پایان نامه دوره کارشناسی اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

پایان نامه دوره کارشناسی اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

چکیده

ایران یک کشور در حال توسعه می باشد با توجه به پیشرفت در حوزه های صنعتی ، کشاورزی ،… و همچنین  افزایش بی رویه جمعیت محیط زیست در کانون توجه قرار گرفته است.

توجه به پاکیزگی محیط زیست و رفع آلودگی های ایجاد شده یکی از مهم ترین موضوعات روز محسوب می گردد.

با توجه به اینکه ایران در سال های اخیر در حال اوج گیری در زمینه بیوتکنولوژی است عقلانی به نظر می رسد در سمت و سودهی برنامه های کلان محیط زیست در کشور از فناوری مواد بیلوژیک به عنوان یک پشتیبان قوی استفاده گردد.

فهرست مطالب

 

مقدمه

فصل اول

آلودگی زیستی

بخش اول

آلودگی آب ها

بخش دوم

آلودگی هوا

بخش سوم

آلودگی خاک

 

فصل دوم

پالایش زیستی

بیوگاز

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش لجن فعال Actived sludge

تولید کمپوست

نقش میکروارگانیسم ها در  حذف آلودگی نفتی از آب ها

استفاده از لجن فاضلاب بر زیست پالایی خاک های آلوده به نفت

حذف فلزات سنگین با استفاده از میکروارگانیسم ها

تصفیه بیولوژیکی پساب های حاوی فلز سمی روی (Zn)2+ به وسیله جلبک دریایی

منابع

 

 

   

پایان نامه نانولوله های کربنی در ترانزیستور های اثر میدانی

پایان نامه نانولوله های کربنی در ترانزیستور های اثر میدانی

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها
 

 6

 9

 10

 15

 17

 18

 21

 21

 23

 25

 36

 43

فهرست جدول­ها

 43

 

 

 

       

بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی

بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:172

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

(M.A)

گرايش حقوق خصوصي

فهرست مطالب :

چكيده      1

مقدمه     2

بيان مسئله     4

پرسش هاي تحقيق     6

فرضيات تحقيق    7

روش تحقيق    8

پيشينه تحقيق   

ضرورت، اهداف و اهميّت موضوع    11 

ساماندهي تحقيق 12

فصل اول: كليات 13

مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن 13

گفتار اول: مفهوم استمهال 13

بند اول: معناي لغوي استمهال 14

بند دوم: معناي اصطلاحي استمهال 14

گفتار دوم: اقسام استمهال 16

بند اول: استمهال قضايي 16

بند دوم:‌استمهال قانوني 16

بند سوم: استمهال قراردادي17

مبحث دوم: مفهوم تقسيط و اقسام آن17

گفتار اول: مفهوم تقسيط17

بند اول: معناي لغوي تقسيط17

بند دوم: معناي اصطلاحي تقسيط18

گفتار دوم: اقسام تقسيط18

بند اول: تقسيط قضايي18

بند دوم:‌تقسيط قانوني19

بند سوم: تقسيط قراردادي                         19

گفتار سوم: مقايسه بين ماده 277و 652 قانون مدني                19

مبحث سوم: مفهوم حق حبس          21

گفتار اول: تعريف حق حبس               21

بند اول: معناي لغوي حق حبس          22

بند دوم: معناي اصطلاحي حق حبس          23

1- در فقه شيعه          23

2- در حقوق ايران          25

گفتار دوم: مفهوم نكاح          34

بند اول: معناي لغوي نكاح          34

بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح          35

گفتار سوم: مفهوم عقد معوض              36

بند اول: معناي لغوي عقد معوض36

بند دوم: معناي اصطلاحي عقد معوض37

مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري حق حبس در نكاح39

گفتار اول: اوصاف حق حبس39

گفتار دوم: تفاوت جوهري حق حبس در نكاح43

مبحث پنجم: مقايسه ي حق حبس با نهادهاي مشابه46

گفتار اول: حق حبس و حق تقدم46

گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض47

گفتار سوم: حق حبس و مقاصه48

گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع49

گفتار پنجم: حق حبس و حق تعليق50

گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت51

فصل دوم: مباني وشرايط و قلمرو و آثار حق حبس52

مبحث اول: مباني حق حبس52

گفتار اول: مباني فقهي52

بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسليم52

بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد53

بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس53

بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض54

گفتار دوم: مباني حقوقي55

بند اول: نظريه ي همبستگي ميان عوضين55

بند دوم: نظريه اصل انصاف56

بند سوم: نظريه قصد معاوضه56

مبحث دوم: شرايط تحقق حق حبس 58

گفتار اول: معاوضي بودن عقد58

گفتار دوم: تقابل دو دين59

گفتار سوم: همزماني وواجب التسليم بودن60

گفتار چهارم: حال بودن عقد61

گفتار پنجم: حكومت اراده 62

مبحث سوم: قلمرو اجراي حق حبس62

گفتار اول: قلمرو حق حبس 63

گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس63

گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض65

گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح66

گفتار پنجم: حق حبس در شروط67

گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات68

مبحث چهارم: آثار حق حبس69

گفتاراول:فقدان مسئوليت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله69

گفتار دوم: بقاي عقد با تلف بيع پيش از تسليم70

گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد   71

گفتار چهارم: اماني بودن يد در زمان اعمال حق حبس   71

گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ايفاي تعهد   72

گفتار ششم: هزينه هاي نگهدار مال محبوس  73

گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس  73

فصل سوم: مسقطات حق حبس 75

مبحث اول: مسقطات حق حبس  75

گفتار اول:اثر استمهال و تقسيط درسقوط يا بفاء حق حبس   75

بند اول: استهال و تقسيط قضايي   76

بند دوم:استمهال و تقسيط قراردادي   93

1- توافق ضمن عقد    95

2-توافق بعد از عقد100

گفتاردوم:اراده صاحب حق102

گفتارسوم: تعيين اجل102

بند اول: در ضمن عقد103

بند دوم: پس از عقد103

گفتارچهارم: تسليم 104

بند اول : تسليم كل مورد تعهد 104

بند دوم : تسليم جزء مورد تعهد104

گفتار پنجم: تصرف106

گفتار ششم: قوانين خاص107

گفتار هفتم: عرف109

مبحث دوم: حق حبس دركنوانسيون بيع بين المللي110

گفتار اول: حق حبس در كنوانسيون 110

بند اول: مفهوم حق حبس110

بند دوم: مبناي حق حبس 113

بند سوم: شرايط حق حبس115

1-وجود عقد بيع صحيح115

2-اطلاق عقد115

3-علم به عدم ايفاي تعهدات اساسي از سوي طرف مقابل پس از قرارداد 116

بند چهارم: قلمرو حق حبس117

1-حق حبس در تعهدات قراردادي118

الف : در تعهدات اصلي 118

ب : در تعهدات فرعي119

2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121

بند پنجم: آثار حق حبس122

1-توقف تعهدات قراردادي 122

2-عدم انحلال قرارداد 123

3-موقتي بودن حق حبس123

4-هزينه هاي متعارف نگهداري مال محبوس123

5-تلف مال محبوس در ايام حبس124

6-قابليت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث126

7-حق بازفروشي127

بند ششم: زوال حق حبس128

1-ايفاي تعهد128

2-پرداخت هزينه هاي متعارف نگهداري128

3-توافق بر خلاف هم زماني در ايفاي تعهدات 128

4- انحلال قرارداد129

گفتار دوم:اثر مهلت و تقسيط در كنوانسيون 130

گفتار سوم: مقايسه ي تطبيقي حق حبس در كنوانسيون بيع بين المللي و حقوق ايران135

نتيجه گيري و پيشنهادات142

منابع و مآخذ147

چكيده :

امروزه در قراردادهايي كه بين دو طرف منعقد و ايجاد مي شود ، در مرحله ي اجرا و به منظور رسيدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنين بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاري اهرم هاي خاصي را به عنوان ضمانت  اجرا در جهت رسيدن به مقصود طرفين از قرارداد وضع نموده، كه از جمله اين اهرم هاي فشار پيش بيني حق حبس در هنگام تسليم عوضين معامله براي طرفين مي باشد. موضوع پايان نامه حاضر،‌در خصوص بررسي اثر استمهال و تقسيط بر سقوط يا بقاء حق حبس در عقود معاوضي و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهي و حقوقي به معناي خودداري يك طرف عقد از اجراي تعهد خود تا اقدام طرف ديگر به اجراي تعهد خويش آمده است و يكي از موضوعات و فروعات و آثار تسليم در قرارداهاي معوض منظور شده است.

لزوم استحكام و ثبات معاملات ايجاب مي كند كه قرارداد بعد از تشكيل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفي جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسليم عوضين نمايان مي شود ، چنانچه بر اثر تمهيل و يا تقسيط در پرداخت مورد تعهد ،آيا حق حبس باقي است يا خير ؟استمهال يا تقسيط ناشي از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمي گردد چون حق حبس ناشي از اراده طرفين مي باشد ،اما اعطاي مهلت و يا تقسيط به تراضي بر مبناي شرط ضمني و شروط الحاقي باعث سقوط حق حبس مي شود، كه اثر آن دراين صورت كه حابس از تسليم ممانعت نمايد باعث ايجاد مسئوليت براي او مي گردد.

واژگان كليدي: حق حبس ، عقد معوض ، نكاح ، استمهال مهريه ، تقسيط مهريه

مقدمه :

قراردادهايي كه با رعايت شرايط اساسي صحت معاملات تشكيل مي شوند ، بين دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواري معاملات و اقتضاي اصل لزوم قراردادها الزام آورند و بايد به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ي اجرا ، طرفين به تعهدات خود همانگونه كه توافق شده پايبند باشند .

در فقه اماميه چهار حالت در نحوه اجراي تعهدات قراردادي لحاظ كرده اند كه عبارتند از :

  1. هر دو طرف قرارداد به اختيار خود اقدام به انجام تعهد نمايند (اجراي اختياري قراردادي)
  2. هر دو طرف به دليل خوف از يكديگر از اجراي قرارداد امتناع مي نمايند (حق حبس)
  3. هر دو طرف بدون دليل از اجراي تعهد خودداري مي نمايند (اجبار به اجراي تعهد)
  4. پس از انجام تعهد از سوي يك طرف ، طرف ديگر امتناع از انجام تعهد نمايد (اجبار به اجرا تعهد).

بنابراين يكي از شيوه هاي كه مانع الزام متعهد به اجراي تعهد قراردادي مي شود و به عنوان يكي نوع ضمانت اجرا جهت اجراي درست و كامل قرارداد مي شود ، و از طرق غير قضايي جهت اجراي قرارداد تحت عنوان حق حبس مي باشد . در فقه و حقوق به انگيزه تعديل و تنظيم روابط دو سويه و نيز مقرر داشتن نوعي ضمانت اجرا در صورت امتناع يك طرف به اجراي تعهد خويش حق حبس در قراردادهاي معوض و در عقد نكاح براي زوجه منظور شده است . كه در منابع فقهي و حقوقي گاه به جاي اين اصطلاح از تعبير احتباس ، حق امتناع و از اين قبيل استفاده مي شود و در قوانين ايران تعبير حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در ساير به جاي آن از تعبيراتي ديگري از قبيل حق خودداري از تسليم مبيع و ثمن، امتناع از وظايف زناشويي استفاده شده است .

و…

 

               

بررسی و شبیه سازی اثر TCSC و upfc بر مشخصه های قطع رله های دیستانس

بررسی و شبیه سازی اثر TCSC و upfc بر مشخصه های قطع رله های دیستانس

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحه:133

فهرست مطالب :

چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول: رله هاي ديستانس و الگوريتم هاي حفاظتي ديجيتال 4
-1-1 مقدمه 5
-2-1 اصول كار رله هاي ديستانس 5
-3-1 انواع مشخصه هاي رله ديستانس 6
-1-3-1 رله امپدانسي 8
-2-3-1 رله جهتي 8
-3-3-1 رلة مهو 9
-4-3-1 رلة مهو كاملا قطبي شده 10
-5-3-1 رله راكتانسي 11
-6-3-1 رله با مشخصه لنزي 11
-7-3-1 رله با مشخصه چند ضلعي 12
-8-3-1 رله با مشخصه تركيبي 13
-4-1 ساختار داخلي رله هاي ديجيتال پيشرفته 13
-1-4-1 بخش هاي اصلي رله ريزپردازنده 14
-2-4-1 ورودي هاي آنالوگ 15
-3-4-1 الگوريتم فيلتر ديجيتال 16
ميرا شونده 18 dc -5-1 عملكرد برخي الگوريتم ها در مواجه با مؤلفه
-1-5-1 الگوريتم هاي گروه اول 18
18 (DFT) -1-1-5-1 الگوريتم فوريه گسسته
-2-1-5-1 الگوريتم هاي كسينوسي و سينوسي 22
-2-5-1 الگوريتم هاي گروه دوم 23
23 (LES) -1-2-5-1 الگوريتم حداقل مربعات خطا
-2-2-5-1 فيلتر كالمن 25
-3-5-1 الگوريتم هاي فيلتر ميميك 26
28 (SDFT) -4-5-1 الگوريتم فوريه گسسته هوشمند
-5-5-1 الگوريتمي بر اساس الگوريتم فوريه گسسته هوشمند غير فازوري 28
-6-5-1 الگوريتمي بر اساس تلفيق روش پروني و فيلتر سينوسي 29
30 (UPFC) و كنترل كننده يكپارچه عبور توان (TCSC) فصل دوم: معرفي جبران ساز سري كنترل شده با تريستور
31 (TCSC) -1-2 خازن سري كنترل شده با تريستور
در سيستم قدرت 37 TCSC -1-1-2 كاربردهاي
38 TCSC -2-1-2 ارزيابي مزاياي
38 TCSC -3-1-2 معايب
به عنوان محدود كننده جريان اتصال كوتاه 39 TCSC -4-1-2 عملكرد
39 TCSC -5-1-2 بررسي كنترل
-6-1-2 انواع كنترل كننده هاي صنعتي 40
40 (P) -1-6-1-2 كنترل كننده تناسبي
40 (PI) -2-6-1-2 كنترل كننده تناسبي – انتگرالي
41 (PD) -3-6-1-2 كنترل كننده تناسبي – مشتقي
41 (PID) -4-6-1-2 كنترل كننده تناسبي – مشتقي – انتگرالي
41 (UPFC) -2-2 كنترل كننده يكپارچه عبور توان
-1-2-2 اصول اساسي عملكرد 42
-2-2-2 قابليت هاي كنترل انتقال متداول 43
بر عملكرد رله هاي ديستانس 51 TCSC فصل سوم: شبيه سازي و بررسي تاثير
-1-3 مقدمه 52
52 FACTS -2-3 امپدانس اندازه گيري شده توسط رله ديستانس در غياب عناصر
54 TCSC -3-3 امپدانس اندازه گيري شده توسط رله ديستانس در حضور
ومدل سيستم انتقال 55 TCSC -4-3
57 TCSC -5-3 مدل كنترل
بر مشخصه قطع رله ديستانس 57 TCSC -6-3 تاثير
در ابتداي خط 57 TCSC -1-6-3
در وسط خط 60 TCSC -2-6-3
در انتهاي خط 65 TCSC -3-6-3
بر عملكرد رله هاي ديستانس 69 UPFC فصل چهارم: شبيه سازي و بررسي تاثير
ومدل سيستم انتقال 70 UPFC -1-4
72 UPFC -2-4 مدل كنترل
-3-4 آناليز ومحاسبه امپدانس ظاهري 76
-4-4 مدل كردن رله ديستانس 78
بررله ديستانس 78 STATCOM -5-4 تاثير
-1-5-4 تاثيرموقعيت خطا برعملكرد رله ديستانس 79
-2-5-4 تاثيرظرفيت منابع دوسرخط انتقال بر عملكرد رله ديستانس 82
بر عملكرد رله ديستانس 83 STATCOM -3-5-4 تاثيرتنظيم
-4-5-4 تاثيرخطاي فاز به فاز بر عملكرد رله ديستانس 86
وتاثيرآن بر رله ديستانس 88 UPFC -6-4
89 UPFC -1-6-4 تاثير خطاي فاز با زمين درحضور
-2-6-4 تاثير خطاي فاز با فاز بر رله ديستانس 91
برعملكرد رله ديستانس 92 SSSC -3-6-4 تاثيركنترل دامنه و زاويه ولتاژ
-7-4 مقايسه تاثيرانواع سيستم كنترل بر عملكرد رله ديستانس 97
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 105
-1-5 نتيجه گيري 106
-2-5 پيشنهادات 108
مراجع 110
چكيده انگليسي 115

چکیده :

در سالهای اخیر به منظور بالا بردن ظرفیت انتقال توان و افزایش سطح پایداری شبکه موجب شده ت ا در سیستم قدرت افزایش یابد . حفاظت سیستم که یکی از مهمترین FACTS استفاده از عناصر قسمتهای عملکرد سیستم قدرت می باشد به طور موثری از این ادوات تاثیر می پذیرد، از اینرو مطالعه آنها ضرروری به نظر می رسد . از میان رله های حفاظتی مورد استفاده در شبکه رله دیستانس بیشترین دستخوش FACTS عملکرد نامطلوب را دارد، به طوری که امپدانس اندازه گیری شده با حضور عناصر تاثیرات نامطلوب و شدیدتری قرار می گیرد . امپدانس اندازه گیری شده در محل رله تاثیر زیادی از شرایط تاثیر زیادی روی FACTS سیستم قدرت، شامل عملکرد و شرایط ساختاری آن دارد بنابراین ادوات دینامیک سیستم قدرت خواهند داشت . در این مطالعه ما به بررسی وشبیه سازی خازن سری کنترل شده پرداخته و سپس اثر این ادوات را بر (UPFC) و کنترل کننده یکپارچه عبور توان (TCSC) با تریستور امپدانس اندازه گیری شده و مشخصه قطع رله دیستانس نشان خواهیم داد. همچنین در این بررسی نشان دادیم که علاوه بر متا ثٔر شدن امپدانس دیده شده از طرف رله به خاطر تغییرات سیستم قدرت ، نوع سیستم کنترل و تنظیم پارامترهای این ادوات و همچنین محل نصب آنها تاثیرات متفاوت وپیچیده ای بر امپدانس دیده شده از طرف رله خواهند گذاشت . لذا ضرورت دارد که جهت عملکرد صحیح حفاظت دیستانس ، رله متناسب با نوع جبران ساز نصب شده در شبکه و همچنین متناسب با نوع سیستم کنترلی که با آن کار می کند تنظیم شود تا بهترین عملکرد را داشته باشد

و…

 

 

                 

پاورپوینت اثر تغییر آب و هوا بر توریسم

پاورپوینت اثر تغییر آب و هوا بر توریسم
توضیحات:
فایل پاورپوینت اثر تغییر آب و هوا بر توریسم،در حجم 141اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
تغييراقليمي عبارت است ازتفاوت مشخص ومعني داربين مقاديرميانگين درازمدت يك متغير اقليمي ازقبيل دما،رطوبت ،باد،فشار،ساعات آفتابي،تشعشع خورشيدي و…
تغيير اقليم تغيير، متوسط شرايط جوي در يك مكان يا ناحيه خاص مي‌باشد.
تشخيص تغييرات اقليمي از تغييرپذيري اقليم بخصوص در اقليم‌هاي فصلي شديداً مشكل است.
تغيير پذيري اقليمي تفاوت‌هاي ميان ميانگين حالت‌هاي جوي از همان نوع است.

1-تفاوت تغييراقليم عصر حاضرباتغييراقليم هاي دوران گذشته دراين است كه عامل اصلي تغيير اقليم عصرحاضرانسان است.
2-دانشمندان پيش بيني كرده اندكه اثرات تغييراقليم عصرحاضر10برابربيشترازتغييراقليم درآخرين عصريخبندان خواهدبود
3-اثبات پديده تغييراقليم درجهان به سهولت امكان پذيرنيست ونيازمندبررسيهاي جامع وطولاني مدت است.

فهرست مطالب:
مفهوم تغييراقليم
تغييراقليم چيست؟
نقشه ها و نمودارهای تغییر اقلیم و آب و هوا
دلايل تغييراقليم
علت افزايش دي اكسيدكربن درجو
اثر سوخت های فسیلی
تاثيررشدوتوسعه شهري درتغييراقليم
سناریوهای اقلیمی
نتایج حاصل ازتغییرات اقلیمی
تغییر اقلیم بر کشاورزی
واکنش گونه های جانوری در تغییر اقلیم
تغييراقليم و توريسم
تغییرا ت فصلی شاخص های اقلیم توریستی
اثر تغییراقلیم بر توریسم
اثر آب و هوا بر سرمایه های طبیعی
اثر آب و هوا روی سرمایه های انسانی
اثر آب و هوا روی سرمایه های انسان ساخت
نواحی توریستی با احتمال آسیب پذیری بالا
اثر تغییر آب و هوا روی مناطق کوهستانی
بلایای طبیعی و توریسم
نقش توریسم در آب و هوا
سیاست های تعدیل آب و هوا
ترسیب کربن

این فایل با فرمت پاورپوینت در 141 اسلاید (تصاویر و نمودار و نقشه)تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD اقلیم و معماری(10 صفحه)

پایان نامه اثر سه روش بيش تمريني بر سيستم ايمني بدن مردان ماهر كاراته كار

پایان نامه اثر سه روش بيش تمريني بر سيستم ايمني بدن مردان ماهر كاراته كار

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: مقدمه پژوهش…………………………………………………………………….. 2

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مسأله………………………………………………………………………………………….. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………. 6

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….. 7

هدف کلی…………………………………………………………………………………………….. 7

اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………… 7

فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………….. 7

فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………….. 7

تعاریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………….. 8

فصل دوم: پیشنیه پژوهش………………………………………………………………….. 10

الف: زمینه های نظری و موضوع تحقیق…………………………………………………. 11

ایمنی ذاتی…………………………………………………………………………………………… 12

ایمنی اکتسابی……………………………………………………………………………………… 20

سیستم ایمنی و بیش تمرینی………………………………………………………………….. 20

ب: تحقیقات انجام گرفته درخصوص موضوع تحقیق………………………………… 21

خلاصه……………………………………………………………………………………………….. 26

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………… 27

جامعه آماری………………………………………………………………………………………. 28

روش و طرح تحقیق……………………………………………………………………………… 28

متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….. 32

وسایل و ابزار تحقیق……………………………………………………………………………. 32

روش اندازه گیری……………………………………………………………………………….. 33

روشهای آماری…………………………………………………………………………………… 33

فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش…………………………………………………. 34

الف: توصیف داده ها……………………………………………………………………………. 35

ب: آمار استنباطی………………………………………………………………………………… 47

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………… 58

خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………….. 59

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 60

بحث و نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………… 61   

محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………… 64

پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………. 64

فهرست منابع………………………………………………………………………………………. 66

 

فهرست جداول

جدول 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه. 35

جدول 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 36

جدول 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه         37

جدول 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه……. 38

جدول4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه      39

جدول 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی        40

جدول 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین………………………………………………………………………………………………………….. 41

جدول 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 42

جدول 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه        43

جدول 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون 44

جدول 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین   45

جدول 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه       46

جدول 4-13: مقایسه میانگین لوکو سایت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست  47

جدول 4-14: مقایسه میانگین لکوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه….. 48

جدول 4-15: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لکوسیت در چهار گروه……. 48

جدول 4-16: مقایسه زوجی اختلاف میانگین لکوسیت در گروه های مورد مطالعه  49

جدول 4-17: مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست      50

جدول 4-18: مقایسه میانگین لنفوسیت در پس آزمون اول در گروههای مورد مطالعه      51

جدول 4-19: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه ….. 51

جدول 4-20: مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    52

جدول 4-21: مقایسه میانگین مونوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه… 53

جدول 4-22: تحلیل کووالانس مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه……. 53

جدول 4-23: مقایسه نوتروفیل در پس آزمون اول در چهار گروه…………….. 54

جدول 4-24: تحلیل کوواریانس مقایسه نوتروفیل در چهار گروه………………. 54

جدول 4-25: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه برحسب چهار نوع تست   55

جدول 4-26: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه در پس آزمون اول. 56

جدول 4-27: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین ائوزینوفیل پس آزمون دوم در چهار گروه         56

جدول 4-28: مقایسه زوجی اختلاف میانگین ائوزینوفیل برحسب گروه های مورد 57

 

نمودار

نمودار 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه 35

نمودار 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه          36

نمودار 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه        37

نمودار 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه…… 38

نمودار 4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    39     

نمودار 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی       40

نمودار 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین…………………………………………………………………………………………………. 41

نمودار 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه        42

نمودار 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه       43

نمودار 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون          44

نمودار 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین  45

نمودار 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه      46

 

 

تحقیق اثر موزیک و موسیقی محلی بر شاد بودن دانشجویان

تحقیق اثر موزیک و موسیقی محلی بر شاد بودن دانشجویان

توضیحات:
تحقیق اثر موزیک و موسیقی محلی بر شاد بودن دانشجویان، در قالب فایل Word و در حجم 140 صفحه.

بخشی از متن:
افسردگي در سراسر دنيا مسئله اي مهم است. در يک بررسي طولي همه کساني را که بين سالهاي 1895 ـ 1897 در ايسلند متولد شده بودند را مورد مطالعه قرار داد. احتمال 1 به 8 وجود داشت که اين افراد در مرحله اي از زندگي پيش از رسيدن به سن 75 سالگي دچار اختلال عاطفي شوند. نتايج بدست آمده از مطالعات ديگر برآورد مي کند که در طول زندگي احتمال بروز افسردگي يک قطبي براي مردان 8 ـ 12 درصد و براي زنان 20 تا 26 درصد است.  در مورد اختلال دو قطبي که کمتر شايع است، خطر وقوع در طول تمام عمرکمتر از 1% مي باشد. در اين رابطه نيز زنان بيشتر در معرض ابتلا هستند تامردان  (ديويد و ويسمن به نقل از ساراسون ، 2005).
بر اساس مطالعاتي که در اروپا و آمريکا انجام شده است برآورد شده که بين 9 تا 26 درصد زنان و 5 تا 12 درصد مردان در طول زندگي خود يک بيماري افسردگي عمده داشته اند. بنابراين زنان دو برابر بيشتر از مردان به افسردگي دچار هستند و اين نسبت در جمعيت هاي باليني نيز گزارش شده است. اين عدم تجانس در شيوع افسردگي مخصوصاً در گروه هاي سني جوان تر صدق مي کند. همچنين احتمال بهبود افسردگي در اين اشخاص نسبت به افراد مسن بيشتر است و نيز احتمال تجربه مجدد بيماري در آنها کمتر مي باشد. مطالعات متعددي که بر روي بيماران مراجعه کننده به پزشکان عمومي انجام شده نشان مي دهند که شيوع افسردگي اساسي در حدود پنج درصد است. اين ميزان سبب شده که اختلال افسردگي يکي از شايعترين مشکلات باليني پزشکي عمومي تلقي گردد. تخمين زده مي شود که تنها در حدود ده درصد بيماران مراجعه کننده به پزشکان عمومي که دچار افسردگي هستند به خدمات روان پزشکي ارجاع داده مي شدند  (بلک برن  ، 2008).
از طرفي ميزان شيوع افسردگي در ميان اقشار جامعه مختلف است افسردگي در ميان دانشجويان دانشگاه بسيار گسترده است. در حدود 78 درصد دانشجويان دانشگاه از بعضي از نشانه هاي مرضي افسردگي رنج مي برند و 46 درصد دانشجويان داراي افسردگي شديد هستند و خودکشي نيز مسئله جدي ديگري در بين دانشجويان دانشگاهاست. ميزان خودکشي در بين جمعيت دانشگاهي 50 درصد بالا تر از جمعيت معمولي است سالانه 10000 دانشجوي دانشگاهي تهديد به خودکشي کرده و حدود 1000 نفر واقعاً خود را مي کشند. اين مسئله نه فقط در آمريکا بلکه در کشورهاي اروپايي، هند و ژاپن نيز وجود دارد. در پژوهشي ميزان افسردگي در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه كه توسط املايي و همكاران (1383) انجام گرفت ميزان افسردگي ½ گزارش گرديد. دانشگاهها براي رفع اين مسائل به طريق گوناگون کوشش نموده اند. شايد يکي از موثرترين راهها براي تقليل اين مسئله عبارت از آگاه ساختن دانشجويان به اين موضوع باشد که آنچه تجربه مي کنند منحصر به آنان نيست. اکثر دانشجويان چنين ناراحتي هاي دارند. اين امر ممکن است به آنان کمک کند که هشيارانه تر تصميم بگيرند چگونه با افسردگي کنار آيند و کجا و از چه کسي استمداد طلبند. بيشتر از انتساب مشکلات علمي و دانشگاهي به کمبودهاي هوشي، دانشجويان بايد آگاه شوند که فشارهاي هيجاني و افسردگي ممکن است موجب غمگيني و رفتار انگيخته شده کمتري گردد که خود ممکن است باعث کاهش پيشرفت علمي و دانشگاهي آنان باشد (آزاد، 1382).  اينک مساله اصلي در پژوهش حاضر اينست که آيا ملوديهاي موسيقي کردي باعث کاهش افسردگي دانشجويان خوابگاهي مي شود؟

 

پاورپوینت کليسای نوتردام (رونشان اثر لوکوربوزیه)

پاورپوینت کليسای نوتردام (رونشان اثر لوکوربوزیه)
توضیحات:
فایل پاورپوینت کليسای نوتردام (رونشان اثر لوکوربوزیه)،در حجم 36 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
کلیسای نوتردام دو هو در رونشان در فاصله سال های 1950 تا 1955 ساخته شد و اثر خلاقه تندیس واره و ارزشمندی است که نشان از موقعیت محلی و عملکرد مذهبی دارد. در این اثر، لوکوربوزیه ،ترکیب بندی دقیق نقشه و اصل زیبایی شناسی را همراه با آزادی عمل جسورانه ای که در معماری نیمه دوم قرن کسب کرده بود ، بهم درآمیخت و لحن غنایی نوینی در فرهنگ معماری به وجود آورد. کلیسایی که در کمال سادگی ، یکی از شاهکار های معماری مدرن بشمار می رود. عنصر کلیدی نور است ، نور فرم ها را روشن می کند و فرم ها قدرت شگفت انگیز خود را به نمایش می گذارند . بازی با تناسبات و پدید آوردن حوادث غیر منتظره ، یک هیجان ناگهانی را بوجود می آورد . ولی بازی خرد مندانه با اهداف ، بنیان صحیح ، استعداد جاودانگی ساختار اصلاح طلبی ، جسارت و بازی گستاخانه با این موضوعات مجزا ، کیفیت های مورد نیاز و سازنده معماری را بوجود می آورد.
سایت بنا بر روی زمین مسطح بالای یک تپه قرار دارد و مسیر دسترسی به آن از پایین تپه در سمت جنوب شرقی آن سایت واقع است .قسمت غربی مسیر با درختان محصور شده است و این مسیر از جبهه غربی سطح صاف بالای تپه به آن وارد می گردد.در فاصله زیادی از قسمت شرقی سایت ، درختان جنگل لبه شرقی سایت را بوجود آورده اند . در میان این تپه پر درخت ، سطح صاف و کوچکی در جبهه غربی آن قرار گرفته که دارای چشم اندازهایی به اطراف وخصوصا سمت جنوب است .

فهرست مطالب:
زندگی نامه لوکوربوزیه
سبک معماری لوکوربوزیه
الگوی شهر طراحی شده لوکوربوزیه
کليسای نوتردام
نیروهاى سایت
فرم جهت دار
مفاهیم نما
نور
دياگرام ارتباطی فضاها
سازماندهی
تعادل وتقارن
دياگرام عملكرد فضاها
تحليل نما
سلسله مراتب فضایی
حرکت
بررسی احجام پایه
هندسه پلان

این فایل با فرمت پاورپوینت در 36 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت معماری اسلامی در مصر(48اسلاید)

تحقیق بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا

تحقیق بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا

بررسي اثر بخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی بر سلامت روانشناختی دانش آموزان

بررسي اثر بخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی بر سلامت روانشناختی دانش آموزان

بخشی از مقدمه:
برنامه ها ي آموزشي مهارت هاي زندگي به دامنه وسيعي از مهارتهاي زندگي به دامنه وسيعي از مهارتها برمي گردد، اما مهارتهاي اجتماعي  و ارتباطي از جمله مهارت هايي مي باشد كه آموزش اين مهرت ها تأثير قابل توجهي بر كاهش رفتارهاي منفي و افزايش رفتارهاي مثبت و سازگارانه داشته است. در حقيقت، ارتباط بين فردي يكي از مهمترين توانايي هاي بشر است اما برخي افراد در برقراري ارتباط، مهارت لازم را نداشته و يا پاسخ هاي آنها اغلب اثري منفي بر ارتباط دارند و همين سدهاي ارتباطي ممكن است به تنهايي و كناره گيري اجتماعي و نيز عدم كارايي تحصيلي و شغلي فرد منجر شود. حتي برخي از صاحب نظران معتقد ند كه اختلالات رواني در اصل ناشي از مشكلات مربوط به ارتباط نا مناسب است و بيمار رواني از روابط انساني محروم مانده است (بولتون  ترجمه سهرابي ،1381). بنابراين با آگاهي از نقش مهارت هاي اجتماعي در تأمين سلامت روانشناختي افراد و با توجه به اهميت يادگيري اين مهارت ها براي مواجهه با مسائل و مشكلات روز مره و تأثير آن بر بهبود زندگي فردي و اجتماعي اين تحقيق در صدد است تا ميزان اثر بخشي آموزش اين مهرت ها در سلامت روانشناختي دانش آموزان مراجعه كننده به مراكز مشاوره را بررسي كند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه 
۱-۲- بیان مسأله 
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش 
۱-۴- اهداف پژوهش 
۱-۵- فرضیه های پژوهش 
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 
۱-۶-۱- سلامت روانشناختی 
۱-۶-۲- شیوه های حل مساله 
۱-۶-۳- شیوه های حل تعا رض بین فردی 
۱-۶-۳- مهارت جرأت ورزی 
فصل دوم: پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري
۲-۱- مفهوم سلامت 
۲-۲- ابعاد سلامت 
۲-۳- مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی 
الف) مهارت های زندگی 
ب) ارتباطات ارتباطی 
۲-۳-۱- حل مساله 
۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله 
الف) جهت گیری به مساله 
ب) مهارت های خاص حل مساله 
۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای 
۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له 
۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد 
۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی 
۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض 
۲-۳-۲-۲- انواع تعارض 
الف )تعارض فرد با خود 
ب ) تعارض های گروهی و سازمانی 
۲-۳-۲-۳- منابع تعارض 
۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض 
۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها 
الف ) تعارض های شخصی و بین فردی 
ب) شیوه سازمان یافتن یک موسسه (یا یک رابطه ) با میزان تعارض هایی که در آن رخ می دهد ارتباط دارد 
۲-۳-۳- جرأت ورزی یا ابزار وجود 
۲-۳-۳-۱- تعریف جرأت ورزی 
۲-۳-۳-۲- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی 
۲-۳-۳-۴- سبک های پاسخدهی افراد 
۲-۳-۳-۵- انواع جرأت ورزی 
۲-۳-۳-۶- مؤ لفه های جرأت ورزی 
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور 
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
۳-۱- روش تحقیق 
۳-۲- متغیرهای مستقل و وابسته 
۳-۳- جامعه آماری 
-۴-۴نمونه و روش نمونه گیری 
۴-۵– ابزارهای جمع آوری اطلاعات 
۳-۵-۱- مقیاس SCL-90-R 
الف) معرفی مقیاس 
شاخص های کلی پریشانی
ب) شواهد مربوط به روایی واعتبار مقیاس 
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات 
۳-۵-۲- مقیاس شیوه حل مسأله 
الف) معرفی مقیاس 
ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس 
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات 
۳-۵-۳- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II) 
الف) معرفی مقیاس 
ب)شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس 
ج)شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات: 
۳-۵-۴- مقیاس جرأتمندی جرابک 
الف) معرفی مقیاس 
ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس 
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات 
۳-۵-۵- دستورالعمل و برنامۀ آموزش مهارت های ارتباطی 
روش جمع آموری اطلاعات 
فصل چهارم: يافته هاي 
۴-۱- فراوانی گروه ها 
۴-۲-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق 
الف) آمار توصیفی 
ب) آمار استنباطی
الف) شیوه حل تعارض سازنده
ب) شیوۀ حل تعارض غیر سازنده
الف) حل مسأله سازنده
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري مسأله مورد بررسي
۵-۱- بحث و بررسی در مورد یافته های تحقیق
۵-۲- محدودیت های پژوهش 
۵-۳- پیشنهادات 
آزمون SCL-90 
2-1- مفهوم سلامت 
۲-۲- ابعاد سلامت 
۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی 
الف )مهارت های زندگی 
ب) مهارت های ارتباطی 
۲-۳-۱-حل مساله 
۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله 
الف ) جهت گیری به مساله 
ب) مهارت های خاص حل مساله 
۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای 
۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له 
۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد 
۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی 
۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض 
۲-۳-۲-۲- انواع تعارض 
الف) تعارض فرد با خود 
ب) تعارض های گروهی و سازمانی 
۵- تعارض و تضاد میان ارزش ها 
۶-تعارض و تضاد بین نیاز ها 
۲-۳-۲-۳- منابع تعارض 
۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض 
۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها 
الف ) تعارض های شخصی و بین فردی 
فهرست منابع و ماخذ

 

               

ترانزیستور اثر میدانی

ترانزیستور اثر میدانی
عنوان مقاله: ترانزیستور اثر میدانی
قالب فایل: WORD

فهرست مطالب:
● مقدمه
● بخش اول: JFET ها
ساختمان و مشخصه‌هاي JFETها
مقاومت كنترل ولتاژ
قطعات كانال p
نمادها
خلاصه
● بخش دوم: MOSFET ها
MOSFET نوع تهي
اساس ساختمان
كار قطعه و مشخصه‌هاي آن
MOSFET نوع تهي كانال p
نمادها، ورقه‌هاي مشخصه، و ساختمان بدنه
MOSFET نوع افزايشي
اساس ساختمان
اساس كار و مشخصه‌ها
MOSFET های نوع افزایشی کانال p

* برای دریافت مقدمه مقاله (با حجم بسیار کم) به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://s9.picofile.com/file/8273799250/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87.zip.html

پایان نامه بررسی بازده شرکتها در ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

پایان نامه بررسی بازده شرکتها در ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

.                     
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده    1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1: مقدمه    3
1-2: بيان مسئله    3
1-3: ضرورت انجام تحقیق    6
1-4: فرضیات تحقیق    7
1-5: اهداف تحقیق    7
1-6: روش تحقیق    8
1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات    10
1-8: چالش های پیش رو    10
1-9: قلمرو پژوهش    10
1-10: واژه های کلیدی    11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1: مقدمه    13
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازي    15
2-3: خصوصی سازی    16
2-4: خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري    17
2-5: مفهوم خصوصی سازی    18
2-6: تعاریف خصوصی سازی    19
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی    21
2-8: روش های خصوصی سازی    23
2-9: دلایل خصوصی سازی    24
2-10: اهداف خصوصی سازی    26
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران    27
2-12: مکانیسم خصوصی سازی    31
2-13: شرکت مادر تخصصی    33
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین    33
2-15: سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران    39
2-17: سازمان خصوصیسازی    45
2-18: نسبت های مالی    46
2-19: نسبت های سودآوری    47
2-20: کارایی    47
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی    49
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی    51
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری    51
2-24: محدودیت نسبت ها    55
2-25: پیشینه تحقیق    57
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه    67
3-2: روش تحقیق    68
3-3: ابزار گردآوری داده ها    68
3-4: روش تجزیه تحلیل داده ها    69
3-5 : جامعه آماري و نمونه آماری    70
3-6: الگوی تحقیق، فرضیات و متغیرها    71
3-7: نتیجه گیری    73
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده های تحقیق
1-4: مقدمه    75
4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق    75
4-3: بررسی وضعیت توزیع متغیرها    76
4-4: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد در سالهای قبل و بعد از خصوصی سازی    76
4-5: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری    80
فصل پنجم:نتيجه گيري
5-1: خلاصه پژوهش    85
5-2: نتیجه گیری و تحليل يافته هاي پژوهش    85
5-3: پيشنهادات    86
منابع و مآخذ فارسي و منابع خارجی    88
Abstract    92

فهرست جداول
عنوان                                                                         صفحه
جدول 3-1: تکنیک غربالی    70
جدول 4-1: آماره‌های توصيفي متغيرهاي تحقيق    75
جدول 4-2: آماره‌های توصيفي متغيرهاي تحقيق    76
جدول 4-3: سطوح معنی‌داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق    76
جدول 4-4:  آمار توصیفی مربوط به بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی    77
جدول 4-5: همبستگی بین دو متغیر جفتی    77
جدول 4-6: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی    78
جدول 4-7:  آمار توصیفی مربوط به بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی    78
جدول 4-8: همبستگی بین دو متغیر جفتی    78
جدول 4-9: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی    79
جدول 4-10:  آمار توصیفی مربوط به بازده حقوق صاحبان سهام دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی    79
جدول 4-11: همبستگی بین دو متغیر جفتی    80
جدول 4-12: آمار استنباطی مربوط به تفاوت میانگین بازده حقوق صاحبان سهام در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی    80
جدول 4-13:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش    81
جدول 4-14: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش    82
جدول 4-15:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده دارایی    82
جدول 4-16: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده دارایی    82
جدول 4-17:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام    83
جدول 4-18: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام    83

فهرست علامت¬ها و اختصارها
معادل فارسی    علامت    معادل انگلیسی
بازده حقوق صاحبان سهام    ROE    Return On Equity
بازده دارایی    ROA    Return On Assets
تولید ناخالص داخلی    GDP    Gross domestic product
        
 
چکیده
یکی از موضوعاتی که امروزه  توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری سهام دستگاههای دولتی به بخش خصوصی است. درمورد کارایی و اثربخشی برخی از شرکتها به بخش خصوصی در میان اقتصاددانان و پژوهشگران بحث و اختلاف نظر وجود دارد. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاههای دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. در این تحقیق تلاش گردیده از طریق سنجش کارایی شرکتها موفقیت در امر خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد.  بدین منظور بازده های سودآوری که از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد را در مقاطع مختلف مورد آزمون قرار داده که در این راستا 35 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بخش خصوصی فعالیت دارند در بازه زمانی 1386تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق شامل متغیرهای مستقل خصوصی سازی و درصد خصوصی سازی می باشد؛ جهت مقایسه اقلام بازده های سودآوری قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون t با نمونه های زوجی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری در قالب درصدهای مشخص از آزمون t نمونه مستقل استفاده گردیده است. با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای متغیرهای پژوهش چنین حاصل گردید که بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در خصوص سطوح مختلف واگذاری چنین حاصل گردید که درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده فروش اثرگذار نیست. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده دارایی اثرگذار است. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.
واژگان کلیدی: خصوصی سازی، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1: مقدمه
خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود كه در قالب آن سطوح مختلف كنترل، مالكیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند كه اعتقاد اقتصاددانان كلاسیك نظیر آدام اسمیت  ، دیوید ریكاردو ، ژان باتیست سی  و … نفی كامل نقش دولت‌ها نبوده است، اما می‌توان عنوان كرد كه اعتقاد آنان، دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. (بخشی زاده و مشیدی، روزنامه دنیای اقتصاد).
تحقیقات انجام شده حاکی از این موضوع می باشد که از نظر رشد، شرکت های خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. بسیاری از متغیرهای سیاست گذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالکیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. توجه به هر یک از این موارد به طور جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد ولی در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند (اشرفی)  .
در این پژوهش سعی بر این است که بسنجیم آیا پیشبرد این روند می تواند در پیشرفت اقتصاد چاره ساز باشد یا خیر؟
1-2: بيان مسئله
یکی از موضوعات بحث برانگیز که این روزها توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری بخشی از فعالیت های دستگاههای دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد، زمانی که دولت سعی دارد تمام امور را به تنهایی به دست گیرد موجب بروز کاستی ها و نارسایی هایی در اقتصاد می گردد. بنابراین وارد شدن بخش خصوصی به منظور پیشبرد قسمتی از اهداف دولت می تواند راهکاری موثر تلقی شود. در این پژوهش سعی بر این است تا بررسی شود آیا ورود بخش خصوصی، در ایفای این هدف موفق عمل کرده است یا تاثیری بر بهبود شرایط ایجاد نکرده است و یا شاید تاکنون در مرحله ای از اجرا که پیش بینی شده بود قرار نگرفته است.
از دلایل مهم روی آوردن به خصوصی سازی را می توان بهبود کارایی، عملکرد مالی و بازده شرکتها نام برد. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد. اهداف خصوصی سازی را می توان از همان کاستی ها و نارسایی های عملکرد شرکتهای دولتی استنباط کرد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی می باشد که با بررسی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1386 تا 1392 فرضیات مورد نظر تحت بررسی قرار می گیرند.
از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی را می توان از جمله دلایل شکست این سیاست بیان کرد. خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد. در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت، کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم  بودن از نظر مالی مهم می باشد.
در این تحقیق سعی بر این است تا بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند در سه سال قبل و بعد از انتقال مالکیت آنها را به منظور سنجش عملکردشان مورد بررسی قرار دهیم و میزان موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست را در این شرکتها نشان دهیم.

 

 

پایان نامه بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقا حق حبس در عقد نكاح و عقود معاوضي

پایان نامه بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقا حق حبس در عقد نكاح و عقود معاوضي

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                            صفحه
چكيده                                                  1
مقدمه                                                 2
بيان مسئله                                             4
پرسش هاي تحقيق                                         6
فرضيات تحقيق                                            7
روش تحقيق                                            8
پيشينه تحقيق                                                                                                                                                9  
ضرورت، اهداف و اهميّت موضوع                                                       11  
ساماندهي تحقيق                                         12
فصل اول: كليات                                     13
مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن                             13
گفتار اول: مفهوم استمهال                                 13
بند اول: معناي لغوي استمهال                                 14
بند دوم: معناي اصطلاحي استمهال                             14
گفتار دوم: اقسام استمهال                                     16
بند اول: استمهال قضايي                                     16
بند دوم:استمهال قانوني                                     16
بند سوم: استمهال قراردادي                                17
مبحث دوم: مفهوم تقسيط و اقسام آن                            17
گفتار اول: مفهوم تقسيط                                    17
بند اول: معناي لغوي تقسيط                                17
بند دوم: معناي اصطلاحي تقسيط                                18
گفتار دوم: اقسام تقسيط                                    18
بند اول: تقسيط قضايي                                    18
بند دوم:تقسيط قانوني                                    19
بند سوم: تقسيط قراردادي                                                     19
گفتار سوم: مقايسه بين ماده 277و 652 قانون مدني                                19
مبحث سوم: مفهوم حق حبس                                      21
گفتار اول: تعريف حق حبس                                           21
بند اول: معناي لغوي حق حبس                                      22
بند دوم: معناي اصطلاحي حق حبس                                  23
1- در فقه شيعه                                              23
2- در حقوق ايران                                          25
گفتار دوم: مفهوم نكاح                                          34
بند اول: معناي لغوي نكاح                                      34
بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح                                      35
گفتار سوم: مفهوم عقد معوض                                          36
بند اول: معناي لغوي عقد معوض                                36
بند دوم: معناي اصطلاحي عقد معوض                            37
مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري حق حبس در نكاح            39
گفتار اول: اوصاف حق حبس                                39
گفتار دوم: تفاوت جوهري حق حبس در نكاح                        43
مبحث پنجم: مقايسه ي حق حبس با نهادهاي مشابه                    46
گفتار اول: حق حبس و حق تقدم                                46
گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض                        47
گفتار سوم: حق حبس و مقاصه                                48
گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع                            49
گفتار پنجم: حق حبس و حق تعليق                            50
گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت                            51
فصل دوم: مباني وشرايط و قلمرو و آثار حق حبس            52
مبحث اول: مباني حق حبس        52
گفتار اول: مباني فقهي                                    52
بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسليم                        52
بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد                            53
بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس                            53
بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض                        54
گفتار دوم: مباني حقوقي                                    55
بند اول: نظريه ي همبستگي ميان عوضين                            55
بند دوم: نظريه اصل انصاف                                56
بند سوم: نظريه قصد معاوضه                                56
مبحث دوم: شرايط تحقق حق حبس                             58
گفتار اول: معاوضي بودن عقد                                58
گفتار دوم: تقابل دو دين                                    59
گفتار سوم: همزماني وواجب التسليم بودن                            60
گفتار چهارم: حال بودن عقد                                61
گفتار پنجم: حكومت اراده                                 62
مبحث سوم: قلمرو اجراي حق حبس                            62
گفتار اول: قلمرو حق حبس                                 63
گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس                                63
گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض                            65
گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح                            66
گفتار پنجم: حق حبس در شروط                                67
گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات                            68
مبحث چهارم: آثار حق حبس                                69
گفتاراول:فقدان مسئوليت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله        69
گفتار دوم: بقاي عقد با تلف بيع پيش از تسليم                        70    
گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد                                   71
گفتار چهارم: اماني بودن يد در زمان اعمال حق حبس                       71
گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ايفاي تعهد                           72
گفتار ششم: هزينه هاي نگهدار مال محبوس                          73
گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس                          73
فصل سوم: مسقطات حق حبس                             75
مبحث اول: مسقطات حق حبس                                  75
گفتار اول:اثر استمهال و تقسيط درسقوط يا بفاء حق حبس                       75
بند اول: استهال و تقسيط قضايي                                   76
بند دوم:استمهال و تقسيط قراردادي                               93
1- توافق ضمن عقد                                        95
2-توافق بعد از عقد                                    100
گفتاردوم:اراده صاحب حق                                102
گفتارسوم: تعيين اجل                                    102
بند اول: در ضمن عقد                                    103
بند دوم: پس از عقد                                    103
گفتارچهارم: تسليم                                     104
بند اول : تسليم كل مورد تعهد                                 104
بند دوم : تسليم جزء مورد تعهد                                104
گفتار پنجم: تصرف                                    106
گفتار ششم: قوانين خاص                                107
گفتار هفتم: عرف                                    109
مبحث دوم: حق حبس دركنوانسيون بيع بين المللي                        110
گفتار اول: حق حبس در كنوانسيون                             110
بند اول: مفهوم حق حبس                                    110
بند دوم: مبناي حق حبس                                 113
بند سوم: شرايط حق حبس                                115
1-وجود عقد بيع صحيح                                    115
2-اطلاق عقد                                        115    
3-علم به عدم ايفاي تعهدات اساسي از سوي طرف مقابل پس از قرارداد             116
بند چهارم: قلمرو حق حبس                                117
1-حق حبس در تعهدات قراردادي                            118
الف : در تعهدات اصلي                                     118
ب : در تعهدات فرعي                                    119
2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد                                                121
بند پنجم: آثار حق حبس                                    122
1-توقف تعهدات قراردادي                                 122
2-عدم انحلال قرارداد                                     123
3-موقتي بودن حق حبس                                    123
4-هزينه هاي متعارف نگهداري مال محبوس                        123
5-تلف مال محبوس در ايام حبس                            124
6-قابليت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث                        126
7-حق بازفروشي                                    127
بند ششم: زوال حق حبس                                128
1-ايفاي تعهد                                        128
2-پرداخت هزينه هاي متعارف نگهداري                            128    
3-توافق بر خلاف هم زماني در ايفاي تعهدات                         128
4- انحلال قرارداد                                    129
گفتار دوم:اثر مهلت و تقسيط در كنوانسيون                         130
گفتار سوم: مقايسه ي تطبيقي حق حبس در كنوانسيون بيع بين المللي و حقوق ايران        135
نتيجه گيري و پيشنهادات                                    142
منابع و مآخذ                                        147

 

 

 

 
چكيده
امروزه در قراردادهايي كه بين دو طرف منعقد و ايجاد مي شود ، در مرحله ي اجرا و به منظور رسيدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنين بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاري اهرم هاي خاصي را به عنوان ضمانت  اجرا در جهت رسيدن به مقصود طرفين از قرارداد وضع نموده، كه از جمله اين اهرم هاي فشار پيش بيني حق حبس در هنگام تسليم عوضين معامله براي طرفين مي باشد. موضوع پايان نامه حاضر،در خصوص بررسي اثر استمهال و تقسيط بر سقوط يا بقاء حق حبس در عقود معاوضي و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهي و حقوقي به معناي خودداري يك طرف عقد از اجراي تعهد خود تا اقدام طرف ديگر به اجراي تعهد خويش آمده است و يكي از موضوعات و فروعات و آثار تسليم در قرارداهاي معوض منظور شده است.
لزوم استحكام و ثبات معاملات ايجاب مي كند كه قرارداد بعد از تشكيل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفي جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسليم عوضين نمايان مي شود ، چنانچه بر اثر تمهيل و يا تقسيط در پرداخت مورد تعهد ،آيا حق حبس باقي است يا خير ؟استمهال يا تقسيط ناشي از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمي گردد چون حق حبس ناشي از اراده طرفين مي باشد ،اما اعطاي مهلت و يا تقسيط به تراضي بر مبناي شرط ضمني و شروط الحاقي باعث سقوط حق حبس مي شود، كه اثر آن دراين صورت كه حابس از تسليم ممانعت نمايد باعث ايجاد مسئوليت براي او مي گردد.

واژگان كليدي: حق حبس ، عقد معوض ، نكاح ، استمهال مهريه ، تقسيط مهريه

مقدمه:
قراردادهايي كه با رعايت شرايط اساسي صحت معاملات تشكيل مي شوند ، بين دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواري معاملات و اقتضاي اصل لزوم قراردادها الزام آورند و بايد به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ي اجرا ، طرفين به تعهدات خود همانگونه كه توافق شده پايبند باشند .
در فقه اماميه چهار حالت در نحوه اجراي تعهدات قراردادي لحاظ كرده اند كه عبارتند از :
1-    هر دو طرف قرارداد به اختيار خود اقدام به انجام تعهد نمايند (اجراي اختياري قراردادي)
2-    هر دو طرف به دليل خوف از يكديگر از اجراي قرارداد امتناع مي نمايند (حق حبس)
3-    هر دو طرف بدون دليل از اجراي تعهد خودداري مي نمايند (اجبار به اجراي تعهد)
4-    پس از انجام تعهد از سوي يك طرف ، طرف ديگر امتناع از انجام تعهد نمايد (اجبار به اجرا تعهد) .
بنابراين يكي از شيوه هاي كه مانع الزام متعهد به اجراي تعهد قراردادي مي شود و به عنوان يكي نوع ضمانت اجرا جهت اجراي درست و كامل قرارداد مي شود ، و از طرق غير قضايي جهت اجراي قرارداد تحت عنوان حق حبس مي باشد . در فقه و حقوق به انگيزه تعديل و تنظيم روابط دو سويه و نيز مقرر داشتن نوعي ضمانت اجرا در صورت امتناع يك طرف به اجراي تعهد خويش حق حبس در قراردادهاي معوض و در عقد نكاح براي زوجه منظور شده است . كه در منابع فقهي و حقوقي گاه به جاي اين اصطلاح از تعبير احتباس ، حق امتناع و از اين قبيل استفاده مي شود و در قوانين ايران تعبير حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در ساير به جاي آن از تعبيراتي ديگري از قبيل حق خودداري از تسليم مبيع و ثمن، امتناع از وظايف زناشويي استفاده شده است .
وانگهي در مرحله ي اجرا هر كدام از طرفين براساس اين نوع ضمانت اجرا يعني حق حبس به دنبال گرفتن امتياز بيشتريبراي خود مي شوند كه اگر در اين ميان با قراردادن استمهال و قرار تقسيط براي هر كدام از عوضين ممكن است آثاري بر سقوط يا بقاء حق حبس داشته باشد . استمهال بر وزن استفعال از ريشه مهل يعني مهلت دادن آمده و همچنين تقسيط از ريشه ي قسط به معناي قسط بندي، جزء به جزء كردن آمده است.
آنچه در اين بين مهم جلوه مي كند اثر استمهال و تقسيط بر حق حبس است. در قراردادهاي معوض و عقد نكاح در بحث پرداخت مهريه چنانچه نسبت به پرداخت مهريه يا مورد تعهد طرفين در عقود معوض مهلت يا اقساطي قرار دهند ،موجب سقوط حق حبس مي شود يا اين كه حق حبس همچنان پا بر جا است  وطرفين به عنوان يك نوع اهرم فشار جهت اجراي كامل قرارداد مي توانند از آن استفاده كنند.
چنانچه قرارداد حال باشد ، اما دادگاه به تقسيط آن حكم دهد، آيا كماكان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت كامل اقساط باقي است يا به تقسيط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط مي شود؟
براي مثال در عقد نكاح، مادامي كه شوهر با طرح دعواي اعسار و قبول آن در دادگاه موفق به تقسيط مهريه شود، يا دادگاه مهلت عادله جهت پرداخت آن به او بدهد، در اين حالت حق حبس زوجه ساقط ميشود يا اين حق حبس زوجه تا زماني كه تمامي اقساط مهريه تسويه نشده است باقي است و وي ميتواند از تمكين خودداري نمايد؟ يا اين كه بعد از انعقاد عقد طرفين نسبت به پرداخت عوضين مهلت يا اقساطي قرار بدهند آيا اين باعث سقوط حق حبس مي شود يا همچنان باقي است؟

 

بيان مسئله:
حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود ميباشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویي به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ايجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده مي باشد كه اين اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین میباشد این بحث مطرح می شود كه آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضين و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی مي ماند؟ همچنين با مطالعه در آراء صادره توسط محاكم كه بيشتر ناظر به تقسيط مورد تعهد طرفين مي باشد مثلا در مهريه هاي سنگين كه در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجين، زوجه با به اجرا گذاشتن مهريهي خود دادگاه در هنگام صدور رأي بر مبناي وضعيت مديون (زوج)، حكم به تقسيط مهريه مي دهد تا استمهال براي پرداخت آن. اين سؤال مطرح مي شود چگونه ممكن است تا پرداخت آخرين مبلغ قسط مهريه حق حبس براي زوجه وجود داشته باشد؟ آيا اين موجي عسر و حرج زوج نمي گردد؟
لذا لازم است كه ديدگاه محاكم نسبت به اين رويه عوض شود و فقط به متون خشك قانون گذار توجه نكنند، آنچه كه در عرف و نزديك ترين تفسير به مواد قانوني كه با مسائل روز جامعه سازگار است در احكام صادره قيد كنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات  نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.

 

 

 

 

 

پرسش هاي تحقيق
پرسش هاي اصلي و فرعي كه در اين تحقيق مطرح است به تفكيك عبارتند از:

پرسش هاي اصلي:
1- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائيه ي ثبت  نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسيط و استمهال نسبت به پرداخت مهريه براي زوج همچنان حق حبس باقي است ؟
2- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفين نسبت به مورد تعهد، مهلتي ويا اقساطي قرار دهند، حق حبس براي طرفين همچنان پا بر جا است ؟

پرسش هاي فرعي:
1-    معنا و مفهوم استمهال و تقسيط چيست؟
2-    مفاد و مباني حق حبس از منظر فقهي و حقوقي چيست؟
3-    قلمرو حق حبس تا كجاست ؟ آيا شامل تعهدات فرعي نيز مي گردد يا خير؟

 

فرضيات تحقيق
فرضيههاي اين تحقيق عبارتند از:
– باتوجه به اينكه مهريه از اركان عقد نكاح نمي باشد بلكه تعهد تبعي است.لذا به نظر مي رسد در صورتي كه نسبت به پرداخت آن مهلت و يا قرار اقساطي قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نميشود.
– به نظر ميرسد در صورتي كه طرفين بعد از تشكيل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و يا به صورت قسط بندي به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس مي شود، به اين معنا كه طرفين حق استناد به حق حبس را ندارند.

 

 

 

 

روش تحقيق:
 روش كار محقق در اين پايان نامه تبييني و تحليلي و توصيفي است و روش گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش كتابخانهاي ميباشد .لذا محقق با مراجعه به كتابهاي موجود در كتابخانههاي مورد نظر و با بهرهگيري از نرمافزارهاي تخصصي و بانك اطلاعاتي حقوقي و مقالات موجود در سايت هاي اينترنتي مرتبط اقدام به جمع آوري اطلاعات و فيش برداري از آنها خواهد بود.آنچه را كه محقق از نظرارزش و اعتبار بدست مي آورد تا حدود زيادي بستگي دارد به نوع روشي را كه او براي كار خود انتخاب ميكند.شكي نيست در هر زمينه اي از مسائل علوم انساني از فنون و روشهاي خاصي بايد استفاده كرد.در تحقيق تنها ذهن خوب و دانش كافي كارساز نيست، بلكه بكار گرفتن آن باستفاده از تكنيكهاي روا و معتبر نيز شرط است. بدين سان بايد در هر زمينه تحقيقي از روش خاصي سود جست. لذا بر اين اساس بهترين روشي كه براي انجام اين كار تحقيقي در مقايسه با روشهاي ديگر كه انتخاب شد روش فوق بود. چرا كه چون موضوع تحقيق از موضوعاتي نبود كه بتوان بر اساس ديگر روشها از قبيل: روش پرسشي، كشفي،تاريخي و سندي و …..بتوان استفاده كرد .
    

 

 

پيشينه ي تحقيق:
در قرن نوزدهم حق حبس در حقوق آلمان به عنوان يك قاعدهي كلي پذيرفته شده و در فرانسه حق حبس تحت عنوان يك قاعده ي عمومي نبوده بلكه در بعضي از مواد ق . م آن كشور به صورت پراكنده بحث شده است. اما در قرن بيستم در فرانسه حق حبس به عنوان يك قاعده ي عمومي پذيرفته شده است. در فقه اماميه حق حبس ابن جنيد در فتاواي خود حق حبس را به رسميت شناخته و در ذيل مباحث كتاب البيع فصلي را به اين موضوع اختصاص داده، بعد از ايشان حق حبس مد نظر ساير فقهاي اماميه قرار گرفت .شيخ مفيد در كتاب احكام النساء در ضمن مباحث مهريه بيان نموده است، بعد از ايشان، سيد مرتضي در كتاب النكاح حق حبس را به رسميت مي شناسد . شاگرد وي شيخ طوسي نيز در آثار متعدد فقهي خود حق حبس را ياد آور شده است و بعد از ايشان امين الاسلام طبرسي،محقق- حلي،علامه حلي،شهيد اول، محقق ثاني، شهيد ثاني، نيز به حق حبس اشاره كرده اند. همچنين حق حبس در فقه عامه به طور كلي پذيرفته شده است،در فقه شافعي در ابوابي متعدد به آن استناد كردهاند از جمله نووي در كتاب البيع به حق حبس اشاره نموده است. در فقه حنبلي نيز در كتاب كشف المخدرات نيز حق حبس پذيرفته شده است.در فقه حنفي به طور گسترده حق حبس مطرح و شناسايي شده است سرخسي در كتاب المبسوط به اين نهاد اشاره دارد.
از طرف ديگر با عنايت به اهميت اينكه معاملات در زندگي افراد و روابط اجتماعي تاثير بسزايي دارد، حقوقدانان نيز در كتب متعددي در خصوص معاملات به رشته تحرير در آوردهاند.و در مباحث عقد بيع به صورت جسته و گريخته به مبحث حق حبس پرداخته و همچنين دانشجويان در دانشگاههاي مختلف در ايران در پاياننامهها و مقالات و رساله هاي دكتري به موضوعات حق حبس داخلي و مطالعه تطبيقي با كشورهاي مختلف پرداختهاند، و هر كدام از آنها در حوزه كاري با توجه به موضوع تحقيقي خود بينظير بودهاند. قبلا آقای داوود باقری در پایان نامهای تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه امامیه به طور کاملا جزیی به بیان اهم مطالب مذکور در قانون داخلی و فقه امامیه پرداخته اند.
1-    خانم مريم محمدي نوقي زاده هم در مطالعه ي تطبيقي حق حبس در حقوق ايران و حقوق اروپايي به طور كامل تري و با نگاه گذار به جزييات به بررسي مطلب پرداخته اند.
2-    آقاي رضا سكوتي نسيمي هم در حق حبس در حقوق ايران و بررسي تطبيقي آن بهتر از دو تن قبلي و كاملتر موضوع را نگريسته اند.
3-    آقاي جعفر نوري يوشانلوئي در حق حبس در حقوق داخلي و بيع بين المللي مطلب را با تكيه بر تطبيق ولي از زاويه ديگري بيان كرده اند.
4-    آقای مصطفی معصومیان بهتر از دیگران در تطبیق موضوع موفق بوده اند و در حق حبس در بیع (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر) موضوع را به نحو شایستهتری بیان داشنه اند.
5-    تأثير اجراي جزئي يا ناقص تعهد بر حق حبسبا مطالعه تطبيقي در حقوق برخي كشورهاي اروپايي،محمد عيسائي تفرشي، محمد باقر پارساپور ،سيد مصطفي محقق داماد، فصلنامه مدرس علوم انساني، دورة 12، شمارة3، پاييز 1387.
ولي تا به حال نوشتاري به صورت جدّي و منسجم به بررسي اثر استمهال و تقسيط بر حق حبس در عقود معوض و عقد نكاح نپرداخته است.

 

ضرورت، اهداف و اهميت موضوع:
بي گمان هر كار تحقيقي كه صورت مي گيرد بايستي داراي اهداف و اهميتي باشد، كه تا حدودي افرادي كه از اجتماع به آن موضوع سر و كار دارند بتواند مثمر ثمر باشد. لذا بر اين مبنا با توجه به اينكه امروزه در جامعه به كرات افراد نسبت به انعقاد عقود بين خود در قالبهاي مختلف اقدام مي كنند، و در مرحله اجرا ممكن است كه با هم در خصوص آثار آنها با هم اختلاف پيدا كنند، كه يكي از اين آثار كه در عقود معاوضي مطرح ميشود اجراي حق حبس است كه ممكن است در مورد آن از سوي طرفين و يا دادگاه نسبت به پرداخت مورد تعهد مهلت و يا اقساطي قرار دهند. آنچه كه در اين بين مهم جلوه مي كند و اهميت اين كار تحقيقي مي باشد با توجه به مشكلاتي است كه در مرحله ي اجرا و تسليم عوضين به وجود مي آيد.در صورتي كه بين دو نفر عقد بيع منعقد شود و در مرحله اجرا طرفين بخواهند از حق حبس استفاده كنند ممكن است مقوله تسليم كه از آثار مهم عقود است را تحت تأثير قرار دهد. حال در اين ميان چنانچه اگر نسبت به پرداخت عوضين قرار اقساط يا تقسيط صورت بگيرد حق حبس طرفين تحت الشعاع قرار مي گيرد . اگر قائل به سقوط حق حبس باشيم اين امر موجب تسليم عوضين مي شود. اما اگر قائل به سقوط حق حبس نباشيم اين امر مهم باعث مخدوش نمودن اصل لزوم معاملات و تسليم مي شود. كه ممكن است باعث طرح دعاوي مختلفي از جانب طرفين در محاكم شود.لذا ميطلبيد در اين خصوص به تحليل و تبين آن پرداخته شود تا ابهامات آن روشن گردد.
بنابراين اهداف اين تحقيق را در چند بند مي توان به شرح ذيل خلاصه كرد:
يافتن راه حل مناسبي براي برخي از ابهامات علمي و عملي موجود در عقود معاوضي و عقد نكاح در بحث مهريه.
پاسخگويي به سوالات مطروحه در اين زمينه ،و كشف واقعيتي كه در قراردادها موجود بوده و همسو كردن آن با عرف.
ارائه ابزاري صحيح و مناسب به قضات و وكلا جهت تقسير و استفاده قضايي.

ساماندهي تحقيق:
هر كار تحقيقي و پژوهشي كه صورت مي گيرد جهت منسجم بودن و منظم بودن كار تحقيقي از لحاظ شكلي و همچنين جهت رجوع استفاده كنندگان به آن لازم است كه داراي تقسيم بندي مباحث و مطالب باشد. بنابراين مطالب اين پاياننامه ناظر بر بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاي حق حبس در عقود معاوضي و عقد نكاح است، در سه فصل جداگانه مطرح مي سازيم:
در نخستين فصل، از كليات ، معناي استمهال و تقسيط و اقسام آنها و مباني قانوني اين دو نوع اصطلاح در قانون مدني و مفهوم حق حبس در فقه شيعه و حقوق ايران و مفهوم عقد نكاح و عقد معاوضي و انواع آنها و بالاخره اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري ان در عقد نكاح با ساير عقود بحث شده كه مشتمل بر پنج مبحث كه هر مبحث به چند گفتار منقسم مي شود.
در فصل دوم، در مبحث اول به مباني فقهي و حقوقي حق حبس، در مبحث دوم به شرايط آن و در مبحث سوم و چهارم به ترتيب به قلمرو و آثار حق حبس پرداخته شده است.
در نهايت در فصل سوم ، به بررسي اثر استمهال و تقسيط بر سقوط يا بقاي حق حبس و مسقطات آن در حقوق ايران و همچنين به بررسي حق حبس در كنوانسيون و اثر استمهال و تقسيط در آن و مقايسه تطبيقي با حقوق ايران بحث شده است.

 

 

 

فصل اول: كليات
مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن
از آنجا كه مفهوم ساده ترين تعريف و يا استنباطمان از يك شي ، يك عقيده يا يك شخصي و …. است. لذا بر اين منوال مفاهيم و كليد واژه ها و اصطلاحاتي كه مبهم و نامفهوم هستند،  جهت بهتر فهميدن و روشن شدن موضوع بايد معنا و مفهوم آنها مشخص شود . بنابراين در اين فصل در ابتدا به معناي لغوي و اصطلاحي واژه هاي كليدي پرداخته و سپس اقسام آنها نيز مشخص شده و در پايان، نتيجهگيري لازم از مباحث ارائه داده شده است.  
گفتار اول: مفهوم استمهال
در عقود معوض به طور معمول دو طرف قراردادروبروي هم قرار مي گيرند و هر كدام در انديشيدن سود خويش هستند .دو ملكيت و تعهد با هم مبادله مي شود و مالك هر كدام سعي دارد تا در برابر آنچه كه از دست مي دهد مال يا تعهد معادل يا برتري بدست آورد . آنچه كه در اين بين در جهت انعقاد عقد موثر واقع مي شود اراده طرفين تحت عنوان توافق مي باشد كه هم در مرحله اي انعقاد و ايجاد عقد و هم در مرحله اي اجراي عقد ممكن است توسط طرفين تعديل شود .لذا بر اين مبنا تراضي و توافق بر مدت معين در مرحله اي اجراي عقد به اين صورت كه نسبت به پرداخت و تسليم عوضين موعد و مهلت معيني تعيين شود.
بند اول: معناي لغوي استمهال
استمهال در كتب لغت عربي و فارسي داراي معاني متعددي مي باشد.
–     استمهال از ريشه ي «مهل» به معناي مهلت و فرصت داد،استمهل : مهلت خواست از او .
–    همچنين در فرهنگ لغت المعجم العربي آمده كه «استمهل – استمهالا» به معناي از وي مهلت خواست، و «مهل – تمهيلا» يعني در پرداخت بدهي به او مهلت داد ، با او نرمي و مدارا كرد، مهلت بده، آهسته، آمده است .
–    استمهال در لغت به معناي مهلت خواستن، زمان خواستن، درنگ خواستن، طلب مهلت كردن، زمان طلبيدن، استنظار، و بالاخره مدت خواستن  به كار رفته است.
–    با توجه به مطالب فوق كلمه استمهال در حقوق كنوني  به معنايي مهلت خواستن و طلب مهلت كردن استعمال مي شود.
بند دوم: معناي اصطلاحي استمهال
با توجه به اينكه بحث از استمهال بيشتر در مرحله ي اجراي تعهدات مطرح و از مسائل مربوط به قوانين  شكلي (قانون آيين دادرسي مدني، اجراي احكام مدني، اجراييه هاي ثبتي) ميباشد، لذا بر اين منوال استادان حقوق كمتر به صورت اصطلاحي به اين موضوع پرداختهاند. دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، كلمهي مهلت را مرادف موعد دانسته و اين گونه آن را تعريف مي نمايد: «موعد (مهلت) فاصلهاي است از زمان كه براي يك عمل حقوقي به توسط قانون يا دادرس دادگاه يا يكي از مأموران رسمي يا توسط طرفين قرارداد مقرر ميشود. برخي ديگر بر اين باورند: منظور از مواعد مدت زماني است كه در طول آن عملي بايد انجام شود. كه به مواعد قانوني و قضايي تقسيم ميشوند. مواعد قانوني مواعدي هستند كه قانونگذار براي انجام عملي پيش بيني و طول آن را مشخص مي كند مانند موعد ده روزه اي اخطار رفع نقص ، يا موعد بيست روز براي تجديد نظر خواهي كه از جمله مواعد قانوني ميباشند. رعايت نشدن مواعد قانوني عليالاصول موجب مي شود حقي كه ذينفع در انجام عمل مربوطه داشته باشد ساقط و ضمانت اجراي قانوني بر او تحميل مي شود . مواعد قضايي به مواعدي گفته ميشود كه كه دادگاه براي انجام اعمالي تعيين مي كند كه در جريان دادرسي اصحاب دعوا يا اشخاص ديگري كه به گونه اي در ارتباط با دادرسي قرار مي گيرند بايد انجام دهند مانند تعيين وقت براي كارشناسي كه از طرف دادگاه جهت انجام كارشناسي. در صورت عدم انجام آن از سوي كسي كه موعد براي او تعيين شده است ضمانت اجراي قانوني در مورد او اجرا مي شود.
 بنابر آنچه كه گفته شد معناي اصطلاحي استمهال از معناي لغوي آن دور نيافته است. استمهال از ريشه مهل بر وزن استفعال به معناي مهلت خواستن، درنگ خواستن آمده كه بعضي از حقوقدانان آن را مرادف موعد دانسته اند.در حقوق كنوني مفهوم استمهال در تحت همان معناي لغوي يعني طلب مهلت خواستن يا مهلت دادن آمده است،كه ممكن است توسط خود طرفين عقد يا قانون يا دادگاه در يك قرار داد و يا در جريان دعوا مشخص شود. در جريان يك قرارداد هر يك از طرفين ميتوانند از ديگري در جهت انجام تعهدات خود تقاضاي مهلت نمايند، يا در جريان دعوا براي ابراز دليل يا دفاع از دادگاه و يا اينكه خود محاكم جهت تدارك در اجرا يا مصالحه به طرفين مهلت دهند اين است استمهال در محاكم؛ و يا اينكه در اجراي تكاليفي كه توسط قانون بايد در مهلت معيني توسط طرفين اجرا شود مشخص ميشود.اما بايد توجه داشت كه مقوله ي استمهال از مفاهيم شكلي و  اجرايي مي باشد،كه هم در ميتواند از موضوعات مشترك حقوق جزا و خصوصي ميباشد كه در قانون اجراي احكام مدني و قانون اجراي احكام كيفري بحث مي شود. در قوانين اجرايي و شكلي تعريف مبسوطي از آنها ارائه نشده است البته اين شايد به خاطر بديهي بودن اين مفهوم باشد كه تعريف نشده اند.

 

گفتار دوم: اقسام استمهال
 براي شناسايي و شناخت مفهوم استمهال و همچنين براي احاطه به شرايط وقوع و آثار آن، دسته بندي و تقسيمبندي از آن ضروري مي باشد . زيرا بدين وسيله مي توان ويژگيها و امتيازات هر گروه را معين كرد و قواعد پراكنده را نظم خاصي بخشيد.لذا چنان كه از مفهوم استمهال بر مي آيد داراي اقسامي به شرح ذيل مي باشد:
بند اول : استمهال قضايي
همانطوري كه در مبحث فوق مشخص شد كه استمهال با موعد مرادف مي باشد لذا استمهال يا موعد قضايي عبارت است از مهلتي كه براي پرداخت دين (تعهد) ، تعهد حال از طرف دادگاه نظر به وضع مديون به او داده مي شود . يا به عبارت ديگر مهلتي كه دادگاه براي انجام دادن كاري به يكي از اصحاب دعوا ميدهد .يا به عبارت ديگر مواعد قضايي به مواعدي گفته مي شود كه كه دادگاه براي انجام اعمالي تعيين ميكند كه در جريان دادرسي اصحاب دعوا يا اشخاص ديگري كه به گونه اي در ارتباط با دادرسي قرار مي گيرند بايد انجام دهند مانند تعيين وقت براي كارشناسي كه از طرف دادگاه جهت انجام كارشناسي در صورت عدم انجام آن از سوي كسي كه موعد براي او تعيين شده است ضمانت اجراي قانوني در مورد او اجرا مي شود.

 

 

                     

انگلیسی؛ بازاریابی سبز و اثر آن بر مدیریت زنجیره تأمین

 انگلیسی؛ بازاریابی سبز و اثر آن بر مدیریت زنجیره تأمین

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

Abstract:      

Green marketing and
green supply chain have been drawing the attention of both academics and
practitioners in the recent decade. However, no holistic framework has been
developed on how to build green industrial brands and industrial corporate
brands. Whether or not sustainable/green supply chains can be integrated with
green industrial marketing in building greener organizations and industrial brands
is still unclear. In addition, little is known on the factors on green new
industrial product development or how green new industrial products are adopted
by organizations. Furthermore, we know little of whether and how green supply
chain enables green newindustrial product development. This special issue aims
at reflecting themost recent advances on green industrial marketing,
green/sustainable supply chains and their interplay in green industrial
branding, and to explore future research directions. The guest editors hope
that the solicited papers can provide insights on the impacts of sustainable or
green supply chains on marketing theory in industrial and business-to-business markets.

 

 Keywords:      Sustainability,
Green marketing, Green supply chain, Industrial marketing

Author(s):      Hing Kai Chan, Hongwei He, William Y.C. Wang

Source:           Industrial Marketing Management 41 (2012) 557–562

Subject:         مدیریت بازاریابی

Category:      مقاله مجله

Release Date: 2012


 

پاورپوینت تحلیل اثر زلزله بر سازه بتن مسلح

پاورپوینت تحلیل اثر زلزله بر سازه بتن مسلح
توضیحات:
فایل پاورپوینت تحلیل اثر زلزله بر سازه بتن مسلح ،در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
پیچ و تاب در ساختمان، پیچ خوردگی نامیده میشود و باعث میشود قسمتهای مختلف در یک طبقه به میزانهای مختلف دارای حرکات افقی باشند. این باعث آسیب بیشتر در ستونها و دیوارها در سمتی که بیشتر حرکت میکنند، میشود. بسیاری از ساختمان به شدت تحت تأثیر این رفتار پیچشی در طول زلزله های گذشته بوده اند.

بهترین کار برای به حداقل رساندن (اگرنه به طور کامل جلوگیری) این پیچ و تاب این است که ساختمان در پلان متقارن باشد (به عنوان مثال، توزیع جرم و اعضای عمودی یکنواخت باشند).

اگر این پیچ و تاب قابل پیش گیری نباشد، محاسبات خاص برای محاسبه نیروهای برشی اضافی در طراحی ساختمان مورد نیاز است. در مرحله بعد با اشاره به استانداردهای لرزهای و چگونگی استفاده از آن در نرم افزار المان محدود چگونگی مقابله با پیچ خوردگی را شرح میدهیم.

فهرست مطالب:
بخش اول:پیچش ساختمان در زلزله
دلیل پیچش ساختمان
بررسی تحلیلی(مثال)
چگونگی پیچش اعضای ساختمان
بخش دوم:مقاومت تیرهای ساختمان بتن مسلح در برابر زلزله
تقویت و آسیبهای لرزه ای
حالت های شکست تیر
استراتژی طراحی
استاندارد آمریکا
بخش سوم:چگونگی اثر زلزله بر سازه بتن مسلح
نقش دالهای کف و دیوارهای بنایی
اثر حرکات افقی زمین لرزه
سلسله مراتب مقاومت
منبع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 34 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت لاتین جداگر(27اسلاید)

پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی

پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده    1
فصل اول:کلیات تحقیق    2
1-1-مقدمه    2
1-2-بیان مسئله    4
1-3-اهميت و ضرورت تحقيق    5
1-4-سوالات تحقيق    5
1-5-فرضیات تحقیق    6
1-6-پيشينه تحقيق    6
1-7-روش تحقیق    6
1-7-1-بخش اول:تعاريف و مفاهیم    7
1-7-1-1-مبحث اول:مجرم    7
1-7-1-1-1-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین    8
1-7-1-1-2-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی    10
1-7-1-1-3-گفتار سوم :طبقه بندي مجرمان بر اساس قوانين    11
1-7-1-1-3-1-مجرمین به عادت    11
1-7-1-1-3-2-مجرمین خطرناک    11
1-7-1-1-3-3-مجرم احساساتی    12
1-7-1-1-3-4-مجرم اتفاقی    12
1-7-1-1-3-5-مجرم حرفه ای    12
1-7-1-2-مبحث دوم: حالت خطرناك و نظريه هاي مربوط به آن    12
1-7-1-2-1-گفتار اول:مبانی نظري ،ا رکان و انواع حالت خطرناک    13
1-7-1-2-1-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناك    15
1-7-1-2-3-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناك در جرمشناسی اصلاح و درمان    18
1-7-1-2-4-گفتار چهارم :خصوصيات مجرمان خطرناك    19
1-7-1-2-4-1- بنداول:مشخصات رفتاري مجرمان خطرناك    19
1-7-1-2-4-1-1-تخصص    19
1-7-1-2-4-1-2-خرج گزافه    20
1-7-1-2-4-1-3-انتقامجویی    20
1-7-1-2-4-1-4-تهدید کردن    20
1-7-1-2-4-1-5-میل به خودنمایی    20
1-7-1-2-4-1-6-غریزۀ تقلید    21
1-7-1-2-4-1-7-نیاز به جمع    21
1-7-1-2-4-1-8-القاب و اسامی دروغین    22
1-7-1-2-4-2-بند دوم : :نيرنگ هاي مجرمان خطرناك و شيوه شناسي جنايي آنها    22
1-7-1-2-4-3-بند سوم : نيرنگ هاي مجرمان خطرناك    22
1-7-1-2-4-3-1- الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه    22
1-7-1-2-4-3-2-ب- نیرنگ تغییر لباس    22
1-7-1-2-4-4-بند چهارم : شيوه شناسي جنايي مجرمان خطرناك    22
1-7-2-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک    24
1-7-2-1-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک    24
1-7-2-1-1-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک    25
1-7-2-2-2-گفتار دوم:روش هاي اصلاح و درمان و راهكارهايي برای بهبود درمان مجرمين خطرناك    27
1-7-2-2-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک    28
1-7-2-2-1-گفتار اول:مفهوم نظارت الكترونيكي و شرايط مربوط به آن    29
1-7-2-2-1-1-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران    29
1-7-2-2-1-2-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه – فایده    30
1-7-2-2-1-3-بند سوم:كارايي سيستم نظارت الكترونيكي براي مجرمان خطرناك    31
1-7-2-2-2-گفتار دوم:ناتوان سازي مجرمان خطرناك    32
1-7-2-2-2-1-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی    32
1-7-2-2-2-2-بند دوم:از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی    34
فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی    36
2-1-بخش اول: بررسي موضوع در قانون مجازات عمومی    36
2-1-1-مبحث اول : تحليل جرم شناختي    36
2-1-1-1-گفتار اول:رويكرد پيشگيرانه    39
2-1-1-2-گفتار دوم:رويكرد اصلاحي    40
2-1-2-مبحث دوم:اقدامات تأميني و تربيتي    42
2-1-2-1-گفتار اول:معیارهاي انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی    42
2-1-2-2-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأميني و تربيتي    44
2-2-بخش دوم: بررسي موضوع در قانون مجازات اسلامی(1392)    45
2-2-1-مبحث اول:جايگزين ها و اقدامات مراقبتي در قانون جديد مجازات اسلامي    45
2-2-1-1- گفتار اول:ابتكارات قانون جديد در مجازات هاي جايگزين    46
2-2-1-2-گفتاردوم: ماده 65 قانون مجازات اسلامی    47
2-2-2- مبحث دوم:تعويق صدور حكم    47
2-2-2-1-گفتار اول:تعویق به شکل ساده    48
2-2-2-2-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی    48
2-2-2-3-گفتار سوم: نقش مددكار اجتماعي در پيشگيري از تكرار در طول مدت تعويق    49
2-2-2-4-گفتار چهارم:شرايط  انتخاب مددكار براي مراقبت از بزهكار در طول مدت تعويق    50
2-3-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمين خطرناك پس از آزادي    50
2-3-1-مبحث اول:بررسی آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت    50
2-3-1-1-گفتار اول:آثار مربوط به بزه ديده    50
2-3-1-2-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت    51
2-3-2-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی    51
2-3-2-1-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان    51
2-3-2-2-گفتار دوم :آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی    52
2-3-3-مبحث سوم:آثار اجتماعي مربوط به مراقبت از مجرمين خطرناك    53
2-3-3-1-گفتار اول:خدمات اجتماع‌ محور    53
2-3-3-2-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه    53
2-3-3-3-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی    54
2-4-بخش چهارم:بررسي نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پيش بيني شده آن در قوانين كشورهاي مختلف    54
2-4-1-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانين ساير كشورها    54
2-4-1-1-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بين المللي    55
2-4-1-2-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در كشورفرانسه    56
2-4-1-3-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک دركشور استر لیا    58
2-4-1-4-گفتار چهارم:جايگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان    58
2-4-1-5-گفتار پنجم:جايگاه عدالت ترميمي  و اقدامات تأميني و تربيتي درلبنان    59
2-4-2-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پيشگيري از رفتار مجرمانه    61
2-4-2-1-گفتار اول: پیشگیری اولیه  و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه    62
2-4-2-2-گفتار دوم:  پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس    63
2-4-2-2-1-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی    63
2-4-2-2-2- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه    64
2-4-2-3-گفتار سوم:درمانگری رفتار  مجرمانه و پیشگیری ثالت    65
2-4-2-3-1- روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی    65
2-4-2-3-2- روی آوردهای انسانی نگر    66
2-4-2-3-3- روشهای رفتاری نگر    66
2-4-2-3-4-روشهای شناختی – رفتاری    66
2-4-2-3-5-آموزش مهارتهای اجتماعی    67
2-4-2-4-گفتار چهارم:خودمهارگری    67
2-4-2-4-1-بازسازی شناختی    68
2-4-2-4-2- آموزش حل مساله بین شخصی    68
2-4-2-4-3- آموزش شناختی حل مساله بین شخص:     69
2-4-2-5-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم    69
فصل سوم:روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر شیراز    71
3-1-بخش اول:روش تحقيق    71
3-1-1-مبحث اول:روش تحقيق    72
3-1-1-1-گفتار اول:طبقه بندي تحقيق بر مبناي هدف    72
3-1-1-2-گفتار دوم:طبقه بندي تحقيق بر مبناي ابزار و روش گرد آوري داده ها    72
3-1-1-3-گفتار سوم:طبقه بندي تحقيق بر مبناي مراحل تحقيق    72
3-1-1-4-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه    73
3-1-2-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گيري    73
3-1-2-1-گفتار اول:جامعه آماري    73
3-1-2-2-گفتار دوم:ابزار جمع آوري داده ها    73
3-2-بخش دوم:تجزيه و تحليل اطلاعات    75
3-2-1-مبحث اول:آمار توصيفي    75
3-2-2-مبحث دوم:آمار استنباطي    79
3-3-نتيجه گيري    83
3-4-پيشنهادات    83
فهرست منابع:    83
ضمیمه    83

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول
جدول 3-1-توزیع سن افراد مرتکب ضرب و جرح    75
جدول 3-2-توزیع سن نمونه پژوهش که مرتکب مجرمين به عادت شده اند    76
جدول 3-3-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب ضرب و جرح شده اند    77
جدول 3-4-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب مجرمين به عادت  شده اند    78
جدول 3-5- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی بر وقوع جرم    79
جدول 3-6-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر اعتیاد بر وقوع جرم    80
جدول 3-7-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر مهاجرت بر وقوع جرم    81
جدول 3-8- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر خانواده بر وقوع جرم    82

 

 

 

 

 

 

 
چکیده
    از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعه‏شناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعه‏شناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات می‏باشد، نفی می‏گردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‏شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطاف‏ناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرم‏شناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمی‏دانند، بدین‏ترتیب، این مکتب انسان‏ساز را فاقد جنبه‏های تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و می‏گویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‏شود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که  تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده  بر اثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.
واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات

 

 

 

  فصل اول:
کلیات تحقیق

 

 

1-1-مقدمه
    امروزه كيفرهاي سنتي ، از نظر هدف و محتوا تغيير كرده و به علاوه با تدابير تأميني همراه شده اند. در واقع هدف از كيفرهاي سنتي سزا و ارعاب بوده است، اما تدابير تأميني براثر آموزه هاي مكتب تحققي و براي اصلاح حالت خطرناك بزهكار به وجود آمده است.تكرار جرم ، از جمله مباحث حقوق كيفري است كه از يك سو نشانه ناتواني بزهكار در جهت بازاجتماعي شدن است ، و از سوي ديگر بيانگر عدم موفقيت دستگاه قضايي در جهت بازپروري بزهكار و همچنين پيشگيري از وقوع جرم مي باشد .  به همين جهت قانونگذاران همواره با اصلاح مكرر قوانين ، در جست وجوي راهكارهاي مناسب براي مبارزه با پديده تكرار جرم مي باشند. سياست كيفري ايران در مقابله با مرتكبان جرايم مكرر در دوره هاي مختلف ، تحت تأثير انديشه سزادهي قرار داشته است. با اين حالت حمايت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناك و پيشگيري از تكرار جرم ، تحت تأثير آموزه هاي مكتب تحققي، با تصويب قانون اقدامات تأميني در سال 1339 جنبه تقنيني يافت با اهميت يافتن حمايت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نيز ايجاد امنيت براي بزه ديدگان ، قانونگذار اخيراً نوعي « نظارت تأميني » در محيط خارج از زندان براي بزهكاران خطرناك كه مجرمان سابقه دار ناميده شده اند ، در قالب الحاق ماده 48 مكرر  قانون مجازات اسلامي قديم و راهكارهايي مانند تعويق صدور حكم و راهكارهاي مشابه در قانون جديد مجازات اسلامي  پيش بيني كرده است كه هدف آن ، نظارت بر مجرماني است كه به طور مكرر مرتكب جرم مي شوند تا بدين وسيله با تحت كنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محكوميت كيفري، مانع تكرار جرم شده و امنيت جامعه را تضمين كند. از جمله طرح‌های مناسب و کاربردی در این‌ خصوص،تلاش برای جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به‌ زندان است.به همین منظور می‌باید مراکز و سازمان‌هایی مسئولیت‌ سازگاری و تربیت اجتماعی مجرمان را در زندان و پس از خروج‌ از زندان بر عهده بگیرند،تا با اجرای برنامه‌های منظم و مدون‌ آموزشی،دینی،حرفه‌ای مجرمان و مددجویان را با وضعیت‌های‌ مختلف اجتماعی سازگار کرده و از مجرمان،شهروندان ارزش‌گرا و تابع قانون ساخت از طرفي امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي مي پندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكاب جرم از تاثير و نفوذ محيط به طور كلي مستثني و دور بداند .  با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين جرم شناسي ، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار مي دانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت . فردی کردن مجازات که در حقوق ایران فقط درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده به دلیل معین نبودنشان در شرع قابل اعمال است از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد مورد بازخواست قراردهند.مكتب دفاع اجتماعي نوين كه يكي از آخرين نظريه هاي جرم شناسي قرن حاظر را مطرح نموده است اهميت انسان به عنوان محور بحث در هر پديده مجرمانه به دو مطلب اهميت مي دهد ،از طرفي شناخت شخصيت مجرم را لازم مي داند و از طرف ديگر لزوم احترام به شخص و دفاع از او را عليه تجاوزي كه وجودش را دستخوش آسيب و لطمه سازد تأييد مي كند.در يك جمله دفاع اجتماعي نوين بر بازسازي  مجدد مجرم و اعاده او به جامعه پايبند است .در اين راستا بعضي از مجرمين به علت اعمالشان به مجرمين خطرناك مشهورند و طبيعتا مراقبت از اين مجرمين بعد از آزادي از ويژگي هاي خاص تري برخوردار است.در اين پايان نامه بر آن هستيم كه به روش هاي پيش بيني شده در قانون براي نگهداري و مراقبت از مجرمين خطرناك پس از آزادي اشاره كنيم و در اين راستا از تجربيات و راهكارهاي ديگر كشورها نيز بهره ببريم.در قسمت هاي از تحقيق به قانون قديم و جديد مجازات اسلامي اشاره مي كنيم و به راهكارهايي كه چه در قانون قديم و چه در قانون جديد وجود داشته است اشاره مي كنيم و در قسمت پاياني تحقيق سعي شده است با روش تحليلي مانند روش هاي مصاحبه اي و پرسش نامه به اثربخشی اين روش ها اشاره اي داشته باشيم.این تحقیق از جهات زیادی دارای اهمیت می باشد افزایش رفتارهای انحرافی و ارتکاب جرم و بزه از سوی مجرمین‌ موجب شده است که زندان‌های کشور سرشار از جمعیت شود. کثرت زندانیان از یک سو و فقدان برنامه‌های مدون و منظم آموزش‌ و بازسازی شخصیتی و اجتماعی کردن زندانیان از دیگر سو موجب‌ می‌شود که زندانیان پس از ترک زندان وارد بافت سابق اجتماعی‌ شوند و به تدریج به سمت ارتکاب مجدد جرم و بزه کشانده شوند و بازگشت مجدد به زندان شکل بگیرد.علاوه بر از دست دادن نیروهای بالنده و سازنده در جامعه که با افتادن در مسیر جرم و ارتکاب بزه مسیر منفی و غلط را طی می‌کنند، هزینه‌های هنگفتی در نگهداری و زندان کردن این افراد از بودجه‌ عمومی از دست می‌رود.این‌ها هزینه‌های آشکاری است که قابل‌ توجه و مشهود است.هزینه‌های فراوان پنهان نیز در این جریان از دست می‌رود؛به همین دلیل،لازم است طرح‌هایی اجرا شود که‌ براساس آن مجرمین ضمن تغییر رفتار و تعدیل شدن به یک فرد سالم و سازگار با جامعه،به نیروی تولیدگر و خلاق بدل شوند و بتوانند در مسیر توسعه کشور مفید واقع شوند.بنابراین وجود مرکزی که بتوان مجرمین آزادشده از زندان را به‌ نیروی سازگار با جامعه،خلاق،مبتکر،و مشارکت‌جو تبدیل کند ضروری است و اهميت اين پژوهش را به اثبات مي رساند.

1-2-بیان مسئله
    پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه ای سالم،همواره به عنوان اولویت مهم حقوقدانان و جامعه شناسان بود و علاوه برآن به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می رود و تحقق آن از موجبات جلوگیری از هزینه های اقتصادی و از شاخص های توسعه اقتصادی نیز قلمداد می شود.اما از آنجا که بنا به دلایل مختلفی پیشگیری از وقوع همیشه میسر نیست و جرائم متعددی در هر جامعه ای به وقوع می پیوندد،ناچار باید به روش های مناسب مجازات و سزادهی مجرمان نیز توجه نمود.بزهکاری و ارتکاب جرم،یکی از پدیده ها  مبتلا به جوامع انسانی از بدو شکل گیری تاکنون می باشد که دغدغه اصلی جرم شناسان و کیفرشناسان بوده و هست.اگرچه زمان دقیقی از ارتکاب اولین جرم تاریخ بشریت موجود نیست اما براساس تعالیم دینی اسلام،قابیل با قتل برادرش هابیل ،اولین قاتل و جنایتکار تاریخ خلقت بشریت لقب گرفت که نماد عصیان و تجاوز و ظلم به دیگری به شمار می رود.
    باتوجه به آنچه گفته شد،در تحقیق حاضر برآنیم تا ابتدا بابررسی کوتاهی در حوزه اندیشه های کیفری سزادهی و مبانی نظری آنها مطالعه و بررسی دقیق رویکردهای نوین طرفداران مجازاتهای ترمیمی بپردازیم و بامقایسه علمی و قانونی این اندیشه ها در قوانین جزایی برخی کشورها ،سیر تحول و گسترش آنها رابیان نموده و نتایج حاصله را به طور مستدل ارائه دهیم.علاوه براین نقد برخی مجازات های سرکوبگر درقوانین قدیم و جدید راباتکیه بر دیدگاه های نوین اندیشه های اصلاح گرا وترمیمی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.همچنین باتمرکز ویژه براندیشه های کیفری جرم شناسان علوم کیفری ،سیر تکامل نظریات اصلاح گرا در حوزه سزادهی قانونی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهیم داد و علاوه بر آن به جایگاه و اهمیت توجه به رویکردهای نوین ترمیم وکرامت مداری مجازات ها در معاهدات حقوق بشربین الملل که تاثیرات به سزایی بر تحول قوانین داخلی کشورها دارد نیز پرداخته خواهد شد.

1-3-اهميت و ضرورت تحقيق
   باتوجه به اینکه در حوزه نظریه پردازی کیفری در حقوق ایران به نظریات و مباحث اندیشه های عدالت ترمیمی کمترموردتوجه شده است یا حداقل در تألیفات ویژه و خاص به صورت دقیق به آنها پرداخته نشده است لذا در تحقیق حاظر هدف فوق مورد توجه قرار گرفته است.از طرفی از آنجا که قوانین اکثر کشورهای جهان در حال حرکت به سوی مجازات های ترمیمی می باشند لذا توجه به این مسأله و تحقیق و مطالعه در آن می تواند در آینده مورد استفاده و توجه صاحبنظران و حتی قانونگذاران قرار گیرد.نوظهور و نوپدید بودن اندیشه های کیفری کرامت مداروعدالت ترمیمی و عدم وجود منابع کافی و جامع جهت مطالعه و تحقیق محققین ضرورت اساسی تحقیق حاظر است.

1-4-سوالات تحقيق
1.    قانونگذار با پيش بيني نگهداري و مراقبت از مجرمان خطرناك در محيط بيرون زندان به دنبال كاهش تورم جمعيت كيفري زندان ها بوده است يا فراهم نمودن فرصتي جديد جهت اصلاح و درمان بزهكاران؟
2.    تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و خانواده و مهاجرت در اثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك به چه ميزان است؟

1-5-فرضیات تحقیق
1.قانونگذار با پيش بيني نگهداري و مراقبت از مجرمان خطرناك در محيط بيرون زندان به دنبال كاهش تورم جمعيت كيفري زندان ها بوده است.
2.عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و خانواده و مهاجرت در اثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك مؤثر است.

1-6-پيشينه تحقيق
    طهماسبي(1387)در پايان نامه خود با موضوع تدابير حمايتي بعد از خروج از زندان ‏در حقوق کيفري ايران اينگونه بيان مي كند:تدابير حمايتي بعد از خروج از زندان» مجموعه اقداماتي است که به جهت حمايت و ‏مراقبت از زنداني آزاد شده صورت مي‌گيرد. اين اقدامات طيف وسيعي از حمايت‌هاي مادي، ‏معنوي، اجتماعي و…. را شامل مي‌شود. «تدابيري حمايتي»، اين گونه نيست که از زمان آزادي ‏زندانيان آغاز گردد بلکه، روندي است که از زندان آغاز مي‌شود و تا مدتي بعد از آزادي ادامه ‏مي‌يابد. اهميت «تدابير حمايتي بعد از خروج» بدين لحاظ است که سبب عدم تکرار جرم ‏زندانيان آزاد شده مي‌شود. هدف از تدوين اين پايان نامه نقد و بررسي قوانين و مقررات ناظر ‏بر تدابير حمايتي در حقوق کيفري ايران و تبيين انواع راهکارها و روش‌هاي تدابير حمايتي ‏موجود در حقوق کيفري ايران است.
آجی پیشه(1375)در پایان نامه خود با موضوع تاخير و تعليق اجراي احكام كيفري در حقوق موضوعه ايران این موضوع را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد در صدور و بقاء قرار تعليق، دادگاه و محكوم‌عليه داراي وظايف و تكاليفي مي‌باشند. در تاخير اجراي حكم، مجازات در آينده اصولا اجرا مي‌شود اما در تعليق اجراي حكم تنها در صورت تخلف محكوم‌عليه از دستورات مراقبتي و ارتكاب جرم جديد، مجازات به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

1-7-روش تحقیق
   انتخاب روش تحقيق به اهداف و ماهيت موضوع پ‍‍‍‍ژوهش بستگي دارد. طرح پژوهشي چارچوبي را براي مطالعه روابط بين متغير بوجود مي آورد. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي اتخاذ كند تا او را هر چه سريع¬تر، دقيق¬تر، آسان¬تر و ارزان¬تر در دستيابي به پرسش ها و فرضیات تحقيق ياري نمايد.تحقيق حاضر از نظر هدف، يك تحقيق كاربردي مي باشد و از نظر گردآوري داده¬ها و اطلاعات و روش تجزيه و تحليل يك تحقيق توصيفي و غير آزمايشي مي باشد براي جمع آوري اطلاعات از روش زير استفاده گرديد:روش كتابخانه اي و اينترنت : براي بررسي و مطالعه مباني نظري موضوع تحقيق و دستيابي به اطلاعات اوليه ، از كتب و مقالات داخلي و خارجي و همچنين شبكه جهاني اينترنت به منظور دستيابي به مقالات و مطالب مرتبط با موضوع تحقيق استفاده شده است . به طور کلي اطلاعاتي که در اين تحقيق مورد نياز بودند، شامل اطلاعاتي درباره پيشينه تحقيقات و بررسی جزئیات صورت گرفته، است. از منابع کتابخانه اي هم براي برخي از مطالب مورد نياز از جمله بررسی قوانین مختلف و بررسی تعارضات قوانین و بررسی نحوه رسیدگی ها و نکات دیگر استفاده شده است.

1-7-1-بخش اول:تعاريف و مفاهیم
   در اين بخش بر آن هستيم با تعاريفي مشخص از مجرمان خطرناك و بررسي وضعيت آنها و علل ارتكاب جرايم در اين افراد و بررسي حالت خطرناك به بررسي اين نوع مجرمان بپردازيم .در اين راستا به حالات و وضعيت اين مجرمان در ارتكاب به جرايم اشاره مي كنيم .

1-7-1-1-مبحث اول:مجرم
   در اين مبحث به تعاريف مجرم از لحاظ لغوي و مفهومي مي پردازيم.
   مجرم شخصی است که مرتکب فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و در دادگاه صالحه حکم محکومیت برای وی صادر شده است
    تحول و نگرش به مفهوم جرم و مجرم در جوامع مدرن موجب شده است که بر خلاف گذشته بر دو موضوع تأکید بیشتری نسبت به گذشته شود، مسئله اول حقوق مجرم است. اگر جامعه حق دارد که فردی را به دلیل تخطی از مرزهای تعیین‌شده، مجازات کند، در مقابل فرد نیز حقوقی دارد، که رعایت هرچه بهتر این حقوق زمینه‌ساز بازگشت وی به جامعه و اصلاح‌پذیری وی است. مسائلی از قبیل درک شرایط ویژه ارتکاب جرم از سوی مجرم و به رسمیت شناختن این شرایط در میزان مجازات، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و حق دسترسی به متون قانونی و وکیل، حفظ حقوق وی در خلال دوران تحمل مجازات، و نیز حق اشتغال، آموزش و غیره در خلال حبس و بهره‌مندی از مزایایی چون مرخصی، مجازات‌های تعلیقی، خدمات مددکاری و…، حق بازگشت به جامعه و محروم نشدن از حقوق اجتماعی برای جرایم عادی و کوچک. مسئله دیگر سیاست‌های پیشگیرانه است، که به منزله سیاست‌های بهداشتی در مقابل سیاست‌های درمانی است که سیاست‌های پیشگیرانه نیز جزء حقوق شهروندی تلقی می‌شود. و همانطور که اتخاذ اقدامات بهداشتی مقدم و ضروری‌تر و حتی کم‌هزینه‌تر از سیاست‌های درمانی است، سیاست‌های پیشگیرانه نیز بر سیاست‌های قضایی و مجازاتی تقدم دارد، که بررسی اینگونه سیاست‌ها در ایران و جهان و نقاط ضعف و قدرت آن‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت آسیب‌های اجتماعی در ایران کمک کند.  دوركيم مجرم را فردى نابهنجار تلقى مى كند. از نظر او جرم عبارت از فعلى است كه احساسات جمع معيّنى را، كه داراى نيرو و صراحت مخصوص است، جريحه‌دار مى سازد .بنابراين می‌توان گفت مجرم فردى است كه عملى را مرتکب می‌شود كه توسط دستگاه حاكم رسماً منع شده است.  
از نظر قانونگذار ما مفهوم مجرم با مفهوم جرم ارتباط نزدیکی دارد. مجرم در نظام جزایی ما کسی است که فعلی را مرتکب می‌شود که با اوامر و نواهی قانونگذار مغایر است و به دلیل این که برای به وقوع پیوستن جرم علاوه بر عنصر مادی نیاز به عنصر روانی هم هست، جرم از دیدگاه قانونگذار زمانی اتفاق می‌افتد که افعال مادی تشکیل‌دهنده آن یعنی عنصر مادی از موجودی دارای اختیار و ادراک (عنصر روانی یا قصد سوء و خطا) صادر شده باشد. اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم ارزیابی کنیم، مجرم کسی است که جرم را مادتاً مرتکب شده و یا شروع به اجرای آن نموده است، که در اصطلاح حقوقی وی را فاعل یا مباشر جرم می‌نامند. در کنار فاعل مادی، حقوق کیفری کسی را که به‌طور مستقیم در انجام فعل مجرمانه دخالت نداشته اما وسایل ارتکاب آن را فراهم می‌کند مجرم و به عنوان معاون می‌شناسد. گاهی نیز وقوع جرم نتیجه عمل کسی است که نه مباشر و نه معاون جرم به‌شمار می‌رود، اما مسئولیت فعل غیر متوجه او اس ت و چون جرم به واسطه عمل وی ارتکاب یافته، در اصطلاح فاعل میانجی نامیده می‌شود.  

1-7-1-1-1-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین
   از زمان شکل گیری جرم شناسی علمی تا پیش از ظهور کیفرشناسی نوین، در تمامی تحلیل‌های ارائه شده، مجرم به عنوان یک شخص بررسی می‌شد؛ در واقع، جرم‌شناسی‌های علت‌شناسی، نگاهی فردمدار نسبت به مجرم دارند. در کیفرشناسی نوین، این مسئله به گونه‌ای متفاوت مورد توجه است؛ یعنی، ملاحظات شخصی و فردی شده جای خود را به ملاحظات آماری گرو‌ه‌ها می‌دهد و مجرم به عنوان عضوی از یک زیرمجموعه تلقی می شود. این تغییر موضع نسبت به مجرم از قالب فردی به گروهی، به دلیل اهدافی است که کیفرشناسی نوین سرلوحه خود قرار داده است؛ چرا که، منابع نظام عدالت کیفری محدود بوده و هم چنین هزینه های برخورد فردی با مجرمان بسیار بالا است. این امر ایجاب می کند نظام عدالت کیفری با اتخاذ شیوه‌ای مناسب، این منابع و بودج‌ ها را به گونه‌ای مدیریت کند که کاهش جرم و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌ها محقق گردد. تحقق مطلوب مدیریت مقتضی آن است که مجرمان بر حسب میزان خطرناکی به گروه‌هایی تقسیم شده و برای هر گروه اقداماتی متناسب با آن وضعیت انجام گیرد. درج این معیار، به عنوان وجه تمایز نیز در تحقیقاتی ریشه داشت که از وجود مجرمانی خبر می‌داد که از حیث تعداد در اقلیت، اما از حیث میزان جرایم ارتکابی؛ به ویژه از نوع جرایم شدید، در اکثریت هستند. در واقع، براساس این تحقیقات، در جامعه دو گروه مجرم وجود دارد:  گروه نخست، مجرمانی هستند که معیارهای مشارکت، شدت، مدت و تکرار در رفتارهای مجرمانه را در سطوح پایینی دارا هستند؛ این ویژگی موجب می‌شود این مجرمان، کم خطر نامیده شوند؛ دسته دوم، مجرمانی هستند که معیارهای مذکور را در سطوح بالا دارا هستند؛ یعنی افرادی که مرتکب شدیدترین جرایم شده، طولانی‌ترین مدت درگیری در رفتار مجرمانه را دارند و بیشترین تعداد جرایم را مرتکب می‌شوند. وجود این ویژگی ها به فرد عنوان خطرناکی می‌دهد. نتیجه این جداسازی، خلق مفهوم مجرم پرخطر برای دسته دوم می‌باشد. بدین ترتیب، کیفرشناسی نوین، تولید جدیدی با نام مجرم پرخطر را به ویترین محصولات خود افزوده است. این تولید جدید، برخلاف مفاهیم مشابه خود مانند مجرم به عادت و مجرم بالفطره، متضمن معنایی علت شناسانه از جرم نیست؛ در مقابل، این مفهوم پرده‌ای را به تصویر می‌کشد که بازیگران آن، گروهی کوچک و قابل تشخیص از مجرمان‌اند که کیفرشناسی نوین به دنبال شناسایی و مدیریت آن‌ها است. کیفرشناسی نوین به دنبال کنترل مجرمان است تا از ارتکاب دوباره جرم پیشگیری کند  در مباحثات کیفرشناسی نوین، مفاهیم مختلفی را برای مجرمین عنوان می‌کنند؛ که از آن جمله می‌توان به مفهوم طبقات فرودست اشاره کرد  افراد این گروه، توان تطبیق خود با هنجارهای جامعه را ندارند؛ همیشه در حاشیه و انزوای اجتماعی قرار دارند؛ فرهنگ خشونت در میان آن ها ریشه دوانده و حتی توانایی برقراری حفظ نظم در میان خود را ندارند؛ فقر، بیکاری، فروپاشیدگی خانواده، بیماری روانی و ذهنی، سوء مصرف مواد مخدر و اشکال مختلف انحراف و جرم، این افراد را به طور جدی تهدید می کند. در نتیجه، ایده اصلاح و درمان این طبقه به نظر امری بیهوده و بی معنی است. بر این اساس، این گروه خطرناک، باید به نفع حمایت از جامعه بزرگتر، قربانی شوند. کیفرشناسی نوین، از این فرصت استفاده کرده و با اعمال تکنیک‌های گروهی نظارت و کنترل، این طبقه را مدیریت می‌کند. مفهوم دیگری که پس از وقوع بحران‌های اقتصادی شدید در ایالات متحده، توجه نظام عدالت کیفری را به خود جلب کرد، مهاجرینی هستند که اغلب برای کار به این کشور آمده‌اند. در این سیاست جدید، شهروندان غیرآمریکایی به عنوان گروه‌های خطرناک شناخته شده‌اند که بایستی مورد نظارت قرار گیرند. تصویب قوانینی مانند قانون جنایات مشدد نمونه بارزی از اتخاذ چنین سیاستی در رابطه با این گروه محسوب می ‌‌شود. گروه دیگر محکومان جرایم جنسی هستند که دوران محکومیت خود را به اتمام رسانده اند و در زمره گرو‌ه‌های خطرناک قرار می‌گیرند.  

1-7-1-1-2-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی
    طبقه‌بندی بزهکاران در جرم‌شناسی با قوانین کیفری متفاوت است. در بیشتر قوانین جزایی اغلب کودکان از بزرگسالان، اشخاص عادی از بیماران روانی، کسانی که برای اولین مرتبه مرتکب جرم می‌شوند از مجرمانی که دوباره اعمال مجرمانه را انجام می‌دهند، تفکیک می‌شوند و برای هر طبقه مجازات خاصی مقرر شده است. در جرم‌شناسی بزهکاران را با توجه به وضعیت روحی، جسمانی، اجتماعی مجرم و نوع و تعداد جرایم ارتکابی آن‌ها طبقه‌بندی می‌کنند. ابتدا لمبروزو مجرمین را به سه دسته و سپس انریکو فری آن‌ها را به پنج دسته مجرمین مادرزادی، مختل‌المشاعر، به عادت، اتفاقی و احساساتی تقسیم کرد. پس از آن متخصصان مختلف از جمله زیلیک، زابو و پیناتل بزهکاران را به دسته‌های مختلف تقسیم کردند.
از نطر زیلیک مجرمان اینگونه طبقه‌بندی می‌شوند: مجرمین به عادت، مجرمین علیه اموال، مجرمین پرخاشگر، مجرمینی که فدرت کنترل غریزه جنسی خود را ندارند، مجرمینی که در مقابل عامل محرک واکنش مناسبی ندارند، مجرمین عقاید مذهبی، مجرمینی که قوانین و مقررات جامعه را رعایت نمی‌کنند و مجرمانی که خارج از گروه‌های ذکرشده در جرم‌شناسی هستند. زابو بزهکاران را به پنج دسته تقسیم کرد: بزهکارانی که رفتاری عادی دارند، بزهکاران عصبی، بزهکاران مبتلا به اختلالات روانی و جنون، بزهکاران پسیکوپاتیک که رفتار نامتعادل دارند و بزهکاران گروهی و سازمان‌یافته. پیناتل مجرمان را به بزهکارانی که از گروه معین هستند و بزهکارانی که جزء گروه معینی نیستند، تقسیم کرد. بزهکارانی که جزء گروه معین هستند عبارتند از: بیماران روانی، بزهکارانی که اختلال منش دارند، بزهکاران مفسد، بزهکاران عقب‌افتاده ذهنی، معتادین الکل و معتادین به مواد مخدر و داروهای روانگردان. مجرمانی که جزء گروه معینی نیستند نیز شامل مجرمین به عادت، مجرمین اتفاقی، مجرمین احساساتی، مجرمین حرفه‌ای و مجرمین گروهی و سازمان‌یافته می‌باشند.  

1-7-1-1-3-گفتار سوم :طبقه بندي مجرمان بر اساس قوانين
1-7-1-1-3-1-مجرمین به عادت
    تبیین مفهوم حقوقی و جرم شناسانه ی بزهکاران به عادت تفاوت این نوع بزهکاران را با سایر گونه‌های بزهکاران به درستی مشخص می کند . پژوهش های فراوان برای تبیین این مفهوم انجام شده‌اند . در برخی پژوهش ها ، محکومیت دوباره به ارتکاب جرم به منزله معیار حقوقی شناسایی این نوع بزهکاران معرفی شده است. بر اساس چنین نگرشی ، بزهکاری به عادت وضعیت افرادی است که با وجود داشتن پیشینه محکومیت کیفری ، دوباره مرتکب جرم یا شماری از جرم ها شده اند  .
در پژوهش دیگر، تحمّل کیفرزندان به منزله معیارحقوقی شناسایی بزهکاران تلقی شده است. مطابق این معیار، بزهکار به عادت افرادی هستند که ،پیشینه تحمّل کیفر زندان را برای یک یا چند بار داشته باشند
قانونگذاران برای شناسایی مجرمین به عادت معمولاً ازمعیارهای حقوقی مانند بازداشت موقّت ، محکومیت قطعی کیفر یا تحمّل حبس بهره می گیرند . قانونگذاری ایران نیز با وضع مقرّرات در زمینه تکرار جرم و نیز در قانون اقدامات تامینی و تربیتی سال 1339 به این ایده در قالب تکرار جرم و شرایط شناسایی مجرمین به عادت توجّه کرده است .

1-7-1-1-3-2-مجرمین خطرناک
    از نظر جرم شناختی ، نخستین بار رافائل گاروفالو مفهوم حالت خطرناک را که قبلاً درروانپزشکی مطرح شده بود،وارد جرم شناسی نمود.حالت خطرناک دارای دوبعد« ظرفیت واستعداد جنایی»یعنی وضعیتی که به واسطه اقتران عوامل جرم و جامعه پذیری می آید و«سازگاری اجتماعی » به معنای درجه انطباق و جامعه پذیری مجرم ، است. بدیهی است که پذیرش این مفهوم بالینی ، به عنوان معیار تعیین نوع و میزان واکنش کیفری و تحمیل این واکنش ها به صرف احراز وجود حالت خطرناک و بدون آن که فرد مرتکب جرم شده باشد ، با توجّه به سوء استفاده‌هایی که می توانست از آن صورت پذیرد ،با استقبال حقوقدانان روبرو نشده و به جای آن مفهوم « مجرم خطرناک » را به کار گرفتند ؛ یعنی فردی که اوّلاً مجرم است و مرتکب جرم شده است.ثانیاً ؛ بر مبنای برخی فاکتورهای حقوقی و بالینی دارای حالت خطرناک است. بر طبق ماده ی یک قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339 مجرمین خطرناک به مجرمینی اطلاق می شود که مرتکب تکرار جرم هستند و اقدامات تامینی و تربیتی در آنان بی اثر بوده است و به محض آزادی از زندان مجدداً دست به ارتکاب جرم می زنند .  

1-7-1-1-3-3-مجرم احساساتی
  معمولاً دچار اختلال روانی بوده و واکنش آنان در برخورد با امور مخالف میل باطنی خود، شدید بوده و قبل یا بعد از ارتکاب جرم،حالت هیجانی فوق العاده دارند و پس از ارتکاب جرم نیز خیلی زود از کرده خود پشیمان می شوند و اکثراً اقدام به خود کشی می کنند.

1-7-1-1-3-4-مجرم اتفاقی
   این دسته فقط هنگامی که فرصت مناسبی پیدا کنند ، مرتکب جرم می شوند و سعی می کنند با کنترل کارهای پنهان خود،اعمالشان را از دیدگاه حقوقی و عمومی جامعه مخفی نگه دارند. این گونه افراد تحت شرایط و عوامل خاصی مرتکب جرم می شوند یعنی مجرمین این گروه بر اثر اجبار و یا کشش های درونی به طرف اعمال جنایت آمیز کشیده می شوند و بیشتر ارتکاب اعمالشان از بی ثباتی عاطفی آن ها ناشی می شود و اگر عوامل و انگیزه های ارتکاب برایشان باقی بماند ممکن است به ارتکاب جرائم دیگر و حتی شدیدتر نیز مبادرت ورزند .

1-7-1-1-3-5-مجرم حرفه ای
  مجرمین خطرناك کسانی هستند که بر اثرتکراراعمال خشونت آمیز، در ارتکاب جرم بیشتر پا بر جا هستند و آن چه که انجام می دهند به عنوان عمل خلاف فرهنگ و ضد اجتماعی است ولی برای خودشان به عنوان فرهنگ جنایی پذیرفته شده است.

1-7-1-2-مبحث دوم: حالت خطرناك و نظريه هاي مربوط به آن
   در اين مبحث به بررسي خالت خطرناك و نظريه ها و اركان اين موضوع مي پردازيم .

 

 

                 

پایان نامه بررسی اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                     صفحه
چکیده پایان نامه
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2-بیان مساله پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3-پرسشهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-4-اهداف پژوهش و ضرورت آن ……………………………………………………………………………………………… 4
1-5-نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره بگیرند …………………………………………. 5
1-6- تدوین الگوی تحقیق و فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………….. 5
1-6-1- فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-6-2-روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-7-تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی ………………………………………………………………………………………… 6
1-8- ساختار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..  8
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
2-2- مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………….. 11
2-2-1 تاریخچه بورس اوراق بهادار و چگونگی ایجاد آن …………………………………………………………….. 11
2-2-2- تعریف بورس اوراق بهادار  ………………………………………………………………………………………….. 11
2-2-3- بورس اوراق بهادار و نقش آن در توسعه اقتصادی …………………………………………………………… 12
2-2-4- معامله بلوک ……………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-2-5- قیمت سهام ………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-2-5-1- تغییر قیمت سهام …………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2-5-2- نوسان قیمت سهام …………………………………………………………………………………………………… 17
2-2-6- عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام ……………………………………………………………………………….. 18
2-2-7- اثر قیمتی ……………………………………………………………………………………………………………………  19
2-2-8- تصمیم گیری برای سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………. 20
2-3- مروری بر تحقیقات گذشته ……………………………………………………………………………………………….. 20
2-4- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………….. 24
فصل سوم- روش تحقیق
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
3-2- پرسشهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 27
3-3- فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 27
3-4- طرح تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………27
3-4-1- جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 27
3-4-2- نمونه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 28
3-4-3- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 29
3-4-4- روش گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق ………………………………………………………………….. 29
3-4-5- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 29
3-4-6- روشهای آماری …………………………………………………………………………………………………………… 29
3-5- تخمین و استنباط آماری …………………………………………………………………………………………………… 30
3-6- تعریف و نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………. 31
3-6-1- متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………………………………………….. 31
3-6-2- متغیرهای توضیحی ……………………………………………………………………………………………………… 36
3-7- بررسی خودهمبستگی در جملات اخلال ……………………………………………………………………………. 42
3-8- بررسی ناهمسانی واریانس در جملات اخلال ……………………………………………………………………… 43
3-9- بررسی نرمال بودن توزیع …………………………………………………………………………………………………. 43
3-10- خطای  تصریح مدل ………………………………………………………………………………………………………. 44
3-11- آزمون هم خطی میان متغیرها ………………………………………………………………………………………….. 44
3-12- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………… 45
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
4-2- مراحل برآورد مدل ………………………………………………………………………………………………………….. 48
4-2-1 بررسی فروض کلاسیک …………………………………………………………………………………………………. 48
4-2-1-1- عدم خود همبستگی( Autocorrelation ) …………………………………………………………… 48
4-2-1-2- همسانی واریانس  ( Heteroskedasticity )  ……………………………………………………….. 50
4-2-1-3 آزمون نرمال بودن جملات پسماند ………………………………………………………………………………. 52
4-2-1-4- خطای تصریح مدل …………………………………………………………………………………………………. 54
4-2-1-5 آزمون هم خطی میان متغیرها ……………………………………………………………………………………… 55
4-3- نتایج تخمین …………………………………………………………………………………………………………………… 56
4-3-1- نتایج حاصل از برآورد مدل اول …………………………………………………………………………………….. 56
4-3-2- نتایج حاصل از برآورد مدل دوم ……………………………………………………………………………………. 60
4-3-3- نتایج حاصل از برآورد مدل سوم …………………………………………………………………………………… 63
4-4- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………… 67
4-5- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………….. 68
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
5-2- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 71
5-3- موانع و محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 73
5-4- پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………………. 74
5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………. 74
5-6- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………….. 75
منابع و مأخذ
الف- منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………….. 76
ب- منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………. 77
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….101

 

 

 

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                              صفحه
3-1- جدول: گزینش نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………….. 28
3-2- جدول: آمار توصیفی Total impact …………………………………………………………………………………… 33
3-3- جدول: آمار توصیفی  Temporary impact …………………………………………………………………………34
3-4- جدول: آمار توصیفی Permanent impact  …………………………………………………………………………. 36
3-5- جدول: آمار توصیفی اندازه ( size ) ……………………………………………………………………………………..37
3-6- جدول: آمار توصیفی Volatility ……………………………………………………………………………………….. 38
3-7- جدول: آمار توصیفی Turnover ………………………………………………………………………………………… 39
3-8- جدول: آمار توصیفی متغیر BAS ………………………………………………………………………………………. 40
3-9- جدول: آمار توصیفی متغیر Market return…………………………………………………………………………. 41
3-10- جدول: آمار توصیفی متغیر Momentum ……………………………………………………………………………42
4-1- جدول: خروجی آزمون Correlation LM ………………………………………………………………………….. 48
4-2- جدول: خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR(1) …………………………………………….49
4-3- جدول: خروجی آزمون Correlation LM  …………………………………………………………………………. 49
4-4- جدول: خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR(1) …………………………………………….49
4-5- جدول : خروجی آزمون Correlation LM  ………………………………………………………………………… 50
4-6- جدول: خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR(1) …………………………………………….50
4-7- جدول: خروجی آزمون Heteroskedasticity ……………………………………………………………………… 51
4-8- جدول: خروجی آزمون Heteroskedasticity ……………………………………………………………………… 51
4-9- جدول: خروجی آزمون Heteroskedasticity ……………………………………………………………………… 51
4-10- جدول: آزمون تصریح خطا …………………………………………………………………………………………….. 54
4-11- جدول: آزمون تصریح خطا …………………………………………………………………………………………….. 55
4-12- جدول: آزمون تصریح خطا …………………………………………………………………………………………….. 55
4-13- جدول: آزمون هم خطی میان متغیرها ……………………………………………………………………………….. 56
4-14- جدول: خروجی تخمین مدل اول ……………………………………………………………………………………. 56
4-15- جدول : خروجی تخمین با ورود جزء AR(1) ……………………………………………………………………57
4-16- جدول: خروجی مدل نهایی …………………………………………………………………………………………….. 59
4-17- جدول: خروجی تخمین مدل دوم ……………………………………………………………………………………. 60
4-18- جدول : خروجی تخمین با ورود جزء AR(1) ………………………………………………………………….. 61
4-19- جدول: خروجی تخمین مدل نهایی ………………………………………………………………………………….. 63
4-20- جدول: خروجی تخمین مدل سوم …………………………………………………………………………………… 64
4-21- جدول : خروجی تخمین با ورود جزء AR(1) ……………………………………………………………………64
4-22- جدول: خروجی تخمین مدل نهایی ………………………………………………………………………………….. 66
4-23- جدول: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………… 67
5-1- جدول: خلاصه نتایج آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………. 71

 

 

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                              صفحه
3-1- نمودار: اثر قیمتی شرکتها در سال  1391……………………………………………………………………………… 32
3-2- نمودار:  اثر قیمتی موقت شرکتها در سال 1391   ………………………………………………………………… 34
3-3- نمودار : اثر قیمتی دائمی شرکتها در سال 1391…………………………………………………………………….. 35
3-4- نمودار: اندازه (size) ………………………………………………………………………………………………………… 36
3-5- نمودار: نوسانات (volatility)…………………………………………………………………………………………….. 37
3-6- نمودار: حجم معاملات …………………………………………………………………………………………………….. 38
3-7- نمودار: متغیر BAS ………………………………………………………………………………………………………….. 39
3-8- نمودار: متغیر Market return ……………………………………………………………………………………………. 40
3-9- نمودار : متغیر momentum ………………………………………………………………………………………………. 41
4-1- نمودار : آزمون نرمال بودن مدل اول ………………………………………………………………………………….. 52
4-2- نمودار : آزمون نرمال بودن مدل دوم ………………………………………………………………………………….. 53
4-3- نمودار : آزمون نرمال بودن مدل سوم …………………………………………………………………………………. 53

 
چکیده
نظارت و کنترل اثر قیمتی یکی از پویاترین حوزه های پژوهشی در شرکت های تجاری بوده و به سرعت در حال گسترش است. بررسی اثرات معاملات بلوک می تواند در درک چگونگی پاسخ بازار مفید واقع شود. هدف علمی پژوهش،  بررسی تاثیر معاملات بلوک بر نوسانات قیمت سهام با استفاده از داده های روزانه مرتبط با پنج معامله پیشین و آتی معامله بلوک بوده و از اهداف کاربردی نیز کمک به پیش بینی قیمت سهام برای کلیه استفاده کنندگان شامل تحلیلگران مالی، کارگزاران، شرکتهای سرمایه گذاری و متقاضیان سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضراز بعد زمانی پس رویدادی و از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. در این پژوهش اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی یکساله از تاریخ  1/1/1391 تا 30/12/1391 سنجیده می شود و با استفاده از آزمون همبستگی رابطه بین اندازه معامله بلوک، نوسانات قیمت، حجم معاملات، بازده بازار، بازده روزانه تجمعی ماقبل و تفاوت بین بالاترین و پائین ترین قیمت با اثر قیمتی معاملات بلوک سنجیده می شود. داده های اولیه این تحقیق بعد از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرم افزار اکسل شده تا با انجام برخی محاسبات متغیرهای مورد نیاز در فرضیه پژوهش بدست آیند، سپس نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور آزمون فرضیه پژوهش وارد نرم افزار ای – ویوز شده است. بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که اثر قیمتی دائمی، با افزایش بازده روزانه تجمعی ماقبل معامله بلوک افزایش می یابد. اثر قیمتی کل نیز با افزایش حجم معاملات و بازده بازار افزایش یافته در حالیکه با افزایش اندازه معامله و نوسانات قیمت و بازده روزانه تجمعی ماقبل معامله بلوک کاهش می یابد. اثر قیمتی موقت نیز با افزایش اندازه معامله و نوسانات قیمت و بازده روزانه تجمعی ماقبل معامله بلوک افزایش یافته و با افزایش حجم معاملات و بازده بازار کاهش می یابد.

کلمات کلیدی: اثر قیمتی، معاملات بلوک، بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1-    مقدمه
نیل به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه گذاری هنگامی تسریع می گردد که کشورها دارای بازارهای سرمایه فعال و قابل اعتماد باشند. معمولا کشورهایی که از نظر اقتصادی توانمند بوده و ساختار اقتصادی تکامل یافته ای دارند عموماً دارای بازارهای مالی متنوع و کارآمد فراوانی هستند. یکی از مهمترین بازارهای سرمایه بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار در کشورهایی که سعی در تقویت بنیه اقتصادی خود دارند نقش بسیار مهمی را برعهده دارد. وجود بازارهای فعال همواره سرمایه گذاران متعددی را به تکاپو واداشته است و جریان سرمایه و منابع مالی را به بخش های مولد تسریع کرده است. کشورهایی که دارای بورس های سازمان یافته و فعال می باشند توانسته اند سرمایه گذاران زیادی را به سوی این بازارهای سازمان یافته جلب کنند به گونه ای که مثلا در کشور ایالات متحده بیش از 50% مردم سهامداران شرکتهای مختلفی هستند. سرمایه گذارانی که در بورس ها سرمایه گذاری می کنند معمولا در تلاش هستند تا با استفاده از اطلاعات موجود و تحلیل بازار و با اتخاذ تصمیم ها و سیاست های خاص در مقاطع زمانی متفاوت حداکثر استفاده را از این بازارها بعمل آورند و با حداقل ریسک ممکن حداکثر بازدهی را کسب نمایند. بر همین اساس کسانی که در سهام عادی شرکتها سرمایه گذاری می کنند سعی دارند تا بتوانند بگونه ای قیمت سهام شرکتها را قبل از تحقیق آنها پیش بینی نموده و با استفاده از این مهارت منافع خود را افزایش دهند. از آنجا که یکی از عوامل مهم در موفقیت افراد خصوصا مدیران و سرمایه گذاران برنامه ریزی می باشد، لذا برنامه ریزی صحیح و پیش بینی آنچه که احتمالا در آینده به وقوع خواهد پیوست بسیار حائز اهمیت است. بررسی ها نشان می دهد در بازارهای سرمایه ای که از کارایی نسبی برخوردار هستند می توان با تحلیل متغیرهای مهم به نتایج خوبی در خصوص چگونگی روند قیمتها و پیش بینی قیمت سهام شرکتها دست یافت.

 

 

 

1-2-     بیان مساله پژوهش
در  بازار کارا، قیمت در پاسخ به ورود اطلاعات اساسی جدید تغییر می کند. از این طریق، معامله گران و سازندگان بازار عقاید خود را درباره ارزش واقعی قیمت در پاسخ به اطلاعات معامله به روز رسانی می کنند. از این رو معاملات خود می توانند اطلاعات را به معامله گران انتقال دهند. معاملات بزرگ بطور مستقیم ظرفیت حرکت دادن قیمت ها طی معاملات را دارند. تصمیمات تجاری دیگر شرکت کنندگان بازار که ممکن است اقدامات آغازگران معاملات باشند نیز بطور غیر مستقیم تاثیر گذار است. اثر قیمتی به ارتباط بین دریافت دستور خرید یا فروش و تغییر قیمت متعاقب آن اشاره دارد. اینکه معامله خرید باید قیمت را به سمت بالا سوق دهد در نگاه اول واضح است. اما این یک واقعیت برای تجار است که اثر قیمتی برای آنان به مثابه یک هزینه است و  معامله دوم خرید آنان بخاطر تاثیر خود آنها در بازار بطور متوسط گران تر از اولی است (و همچنین این تاثیر برای فروش بصورت بالعکس است).

 

 

كاهش نرخ سود (بهره) بانکی و اثر آن بر میزان سرمایه گذاری در ایران

كاهش نرخ سود (بهره) بانکی و اثر آن بر میزان سرمایه گذاری در ایران
عنوان مقاله: كاهش نرخ سود (بهره) بانکی و اثر آن بر میزان سرمایه گذاری در ایران
قالب فایل: WORD

* بخشی از ابتدای مقاله:
کندی روند سرمایه گذاری ، نبود قوانین کار آمد و بروز شده در ایران و همچنین تورم بیش از اندازه و رشد نقدینگی که در سالهای اخیر رشد فزایده ای نیز داشته است و همچنین افزایش فعالیتهای واسطه گری و نبود بازار سرمایه کار آمد ما را بر آن داشت تا بررسی هرچند کوتاه در خصوص عوامل بروز چنین مشکلاتی را در جامعه ایران اسلامی داشته باشیم در این مقال سعی شده با تحقیق کتابخانه ای کتب مختلف اقتصاد خرد و کلان ارتباط آن با حسابداری ملی و کاربرد آنها می توان مطالبی نو را در این مقطع زمانی که ما در آن قرار داریم در جهت بهبود اقتصاد کشور ارائه نماییم.

يكي از مهمترين مطالبي كه مي توان درباره پول گفت اين است كه پول ارزش زماني دارد و قيمت آن را بهره تعيين مي كند . اما قبل از آنكه راجع به بهره و نرخ آن صحبت كنيم بهتر است تفاوت بين بهره و سود را بدانيم :

سود ما به التفاوت درآمد از هزينه است . به عنوان مثال بابت توليد كالايي هزينه مي كنيد و سپس آن هزينه را از درآمد فروش كالا كم مي كنيد و آن چه مي ماند سود است .

در حالي كه بهره عبارت است از وام دادن يا قرض دادن پول با شرط دريافت مازاد به ازاء قرض ، مهم نيست كه كم يا زياد باشد ، اين بهره است . بهره يكي از اجزاء هزينه است و با سود فرق دارد ، سود ناشي از يك فعاليت اقتصادي و ما به التفاوت در آمد و هزينه است .

پس بهتر است وقتي صحبت از كاهش نرخ سود بانكي مي كنيم از واژه ی کاربردی آن كه همان نرخ بهره است استفاده كنيم .

براساس تئوری های اقتصادی نرخ بهره بايد متناسب با نرخ تورم يا همان افزايش شاخص قيمت ها باشد ، اما چه عواملي باعث ايجاد تورم يا افزايش شاخص قيمت ها مي شود .

علل تورم را مي توان به دلايل ذيل بر شمرد :

الف – تورم ناشي از تقاضاي بيش از عرضه كل كه خود به دو دليل ممكن است در جامعه اي بوجود آيد :

الف – 1 تورم ناشي از فشار تقاضا به دليل واقعي

الف – 2 تورم ناشي از فشارتقاضا به دليل افزايش عرضه پول

ب – تورم ناشي از افزايش هزينه ها

ج – تورم بخشي

د – تورم ساختاري يا نهادي

با توجه به آنكه بحث ما راجع به كاهش نرخ بهره بانك و اثر آن بر ميزان سرمايه گذاري است تورمهاي ناشي از افزايش تقاضا كل كه مخارج سرمايه گذاري نيز از اجزاتقاضاي كل مي باشد و همچنين تورم ناشي از فشار تقاضا به دليل افزايش عرضه پول در ايران را مورد بررسي قرار مي دهيم .

ما مي دانيم كه افزايش در مخارج سرمايه گذاري عاملي است كه موجب افزايش تقاضاي كل مي شود . مخارج سرمايه گذاري ممكن است به دلايل گونا گوني افزايش يابد به طور مثال هر عاملي كه سبب افزايش سود انتظاري سرمايه گذاري شود باعث افزايش سرمايه گذاريها مي شود . مانند كاهش نرخ بهره بانكي ، بهبود تكنولوژي و يا خوشبيني سرمايه گذاران نسبت به آينده اقتصاد ، هر چند افزايش مخارج سرمايه گذاري به عنوان يكي از اجزاي تقاضاي كل باعث افزايش تقاضاي كل و به التبع افزايش تورم مي شود . اما اقتصاددانان معتقدند به دليل آنكه مخارج سرمايه گذاري باعث افزايش ظرفيت اقتصادي و به التبع افزايش ظرفيت مالي جامعه مي شود در آينده اي نزديك عرضه فراوان مي تواند با اين افزايش تقاضا رقابت كرده و تورم را به عقب براند اما اين همه داستان نيست بلكه در قسمت بعدي بيشتر راجع به اين قضيه صحبت مي كنيم …

پایان نامه نوع مدیریت و اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر مدیریت سودآوری آتی

پایان نامه نوع مدیریت و اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر مدیریت سودآوری آتی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چكيده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه: 4

2-1 بیان مسأله 4

3-1 اهداف پژوهش.. 7

4- ا اهمیت و ضرورت پژوهش.. 7

5-1فرضیه پژوهش.. 9

6-1 چارچوب نظری ومدل پژوهش.. 9

7-1 متغیرهای پژوهش.. 11

8-1 قلمرو پژوهش.. 12

1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش.. 12

2-8-1- قلمرو مکانی پژوهش.. 12

3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش.. 12

9-1- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه : 15

2-2 گفتار نخست:مدیریت سود 16

1-2-2 مفاهیم سود برای گزارشگری. 16

2-2-2   مفهوم مدیریت سود 18

3-2-2  انگیزه های مدیریت سود 20

4-2-2-   طبقه بندی مدیریت سود 23

1-4-2-2 – انواع روشهای مدیریت سود: 23

2-4-2-2 انواع مدیریت سود: 27

5-2-2- هموارسازی سود 30

3-2  گفتار دوم:اقلام تعهدی اختیاری. 33

1-3-2 حسابداری تعهدی و مدیریت سود 33

2-3-2 اقلام تعهدی : 34

3-3-2 کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری. 36

4-2- گفتار سوم:ساختار مالکیت.. 37

1-4-2حاکمیت شرکتی. 37

1-1-4-2مفهوم حاکمیت شرکتی : 37

2-1-4-2 تئوری نمایندگی: 38

2-4-2- مالکیت نهادی. 39

1-2-4-2نظارت نهادی و مدیریت سود: 41

3-4-2- نقش سرمایه گذاران نهادی در انگیزش مدیران. 43

4-4-2- ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری. 45

5-4-2- مالکیت خانوادگی. 46

6-4-2 – ساختارمالکیت و مدیریت سود 48

5-2 گفتار چهارم:اندازه شرکت.. 50

1-5-2 اندازه شرکت و مدیریت سود 50

2-5-2 شاخص های اندازه : 52

6-2 گفتار پنجم :پیشینه پژوهش.. 53

1-6-2  پژوهش های مرتبط در برون کشور. 53

2-6-2 پژوهش های مرتبط در درون کشور. 56

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه : 61

2-3 جامعه آماري. 61

3-3 تعيين حجم نمونه 62

4-3 فرضيه پژوهش.. 63

5-3 روش پژوهش.. 64

6-3 گردآوری اطلاعات.. 64

7-3 تابع آماره 65

1-7-3 آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف (ks ) 65

2-7-3 آزمون دوربین – واتسون (DW) 65

8-3 رگرسیون چندگانه ومنطق آزمون فرضیه 66

1-8-3 آزمون برای معنی دار بودن رگرسیون وتایید  یا  رد  فرضیه 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه‏: 69

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 69

4-4 آزمون نرمال بودن متغیر پاسخ ( وابسته ) 74

1-4-4 آزمون جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1. 74

2-4-4آزمون سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1. 77

3-4-4آزمون تغییرات سود در سال t+1. 79

5-4 آزمون فرضیه پژوهش.. 81

1-5-4 رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ جریان وجوه نقدحاصل از عملیات در سال t+1(CFOt+1) 81

2-5-4 رگرسيون چند گانه با متغير پاسخ سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1 (NDNIt+1) 86

3-5-4 از رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 ( EARNt+1∆) 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 105

2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه 105

1-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با شاخص جریان وجوه نقدحاصل ازعملیات سال t+1(CFOt+1) 105

2-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت و اندازه شرکت با شاخص سودخالص اقلام تعهدی غیراختیاری سال t+1 (NDNIt+1) 106

3-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با تغییرات سودسال t+1 (EARNt+1 ∆) 106

4-2-5جمع بندی نتایج آزمون فرضیه بارهرسه شاخص سودآوری آتی. 107

3-5-نتيجه گيري کلي پژوهش : 108

4-5 پيشنهادها 108

1-4-5 پيشنهادهايي در راستاي يافته هاي پژوهش.. 109

2-4-5 پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي : 109

5-5 محدوديت هاي پژوهش : 110

پیوستها:

پیوست شماره 1. 112

پیوست شماره 2. 114

پیوست شماره 3. 119

پیوست شاره 4 : 124

پیوست شماره 5. 141

منابع و ماخذ:

منابع فارسي: 159

منابع لاتین: 162

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….164

 

 

نگاره (1-1) : متغیرهای پژوهش.. 11

نگاره (1-2 ) پژوهش های  مرتبط با مدیریت سود 58

نگاره (2-3) : متغیرهای پژوهش.. 64

نگار (1-4)شاخص های توصیف کننده متغیرها : 70

نگاره (2-4 ): توزیع فراوانی متغیر مجازی برای مالکیت خانوادگی (DFAM) 71

نگار (3-4) : توزیع فراوانی متغیر مجازی برای اندازه شرکت (Dsize) 71

نگاره (4-4)ماتريس همبستگي وضريب همبستگي پيرسون. 73

نگاره (5-4) : آزمون کولموگروف –اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات سال T+1. 75

نگاره (6-4)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغییر وابسته تبدیل شده 76

نگاره (7-4)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود خالص اقلام غیر اختیاری در سال T+1  77

نگاره (8-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود خالص اقلام تعهدی  غیر اختیاری در سال T+1  تبدیل شده 78

نگاره (9-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیروابسته تغییرات  سود در سال T+1  79

نگاره (10-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود در سال T+1تبدیل شده 80

نمودار (6-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ  تغییرات سود در سال t+1 بعد از تبدیل. 80

نگاره (11-4) : متغیر های مستقل وارد شده /متغیر های حذف شده 81

نگاره (12-4)  : ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و آزمون دوربین-واتسون: بین  متغیرهای مستقل و متغیر وابسته (جریان وجوه نقد حاصل از عملیات سال t+1) 82

 

 

نگاره (13-4) : تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) متغیر های مستقل و متغیر جریان وجوه نقد حاصل از عملیات t+1  82

نگاره (4-14) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته  جریان وجوه نقد حاصل از عملیات t+1. 83

نگاره (15-4) : آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها با متغیر پاسخ CFO t+1 86

نگاره (16-4) : متغيرهاي مستقل وارد شده /متغيرهاي حذف شده 87

نگاره (17-4) : ضريب همبستگي ، ضريب تعيين و آزمون دوربين –واستون : بين متغيرهاي مستقل و سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1. 87

نگاره (18-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) متغيرهاي مستقل و متغيروابسته سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1. 88

نگاره( 19-4 ): ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) متغيرهاي مستقل و متغير وابسته سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1. 89

نگاره(20-4 ):آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطایا باقی مانده ها بامتغیر پاسخ1 NDNIt+  91

نگاره(21-4 ):متغیرهای مستقل وارد شده | متغیرهای حذف شده 92

نگاره(22-4 ) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وآزمون دوربین- واستون : بین متغیرهای مستقل و تغییرات سود در سال t+1  92

نگاره(23-4 ) :تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته تغییرات سود در سال t+1  93

نگاره (24-4 ):ضرایب معادله رگرسیون((coefficient متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته تغییرات سود در سال t+1  94

نگاره (25-4 ) :آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1. 97

 

نگاره (26-4 ) خلاصه نتایج آزمون فرضیه با هر یک از شاخص ها ی سودآوری آتی. 97

نگاره (27-4)خلاصه نتایج آزمون ها اثرات متغیرها برپیش بینی سودآوری اتی. 98

نگاره(28-4) اطلاعات مالی شرکت.. 99

 

                  

 

 

نمودار(1-2): انواع هموارسازی سود 32

نمودار 1-4:نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ  جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1   قبل از تبدیل ریاضی  75

نمودار (2-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ  جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1   بعد از تبدیل ریاضی  76

نمودار (3-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 قبل از تبدیل  77

نمودار (4-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 بعد از تبدیل  78

نمودار (5-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ  تغییرات سود در سال t+1 قبل از تبدیل. 79

نمودار (6-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ  تغییرات سود در سال t+1 بعد از تبدیل. 80

نمودار (7-4): نمودار هیستوگرام  باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ جریان وجوه نقدحاصل از عملیات در سال t+1. 85

نمودار (8-4): نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ  سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1. 91

نمودار (9-4): نمودار هیستوگرام  باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ  تغییرا سود در سال t+1  96

 

چكيده:

رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات  عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که  مدیریت سوداعمال شده  توسط مدیران شرکت ها ، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا  منافع شخصی آنها بیشینه گردد.

هدف پژوهش  ، بررسی نوع  مدیریت سود اعمال شده ( مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب وتشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به  وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد.

از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381 ، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش  حذف سیستماتیک در طی سالهای 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون  قرار گرفتند . متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری ، مالكيت نهادی ، مالكيت خانوادگی ، اندازه شرکت و سودآوری آتی .

یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند .همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی سودآوری آتی رایطه مثبت (مستقیم ) و بین ساختار مالكيت خانوادگی وپیش بینی  سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالكيت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید.

 

مقدمه:

وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای  تولید و ایجاد ارزش افزوده  هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق ، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و…) گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد.

پژوهش هايي که درمورد مسائل  مختلف مربوط به بورس صورت می گیرد، می تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار- در ایفای نقش بزرگی  که به عهده دارد- بنماید، همچنین این پژوهش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهینۀ منابع اقتصادی، به نحو مطلوبتری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.

 

جزوه درس اثر زلزله بر سازه های ویژه

جزوه درس اثر زلزله بر سازه های ویژه