پایان نامه غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی

پایان نامه غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی  مبتنی بر وب معنایی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده:
  در دنیای امروز به منظور کاهش هزینه یادگیری از طرفی و هزینه وقت از طرف دیگر که نمی توان از آن چشم پوشی کرد، بهره گیری از سیستمهای جدید یادگیری همچون یادگیری الکترونیکی جایگاه خود را نمایان ساخته است. محققان تلاش می کنند برای پایین آوردن هزینه آموزش مستقل از زمان با تکیه بر فناوری های جدید بتواند علاوه بر آموزش موثر هزینه تولید را با بهره گیری از دانش اشتراکی در محیط وب کاهش داده و با تنوع بخشی محتوای آموزش الکترونیکی به کمک سیستم های انطباقی مبتنی بر شبکه وب معنایی به اطلاعات و داده های مرتبط برای یادگیرنده دست یایند.
در این تحقیق آنچه مورد نظر ماست شامل، بهره گیری از وب معنایی به منظور غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی برای افزایش اثر بخشی و ارتقاء کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونیکی و ارائه بهترین شیوه بکارگیری فناوری های وب معنایی در تنوع بخشی و غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی با تکیه بر آمار و کاربردها است. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده با ارائه و طراحی یک معماری توزیع شده در حوزه های مختلف وب معنایی مانند مدل سازی محتوایی مبتنی بر کلید واژه با بهره گیری از داده کاوی،  تولید محتوا  به روش های مشارکتی و اجتماعی، تولید محتوا به روش تفسیر متن بر اساس هستان شناسی و ارائه محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر هستان شناسی به تقویت و تنوع بخشی محتوای آموزشی اثر بخش دست یافت.
 ارزیابی عملکرد سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده مبتنی بر وب معنایی حاکی از افزایش اثر بخشی آموزش بر روی یادگیرندگان داشته است، که این مهم با محتوای معمول در سیستم های مدیریت یادگیری بر روی تعدادی از یادگیرندگان نمونه امتحان، و نتیجه میزان یادگیری بررسی شده است، به طوری که با بهره گیری از این سیستم می توان حداقل به افزایش توانمندی یادگیرندگان به میزان 20% و علاقه مندی استفاده از سیستم به میزان 40% برای آنان دست یافت.    
کلمات کلیدی:
آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب، وب معنایی، آنتولوژی، داده های پیوندی، داده کاوی، متن کاوی، سیستم های آموزش الکترونیکی

فهرست مطالب
فصل اول:« مقدمه» ……………………………………………………………………………………………………………………………….    1
1-1- تاریخچه آموزش الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………    2
1-2- تعاریف و مفاهیم کلی ……………………………………………………………………………………………………………………..    2
1-3- ساختار و ترتیب محتوا …………………………………………………………………………………………………………………..    6
1-4- تعامل آموزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………….    8
1-5- پورتال یادگیری الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………    8
1-6- تحقیق انجام شده در این پایان نامه  …………………………………………………………………………..     9
1-7- ساختار پایان نامه  …………………………………………………………………………………………………..     11
فصل دوم:« پیش زمینه و بررسی کارهای مشابه» ………………………………………………………………………….    13
2- 1- وب معنایی  …………………………………………………………………………………………………………………………………..    14
2-2- RDF …………………………………………………………………………………………………………………………………………….    16
2-3- هستی شناسی…………………………………………………………………………………………………………….    19
2- 4- استفاده از تکنولوژی معنایی برای استخراج و یکپارچه سازی محتوا ………………………………………    20
2- 5- متدولوژي هاي متداول ساخت هستی شناسی ……………………………………………………………………………    23
2-5-1- متدولوژي SENSUS-Based  …………………………………………………………………………….    23
2-5-2- متدولوژي  METHODOLOGY………………………………………………………………………    23
2-5-3- متدولوژي Uschold and King …………………………………………………………………………    24
2-5-4- متدولوژي Gruninger and Fox ……………………………………………………………………….    24
2-5-5- متدولوژي Amaya Berneras  …………………………………………………………………………..    25
2-6- معرفي نرم افزار PROTÉGÉ در ساخت هستی شناسی ………………………………………………………….    26
2-6-1- مراحل ساخت هستی شناسی …………………………………………………………………………………..    26
2-6-2- براي ساخت هستی شناسی مراحل زير را دنبال مي کنيم ……………………………………..     26
2-6-2-1- مشخص کردن دامنه و محدوده هستی شناسی ………………………………….    26
2-6-2-2- بررسي استفاده از هستی شناسی هاي موجود ……………………………………    27
2-6-2-3- مشخص کردن واژه هاي مورد استفاده در دامنه …………………………………    27
2-6-2-4- تشخيص کلاس ها و ساختار آنها ………………………………………………………..    27
2-6-2-5- تعريف مشخصه کلاس …………………………………………………………………………    28
2-6-2-6- تعريف محدوديت ها …………………………………………………………………………….    28
2-7- داده های پیوندی …………………………………………………………………………………………………………………………..    29
2-7-1- تعریف داده های پیوندی  …………………………………………………………………………………………    29
2-7-2- تکنولوژی در داده های پیوندی ………………………………………………………………………………..    29
2-7-3- :LOD پروژه داده های باز و پیوندی ………………………………………………………………………..    31
2-7-4- انتخاب واژگان URIS و RDF ………………………………………………………………………………….    32
2-7-5- ایجاد لینک ……………………………………………………………………………………………………………….    32
2-7-6- ابزار انتشار …………………………………………………………………………………………………………………    33
2-7-7- Revyu ………………………………………………………………………………………………………………….    33
2-7-8- APIS شبکه ………………………………………………………………………………………………………………    33
2-7-9- بکارگیری تکنیک در داده های پیوندی ……………………………………………………………………    33
2-8- پایگاه دانش DBpedia و کاربرد آن در دسترسی به محتوای موجود ………………………………………..    34
2-8-1- شبکه ترکیب و ادغام داده ………………………………………………………………………………………..    35
2-8-2- شبکه تفسیر محتوا ……………………………………………………………………………………………………    35
2-8-3- استفهام و بررسی و جستجو ……………………………………………………………………………………..    35
2-8-4- تفسیر محتوا ……………………………………………………………………………………………………………..    36
2-9- مرور تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی……………………………..    36
2-9-1- پروژه GRAPPLE …………………………………………………………………………………………………………..    36
2-9-2- توسعه نرم برای یادگیری تطبیقی با همکاری مشارکتی ……………………………………………….    38
    2-9-3- استخراج رفتار یادگیری دانشجو و خود ارزیابی برای تطبیق سیستم مدیریت آموزشی    39
2-9-4- مدل یادگیرنده مبتنی بر هستی شناسی برای پشتیبانی از شخصی سازی آموزش الکترونیکی    40
2-9-5- آنتولوژی مدلسازی یادگیرنده …………………………………………………………………………………………    41
2-9-6- جنبه های معنایی در یادگیری الکترونیکی:  با استفاده از چرخه حیات دانش برای مدیریت معناشناسی جهت شبکه و سیستم های سرویس گرا    43
2-9-7- شخصی و غنی سازی منابع یادگیری با استفاده از فن آوری های وب معنایی …………….    44
2-9-8- پایان نامه های مرتبط که در ایران انجام و یا در حال انجام می باشد …………………………..    44
2-10- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………..    44
فصل سوم :« روش پیشنهادی»  ………………………………………………………………………………………………………..      46
3- 1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………    47
3-2- مسئله غنی سازی محتوا ……………………………………………………………………………………………………………….    48
3-3- مسئله غنی سازی محتوای پیکره باز در زمینه آموزش الکترونیکی …………………………………………….    50
3-4- رویکردهای موجود در مسئله غنی سازی آموزش الکترونیکی ……………………………………………………..    51
3-4-1- محتوای انطباقی قابل توسعه …………………………………………………………………………………….    51
3-4-2- روش های مشارکتی و اجتماعی ………………………………………………………………………………    52
3-4-3- تفسیر متن براساس هستی شناسی ………………………………………………………………………….    53
3-5- رویکردهای پیشنهادی …………………………………………………………………………………………………………………..    54
3-5-1- غنی سازی محتوا بر اساس موضوع ………………………………………………………………………….    54
3-5-2- غنی سازی محتوا بر اساس هستی شناسی ………………………………………………………………    56
3-6- پتانسیل های سیستم پیشنهادی: پشتیبانی از هدایت انطباقی یادگیرنده مبتنی بر موضوع برای آموزش الکترونیکی    57
3-7- جمع¬آوري داده¬هاي يک منبع داده از وب …………………………………………………………………………………….    58
3-7-1- تبديل محتوای موجود گردآوری شده در پايگاه داده بصورت داده¬هاي پيوندي ……..    58
3-8- محتوای ورودي سیستم …………………………………………………………………………………………………………………    59
3-9- معماری پيشنهادی ………………………………………………………………………………………………………………………..    59
3-10- الگوریتم غني سازي محتوا ………………………………………………………………………………………………………….    61
3-10-1- مرحله اول ……………………………………………………………………………………………………………….    62
3-10-2- مرحله دوم برای غنی سازی محتوا ………………………………………………………………………..    63
3-11- جهت دهی مبتنی بر مفهوم ………………………………………………………………………………………………………..    64
3- 12- غنی سازی محتوای آموزشی به روش( تقریباً) خودکار …………………………………………………………….    64
3-13- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………..    65
فصل چهارم: « پیاده سازی و ارزیابی » . ………………………………………………………………………………………….    66
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….    67
4-2- پیاده سازی سیستم پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………………..    67
4-2-1- بررسی چالشهاي موجود در ايجاد ارتباط بين منابع داده و راه حل هاي ممكن………     67
4-3- ساخت آنتولوژی های مورد نیاز در سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده پیشنهادی    69
4-3-1- ساخت آنتولوژی در دامنه یادگیری الکترونیکی و  سرفصل موضوعی محتوای مورد نظر    69
4-3-1-1- مرحله اول : شناسایی دامنه آنتولوژی مدلسازی در یادگیری …………………………….    69
4-3-1-2- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها …………………………………………………………………………    70
4-3-3-3- تعریف slotها ………………………………………………………………………………………………………    70
4-3-3-4- امتحان آنتولوژی …………………………………………………………………………………………………..    71
4-4- روش ارزیابی در این تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..    72
4-4-1- محاسبه بازده دانش  ……………………………………………………………………………………………………….    72
4-4-2- ارزیابی میزان فعالیت خود جوش یادگیرنده …………………………………………………………………..    73
4-4-3- مرحله نهایی ارزیابی ………………………………………………………………………………………………………..    73
4-5- ارزیابی مبتنی بر موضوع و مدل سازی کاربری …………………………………………………………………………….    73
4-6- تأثیر سازگاری مبتنی بر موضوع بر یادگیری یا آموزش ……………………………………………………………….    75
4-7- ارزیابی کمی و کیفی سیستم از دید یادگیرندگان ………………………………………………………………………..    75
4-8- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………..    79
فصل پنجم:« نتیجه گیری و کارهای آتی» ………………………………………………………………………    80
5- نتیجه‌گیری و کارهای آتی  ………………………………………………………………………………………………………………..    81
5-1- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….    81
5-2- کارهای آتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………..    82
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    83
ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    87
    

    
    
    
فهرست جداول
جدول 4-1 جدول ارزیابی سیستم قدیم ……………………………………………………………………………………………………………..    78
جدول 4-2 جدول ارزیابی سیستم جدید …………………………………………………………………………………………………………….    79
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

فهرست شکل ها
شکل2-1-  بیان مفاهیم در قالب عبارات سه قسمتی RDF  ………………………………………………………    17
شکل2-2- یک شبکه مفهومی ……………………………………………………………………………………………………..    18
شکل2-3- رویکردهای مختلف برای استفاده آنتولوژی در تشریح مفاهیم   ……………………………….    22
شکل2-4-  ابر LOD  ……………………………………………………………………………………………………………………    32
شکل2-5- زیر ساختهای کلی در پروژه  grapple  ……………………………………………………………………    37
شکل2-6- معماری ALE   گروه Grapple   ……………………………………………………………………………    37
شکل2-7- پیشنهاد چرخه حیات تالیف مشارکتی ……………………………………………………………………….    38
شکل2-8- بخش نمونه ای از ارائه دانش ………………………………………………………………………………………    39
شکل2-9- معماری سیستم پیشنهادی …………………………………………………………………………………………    39
شکل2-10- نمایش گرافیکی از مدل کاربر …………………………………………………………………………………..    40
شکل2-11- دو نمونه از کلاس توانایی مدل کاربر در OWL/XML syntax   ……………………….    41
شکل2- 12-   ویژگی های فردی یادگیرنده ارائه شده ……………………………………………………………….    42
شکل2- 13- کارشناسان تعیین تگ روی محتویات  ……………………………………………………………………    42
شکل2-14-   استفاده از هستی شناسی استاندارد و کشف محتوای، محتویات هدف یادگیرنده     42
شکل2- 15  معماری پیشنهاد شده …………………………………………………………………………………………….    43
شکل3-1- اقلام محتوایی در یک سیستم سنتی با متن بسته  ……………………………………………………    49
شکل3-2- مسئله غنی سازی محتوا با متن باز  …………………………………………………………………………..    49
شکل3-3- غنی سازی محتوا همراه با شخصی سازی محتوای آموزشی در آموزش الکترونیکی …    51
شکل 3-4 -معماری سیستم پیشنهادی ……………………………………………………………………………………….    57
شکل3-5- معماری پیشنهادی  …………………………………………………………………………………………………….    60
شکل3-6- برچسب زدن محتوا کشف شده توسط یادگیرنده از فضای وب …………………………………    62
شکل 3-7- شمای تبدیل محتوای کشف شده توسط یادگیرندگان منتخب ………………………………..    63
شکل 3-10- گراف عملکرد معماری غنی سازی در سیستم خودکار …………………………………………..    ضمیمه

ضمائم
گراف عملکرد معماری غنی سازی در سیستم خودکار…………………………………………………………………………………………    87
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

فصل اول
مقدمه

 

 

1-1- تاریخچه  آموزش الکترونیکی
تفکر استفاده از رایانه ها و شبکه های رایانه ای برای کارهای مدرسه ای و عملی به قرن بیستم و اوائل دهه 1960 برمی گردد. از اوایل دهه 70 با به ثمر نشستن طرح آرپانت ،تبادل اطلاعات و داده های علمی نیز بین مراکز مدرسه های آمریکا شروع شده است. البته آموزش الکترونیکی به شکل امروزی و در این گستره کاربرد در اوایل دهه 1990با ظهور شبکه جهانی اینترنت شکل گرفت و با توجه به قابلیت های بسیار زیاد وب ، آموزش الکترونیکی به سرعت رشد کرد و امروزه جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاری از کشورها تثبیت کرده است. ایده آموزش الكترونيكي، به طرح دانشگاه باز که از سوی كشور انگلیس مطرح شد، ارتباط پیدا می کند. طبق این طرح، علاقه مندان با استفاده از برنامه‌های تلویزیونی، آموزش‌های علمی لازم را پشت سر می گذاشتند و مدرك دریافت می‌كردند. همچنین با ابداع مفهوم ”كلینیك آزاد“ در ایالات متحده آمریكا (در دهه 1960) ، گام مهم و بزرگی در این زمینه برداشته شد. در دهه هفتاد به خاطر افزایش دسترسی گسترده و عمومی به كامپیوتر در آمریكا، تدریس غیرحضوری رایج شد و برای نخستین بار، ارائه واحدهای درسی به شیوه آنلاین در اوایل دهه 1980 به وسیله یكی از بنیانگذاران دانشگاه مجازی در ایالات متحده آمریكا ابداع شد .در سال 1988 نیز برای اولین بار یك برنامه نرم‌افزاری ، با نام “استاد دیجیتالی”كه یكی از استفاده های اولیه از كامپیوتر را در امور آموزشی پیشنهاد می‌كرد، در آمریكا استفاده شد.از آن زمان تا به امروز، آموزش الكترونيكي تغییرات و پیشرفت های بسیاری داشته است؛ مثلا در سال 1995 مراكز علمی ـ آموزشی آمریكا با ایجاد تغییراتی در سیستم خود و بهینه سازی آن، توانستند روش آموزش الكترونیكی را در همه جهان گسترش و اشاعه دهند[Kah85].

1-2-  تعاریف و مفاهیم کلی:
 آموزش الکترونیکی مجموعه ای از یک سیستم آموزشی، فرایند یادگیری انسان و طرح آموزشی(تکنولوژی آموزشی) است که بر پایه فناوری بنا نهاده شده است .
    آموزش الکترونیکی پدیده ایست که به همه کسانی که بخواهند اجازه می دهد در هر زمانی که اراده کنند آنچه را که به آن علاقه دارند فرابگیرند، بدین روش می توان یادگیری مطالب سخت را آسان و مفرح نمود.
از آنجائیکه در هر نظام و سازمانی بر اساس برنامه استراتژیک تعریف شده آموزش موثر می تواند نتایج با ارزش و دستاوردهای جدید به همراه آورد لذا رسیدن به یک شیوه آموزشی که اطمینان و اعتماد به آن وجود داشته باشد بسیار حائز اهمی است. برای رسیدن به یک آموزش موفق قطعاً باید عواملی که باعث شکست در آموزش است حذف شده و عوامل موثر در افزایش کارایی شیوه آموزش تقویت شود.
    مطمئناً یک آموزش الکترونیکی خوب می تواند هم قابل اطمینان و هم موثر در رسیدن به اهداف تعریف شده در آموزش باشد که در آن صورت کوتاه شدن زمان آموزش، تطابق با نیازهای فراگیر، مشارکت متقابل فراگیران در دوره آموزش،ایجاد نگرش مثبت در یادگیرنده، ایجاد یکنواختی کیفیت، به روز رسانی سریع، دسترسی دائم، عدالت در آموزش، قابلیت بهبود، پایین آوردن هزینه آموزش و میزان عمق بخشی در آموزش با توجه به نیاز یادگیرنده می تواند از مهمترین خصوصیت آن باشد.
   در آموزش الکترونیکی ما می توانیم هزینه طراحی، توسعه، توزیع، اثر بخشی، تهدیدات و نیازها را به دقت مورد ارزیابی قرار دهیم که از پارامترهای مثبت در این نوع آموزش است.در این نوع آموزش می توان کلیه مهارتهای ذهنی، نرم، روانی و حرکتی را آموزش داد و دانش فرد را در این حوزه ها ارتقاء داد. دستیابی به یک آموزش الکترونیکی خوب و  اثربخش متشکل از رهیافت هوشمندی است که عواملی چون؛ هدف تغییرات رفتاری فراگیران، سرمایه گذاری کافی، مشارکت سیاستگذاران آموزشی و ایجاد کنندگان آموزش الکترونیکی، مشارکت با متخصصین رشته آموزشی مورد نظر و مشارکت با فراگیران را در نظر داشته باشد.

 

 

                         

پاورپوینت بررسی تأثیر آموزش، بهداشت و درمان در مطلوبیت اجتماعی جامعه

پاورپوینت بررسی تأثیر آموزش، بهداشت و درمان در مطلوبیت اجتماعی جامعه

دانلود   با موضوع بررسی تأثیر آموزش، بهداشت و درمان در مطلوبیت اجتماعی جامعه،
در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
رفاه اجتماعی
سنجش و اندازه گیری رفاه اجتماعی
رفاه اجتماعی
سرمایه انسانی
سلامت
عوامل خطر
بهداشت و عملکرد اقتصادی
داده ها و ستاده های سلامت
آموزش و عملکرد اقتصادی
اثر آموزش بر عملکرد اقتصاد
عدالت در سلامت
دیدگاه مکاتب اخلاقی در زمینه عدالت
نتیجه گیری
سخن آخر
منابع و مأخذ

 

پاورپوینت آموزش مهارت هاي زندگي

پاورپوینت آموزش مهارت هاي زندگي

دانلود   با موضوع آموزش مهارت هاي زندگي،
در قالب ppt و در 28 اسلاید و word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
مهارت هاي زندگي چيست؟
تعريف مهارت‌ هاي زندگي
مهارت زندگی
دسته بندی WHO-2004
دسته بندی یونیسف
اهميت و ضرورت طرح
پيشينه طرح
پيشينه طرح در استان كرستان
هدف كلي برنامه
اهداف اختصاصي
توجيه طرح
Protective Factor
Risk Factor
زيرساخت نظري آموزش مهارت هاي زندگي
روش یادگیری فعال چگونه اجراء می گردد؟
مدل فرضي ارتباط آموزش مهارت هاي زندگي با ارتقاي بهداشت رواني و آمادگي رفتاري
آثار برنامه
مهارت های زندگی چه تفاوتی با سایر دروس دارد؟

 

پاورپوینت آموزش کامل تزریقات

پاورپوینت آموزش کامل تزریقات
توضیحات:
فایل پاورپوینت آموزش کامل تزریقات ،در حجم 62 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
وسایل تزریقات :
1- داروي تجويز شده به صورت آمپول يا ويال
2- كارت دارويي
3- سيني تزريق دارويي:كه شامل :
# سوزن و سرنگ استريل
# تيغ اره
# آب مقطر يا نرمال سالين در صورت لزوم
# ظرف تزريق
# ظرف محتوي پنبه الكل 70%يا
ماده ضد عفوني كننده ديگر (بتادين) می باشد
4 – پاراوان

اصول کلی تزریقات :
داروهای تزریقی
وسایل تزریقی
آناتومی محل تزریق
روشهای تزریق
تکنیک های تزریق
و…

این فایل با فرمت پاورپوینت در 62 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

پاورپوینت آموزش روش تصمیم گیری چند شاخصه (topsis)

پاورپوینت آموزش روش تصمیم گیری چند شاخصه (topsis)

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع آموزش روش تصمیم گیری چند شاخصه (topsis)، در حجم 28 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل.

در این آموزش به صورت کامل و به همراه یک مثال روش Topsis شرح داده می شود

کتاب آموزش زبان چینی The Routledge Intermediate Chinese Reader سال انتشار (2013)

کتاب آموزش زبان چینی The Routledge Intermediate Chinese Reader سال انتشار (2013)
……………………….
کتاب آموزش زبان چینی The Routledge Intermediate Chinese Reader سال انتشار (2013)

نویسندگان: H. H. Shen و Y. Zhou و X. Zhao

فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 265 صفحه است.

فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
……………………….

پاورپوینت (اسلاید) آموزش روش های سنتی معماری

پاورپوینت (اسلاید) آموزش روش های سنتی معماری

پرسشنامه اثربخشی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

پرسشنامه اثربخشی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

دانلود   اثربخشی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی،
در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

عبارات
اطلاعات پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده
منبع نویسی پرسشنامه

توضیحات:
پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده را هسین و همکاران (200۹) ابداع نموده اند و
دارای ۲۲ گویه در طیف 5 درجه ای لیکرت (هرگز، به ندرت، گاهی، معمولاً،
اغلب) می باشد. امتیازدهی و تفسیر نتایج این پرسشنامه به این صورت است که
برای هر گزینه اغلب 5 ، معمولاً 4، گاهی 3، به ندرت 2 و هرگز 1 امتیاز در
نظر می گیریم

پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده،  هم برای معلمان و دبیران و آموزگاران و هم برای نهضت آموزان به کار می رود.

پرسشنامه تفسیر نتایج و منبع دارد و از جمله پرسشنامه های استاندارد می باشد.  این پرسشنامه روایی و پایایی ندارد.

 

جزوه آموزش پرورش زالو (با تاکید بر پرورش در ایران)

جزوه آموزش پرورش زالو (با تاکید بر پرورش در ایران) با اینکه زالو و زالو درمانی از قدیم در میان طبیبان رایج بوده با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی زالو درمانی نه تنها اهمیت خود را از دست داده بلکه با پیشرفت پزشکی اثر گذار بودن آن بیش از بیش ثلبت شده است. در ایران نیز چندی است پرورش زالو بسیار فراگیر شده است.
به همین دلیل بنده و تعدادی از مهندسین خبره شیلات تصمیم به نگارش این جزوه مفصل برای بالا بردن هرچه بیشتر اطلاعات شما عزیزان گرفتیم این جزوه از هر نظر کامل است و به هیچ عنوان با مطالب کذب درون سایت ها سازگاری ندارد بلکه مطالب آن کاملا علمی و از سایت های معتبر خارجی ترجمه و نگارش شده و با توجه به شرایط ایران تغییر داده شده است
امید است بتواند کمکی هر چند کوچک به احیای این کسب و کار که درامد آن در کشور تایلند برابر با صادرات نفت ایران است بنماید

این فایل نسخه کامل جزوه است که با سرفصل های زیر ارائه شده است

کتاب زبان شناسی کاربردی و آموزش مدرس زبان

کتاب زبان شناسی کاربردی و آموزش مدرس زبان
…………………….
کتاب Applied Linguistics & Language Teacher Education
(زبان شناسی کاربردی و آموزش مدرس زبان)

ناشر کتاب: Springer Press

نویسنده: N. Bartels

فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 442 صفحه است.

فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
…………………….

مبانی و پیشینه نظری آموزش و هویت

مبانی و پیشینه نظری آموزش و هویت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

چهارچوب این پژوهش پنداشتی بوده و بر پایه مفاهیم " آموزش و هویت " استوار است که در این راستا مفاهیمی چون ارزشیابی و سنجش، اهمیت و ضرورت ارزشیابی، اهداف ارزشیابی با تاکید بر وضعیت تحصیلی و سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم-اجتنابی و بعد تعهد مورد بحث قرار می گیرند.

پس از نظام آموزش و پرورش، دانشگاه مهم ترین و اساسی ترین مکانی است که قادر است روحیه خلاقیت، ابتکار، خود باوری و اعتماد به نفس را در نسل جوان شکوفا سازد. دانشگاه ها از گرانبها ترین ذخایری هستند که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد. امروزه این مراکز، به لحاظ دارا بودن  دانش و فن در بالاترین سطح تخصصی از اعتبار زیادی برخوردارند و از عوامل عمده دگرگونی اجتماعی محسوب می شوند.

ذکر این نکته ضروری است که آموزش علوم پزشکی بخشی از نظام آموزش عالی است که با حیات انسان ها سروکار دارد و توجه به جنبه های کمی و کیفی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر سلامت جامعه را در گرو کیفیت خدمات، پیشگیری، آموزش بهداشت و درمان بدانیم، در این صورت وجود نظامی علمی و حرفه ای در دانشگاه به عنوان بستر واقعی تربیت این نیروی انسانی غیر قابل انکار است( ).  از این رو حساسیت بیشتری نسبت به عملکرد، وضعیت و کیفیت این نظام در مقایسه با سایر نظام های جامعه وجود دارد. کیفیت یکی از موضوعاتی است که همیشه در آموزش عالی مورد توجه بوده ، اما شدت و قوت آن متفاوت است. از دهه 90 میلادی به بعد کیفیت از یک وضعیت حاشیه ای به یک مسئله برجسته و قابل توجه در کنار مسائل مالی تبدیل شده است. این مفهوم در آموزش عالی نسبت به سایر حوزه ها، بحث برانگیز تر و تصورات نسبت به آن متنوع تر است. در آموزش می توان کیفیت را حذف خطاها، اجتناب از اشتباه، ارائه خدمت کامل به وسیله موسسه و کادر آموزشی، بهبود دائمی جریان تدریس و یادگیری، توانائی در ارضای نیازهای دانشجویان، تضمین قابلیت دسترسی به آموزش، اثربخشی و در نهایت مطابقت با استانداردها دانست. از نظر یونسکو کیفیت در آموزش عالی مفهومی چند بعدی است که به میزان زیادی به وضعیت محیطی(زمینه) نظام دانشگاهی، ماموریت یا شرایط و استانداردهای رشته دانشگاهی بستگی دارد( ).

بنابراین در جهان امروز، ضرورت توجه به کیفیت آموزش و بهره وري حاصل از آن اهمیت ویژه اي دارد. امروزه، استمرار و پویایی متناسب با تحولات اجتماعی کیفیت آموزش تبدیل به مسئله مهم سازمان هاي درگیر در امر آموزش شده و متخصصان برنامه درسی براي این که بتوانند عملکرد خود و برنامه هاي درسی را بهبود بخشند، باید در روند کاریشان به کیفیت آموزش توجه نمایند.  چون یکی از مهمترین و اساسی ترین فعالیت ها در چرخه برنامه ریزي، یافتن ارزش فعالیت هاي انجام شده و قبلی در قالب ارزشیابی است، در ارتباط با کار آموزش نیز میتوان ارزشیابی را از اساسی ترین مراحل فعالیت هاي آموزشی در جهت ارتقاي کیفیت آموزش دانست.

 آموزش در حکم تلاش انسانی، فرایندي متغیر و موضوعی محوري براي توسعه در ابعاد مختلف است. بدیهی است که هر نوع آموزشی به توسعه فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی منجر نخواهد شد و فقط آموزش هاي متناسب و با کیفیت میتوانند فرد و جامعه را متحول سازند. ارزشیابی اشاره به فرایند تصمیم گیري، جمع آوري شواهد و قضاوت در خصوص نظام ها، برنامه ها، مواد، رویه ها و فرایند ها دارد و مهمترین برون داد ارزشیابی، پیشنهادها یا دستورالعمل هایی است که براي بهبود کیفیت آموزش تصمیم گیري در خصوص تغییر سیاست ها و خط مشی هاي نظام آموزشی به کار می رود. علاوه بر این، در ارزشیابی توجه به اهداف برنامه، فرایند ها، نتایج، پیامدها و…  مدنظر میباشد. ارزشیابی از جمله مؤثرترین تدابیري است که میتواند تسهیل کننده کیفیت بخشی به امور باشد؛ تدابیري که با شناسایی وضعیت موجود، کشف نقاط ضعف و قوت، و تبیین اثرات خواسته یا ناخواسته برنامه و یا مؤسسه، منجر به شفافیت وضعیت موجود شده و در صورت مشاهده هر گونه مسأله و مشکلی، با گزینش راهکارهایی متناسب و به هنگام، در حرکت به منظور کیفیت بخشی به فعالیتها، محصولات، خدمات و… موفق عمل میکنند( ).

در تمام سطوح آموزش و بالین، فرایند ارزیابی برای کسب اطلاعات درباره یادگیری و قضاوت درباره  عملکرد دانشجویان و تعیین شایستگی آنها برای ورود به بالین لازم است. تمام متخصصان در حرفه های علوم پزشکی پاسخگوی بیماران و به طور جامع تر به کل جامعه هستند( ).

 

برچسب ها 
           

پیشینه ومبانی نظری تحقیق اثربخشی آموزش علوم تجربی

پیشینه ومبانی نظری تحقیق اثربخشی آموزش علوم تجربی

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

اثربخشی آموزش علوم تجربی

پیشینه نظری

آموزش و پرورش به طور مداوم نظرات و تفکّرات را می سازد. تغییرات سریع و آگاهی ویژگی متمایز انسان است. این ویژگی به فرایند آموزش و پرورش، به تدریس و یادگیری در حین ساخت و بازسازی افکار به احساسات، فرایندی شگفت انگیز و در حال تغییر می بخشد. شاگردان با مغزی انباشته از تجارب از جمله طرح های پیچیده ی رفتاری که مورد استفاده آنها در حین بزرگتر شدن است، وارد مدرسه می شوند و تغییر شکل کلمات و همه ی آنچه که برایشان معنا یافته را در خواندن و نوشتن تجربه می کنند. برای اینکه بدانیم در مغز آنها چه نوع یادگیری حاصل شده و چه نوع آمادگی برای یادگیری وجود دارد، لازم است به درون ذهن شاگردان دقیق بشویم. ولی معلمان نمی توانند به درون اذهان بخزند و در آن جست و جو کنند. بنابراین مجبوریم آنچه را که در درون اذهان می گذرد از طریق آنچه که می توانیم بشنویم یا ببینیم استنباط کنیم. بنیان روابط مداوم ما با شاگردان حدس های آموزش یافته و آموخته شده است و با آن تلاش می کنیم تصاویری از افکار شاگردان در مغزشان را دریابیم (جویس و همکاران، 1388، ص 32).

آنچه که در آموزش و پرورش اهمیت زیادی دارد آموزش دانش آموزان است. آموزش به مجموعه فعّالیت هایی گفته می شود که به یادگیری منجر می شود. این فعّالیت ها به وسیله معلم و دانش آموز توأما انجام می شود، ولی در تجزیه  وتحلیل نهایی، یادگیری که نتیجه آموزش است به وسیله یادگیرنده صورت می پذیرد؛ در واقع معلم، روش یادگیری را آموزش می دهد نه صرفا موضوع درسی را. موفقیت در امر آموزش به عواملی چون معلم، وسایل آموزشی و یادگیرنده و تعامل آنها با یکدیگر مربوط است (کدیور،1387، صص 9-10).

پس هدف از آموزش ایجاد یادگیری در فراگیران است. بنابراین یادگیری و جریان آن، یکی از ارکان اصلی برنامه تربیتی به شمار می آید. یادگیری اساس رفتار افراد را تشکیل می دهد. فرد از طریق یادگیری با محیط خود آشنا می شود، گاه در مقابل محیط ایستادگی می کند، گاه از محیط برای تأمین نیازهای خود بهره می گیرد، گاه محیط را تحت تسلط و فرمان خود در می آورد و زمانی با آن سازگار می شود. بنابراین توجه به اصول یادگیری در فعّالیت های تربیتی شرط اساسی موفقیت هر مربی است. یادگیری با عمل تدریس اتفاق می افتد. عمل تدریس سلسله فعّالیت های مرتب، منظم، هدف دار و از پیش طراحی شده است. فعّالیتی که هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری است. فعّالیتی که به صورت تعامل و رفتار متقابل بین معلم و فراگیر جریان دارد یعنی ویژگی ها و رفتار معلم در فعّالیت ها و اعمال شاگردان تأثیر می گذارد وبالعکس از ویژگی ها و رفتارهای آنان متأثر می شود. به عبارت دیگر، تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد، بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد (بدری گرگری، 1390).

2-3 چهار ویژگی خاص تدریس عبارت است از:

الف- وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان

ب-فعّالیت بر اساس اهداف معین و از پیش تعیین شده

ج- طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات

د- ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری ( شعبانی،1391، ص11).

 

برچسب ها 
             

بسته کامل آموزش درس اول زبان انگلیسی پایه نهم (شخصیت: PERSONALITY)

بسته کامل آموزش درس اول زبان انگلیسی پایه نهم (شخصیت: PERSONALITY)

دانلود   درس اول زبان انگلیسی پایه نهم،

کتاب
زبان انگلیسی پایه نهم از 6 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه
مطالب درس اول این کتاب در قالب 1 ویدئو و در مدت زمان 66 دقیقه تدریس شده
است.

ویژگی های بسته آموزشی:
زمان کل: 66 دقیقه
تعداد ویدئوها: 1
حجم فایل دانلودی: 81 مگابایت
قابل پخش با کامپیوتر، لب تاب و تلویزیون

درس اول: شخصیت (PERSONALITY):
سرفصل های تدریس شده:
– مکالمه (CONVERSATION)
– تمرینات (PRACTICES)
– ملودی زبان (LANGUAGE MELODY)
– گرامر(GRAMER)- افعال to be
– پیدا کنید (FIND IT)
– لغت نامه تصویری (PHOTO DICTIONARY)

سایر فایل های کتاب درسی حاضر و سایر کتاب های مقاطع مختلف را می توانید از همین سایت دانلود کنید.

 

بسته کامل آموزش درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم (جشنواره ها و مراسم: FEATIVALS AND CERMONIES)

بسته کامل آموزش درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم (جشنواره ها و مراسم: FEATIVALS AND CERMONIES)

دانلود   درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم،

کتاب
زبان انگلیسی پایه نهم از 6 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه
مطالب درس سوم این کتاب در قالب 1 ویدئو و در مدت زمان 56 دقیقه تدریس شده
است.

ویژگی های بسته آموزشی:
زمان کل: 56 دقیقه
تعداد ویدئوها: 1
حجم فایل دانلودی: 69 مگابایت
قابل پخش با کامپیوتر، لب تاب و تلویزیون

درس سوم: جشنواره ها و مراسم (FESTIVALS AND CERMONIES):
سرفصل های تدریس شده:
– مکالمه (CONVERSATION)
– تمرینات (PRACTICES)
– ملودی زبان (LANGUAGE MELODY)
– گرامر(GRAMER) – زمان حال ساده، صفات ملکی
– پیدا کنید (FIND IT)
– لغت نامه تصویری (PHOTO DICTIONARY)

سایر فایل های کتاب درسی حاضر و سایر کتاب های مقاطع مختلف را می توانید از همین سایت دانلود کنید.

 

بسته کامل آموزش درس ششم زبان انگلیسی پایه نهم (سلامتی و جراحات: HEALTH AND INJURIES)

بسته کامل آموزش درس ششم زبان انگلیسی پایه نهم (سلامتی و جراحات: HEALTH AND INJURIES)

دانلود   درس ششم زبان انگلیسی پایه نهم،

کتاب
زبان انگلیسی پایه نهم از 6 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی، کلیه
مطالب درس ششم این کتاب در قالب 1 ویدئو و در مدت زمان 64 دقیقه تدریس شده
است.

ویژگی های بسته آموزشی:
زمان کل: 64 دقیقه
تعداد ویدئوها: 1
حجم فایل دانلودی: 79 مگابایت
قابل پخش با کامپیوتر، لب تاب و تلویزیون

درس ششم: سلامتی و جراحات
سرفصل های تدریس شده:
– مکالمه (CONVERSATION)
– تمرینات (PRACTICES)
– ملودی زبان (LANGUAGE MELODY)
– گرامر(GRAMER)- زمان گذشته ساده برای افعال بی قاعده، ضمیرهای مفعولی
– پیدا کنید (FIND IT)
– لغت نامه تصویری (PHOTO DICTIONARY)

سایر فایل های کتاب درسی حاضر و سایر کتاب های مقاطع مختلف را می توانید از همین سایت دانلود کنید.

 

بسته کامل آموزش درس اول زبان انگلیسی پایه نهم ( شخصیت: PERSONALITY)

بسته کامل آموزش درس اول زبان انگلیسی پایه نهم ( شخصیت: PERSONALITY) فیلم آموزشی درس اول زبان انگلیسی پایه نهم
کتاب زبان انگلیسی پایه نهم از 6 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس اول این کتاب در قالب 1 ویدئو و در مدت زمان 66 دقیقه تدریس شده است.

ویژگی های بسته آموزشی

زمان کل : 66 دقیقه
تعداد ویدئوها: 1
حجم فایل دانلودی: 81 مگابایت
قابل پخش با کامپیوتر ، لب تاب و تلویزیون

درس اول: شخصیت (PERSONALITY)
سرفصل های تدریس شده

– مکالمه (CONVERSATION)
– تمرینات (PRACTICES)
– ملودی زبان (LANGUAGE MELODY)
– گرامر(GRAMER) – افعال to be
– پیدا کنید (FIND IT)
– لغت نامه تصویری (PHOTO DICTIONARY)

سایر فایل های کتاب درسی حاضر و سایر کتاب های مقاطع مختلف را می توانید از همین سایت دانلود کنید.

در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی ، سوال درسی و غیر دزسی ، انتقاد یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید. 09386178303 (همه روزه 8 صبح تا 11 شب – حتی روزهای تعطیل)

بسته کامل آموزش درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم ( جشنواره ها و مراسم: FEATIVALS AND CERMONIES)

بسته کامل آموزش درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم ( جشنواره ها و مراسم: FEATIVALS AND CERMONIES)
فیلم آموزشی درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم
کتاب زبان انگلیسی پایه نهم از 6 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس سوم این کتاب در قالب 1 ویدئو و در مدت زمان 56 دقیقه تدریس شده است.

ویژگی های بسته آموزشی

زمان کل : 56 دقیقه
تعداد ویدئوها: 1
حجم فایل دانلودی: 69 مگابایت
قابل پخش با کامپیوتر ، لب تاب و تلویزیون

درس سوم: جشنواره ها و مراسم (FESTIVALS AND CERMONIES)
سرفصل های تدریس شده
– مکالمه (CONVERSATION)
– تمرینات (PRACTICES)
– ملودی زبان (LANGUAGE MELODY)
– گرامر(GRAMER) – زمان حال ساده، صفات ملکی
– پیدا کنید (FIND IT)
– لغت نامه تصویری (PHOTO DICTIONARY)

سایر فایل های کتاب درسی حاضر و سایر کتاب های مقاطع مختلف را می توانید از همین سایت دانلود کنید.

در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی ، سوال درسی و غیر دزسی ، انتقاد یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید. 09386178303 (همه روزه 8 صبح تا 11 شب – حتی روزهای تعطیل)

بسته کامل آموزش درس چهارم زبان انگلیسی پایه نهم ( خدمات: SERVICES)

بسته کامل آموزش درس چهارم زبان انگلیسی پایه نهم ( خدمات: SERVICES)
فیلم آموزشی زبان انگلیسی پایه نهم
کتاب زبان انگلیسی پایه نهم از 6 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس چهارم این کتاب در قالب 1 ویدئو و در مدت زمان 46 دقیقه تدریس شده است.
ویژگی های بسته آموزشی
زمان کل : 46 دقیقه
تعداد ویدئوها: 1
حجم فایل دانلودی: 57 مگابایت
قابل پخش با کامپیوتر ، لب تاب و تلویزیون
درس چهارم: خدمات (SERVICES)
سرفصل های تدریس شده
– مکالمه (CONVERSATION)
– تمرینات (PRACTICES)
– ملودی زبان (LANGUAGE MELODY)
– گرامر(GRAMER)- واژگان پرسشی ، قید تکرار
– پیدا کنید (FIND IT)
– لغت نامه تصویری (PHOTO DICTIONARY)
سایر فایل های کتاب درسی حاضر و سایر کتاب های مقاطع مختلف را می توانید از همین سایت دانلود کنید.
در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی ، سوال درسی و غیر دزسی ، انتقاد یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید. 09386178303 (همه روزه 8 صبح تا 11 شب – حتی روزهای تعطیل)

بسته کامل آموزش درس پنجم زبان انگلیسی پایه نهم (رسانه ها: MEDIA)

بسته کامل آموزش درس پنجم زبان انگلیسی پایه نهم (رسانه ها: MEDIA)
فیلم آموزشی درس پنجم زبان انگلیسی پایه نهم
کتاب زبان انگلیسی پایه نهم از 6 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس پنجم این کتاب در قالب 1 ویدئو و در مدت زمان 58دقیقه تدریس شده است.

ویژگی های بسته آموزشی

زمان کل : 58 دقیقه
تعداد ویدئوها: 1
حجم فایل دانلودی: 73 مگابایت
قابل پخش با کامپیوتر ، لب تاب و تلویزیون

درس پنجم: رسانه ها (MEDIA)
سرفصل های تدریس شده
– مکالمه (CONVERSATION)
– تمرینات (PRACTICES)
– ملودی زبان (LANGUAGE MELODY)
– گرامر(GRAMER)- زمان گذشته ساده ، گذشته ساده با افعال tobe
– پیدا کنید (FIND IT)
– لغت نامه تصویری (PHOTO DICTIONARY)

سایر فایل های کتاب درسی حاضر و سایر کتاب های مقاطع مختلف را می توانید از همین سایت دانلود کنید.

در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی ، سوال درسی و غیر دزسی ، انتقاد یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید. 09386178303 (همه روزه 8 صبح تا 11 شب – حتی روزهای تعطیل)

بسته کامل آموزش درس ششم زبان انگلیسی پایه نهم ( سلامتی و جراحات: HEALTH AND INJURIES)

بسته کامل آموزش درس ششم زبان انگلیسی پایه نهم ( سلامتی و جراحات: HEALTH AND INJURIES)
فیلم آموزشی درس ششم زبان انگلیسی پایه نهم
کتاب زبان انگلیسی پایه نهم از 6 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس ششم این کتاب در قالب 1 ویدئو و در مدت زمان 64 دقیقه تدریس شده است.

ویژگی های بسته آموزشی

زمان کل : 64 دقیقه
تعداد ویدئوها: 1
حجم فایل دانلودی: 79 مگابایت
قابل پخش با کامپیوتر ، لب تاب و تلویزیون

درس ششم: سلامتی و جراحات
سرفصل های تدریس شده
– مکالمه (CONVERSATION)
– تمرینات (PRACTICES)
– ملودی زبان (LANGUAGE MELODY)
– گرامر(GRAMER) – زمان گذشته ساده برای افعال بی قاعده ، ضمیرهای مفعولی
– پیدا کنید (FIND IT)
– لغت نامه تصویری (PHOTO DICTIONARY)

سایر فایل های کتاب درسی حاضر و سایر کتاب های مقاطع مختلف را می توانید از همین سایت دانلود کنید.

در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی ، سوال درسی و غیر دزسی ، انتقاد یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید. 09386178303 (همه روزه 8 صبح تا 11 شب – حتی روزهای تعطیل)