پایان نامه رابطه انگیزش و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان دانش آموزان

پایان نامه رابطه انگیزش و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان دانش آموزان

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه انگیزش و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع متوسطه بخش رودخانه در سال تحصیلی 1392-1391 انجام گردید. روش تحقیق پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه دانش آموزان مقطع متوسطه بخش رودخانه در سال تحصیلی 1392-1391 بود. نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری پژوهش حاضر چند طبقه‌ای، مرحله ای و تصادفی ساده بود. در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد پرسشنامه پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس، پرسشنامه خودپنداره بک و استیر و مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران (1390) استفاده شد. نتایج پس از تجزیه و تحلیل داده نشان داد که: بین انگیزش  با  اضطراب امتحان در دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین خودپنداره تحصیلی  با  اضطراب امتحان در دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین خودپنداره تحصیلی  و انگیزش با  اضطراب امتحان در دانش آموزان رابطه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای خودپنداره تحصیلی و انگیزش مي توانند روي هم رفته تقریباً 14.3% از واريانس اضطراب امتحان را بطور همزمان تبيين نمايند.

 

کلیدواژه ها: انگیزش، خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان

 

مقدمه

اختلالات اضطرابی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی می باشند که مطالعات زیادی درباره آن ها انجام گرفته است. علاوه بر این، بررسی‌ها حاکی از آنند که این ناهنجارها مشکلات زیادی را باعث       می شوند و بخش اعظم از خدمات مراقبت های پزشکی را صرف خود می کنند و عوارض زیادی در کارکرد افراد به وجود می آورند. مطالعات جدید نیز نشان می دهد. مشکلات اضطرابی مزمن می تواند میزان مرگ و میر مرتبط با عوارض قلبی- عروقی را افزایش دهد. لذا پژوهش‌گران بالینی باید بتوانند اختلال اضطرابی را با سرعت و دقت تشخیص داده و درمان آن را شروع کنند (امیری و همکاران، 1385).

امتحانات و آزمون ها یک بخش انکارناپذیر از زندگی انسان ها شده‌اند. نتایج امتحانات تأثیر بسزایی در جنبه‌های مختلف زندگی دارند. به دنبال ارتقاء سطح سواد از طریق سیستم آموزشی آن‌ها به طور واضحی با فراوانی بیشتری از امتحانات روبه رو می شوند، که این انتظارات فشارهای بیشتری را از سوی والدین برای داشتن عملکرد بهتر در پی خواهد داشت. انتظار ممکن است به وسیله فرد درونی شده و تدریجاً اضطراب امتحان را افزایش دهد (امیری و همکاران، 1385).

به نظر می رسد پدیده امتحان از همان زمانی که آزمون‌ها جهت ارزش‌یابی کارآمدی افراد مورد استفاده قرار گرفته است به وجود آمده است. اضطراب امتحان از مشکلات آموزشی شایع است که جمعیت    دانش آموزی و دانشجویی با آن سرو کار دارند که یادگیری و پیشرفت تحصیلی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می دهد. بررسی‌ها حاکی از آنند که در ایجاد اضطراب امتحان عوامل شخصیتی، خانوادگی و آموزشگاهی نقش عمده ای دارند (صاحبی و اصغری، 1381). پیشرفت تحصیلی، علاوه بر مسائل آموزشی و تربیتی به مؤلفه های روانی، شخصیتی و اجتماعی نیز مربوط می شود. نتایج پژوهش‌ها نشان می دهند که انگیزش تحصیلی، یادگیری آموزشگاهی دانش‌آموزان و کلیه فعالیت‌های انسان را میانجی‌گری می نمایند (آقایی، جلالی و نظری، 1390).

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﺸﺮﻱ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ پژوهش‌گران ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺭﻭﺍن‌شناﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻭ ﺭﻭﺍن‌شناﺧﺘﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺭﻭﺍن‌شناﺧﺘﻲ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎلیت‌های ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ هدف‌های ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ- ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺷﺨﺺ ﺭﻭﻱ ﻓﻌﺎلیت‌های ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﻧﮕﻴﺰﺵﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ هدف‌های ﻭﻳﮋﻩ، ﻧﮕﺮش‌ها ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ، ﺭﻭش‌هاﻱ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ آن‌ها ﻭ ﺗﻼﺵ ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ (ﺷﻬﻨﻲﻳﻴﻼﻕ، ﺑﻨﺎﺑﻲ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ و ﺷﻜﺮﻛﻦ، 1384).

هم‌چنین به نظر می رسد که یکی دیگر از عواملی که یادگیری و اضطراب دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، خودپندارگی باشد. دانش‌آموزان برای یادگیری خودگردان باید دارای یک خودپنداره نسبتاً ثابت و روشن هم به شکل کلی و هم در یک بعد ویژه مانند خودپنداره تحصیلی باشند و نیز باور داشته باشند که توانایی‌های لازم برای کنترل عوامل بافتی و فرایندهای شناختی و انگیزشی خود را دارند (درمیتزاکی، آنجلیکو و موریس، 2009).

با توجه به اهمیت نقش اضطراب امتحان در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان و این‌که عوامل زیادی در اضطراب امتحان نقش دارند، در این پژوهش به بررسی رابطه انگیزش و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان دانش آموزان پرداخته می شود.

1-2- بیان مسأله

انگیزش و هیجان از جمله سازه هاي مهم در تمامی عرصه هاي زندگی هستند که تا اندازه زیادي مستقیماً ریشه در شخصیت دارند و تا حدودي نیز متأثر از محیط می‌باشند. چنان‌چه انگیزش و هیجانات جنبه منفی و مخرب داشته باشند، آسیب روان‌شناختی و افکار و پیامدهاي نامطلوبی به همراه خواهند داشت و بر عملکرد افراد اثري سوء می‌گذارند. از جمله موقعیت‌هایی که منجر به بروز هیجانات منفی می‌شود، موقعیت امتحان می‌باشد. هنگامی که عملکرد ما مورد ارزیابی قرار می گیرد احتمال بروز واکنش هیجانی از جانب ما وجود دارد. در هر مرحله از ارزیابی اگر احساس کنیم که آمادگی لازم را نداریم، یا شک در توانایی خود داشته باشیم و یا حتی تصور کنیم که نمی‌توانیم بهترین عملکرد را ارائه دهیم در آن زمان احساس ناراحتی، فشار عصبی و یا افسردگی خواهیم کرد و برعکس اطمینان به آمادگی و یا توانایی عملکرد خوب، همراه با هیجانات مثبتی چون اعتماد به نفس، غرور و انبساط خاطر است (ارفع بلوچی و غفاری، 1391).

از جمله هیجان‌هاي منفی که نقش اصلی در زندگی هر کسی بازي میکند، اضطراب می‌باشد. یکی از انواع اضطراب‌ها، اضطراب امتحان یا ادراك هر ارزش‌یابی تحصیلی است که یکی از مهم‌ترین جنبه‌هاي انگیزش منفی می‌باشد و اثرات نامطلوبی بر عملکرد کلاسی فراگیران دارد. دوسک، اضطراب امتحان را به عنوان احساس نامطلوب یا حالت هیجانی می‌داند که افراد در آزمون‌هاي رسمی یا سایر موقعیت هاي ارزش‌یابی تجربه می‌کنند. در حوزه آسیب شناسی اضطراب امتحان، عوامل بسیار زیادي چون عدم آمادگی کافی، تجربیات منفی قبلی، افکار منفی و عوامل خانوادگی، آموزشگاهی، شخصیتی به چشم می‌خورند. نظریه پردازان مختلف بر این باورند که اضطراب امتحانی برخی از دانش آموزان در طی سال‌هاي دوران ابتدایی و پیش دبستانی یعنی زمانی که والدین تقاضاهاي غیر واقع بینانه یا انتظارات سطح بالایی براي عملکرد کودکانشان در نظر می‌گیرند، به وجود می‌آید. بر این اساس برخورد منفی والدین با شکست کودکانشان که مغایر با انتظارات‌شان است، باعث می‌شود که کودکان همواره از موقعیت‌هاي ارزش‌یابی به خاطر ترس از عکس العمل نامناسب والدینشان در مقابل عملکردشان، مضطرب شوند (جمعه پور، 1387).

در بین ویژگی‌هاي شخصیتی اثرگذار بر اضطراب امتحان می‌توان از خودپنداره تحصیلی یاد کرد. خودپنداره یکی از مفاهیم اساسی در روان‌شناسی است. خودپنداره تحصیلی فرایند شکل گیري ارزش‌یابی از خودپنداره متأثر از تجارب آموزشی دانش آموزان و تفسیر محیط آموزشی است (ناجی و همکاران، 2010 ) و بیان‌گر دانش و ادراکات فردي درباره نقاط قوت و ضعف خودمان در یک حوزه تحصیلی معین و عقاید فردي درباره توانایی هایمان در انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی در سطوح طراحی شده است و یکی از بهترین پیش‌بینی‌کننده‌ها و میانجی ها براي متغیرهاي انگیزشی اثر بخش و غیر اثر بخش (اضطراب) است و از جمله عوامل بسیار مهم و اثر گذار در فرایند یادگیري می‌باشد. خود پنداره تحصیلی به شدت بر اطلاعات اجتماعی نسبی متکی است و انعکاسی از ارزیابی‌هاي سایرین می‌باشد و ماهیتی هنجاري دارد. به عبارتی خودپنداره تحصیلی هر فرد در نتیجه قیاس خود با سایرین حاصل می‌شود (فرلا و همکاران، 2009).

افرادي که در انجام کارها خود را اثربخش‌تر، مطمئن تر و توانمندتر می‌دانند در مقایسه با سایرین از خودپنداره تحصیلی بالایی برخوردار خواهند بود و بالطبع چنین خودپنداره اي منجر به رشد و پیشرفت تحصیلی آتی فرد و عدم بروز هیجانات منفی در وي می‌شود. بر این اساس افرادي که در آغاز تحصیل تفکر و برداشت مثبتی از خود و توان‌مندي‌هاي خود دارند چنین تفکر مثبتی منجر به پیشرفت تحصیلی آن‌ها می‌شود و همچنین پیشرفت تحصیلی آنان بازخورد مثبتی به خودپنداره شان و صحت برداشت‌شان از خود و توان‌مندي‌هایشان می‌باشد (ارفع بلوچی و غفاری، 1391).

حال در این پژوهش محقق درصدد این است که بداند آیا رابطه ای میان انگیزش و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع متوسطه بخش رودخانه وجود دارد و سهم هر کدام از این مولفه‌ها در اضطراب امتحان دانش آموزان چه اندازه می باشد؟

Dermitzaki, Angeliki & Marios

Duosk

Nagy

Ferla

 

پایان نامه نقش واسطه ای انگیزش شغلی در ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

پایان نامه نقش واسطه ای انگیزش شغلی در ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس تشکیل می دهند که دانشگاه واحد ارسنجان با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش ( 150 نفر) انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه های مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفتند. طرح پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس فرضیه پژوهش، نتایج نشان داد که: همه ابعاد ویژگیهای شغلی پیش بینی کننده معنی دار و معکوس اهمال کاری شغلی می باشند به عبارت دیگر با افزایش این ویژگیها، اهمال کاری شغلی کاهش نشان می دهد. همچنین از بین ابعاد ویژگی های شغلی تنها بعد هویت شغلی قادر به پیش بینی انگیزش شغلی بود آنهم بطور معکوس. در نهایت یافته های پژوهش مؤید نقش واسطه گری انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگیهای شغلی و اهمال کاری شغلی نبود. این یافته  مؤید عدم تأیید فرضیه اصلی پژوهش در خصوص نحوه ی ارتباط سازه های ویژگیهای شغلی، انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی می باشد.

واژه­های کلیدی: اهمال کاری شغلی، انگیزش شغلی و ویژگی­های شغلی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                  صفحه

چکیده 1

فصل نخست : کلیات پژوهش

1-1-مقدمه 1

1-2- بيان مسئله 2

1-3-اهميت و ضرورت تحقيق 6

1-4- اهداف کلی تحقيق 7

1-5-تعاريف نظري متغيرهاي تحقيق 7

1-6-تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق 8

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مباني نظري مرتبط با اهمال کاری شغلی 10

2-2-مباني نظري مرتبط با ويژگي‌هاي شغلي 16

2-3-مباني نظري مرتبط با انگیزش شغلی 24

2-4- یافته های پژوهشی مربوط به متغیرهای پژوهش 36

2-4-1- پيشينه مربوط به رابطه ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی 36

2-4-2-پيشينه مربوط به رابطه ویژگی های شغلی و انگیزش شغلی 37

2-4-3-پيشينه مربوط به رابطه انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی 39

2-5-فرضيه‌ تحقيق 40

2-6-جمع‌بندي و نتيجه‌گيري 40

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 42

3-2- ابزارهای تحقیق 42

3-3- روش اجراي پژوهش 45

3-4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 45

فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1- مقدمه 47

4-2-يافته هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش: 47

عنوان                                                  صفحه

4-3-ماتريس همبستگي صفر مرتبه متغيرهاي پژوهش 47

4-4–جداول رگرسیونی و دیاگرام های مربوطه 48

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

5ـ1ـ خلاصه‌ای از پژوهش 54

5ـ2ـ نتایج پژوهش 55

5ـ2ـ1ـ یافته‌های مربوط به بررسی رابطه ویژگی های شغلی و اهمال کاری. 55

5-2-2- یافته‌های مربوط به رگرسيون ابعاد ویژگی های شغلی روی انگیزش شغلی 58

5-2-3- یافته‌های مربوط به رگرسيون انگیزش شغلی روی اهمال کاری شغلی با کنترل نقش ابعاد ویژگی های شغلی 59

5ـ3ـ پیشنهادها و محدودیت ها 61

5-5-2-پیشنهادات 62

5-5-2-1- پیشنهادات پژوهشی 62

5-5-2-2-پیشنهادات کاربردی 63

ضمائم 64

فهرست منابع

منابع فارسی 69

منابع انگلیسی 71

Abstract 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                   صفحه

جدول شماره 4-1: شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش 47

جدول 4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 48

جدول4-3رگرسیون خطي ساده ویژگیهای شغلی روی اهمال کاری شغلی 49

جدول4-4رگرسیون چند متغيره بعد هویت شغلی روی انگیزش شغلی 50

جدول 4-5 رگرسیون چند متغيره انگیزش شغلی و ویژگیهای شغلی روی اهمال کاری شغلی 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست دیاگرام­ها

عنوان                                                   صفحه

دیاگرام شماره 1- دیاگرام مسیر ابعاد ویژگیهای شغلی به اهمال کاری شغلی 49

دياگرام شماره 2- دياگرام مسير بعد هویت وظیفه به انگیزش شغلی 50

دیاگرام شماره 3- دیاگرام مسیر تاثیر همزمان ابعاد ویژگی های شغلی و انگیزش شغلی بر اهمال کاری شغلی……..51

 

 

تحقیق بررسی تاثیر پاداش بر انگیزش کارکنان

تحقیق بررسی تاثیر پاداش بر انگیزش کارکنان

توضیحات:
پایان نامه بررسی تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان …، در قالب فایل word و در حجم 85 صفحه، به انضمام پرسشنامه های مربوطه شامل پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارافرینانه، و پرسشنامه انگیزش شغلی.

بخشی از متن:
بالا بردن سطح عملكرد كاركنان يكي از اهداف زيربنايي هر سازمان در جهت تحقق استراتژيها و راهبردهاي آن است. در افزايش سطح عملكرد پرسنل. عواملي همچون انگيزش (شخصي بخواهد كه  كار را انجام دهد). توانايي ( بتواند كار را انجام دهد) و محيط (مواد و وسائل انجام كار را در اختيار داشته باشد). دخيل هستند و فقدان هر يك از اين عوامل به عملكرد ايشان لطمه خواهد زد (مورهد و گريفين 2001) بنابراين انگيزش يكي از پايه هاي اصلي رفتار است كه عملكرد افراد بدون آن شكل نمي گيرد.
سازمانها بر اين باورند كه نيروي انساني به عنوان منبع اصلي ايجاد ارزش در سازمان و به عنوان مزيت رقابتي مطرح است. در چنين شرايطي حفظ نيروي انساني و ايجاد انگيزه در جهت افزايش روز افزون بهره وري در كار با استفاده از مكانيسم هاي مختلف از جمله پاداش از اهم وظايف هر سازمان است. در اين پایان نامه سعي مي شود با ارائه مفهوم پاداش و انواع آن و سيستمهاي مختلف پاداش ومباني اعطاء پاداش ومديريت پاداش گامي درجهت اشنايي با اين كاركرد مهم برداشته شود.
انسان قبل ازهر عمل آگاهانه اي منظور و مقصودي دارد بر آورده شدن اين منظور پاداش است كه فرد در مقابل انجام آن دريافت مي كند. انسان بطور طبيعي از انجام هر عملي نوعي حصول به نتيجه اي مثبت را انتظار دارد كه همان پاداش ناميده مي شود و انگيزه ي اصلي فعاليتهاي آدمي است.
در سازمان نيز كه پيكره ي اصلي آن را انسانها تشكيل مي دهند براي ايجاد انگيزه جهت حصول به بهره وري بالاتر بايد به اين نياز اصلي كاركنان توجه نمود. وجود سيستم پاداش مهمترين بعد افزايش بهره وري در هر سازمان است. و بدون وجود پاداش هيچ سازماني امكان ادامه حيات نخواهد داشت. حقوق دستمزدي كه فرد در پايان هر ماه دريافت مي كند…

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه
1-2بیان مسئله
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4 مدل تحقیق
1-5 اهداف تحقیق
1-5-1 اهداف کلی
1-5-2 اهداف جزئی
1-6 فرضیه های تحقیق
1-6-1 فرضیه اصلی
1-6-2 فرضیه های فرعی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها
پاداش:
انگیزش:
بخش اول: پاداش
2-1مقدمه
2-2مفهوم شناسي و اهميت پاداش
2-3 انواع پاداش
2-4 سيستم هاي پاداش
2-5 مديريت پاداش
2-6 طراحي استراتژي هاي مديريت پاداش
2-7 معيارهاي پاداش
بخش دوم: انگیزش
2-8 مقدمه
2-9 نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل
2-10 نقش تعهد سازمانی در تمایل به ترک شغل
2-11 نقش خشنودی شغلی در تمایل به ترک شغل
2-12 نقش فشارهای روانی ناشی از محیط کار در تمایل به ترک شغل
2-13 نقش تناسب بین ارزشهای فردی و سازمانی در تمایل به ترک شغل
2-14 نقش عدالت سازمانی در تمایل به ترک شغل
2-15 سه هدف کلیدی افراد در کار
2-16 آنچه مدیران به تنهایی می توانند انجام دهند
2-16-1موفقیت
2-16-2 برابری
2-16-3همراهی و رفاقت
2-17 چگونه مدیریت بی انگیزه می کند
بخش سوم: پیشینه تحقیقات
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق
3-3-1 قلمرو موضوعی
3-3-2 قلمرو زمانی
3-3-3 قلمرو مکانی
3-3 نمونه و نمونه گیری
3-4 بر آورد حجم نمونه
3-5 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات
3-5-1 مصاحبه
3-5-2 پرسشنامه
3-5-2-1 معرفی پرسشنامه
2-2-6-3 چگونگي طراحي نهايي پرسشنامه
3-6 روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )
3-6-1 روایی / اعتبار
3-6-2 پایايی
3-7 خلاصه فصل
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 پردازش داه ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده ها
4-4 روش هاي جمع آوري اطلاعات
4-5 پردازش و تفسير داده ها
4-5-1 كنترل كيفيت داده ها
4-5-2 تفكيك داده ها
4-5-3 پردازش داده ها
4-6 مشاهده
4-7 مصاحبه
4-8 پرسشنامه
4-9 طبقه بندی بر اساس ماهيت پرسشنامه
4-9-1 پرسشنامه باز
4-9-2 پرسشنامه بسته
4-10 تجزيه و تحليل داده ها
جدول مورگان
4-11 تجزيه و تحليل آماري
فرضيه اول
فرضيه دوم
فرضيه سوم
فرضيه چهارم
فرضيه پنجم
فرضيه ششم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 گردآوری داده ها
5-3نتیجه گیری
5-4 پيشنهادات
5-4-1 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی
5-5 محدودیتها
5-5-1محدودیت تحقیق

 

دانلود تحقیق با عنوان-نظريه هاي انگيزش در مورد آموزش و پرورش

 

فرمت:WORD

نقش تعداد صفه:70

 

 

نقش مدارس در انگيزش

فرهنگ و سازمان مدرسه

هنجارها، ارزشها و باورهاي مشترك

جو مدرسه

ساختار كار و تكليف

ساختار مديريتي و اقتدار

ساختار تأئيد و پاداش

شيوه هاي گروهي

شيوه هاي ارزشيابي

فرصتها و محدوديتهاي بيروني

انواع دانش آموزان

اندازة مدرسه

دخالت دادن والدين و اجتماع

فرصتها و محدوديتهاي منطقه

اي و ايالتي

 

خلاصه

شرلي، كريس و استاسيا دانش آموزان يك دبيرستان شهري بزرگ هستند. صبح هنگامي كه به مدرسه مي روند راجع به دبيرستانشان صحبت مي كنند:

شرلي: من واقعاً از رفتن به چنين جايي متنفرم. منظورم اين است كه شما مجبوري اينجا هرروز خودت را نشان دهي و تنها كاري كه معلمان بلدند حرف زدن است. آنها هرگز به تو گوش نمي دهند. به نظر مي رسد هيچ نگراني نسبت به ما ندارند و تنها نگراني آنها اين است كه به كتابها برسند و ما نمرات بالا در امتحانهاي احمقانه كسب كنيم. من فكر نمي كنم بعضي از آنها حتي اسم مرا نيز بلد باشند.

كريس: خيلي سخت نگير (بي خيال) شرلي، به آن بدي نيست. آنها سخت تلاش مي كنند و مسئوليت تعداد زيادي از ما را بر عهده دارند و فرصت كمي براي پرداختن به چيزهايي غير از تدريس دارند.

شرلي: خيلي خوب، آنها حداقل مي توانند وانمود كنند كه نگران ما هستند.

استاسيا: بله، كريس! فكر مي كنم تو به اين خاطر خوشبيني كه كارهايت را خوب انجام مي دهي و يا كسي برايت دردسري ايجاد نمي كند. تو يك مردي و آنها به تو كاري ندارند ولي هميشه به ما پيله مي كنند. من نيمي از اوقاتي كه مي خواهم به حمام بروم مي ترسم و حتي به حمام انتهاي راهروي طبقه دوم نمي‌روم.

شرلي: آه، درسته، آن يكي. آنجايي كه بي عرضه علاف اند بچه هايي كه دائم متلك مي اندازند. من هم از آنها مي ترسم من فكر مي كنم آنها با نگاهشان تو را اذيت مي كنند. من هم آنجا نمي روم.

كريس: شما راجع به چه صحبت مي كنيد؟ گاهي به سالن ورزش پسران بيايد. خواهيد ديد كه نگراني شما بيهوده است نيمي از بچه ها به كسي غير از خودشان حتي نگاه نمي كنند زيرا نمي خواهند بگونه اي رفتار كنند كه به ديگران احساس بي احترامي دست دهد. اينكار مي تواند خطرناك باشد و بدون نگاه كردن به يكديگر بسكتبال بازي دشوار است. لااقل من همسايه هايم را خوب مي شناسم. آنها همه اهل دعوا هستند ولي ما باور كرده اينم كه اهل آنجا هستيم. اينجا شما احساس تعلق پيدا نكرده ايد. من فقط خودم را حفظ مي كنم و سعي مي كنم در كلاس به بهترين نحو عمل نمايم. من نمي توانم منتظر فرار از اينجا و رسيدن به دانشكده باشم.و…………..

……………

………………..

پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان  بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):

این پژوهش با هدف پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر انجام شد. نمونه آماری 200 نفر است.‌روش نمونه‌گيري در اين پژوهش، نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چند مرحله‌اي است.  3پرسش‌نامه‌ این پژوهش شامل: پرسش‌نامه انگیزش تحصیلی والرند برای دانش‌آموزان و پرسش‌نامه‌های هوش معنوی عبداله‌زاده و رضایت زناشویی انریچ برای مادران می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی(شامل: فراوانی، میانگین ، واریانس و رسم نمودارها) و آمار استنباطی(شامل: ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بين نمرات انگیزش درونی دانش‌آموزان با هوش معنوی مادران ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد همچنین بین بی‌انگیزشی تحصیلی دانش‌آموزان با هوش معنوی مادران ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود دارد اما بین انگیزش‌بیرونی دانش‌آموزان با هوش معنوی مادران ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. از طرفی نتایج نشان مي‌دهد كه بين نمرات انگیزش‌درونی و انگیزش بیرونی  دانش‌آموزان با رضایت زناشوئی مادران ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد همچنین با افزایش نمرات رضایت زناشوئی مادران، نمرات بی‌انگیزشی تحصیلی دانش‌آموزان کاهش می‌یابد.

واژگان کلیدی: انگیزش تحصیلی، هوش معنوی، رضایت زناشویی

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                           صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست  نمودار

عنوان                                           صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق انگیزش در انسان

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :46

مقدمه:

براي هر مديري در سازمان آگاهي از مسئله انگيزش كاركنان، كه در واقع تحليل علت و سبب حركت و رفتارهاي اعضا و افرادسازمان است ضرورت دارد. تحليل در مورد مسئله انگيزش، پاسخ چراهاي رفتار آدمي است، چرا انسان در سازمان كار ميكند؟ چرا بعضي افراد فعال و برخي كم كارند؟ علت علاقه به شغل و يا بي علاقگي به كار چيست؟ اين سؤالات و بسياري ديگر هم با موضوع انگيزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگيزش و انگيزه هاي كاركنان خلاصه مي شود. از اين رو مديران با احاطه به نحوه انگيزش كاركنان و انگيزه هاي آنان مي توانند در تحقق اهداف سازمان به كمك كاركنان به سهولت گام برداشته و در انجام ساير وظايف خود نيز موفق باشند.


رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان

رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان
چکیده :
در پژوهش حاضر به تعیین انگیزه ها و عوامل مؤثر تماشاگران جهت تماشای بازی والیبال تیم الومنیوم المهدی هرمزگان پرداخته شد. روش این تحقیق توصیفی -همبستگی است که بصورت میدانی انجام شده است . ابزار تحقیق ، پرسشنامه بیست و هفت سؤالی انگیزه های حضور تماشاگران بود. میزان پایایی پرسشنامه در این پژوهش 756/0 بدست آمد. نتایج بدست امده از امار توصیفی در پژوهش حاضر نشان داد، میانگین انگیزه ها به ترتیب از بزرگ به کوچک عبارتند از: علاقه مندی به تیم با 6/4 بیشترین میانگین را در بین انگیزه ها وهیجان بازی 5/4 ، علم به والیبال 4/4 ، پیروزی نیابتی 3/4 ، بازی پایاپای 8/3 ، گریز 6/3 ، خدمات به تماشاگران 2/3 ، سرگرمی 3 و در نهایت کمترین مقدار مربوط به علاقه مندی به بازیکنان با میانگین 7/1 بود . امار استنباطی در بررسی رابطه بین انگیزه ها و میزان حضور تماشاگران نتایج نشان داد که از حمایت تیم ، گریز ، هیجان بازی ، علم به والیبال ، بازی پایاپای ، خدمات رفاهی و سرگرم کنندگی بازیها با میزان حضور تماشاگران رابطه معنی داری دارد اما علاقه به بازیکن خاص و پیروزی نیابتی با میزان حضور تماشاگران رابطه معنی داری ندارد. در نهایت تاًثیر کل انگیزه حضور تماشاگران در میزان حضور آنان سنجیده شد. از رگرسیون چند گانه برای بررسی رابطه علت و معلولی چند متغیر مستقل (انگیزه ها ) با متغیر وابسته (میزان حضور ) استفاده شد که نتایج نشان داد متغیرهای مستقل قادر به توضیح 3/12 درصد از تغییرات متغیر وابسته می باشند و متغیرهای تاثیر گذار در سطح 5 درصد به ترتیب اهمیت عبارتند از : خدمات رفاهی برای تماشاگران، هیجان، علاقه مندی به تیم، علاقه مندی به بازیکنان، علم به والیبال و بازی پایاپای . . .

تحقیق درباره نظريه هاي انگيزش در مورد آموزش و پرورش

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

 

فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)

 

تعداد صفحه:72

فهرست و توضيحات:

فصل 9 نقش مدارس در انگيزش

فرهنگ و سازمان مدرسه

هنجارها، ارزشها و باورهاي مشترك

جو مدرسه

ساختار كار و تكليف

ساختار مديريتي و اقتدار

ساختار تأئيد و پاداش

شيوه هاي گروهي

شيوه هاي ارزشيابي

فرصتها و محدوديتهاي بيروني

انواع دانش آموزان

اندازة مدرسه

دخالت دادن والدين و اجتماع

فرصتها و محدوديتهاي منطقه اي و ايالتي


خلاصه

شرلي، كريس و استاسيا دانش آموزان يك دبيرستان شهري بزرگ هستند. صبح هنگامي كه به مدرسه مي روند راجع به دبيرستانشان صحبت مي كنند:

شرلي: من واقعاً از رفتن به چنين جايي متنفرم. منظورم اين است كه شما مجبوري اينجا هرروز خودت را نشان دهي و تنها كاري كه معلمان بلدند حرف زدن است. آنها هرگز به تو گوش نمي دهند. به نظر مي رسد هيچ نگراني نسبت به ما ندارند و تنها نگراني آنها اين است كه به كتابها برسند و ما نمرات بالا در امتحانهاي احمقانه كسب كنيم. من فكر نمي كنم بعضي از آنها حتي اسم مرا نيز بلد باشند.

كريس: خيلي سخت نگير (بي خيال) شرلي، به آن بدي نيست. آنها سخت تلاش مي كنند و مسئوليت تعداد زيادي از ما را بر عهده دارند و فرصت كمي براي پرداختن به چيزهايي غير از تدريس دارند.

شرلي: خيلي خوب، آنها حداقل مي توانند وانمود كنند كه نگران ما هستند.

استاسيا: بله، كريس! فكر مي كنم تو به اين خاطر خوشبيني كه كارهايت را خوب انجام مي دهي و يا كسي برايت دردسري ايجاد نمي كند. تو يك مردي و آنها به تو كاري ندارند ولي هميشه به ما پيله مي كنند. من نيمي از اوقاتي كه مي خواهم به حمام بروم مي ترسم و حتي به حمام انتهاي راهروي طبقه دوم نمي‌روم.

شرلي: آه، درسته، آن يكي. آنجايي كه بي عرضه علاف اند بچه هايي كه دائم متلك مي اندازند. من هم از آنها مي ترسم من فكر مي كنم آنها با نگاهشان تو را اذيت مي كنند. من هم آنجا نمي روم.

كريس: شما راجع به چه صحبت مي كنيد؟ گاهي به سالن ورزش پسران بيايد. خواهيد ديد كه نگراني شما بيهوده است نيمي از بچه ها به كسي غير از خودشان حتي نگاه نمي كنند زيرا نمي خواهند بگونه اي رفتار كنند كه به ديگران احساس بي احترامي دست دهد. اينكار مي تواند خطرناك باشد و بدون نگاه كردن به يكديگر بسكتبال بازي دشوار است. لااقل من همسايه هايم را خوب مي شناسم. آنها همه اهل دعوا هستند ولي ما باور كرده اينم كه اهل آنجا هستيم. اينجا شما احساس تعلق پيدا نكرده ايد. من فقط خودم را حفظ مي كنم و سعي مي كنم در كلاس به بهترين نحو عمل نمايم. من نمي توانم منتظر فرار از اينجا و رسيدن به دانشكده باشم.

استاسيا: بله، ولي چيزي كه براي من مسلم شده است اين است كه اين بچه ها هيچگاه به دردسر نمي افتند. آنها قواعد را زير پا مي گذارند، دعوا مي كنند و معلمان در مورد آن كاري نمي كنند.

شرلي: اه، من نمي دانم ولي فكر مي كنم آنها هميشه دردسرند. معلمان منتظرند تا آنها خيطي بالا بياورند و آنگاه درستش كنند. آدمهايي مثل كريس كه چاپلوسي معلمان را مي كنند مي توانند از دردسر دور باشند.

پایان نامه بررسی تاثیر پاداش بر انگیزش کارکنان

پایان نامه بررسی تاثیر پاداش بر انگیزش کارکنان

توضیحات:
پایان نامه بررسی تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان …، در قالب فایل word و در حجم 85 صفحه، به انضمام پرسشنامه های مربوطه شامل پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارافرینانه، و پرسشنامه انگیزش شغلی.

بخشی از متن:

بالا بردن سطح عملكرد كاركنان يكي از اهداف زيربنايي هر سازمان در جهت تحقق استراتژيها و راهبردهاي آن است. در افزايش سطح عملكرد پرسنل. عواملي همچون انگيزش (شخصي بخواهد كه  كار را انجام دهد). توانايي ( بتواند كار را انجام دهد) و محيط (مواد و وسائل انجام كار را در اختيار داشته باشد). دخيل هستند و فقدان هر يك از اين عوامل به عملكرد ايشان لطمه خواهد زد (مورهد و گريفين 2001) بنابراين انگيزش يكي از پايه هاي اصلي رفتار است كه عملكرد افراد بدون آن شكل نمي گيرد.
سازمانها بر اين باورند كه نيروي انساني به عنوان منبع اصلي ايجاد ارزش در سازمان و به عنوان مزيت رقابتي مطرح است. در چنين شرايطي حفظ نيروي انساني و ايجاد انگيزه در جهت افزايش روز افزون بهره وري در كار با استفاده از مكانيسم هاي مختلف از جمله پاداش از اهم وظايف هر سازمان است. در اين پایان نامه سعي مي شود با ارائه مفهوم پاداش و انواع آن و سيستمهاي مختلف پاداش ومباني اعطاء پاداش ومديريت پاداش گامي درجهت اشنايي با اين كاركرد مهم برداشته شود.
انسان قبل ازهر عمل آگاهانه اي منظور و مقصودي دارد بر آورده شدن اين منظور پاداش است كه فرد در مقابل انجام آن دريافت مي كند. انسان بطور طبيعي از انجام هر عملي نوعي حصول به نتيجه اي مثبت را انتظار دارد كه همان پاداش ناميده مي شود و انگيزه ي اصلي فعاليتهاي آدمي است.
در سازمان نيز كه پيكره ي اصلي آن را انسانها تشكيل مي دهند براي ايجاد انگيزه جهت حصول به بهره وري بالاتر بايد به اين نياز اصلي كاركنان توجه نمود. وجود سيستم پاداش مهمترين بعد افزايش بهره وري در هر سازمان است. و بدون وجود پاداش هيچ سازماني امكان ادامه حيات نخواهد داشت. حقوق دستمزدي كه فرد در پايان هر ماه دريافت مي كند…
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه
1-2بیان مسئله
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4 مدل تحقیق
1-5 اهداف تحقیق
1-5-1 اهداف کلی
1-5-2 اهداف جزئی
1-6 فرضیه های تحقیق
1-6-1 فرضیه اصلی
1-6-2 فرضیه های فرعی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها
پاداش:
انگیزش:
بخش اول: پاداش
2-1مقدمه
2-2مفهوم شناسي و اهميت پاداش
2-3 انواع پاداش
2-4 سيستم هاي پاداش
2-5 مديريت پاداش
2-6 طراحي استراتژي هاي مديريت پاداش
2-7 معيارهاي پاداش
بخش دوم: انگیزش
2-8 مقدمه
2-9 نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل
2-10 نقش تعهد سازمانی در تمایل به ترک شغل
2-11 نقش خشنودی شغلی در تمایل به ترک شغل
2-12 نقش فشارهای روانی ناشی از محیط کار در تمایل به ترک شغل
2-13 نقش تناسب بین ارزشهای فردی و سازمانی در تمایل به ترک شغل
2-14 نقش عدالت سازمانی در تمایل به ترک شغل
2-15 سه هدف کلیدی افراد در کار
2-16 آنچه مدیران به تنهایی می توانند انجام دهند
2-16-1موفقیت
2-16-2 برابری
2-16-3همراهی و رفاقت
2-17 چگونه مدیریت بی انگیزه می کند
بخش سوم: پیشینه تحقیقات
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق
3-3-1 قلمرو موضوعی
3-3-2 قلمرو زمانی
3-3-3 قلمرو مکانی
3-3 نمونه و نمونه گیری
3-4 بر آورد حجم نمونه
3-5 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات
3-5-1 مصاحبه
3-5-2 پرسشنامه
3-5-2-1 معرفی پرسشنامه
2-2-6-3 چگونگي طراحي نهايي پرسشنامه
3-6 روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )
3-6-1 روایی / اعتبار
3-6-2 پایايی
3-7 خلاصه فصل
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 پردازش داه ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده ها
4-4 روش هاي جمع آوري اطلاعات
4-5 پردازش و تفسير داده ها
4-5-1 كنترل كيفيت داده ها
4-5-2 تفكيك داده ها
4-5-3 پردازش داده ها
4-6 مشاهده
4-7 مصاحبه
4-8 پرسشنامه
4-9 طبقه بندی بر اساس ماهيت پرسشنامه
4-9-1 پرسشنامه باز
4-9-2 پرسشنامه بسته
4-10 تجزيه و تحليل داده ها
جدول مورگان
4-11 تجزيه و تحليل آماري
فرضيه اول
فرضيه دوم
فرضيه سوم
فرضيه چهارم
فرضيه پنجم
فرضيه ششم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 گردآوری داده ها
5-3نتیجه گیری
5-4 پيشنهادات
5-4-1 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی
5-5 محدودیتها
5-5-1محدودیت تحقیق

 

دانلود پرسشنامه انگیزش هرمنس

دانلود پرسشنامه انگیزش هرمنس

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

دانشجوی گرامی:

پرسشنامه ای که در اختیار
دارید از 29 جمله ناتمام تشکیل شده است. لطفاً ابتدا جمله ناقص را با دقت و بعد
برای تکمیل هر یک از جملات ناقص، فقط یکی از موارد (الف- ب- ج- د) را که با نظر
شما بیشتر موافقت دارد انتخاب نموده و با علامت (×) روی پاسخنامه مشخص نمائید سعی
کنید به سؤالات با دقت پاسخ دهید و اطمینان داشته باشید که پاسخ های شما محرمانه
تلقی خواهد شد.

 

     

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی دبیران دبیرستانها

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی دبیران دبیرستانها

مقاله در مورد کاربرد تئوری های انگیزش در مدیریت

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 15
فهرست مطالب:

کاربرد تئوری های انگیزش در مدیریت

تئوري هاي محتوايي انگيزش :

تئوريهاي فرايندي انگيزش :

تئوريهاي معاصر :

كاربرد تئوريهاي محتوايي در مديريت

تئوری برابری و کاربرد مدیریت:

تئوری هدف گذاری و کاربرد آن در مدیریت

تئوري هاي محتوايي انگيزش:

تئوري هاي فرايندي انگيزش:

تئوري هاي معاصر:

کاربرد تئوري هاي محتوايي در مديريت

ماهيت انگيزش:

تعريف انگيزش:

انگيزش هاي عمدة انسان

انگيزش شايستگي و ذاتي

 

کاربرد تئوری های انگیزش در مدیریت

  

تئوری های انگیزش را مي توان در قالب تئوري هاي محتوايي ، فرايندي و معاصر مطرح كرد امروزه با گسترش روز افزون تكنولوژي اين سوال براي مديران مطرح است – چگونه امكان دارد در سازمان هاي مختلف با وجود محدوديت هاي گوناگون از حقوق و دستمزد گرفته تا تجهيزات و تكنولوژي پيشرفته ثبات خود را حفظ كرده و همچنان رو به جلو گام بر مي دارد .

انگيزش عبارت است از مجموعه اي از نيروها كه باعث مي شود ، فرد به روش هاي خاصي رفتار كند .

انگيزش اشاره دارد به درجه اي از آمادگي يك ارگانيزم براي تعقيب تعدادي از اهدافي كه طراحي گرديده است .

در زمينه انگيزش كاركنان ، تئوري هاي متعددي وجود دارد كه اين نظريه ها را مي توان در قالب تئوري هاي محتوايي ، فرايندي و معاصر مطرح كرد .

تئوري هاي محتوايي انگيزش :

رهبران نيروي كار اغلب معتقدند كه افراد مي توانند با پرداخت هاي بيشتر ، ساعات كار كمتر و شرايط كاري مطلوب برانگيخته شوند، در حالي كه برخي از متخصصان پيشنهاد مي كنند كه انگيزش مي تواند از طريق فراهم نمودن استقلال و مسئوليت پذيري كاركنان افزايش يابد . هر دو ديدگاه بيانگر تئوريهاي محتوايي انگيزش هستند . نگرش محتوايي د رانگيزش مي كوشد به اين سوال پاسخ دهد كه : چه عاملي يا عواملي افراد را بر مي انگيزاند ؟

تئوريهاي فرايندي انگيزش :

اين تئوري ها به جاي اين كه به شناسايي و فهرست كردن محرك ها ي انگيزشي دست بزنند ، به دنبال اين هستند كه انگيزش چگونه رخ مي دهد .

تئوريهاي معاصر :

تئوريهاي نا هماهنگ شناختي ، مبادله ، ادراك از خود ، اسناد و … كه در سال هاي اخير مطرح گشته اند د راين دسته از تئوريها مي گنجند 

بطور كلي بايد گفت كه توانايي هاي انگيزشي ، يكي از مهارت هايي است كه مديران جهت ايجاد محيطي مناسب براي تحقق اهداف سازمان نياز دارند . مطالعه انگيزش و رفتار، تلاش و كنكاش جهت پاسخ به سوالات پيچيده درباره نحوه برخورد و اداره كاركنان توسط مدير مي باشد. به نظر مي رسد ، باروري انسان و بهره دهي او زماني ميسر است كه او و مباني و ماهيت رفتار و سلوكش توسط مدير شناخته شود 

كاربرد تئوريهاي محتوايي در مديريت

1- تئوري سلسله مراتب مازلو

اين تئوري يك چارچوب انگيزشي كاربردي براي مديران بيان مي كند .مديران با تجزيه و تحليل نظريات ، نگرش ها ، كيفيت و كميت كار كاركنان و شرايط شخصيتي ، مي توانند براي شناسايي سطح نياز كاركنان كه همواره به دنبال ارضاي آنها هستند ، اقدام مقتضي به عمل آورند و بعد از شناسايي سطح نياز هر فرد ، مدير مي تواند در محيط كاري فرصت هايي را فراهم آورد تا به كاركنان اجازه دهد ، نيازهاي خود را برآ ورده سازند . به علت اين كه ادراكات و شخصيت هاي افراد منحصر به فرد است ، كاربر تئوري نياز ها مقداري مشكل است .

 

2- تئوري دو عاملي هرزبرگ

اين تئوري يك مجموعه از عواملي كه منجر به عدم رضايت شغلي مي شود را مشخص كرده است كه اين عوامل را بهداشتي يا نگهدارنده معرفي مي كنند . وي همچنين مجموعه عواملي را كه باعث ايجاد رضايت شغلي و انگيزه در شغل مي شود ، تحت عنوان عوامل انگيزش مطرح مي نمايد .

مديران براي اين كه بتوانند درمحيط كار ايجاد انگيزش نمايند ، لازم است از دانش خود براي اطمينان از اين كه عوامل بهداشتي در محيط كار وجود دارند ، به عنوان مبناي انگيزش استفاده نمايند. عدم وجود يا كيفيت پائين عوامل بهداشتي مي تواند منجر به عدم رضايت نيروي كار شود . وقتي مديران عالي سازمان عوامل بهداشتي رضايت بخشي در سازمان ايجاد نمايند، آنگاه مي توانند بر روي عوامل انگيزش متمركز شوند .

1- تئوري مك كللندو كاربرد آن در مديريت

به نظر اين دانشمند ، نيازهاي هر فرد شامل :

– نياز به موفقيت : تمايل به برتري يا موفقيت در ارتباط با مجموعه اي از استانداردها

– نياز به قدرت : تمايل به كنترل ديگران براي اثر گذاري بر آنها

– نياز وابستگي (تعلق) : تمايل به دوستي ، همكاري و روابط متقابل شخصي با ديگران

در اين تئوري ، توجه عمده بر روي نياز موفقيت است . نياز موفقيت متمايل به برتري جويي، رقابت ، اهداف چالشي، پافشاري براي انجام كار و فائق آمدن بر مشكلات است . مك كللند دريافت كه افراد با نياز موفقيت بالاتر، عملكردشان بهتر از كساني است كه نياز موفقيت در آنها متوسط يا پائين است .

1- تئوري آلدرفر و كاربرد آن در مديريت :

آلدرفر در سال 1972 تئوري نيازهاي پنجگانه مازلو را در 3 دسته نياز خلاصه كرد :

الف)نياز زيستي : مرتبط با سلامت فيزيكي است .

ب) نياز وابستگي (تعلق) : اين سطح شامل نياز روابط رضايت بخش با ديگران مي شود .

ج) نياز رشد : شناخت توانايي بالقوه و نيل به شايستگي افراد

مطابق نظر آلدرفر ، مديران بايستي بدانند كه يك شخص مي تواند به صورت ارادي از پائين سلسله مراتب نيازها حركت كند و به بالاترين سطح برسد .

تئوری جذابیت:

این تئوری به وسیله ویکتور وروم ابداع شده است.این تئوری بیان می دارد که قبل از اینکه رفتاری انتخاب شود،فرد شقوق مختلف را بر اساس کار مورد نظر و چاداش مورد ارزیابی قرار می دهد.بر پایه این تئوری 3 عامل بر رفتار اثر می گذارد:

ارزش پپاداش ها،ارتباط پاداش ها با عملکرد مورد نیاز و تلاش مورد نیاز برای عملکرد

اصولا چامع ترین نظریه انگیزش در نظریه انتظار است این نظریه دارای جنان ماهیتی است که احتمالا در آینده خواهیم توانست با بهره گیری از آن رفتار انسانی را از طریق احتمال ها پیش بینی کنیم.

مقاله یادگیری اصول یادگیری و انگیزش نزد کارمندان و مراجعین

مقاله یادگیری اصول یادگیری و انگیزش نزد کارمندان و مراجعین

قسمتی از متن:
 متخصصين رژيم درماني لازم است بدانند كه چگونه انگيزه بيماران و كارمندان خود را افزايش داده و ابقاء كنند. اين مي‌تواند يك امر چالش برانگيز باشد. پيش از آنكه افراد بتوانند كار متفاوتي انجام دهند مثلاً در اعمال رژيمي‌خود تغيير ايجاد كرده يا بطور كارآمدتري كار كنند، مي‌بايست انگيزه انجام آن كار را داشته باشند.
به كارگيري مطالبي كه  اخيراً دربارة برانگيختن انسان، شناخته شده در تنظيم اهداف، طراحي استراتژي هاي اصلاح رفتار، طراحي و اجراي برنامه ها و سمينارهاي آموزشي و مشاوره با ديگران به طور خودي يا گروهي اهميت حياتي دارد.
به دليل طبيعت دقيق برانگيختن نمي‌توان هزاران عقيده و تعريف متفاوت برانگيختن كه تاكنون موجود است را به طور علمي‌معتبر كرد. برانگيختن را مي‌توان به عنوان چيزي كه باعث انجام كاري توسط فرد مي شود يا فرآيند تحريك كردن يك فرد براي انجام كاري تعريف كرد. اين امر با اين سوال كه رفتار انساني اتفاق مي‌افتد سروكار دارد. كلمه برانگيختن (انگيزه) بطور فراوان براي تشريح فرآيندي كه الف) رفتاري را تحريك و بيدار مي‌كندب) به رفتار جهت و هدف مي‌دهد ج) ادامه اصرار بر يك رفتار   د) به انتخاب و ترجيح يك رفتار خاص منجر مي‌شود. برانگيختن نه تنها با آنچه افراد مي‌توانند انجام دهند مرتبط است، بلكه با آنچه خواهند توانست نيز ارتباط دارد.مطالعات اخير در ادبيات علم پزشكي به مطالعه مستمر در بكارگيري برانگيختن در مراقبتهاي بهداشتي اشاره دارد.

فهرست:
بر انگیختن مراجعین و کارمندان 
انگیزه مراجعین و بیماران 
خود ارزیابی 
انگیزه کارمندان 
maslow & Herzberg 
تئوری های جامع برانیگختن 
تئوری عدالت 
تئوری انتظار 
برانگیختن بواسطه افزایش اعتماد به نفس 
بر انگیختن به واسطه تنظیم اهداف 
برانگیختن به واسطه تقویت و تجدید قوا 
خلاصه توصیه ها 
سوالات مرور و بحث 
فعالیتهای پیشنهاد شده 
منابع 
اصول و تئوری های یادگیری 
یادگیری و تئوری های یادگیری 
تئوری های یادگیری رفتاری 
تقویت کننده های مثبت 
تقویت کننده های منفی / گریزها 
سرکوب 
شکل دادن 
تقویت زمانی 
تئوری ادراک اجتماعی 
تئوری های ادراکی 
حافظه 
حافظه کاری 
انتقال یادگیری 
فن آموزش و پرورش بزرگسالان 
نیاز به دانستن 
تصور از خود 
تجربه 
آمادگی برای یادگیری 
جهت یابی برای یادگیری 
برانگیختن 
اشکال یادگیری و اشکال آموزش ( تدریس) 
اشکال یادگیری 
شکل تدریس 
انتشار نوآوری 
فعالیتهای پیشنهاد شده 
مطالعه مورد ۱ 
مطالعه ۲ 
طراحی و برنامه ریزی یادگیری 
تدریس، یادگیری و آموزش 
محیط روانی 
محیط فیزیکی 
مراحل آموزش 
ارزیابی نیازها 
اهداف عملکردی (عملی) 
عملکرد 
شرایط 
شاخص 
حیطه یادگیری 
حیطه ادراکی 
دانش 
فهم (ادراک) 
به کارگیری (کاربرد) 
آنالیز (تجزیه و تحلیل) 
تولید (سنتز) 
ارزشیابی 
خودارزیابی 
حیطة تأثیرگذاری 
زیر نویس تصویر 
دریافت 
پاسخ دهی 
ارزش گذاری 
سازماندهی 
توصیف 
ادراک (فهم) 
آمادگی 
مکانیزم 
پاسخ عمدی پیچیده 
تطابق و ابتکار 
تعیین محتوا 
سازماندهی گروههای کارآموزی 
سؤالات مرور و بحث 
فعالیتهای پیشنهاد شده 
اجراء و ارزشیابی یادگیری 
انتخاب و اجرای فعالیت های یادگیری 
برانگیختن 
تکنیک ها و روش ها 
بحث 
وانمودسازی 
تشریح (اثبات) 
آموزش به کمک کامپیوتر (رایانه) 
کمک های سمعی و بصری 
تکنیک های مناسب برای حیطه های متفاوت یادگیری 
شرح وظیفه 
تعلیم کارآموزی شغل Job Instruction Training(JIT) 
آماده سازی 
معرفی (ارائه) 
عملکرد 
پیگیری 
توالی (تسلسل ) آموزش 
ارزشیابی نتایج (یافته ها) 
هدف از ارزشیابی 
ارزشیابی تکوینی و تجمعی (کیفی و کمی) 
کیفی 
کمی 
روشهای هنجار مرجع و شاخص مرجع 
تفسیر با مرجع هنجار (هنجار مرجع) 
تفسیر شاخص مرجع 
اشکال ارزشیابی و نتایج 
واکنش شرکت کننده به برنامه ها 
تغییر رفتاری 
نتایج سازمانی 
یادگیری 
نتایج دیگر 
آزمون‌ها 
پرسشنامه‌ها
مصاحبه‌ها 
مشاهده 
آزمون‌های عملکردی 
مقیاس‌های نسبی/ چک لیست‌ها 
سنجش‌های عملکرد 
روایی و پایایی 
پایایی 
روایی 
طرح درس و طرح برنامه 
منابع و مراجع 
مطالعه موردی ۱ 
مطالعه موردی ۲ 
سؤالات مرور و بحث 
فعالیت های پیشنهاد شده

                       

پاورپوینت هدایت و انگیزش

پاورپوینت هدایت و انگیزش

بخشی از متن:
رهبری فرایندی است که ضمن آن مدیریت سازمان می کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی موثر، انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل و کارکنان را از روی میل وعلاقه به انجام وظایفشان ترغیب کند.

فهرست مطالب:
تعریف رهبری
طبقه بندی پنجگانه منابع قدرت
نظریه های رفتار رهبری
چهار سبک رهبری
نظریه های موقعیتی و اقتضایی
نظریه مسیر- هدف
نظریه های فرآیندی
نظریه انتظار و احتمال
نحوه ارتباط و تاثیر عوامل مختلف در انجام کار و رضایت فرد
ارتباط بین انجام کار و قصد و کوشش با رضایت و پاداش
نظریه ی برابری
نظریه اِسناد
انگیزش در عمل
مهندسی شغل
توسعه شغل
چرخش شغل
غنی سازی شغلی
مشاغل گروهی
خصوصیات مطلوب شغلی
مدل ابعاد شغل و خصوصیات شاغل
الگوی اقتضایی انگیزش

 

                 

سه کتاب از برایان تریسی 1-روانشناسی فروش 2-قورباغه را قورت بده 3-اعتماد بنفس

 

 

 

 

 

 

 

سه کناب از برایان تریسی

1-روانشناسی فروش

2-قورباغه را قورت بده

3-اعتماد بنفس

پرسشنامه انگیزش شغلی (رایت، 2004)

پرسشنامه انگیزش شغلی (رایت، 2004)

توضیحات:
  استاندارد انگیزش شغلی تالیف رایت (2004)،
در قالب فایل word و در 2 صفحه، شامل 6 گویه، به همراه راهنمای
نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.

مقیاس انگیزش شغلی رایت (2004) برای اولین بار توسط ارشدی (1386) در زبان فارسی ترجمه و برای اجرا تنظیم شده است. این مقیاس دارای 6 ماده بوده كه پاسخ­های سه ماده اول روی یك مقیاس 6 درجه ­ای از 1 (بسیار مخالفم) تا 6 (بسیار موافقم) و پاسخ های سه ماده آخر روی یك مقیاس پنج درجه ای از 1 (هرگز) تا 5 (همیشه) مشخص می­ شوند.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 6
تعداد مولفه : مولفه ندارد
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : word و قابل ویرایش

 

تاثیر بکارگیري فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازي دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از دید معلمان

بصورت ورد ودر154صفحه

چكيده

هدف کلی این مطالعه ، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا ) در توانمندسازی دانش آموزان اعم از افزایش و بهبود در سطح یادگیري ، پیشرفت تحصیلی ، خلاقیت ، انگیزه ، مشارکت درسی و روحیه پژوهشی دانش آموزان می باشد . سوالات این تحقیق عبارتند از : سوال اصلی : آیا فاوا موجب توانمندسازي دانش آموزان در مدارس هوشمند می شود؟ و سوالات فرعی : 1) آیا فاوا بر سطح یادگیري دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ 2) آیا فاوا بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ 3) آیا فاوا بر خلاقیت دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ 4) آیا فاوا بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ 5) آیا فاوا بر افزایش فعالیت هاي گروهی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ 6) آیا فاوا در افزایش روحیه پژوهشی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد . جامعه آماری شامل کلیه آموزگاران مدارس هوشمند شهرستان بابلسر در سال تحصیلی 90 – 89 می باشند . حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 91 نفر تعیین گردید . روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد . روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می باشد که در روش میدانی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته ی بسته پاسخ استفاده شده است ، برای تعیین روایی آنها از روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای پرسشنامه ، 84/0 محاسبه شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزارSPSS و Excel استفاده گردید . پس از تجزیه و تحلیل داده ها ، سوال اصلی و سوالات فرعی تحقیق مورد تایید واقع شدند .

پایان نامه کارشناسی ارشد – بررسی نقش حسابرسی عملکرد بر انگیزش مدیران


پایان نامه کارشناسی ارشد


رشته حسابداری


موضوع :

بررسی نقش حسابرسی عملکرد بر انگیزش مدیران

پرسشنامه انگیزش شغلی رایت

دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی رایت ، در قالب word  و در2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده

مقیاس انگیزش شغلی رایت ( 2004 ) برای اولین بار توسط ارشدی ( 1386 ) در زبان فارسی ترجمه و برای اجرا تنظیم شده است ، این مقیاس دارای 6 ماده بوده که پاسخ های سه ماده اول روی یک مقیاس 6 درجه ای از 1 ( بسیار مخالفم ) تا 6 ( بسیار موافقم ) و پاسخ های سه ماده آخر روی یک مقیاس پنچ درجه ای از 1 ( هرگز ) تا 5 ( همیشه ) مشخص می شوند.

ویژگی پرسشنامه :

تعداد گویه ها :  6

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد