پرسشنامه نگرش نسبت به اعتياد و مواد مخدر

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتياد و مواد مخدر

توضیحات مختصر در مورد پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر:

این ابزار خودگزارش دهی توسط نظری (1) ساخته شده است و به صورت لیکرتی نمره‌گذاری می‌شود و در مورد ماده‌های مساعد یا نگرش مثبت به اعتیاد به هر یک از پاسخ‌های "کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم،کاملاً مخالفم" به ترتیب نمره‌های 1،2،3،4،5 داده می‌شود و در مورد ماده‌های نامساعد یا نگرش منفی به اعتیاد، نمره‌گذاری به‌ترتیب معکوس انجام می‌شود. بنابراین دامنه نمرات فرد در این پرسشنامه بین 32 تا 160 درنوسان خواهد بود و کسب نمره بالاتر نشانگر نگرش مساعد و مطلوب نسبت به اعتیاد و مصرف مواد مخدر است. اعتبار صوری و محتوایی و همچنین پایایی فرم موازی و همسانی درونی این مقیاس مطلوب گزارش شده است (1). علاوه بر آن میزان همسانی درونی این آزمون توسط ضریب آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه شد که از نظر معیارهای روانسنجی مورد تایید می‌باشد (2).

 

  1. Nazari MA. The role of advertising in Attitude change of students toward addiction of Region 16 in Tehran [dissertation]. Tehran: Faculty of psychology: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2000.
  2. Nunnally JC, Bernstein IH. Psychometric theory, 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 1994; p 246.

 

تعداد سوالات: 32 سوال

تعداد مولفه: مولفه ندارد

 

           

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.