مقاله برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن

مقاله برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن

فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

اقتصاد زيرزميني پديده‌اي است که همه کشورهاي جهان با آن مواجه اند.تحقيقات نشان مي‌دهد که اندازه بخش زيرزميني در بيشتر کشورها نسبتا قابل توجه بوده و فعاليت‌هاي اين بخش علت بيشتر نابه ساماني‌هاي اقتصادي است. بنابراين برآورد اين بخش از اقتصاد از جنبه شناسايي شکاف مالياتي، اثر بخشي سياست‌هاي پولي و مالي، رشد اقتصادي و توزيع درآمد اهميت فراواني دارد. در اين پژوهش در قسمت تجربي درگام نخست اندازه اقتصاد زيرزميني ايران را طي سالهاي ١٣٨٧-١٣٥٢، به کمک تحليل عاملي اکتشافي برآورد کرده ايم. در گام دوم چگونگي و شدت اثرگذاري متغيرهايي همچون بارمالياتي مستقيم، بارمالياتي غير مستقيم، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، عرضه پول، توليد ناخالص داخلي و نرخ فعاليت را در قالب الگوي خودرگرسيون برداري مورد مطالعه قرار داديم. نتايج نشان مي‌دهد، ميانگين اندازه اقتصاد زيرزميني در اين دوره به طور متوسط در حدود ٢٧ درصد از GDP است. همچنين برآورد مدل نشان داد که در بلندمدت شوک رشد توليد ناخالص داخلي و رشد تشکيل سرمايه ناخالص اثر منفي بر رشد اقتصاد زيرزميني داشته‌اند. و شوک رشد عرضه پول، رشد بارمالياتي غيرمستقيم، رشد بارمالياتي مستقيم و رشد نرخ فعاليت اثر مثبت بر رشد اقتصاد زيرزميني داشته اند.که در بين اين عوامل، رشد توليد ناخالص داخلي بيشترين اثر را بر اقتصاد زيرزميني داشته است.

واژگان کليدي : اقتصاد ايران، اقتصاد زيرزميني، عوامل مؤثر بر اقتصاد زيرزميني، تحليل عاملي اکتشافي

 

 

 

1- مقدمه

اقتصاد زيرزميني پديده‌اي است که همه کشورهاي جهان با آن مواجه اند،برآوردها در بيشتر کشورها از يک اندازه قابل توجه از فعاليت‌هاي توليدي در زيرمجموعه اقتصاد زيرزميني حکايت دارد. اندازه گيري حجم اقتصاد زيرزميني و بررسي علل و آثار آن، از آن جهت مي‌تواند مهم و مورد توجه اقتصاددانان و کارشناسان باشد که ريشه بسياري از نابه ساماني‌هاي اقتصادي و کانال‌هاي ارتباطي مجرمانه مقابل قانون را آشکار مي‌سازد.بنابراين برآورد اين بخش از اقتصاد از جنبه شناسايي شکاف مالياتي، اثر بخشي سياست‌هاي پولي و مالي، رشد اقتصادي و توزيع درآمد اهميت فراوان دارد. اهميت موضوع و محدود بودن مطالعات انجام شده در اقتصاد ايران و استفاده از روش‌هاي مشابه جهت اندازه گيري اقتصاد زيرزميني ما را بر آن داشت تا براي نخستين بار با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي به اندازه گيري اقتصاد زيرزميني به پردازيم .در اين پژوهش با استفاده از برخي شاخص‌ها و علت‌هاي تصريح شده در ادبيات اقتصاد زيرزميني که به نظر از ديگر شاخص‌ها مهمتر و پوشش دهنده اثرات بيشتري از اين پديده باشند به کمک تحليل عاملي اکتشافي اندازه اقتصاد زيرزميني را تخمين زده و سپس به کمک تکنيک اقتصاد سنجي عوامل اثر گذار بر آن را بررسي مي‌کنيم.

2- اهميت و ضرورت پژوهش

ابعاد اقتصاد زيرزميني اثرات مختلفي بر اقتصاد رسمي و سياست‌هاي کلان کشور مي‌گذارد. اين اثرات عبارتند از: برهم خوردن ساختار مشاغل ،شرايط ايمني و ساعات قانوني کار،تقسيم درآمد و ثروت بين اقشار جامعه ،عقيم کردن سياست‌هاي تثبيتي دولت ،مانعي براي استفاده از مقياس‌هاي وسيع توليد و عدم بهره مندي اقتصاد از فوايد تقسيم کار بيشتر و تخصصي تر،تخصيص نامناسب منابع اقتصادي، افزايش هزينه‌ها (پنهان کاري)، تحريف آمار و اطلاعات آماري مانعي براي استفاده مطلوب از نظام مبادلات پيشرفته به خاطر نقدي و کالايي بودن مبادلات، ناديده گرفتن ارزش‌هاي مذهبي و اخلاقي و رواج پارتي بازي.

شواهد حاکي از وجود گسترده ي اين فعاليت‌ها در ايران مي‌باشد و اين به عنوان زنگ خطري براي سياستگذاران تلقي مي‌شود، از اينرو يک بررسي جامع و دقيق در ارتباط باحجم اين بخش از اقتصاد و عوامل موثر بر آن  ضروري به نظر مي‌رسد.

 

.از ديدگاه فايگ مجموعه فعاليت‌هاي اقتصاد زيرزميني در ٤ گروه ديده شده اند که عبارتند از:

١. اقتصاد غيرقانوني

شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي است که قوانين مرتبط با اشکال قانون تجارت را نقض مي‌کنند.ميزان درآمد حاصله در اين نوع فعاليت‌ها که در آن فعالان به توليد و توزيع کالاها و خدمات ممنوعه مي‌پردازند حجم آن را معلوم مي‌کند.از جمله اين فعاليت‌ها توليد و توسعه کالاهاي ممنوعه مي‌باشد.

٢. اقتصاد گزارش نشده

شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي است که در آنها قواعد و مقررات مالي نهادي در نظر گرفته نمي‌شود مانند کدگذاري کردن ماليات و… ،تفاوت بين درآمد واقعي و درآمد گزارش نشده به مقامات مالياتي ،شاخص اقتصاد گزارش نشده محسوب مي‌گردد.شکاف مالياتي نيز مي‌تواند به نوعي مبين اقتصاد گزارش نشده باشد.يعني تفاوت بين ماليات جمع آوري شده و مالياتي که بايد پرداخت مي‌شده است که ميزان شاخص شکاف مالياتي همين تفاوت خواهد بود.

٣. اقتصاد ثبت نشده

در برگيرنده بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي است که ضوابط و مقررات نهادي را در خصوص ارائه گزارش به مراکز آمار دولتي رعايت نمي‌کنند. شاخص اقتصاد ثبت نشده مقدار درآمد ثبت نشده است .يعني درآمدي که مي‌بايست در نظامهاي حسابداري ملي ثبت شوند ولي به ثبت نمي‌رسند.به عنوان نمونه فعاليت‌هاي توليدي خانوار از جمله فعاليت‌هاي اقتصادي ثبت نشده است.

٤. اقتصاد غير رسمي

شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي است که هزينه‌هاي معاملاتي را ناديده مي‌گيرند و از منافع و حقوق مندرج در قوانين و قواعد اداري پوشش دهنده روابط مالکيت، صدور پروانه بازرگاني، قراردادهاي کارگري، نظام‌هاي اعتبار مالي و تأمين اجتماعي محروم مي‌شوند. شاخص اقتصاد غيررسمي درآمد توليد شده توسط فعالان اقتصادي است که به طور غير رسمي عمل مي‌کنند.

از نظر توماس اقتصاد زيرزميني شامل کليه فعاليت هايي است که بنا به عللي در حسابهاي ملي نمي‌آيند. وي اين فعاليت‌ها را در ٤ گروه طبقه بندي مي‌کند که عبارتند از:

١. بخش خانوار

توليدات بخش خانوار معمولا در همان بخش به مصرف مي‌رسد و تنها حداقلي از آنها به بازار عرضه مي‌شوند.مهمترين ويژگي‌هاي بخش خانوار عبارتند از:

– محصولات آنها کمتر به بازار عرضه مي‌شود.

– قيمت براي کالاهاي توليدي آنها وجود ندارد(قيمت بازاري).

– برآورد ارزش کالاهاي آنها دشوار است.

– در حسابهاي ملي ناديده گرفته مي‌شوند.

در واقع مجموعه فعاليت‌هاي بدون مزد خانواده‌ها در خانه در حسابهاي ملي ناديده گرفته مي‌شود مانند خانه داري،نگهداري کودک و …

١.  بخش غير رسمي

توليدکنندگان جزء و کارکنان آنها ،کسبه و پيشه وران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاري، حمل و نقل و ديگر خدمات غير رسمي است .فعاليت‌هاي کسبه دورگرد، کارگاههاي کوچک بدون کارگر، کارگاههاي خانگي، بخش عمده اين گروه فعاليت‌ها هستند. محاسبه اين گروه از فعاليت‌ها در حسابهاي ملي هزينه زيادي دربر خواهد داشت و معمولاٍّ به همين علت به آنها توجه نمي‌شود.

٢. بخش نامنظم يا غيرعادي(اقتصاد زيرزميني- اقتصاد سياه)

مجموعه اقدامات صورت گرفته در اين بخش ماهيتاٍّ غيرقانوني است. فرار ماليات، زيرپا گذاشتن مقررات، فساد، جعل و تقلب در مقررات و قوانين و…از جمله اين فعاليت‌ها است.

نکته‌اي که در اين بخش قابل ذکر است آن است که نوع فعاليت اين بخش‌ها ماهيتاٍّ غير قانوني نيست بلکه نوع رفتار و روش بکار گرفته شده و توليد و توزيع (نحوه توليد و توزيع) اين بخش ،به دليل شکستن قانون غيرقانوني محسوب مي‌شوند. اساساٍّ فعاليتي که از طريق غيرقانوني انجام مي‌گيرد تمايل به اظهار و ثبت آن وجود ندارد لذا اندازه گيري آنها نيز با مشکل روبه روست.

٣. بخش غيرقانوني (جزايي و جنايي)

اين بخش در برگيرنده فعاليت هايي است که انجام آنها مستلزم حذف قانون است. فعاليت هايي نظير توليد، خريد و فروش کالاها و خدمات ممنوع از نظر قانون شرع و يا عرف، از اين دسته فعاليت‌ها محسوب مي‌شوند.

4- كاربردهاي تخمين حجم اقتصاد زيرزميني

تخمين حجم اقتصاد زيرزميني عبارت از اندازه گيري يا برآورد حجم و ارزش پولي فعاليت‌هاي انجام يافته درچارچوب اقتصاد غيررسمي ،به منظور شناسايي هرچه دقيق تر فعاليت‌هاي اقتصادي در يک کشور است .گرچه در ظاهر  به نظر مي‌رسد که اندازه گيري فعاليت هايي که ماهيتي مخفي و زيرزميني دارند غير ممکن است ،اما مطالعات محققان باعث شده است تا ايشان بتواند بر اساس آثاري که اين دسته از فعاليت‌ها به انواع مختلف از خود به جاي مي‌گذارند ،تصويري از اشکال و حجم آنها بدست آورند.

١. بهبود حسابهاي ملي

از آنجا که حسابهاي ملي تنها ارقام مربوط به اقتصاد رسمي را در بر دارند، لذا تخمين حجم اقتصاد زيرزميني مي‌تواند تصوير واضح تري از وقايع اقتصادي رخ داده در يک کشور و در يک دوره معين را نشان دهد.

٢. برآورد دقيق تر رشد اقتصادي

از آنجا که رشد اقتصاد رسمي بر اساس تغييرات توليد ناخالص ملي بيان مي‌شود، لذا با تخمين حجم اقتصاد زيرزميني و تصحيح توليد ناخالص ملي، امکان بدست آوردن دقيق تر رشد اقتصادي در طي زمان ميسر خواهد بود.

٣. اندازه گيري رفاه

مسلماٍّ فعاليت‌هاي زيرزميني تاثيرات مثبت و منفي بر رفاه و استانداردهاي زندگي مي‌گذارد، بنابراين تخمين اقتصاد زيرميني و شناخت ماهيت و کارکرد اين اقتصاد باعث اندازه گيري دقيق تر تابع رفاه اجتماعي و استاندارد زندگي در يک کشور مي‌باشد.

٤. امکان افزايش درآمدهاي مالياتي

تخمين حجم اقتصاد زيرميني باعث شناخت آن دسته از فعاليت‌ها مي‌شود که قابليت ماليات دهي دارند اما به نحوي از انحاء از پرداخت ماليات فرار مي‌کنند.

 

6- مروري بر مطالعات انجام شده

6-1- مروري بر مطالعات اقتصاد زيرزميني در ايران

در اقتصاد ايران نخستين بار فيروزه خلعتبري در سال ١٣٦٩ براي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني از روش محاسبه نقد کيگان  استفاده نموده است. وي با  مبنا قرار دادن سالهاي

٦٥-٥٥ بعنوان سال‌هاي پايه يعني سال هايي که در آن اندازه اقتصاد زيرزميني صفر يا نزديک به آن بوده است، حجم اقتصاد زيرزميني کشور را در سال ٦٥ معادل ٢٠٩٧.٤ ميليارد ريال يعني ١٤.٤ درصد توليد ناخالص داخلي اندازه گيري مي‌کند.

 

9- آثار اقتصاد زیرزمینی در ایران

در این مطالعه سعی شده است برای نشان دادن آثار اقتصاد زیرزمینی از تمرکز بر شاخص پولی فراتر رفته و آثار اقتصاد زیرزمینی را بر حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم.

1- تولید ناخالص داخلی واقعی: گروهی معتقدند که افزایش فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی بنا به دلایل زیر می‌تواند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شود.

  • اقتصاد زیرزمینی سبب جذب نقدینگی موجود در جامعه شده و سبب می‌شود فعالیت‌های بخش رسمی اقتصاد کاهش یابد.
  • اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر روی بازار کار اثر گذاشته و به دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود می‌گردد.
  • بالاتر بودن هزینه‌های فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی سبب می‌شود که بنگاه‌های موجود در بخش رسمی ‌توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلندمدت ممکن است سبب خروج این بنگاه‌ها از بخش رسمی اقتصاد شده و تولید ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد. گروهی نیز معتقدند که اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی بیکار در جامعه و ایجاد درآمد برای آنها سبب افزایش تقاضا برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد شده و از این رو می‌تواند سبب رونق در تولید ناخالص داخلی جامعه شود.

 

 

برچسب ها 
                 

پاورپوینت بررسی جزئیات اجرائی در سرویس های بهداشتی

پاورپوینت بررسی جزئیات اجرائی در سرویس های بهداشتی

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع بررسی جزئیات اجرائی در سرویس های بهداشتی، در حجم 31 اسلاید، شامل دیتیل و اجرا.

بخشی از متن:
اجرای سرامیک: ابتدا کف محل مورد نظر را با ملات ماسه سیمان کرم بندی و شمشه گیری می کنند. در صورتی که کف مربوط به آبریزگاه ها مانند حمام و آشپزخانه باشد کف را 1تا2 درصد به سمت کفشور شیب می دهند. پس از خشک شدن ملات ماسه سیمان کف، سرامیک ها را با ملات پودر سنگ و سیمان به نسبت یک به یک یا چسب کاشی روی ملات می چسبانند …

فهرست مطالب:
کف سازی سرویس های بهداشتی
جزئیات
پوشش سرویس های بهداشتی
نحوه اجرای سرامیک
نحوه اجرای کاشی دیوار
توالت ایرانی
جزئیات
توالت فرنگی
جزئیات
روشویی

 

جزوه بررسی سیستم هاي قدرت رشته برق

جزوه بررسی سیستم هاي قدرت رشته برق

دانلود  بررسی سیستم هاي قدرت رشته برق،
در قالب pdf و در 315 صفحه.

توضیحات:
این
جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته برق گرایش
مخابرات ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

 

پاورپوینت بررسی استقلال در حسابرسی

پاورپوینت بررسی استقلال در حسابرسی

دانلود   با موضوع بررسی استقلال در حسابرسی،
در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

ضرورت وجود استقلال
پاسخگویی، شایستگی و درست کاری
انگیزه هایی برای شایستگی و استقلال حسابرس
ماهیت استقلال حسابرس
استقلال حسابرسی
ابعاد گوناگون استقلال
مقررات گذاری در حوزه استقلال حسابرس
منع قانونی و استقلال حسابرس
خدمات مدیریت و استقلال
استقلال حسابرس و سهامداران
راه حل های پیشنهادی برای استقلال حسابرس
پیشنهادهایی در زمینه مقررات گذاری برای استقلال حسابرس

توضیحات:
این
فایل در زمینه بررسی استقلال درحسابرسی می باشد که در حجم 16 اسلاید،
همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس های
حسابرسی در مقطع کارشناسی و حسابرسی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد رشته
حسابداری مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و
قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و
در تهیه آن، کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده
است.

 

پاورپوینت بررسی انواع تاسیسات اقامتی

پاورپوینت بررسی انواع تاسیسات اقامتی
توضیحات:
فایل پاورپوینت بررسی انواع تاسیسات اقامتی،در حجم 46 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
کاروان نوعی اتاقک کوچک است که به یک وسیله ی نقلیه متصل است . این اتاقک دارای امکاناتی است که می تواند اقامت در آنها را ممکن سازد . کاروان ها دارای یک تامین کننده ی انرژی هستند . این تامین کننده می تواند صفحات خورشیدی ، ژنراتورهای برق و …. باشد . هر کاروان امکانات متفاوتی دارد که بسته به سلیقه و بضاعت صاحب کاروان متغیر است . سرویس بهداشتی ، حمام ، امکانات پخت و پز ، محل خواب و بسیاری امکانات دیگر در کاروان جای می گیرند. مزیت این نوع اقامتگاه این است که قابل جابه جایی می باشد و مشکل آن در پیدا کردن محل مناسب برای استقرار است.

به محل برپایی چادر کمپ می گویند و عمل برپایی چادر را کمپینگ می نامند . گردشگران در انتخاب محل کمپینگ مواردی نظیر شرایط فصلی و جوی، سیل گیر نبودن، ریزشی نبودن ، ممنوعه نبودن برپایی کمپ  و ترجیحا نزدیکی به آب را در نظر می‌گیرند. در این نوع اقامت وجود لوازمی مانند چادرهای دو پوش، زیر انداز ضد آب و کیف کمک های اولیه ضروری است.
گاهی کمپ ها دارای امکاناتی نیز هستند که در این صورت به آنها کمپ تجهیز شده گفته می شود . از میان این امکانات می توان به موتوربرق ویا مبدل برق برای چراغ روشنایی و وسایل شارژ شونده، یک وسیله نقلیه موتوری و یا یک چهارپا جهت نقل و انتقالات ضروری ، چادر تدارکات و آشپز خانه ، اجاق گاز و یا هیزم جهت پخت و پز ، میز سلف با سایه بان و چند عدد صندلی کوچک سفری  ، توالت صحرایی و آفتابه ، حمام صحرایی و کتری جهت گرم کردن آب روی آتش برای استحمام اشاره کرد . حمام صحرایی یک اتاقک کوچک است که به سقف آن یک مخزن ۲۰ لیتری آویخته شده و قبل از هر استفاده باید پر شود تا از طریق دوش خروجی آن مورد استفاده قرار گیرد.
در برخی کمپ های تجهیز شده ، یک امداد رسان که دوره های خاصی را گذرانده است نیز حضور دارد.
و…

فهرست مطالب:
کاروان
کمپینگ
خانه ی محلی یا کاروانسرا
اتاقها و ويلاي اجاره اي
خوابگاه
هتل
هتل آپارتمان
هتل پانسيون
هتلهاي فرودگاهي
رسوت هتل
هتل هاي تفريحي
هتل هاي حومه شهر
هتل هاي جوانان
هتل روي چرخ
متل
مسافرخانه ها
زائر سرا
پلاژ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 46 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت دیاگرام ارتباط فضاها در هتل(13 اسلاید)

پاورپوینت بررسی مدل کمی لاوری در شهرسازی

پاورپوینت بررسی مدل کمی لاوری در شهرسازی
توضیحات:
فایل پاورپوینت بررسی مدل کمی لاوری در شهرسازی،در حجم 29 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
– اولین بار در سال 1964 برای یک کلان شهر ارائه شد.

– در این مدل فرایند پیش بینی و تخصیص باهم ترکیب شده است.

– مدل لاوری به توصیف 3 عنصر جمعیت، اشتغال و ابزار ارتباط میان این دو.

– میزان فعالیت ها در مدل لاوری به کمک روش اقتصاد پایه تعیین می شود.

* ساختار کلی مدل اقتصاد پایه:
در این مدل ابتدا باید فعالیت های پایه و غیر پایه را از هم تفکیک کرد :
مشاغل خدماتی + مشاغل پایه = تعداد مشاغل
مشتق تعداد مشاغل = جمعیت
تعداد مشاغل / جمعیت = ضریب وابستگی
و…

فهرست مطالب:
مدل لاوری
ساختار کلی مدل اقتصاد پایه
شمای گردش مدل لاوری
روش کلی حل مسئله به وسیله مدل لاوری
یک نمونه کاربرد مدل لاوری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 29 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مدل رشد خطی(10 اسلاید)

جایگزین چربی – بررسی

جایگزین چربی  - بررسی
نمونه ترجمه
چکیده
کاهش چربی در رژیم غذایی هدف اصلی رژیم غذایی برای بسیاری از مصرف کنندگان است. جایگزین چربی ترکیبات گنجانیده شده به محصولات غذایی با ارائه برخی از ویژگیهای شبیه به چربی هستند. ما روند در مصرف چربی در رژیم غذایی که توسط منبع تغذیه، چگالی انرژی، برنامه خاص و خواص کاربردی جایگزینهای چربی طبقه بندی شده را مرور خواهیم کرد. برنامه خاص و اثرات بالقوه روی وضعیت سلامت جایگزینهای چربی نیز بررسی خواهد شد.

کلمات کلیدی: جایگزینهای چربی، ذخیره های چربی، شبه چربی، کم چرب

سیستم مدیریت عملکرد سازمانی: بررسی بخش های تولیدی

سیستم مدیریت عملکرد سازمانی: بررسی بخش های تولیدی

توضیحات:
مقاله ترجمه شده سیستم مدیریت عملکرد سازمانی: بررسی بخش های تولیدی، در قالب فایل pdf و در حجم 7 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال 2012.

عنوان انگلیسی مقاله:

Organizational performance management system: exploring the  manufacturing sectors
سال چاپ: 2012

بخشی از متن ترجمه:
موفقیت و پایداری یک سازمان به عملکرد سازمان و چگونگی تحقق اهداف آنها بستگی دارد. سازمان ها در تلاشند عملکرد هر یک از کارکنان، تیم ها، و فرآیندها را مدیریت کنند تا از تحقق اهداف به شیوه ای موثر، کارآمد و پایدار اطمینان یابند. بهره گیری موثر از سیستم مدیریت عملکرد جهت افزایش عملکرد سازمانی، و در نتیجه رسیدن به یک موقعیت رقابتی در بازار جهانی امری ضروری است (Kovacic, 2007; Neely, 2005; Guler et al., 2002; Neill and Rose, 2006 and Franceschini et al., 2010). با عرضه سریع فناوری های جدید و تغییرات در بخش تولید، تولید کنندگان با سنجش و مدیریت عملکرد موثر در تمام عملیات های خود دست و پنجه نرم می کنند. این امر اهمیت یک سیستم جامع مدیریت عملکرد را افزایش داده است. این سیستم تولید کنندگان را قادر خواهد ساخت تا تمام جنبه های عملیات خود را بهبود بخشند و به مزیت رقابتی در بازار دست یابند. هدف این مقاله سیستم های مدیریت عملکرد مختلف مورد استفاده در صنایع تولیدی و ارتباط آن با تغییرات در اقتصاد می باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
سیستم مدیریت عملکرد: مفهوم و مسائل
سنجش مدیریت عملکرد
تاکید بر افراد: ابتکارات سازمانی
نتیجه گیری

برای مشاهده و دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی،  کلیک کنید.

پایان نامه بررسی سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن

پایان نامه بررسی سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چكيده

امروزه با توسعه روزافزون صنعت حمل ‌و نقل ریلی در جهان و همچنین کشور ما، راه‌اندازی قطار سریع‌السیر روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می­کند. به همین دلیل برنامه‌ریزی و سیاست­های حمل ‌و نقل در جهت آماده­سازی بستری مناسب برای مهیا نمودن خطوط ریلی موجود در راستای نیل به این هدف می­باشد. به این ترتیب باید وضعیت کنونی خطوط ریلی به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد تا نقاط ضعف آن شناسایی گردد. از جمله سازه­های مهم و استراتژیک در خطوط ریلی، پل­ها می­باشند.  پل­ها چه از منظر تکنولوژی ساخت و چه از منظر هزینه­های اجرایی، در جایگاه ویژه­ای از اهمیت قرار می­گیرند. به همین دلیل سلامت سنجی و مقاوم‌سازی پل­های راه آهن از مهم‌ترین برنامه­ها برای مهیا نمودن شبکه خطوط ریلی ایمن در بهره‌برداری از قطارهای سریع‌السیر می­باشد.

هدف از این مطالعه ارائه دستورالعملی برای تعیین حداکثر سرعت مجاز قطارهای سریع­السیر برای عبور از پل­های راه آهن موجود می­باشد. با توجه به عدم وجود آیین نامه و دستورالعملی مناسب به این منظور برای پل­های راه آهن، و همچنین نیاز روزافزون کشور به توسعه و راه‌اندازی قطارهای سریع‌السیر، نیاز به داشتن چنین دستورالعملی احساس می­شود. مطالعه حاضر دستورالعملی صریح و کاربردی به این منظور ارائه کرده که به طور کامل در فصل 4 توضیح داده شده است.

بر اساس نتایج به دست آمده می­توان گفت بسیاری از پل­های راه آهن که زمان ساخت آن‌ها به 50 تا 70 سال پیش برمی­گردد، تحت عبور قطارهای سریع­السیر مقاومت کافی را از خود نشان می­دهند. در این مطالعه عامل محدودکننده سرعت قطار عبوری، در مثال مورد بررسی، حداکثر شتاب وسط دهانه پل شناسایی شد. در این حالت اگرچه شتاب بیش از حد مجاز می­شود و سازه دیگر کفایت خدمت دهی ندارد، اما پل همچنان بدون آسیب‌دیدگی باقی می‌ماند. در این حالت با استفاده از تمهیداتی مناسب می­توان از طریق کنترل شتاب قائم وسط دهانه پل، سرعت حدی مجاز قطارها را افزایش داد.

کلمات کلیدی: سلامت سنجی سازه­ای، مدل اجزا محدود، تحلیل دینامیکی خطی، قطار سریع السیر، پل خرپایی فولادی

فهرست مقالات مستخرج               

  1. عسکری ا،. کیهانی، ع،. کریم­پور، ب،.(1392)، بررسی تأثیر سرعت‌های بالای قطار در رفتار سازه­ای پل خرپایی راه آهن باقرآباد ورامین، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، ایران
  2. عسکری ا،. کیهانی، ع،. (1393)، مروری بر آیین نامه اروپا به منظور طراحی و کنترل پل­های راه آهن تحت عبور قطار سریع­السیر، اولین همایش ملی راه آهن سریع­السیر در ایران، تهران
  3. عسکری ا،. صاحب زمانی، پ،. (1393)، تحلیل دینامیکی پل راه آهن به منظور بررسی محدودیت سرعت قطار عبوری (مطالعه موردی پل خرپایی راه آهن واقع در ورامین)،  اولین همایش ملی راه آهن سریع­السیر در ایران، ایران، تهران

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:    مقدمه. 1

1-1-    مقدمه. 2

1-2- لزوم انجام تحقیق.. 3

1-3- نوآوری و اهداف تحقیق.. 3

1-4- فرضیات تحقیق.. 4

1-5- ساختار فصول تحقیق.. 4

فصل دوم:     مروري بر کارهاي انجام شده قبلي. 7

2-1- سلامت سنجی سازه‌ای.. 8

2-2- کدها و آیین نامه‌های طراحی و بارگذاری پل راه آهن.. 11

2-2-1- آیین نامه‌ایران.. 11

2-2-2- آیین نامه اروپا.. 12

2-3- انواع بارگذاری برای تحلیل دینامیکی پل.. 13

2-4- تاریخچه  مطالعات دینامیکی پلهای راه آهن.. 14

2-5- مدلسازی وسیله نقلیه.. 18

2-6- مدل تحلیلی پل.. 22

2-7- پل راه آهن و وسیله نقلیه.. 24

2-8- مطالعات میدانی.. 25

2-9- تحلیل پل خرپایی پل پس از شکست یک عضو.. 26

فصل سوم:      مفاهیم و تئوریهای مورد کاربرد. 29

3-1- تحلیل دینامیکی.. 30

3-1-1-   مفاهیم مهم در تحلیل دینامیکی. 30

3-1-2- روشهای مختلف تحلیل دینامیکی [54] 38

3-1-2-1- تحلیل دینامیکی خطی.. 38

3-1-2-2- تحلیل دینامیکی غیرخطی.. 39

3-1-3- تحلیل دینامیکی  پل‌های  راه آهن.. 40

3-2- آئین نامه‌ایران. 44

3-2-1- نشریه 395: دستورالعمل طراحی  پل‌های  فولادی [8] 44

3-2-2- نشریه 139: آئین نامه بارگذاری پلها [7] 51

3-3- آئین نامه اروپا [9] 54

3-3-1- بار قطار.. 54

3-3-3- تحلیل دینامیکی.. 60

3-3-4- پارامترهای دینامیکی پل.. 63

3-4- معیارهای ایمنی ترافیک.. 64

3-4-1- شتاب قائم عرشه.. 64

3-4-2- تغییر شکل قائم عرشه.. 64

3-4-3- معیار راحتی مسافر.. 64

3-5- انتخاب نرم‌افزار.. 65

3-6- مروری بر نرم افزار ABAQUS. 69

3-6-1- معرفی محصولات ABAQUS. 69

3-6-2- انواع تحلیل در ABAQUS. 70

3-6-3-  معرفی انواع المان‌های مورد استفاده در ABAQUS. 70

فصل چهارم :  دستورالعمل پیشنهادی و بررسی یک مثال. 77

4-1- دستورالعمل پیشنهادی.. 78

4-2- تعیین سرعت حد یک پل واقعی با استفاده از دستورالعمل پیشنهادی :   89

فصل پنجم : نتیجه گیری. 109

5-1- مقدمه.. 110

5-2- نتیجهگیری. 110

5-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی در این زمینه.. 113

پیوست 1 : ابعاد و مشخصات مقاطع پل خرپایی مورد بررسی.. 115

منابع. 127

 

 

 

فهرست اشکال

شکل (2-1) مدل بار متحرک.. 19

شکل (2-2) مدل جرم متحرک.. 20

شکل (2-3) جرم فنر بندی شده متحرک.. 21

شکل (2-4) وسیله نقلیه ریلی به صورت سری.. 25

شکل (3-1) حداکثر پاسخ دینامیکی  در برابر ضریب میرایی  [17] 32

شکل (3-2) تیر ساده تحت بارهای متمرکز با فاصله یکنواخت [55] 34

شکل (3-3) الگوی بار قطار با دو محور باربر  [55] 36

شکل (3-4) سختی دینامیکی B نسبت به طول دهانه L  پل‌های  خرپایی فولادی  [12] 42

شکل (3-5) اولین فرکانس طبیعی نسبت به طول دهانه L پل‌های  خرپایی فولادی   43

شکل (3-6) مهار بندی خر پاها [8] 45

شکل (3-7) بارگذاری استاندارد [7] 52

شکل (3-8) الگوی بار  و مقادیر مربوط به آن برای بارهای قائم [9] 54

شکل (3-9) الگوی بار و  [9] 55

شکل (3-10) خروج از مرکزیت بارهای قائم [9] 56

شکل (3-11)  فلوچارت تعیین نوع تحلیل (دینامیکی یا استاتیکی) [9] 58

شکل (3-12) محدوده فرکانس طبیعی پل بر اساس طول دهانه [9] 59

شکل (3-13)  الگوی بار  HSLM-A [9] 60

شکل (3-14) الگوی بار HSLM-B [9] 61

شکل (3-15) الگوی بار HSLM-B [9] 62

شکل (4-1) یک بوژی ساخته شده توسط شرکت زیمنس.. 80

شکل (4-2) آرایش واگن قطارهای پردیس[58] 80

شکل (4-3) ترکیب چندگانه واگن‌های پردیس[58] 81

شکل (4-4) مدل بار متحرک[55] 84

شکل (4-5) مدل جرم متحرک[55] 84

شکل (4-6) مدل جرم- فنر- دمپر متحرک[55] 84

شکل (4-7) مدل سیستم قطار a) مدل عمومی قطار، b) مدل جرم-فنر-دمپر[55] 85

شکل (4-8) طول دهانه پل، طول قطار و سرعت عبوری [55] 86

شکل (4-9) نمایی از پل مورد بررسی.. 91

شکل (4-10) نمایی از پل مورد بررسی.. 92

شکل (4-11) نمایی از تکیه‌گاه غلتکی پل.. 92

شکل (4-12) نمایی از تکیه‌گاه مفصلی پل.. 93

شکل (4-13) مقاطع اعضای پل خرپایی و ابعاد آن برحسبcm.. 94

شکل (4-14) نمای جانبی خرپا بر حسب m.. 95

شکل (4-15) نمای فوقانی خرپا بر حسب m.. 95

شکل (4-16) نمای تحتانی خرپا بر حسب m.. 95

شکل (4-17) نمای فوقانی خرپای زیر ریل بر حسب m.. 95

شکل (4-18) : قطار پردیس با 6 واگن.. 96

شکل (4-19) نمایی از پل مدل شده در نرم افزار  Abaqus. 97

شکل (4-20) شکل مود اول ارتعاش طبیعی پل.. 98

شکل (4-21) اولین فرکانس طبیعی f1  نسبت به طول دهانه L  پل‌های  خرپایی فولاد. 99

شکل (4-22) سرعت قطار در برابر حداکثر خیز وسط دهانه.. 100

شکل (4-23) موقعیت اعضای بحرانی در قاب اصلی خرپا.. 101

شکل (4-42) حداکثر تنش اعضای خرپا در برابر سرعت قطار.. 102

شکل (4-52) سرعت قطار در برابر حداکثر شتاب قائم وسط دهانه پل   103

شکل (4-26) نمای جانبی خرپای سالم.. 104

شکل (4-27) نمای جانبی خرپای با  عضو بحرانی 1. 105

شکل (4-28) نمای جانبی خرپای با  عضو بحرانی 2. 106

شکل (پ1-1) ابعاد خرپا.. 116

شکل (پ1-2) ابعاد خرپا.. 116

شکل (پ1-3) ابعاد خرپا.. 116

شکل (پ1-4) ابعاد خرپا.. 116

شکل (پ1-5) ابعاد مقاطع.. 117

شکل (پ1-6) ستون‌های غیر منشوری در پل.. 118

شکل شماره (پ1-7) مقطع ستون­ها.. 119

شکل شماره (پ1-8) پارامترهای سطح مقطع.. 120

شکل (پ1-9) نقشه آرماتورگذاری فونداسیون پل ورامین.. 125

 

 

 

فهرست جداول

جدول (3-1) سرعت‌های تشدید برای تیر ساده با طول دهانه‌های مختلف56]  [ 35

جدول (3- 2) سختی دینامیکی B طبق معادله (3-11) و رگرسیون خطی                   42

جدول (3-3) اولین فرکانس طبیعی  پل‌های  راه آهن، رگرسیون توانی               43

جدول (3-4) ضریب  در رابطه اندرکنشی [8] 50

جدول (3-5) ضرایب اصلاح [7] 53

جدول (3-6) مقادیر مشخصه برای الگوهای بارگذاری  و  [9] 55

جدول (3-7) HSLM-A  [9] 61

جدول (3-8) کاربرد HSLM-A و HSLM-B [9] 62

جدول (3-9) درصد میرایی سازه [9] 63

جدول (3-10) سطوح راحتی مسافر و حدود شتاب قائم [6] 65

جدول (4-1) مشخصات مصالح.. 79

جدول (4-2) : اطلاعات کامل ابعاد ترنست پردیس بر حسب mm  [58] 81

جدول (4-3)  محاسبات وزن هر چرخ بر حسب ton [58] 82

جدول (4-4) اطلاعات سیستم تعلیق بوژی زیمنس [58] 82

جدول (4-5) سرعت‌های پیشنهادی برای قطارهای سریعالسیر در تحلیل   87

جدول (4-6) زمان لازم برای عبور و تحلیل.. 98

جدول (4-7) مقادیر  مجاز پارامترهای کنترل صلاحیت باربری پل.. 100

جدول (4-8) سرعت قطار در برابر حداکثر خیز وسط دهانه.. 100

جدول (4-9) نیروی داخلی اعضای بحرانی در هر سرعت.. 101

جدول (4-11) سرعت قطار در برابر حداکثر شتاب قائم وسط دهانه پل   103

جدول (4-12) مقادیر نیروهای داخلی موجود در عضو بحرانی 1. 105

جدول (4-13) مقادیر نیروهای موجود در عضو بحرانی 2. 107

جدول (4-14) تنش حداکثر عضو بحرانی پل با حذف عضو بحرانی مرحله قبل   107

جدول (پ1-1) سطح مقطع المان منشوری معادل.. 122

جدول (پ1-2) سختی پیچشی ستون منشوری معادل.. 124

 

پایان نامه بررسی تأثیر تیتانیوم و کربن بر ریز ساختار خواص شیمیایی کامپوزیت

پایان نامه بررسی تأثیر تیتانیوم و کربن بر ریز ساختار خواص شیمیایی کامپوزیت

دانلود  پایان نامه رشته متالورژی با عنوان بررسی تأثیر تیتانیوم و کربن بر ریز ساختار خواص شیمیایی کامپوزیت 95 ص با فرمت word 

چكيده :

هدف اصلي در اين پروژه بررسي تغيير درصد   بر روي ريز ساختار و خواص سايشي مكانيكي كامپوزيت فروتيك( Fe/TiCC ) است.

نتايج حاصله نشان داده است كه با كنترل تركيب شيميايي، نوع عمليات حرارتي، اصلبح روش ساخت و سرعت انجمادي قطعه مي توان ريز ساختار زمينه، نحوه توزيع ذرات سراميكي (TiC) و ميانگين اندازه ذرات ( TiC) و تعداد آنها در واحد سطح و شكل آنها و كسر حجمي آن و در نهايت چگالي كامپوزيت كه منجر به خواص سايشي و مكانيكي متفاوت مي گردد را كنترل نمود.افزايش مقدار كربن و تيتانيم باعث افزايش مقدار كاربيد تيتانيم، سختي، مقاومت به سايش و اندازه ذرات كاربيدي مي شود در حالي كه چگالي كامپوزيت كاهش مي يابد.در ميان كامپوزيتهاي زمينه فلزي Fe/TiC ، كامپوزيتي منحصر به فرد است. اولين مطالعات در مورد اين كامپوزيت در سال 1950 ميلادي آغاز شد. حفظ استحكام در دماي بالا ، امكان ماشينكاري راحت در حالت آنيل با سختي 45 راکول C ، مقاومت سايشي بالا و مقاومت به  خوردگي عالي از خواص برجسته اين كامپوزيت است. در اين كامپوزيت، ذرات كاربيد تيتانيم در داخل زمينه اي از آلياژ آهن پراكنده شده است و داراي سختي حدودا V3200(ويكرز) مي باشند. اين نوع کامپوزيت در صنايع سيمان، خودرو و پلاستيك سازي ، هواپيما سازي و شيميايي كاربرد دارد.  همچنين از آن مي توان به عنوان ابزار قالب، قالب هاي سرب ، سنبه و روتور و شفت  موتور و هواپيما و قالبهاي شكل دهي گرم و پيستون تزريق فشار بالا و غلطك هاي نورد استفاده كرد.

مشاهده فهرست و دریافت پایان نامه“بررسی تأثیر تیتانیوم و کربن بر ریز ساختار خواص شیمیایی کامپوزیت” در ادامه مطلب …

 

فهرست مطالب:

فصل اول :  مقدمه

مقدمه                                                                                                      1

فصل دوم : مروري بر منابع

1-2- عوامل مؤثر بر خواص كامپوزيتها                                                                    6

2-2- تقسيم بندي كامپوزيتها                                                                                    7

3-2- تريبولوژي و تريبوسيستم

1-3-2- تعريف سايش و عوامل اثر گذار روي آن                                                              10

             2-3-2- انواع مكانيزم هاي سايش                                                                                               10

         1-2-3-2- سايش چسبان                                                                                           10

         2-2-3-2- سايش خراشان                                                                                         11

         3-2-3-2- سايش خستگي                                                                                          12

4-2-3-2- سايش ورقه اي                                                                                         12

     5 -2-3-2- سايش اكسايش                                                                             12

    3-3-2- پارامتر سايش                                                                                               13

4-3-2- رابطه بين مقاومت به سايش و سختي                                                             13

                5 -3-2- منحني سايش                                                                                       14

4-2- كامپوزيت فروتيك                                                                                       14

              1-4-2- انواع كامپوزيت هاي فروتيك                                                                        15

       1-1-4-2- كامپوزيت هايي كه با كوئينچ سخت مي شوند                                                  15

 2-1-4-2- كامپوزيت هايي كه با پير سختي سخت مي شوند                                                16

     2-4-2- روشهاي ساخت فروتيك                                                                                      17

 1-2-4-2- ساخت کامپوزيت به صورت غير همزمان                                                            18

                   الف) پراكنده كردن ذرات فاز دوم                                                                  18

                   ب) روش پاششي                                                                                            19

                   ج) تزريق مذاب فلزي                                                                                     19

2-2-4-2- ساخت فروتيک به صورت همزمان (  insitu)                                                       20

                    الف) سنتز خود احتراقي (SHS)                                                                            20

                     ب)       XD                                                                                                26

                     ج) دمش گاز واكنش دهنده                                                                         26

                     د) اكسايش مستقيم فلز( DIMOX)                                                                 27

                     ه) primex                                                                                                  28

                    و) واكنش حين تزريق                                                                                   28

                    ز) واكنش شيميايي در داخل مذاب                                                                28

                   ح) روش آلياژسازي مكانيكي                                                                           31

                   ط) متالورژي پودر                                                                                         34

                   ي) احياي كربوترمال                                                                                     35

                  ک) احياي ترميت                                                                                            35

                   ل) روش سطحي                                                                                             35

     3-4-2- خواص كامپوزيت هاي فروتيك                                                                           36

 1-3-4-2- سختي                                                                                                            36

 2-3-4-2- استحكام                                                                                                         37

 3-3-4-2- مدول الاستيكي                                                                                              37

4-3-4-2- مقاومت به سايش                                                                                              37

          پارامترهاي موثر روي سايش                                                                                     38

                الف) كسر حجمي كاربيد تيتانيم                                                                             38

                ب) اندازه ذرات و شكل آنها                                                                              38

                ج) نوع زمينه                                                                                                   39

                د) كاربيد هاي ريخته گري                                                                                40

                    ه) عمليات حرارتي و سرعت سرد كردن زمينه                                                      40

                     و) نيرو در دستگاه pin on Disk                                                                    40

                     ز) عيوب در قطعات                                                                                       41

                      ح) اثر ذوب مجدد                                                                                                41

                5-3-4-2- ماشين كاري                                                                                              41

         6-3-4-2- عمليات حرارتي                                                                                        41

          7-3-4-2- جذب ارتعاش                                                                                           41

          8-3-4-2- دانسيته                                                                                                      42

          9-3-4-2- فرسايش                                                                                                    42

فصل سوم : مطالعه موردي

     1 -3- روش تحقيق                                                                                           43       

  1-1-3 – مواد اوليه                                                                                                                  44 

 2-1-3- عمليات ذوب و ريخته‌گري                                                                                        45

3-1-3- آماده سازي نمونه‌ها                                                                                                      45

4-1-3- آناليز نمونه‌ها                                                                                                                46

5-1-3- متالوگرافي                                                                                                                   47

6-1-3- آزمايش سختي                                                                                                              47

7-1-3- تست سايش                                                                                                                   48

   2-3-بيان نتايج

1-2-3- ريزساختار نمونه‌هاي حاوي مقادير مختلف كربن با تيتانيم ثابت                                     49

2-2-3- ريزساختار نمونه‌هاي حاوي مقادير مختلف تيتانيم با كربن ثابت                                     52

3-2-3- تاثير درصد كربن بر خواص نمونه‌ها                                                                              55

4-2-3- تاثير درصد تيتانيم بر خواص نمونه‌ها                                                                              55

 5-2-3- نتايج پراش اشعه ايكس                                                                                   56

6-2-3- تأثير درصد كربن بر خواص سايشي نمونه‌ها                                                                   59

7-2-3- تأثير درصد تيتانيم بر خواص سايشي نمونه‌ها                                                                  60

         3-3- بحث نتايج

            1-3-3- بررسي تشكيل فاز كاربيد تيتانيم         61

            2-3-3- مطالعه مسير انجماد در كامپوزيت Fe-TiC      65

            3-3-3-  تأثير درصد كربن بر ريزساختار كامپوزيت فروتيك       66

       4-3-3-  تأثير درصد تيتانيم بر ريزساختار نمونه‌ها            73

        5-3-3- تأثير درصد كربن بر چگالي كامپوزيت Fe-TiC    78

        6-3-3- تأثير مقدار كربن بر سختي كامپوزيت Fe-TiC      78

        7-3-3- تأثير مقدار كربن بر خواص سايشي كامپوزيت Fe-TiC      79

        8 -3-3- تأثير مقدار تيتانيم بر چگالي نمونه‌ها       80

        9-3-3- تأثير مقدار تيتانيم بر سختي كامپوزيت Fe-TiC     81

       10-3- 3-تاثير مقدار تيتانيم بر خواص سايشي كامپوزيت     82

       11-3-3- بررسي سطوح سايش 86

   فصل چهارم : نتيجه گيري و پيشنهادها

1-4 نتيجه گيري                                                                                                                    92

       2-4پيشنهادها                                                                                                                            94

منابع و مراجع                                                                                                                 95

 

                     

بررسی شیوه های بومی سازی علوم انسانی و تاثیر آن بر آموزش عالی

بررسی شیوه های بومی سازی علوم انسانی و تاثیر آن بر آموزش عالی

توسعه علمی بر عهده ی آموزش عالی است و توسعه ای که در جامعه بر اساس ساختارهای متفاوتی مورد توجه مسئولان جامعه قرار می گیرد؛ توسعه سیاسی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی می باشد. توسعه به معنای تغییر کیفیت از وضعیت نامطلوب به مطلوب است. پس لزوما پیشرفت یا تغییر مثبت نشان دهنده ی این است که علم را کوششی برای کشف رابطه علت و معلولی در پدیده ها در نظر می گیرند.

 

       

پاورپوینت بررسی و تحلیل نمونه های موجود مجتمع های مسکونی

پاورپوینت بررسی و تحلیل نمونه های موجود مجتمع های مسکونی

دانلود   با موضوع بررسی و تحلیل نمونه های موجود مجتمع های مسکونی،
در قالب ppt و در 63 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مجتمع مسکونی روکو1:
مقدمه
معرفی مجموعه روکو1
کانسپت
اقلیم
دسترسی ها
ورودی پارکینگ
تصاویر
پلان ها
فضای تقسیم
نتیجه گیری
منابه

نمونه های داخلی:
مجتمع مسکونی شن زار
مشخصات جغرافیایی
بستر فکری (کانسپت)            
پلان جانمایی اراضی واقع در ذخیره شهری
سطح اشغال فضاهای موجود در سایت
بخش مسکونی
بخش تجاری- تفریحی
کاربری های عمومی
تحلیل سایت
دسترسی اصلی مجتمع ( ورودی حوزه مسکونی)
دسترسی سواره
سلسله مراتب دسترسی های سواره
نحوه دسترسی پارکینگ های عمومی و خصوصی
دسترسی پیاده
مسیرهای پیاده عمومی
حریم های خصوصی و عمومی
عناصر نشانه ای
جهت گیری و نور
نحوه تاثیر باد غالب در شکل گیری خطی بلوک ها
فرم و سطح اشغال واحد مسکونی
سایت پلان مجموعه و طرح توسعه آینده
مجتمع خدماتی- رفاهی- تجاری
تصاویر

 

‌بررسی نقش شایستگی مدیران در خصوص توسعه و بهره وری منابع انساني

‌بررسی نقش شایستگی مدیران در خصوص توسعه و بهره وری منابع انساني

دانلود پایان نامه رساله بررسی نقش شایستگی مدیران در خصوص توسعه و بهره وری منابع انساني111 ص بافرمت word 

فهرست مطالب:

 پيش‌گفتار3 
1) مقدمه:    4
2) وضعيت راهبردي نظام شايسته سالار    5
اهداف:    7
ويژگي‌هاي نظام شايسته سالاري مطلوب    8
روند مطلوب انتخاب و انتصاب مديريت    12
ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مديران    13
فرايند شايسته سالاري    15
3) مديران شايسته در نظام جمهوري اسلامي ايران    20
1- جايگاه مديريت    20
2- ويژگي‌هاي شغلي و نقشهاي مديران    21
3- خصوصيات و ويژگي‌هاي فردي مديران    25
4-توانايي‌هاي مديران    30
5- مهارتهاي مديران    32
6- شايستگي‌هاي مديريتي    32
7- جمع‌بندي    35
8- كشف متغيرهاي انتخاب و پرورش مديران درايران    36
4- مطالعات تطبيقي    41
شيوه استخدام و ارتقاء در فرانسه    41
شايسته سالاري در ژاپن    44
شيوه استخدام و ارتقاء در انگليس    46
نظام استخدام  و ارتقا در آمريكا    55
نظام شايسته‌سالاري در كره جنوبي    58
5)جداول:    61
6)منابع:    75

 

پيش‌گفتار
در دهه‌هاي اخير، مديريت به عنوان يكي از مهمترين عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزيابي و مقايسه كشورهاي در حال توسعه، بررسي الگوها و شيوه‌هاي مديريت نيز مورد توجه قرار گرفته است. تغييرات وسيعي كه در نقش دولت‌ها به وقوع پيوسته، دولتها را عملاً با رويكردهاي جديد روبرو ساخته كه نتيجه قطعي آن تغيير موقعيت نسبي دولت‌ها بوده است.
بطور كلي نظام اداري هر حكومتي مبين نگرش دولت به نحوه اداره و مديريت كشور مي‌باشد و نقش نظام اداري در ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و تأثير آن در تحقق اهداف نظامهاي كلان جامعه به اندازه‌اي تعيين كننده است كه بدون داشتن  نظام اداري كارآمد و اثربخش، دست يازيدن به اهداف فوق عملي نيست. از اينرو كشورهاي مختلف، اصلاح نظام اداري و بهبود مديريت را به عنوان پيش‌نياز اصلي توسعه و يك هدف اساسي پيگيري مي‌نمايند.
در كشور ما در طول سالهاي اخير مطالعات و تحقيقات متعددي در اين راستا به عمل آمده و اقدامات موثري آغاز گرديده است كه از جمله اهم آنها، تدوين برنامه هفتگانه تحول اداري در كشور توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب آن در هيأت وزيران مي‌باشد.
در ارتباط با برنامه سوم  آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهاي مديريتي” مطالعات مختلفي در اين دفتر بعمل آمده كه از جمله آن‌ها مطالعه در زمينه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغيير مديران با جهت‌گيري شايسته‌سالاري و ثبات در مديريت‌ها مي‌باشد كه نتايج حاصله به مصوبه شوراي عالي اداري تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغيير مديران” انجاميد. در اين مطالعه به عنوان يكي از پروژه‌هاي مطالعاتي در راستاي تحقق اهداف مورد نظر در زمينه شايسته‌سالاري و اثربخشي مديريت‌ها، ضمن بررسي مباني علمي و نظري، تجارب برخي از كشورهاي توسعه يافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمريكا، انگليس و كره جنوبي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
 

 

                   

پایان نامه بررسی نواقص معاهدات كنوانسيون هاي بين المللي در حمایت از اسیران جنگی

پایان نامه بررسی نواقص معاهدات كنوانسيون هاي بين المللي در حمایت از اسیران جنگی

دانلود پایان نامه بررسی نواقص معاهدات كنوانسيون هاي بين المللي در حمایت از اسیران جنگی در 160 صفحه با فرمت word

فهرست مطالب:

– مقدمه

الف – بيان مساله و اهميت آن

ب – ضرورت طرح مسئله

ج – روش تحقيق و ترتيب مطالب

بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش دربعد حقوق بين الملل

گفتار  : تعريف حقوق بشر دوستانه

      الف- تحويل مفهوم حاكميت دولت ها

      ب – تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها

گفتار – مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر

الف – عرف بين المللي

ب –  كنوانسيون هاي بين المللي

ج –  تشكيل كنفرانس جهاني حقوقي بشر

فصل دوم : سير تشكيل ديوان كيفري بين المللي و صلاحيت ذاتي ديوان.

گفتار : حركت  جامعه جهاني جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي .

گفتار  : جرايمي كه در صلاحيت ديوان است (نسل كشي ، جنايات عليه بشريت و …)

بخش دوم : اسير و تعريف حقوقي و عرفي آن، و بررسي وضعيت اسيران

گفتار  – تعريف عرفي و حقوقي اسير

الف – تعريف عرفي

ب – تعريف حقوقي

گفتار– اسير در جوامع مختلف و ديدگاه اسلام درباره اسير

الف – ديدگاه اسلام درباره اسير

ب – اسير در جوامع اوليه و تا قرون وسطي

گفتار  –   وضعيت اسارت و اسيران تا جنگ‌هاي جهاني اول و دوم

الف – اسيران نظامي

 ب – اسيران غير نظامي

ج-وضعيت اسارت و اسيران بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم

بخش سوم –  حقوق اسيران جنگي و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان

گفتار اول– حقوق اسيران جنگي و حمايت‌هاي كلي از اسيران و رفتار انساني با آنان

گفتار دوم –   نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصولي انساني

الف – عدم اعمال رفتار تلافي جويانه

ب – نفي كسب اطلاعات و اخبار

ج –  حقوق مذهبي و اجراي مراسم مذهبي اسيران و مصونيت اموال شخصي آنان

د- فرار اسيران

گفتار سوم– تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران و شكايت اسيران جنگي بلحاظ كيفيت اسارت

الف – تنبيهات انتظامي و جزايي اسيران جنگي

ب- شكايت اسيران جنگي بلحاظ كيفيت اسارت

گفتار چهارم –  حمايت هاي قانوني و بين المللي و ارگان‌هاي حمايت كننده از اسيران

الف -كشور حامي

ب – كميته بين المللي صليب سرخ

ج – نماينده معتمد اسيران

د – سازمانهاي بين المللي انساني و بشردوستانه

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسيران و حمايتهاي قانوني موضوع

گفتار اول –  روشهاي رهائي و بازگشت اسيران جنگي

الف – مبادله اسيران

ب – فوت اسيران

پ – ضمانت يا قول اسيران

ج – فرار اسيران

د – جراحت و بيماري شديد اسيران

هـ – پايان مخاصمات فعال

گفتار دوم –  شواهد عيني از خاطرات اسيران جنگي ايران و عراق و نامه هاي اسارت

الف- نامه‌اي از آزاده شهيد محمود امجديان

ب – نامه‌اي از آزاده خليل خنجر نقي

ج- نامه‌اي از آزاده مجيد جلالوند

گفتار سوم – ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون  و نارسايي هاي آن

نتيجه گيري

پيشنهاد

كتابنامه

 

                       

بررسی ماده 12 قانون کار

بررسی ماده 12 قانون کار

دانلود پایان نامه رساله بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در 33 ص با فرمت word 

 

مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و… که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.

فهرست مطالب: 

مقدمه     1
در دوزخ معدن     3
فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی     4
1 – 1 – گردش کار پرونده     5
1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده     10
1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار     10
1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما    10
1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری     13
1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره     16
1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی     16
1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی     17
1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس     17
1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی     17
فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی     19
2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت     20
2 – 2 – اصل تداوم کارگاه     21
2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار     24
2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار     25
2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما     26
2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر     26
2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر     28
نتیجه گیری     31
فهرست منابع     33
پیوست     34

 

       

پایان نامه بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران

پایان نامه بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران

دانلود رساله پایان نامه بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها 227 ص با فرمت Word 

 

چکیده

پیشگفتار (هدف، پیشینة، روش کار و تحقیق)

فصل اول : کلیات

1ـ1 مفهوم پارک ملی

1ـ1ـ1ـ تعاریف جهانی درباره پارک ملی

1ـ2ـ تاریخچه پارک های ملی

1ـ2ـ1ـ تاریخچه پارک ملی در جهان

1ـ2ـ2ـ تاریخچه پارک ملی در ایران

1ـ3 ـ ارزش های پارک ملی

1ـ3ـ1ـ ضرورت حفاظت از پارک های ملی

1ـ3ـ2ـ تدابیر حفاظت از پارک های ملی در عرصه بین المللی

1ـ4ـ بررسی وضعیت موجود در پارک های ملی ایران

1ـ4ـ1ـ تعداد و مساحت

1ـ4ـ2ـ موقعیت جغرافیایی

1ـ4ـ3ـ پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری

1ـ4ـ4 روند تخریب

فصل دوم: نظام مدیریت در پارک های ملی

2ـ1ـ مدیریت جهانی در مورد پارک های ملی

2ـ1ـ1ـ  طبقه بندی اتحادیه بین المللی حفاظت IUNC

2ـ1ـ2ـ مدیریت گردشگری و تفرج در پارک های ملی

2ـ1ـ3ـ مدیریت حفاظت از جوامع طبیعی و گونه های وحش

2ـ 2ـ مدیریت ایران در مورد پارک های ملی

2ـ2ـ1ـ زون بندی پارک های ملی

2ـ2ـ2ـ همکاری با نهادهای بین المللی در زمینه حفاظت از پارک های ملی

2ـ2ـ3ـ صغف های اجرایی مدیریت

فصل سوم: مبانی و ارزیابی قوانین و مقررات ایران دربارة پارک های ملی

3ـ1ـ پیشینة قانون گذاری ایران در مورد پارک های ملی

3ـ2ـ بررسی قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی ایران

3ـ2ـ1ـ قوانین و مقررات مربوط به تعیین پارک ملی

3ـ2ـ1ـ1ـ قانون شکار صید

  3ـ2ـ1ـ2ـ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

3ـ2ـ1ـ3ـ آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مربوط به مدیریت و حفاظت از پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ1ـ قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی دارای مواد معدنی قابل استخراج

3ـ2ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مربوط به حفظ و مدیریت پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری در پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ3ـ قوانین و مقررات مربوط به سایر استفاده ها از پارک های ملی

3ـ2ـ3ـ قوانین و مقررات کیفری مربوط به پارک های ملی ایران

فصل چهارم: جمع بندی مشکلات و ارائه مدیریت مطلوب برای حفاظت از پارک های ملی ایران بر اساس چارچوب حقوقی متناسب

4ـ1ـ مشکلات موجود پیرامون مدیریت پارک های ملی

4ـ2ـ مشکلات موجود پیرامون قوانین و مقررات پارک های ملی

4ـ2ـ1ـ نقص قوانین و مقررات

4ـ2ـ2ـ کمبود قوانین و مقررات

4ـ3ـ تدابیر حفاظت برای مدیریت مطلوب تر از پارک های ملی ایران

4ـ4ـ ارائه راهکار مدیریتی با استفاده از قوانین و مقررات

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5ـ1ـ نتیجه گیری

5ـ2ـ پیشنهادها

 

                   

پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

دانلود پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم 43 ص با فرمت word 

 

فهرست مطالب

فصل اول – كليات 
مقدمه     2
هدف و انگيزه انتخاب موضوع     2
فرضيه تحقيق     3
روش تحقيق     3
نمونه آماري    3
استفاده كنندگان از تحقيق    3
تعريف واژه ها     3

فصل دوم – مطالعات نظري 
مقدمه     5
سيستم حقوق و دستمزد     6
حسابداري حقوق و دستمزد     6
ليست حقوق و دستمزد     7
عوامل نظريه هاي حقوق و دستمزد     8
كنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد     9
سهم كارمند از سود در شركت     11
كنترلهاي داخلي بر  حقوق و دستمزد     11
كنترل پرداختهاي حقوق و دستمزد     13
مبلغ قابل پرداخت به كاركنان     14
سياستهاي كلي حقوق و دستمزد     14
كاركنان شركت     16
مزايا طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل     16
مراحل ايجاد نظام طبقه بندي و ارزيابي     17
ضرورت و نقش ارزيابي مشاغل    17

فصل سوم – فرضيات تحقيق
روش تحقيق    20
موضوع فعاليت     20
روشهاي جمع آوري اطلاعات    20
نمونه آماري    20
اهداف شركت     20
كسور     20
پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص)    21
پرداخت خالص (خالص پرداختن)    21
كسور حقوق و مزايا    21
كسور اجباري حقوق و مزايا     22
عنوان     صفحه 
كسور اختياري حقوق و مزايا     22
كارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزاياي) سالانه كارمند     23
اجزاء سيستم حقوق و دستمزد     24
گزارشگري هزينه حقوق و بدهي ها     25
محاسبه حقوق و مزايا     25
كسوران حقوق و مزايا     26
حق بيمه     26
ماليات     26
ساير كسورات     27
چكهاي حقوق و دستمزد     27
انتخاب نظام پرداخت حقوق و مزايا    28

فصل چهارم- تحليل نتايج 
حقوق ماهيانه     30
نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه كاري    30
حق مسكن     30
ميزان عيدي كاركنان     30
حق اولاد    30
حق بيمه     30
عنوان     صفحه 
شرايط پرداخت حق بيمه     31
پيوستها     32

 

               

مقاله بررسی نمایش های رقص در شرق آسیا

مقاله بررسی نمایش های رقص در شرق آسیا

دانلود مقاله بررسی نمایش های رقص در شرق آسیا 13 ص با فرمت word 

 

چکیده:

نمایش رقص در کشور در مشرق زمین دارای جایگاه بالایی است که از آن جمله می توان به نمایش های بهاراتاناتیام، کاتاکالی، کاناک و مانی پوری در کشور هند، نمایش های نظامی و غیر نظامی رقص در چین، و رقص مذهبی ساراکاگو که متعلق به مذهب شینتو ،دن گاکو  که در آغاز نمایشی از آکروبات و شعبده بازی بوده ،انواع مختلف آوازه خوانی و رقص، و رقص های چینی که در دربار ژاپن به اجرا در می آمده است.  در ژاپن اشاره نمود. در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است و از منابع کتابخانه ای، مجلات، منابع اینترنتی و …. برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

 

واژه های کلیدی : نمایش، رقص، تاریخچه، مشرق

 

             

بررسی مبانی نظری و تکنیکی نمایش رقص در ایران زمین

بررسی مبانی نظری و تکنیکی نمایش رقص در ایران زمین

دانلود مقاله بررسی مبانی نظری و تکنیکی نمایش رقص در ایران زمین 13 ص بافرمت word 

 

چکیده:

رقص های آیینی در کشورمان بسیار متنوع می باشد که از آن جمله می توان به پرخواني يا پري خواني آئيني  که رقص و حركتهاي موزون در اين آيين بدون هر نوع ساز كوبه اي بوده و هماهنگي در ريتم رقص از راه صداهاي نامفهوم ته حلق اجرا مي شده است ، سنگ زني يا كرب زني  که كرب زنان همنوا با ريتم سِنج و وزن سنگين مرثيه ها، دو تكه سنگ يا چوب را به تناوب و به گونه اي موزون از درون پاهاي خود عبور داده و بهم مي كوبند و مولودي خواني که ، هماهنگ كنندة حركتهاي موزون رقصندگان به حالت نشسته و به شكل دايره است می باشد. مضامین نمایش رقص در ایران شامل شادی و تغزل، حماسه و رزم، سوگواری و… می باشد.انواع رقص در ميان ايلها، عشاير و شهرهاي بزرگ ايران نیز بسیار رواج دارد که از آن جمله می توان به ذکر خنجر ترکمن، چوب و شمشیر هیرمند و رقص کردی اشاره نمود.. در این تحقیق از روش توصیفی –تحلیلی استفاده شده است و از منابع کتابخانه ای، مجلات، منابع اینترنتی و …. برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

واژه های کلیدی : نمایش، رقص، ایران، محلی

 

               

بررسی رساله تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام

بررسی رساله تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام

دانلود پایان نامه رساله تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام 72 ص با فرمت word 

فهرست مطالب

فصل اول :     6 
مقدمه     7      

تعریف موضوع تحقیق                                  8
سؤالهای ویژه تحقیق                                       9
روش تحقیق                                          9
اهمیت و ارزش تحقیق                                    10
معنی لغوی تربیت                                    10
تربیت از نظر اصطلاحی                                11
معنی تعلیم                                        11
معنی لغوی الگو                                   11
معنی اصطلاحی                                    11
فصل دوم                                        12
سابقة موضوع تحقیق                                     13
ضرورت و اهمیت تعلیم و تربیت                             14
تعلیم و تربیت در اسلام                                    15
مهمترین مراکز تعلیم و تربیت                                 16
دین چیست؟                                         17
ویژگیهای روش اسلامی                            19
تعریف تربیت                                    20
ویژگیهای تعلیم و تربیت اسلامی                         21
تفاوتهای فردی از نظر قرآن کریم                          25
انواع وراثت                                      27 
ویژگیهای رفاقت جوانان                            31
مراحل تربیت                                    32
اهمیت تربیت کودک در خردسالی                        33
پرورش ایمان و اخلاق                                33
اهمیت رورش و تربیت اسلامی                            34

احترام به شخصیت کودکان                            35
نتایج کرامت و یا حقارت شخصیت                        37
تحولات فرهنگ و تعلیم و تربیت                        38
احتیاجات جامعه و تعلیم و تربیت                        40
فلسفه اجتماعی و تعلیم و تربیت                        41
تنبیه غیر بدنی                                     42
تشویق                                        46
نیاز کودکان به تحسین                                49
آیا تربیت امکان پذیر نیست                            50
روش الگویی                                    52
تربیت در گذشته                                53
تعلیم و تربیت نوین                                54
بازیابی فکری                                    55
اجتماعی ساختن محیط تربیتی                            55
تحول تربیتی چگونه به وجود آمد؟                        56
پرورش اخلاقی                                    58
تربیت اجتماعی                                    59
نقش بازی در تربیت                                60
مسؤولان تربیت و مسؤولیت سنگین آنها                    61
عوامل مؤثر در تربیت و ضرورت هماهنگی بین آنها                62
فصل سوم                                    64
روش تحقیق                                    65
روش جمع آوری اطلاعات                            65
فصل چهارم                                    66
یافته های تحقیق                                67
فصل پنجم                                    68
پیشنهادها                                    69    
فهرست منابع                                    70