجان، ارمنستان) و کشورهای همسایه (عراق و افغانستان) بوده که به همین دلیل مورد حمایت دولت نیز می باشد لذا با توجه به موارد ی که در بالا ذکر شد رقبتی برای این محصول وجود نداشته و تولید کنند گان داخلی نیز به نسبت مرغوبیت کالای تولیدی با هم رقابت خواهد نمود.

 

 

 

د ) توسعه بازار:
در حال حاضر تولید این مواد در انبارها موجود و تولید کنند گان معمولا تولید خود را پیش فروش می کنند ولی با توجه به رشد فروش این محصول در بخش ساختمان و سرد خانه تولید کنونی جوابگوی نیاز آینده نبوده و مخصوصاً در استان هایی که تولید آن بسیار کم است باید به فکر احداث کارخانجات جدید باشند و از آنجاییکه این محصول جایگزین ندارد لازم است تا به منظور شناخت بیشتر محصول در بازار نسبت به تبلیغ و معرفی آن امکانات لازم فراهم شود از طرفی با توجه به وابستگی صنعت ساختمان و سرد خانه ها و سایر موارد مصرف و افزایش تولیدات نسبی آن به میزان 4/1 در سال، لذا تولید این محصول هر ساله 4 الی 5 در صد رشد داشته و پیش بینی می شود تولید آن در سال 90 به 120000 تن افزایش یابد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله راه اندازی و احداث یک کارگاه ماشین سازی

 

مقدمه:
امروزه در جوامع مختلف بحث صنعت بعنوان يكي از مهمترين اركان آن جامعه به شمار مي‌آيد. كشورهايي كه توانسته اند از لحاظ صنعتي پيشرفت كنند معمولا داراي يك درآمد ملي بالا هستند كه باعث رفاه مردم آن جامعه شده و درصد بيكاري را نيز كاهش داده است. به همين دليل در اكثر جوامع به صنعت بهاء زيادي داده مي شود و سرمايه گذاريهاي علمي و مالي فراواني نيز در اين زمينه انجام مي دهند و سعي مي‌كنند به نوعي كشورهاي ديگر را به خود وابسته كنند. در حالي كه جوابگوي نيازهاي داخلي نيز بخوبي هستند. در اين كشورها مقدار قابل توجهي از بودجه سالانه كشور صرف جذب نيروهاي متفكر و با تجربه مي‌گردد كه عده اي از آنان از كشورهاي ديگر و معمولا كشورهاي جهان سوم مي باشند. چون در اين كشورها كمتر به صنعت و افرادي كه ايده صنعتي دارند توجه مي شود و سرمايه‌گذاري اندكي روي اين اشخاص صورت مي گيرد.
يكي از اين كشورها ماسفانه كشور خود ما، ايران مي باشد كه داراي مغزهاي متفكر فراواني بوده، اما به دليل اهميت ندادن مسئولان و تعلق نگرفتن بودجه مناسب جهت تحقيقات اكثرا به سمت كشورهاي ديگر كشيده مي شوند. و معمولا تبديل به يك نيروي اشتغال زا و پردرآمد براي آن كشورها مي شوند. و هيچ كس توجه خاصي به اين امر نمي كند. در يك چنين شرايطي و با وجود مشكلات فراوان خوشبختانه عده‌اي هستند كه با تلاش و پشتكار خودشان و بدون هيچ پشتوانه قوي مالي از طرف دولت اقدام به تاسيس كارگاه هاي كوچك مي كنند كه درصد اندكي از آنان پس از يك مدت طولاني تبديل به يك كارخانه توليدي مي شوند. كه باعث اشتغال زايي و ايجاد درآمد مي گردند.
البته لازم به ذكر است كه در اين مرحله معمولا از طرف دولت يا سرمايه گذاران داخلي مورد حمايت قرار گرفته و به مدارج بالايي مي رسند.
حال مي خواهيم به بررسي و تحليل اين شغل و مصائب و مشكلات آن و نحوه برخورد با آنها بطور اجمالي بپردازيم.

 

2-تعريف: كارگاه ماشين سازي چگونه مكاني است و ماشين ساز واقعي كيست؟
يك كارگاه ماشين سازي به محيطي گفته مي شود كه در آن فرد يا گروهي شروع به طراحي و ساخت يك دستگاه خاص (معمولا مكانيكي) مي كنند كه در سطح عمومي يكي از احتياجات كشور و در سطحي كوچكتر نياز كارخانجات ديگر را رفع مي كنند. و باعث اشتغال زايي وكسب درآمد مي گردند. اين شغل يكي از سخت ترين و پيچيده ترين كارهاي صنعتي مي‌باشد و معمولا درصد بسيار كمي از فارغ التحصيلان رشته هاي تحصيلي صنعتي اقدام به احداث يك كارگاه ماشين سازي مي كنند. زيرا براي اين شغل علاوه بر تحصيلات نياز به تجربيات فني نيز مي باشد. به همين دليل كساني كه چنين هدفي دارند، اگر تحصيلات و تجربيات فني را به موازات هم بدست آورند. بسيار موفق تر عمل خواهند كرد.
متاسفانه در كشور ما اكثر ماشين سازها در واقع كپي ساز هستند. بدين صورت كه يك ماشين صنعتي را كه قبلا اختراع و ثبت شده را با كپي برداري و نقشه كردن مجدد شروع به ساختن مي كنند كه داراي كيفيت بسيار پائين تري مي باشد و تنها حسن آن قيمت پائين آن مي باشد، عمدتا خريداران اين دستگاه ها كارخانجات كم درآمد هستند. كه تعداد آنها قابل توجه مي‌باشد.
لازم به ذكر است كه كار كپي سازي در برخي از كشورهاي ديگر نيز انجام مي گيرد، اما در سطحي بالا و كيفيت بهتر، كه چنين دستگاه هايي در كشورهاي جهان سوم وقتي كشورهاي صنعتي ديگر بازار فراواني دارند و براي كشور توليد كننده بسيار درآمدزا است و باعث اشتغال افراد زيادي مي شود، اما در هر صورت بايد توجه داشت كه نفس عمل صحيح نمي باشد.
حال با توجه به شرايط ذكر شده مشخص مي شود كه در اين راه به كسي كارآفرين گفته مي‌شود و در واقع ماشين ساز واقعي كسي است كه داراي يك ديد باز و داراي تحصيلات خوب و تجربيات فني بالايي باشد تا بتواند اقدام به اشتغال زايي و كسب درآمد فردي و اجتماعي كند.

 

3-براي احداث يك كارگاه ماشين سازي چه بايد كرد و به چه امكاناتي نياز داريم.
1-محل راه اندازي كارگاه:
براي راه اندازي هر كسب و كاري ابتدا بايد در نظر داشته باشيم كه چطور مكاني را براي انجام آن كار انتخاب كرد و معمولا بنا به نوع شغل مكان هاي مختلفي نيز وجود دارند. كه در راحتي و رونق آن كار تاثير فراواني دارند. از آنجايي كه كار ماشين سازي يك حرفه خاص و صنعتي به شمار مي آيد. بنابراين بهترين مكان براي اين كار، يك شهرك صنعتي مي باشد كه اين شهرك ها معمولا در حومه شهرهاي بزرگ وجود دارند، اما بايد توجه داشت كه اسكان در چنين مكان هايي بستگي به ميزان توانايي ما چه در خريد و چه در اجاره كردن دارد. اگر ما بتوانيم در يك شهرك صنعتي مشغول به كار شويم از بهترين مزاياي آن اين است كه ما مي‌توانيم با ساير صنعتگران در ارتباط بوده و از نظرات آنها كه در بعضي اوقات بسيار كارآمد نيز مي باشد استفاده كنيم. يكي ديگر از شرايطي كه بايد در نظر بگيريم نزديك بودن به بازار آهن و ابزار آلات مي باشد. تا در هنگام خريد مجبور نباشيم وقت و هزينه زيادي را صرف رفت و آمد كنيم و يا از تك فروشان و خرده فروشان كه داراي قيمت هايي بالايي هستند خريد كنيم. اما بايد توجه داشت كه در يك شرايط خاص و بسيار بد مالي براي شروع مي‌توان از مكان هاي ديگري كه در مناطق دورتري مي باشند و حتي يك اتاق كوچك نيز شروع استفاده كرد.

 

2-مشخصات ساختماني كارگاه:
براي انجام كارهاي صنعتي معمولا از يك سوله و يا ساختماني كه داراي ديوارهاي بلندي (5 الي 6 متر) باشد استفاده مي شود، كه بسته به نوع كار داراي استانداردهاي تعريف شده‌اي مي‌باشد كه براي اين شغل بصورت زير مي باشد.
2-1-يك سالن 50 متر مربعي (10*5) كه داراي مشخصات زير باشد:
– كف كارگاه بايد بتني، محكم و تا حد امكان تراز باشد.
– داراي يك سيستم روشنايي مناسب با قابليت تنظيم نور در ساعات مختلف.
– داراي برق سه فار و يا يك منبع توليد كننده برق سه فاز (ژنراتور)
– داراي ديوارهايي با رنگ روشن
2-2-داراي يك دستشويي و در حد امكان يك حمام آب گرم باشد كه در شرايط خاص ممكن است مورد استفاده قرار گيرد. ابعاد (1*2)
2-3-داراي يك اتاق 9 متر مربعي (3*3) جهت امور طراحي و نقشه كشي
2-4-داراي يك اتاق 12 متر مربعي (4*3) جهت رختكن، صرف غذا و استراحت
2-5-داراي قابليت ورود و خروج خودروي باري به داخل كارگاه
2-6-داراي امنيت كافي باشد (استفاده از قفل هاي محكم و يا سيستم امنيتي و دزدگير)

 

3-ابزار و وسايل اوليه:
3-1-يك ميز كار فلزي كه داراي مشخصات زير باشد.
– سطحي صاف به مساحت (3 متر مربع 2*5/1) باشد.
– پايه هاي محكم و تراز به طول 120 تا 150 سانتي متر مربع
– 2 گيره قطعه گير كه بروي آن محكم بسته شده باشد.
3-2-دريل در انواع مختلف: دستي، پايه دار، ستوني و … جهت انجام سوراخكاري قطعات مختلف
3-3-دستگاه هاي برش فلزات مانند: فرز قيچي در انواع مختلف دستي، برقي و اهرمي، اره لنگ يا اره ديسكي (جهت برش آهن آلات ضخيم)
3-4-دستگاه تراش (در صورت توانايي خريد و دارا بودن يك نيروي تراشكار)
3-5-دستگاه جوش برق و لوازم مربوط به آن مانند: ماسك، سيم جوش، دستكش و …
3-6- ابزار الات و وسايل مختلف اتصال شامل: وسايل اندازه گيري مانند: متر نواري، خط كش فلزي، كولين، كمان اره، انواع آچار، پيچ گوشتي، انبردست، پيچ ها، پرج ها، واشرها و …
3-7-وسايل مختلف ايمني و حفاظتي شامل: كلاه، دستكش، كفش، پنجه آهني، عينك
3-8-وسايل اطفاء حريق مانند: كپسول آتش نشاني
3-9-جعبه كمك هاي اوليه
نكته: در هنگام خريد لوازم فوق بايستي به اين نكات نيز توجه گردد:
– ابزار فوق بايد بصورتي خريداري گردند كه بتوان از آنها براي مدتي طولاني استفاده كرد و داراي كيفيت خوبي باشند، تا در صورت استفاده كردن از آنها به دليل حجم زياد كار بسرعت مستحكم نگردند.
– بايستي به نحوي تهيه شوند كه قابل تعمير باشد و تعميرات آنها نيز هزينه زيادي نداشته باشد.
– موادي را كه داراي مصرف زياد هستند حداقل براي مصرف يك ماه بصورت يك جا خريداري شوند، تا در حين كار با كمبود در نتيجه معلق ماندن و بيكاري كارگران مواجه نشويم.

 

4-نيروي انساني:
اصلي ترين عامل گرداننده يك مجموعه كاري نيروي انساني مي باشد، بطوريكه اگر در اين مجموعه انتخاب نيروها و تقسيم كار با توجه به تخصيص نيروها انجام نشود از ميزان كارآيي و درآمد كارگاه كم مي شود و حتي ممكن است منجر به ضرر و در نهاست ورشكستگي و تعطيلي كارگاه گردد. از آنجايي كه ماشين سازي نيز يك حرفه خاص و فني به شمار مي آيد لذا بايستي در بكار گرفتن نيروهاي متخصص كاملا دفت كرد.

 

نيروهاي لازم:
4-1-موسس:
اين نيرو كه معمولا به آن كارفرما يا مسئول كارگاه مي گويند بايد داراي حداقل:
– مدرك تحصيلي: كاردان مكانيك باشد
– سابقه انجام كارهاي فني، حداقل 4 سال
اين نيرو در واقع نبض كارگاه به شمار مي آيد، چون در اين مجموعه كوچك حكم گرداننده نظم دهنده، مسئول فروش، بازاريابي، ايده دهنده و در نهايت مغز متفكر كارگاه مي باشد و ميزان سوددهي و يا ضرر كارگاه را تا حد زيادي تعيين مي كند.

4-2-طراحي:
فردي است متخصص در امور طراحي و نقشه كشي با مشخصات زير:
– فوق ديپلم نقشه كشي و سابقه كاري حداقل يك سال.
– آشنا به يكي از نرم افزارهاي دوز نقشه كشي

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  29  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید