مقاله ترجمه شده با عنوان تجزیه و تحلیل عملکرد ریلی (Rayleigh) و مدل های کانال محو شدن Rician

مقاله ترجمه شده با عنوان تجزیه و تحلیل عملکرد ریلی (Rayleigh) و مدل های کانال محو شدن Rician

دانلود   ترجمه شده با عنوان تجزیه و تحلیل عملکرد ریلی (Rayleigh) و مدل های کانال محو شدن Rician با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار MATLAB، به همراه اصل مقاله،

جزئیات بیشتر این محصول:
عنوان انگلیسی مقاله:

Performance Analysis of Rayleigh and Rician Fading Channel Models using Matlab Simulation

پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي

پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي

دانلود   قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي،
در قالب ppt و در 271 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل چهارم: نظریه های جامعه شناختی نومارکسیستی
مقدمه
جبرگرايي اقتصادي
ديدگاه هاي جبرگرايي اقتصادي
انتقاد بر جبرگرايان اقتصادي
مارکسيم هگلي
افکار و عقايد مارکسيم هگلي
مارکسيم هگلي؛ جورج لوکاچ
پايه مفهوم چيز وارگي لوکاچ
مقايسه طبقات گوناگون جامعه سرمايه دار به نظر لو کاچ
مارکسيم هگلي؛ آنتونيو گرامشي
نظريه انتقادي:
انتقادهاي اصلي:
1- انتقادهایی به نظریه مارکسیستی
2- انتقاد به اثبات گرایی
3- انتقاد به جامعه شناسی
4- انتقاد از جامعه نوین
جهان سرشار از  عدم عقلانيت
خدمات عمده نظريه انتقادي:
1- ذهن گرايي
2- ديالکتيک
مکتب انتقادي، هابر ماس (نظام هاي معرفتي)
انتقادهاي وارده به نظريه انتقادي
يورگن هابر ماس
تفاوت هابر ماس و مارکس
مارکسيسم ساختاري
ويژگي هاي مارکسيسم ساختاري:
بازگو کردن خود به عنوان وفادارترين افراد به آثار مارکس
انتقاد از مارکسيست هاي ديگر به تاکيد بر داده ها ي تجربي در تحليل هايشان
رد تاريخ گرايي و وظيفه مارکسيسم بررسي ساختار جامه معاصر است
انتقاد
مارکسيسم ساختاري از جبر گرايي اقتصادي تقليل گرايانه و اهميت قايل شدن هم
براي براي اقتصاد، ساختارهاي سياسي و ايدئولوژي و خود مختاري نسبي قايل
شدن براي آن ها
تاکيد بر تناقض هاي ميان ساختارها
تاکيد بر اهميت تحقيق نظري تا عملي
تاکيد بر جامعه معاصر، ساختارهاي ايستا و نه فراگردهاي تاريخي
لويي آلتوسر
نيکوس پولانزاس
خدمات پولانزاس
چگونگي پيوند سه عنصر در جامعه سرمايه داري
پيوند دولت با ايدئولوژي
انتقادات مارکسيسم ساختاري:
غيرتاريخي بودن
حمايت کورکورانه از علم گرايي
جهت گيري نخبه گرايانه
چشم پوشي از کنشگران و آگاهي آن ها
عدم توجه کافي به تحقيقات تجربي
جبرگرايي
جامه شناسي اقتصادي نومارکسيستي
جامه شناسي اقتصادي نومارکسيستي؛ سرمايه داري انحصاري
سرمايه داري انحصاري پل باران و سوييزي
نقاط ضف فکري باران و سوييزي
جامه شناسي اقتصادي نومارکسيستي؛ کار و سرمايه داري انحصاري
کار و سرمايه انحصاري: هري بريورمن
نمونه هاي اخيرتر جامعه شناسي اقتصادي مارکسيستي ريچارد ادواردز
مايکل بوراوي
دن کلاوسن
مارکسيسم تاريخگرا:
نظام نوين جهاني والرشتاين
عوامل پيدايش اقتصاد جهاني سرمايه داري ازنظروالرشتاين :
1- گسترش جغرافیایی
2- تقسیم کارجهانی
3- توسعه دولت های هسته ای
دليل تحکيم اقتصاد جهاني بين سالهاي 1600 و1750 از نظر والرشتاين
انتقادات وارده بر والرشتاين
دولت ها و انقلاب اجتماي تدا اسکاکپول:
اصول عام مبناي کار اسکاکپول:
1- چشم انداز ساختاري و غير ارادي، پرهيز از برداشت ارادي از چگونگي وقوع انقلاب
2-
بررسي زمينه هاي بين اللمللي و تاريخ جهاني، عوامل تعيين کننده در شورش
هاي انقلابي عوامل ساختاري و موقعيتي ( همبستگي ، آزادي و نظارت و سرپرستي و
سست شدن اعمال زور عليه روستاييان هستند.
3- هدف او تاکيد بر دولت دست
کم به عنوان واحد مستقل، حمله به کساني که بر عامل ايدئولوژيک تاکيد
دارند. نتايج فعاليت هاي آنان را مقتضيات ساختاري تعيين ميکنند.
تحولات اخير: نظريه بازي مارکيستي

فصل پنجم: نظريه کنش متقابل نمادين:
ريشه هاي عمده تاريخي:
عملگرايي
رفتارگرايي بنیادی
تفاوت رفتارگرايان و ميد
تفاوت بنيادي ميد و واتسون
نظریه زیمل
تقليل گرايي
تقليل گرايي در برابر برداشت جامعه شناختي
جورج هربرت ميد
ذهن ، خود ، جامه
ذهن از نظر ميد
خود از نظر ميد 
مراحل اجتماعي شدن از نظر ميد:
1- مرحله نمايشي، کودک نقشهايي که برايش مهم است را ياد مي گيرد و از خودش ادراک متنوعي را مي پروراند
2- مرحله بازي و پذيرش نقش ديگري تعميم يافته
دو عنصر بنيادي خود:
من و در من
جامعه
نظريه معاصر کنش متقابل نمادين
اصول کنش متقابل نمادين:
1- انسان ها استعداد تفکر دارند.
2- استعداد تفکر با کنش متقابل شکل مي گيرد
3- در کنش متقابل انسان ها معاني و نمادهايي را ياد مي گيرند
4- معاني و نمادها انسان ها را قادر مي سازند که کنش و کنش متقابل و متمايز انساني را انجام دهند
5-
انسان ها مي توانند معاني و نمادهايي را که در کنش ها و کنش هاي متقابلشان
به کار مي برند ، بر پايه تفسيري که از موقعيت مي کنند ، تعديل يا تغيير
دهند.
6- انسان ها تا اندازه اي براي آن مي توانند معاني و نمادها را تعديل يا تغيير دهند که توانايي کنش متقابل با خودشان را دارند.
7- الگوهاي در  هم تنيده کنش و کنش متقابل، گروه ها و جامعه را مي سازند
استعداد تفکر
تفکر و کنش متقابل
يادگيري معاني و نمادها
کارکرد نمادها:
1- سر و سامان دادن جهان
2- توانايي براي درک محيط
3- بهبودي توانايي انديشه
4- بالا برن توانايي حل مسايل
5- تخيل درباره زندگي در گذشته، حال و آينده.
6- تخيل کردن درباره يک واقيت مابعدالطبيعي مثل بهشت
کنش و کنش متقابل
گزينش کردن
مفهوم تعريف موقعيت از نظر تامس
خود
موريس روزنبرگ
تمايز قايل شدن روزنبرگ ميان خود موجود، خود دلخواه و خود وانمودي
اروين گافمن
کار اروين گافمن:
نظريه نمايشي
مديريت تاثير گذاري
جلوي صحنه
نماي شخصي
تقسيم نماي نمايشي به قيافه و منش
تحليل چهارچوب
نظر بلومر درباره ساختارهاي پهن دامنه:
گروه ها و جامعه
اصول روش شناختي بلومر:
استفاده از مفاهيم  حساس به جاي مفاهيم سنتي
اصرار بر کاربرد روش درون نگري همدلانه براي بررسي زندگي اجتماعي
اختلاف نظر بلومر با کان در باره روش ها:
گرايش به درون نگري همدلانه
قبول کردن مفاهيم حساس
پيش بيني ناپذيري عناصر فراوان در کنش بشري.
انديشيدن بر اساس فراگردهاي جاري
مانفورد کان:
تاکيد بر وحدت روش علمي
ترجيح دادن روش هاي علمي سنتي
انديشيدن به گونه اي ايستا تر از بلومر که براي يک تحقيق علمي مناسب است
انتقادها
به سوي يک نظريه کاراتر، شلدون استرايکر
هشت جهت گيري استرايکر :
1- کنش بشري متکي به يک نوع جهان نام گذاري شده است که در آن نام ها و طبقات براي کنشگران معنا دارد.
2- مهم ترين چيزهايي که انسان ها ياد مي گيرند، نمادهايي اند که براي تشخيص سمت هاي اجتماعي به کار برده ميشوند
3- پذيرش اهميت ساختارهاي اجتماعي و چارچوبي که انسان ها در آن به کنش مي پردازند.
4- انسانها در اين چهارچوب هم خودشان را نام گذاري مي کنند و هم بر خود نشانه هاي مقامي مي گذارند
5- با گذاشتن نامي بر اين کنش موقعيت را براي مشارکت کنندگان ديگر در اين کنش، خودشان و شخصيت هاي خاص اين موقيت تعريف مي کنند.
6- رفتار اجتماعي هر چند تحت تاثير معاني اجتماعي است، اما با اين معاني تعيين نمي شوند.
7- ساختارهاي اجتماي بيشتر در جهت محدود ساختن ميزان ساخته شدن نقش ها عمل مي کنند تا درجه درست به عهده گرفتن آن ها
8-
امکانات نقش سازي، دگرگوني هاي مختلف اجتماعي را امکان پذير مي سازد. از
اين طريق دگرگوني هايي را مي توان در تعريف هاي اجتماعي به عمل آورد.

فصل ششم: جامعه شناسي پديده شناسي و روش شناسي مردم نگارانه
مقدمه
همانندي هاي پديده شناسي و روش مردم
تفاوت هاي پديده شناسي و روش مردم
جامعه شناسي پديده شناسي
افکار ادموند هوسرل
تفسير افکار هوسرل
نظريه هاي آلفرد شوتس:
تفسير کار شوتس
علم و جهان اجتماعي
ادامه علم و جهان اجتماعي
قلمروهاي جهان اجتماعي
چهار قلمرو عبارت اند از:
رويه هاي علمي
تفاوت رويکرد عقل سليم و رويکرد علمي به جهان اجتماعي
نمونه هاي آرماني:
اصل مناسبت
اصل رسايي
اصل سازگاري
اصل سازگاري منطقي
اصل تطبيق پذيري
اصل تفسير ذهني
عناصر سازنده جهان حياتي:
دانش به مهارت ها
دانش سودمند
دانش به دستورالعمل ها
عناصر خصوصي دانش
روابط مايي
روابط آن هايي
آگاهي
معاني و انگيزه ها
کنش اجتماعي و موقعيت بحث برانگيز
تفسير نظريه شوتس:
1- شوتز از انتزاعي ترين نظريه پردازان
2- بستر نظريه شوتس يک سنت فلسفي است و به سختي مي توان آن را به زبان جامعه شناسي برگرداند
3- گسيختگي عمده تفکرش يکي از دلايل  دشواري نظريه شوتس است
نمونه هاي جامعه شناسي پديده شناسي:
1- جورج ساتاس و فرانسيس وکسلر:
کنش متقابل رودررو را به سه عنصر تقسيم مي کنند:
ويژگي هاي کنشگران:
الف . طرفين آگاهند و از اين آگاهي نيز باخبرند
ب. هم خود و هم ديگري از خود خويش آگاهي
ج. هم خويشتن و ديگري بايد ذخيره اي از دانش و نظام توجيهي را کسب کرده باشند و بتوانند ان را بکار ببندند
د. هم خويشتن و هم ديگري بايد بتوانند با يکديگر ارتباط برقرار کنند و نظام معنايي نماديني را به کار ببرند
ه. هم خويشتن و هم ديکري بايد براي کنسش برانگيخته شده باشند.
و. هم خويشتن و هم ديگري بايد جسم هايشان را محيط تجربه قلمداد کنند.
ويژگي هاي روابط ميان کنشگران
ويژگي هاي کنش
2- پيتر برگر و تامس لاکمن
ساخت اجتماعي واقعيت
زندگي روزانه
مشروع سازي
انتقادها بر بر گر و لاکمن
روش شناسي مردم نگارانه (ethnomethodology)
نمونه هاي روش شناسي مردم نگارانه :
اعمال راه رفتن
گفتگوهاي تلفني
ترغيب به خنده
ترغيب به کف زدن:
هريتيج و گريت بچ هفت تحليل سخن پردازانه اساسي را کشف کردند:
1- تضاد
2-ارائه فهرست
3- حل معما
4- سر فصل- شاه بيت
5- ترکيب
6- موضعگيري
7- ترغيب
پديداري جمله ها طي کنش متقابل
تقريرها
تلفيق گفته ها با فاليتهاي غير گفتاري
نقشه هاي راهنما
تکميل جنسيت
آزمايشهاي نقض کننده
انتقاد هايي به جامعه شناسي سنتي
پنج نظر بنيادي در باره ماهيت واقعيت اجتماعي از نظر مهان و وود:
1- واقعيت به عنوان يک فعاليت باز انديشانه
2- واقعيت به عنوان يک مجموعه دانش منسجم
3-واقعيت به عنوان يک فعاليت مبتني بر کنش متقابل
4- شکنندگي واقعيت
5- تحرک پذيري واقعيت
برخي مفاهيم بنيادي:
توضيح دادن
تعبير پذيري
اصل و غيره
روش سندي
زبان طبيعي
گرايش به سوي الزام ساختاري

فصل هفتم: نظريه تبادل
مقدمه
سه انگاره مهم جامعه شناسي از نظر ريتزر:
1- انگاره واقعيتهاي اجتماعي
2- انگاره تعريف اجتماعي
3-  انگاره رفتار اجتماعي
اسکينر و رفتارگرايي
جامعه شناسي رفتاري
نظريه تبادل
نظريه تبادل، هومنز و دورکيم
هومنز و لوي اشتراوس
هومنز و کارکرد گرايي ساختاري
قضاياي بنيادي هومنز:
قضيه موفقيت
قضيه محرک
قضيه ارزش
قضيه محروميت سيري
قضيه پرخاشگري – تاييد
نظريه تبادل
انتقادهايي به نظريه هومنز در زمينه جامعه و فرهنگ
پارسونز در برابر با هومنز
نظريه تلفيقي تبادلي پيتر بلاو
انتقادهايي به نظريه آگاهي هومنز
تلفيق نظري تبادل بانظريه کنش متقابل نمادين
پيتر سينگلمن
تلفيق نظريه تبادل با نظريه کنش متقابل نمادين به وسيله سينگلمن
منزلت کنوني نظريه هاي رفتارگرايانه

 

مقاله ترجمه شده با عنوان آمارهای مرتبه اول و دوم از ترکیب انتخابی در طول کانال های محو Nakagami-m

مقاله ترجمه شده با عنوان آمارهای مرتبه اول و دوم از ترکیب انتخابی در طول کانال های محو Nakagami-m

دانلود   ترجمه شده با عنوان آمارهای مرتبه اول و دوم از ترکیب انتخابی در طول کانال های محو Nakagami-m دوبل، به همراه اصل مقاله،

جزئیات بیشتر این محصول:
عنوان انگلیسی مقاله:

A On the First- and Second-Order Statistics of Selective Combining Over Double Nakagami-m Fading Channels

مقاله ترجمه شده با عنوان نقش سیستم های اطلاعات در ایجاد مدل رهبری استراتژیک، به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان نقش سیستم های اطلاعات در ایجاد مدل رهبری استراتژیک، به همراه اصل مقاله

دانلود   ترجمه شده با عنوان نقش سیستم های اطلاعات در ایجاد مدل رهبری استراتژیک، به همراه اصل مقاله،

جزئیات بیشتر این محصول:
عنوان انگلیسی مقاله:

The role of Information Systems in creating Strategic Leadership Model

عنوان فارسی مقاله:
نقش سیستم های اطلاعات در ایجاد مدل  رهبری استراتژیک

مقاله ترجمه شده با موضوع تورم، چرخه عملیاتی و وجوه نقدی

مقاله ترجمه شده با موضوع تورم، چرخه عملیاتی و وجوه نقدی

مقاله ترجمه شده مدیریت رهبری: اصول، مدلها و تئوریها

مقاله ترجمه شده مدیریت رهبری: اصول، مدلها و تئوریها

توضیحات:
مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با موضوع مدیریت رهبری: اصول،مدلها و تئوریها، در قالب فایل pdf و در حجم 8 صفحه، همراه با اصل مقاله به زبان انگلیسی مربوط به سال 2013.

عنوان اصلی مقاله:

مقاله ترجمه شده با عنوان نیروگاه های مجازی با میکرو واحدهای برق و حرارت ترکیبی، به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان نیروگاه های مجازی با میکرو واحدهای برق و حرارت ترکیبی، به همراه اصل مقاله

دانلود   ترجمه شده با عنوان نیروگاه های مجازی با میکرو واحدهای برق و حرارت ترکیبی، به همراه اصل مقاله،

جزئیات بیشتر این محصول:
عنوان انگلیسی مقاله:

Virtual Power Plants with Combined Heat and Power Micro- Units

عنوان فارسی مقاله:
نیروگاه های مجازی با میکرو واحدهای برق و حرارت ترکیبی

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد به عنوان یک ابزار مدیریتی

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد به عنوان یک ابزار مدیریتی

توضیحات:
مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد به عنوان یک ابزار مدیریتی، در قالب فایل word و در حجم 33 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال 2015.


عنوان اصلی مقاله:

Importance-performance analysis: A valid management tool?

مقاله ترجمه شده حاکمیت شرکتی و سطح نگهداشت موجودی نقدی در شرکتهای در حال رشد

مقاله ترجمه شده حاکمیت شرکتی و سطح نگهداشت موجودی نقدی در شرکتهای در حال رشد

توضیحات:
مقاله ترجمه شده همسویی یا تثبیت جایگاه مدیران؛ حاکمیت شرکتی و سطح نگهداشت موجودی نقدی در شرکتهای در حال رشد، در قالب فایل pdf و در حجم 22 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مرجع در 7 صفحه.

در مطالعه حاضر ادعا شده است که ارتباط بین نگهداشت موجودی نقدی سازمان و حاکمیت شرکتی، تحت تاثیر محیط سرمایه گذاری است که شرکتها با آن مواجه هستند …

عنوان اصلی مقاله:

Alignment or entrenchment? Corporate governance and cash holdings in growing firms

مقاله ترجمه شده با موضوع ويروس ها، كرم ها و تروجان ها چه هستند؟

مقاله ترجمه شده با موضوع ويروس ها، كرم ها و تروجان ها چه هستند؟

مقاله ترجمه شده بهره برداری از سیستم های قدرت (ژورنال IEEE Transactions)

مقاله ترجمه شده بهره برداری از سیستم های قدرت (ژورنال IEEE Transactions)

……………………………..

مقاله ترجمه شده قاب بتن مسلح با مصالح بنایی تحت بار چرخه ای

مقاله ترجمه شده قاب بتن مسلح با مصالح بنایی تحت بار چرخه ای

توضیحات:
مقاله ترجمه شده مطالعات آزمایشگاهی در مقیاس بزرگ بر روی قاب بتن مسلح با مصالح بنایی تحت بار چرخه ای، در قالب فایل word و در حجم 13 صفحه، همراه با اصل مقاله انگلیسی مربوطه به سال 2015 بصورت فایل pdf و در 15 صفحه.

بتن تزئینی Decorative concrete (متن انگلیسی به همراه ترجمه)

بتن تزئینی Decorative concrete (متن انگلیسی به همراه ترجمه)
عنوان مقاله: بتن تزئینی Decorative concrete (متن انگلیسی به همراه ترجمه)
قالب فایل: WORD

فهرست مطالب:

● فهرست انگلیسی:
Forms of Decorative Concrete
Concrete Countertops
Integral Colorants
Stamping
Decorative Concrete Applications on Existing Concrete
Acid Staining
Concrete Dyes
Epoxy
Overlaying
Polishing

● بخشی از ابتدای متن انگلیسی:
Decorative concrete involves concrete structures being used in roles that are not strictly related to concretes functional elements. Concrete has long been prized for its great strength, especially when combined with steel rebar. Concrete can be used for, among other things, decorative walls, floors and countertops that are both structurally sound but also provide a decorative finish that resembles polished stone and has an extremely low cost for materials.
Forms of Decorative Concrete
Concrete Countertops

Concrete’s versatility lends ideally to creating rich countertops. Countertops made of concrete can be formed in a fashion that would be impractical in size and scale if made out of rock like granite or marble. Height, coloring and textures can be changed fairly easily. Aesthetic or practical items can be embedded in the concrete such as integral brass rails as pot holders or personal items such as shells, fossils, or mementos of purely sentimental value.
Integral Colorants

Color material is blended with the concrete mix to color the aggregate throughout. Many of the colorants are Iron oxides and can create colors including blacks, yellows, and reds. Greens can be achieved using Chromium and ultramarine can be used to create variants of blue. Some of the compounds used to create coloring are heavy metals (including chromium) and can be released during the grinding and polishing of the concrete. These heavy metals can cause severe respiratory problems and environmental damage.

New advancements in integral concrete color has been developed that do not utilize conventional Iron oxide based pigments that virtually eliminate efflouresence and alkali discoloration using synthetic type pigments called synthetic primary pigments or SYPP. These synthetic primary pigments are available in liquid emulsion form and are highly concentrated for ease of use and at a tremedous cost savings to users. SYPP is available in all primary colors which include yellow, blue, black, green, white and red. SYPP is also blended with extenders and preservative to create portion control colorant to increase the color offering to virtually any earth tone color which is popular in today concrete finishes.
Stamping

Patterns are impressed into wet concrete slabs or overlays to create textures or the appearance of brick or stone.
Decorative Concrete Applications on Existing Concrete
Acid Staining

Acid staining is not a dyeing or pigment base coloring systems but a chemical reaction. A mixture of water, salts and acid is applied to the concrete surface and later neutralized by a basic solution, of ammonia and water. Although some manufacturers recommend using baking soda and water, this process increases efflouresence and alkali problems once the surface is sealed.

This chemical reaction with the existing minerals in the concrete creates new colors on the concrete surface. Due to inconsistencies in the surface of concrete, acid staining creates a variegated or mottled appearance that is unique to each slab. The thickness of this color change ranges from 1/16th to 1/32nd of an inch. Exterior concrete surfaces may not color as well as interior surfaces because the environment has leached or percolated out the mineral content.

● فهرست فارسی:
اشکال بتن تزئيني
سردر بتونی باجه ها
رنگ کننده های مکمل
منقوش کردن
کاربردهای بتن تزئيني در بتن موجود
رنگ کردن اسيدي
رنگ های بتن
اپاکسي
پوشش کاری (اندود کاری)
جلادهی

● بخشی از متن فارسی:
بتن تزئيني دارای ساختارهايي از بتن است که در که اکيداً به عناصر عملکرد بتن ها ارتباطی ندارد, به کار می رود.بتن بخاطر استحکام زيادش به ويژه زمانی که با فولاد rebar ترکيب می شود با ارزش پنداشته می شود. بتن می تواند برای ديوارهای تزئيني, کف زمين و سردر باجه ها که از نظر ساختاری زيبا و معتبر هستند به کار می رود اما پرداخت رنگ و روغن تزئيني ايجاد می کند که سنگ جلاداده ای را نشان می دهد و موادش هزينه کمی را در بردارد.

اشکال بتن تزئيني

سردر بتونی باجه ها

تنوع بتن بطور مطلوب سردر بتونی باجه ها ی با شکوهی را می سازد. سردر باجه ها از بتنی ساخته شده که در مدلی ساخته می شود که با گرانيت و سنگ مرمر نمی توان در آن سايز و اندازه ساخت.

ارتفاع, رنگ و بافتها می توانند به آسانی تغيير داده شوند. اقلام عملی يا زيبايي شناختی می توانند در بتن هايي مانند نرده هاي برنجی يا اقلام شخصي يا ظروف مانند قفسه ها, سنگواره ها يا يادبودهايي که ارزش احساسی دارند تجسم شوند.

رنگ کننده های مکمل

مواد رنگی برای رنگ کردن سطحی به طور متراکم با ترکيب بتن مخلوط می شود. اکثر رنگ کننده ها اکسيدهای آهن هستند و می توانند رنگ های مشکی, زرد و قرمز توليد کنند. سبزها می توانند با استفاده از کروميوم ساخته شوند و رنگ آبی سير برای توليد انواع رنگ های آبی بکار می روند.

برخی از ترکيبات که برای ايجاد رنگ بکار می روند فلزات سنگين هستند و می توانند در طول ساييدن و جلای بتن آزاد شوند . اين فلزات سنگين می توانند موجب مشکلات تنفسی سخت و صدمه به محيط شوند.

پيشرفت های جديدي در رنگ مکمل بتن انجام شده که اکسيد آهن معمولی که براساس رنگدانه هايي است که با استفاده از رنگدانه هاي نوع مصنوعی که رنگدانه های اوليه مصنوعي يا SYPP ناميده می شوند شوره زدگی و بی رنگی قليايي را از بين می روند استفاده نمی کنند. اين رنگدانه های اوليه مصنوعی در شکل امولوسيون مايع وجود دارند و برای سهولت استفاده و صرفه جويي در هزينه زياد برای کاربران به اندازه زيادی غليظ می شود. SYPP در تمام رنگهای اوليه شامل زرد, آبی, مشکی, سبز, سفيد و قرمز موجود هستند. SYPP همچنين برای ايجاد portion control colorant در جهت افزايش ارايه رنگ به هر رنگ زميني که امروزه در پرداخت های رنگ و روغن بتن رايج هستند با رنگدانه ها و مواد جلوگيري ترکيب می شوند…

نمونه سوالات استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی با جواب و پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی با جواب و پاسخنامه
مجموعه نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی اعم از هلال احمر و … که سوالاتی فوق العاده موثر و کارآمد در آزمون مربوطه می باشد و مطمئنا داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق نمونه سوالات مربوطه بطور قطع و یقین موفق خواهند شد و با خاطر مطمئن خود را در لیست قبول شدگان آزمون امسال ببینند.
جزوات بسیار موثر و پرتکرار در آزمون های مشابه میباشند بدیهیست که تاثیر فوق العاده ای در روند موفقیت شما خواهند داشت.همانا بسان خاطره ای زیبا در اوج ناباوری شگفتی خلق وناب و نفیس سورپرایزتون خواهد کرد.

مقاله ترجمه شده اختلال استرس پس از سانحه

مقاله ترجمه شده اختلال استرس پس از سانحه

مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه
همراه با چکیده، نتیجه گیری و منابع
تعداد صفحات فارسی و انگلیسی : 14 صفحه

بخشی از متن فارسی:
چه کسانی مبتلا به PTSD می‌شوند؟
هر فردی نسبت به حوادث فاجعه آمیز اطراف خود واکنش‌هایی متفاوت از خود نشان می‌دهد. توانایی هر شخص در مدیریت کردن ترس و استرس و مقابله با تهدیدات ناشی از یک موقعیت یا حادثه فاجعه آمیز منحصر به فرد است.
بخشی از متن انگلیسی:
PTSD How is it treated?
The goal of treatment is to reduce symptoms of PTSD, physical and emotional, to improve daily function and help the person to deal with the events of the disorder.

همراه با چکیده،نتیجه گیری و منابع

 

             

مقاله ترجمه شده با موضوع بهینه سازی انتقال چند منظوره هماهنگی حرارت سرد و برق ترکیب شده …

مقاله ترجمه شده با موضوع بهینه سازی انتقال چند منظوره هماهنگی حرارت سرد و برق ترکیب شده ...

دانلود   با موضوع بهینه سازی انتقال چند منظوره هماهنگی حرارت سرد و برق ترکیب شده همراه با ذخیره انرژی، به همراه اصل مقاله،

عنوان انگلیسی مقاله:
The multi-objective optimization dispatch of energy-saving coordination of Combined Cold Heat and Power

مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه

مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه
مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه
همراه با چکیده،نتیجه گیری و منابع
تعداد صفحات فارسی و انگلیسی : 14 صفحه

بخشی از متن فارسی:
چه کسانی مبتلا به PTSD می‌شوند؟
هر فردی نسبت به حوادث فاجعه آمیز اطراف خود واکنش‌هایی متفاوت از خود نشان می‌دهد. توانایی هر شخص در مدیریت کردن ترس و استرس و مقابله با تهدیدات ناشی از یک موقعیت یا حادثه فاجعه آمیز منحصر به فرد است.
بخشی از متن انگلیسی:
PTSD How is it treated?
The goal of treatment is to reduce symptoms of PTSD, physical and emotional, to improve daily function and help the person to deal with the events of the disorder.

همراه با چکیده،نتیجه گیری و منابع

مقاله ترجمه شده روش تعیین بودجه مبتنی بر AHP و شبیه سازی برای تحقیق های ساخت و ساز عمومی

توضیحات:

مقاله
ترجمه شده روش تعیین بودجه مبتنی بر
AHP و شبیه سازی برای پروژه
های ساخت و ساز عمومی
در قالب فایل word و
در حجم 21 صفحه به همراه مقاله زبان اصلی. این فایل توسط مترجم برای فرافایل ارسال
گردیده است.

این
مقاله ترجمه ای است از مقاله ای که اصل آن را می توانید به صورت رایگان از اینجا دریافت
کنید. فایل زبان انگلیسی 10صفحه و مربوط به سال 2008 می باشد.

 

عنوان
مقاله زبان اصلی:

AHP- and simulation-based
budget determination procedure for public building construction projects

سال
انتشار:
2008

محل
انتشار:

Automation in Construction 17 (2008) 623–632

 

چکیده:

­
بودجه پروژه ­های ساخت و ساز عمومی، درصد بالایی از بودجه سالیانه دولت را در بر می­
گیرد.
از این رو، تعیین بودجه پروژه ­ها بصورت عینی و واقعی، توجه خاص مأموران(متصدیان)
دولتی را در تخصیص اثربخش این بودجه می­
طلبد. با این وجود، قوانین و مقررات تایوان
برای تعیین بودجه پروژه ­های ساخت و ساز تنها بصورت کیفی فرایند اداری دولتی را
توصیف می­

کنند.
در غیاب یک روش سیستماتیک کمی، مأموران و متصدیان دولت عموماً بودجه پروژه ­ها را
بر اساس تجارب شخصی­
شان تعیین می کنند، و در نتیجه نتایج بودجه ­ریزی
غیر قابل اعتماد هستند. این تحقیق یک روش جدید به منظور تعیین بودجه پروژه ­های
ساخت ارائه می­
کند. روش پیشنهادی مدل ارزشیابی چند معیاره
مبتنی بر
AHP را
با مدل هزینه مبتنی بر شبیه­ سازی ترکیب می ­کند.
AHP منعکس ­کننده ارزشیابی مأموران با توجه
به معیارهای تعیین بودجه است. آیتم­های هزینه ­ای، متغیرها هستند. مدل هزینه، یک
توزیع هزینه تجمعی ایجاد می­
کند که بر اساس آن مرزهای بودجه پروژه مشخص می­ گردد.
نقاط قوت روش پیشنهادی از طریق کاربرد آن در یک پروژه در تایوان تشریح شده است
.

 

بخشی از
مقدمه:

بودجه­ های پروژه های ساخت و
ساز عمومی اغلب سهم بزرگی از بودجه­ های سالیانه را در بسیاری از کشورها در برمی­ گیرند.
برای مثال، بودجه ساخت و ساز عمومی در تایوان تقریباً 1.33 بیلیون دلار امریکا در
سال 2002 بوده است، که چیزی در حدود 25% کل بودجه دولت مرکزی بوده است. کمیته ساخت و ساز عمومی(
PCC)، بزرگترین آژانس دولتی
مرتبط با ساخت و ساز در تایوان، مسئول تعیین بودجه پروژه­ های ساخت و ساز عمومی است
که بالغ بر 1515152 دلار امریکاست( هر دلار امریکا معادل 33 دلار جدید تایوان است.
دلار امریکا در سطور بعد مورد استفاده قرار می­ گیرد). یک بودجه کم، ریسکی ایجاد می­ کند
که ممکن است پروژه با بودجه­ ای فراتر از آن اجرا شود. برعکس، یک بودجه زیاد در تضاد
با حداقل­ سازی هزینه ­ها در جهت منافع مالیات­ دهنده است. مسئله غامض برای متصدیان
PCC(یعنی بررسی کنندگان
بودجه)، تعیین بودجه ­ای است که هم به اندازه­ کافی کم باشد تا هزینه­ ها کاهش یابد،
و هم به اندازه­ای زیاد باشد که پروژه بطور موفقیت­ آمیزی به سرانجام رسد.

 

دانلود رایگان اصل مقاله به زبان
انگلیسی

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;}

 

                                   

ترجمه شده ساختار و کارکرد آوند چوبی

 ترجمه شده ساختار و کارکرد آوند چوبی

توضیحات:
مقاله ترجمه شده با عنوان ساختار و کارکرد آوند چوبی (Xylem Structure and Function)، در قالب فایل word و در حجم 21 صفحه، به همراه اصل مقاله به زبان انگلیسی. متنی کامل در مورد آوند چوب و ویژگیهای آن، مناسب برای درس سمینار رشته زیست گیاهی مقطع کارشناسی ارشد.


عنوان انگلیسی مقاله:

Xylem Structure andFunction

اجمالي از تاريخ زندگي امام علي (ع) به زبان انگلیسی با ترجمه

اجمالي از تاريخ زندگي امام علي (ع) به زبان انگلیسی با ترجمه

بخشی از متن:
حضرت اميرالمومنين علي عليه السلام، وي فرزند ابوطالب شيخ بني هاشم عموي پيغمبر اكرم (ص) بود كه پيغمبر اكرم را سرپرستي نموده و در خانة خود جاي داده و بزرگ كرده بود و پس از بعثت نيز تا زنده بود از آن حضرت حمايت كرد و شر كفار عرب و خاصه قريش را از وي دفع نمود.
علي عليه السلام (بنا به نقل مشهور) ده سال پيش از بعثت متولد شد پس از شش سال در اثر قحطي كه در مكه و حوالي آن اتفاق افتاد، بنا به درخواست پيغمبر اكرم (ص) از خانة پدر به خانة پسر عموي خود پيغمبر اكرم(ص) منتقل گرديد و تحت سرپرستي و پرورش مستقيم آن حضرت درآمد.

Amir al-mu’minin Ali – upon whom be peace -was the son of Abu  Talib, the shaykh of the Banu Hashim. Abu Talib was the uncle and guardian of the Holy Prophet and the person who had brought the Prophet to his house and raised him like his own son
After the Prophet was chosen for his prophetic mission, Abu Talib continued to support him and repelled from him the evil that camefrome the infidels among the Arabs and especially the Quraysh. According to well-known traditional accounts Ali was born ten Years before the commencement of the prophetic mission of the Prophet. When six years old, as a result of famine in and around Mecca, he was requested by the Prophet to leave his father’s house and come to the house of his cousin, the Prophet. There he was placed directly under the guardianship and custody of the holy prophet