کتاب حل تمرین اقتصاد سنجی Baltagi – ویرایش سوم

کتاب حل تمرین اقتصاد سنجی Baltagi - ویرایش سوم

………………………

حل تمرین کتاب اقتصاد سنجی Baltagi – ویرایش سوم

حل تمرین کتاب اقتصاد سنجی Baltagi - ویرایش سوم
………………………
حل تمرین کتاب اقتصاد سنجی Baltagi – ویرایش سوم

نویسنده: B. H. Baltagi

فایل PDF حل تمرین به زبان انگلیسی و در 410 صفحه است.

فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
………………………

بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران

بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران

چكيده:
اين بررسي به پنج فصل تقسيم شده است كه فصل آخر حاصل و نتيجه آن را تشكيل ميدهند. فصل دوم با اهميت موضوع شروع ميشود كه در آن شاخص انرژي بري محاسبه و بررسي شده و ساختار تقاضاي نهايي انرژي را در سالهاي مختلف نشان داده‌ايم در بخش چهارچوب نظري بررسي مباني اقتصاد خرد مربوط به بررسي بحث گرديده و مفهوم كشش و كشش هاي كوتاه مدت و بلند مدت را تشريح كرديم در پي آن فرضيات اصلي تحقيق و همچنين محدوديت‌هاي بررسي را آورده‌ايم تعريف مختصري از اصطلاحات مهم بكار رفته در بررسي نيز شده است. در فصل سوم از روش دو مرحله‌اي انگل و گرنجر براي تخمين تابع تقاضاي انرژي در ايران استفاده ميشود. درابتدا بحث ميشود كه چون مصرف انرژي قيمت واقعي انرژي و درآمد واقعي متغيرهايي ناايستا داراي ريشه واحد تشخيص داده شده‌اند پس الگوي اقتصاد سنجي تقاضاي انرژي بايد بر اساس روشهايي استوار باشد كه اين خصوصيت داده‌ها را صريحا به حساب آورد يعني روش همبستگي متقابل و الگوهاي تصحيحي خطا ECM مزيت اصلي يك ECM اين است كه اولا چون هم تفاضل اوليه و هم سطح متغيرها وارد الگو ميشوند امكان تمايز بين اثرات كوتاه مدت و بلند مدت متغيرها وجود دارد. دوما سرعت تعديل به سمت رابطه بلند مدت را ميتوان مستقيما تخمين زد. كشش هاي درآمدي كوتاه مدت و بلند مدت به ترتيب 72 و 93 درصد هستند و كشش هاي قيمتي مربوطه نيز 19 و 76 درصد هستند علاوه بر اين متوجه ميشويم كه اين تخمين‌ها ثابت نيستند به اين معني كه پس از وقوع انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي علايمي از وقوع يك تغيير ساختاري در تقاضاي انرژي به چشم ميخورد با استفاده از اين تخمين‌ها مصرف آينده انرژي براي ايران را بر مبناي فروضي در ارتباط با رشد واقعي درآمد و قيمت‌هاي انرژي كه در گزارش رسمي سازمان برنامه و بودجه وجود دارد ارزيابي كرديم. علاوه بر اين با استفاده از يك الگوي ARIMA پيشنهادي نيز مصرف انرژي تا پايان برنامه دوم پيش بيني گرديد. و آخرين فصل را به نتيجه گيري و پيشنهادات اختصاص داده‌ايم.

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول: كليات
1-1- بيان مساله    
1-2- اهميت تحقيق   
1-3- فرضيات تحقيق    
1-4- تعريف اصطلاحات    
1-5- محدويتها    
فصل دوم: پيشينه تحقيق    
2-1- سير تحول مدلهاي تقاضاي انرژي     
2-2- مروري بر ادبيات تقاضاي انرژي     
2-3- مرور كارهاي انجام شده در ايران     
2-4- ايرادات وارد بر الگوهاي قبلي     
فصل سوم: روش كار     
3-1- سابقه تاريخي     
3-2- رگرسيون هاي ساختگي در اقتصاد سنجي     
3-3- پيشرفت هايي در بررسي متغير هاي اقتصادي باروش همبستگي متقابل     
3-4- سري هاي زماني كه همبستگي متقابل  دارند    
3-5- همبستگي متقابل و الگوهاي تصحيح خطا     
فصل چهارم: نتحليل داده ها     
4-1- آزمون براي مرتبه ايستايي متغيرها     
4-2- آزمون براي همبستگي متقابل و تخمين كشش هاي بلند مدت     
4-3- تخمين الگوي  تصحيح خطا     
4-4- پيش بيني تقاضاي  انرژي به روش ARIMA    
فصل پنجم: نتيجه گيري     
5-1- نتيجه گيري     
5-2- قدرت ، ضعف و محدوديت هاي بررسي     
5-3- پيشنهادات     
منابع و ماخذ

 

                   

مقاله برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن

مقاله برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن

فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

اقتصاد زيرزميني پديده‌اي است که همه کشورهاي جهان با آن مواجه اند.تحقيقات نشان مي‌دهد که اندازه بخش زيرزميني در بيشتر کشورها نسبتا قابل توجه بوده و فعاليت‌هاي اين بخش علت بيشتر نابه ساماني‌هاي اقتصادي است. بنابراين برآورد اين بخش از اقتصاد از جنبه شناسايي شکاف مالياتي، اثر بخشي سياست‌هاي پولي و مالي، رشد اقتصادي و توزيع درآمد اهميت فراواني دارد. در اين پژوهش در قسمت تجربي درگام نخست اندازه اقتصاد زيرزميني ايران را طي سالهاي ١٣٨٧-١٣٥٢، به کمک تحليل عاملي اکتشافي برآورد کرده ايم. در گام دوم چگونگي و شدت اثرگذاري متغيرهايي همچون بارمالياتي مستقيم، بارمالياتي غير مستقيم، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، عرضه پول، توليد ناخالص داخلي و نرخ فعاليت را در قالب الگوي خودرگرسيون برداري مورد مطالعه قرار داديم. نتايج نشان مي‌دهد، ميانگين اندازه اقتصاد زيرزميني در اين دوره به طور متوسط در حدود ٢٧ درصد از GDP است. همچنين برآورد مدل نشان داد که در بلندمدت شوک رشد توليد ناخالص داخلي و رشد تشکيل سرمايه ناخالص اثر منفي بر رشد اقتصاد زيرزميني داشته‌اند. و شوک رشد عرضه پول، رشد بارمالياتي غيرمستقيم، رشد بارمالياتي مستقيم و رشد نرخ فعاليت اثر مثبت بر رشد اقتصاد زيرزميني داشته اند.که در بين اين عوامل، رشد توليد ناخالص داخلي بيشترين اثر را بر اقتصاد زيرزميني داشته است.

واژگان کليدي : اقتصاد ايران، اقتصاد زيرزميني، عوامل مؤثر بر اقتصاد زيرزميني، تحليل عاملي اکتشافي

 

 

 

1- مقدمه

اقتصاد زيرزميني پديده‌اي است که همه کشورهاي جهان با آن مواجه اند،برآوردها در بيشتر کشورها از يک اندازه قابل توجه از فعاليت‌هاي توليدي در زيرمجموعه اقتصاد زيرزميني حکايت دارد. اندازه گيري حجم اقتصاد زيرزميني و بررسي علل و آثار آن، از آن جهت مي‌تواند مهم و مورد توجه اقتصاددانان و کارشناسان باشد که ريشه بسياري از نابه ساماني‌هاي اقتصادي و کانال‌هاي ارتباطي مجرمانه مقابل قانون را آشکار مي‌سازد.بنابراين برآورد اين بخش از اقتصاد از جنبه شناسايي شکاف مالياتي، اثر بخشي سياست‌هاي پولي و مالي، رشد اقتصادي و توزيع درآمد اهميت فراوان دارد. اهميت موضوع و محدود بودن مطالعات انجام شده در اقتصاد ايران و استفاده از روش‌هاي مشابه جهت اندازه گيري اقتصاد زيرزميني ما را بر آن داشت تا براي نخستين بار با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي به اندازه گيري اقتصاد زيرزميني به پردازيم .در اين پژوهش با استفاده از برخي شاخص‌ها و علت‌هاي تصريح شده در ادبيات اقتصاد زيرزميني که به نظر از ديگر شاخص‌ها مهمتر و پوشش دهنده اثرات بيشتري از اين پديده باشند به کمک تحليل عاملي اکتشافي اندازه اقتصاد زيرزميني را تخمين زده و سپس به کمک تکنيک اقتصاد سنجي عوامل اثر گذار بر آن را بررسي مي‌کنيم.

2- اهميت و ضرورت پژوهش

ابعاد اقتصاد زيرزميني اثرات مختلفي بر اقتصاد رسمي و سياست‌هاي کلان کشور مي‌گذارد. اين اثرات عبارتند از: برهم خوردن ساختار مشاغل ،شرايط ايمني و ساعات قانوني کار،تقسيم درآمد و ثروت بين اقشار جامعه ،عقيم کردن سياست‌هاي تثبيتي دولت ،مانعي براي استفاده از مقياس‌هاي وسيع توليد و عدم بهره مندي اقتصاد از فوايد تقسيم کار بيشتر و تخصصي تر،تخصيص نامناسب منابع اقتصادي، افزايش هزينه‌ها (پنهان کاري)، تحريف آمار و اطلاعات آماري مانعي براي استفاده مطلوب از نظام مبادلات پيشرفته به خاطر نقدي و کالايي بودن مبادلات، ناديده گرفتن ارزش‌هاي مذهبي و اخلاقي و رواج پارتي بازي.

شواهد حاکي از وجود گسترده ي اين فعاليت‌ها در ايران مي‌باشد و اين به عنوان زنگ خطري براي سياستگذاران تلقي مي‌شود، از اينرو يک بررسي جامع و دقيق در ارتباط باحجم اين بخش از اقتصاد و عوامل موثر بر آن  ضروري به نظر مي‌رسد.

 

.از ديدگاه فايگ مجموعه فعاليت‌هاي اقتصاد زيرزميني در ٤ گروه ديده شده اند که عبارتند از:

١. اقتصاد غيرقانوني

شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي است که قوانين مرتبط با اشکال قانون تجارت را نقض مي‌کنند.ميزان درآمد حاصله در اين نوع فعاليت‌ها که در آن فعالان به توليد و توزيع کالاها و خدمات ممنوعه مي‌پردازند حجم آن را معلوم مي‌کند.از جمله اين فعاليت‌ها توليد و توسعه کالاهاي ممنوعه مي‌باشد.

٢. اقتصاد گزارش نشده

شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي است که در آنها قواعد و مقررات مالي نهادي در نظر گرفته نمي‌شود مانند کدگذاري کردن ماليات و… ،تفاوت بين درآمد واقعي و درآمد گزارش نشده به مقامات مالياتي ،شاخص اقتصاد گزارش نشده محسوب مي‌گردد.شکاف مالياتي نيز مي‌تواند به نوعي مبين اقتصاد گزارش نشده باشد.يعني تفاوت بين ماليات جمع آوري شده و مالياتي که بايد پرداخت مي‌شده است که ميزان شاخص شکاف مالياتي همين تفاوت خواهد بود.

٣. اقتصاد ثبت نشده

در برگيرنده بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي است که ضوابط و مقررات نهادي را در خصوص ارائه گزارش به مراکز آمار دولتي رعايت نمي‌کنند. شاخص اقتصاد ثبت نشده مقدار درآمد ثبت نشده است .يعني درآمدي که مي‌بايست در نظامهاي حسابداري ملي ثبت شوند ولي به ثبت نمي‌رسند.به عنوان نمونه فعاليت‌هاي توليدي خانوار از جمله فعاليت‌هاي اقتصادي ثبت نشده است.

٤. اقتصاد غير رسمي

شامل آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي است که هزينه‌هاي معاملاتي را ناديده مي‌گيرند و از منافع و حقوق مندرج در قوانين و قواعد اداري پوشش دهنده روابط مالکيت، صدور پروانه بازرگاني، قراردادهاي کارگري، نظام‌هاي اعتبار مالي و تأمين اجتماعي محروم مي‌شوند. شاخص اقتصاد غيررسمي درآمد توليد شده توسط فعالان اقتصادي است که به طور غير رسمي عمل مي‌کنند.

از نظر توماس اقتصاد زيرزميني شامل کليه فعاليت هايي است که بنا به عللي در حسابهاي ملي نمي‌آيند. وي اين فعاليت‌ها را در ٤ گروه طبقه بندي مي‌کند که عبارتند از:

١. بخش خانوار

توليدات بخش خانوار معمولا در همان بخش به مصرف مي‌رسد و تنها حداقلي از آنها به بازار عرضه مي‌شوند.مهمترين ويژگي‌هاي بخش خانوار عبارتند از:

– محصولات آنها کمتر به بازار عرضه مي‌شود.

– قيمت براي کالاهاي توليدي آنها وجود ندارد(قيمت بازاري).

– برآورد ارزش کالاهاي آنها دشوار است.

– در حسابهاي ملي ناديده گرفته مي‌شوند.

در واقع مجموعه فعاليت‌هاي بدون مزد خانواده‌ها در خانه در حسابهاي ملي ناديده گرفته مي‌شود مانند خانه داري،نگهداري کودک و …

١.  بخش غير رسمي

توليدکنندگان جزء و کارکنان آنها ،کسبه و پيشه وران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاري، حمل و نقل و ديگر خدمات غير رسمي است .فعاليت‌هاي کسبه دورگرد، کارگاههاي کوچک بدون کارگر، کارگاههاي خانگي، بخش عمده اين گروه فعاليت‌ها هستند. محاسبه اين گروه از فعاليت‌ها در حسابهاي ملي هزينه زيادي دربر خواهد داشت و معمولاٍّ به همين علت به آنها توجه نمي‌شود.

٢. بخش نامنظم يا غيرعادي(اقتصاد زيرزميني- اقتصاد سياه)

مجموعه اقدامات صورت گرفته در اين بخش ماهيتاٍّ غيرقانوني است. فرار ماليات، زيرپا گذاشتن مقررات، فساد، جعل و تقلب در مقررات و قوانين و…از جمله اين فعاليت‌ها است.

نکته‌اي که در اين بخش قابل ذکر است آن است که نوع فعاليت اين بخش‌ها ماهيتاٍّ غير قانوني نيست بلکه نوع رفتار و روش بکار گرفته شده و توليد و توزيع (نحوه توليد و توزيع) اين بخش ،به دليل شکستن قانون غيرقانوني محسوب مي‌شوند. اساساٍّ فعاليتي که از طريق غيرقانوني انجام مي‌گيرد تمايل به اظهار و ثبت آن وجود ندارد لذا اندازه گيري آنها نيز با مشکل روبه روست.

٣. بخش غيرقانوني (جزايي و جنايي)

اين بخش در برگيرنده فعاليت هايي است که انجام آنها مستلزم حذف قانون است. فعاليت هايي نظير توليد، خريد و فروش کالاها و خدمات ممنوع از نظر قانون شرع و يا عرف، از اين دسته فعاليت‌ها محسوب مي‌شوند.

4- كاربردهاي تخمين حجم اقتصاد زيرزميني

تخمين حجم اقتصاد زيرزميني عبارت از اندازه گيري يا برآورد حجم و ارزش پولي فعاليت‌هاي انجام يافته درچارچوب اقتصاد غيررسمي ،به منظور شناسايي هرچه دقيق تر فعاليت‌هاي اقتصادي در يک کشور است .گرچه در ظاهر  به نظر مي‌رسد که اندازه گيري فعاليت هايي که ماهيتي مخفي و زيرزميني دارند غير ممکن است ،اما مطالعات محققان باعث شده است تا ايشان بتواند بر اساس آثاري که اين دسته از فعاليت‌ها به انواع مختلف از خود به جاي مي‌گذارند ،تصويري از اشکال و حجم آنها بدست آورند.

١. بهبود حسابهاي ملي

از آنجا که حسابهاي ملي تنها ارقام مربوط به اقتصاد رسمي را در بر دارند، لذا تخمين حجم اقتصاد زيرزميني مي‌تواند تصوير واضح تري از وقايع اقتصادي رخ داده در يک کشور و در يک دوره معين را نشان دهد.

٢. برآورد دقيق تر رشد اقتصادي

از آنجا که رشد اقتصاد رسمي بر اساس تغييرات توليد ناخالص ملي بيان مي‌شود، لذا با تخمين حجم اقتصاد زيرزميني و تصحيح توليد ناخالص ملي، امکان بدست آوردن دقيق تر رشد اقتصادي در طي زمان ميسر خواهد بود.

٣. اندازه گيري رفاه

مسلماٍّ فعاليت‌هاي زيرزميني تاثيرات مثبت و منفي بر رفاه و استانداردهاي زندگي مي‌گذارد، بنابراين تخمين اقتصاد زيرميني و شناخت ماهيت و کارکرد اين اقتصاد باعث اندازه گيري دقيق تر تابع رفاه اجتماعي و استاندارد زندگي در يک کشور مي‌باشد.

٤. امکان افزايش درآمدهاي مالياتي

تخمين حجم اقتصاد زيرميني باعث شناخت آن دسته از فعاليت‌ها مي‌شود که قابليت ماليات دهي دارند اما به نحوي از انحاء از پرداخت ماليات فرار مي‌کنند.

 

6- مروري بر مطالعات انجام شده

6-1- مروري بر مطالعات اقتصاد زيرزميني در ايران

در اقتصاد ايران نخستين بار فيروزه خلعتبري در سال ١٣٦٩ براي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني از روش محاسبه نقد کيگان  استفاده نموده است. وي با  مبنا قرار دادن سالهاي

٦٥-٥٥ بعنوان سال‌هاي پايه يعني سال هايي که در آن اندازه اقتصاد زيرزميني صفر يا نزديک به آن بوده است، حجم اقتصاد زيرزميني کشور را در سال ٦٥ معادل ٢٠٩٧.٤ ميليارد ريال يعني ١٤.٤ درصد توليد ناخالص داخلي اندازه گيري مي‌کند.

 

9- آثار اقتصاد زیرزمینی در ایران

در این مطالعه سعی شده است برای نشان دادن آثار اقتصاد زیرزمینی از تمرکز بر شاخص پولی فراتر رفته و آثار اقتصاد زیرزمینی را بر حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم.

1- تولید ناخالص داخلی واقعی: گروهی معتقدند که افزایش فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی بنا به دلایل زیر می‌تواند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شود.

  • اقتصاد زیرزمینی سبب جذب نقدینگی موجود در جامعه شده و سبب می‌شود فعالیت‌های بخش رسمی اقتصاد کاهش یابد.
  • اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر روی بازار کار اثر گذاشته و به دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود می‌گردد.
  • بالاتر بودن هزینه‌های فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی سبب می‌شود که بنگاه‌های موجود در بخش رسمی ‌توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلندمدت ممکن است سبب خروج این بنگاه‌ها از بخش رسمی اقتصاد شده و تولید ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد. گروهی نیز معتقدند که اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی بیکار در جامعه و ایجاد درآمد برای آنها سبب افزایش تقاضا برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد شده و از این رو می‌تواند سبب رونق در تولید ناخالص داخلی جامعه شود.

 

 

برچسب ها 
                 

پولشویی و اثرات ان بر اقتصاد

پولشویی و اثرات ان بر اقتصاد
بررسی پولشویی و اثرات ان بر اقتصاد این فایل که به توضیح پولشویی مصادیق ان و نتیجه ان بر روی اقتصاد میپردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 86 صفحه میباشد
به لحاظ آن که پولشویی در ادبیات حقوقی ما عنوان جدیدی می باشد و از طرفی به لحاظ عدم آشنایی اکثریت جامعه، خاصه حقوق دانان با زوایایی آن، بر آن شدیم تا پولشویی را در حد وسع با رعایت اختصار تشریح کنیم.
ضربه ای که بر پیکره ی اقتصاد کشور ما از ناحیه این جرم وارد می شود در حدی می باشد که مسئولین جامعه را به تکاپو مقابله با آن انداخته است. طرفه آنکه کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و روانگردان در اجلاس خود به سال 1988 در وین دولت های عضو را موظف نموده تا در قوانین جزایی خود پولشویی را واجد وصف مجرمانه بدانند و مجازاتهای متناسب با قوانین داخلی خود را بر این جرم معین نمایند که کنوانسیون مزبور در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. لذا انتخاب این عنوان و کاوش در خصوص آن می تواند در حد خود از حیث پدیدار شناسی این مفهوم خدمتی ناچیز به جامعه حقوقی باشد.
در میان مباحث حقوقی بی شمار جزایی، این موضوع می توانست جذابیت بیشتر و ذوق فزونتری را در من ایجاد نماید به لحاظ بر آن شدیم تا این موضوع را از زوایای مختلف، تاریخچه، عناصر، مجازاتها، مفاهیم و … به تماشا نشینیم.
سوالات و فرضیات
در این کار تحقیقی سعی بر این است که با بررسی نهادهای موجود حقوقی کنونی در کشورمان و بررسی جرایم مجازاتهای موجود در قوانین کیفری از جمله جرائم اختفای اموال ناشی از جرم، جرایم و مجازات های مقرر در ذیل اصل 49 قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر، در ارتباط با اثبات فریه ضرورت وضع جرم مستقل از پولشویی اموال نامشروع از سوی مقنن مطالبی ارائه گردد بعلاوه با بررسی حقوقی کیفری فرانسه که اجمالاً از نظر سیستم حقوقی مشابهت های چندی با سیستم حقوقی کشور ما دارد سعی در ارائه پاسخ به سوال های مقرر داشتیم.
با عنایت به مطالب فوق سعی بر این است که در حد توانایی علمی – حقوقی برای این پرسش ها نیز پاسخی ارائه گرد
فهرست مطالب
عنــــــــــــــــــــــــــوان
چکیده
مقدمه
اهمیت موضوع
انگیزه انتخاب
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
فصل اول: کلیات و تعاریف
– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعریف جرم
گفتار دوم: جنایات سازمان یافته
– مبحث دوم: مفهوم پولشویی
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع
– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی
گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی
گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی
ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها
گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
الف: عنصر قانونی
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی
ب: عنصر مادی
مراحل پولشویی
ج)عنصر روانی
مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها
گفتار اول: آئین دادرسی
گفتار دوم: مجازاتها
اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی
انتقاد بر لایحه
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پیوستها
متن قانون اصل 49
متن لایحه مبارزه با پولشویی
این فایل شامل 80 صفحه word می باشد

پاورپوینت نقش حمل و نقل در اقتصاد شهری

پاورپوینت نقش حمل و نقل در اقتصاد شهری
توضیحات:
فایل پاورپوینت نقش حمل و نقل در اقتصاد شهری ،در حجم 36 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
همواره مبحث حمل و نقل و نقش آن در اقتصاد شهر ها به عنوان موتورمتحرک ، زیر بنایی مهم برای توسعه اقتصادی شهرهاو همچنین توسعه اقتصاد ملی مطرح می باشد ،چراکه در جوامع امروزدر صورتی که شهرها، مناسب ترین سیستم حمل ونقل به خصوص حمل ونقل عمومی را به عنوان زیر بنای توسعه خود پیدا نکنند خسارت جبران نا پذیر اقتصادی را بر خود تحمیل خواهند کرد لذا هدف باز شناسایی تاثیر سیاست های اعمال شده بر نظام حمل و نقل شهری و معرفی سیستم حمل و نقل بهینه برای توسعه شهر ها به بررسی و تبعیین اثرات این سیاست ها در اقتصاد شهر ها پر داخته تا بدین وسیله بتوان پاسخگوی مشکلات حمل و نقل درون شهری و رسیدن به نقطه ی بهینه در یک پارچه سازی و هماهنگ سازی دو بخش مذکور باشیم در این پژوهش سعی گردیده است ب بررسی سیاست های حمل و نقل شهری واستخراج شاخصه ها و معیار های مرتبط ان وبا توجه به ویژگی های کلان شهرهای ایران بهترین سیستم حمل ونقل عمومی در راستای سیاست گذاری اقتصادی گلان شهر ها معرفی گردد لازم به ذکر است به منظور دستیابی به این مهم از روش کمی توصیفی و تحلیل سلسله مراتبی بهره برده که می تواند داده های کیفی و توصیفی را به داده های کمی تبدیل نموده و ارزیابی دقیق تری حاصل نماید.نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد که سیاست های شهری بر روند توسعه حمل و نقل تاثیر شایانی می گذارد و در شهرهای بزرگ ایران مترو و اتوبوس های تندروی شهری به عنوان حمل و نقل عمومی شهری از نظر کارشناسان این امر در اولویت توسعه قرار دارد.
و…

فهرست مطالب:
حمل و نقل در اقتصاد شهری
مقدمه
طرح مساله
فرضیه
ضرورت پژوهش
روش شناسی پژوهش
قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت
نمودار (مدل مفهومی فرایند و روش شناسی پژوهش)
تدوین گزینه ها و معیارهاي ارزیابی
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 36 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت TWAترمینال (10 اسلاید)

جزوه كشاورزي و اقتصاد روستايي

جزوه كشاورزي و اقتصاد روستايي

دانلود  كشاورزي و اقتصاد روستايي،
در قالب pdf و در 267 صفحه.

توضیحات:
این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته كشاورزي ویژه کنکور می باشد.

 

جزوه اقتصاد کلان (قسمت اول)

جزوه اقتصاد کلان (قسمت اول)

جزوه اقتصاد کلان (قسمت دوم)

جزوه اقتصاد کلان (قسمت دوم)

جزوه اقتصاد اسلامی رشته علوم اقتصادی

جزوه اقتصاد اسلامی رشته علوم اقتصادی

نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا

نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:131

فهرست مطالب :

فصل اول
نقش و حیطه کارزنان
در فعالیتهای غیر زراعی
نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی
دامداری و پرورش طیور
زنبورداری
نوغانداری
صنایع روستایی
فصل دوم
ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه
۲-۱- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه
۲-۲- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها
۲-۳- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان
۲-۴- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه:
تبلیغات
۲-۵- نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی:
۱- تنظیم و کنترل نهاده ها
فصل سوم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه:
پیشنهادات:
آموزش زنان = آموزش جامعه
نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه:
سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران:
هدف ۱
حفظ کیان خانواده
هدف ۲
کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی
سیاستها
هدف۳
رشد سواد آموزی و گسترش تسهیلات آموزشی
هدف ۴
تأمین نیازهای بهداشتی
هدف ۵
ارتقای منزلت زنان روستایی
فهرست منابع مأخذ فارسی

چکیده :

فصل اول

نقش و حيطه كارزنان

در فعاليتهاي غير زراعي

نقش و حيطه كارزنان در فعاليتهاي غير زراعي:

اقتصاد روستا، فعاليتهايي را در بر مي گيرد كه هر يك بر حسب گستردگي و وسعتي كه دارد در ارتقاء درآمد روستائيان مؤثر مي باشد. از اين رو بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه هر قدر امكان بهره گيري از منابع درآمد براي روستائيان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است براي مثال روستاهاي منطقه تالش به لحاظ برخورداري از امكان كشت محصولات متنوع (برنج، مركبات، تنباكو) از درآمد نسبتاً بهتري برخوردار مي باشند. يا مناطق ساحلي به لحاظ همجواري با دريا قادرند از طريق فعاليتهاي توريستي يا ماهيگيري درآمد حاصل از كشاورزي خود را تكميل نمايند. در عين حال عمده ترين فعاليتهاي جانبي روستائيان كه معمولاً در كنار زراعت صورت مي گيرد به شرح زير مي باشد:

دامداري و پرورش طيور

دامداري و نگهداري از حيوانات بزرگ جثه در منطقه بسيار محدود بوده و تنها گاوداري در قسمت جلگه اي رواج دارد. در مناطق روستايي مورد مطالعه گاوداري عمدتاً به شكل سنتي و در جوار ساير اشتغالات كشاورزي صورت مي گيرد. البته با رواج زندگي شهري و خصوصاً گسترش جاده هاي مواصلاتي كه براي گاوهايي كه در سطح روستا زندگي مي كردند خطرآفرين مي باشد. از تعداد گاوهاي منطقه كاسته شده است. گاوداري در بين خانواده هاي نمونه نسبتاً رواج چنداني ندارد و اكثراً تنها به داشتن يك يا دو گاو اكتفا مي نمايند كه اين گاوها تنها قادرند لبنيات خانواده را تأمين نمايند و محصولي براي عرصه به بازار از آنها بدست مي آيد. در گاوداري به شكل سنتي معمولاً زن و مرد توأمان همكاري دارند ليكن برحسب نوع و وظايف سهم هر يك از آنها متغير مي باشد.

هر يك از مراحل دامداري 100% در نظر گرفته شده كه بطور نسبي سهم زنان و مردان نسبت به اين ارقام محاسبه شده است.

همانطور كه از جدول مستفاد مي گردد اوج حجم كار مردان عمدتاً در فصول بهار و تابستان كه امر علف چيني تعليف دام مي پردازند مي باشد و در فصل پاييز كه فصل بيكاري زراعي است نگهداري حيوان در آغل را نيز بر عهده دارند اين در حاليست كه در فصل زمستان كه به آماده كردن زمين زراعي مبادرت مي ورزند بخشي از اين وظايف را به زنان محول مي كنند، ليكن دوشيدن از وظايف مختص زنان است كه در چهار فصل برحسب شيردهي جوان قابل انجام است.

از سوي ديگر همانطور كه در جدول ملاحظه مي گردد، پرورش طيور از وظايف خاص زنان مي باشد كه عمدتاً جهت تأمين تخم مرغ و گوشت سفيد خانوار بدان اقدام مي ورزند و بعضاً به فروش محصولات حاصل از آن نيز مي پردازند. جالب توجه است كه اصلي ترين گوشت مصرفي خانوار گوشت سفيد بوده و تخم مرغ از اقلام مهم تأمين كننده پروتئين خانواده مي باشد.

در سال 1375 تعداد گاو و گاوميش موجود شهرستان 112844 رأس گزارش شده است. آمار دريافتي كشتار دام، از 30466 رأس گاو و گاوميش كشتار شده شهرستان در سال 1375 مقدار 3353 تن گوشت قرمز و 649 تن پوست توليد شده است. مقدار شير توليد شده از گاو و گاوميش هاي موجود شهرستان اين سال برابر 2/11932 تن گزارش شده است. شهرستان تالش در سال 1375 داراي 467821 رأس گوسفند و بز بوده است كه با كشتار 170547 رأس از آن، مقدار 2555 تن گوشت قرمز و 8/170 تن پوست توليد شده است.(1)

منطقه تالش از دوران هاي اوليه سكونت اقوام و متأخرين داراي نظام عشيره اي و پدرسالاري بوده و به نظر مي رسد كه دام داري قبل از رواج كشاورزي با توجه به استعدادهاي اقليمي و معيشت هاي خدادادي در تالش رواج داشته و مردم ابتدا دام دار بوده و بعداً به تدريج به كشاورزي روي آورده اند

دختران خردسال به جاي حضور در كلاس درس به مراقبت از بزها و گوسفندان هستند اكنون خواندن و نوشتن و بازي كردن محروم هستند فردا محروميتهاي ديگري در انتظار آنهاست. بعلت شرايط توپوگرافي شهرستان تالش و وجود ارتفاعات كه پوشيده از مراتع طبيعي مرغوب است بنابراين عده اي به زندگي كوچ نشيني روي آورده اند. وضعيت اصلي و غالب آنها پرورش دام از نوع گوسفند و بز مي باشد.

زنان در جامعه كوچ نشين علاوه بر ايفاي وظيفه همسر ومادري نقش مهمي را نيز در اقتصاد خانواده دارند گذشته از چارچوب قانوني جايگاه زن در خانواده و جامعه بعلت نقش توليدي زنان در جامعه كوچ نشين كه دوشادوش مردان چرخ زندگي را در عرصه خانواده و ميدان اجتماع به حركت در مي آورند. زن در رتبه باارزشي در ميان خانواده قرار دارد. وي بعنوان يار و ياور مرد، در امور خانه از پخت و پز تا تهيه پنيز و ماست و كره و صنايع دستي، هيزم شكستن تا رسيدگي به دام ها همچنين امور فرزندان نقش عاطفي ويژه اي را نيز در خانواده ايفا مي كند او به عنوان همسر از ابتداي زندگي با ناملايمات و رنج و مشكلات در كنار شوهر مسير زندگي را با جبر و تلاش مي پيمايد و فرزندان خانواده را تربيت مي كند. زن بعنوان مدير خانه داراي اختياراتي بسيار در حوزة تصميم گيري در مسايل شخصي و خانوادگي است و تا حدي كه قوانين اجتماعي، سنتي به وي اجازه اين اختيار را بدهد پيش مي رود.(2)

زنبورداري

شهرستان تالش سابقه ديرينه در پرورش زنبورعسل دارد. اين شهرستان به واسطه برخورداري از آب و هوا و شرايط مناسب و ميزان بارندگي مطلوب همواره پر از گونه هاي مختلف گياهي است كه فعاليت زنبورداري را آسان مي نمايد. بنابراين، استعداد خاص اقليم جغرافيايي منطقه از نظر پوشش و تنوع گياهي موجب شده تا توليد عسل در حد مطلوب باشد.

فرهنگ، آداب و رسوم و سنت مردم تالش به گونه اي است كه بين فعاليت زن و مرد در امور مختلف كشاورزي تفاوت خاصي وجود ندارد.

زنان روستايي همگام با همسرانشان در تمام طول سال به فعاليتهاي متعدد كشاورزي و دامپروري از جمله در زمينه پرورش زنبور عسل مشغول هستند؛ چرا كه زنان روستايي منطقه دوش به دوش مردان و در برخي موارد حتي به تنهايي در اموري از قبيل موم بافي، استحصال عسل، برداشت عسل، تغذيه مصنوعي و انتقال كندوها فعاليت دارند تعداد پرورش دهندگان زنان روستايي استان گيلان بيش از 250 نفر است به همين دليل، استان گيلان به عنوان محل اجرا پروژه زنبور عسل با همكاري سازمان ملل خواربار كشاورزي (فائو) FAO مورد توجه قرار گرفت و انتخاب شد.

و…

 

 

           

تاثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای كالاهای گوناگون

تاثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای كالاهای گوناگون

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:135

فهرست مطالب :

روش تحقیق

مقدمه

تبلیغات (Advertising)

قیمت (Price)

بسته بندی (Packaging)

بسته بندی از ۴ دیدگاه مختلف :

روابط عمومی (Public Relation)

قدرت (Power)

اصول و مفاهیم ارتباطات بصری

نتیجه گیری

تاریخچه مختصر تبلیغات

۱- تبلیغات بازرگانی در دوران نخستین

۲- تحولی شگرف با پیدایش صنعت چاپ

تبلیغات ؛‌گذشته ، حال ، اینده

تبلیغات بازرگانی در عصر اطلاعات

ارتباط ناهمزمان ارتباط دائمی پیام ها

جمع زدایی گرایش به ارتباطات فردی

ارتباطات تعاملی دو طرفه بودن فرایند ارتباطی

روانشناسی اجتماعی تبلیغات

مقدمه

تعریف تبلیغات

ارکان تبلیغات

د – پیام گیران یا مخاطبان

ارزیابی تبلیغات

روانشناسی تبلیغات

ایجاد انگیزه

هیجان در برابر منطق

کنترل افکار و اعتقادات

مقدمه

کلیات

چشم انداز تبلیغات بازرگانی در عصر اطلاعات

بازارسنجی از طریق تبلیغات اینترنتی

مقررات و قوانین تبلیغ اینترنتی

تبلیغات تعاملی

مشتری محوری در اینترنت

سهولت ارزیابی تبلیغات مختلف بازرگانی

فعالیت های پیشبردی (promotional activities) تبلیغات در کشورهای حوزه خلیج فارس

پیشنهادها

بزرگترین بیلبورد اروپا

جمع بندی

پیشنهادات

منابع

روش تحقيق :

در اين مقاله تحقيق براساس مقالات اينترنتي صورت گرفته كه در آن تأثير تبليغات در عصر ارتباطات مورد تحقيق قرار گرفته است.

مقدمه :

تبليغات بازرگاني، مخالفان و موافقان زيادي دارد. اما به هر حال واقعيتي است كه خود را بر همه ما تحليل كرده و آثار عميق آن بر عرصه هاي مختلف اقتصادي،‌فرهنگي،‌اجتماعي و سياسي، به معماران زندگي جمعي اجازه ناديده گرفتن آن رانميدهد؛ به ويژه آنكه تبليغات بازرگاني به يكي از اصلي ترين منابع مالي رسانه ها تبديل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پيام هاي تجاري برانگيخته است. هنگامي كه پيدايش رسانه هاي نوين نظير ماهواره و اينترنت و پخش فرامرزي و بدون مانع آنان را هم در نظر بگيريم، انگيزه و دلايل نهضت قانونمند كردن تبليغات بازرگاني صدچندان مي شود.

از اين رو،‌مديران و طراحان زندگي مسالمت آميز جمعي در سراسر جهان حركتي پرشتاب را به سمت تدوين قوانين تبليغات بازرگاني آغاز كرده اند. امروز شاهد آن هستيم كه افزون بر قوانين ملي،‌تلاش هاي منطقه اي و جهاني براي پي ريزي نظام مطلوب براي اين رشته خاص از علوم ارتباطات صورت مي گيرد. بااين حال كشور ما هنوز هم فاقد قانون تبليغات بازرگاني است و آثار نامقبول اين خلا قانوني چنان آشكار گشته است كه ديگر كسي منكر ضرورت و فوريت جبران آن نيست.

در اين راه استفاده از دانش و تجربه ديگران خردمندانه و لازم است، اما بدون ترديد بومي سازي آن و انتخاب الگوي مناسبي كه با مباني حقوقي و ديني ما نيز مغاير نباشد،‌نيازمند «بررسي تطبيقي اصول و مباني تبليغات بازرگاني درجهان معاصر،‌ايران و اسلام» است؛ البته با «يك رويكرد حقوقي».

تبليغات (Advertising)

در بسياري از كتب و مقالات علمي در مورد بازاريابي،‌بحث پيشبرد، فروش را به ارتباطات Communication تعبير كرده اند. در حقيقت نامگذاري فوق داراي يك علت منطقي و رفتارشناسي است.

تبليغت به معني انتشار يك پيام به گروه يا گروههاي از جامعه به منظور دستيابي به هدف يا اهداف معين بازرگاني ، سياسي، اقتصادي واجتماعي است. در پيشبرد فروش،‌هدف تبليغات، هدف بازرگاني است و منظور از آ“،‌اطلاع رساني و راهنمايي به خريداران بالقوه كالاها و خدمات در مورد كيفيت، قيمت، مشخصات ، مزايا و كالا ديگر اطلاعاتي است كه احتمالاً در تصميم گيري خريدار داراي نقش و اثر مثبت دارد.

بنابراين تا اين قسمت مطالب پي برديم كه بايد همواره به 3 دسته از عناصر در فعاليتهاي بازاريابي عنايت داشت.

دسته اول :‌عناصر مادي محيط يا بازار هدف بود كه ميتوان مهمترين آنها را جمعيت و خصوصيات آن، توسعه اقتصادي، سرمايه هاي مالي انساني وقتي و بالاخره علوم و تكنولوژي نام برد.

دسته دوم : عناصر غير مدي محيط يا بازار هدف بود كه از آن زمره؛ خانواده، نهادهاي مذهبي، آداب و رسوم، ارزشها ،‌قوانين ، هنر و زبان و ادبيات را ميتوان برشمرد.

دسته سوم : آميخته بازاريابي نام داشت كه به هفت P موسوم است و معادلهاي فارسي آنها را بايد محصول يا كالا، قيمت ، توزيع،‌پيشبرد فروش، بسته بندي، روابط عمومي وقدرت ناميد.

قيمت (Price)

شايد قيمت يكي از مهمترين عنصر در آميخته بازاريابي باشد بسياري از مصرف كنندگان يا مشتريان كالا اعم از داخلي يا خارجي را ميتوان با حربه قيمت كمتر،‌يا تخفيف بيشتر جلب نمود. گر چه از نظر علمي ساير عناصر آميخته بازاريابي اهميت كمتري از قيمت ندارند، ولي به علت قابل اندازه گيري بودن قيمت و امكان مقايسه سريع آن با كالاهاي مشابه،‌اين عنصر اهميت بيشتري يافته است. تصميم گيري در مورد تعيين قيمت بر خلاف گفته كليشه اي رايج كه عرضه و تقاضا را تعيين كننده قيمت مي داند، به عوامل متعدد و متنوعي مانند هزينه هاي توليد، قيمت تمام شده، موقعيت و چگونگي رقايت يا انحصار،‌ قوانين مالي و محاسباتي، هزينه هاي توزيع و … بستگي دارد.

1- آموزش نيروي انساني و افزايش كارايي

2- كاهش هزينه نهايي

3- افزايش مقيساي توليد و صرفه جويي هاي حاصله

4- استفاده از حداكثر ظرفيت و جلوگيري از عامل ماندن عوامل توليد

5- به هنگام نمودن تكنولوژي

6- كاهش ضايعات

در بازارهاي خارجي عوامل ديرگي نيز درتعيين قيمت دخالت دارند از جمله :

1- نرخ ارز

2- هزينه هاي حمل ونقل

3- بيمه

4- عوارض گمركي

5- سود بازرگاني كشور مقصد

روشهاي تعيين قيمت با توجه به استراتژيهاي بازاريابي بنگاه اقتصادي :

1- تعيين قيمت براساس محاسبه انواع هزينه ها و افزايش سود بنگاه

2- تعيين قيمت براساس تجزيه و تحليل نقطه سر به سر

3- تعيين قيمت براساس تجزيه و تحليل عرضه و تقاضا در حالت انحصار

4- تعيين قيمت براساس شرايط بازار

بسته بندي (Packaging)

نخستين قوم كه اقدام به بسته بندي نمود،‌قوم كارتاژ (مراكش فعلي) بود. بعد آسيائيها و به ويژه چينيها در ساختن انواع جعبه ها و بسته ها و محفظه نگهدارنده كالا به دستاوردهاي مهمي رسيدند. و اروپائيان با اختراع ماشين آلات بسته بندي انواع مقسم ها و ضربه گيرها و ساير وسايل مربوط به بسته بندي،‌اين فن را تا حد يك رشته تخصصي گسترش و تكامل بخشيدند.

بسته بندي به معني ساخت يا تهيه و تعبيه ظرف يا محافظي است كه سلامت كالاي مظروف را در فاصله زماني بعد از توليد ودر مراحل حمل و نقل،‌انبارداري و توزيع،‌تا مصرف نهايي حفظ نموده و از بروز صدمات احتمالي فيزيكي،‌شيميايي در آن جلوگيري نمايد. هرگونه بي دقتي يا تسامح در روش با كيفيت بسته بندي باعث ايجاد عوارض غيرقابل جبران در نوع كيفيت،‌افت شهرت، كوتاهي عمر و بالاخره عدم مرغوبيت كالا ميگردد.

بسته بندي به عنوان يك صنعت،‌در توسعه بازرگاني داخلي و خارجي، افزايش سرعت مبادلات، افزايش صادرات،‌بهبود روشهاي عرضه و فروش اثر مستقيم دارد.

بسته بندي از 4 ديدگاه مختلف :

1- از نظر مواد اوليه مورد اسفتاده مانند : بسته هاي چوبي، مقوايي و كيسه اي

2- از نظر محتوي و مظروف، مانند :سبزيها و ميوه هاي تازه،‌حبوبات،‌مايعات ، دارو، پودرهاي شيميايي و لوازم خانگي و…

3- از نظر تكنولوژي توليد،‌مانند : بسته بندي واكيوم شده، بسته بندي پلي اتيلن ، بسته بندي هاي استپيك (عاري از وجود باكتريها و ميكروبها)

4- از نظر توزيع فيزيكي ، مانند :‌بسته بندي براي مصرف كننده ،‌بسته بندي براي حمل و نقل و بسته بنديهاي بزرگ صنعتي با اسفتاده از پالت

روابط عمومي (Public Relation)

روابط عمومي به مجموعه اي از حركات و فعاليتهاي بازاريابي اطلاق ميشود كه به منظور جلب و جذب افكار و تمايلات و احساسات مصرف كننده به سوي توليد كننده يا به نفع يك نام تجاري خاص صورت مي گيرد. روابط عمومي يك استراتژي جذبي است. بديهي است كه تغيير عادات مصرفي و اعتقادات و باورهاي مصرفي در بلندمدت و پس از طي يك فرايند طولاني حاصل مي گردد،‌ ولي پس از آنكه عادات مصرفي در جهت موافق با مصرف كالاي خاص شكل گرفت نه تنها تغيير مجدد آن دشوار است بلكه ميتواند در گسترش بازار آن كالا نيز بسيار مؤثر باشد.

فعاليتهاي روابط عمومي شامل تحقيق و بررسي در مورد افكار،‌عقايد، آداب و رسوم، سنن، طرز تلقيها ، ارزشهاي حاكم درجامعه و از طريق برگزاري مراسم عمومي و فرهنگي،‌سمينارها، جشنها ، مسابقات ورزشي ،‌تقبل هزينه هاي امور خيريه و عام المنفعه، پشتيباني از نيازمندان، حمايت از مادران و كودكان و بالاخره كليه اموري كه بتوان با تكيه براحساسات مصرف كننده،‌نظر موافق او را نسبت به يك مؤسسه توليد كننده ،‌يك كالاي خاص جلب كرد.

قدرت (Power)

قدرت در بازاريابي به معني استفاده و برخورداري از حمايت روساي با نفوذ تشكيلات اداري و سياسي،‌مجالس قانونگذاري و مقامات عاليه كشور در جهت ورود به بازار خاص يا انجام فعاليتهاي خاصي است.

از مثالهاي معروف استفاده از قدرت بازاريابي، مورد واقعي شركت بين المللي پپسي كولا براي ورود به بازار هندوستان است. تا سال 1978 بازار نوشابه هاي غيرالكلي در هندوستان در اختيار كمپاني كوكاكولا بود. در اين سال ،‌پپسي كولا با يك برنامه ريزي دقيق و از طريق به كارگيري قدرت گروهي از سرمايه گذاران هندي توانست رقيب سرسخت خود كوكاكولا را از ميدان خارج كند. پپسي كولا براي بدست آوردن حمايت مقامات دولتي و قانونگذاران محلي به دولت هند پيشنهاد كرد در قبال كمكهايي كه به فراورده هاي كشاورزي انجام دهد (كه مبلغ آن نيز كمتر از هزينه واردات پپسي كولا به هند نخواهد بود). اجازه ورود به بازار هند را پيدا كند به اين ترتيب پيشنهاد فوق بازار عظيم نوشابه هاي غيرالكلي هندوستان از دست كوكاكولا خارج شد.

اصول و مفاهيم ارتباطات بصري

شناخت پيدا كردن نسبت به آنچه ارتباط بصري خوانده ميشود مانند يادگيري زبان است. زباني كه تنها از تصوير تشكيل شده است. تصاويري كه براي ملل مختلف با زبانهاي خاص خودشان معنايي يكسان دارند. زبان بصري زباني است محدودتر از زباني كه با آن صحبت مي كنيم ولي مسلماً ارتباطي مستقيم تر برقرار مي كند و مثال بارز آن يك فيلم خوب است كه اگر تصاوير بتوانندداستان را خوب بيان كنند ديگر احتياجي به استفاده از واژه ها نخواهد بود.

بنابراين ارتباط بصري وسيله اي براي انتقال از يك فرستنده به يك دريافت كننده است كه هيچ چيز نميتواند جايگزين آن شود ولي به شرط اوليه آن دقيق بودن اطلاعات،‌عينيت داشتن علامات، وجود سيستم رمزي واحد و عدم وجود سوء تفاهم است و در چنين شرايطي بسيار راحتتر و مستقيم تر ميتواند با مخاطب ارتباط برقرار نمود بدون اينكه مليت، زبان ، نژاد و … او در اين رابطه دخيل مي باشد. پر واضح است كه برخي از پيامهاي بصري كه براي مردمي خاص با فرهنگي خاص طراحي ميشوند فقط براي همان مردم مفهوم خواهند داشت زيرا هر كس آن چيزي را مي بيند كه در باره اش اطلاعاتي دارد با اين حال اصول عمومي و مبادي سواد بصري در همه‌ موارد عادي صحيح است.

در دنياي تصاوير تبليغاتي كه به كار ارتباطات و اطلاعات بصري مي آيند قواعدي وجود دارد. اين قواعد حاصل پژوهشها و بازبيني هايي بر پايه اطلاعات آماري است. پس ضرورت پژوهشهايي بصري كه بر پايه ويژگيهاي روانشناختي محصول به منظور يافتن تصاويري كه داراي ارتباط با نتيجه منطقي رنگ و فنون متناسب با آن است به ميان مي آيد و به طور مثال بايد سطح فرهنگ آن دسته از مردمي كه اطلاعاتي خاص دريافت مي كنند در نظر گرفت تا به نتيجه‌ي قابل قبول رسيد.

و…

 

 

         

اقتصاد مسکن اجتماعی

اقتصاد مسکن اجتماعی
اقتصاد مسکن اجتماعی
درس مسکن
50 اسلاید پاورپونت
شیوه ای که دولت انگلستان برای برآوردن این نیاز به کار برد:
آنها تامین بخش دولتی را تنها راه پیش رو میدیدند ، نه تنها به خاطر مسائل ایدئولوژیک بلکه به خاطر ظرفیت محدود بخش خصوصی. این حقیقت قابل انکار نبود که بیشتر زمین های موجود برای مسکن در دست بخش دولتی بود و اینکه پاکسازی محله های فقیر نشین و توسعه مجدد نواحی حومه شهری برای مطابقت با استانداردهای مناسب به دخالت قدرت محلی بزرگی نیاز داشت.
و…

پاورپوینت اقتصاد حمل و نقل شهری

پاورپوینت اقتصاد حمل و نقل شهری
توضیحات:
فایل پاورپوینت اقتصاد حمل و نقل شهری،در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
در قلب همه فعالیتهای اقتصادی مدرن، مبادله است. همه این مبادلات نیازمند ارتباطات و بیش از همه نیازمند حمل و نقل کالاها و مردم هستند. به عنوان مثال برای کار، خرید، مکانهای گردشگری، مکانهای ملاقات و تجمع و …

بنابراین می توان این نتیجه را گرفت که حمل و نقل نقش عمده ای را در فعالیتهای اقتصادی به ویژه در دنیای امروز بازی می کند.

شهرها، زمانی به وجود می آیند که مزایای ویژه ای از همجواری و نزدیکی فعالیتهای اقتصادی حاصل شود، که اصطلاحا به آن «صرفه های تجمع» می گویند. به عبارتی زمانی که این فعالیتها در کنار یکدیگر قرار می گیرند، هزینه های تعامل کاهش می یابد.
و…

فهرست مطالب:
مقدمه
اهمیت و ضرورت توجه به حمل و نقل در اقتصاد
تاریخچه نظام مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل
تقاضای سفر
ارتباط بین کاربری زمین و حمل و نقل
ارتباط بین فرم شهر و حمل و نقل
مزایای اقتصادی فرم شهر فشرده
موقعیت و شکل مراکز شهری
فرضیات اقتصادی درباره مزایای شهرهای چندمرکزی
چرخه حمل و نقل و کاربری زمین ناپایدار
مدیریت تقاضای سفر
اهداف و منافع کلی مدیریت تقاضا
برخی از سیاست های مدیریت تقاضا
جمع بندی و نتیجه گیری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 24 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت TWAترمینال (10 اسلاید)

کتاب اقتصاد و نظریه بازی ها

کتاب اقتصاد و نظریه بازی ها
………………………
کتاب اقتصاد و نظریه بازی ها

ناشر کتاب: Cambridge

نویسنده: F. Vega-Redondo

فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 526 صفحه است.

فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
………………………

پاورپوینت کلیات اقتصاد مقاومتی

پاورپوینت کلیات اقتصاد مقاومتی
توضیحات:
فایل پاورپوینت کلیات اقتصاد مقاومتی ،در حجم 48 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در واقع الگویی بومی و علمی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی قابل تکمیل و انطباق با شرایط گوناگون است و عملاً اقتصاد کشور را به حالت انعطاف پذیری می رساند و شکنندگی اقتصاد را در شرایط مختلف برطرف می کند.

اقتصاد مقاومتی فقط جنبۀ نفی نیست؛ این جور نیست که اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و اجرای کارهای تدافعی صِرف باشد؛ اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان و اجازه می دهد که حتّی در شرایط فشار هم رشد و شکوفائی داشته باشند.

فهرست مطالب:
اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری
تفاوت اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی
تبیین مولفه های کلیدی اقتصاد مقاومتی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 48 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

دانلود ضوابط اتش نشانی

دانلود ضوابط اتش نشانی

دانلود ضوابط اتش نشانی

 

                                         

کتاب اقتصاد مهندسی بلنک – ویرایش هشتم (2018)

کتاب اقتصاد مهندسی بلنک - ویرایش هشتم (2018) …………………..
کتاب اقتصاد مهندسی بلنک – ویرایش هشتم (2018)

ناشر کتاب: McGraw-Hill Education

نویسندگان: L. Blank و A. Tarquin

زبان کتاب انگلیسی و در 653 صفحه است.

فایل PDF کتاب با بهترین کیفیت و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

فهرست مطالب کتاب:


حل تمرین کتاب اقتصاد خرد گریگوری منکیو – ویرایش چهارم

حل تمرین کتاب اقتصاد خرد گریگوری منکیو – ویرایش چهارم
………………………..
حل تمرین کتاب اقتصاد خرد گریگوری منکیو – ویرایش چهارم

نویسنده: N. G. Mankiw
(Harvard University)

زبان حل تمرین انگلیسی و در 448 صفحه است.

فایل PDF حل تمرین با بهترین کیفیت و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
………………………..

کتاب اقتصاد اصول و کاربرد ها هال و لیبرمن – ویرایش دوم

کتاب اقتصاد اصول و کاربرد ها هال و لیبرمن - ویرایش دوم
………………………
کتاب اقتصاد اصول و کاربرد ها هال و لیبرمن – ویرایش دوم

نویسندگان: R. E. Hall و M. Lieberman

زبان کتاب انگلیسی و در 901 صفحه است.

فایل PDF کتاب با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
………………………